Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi to thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

96 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 14:40

Mục tiêu của đề tài là phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam; đề xuất một số giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro thanh khoản và nâng cao chất lượng quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM  NGUYỄN CAO VŨ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM  NGUYỄN CAO VŨ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sĩ “Quản trị rủi to khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” kết trình học tập, nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu sử dụng luận văn thu thập hoàn toàn xác, đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, xử lý trung thực khách quan Tp Hồ Chí Minh, tháng Tác giả Nguyễn Cao Vũ năm 2016 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu - 1.2 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu - 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài 1.8 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tổng quan rủi ro khoản ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm khoản rủi ro khoản ngân hàng thương mại 2.1.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản ngân hàng 2.2 Quản trị rủi ro khoản 2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro khoản 2.2.2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro khoản 2.2.3 Dấu hiệu nhận biết rủi ro khoản 2.2.4 Nguyên tắc quản trị rủi ro khoản theo Basel 11 2.2.5 Quy trình quản trị rủi ro khoản 16 2.3 Tổng quan nghiên cứu - 22 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 25 3.1 Thực trạng quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 25 3.1.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro khoản 25 3.1.2 Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro khoản 26 3.1.3 Đo lường rủi ro khoản 27 3.1.3.1 Vốn điều lệ hệ số CAR NHTMCP 28 3.1.3.2 Hệ số H1 H2 NHTMCP 30 3.1.3.3 Hệ số H3 NHTMCP 34 3.1.3.4 Hệ số H4 NHTMCP 36 3.1.3.5 Hệ số H5 NHTMCP 38 3.1.3.6 Hệ số H6 NHTMCP 40 3.1.3.7 Hệ số H7 NHTMCP 42 3.1.3.8 Hệ số H8 NHTMCP 44 3.1.4 Phương pháp nghiên cứu mơ hình nghiên cứu 46 3.1.4.1 Phương pháp nghiên cứu 46 3.1.4.2 Dữ liệu nghiên cứu 46 3.1.4.3 Mơ hình nghiên cứu 46 3.1.4.4 Kết nghiên cứu 47 3.1.5 Kiểm sốt tình trạng khoản 50 3.1.6 Phòng ngừa rủi ro khoản 51 3.3 Đánh giá mặt tích cực điểm cịn hạn chế cơng tác quản trị rủi ro khoản NHTMCP Việt Nam - 53 3.3.1 Những mặt tích cực 53 3.3.2 Những điểm hạn chế 54 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 58 4.1 Đối với ngân hàng thương mại cổ phần 58 4.1.1 Cơ cấu lại tài sản có, tài sản nợ 58 4.1.2 Tăng cường quy mô vốn nâng cao hiệu huy động vốn NHTMCP 58 4.1.3 Hồn thiện chế sách quản lý khoản 59 4.1.4 Đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán chuyên sâu quản lí, khai thác sử dụng nguồn 61 4.1.5 Đổi công tác thông tin kế toán ngân hàng 63 4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 64 4.3 Định hướng phát triển ngành ngân hàng theo mục tiêu đề NHNN - 65 4.3.1 Quá trình tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại năm qua theo định hướng phát triển NHNN 65 4.3.2 Định hướng phát triển khu vực ngân hàng đến năm 2020 68 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CAR Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu CIC Trung tâm thơng tin tín dụng CPI Chỉ số giá tiêu dùng CSTT Chính sách tiền tệ HĐQT Hội đồng quản trị LDR Tỷ lệ cho vay so với huy động vốn M&A Mua bán sáp nhập NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NIM Tỷ lệ lãi cận biên ROA Tỷ lệ lợi nhuận so với tổng tài sản “Có” ROE Tỷ lệ lợi nhuận so với vốn chủ sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSC Tài sản “Có” TSN Tài sản “Nợ” VAMC Cơng ty quản lý tài sản DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Hệ số CAR vốn điều lệ 19 NHTMCP Việt Nam 288 Bảng 3.2: Hệ số H1 & H2 19 NHTMCP Việt Nam 30 Bảng 3.3: Tình hình huy động vốn khả khoản thời điểm 31/12/2014 32 Bảng 3.4: Hệ số H3 19 NHTMCP Việt Nam 344 Bảng 3.5: Hệ số H4 19 NHTMCP Việt Nam 36 Bảng 3.6: Hệ số H5 19 NHTMCP Việt Nam 38 Bảng 3.7: Hệ số H6 19 NHTMCP Việt Nam 40 Bảng 3.8: Hệ số H7 19 NHTMCP Việt Nam 42 Bảng 3.9: Hệ số H8 19 NHTMCP Việt Nam 44 Bảng 3.10: Thống kê mô tả biến 48 Bảng 3.11: Kết mơ hình nghiên cứu 49 Bảng 4.1 Tổng hợp thương vụ M&A năm 2015 66 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu Quản trị rủi ro khoản có vị trí quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM Quản trị rủi ro khoản góp phần làm giảm rủi ro khoản nguyên nhân gây tác hại nghiêm trọng cho hoạt động ngân hàng khả tốn, suy giảm lực tài đặc biệt gây phản ứng dây chuyền tác động xấu đến toàn hệ thống ngân hàng Thực tế NHTM nhận thấy tầm quan trọng việc quản trị rủi ro khoản, nhiên việc xây dựng tổ chức chiến lược quản trị rủi ro khoản chưa đạt hiệu phù hợp so với yêu cầu đặt NHNN Với mong muốn tìm hiểu thực trạng tình hình quản trị rủi ro khoản ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn đề giải pháp giúp ngân hàng cải thiện tình hình quản trị rủi ro khoản tại, tác giả hy vọng đề tài góp phần nhỏ giúp có nhìn tổng quan tình hình quản trị rủi ro khoản, định hướng giải vấn đề rủi ro khoản, quản trị rủi ro khoản thời gian tới 1.2 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu Trong thời điểm kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi sau ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế giới năm 2008, với phát triển thị trường tài chính, hội rủi ro mà NHTM phải đối mặt gia tăng tương ứng Quản trị rủi ro khoản yếu tố định đến an toàn hoạt động tài ngân hàng thương mại, tăng trưởng tín dụng ln kèm rủi ro quản trị rủi ro khoản mối quan tâm hàng đầu nhà quản lý ngân hàng thương mại Việt Nam Tuy nhiên, thực tế ngân hàng trang bị cho chiến lược quản trị rủi ro khoản cách hợp lý, đặc biệt ngân hàng thương mại cổ phần, phương pháp thực việc quản lý rủi ro khoản ngân hàng bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập chưa theo kịp với trình độ cơng nghệ, trình độ quản lý hệ thống ngân hàng đại Xuất phát từ thực tế đó, ta thấy tầm quan trọng việc nâng cao hiệu quản trị rủi ro khoản cho ngân hàng thương mại cổ phần vấn đề cấp thiết đặt Nhận thức vấn đề này, tác giả chọn đề tài “QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM” để nghiên cứu thực trạng, đồng thời tìm phương pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Phân tích đánh giá thực trạng quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Đề xuất số giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro khoản nâng cao chất lượng quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nào? Biện pháp để cải thiện chất lượng quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam? 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: hoạt động quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: tính đến thời điểm 31/12/2015, Việt Nam có tổng cộng 29 NHTMCP (trong có 03 NHTMCP có vốn góp nhà nước chiếm tỷ lệ 50% Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 07 NHTMCP NHNN lựa chọn thí điểm áp dụng tiêu chuẩn Basel Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Quốc Tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam), nghiên cứu lấy mẫu từ 19 PHỤ LỤC 01: BẢNG TÍNH HỆ SỐ H1 CỦA 19 NHTMCP TẠI VIỆT NAM NHMTCP (Ngày cập nhật Báo cáo tài chính) ABBank (31/12/2015) BacABank (31/12/2014) BaoVietBank (30/06/2014) DongABank (31/12/2014) Eximbank (31/12/2015) HDBank (31/12/2014) KienLongBank (30/09/2015) NamABank (30/09/2015) NCB (31/12/2015) PVcomBank (30/06/2015) SCB (30/09/2015) SeABank (31/12/2014) SaiGonBank (30/09/2015) SHB (31/12/2015) TPBank (30/06/2015) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 H1 9.89% Năm 2012 Vốn Vốn huy tự có động Năm 2013 Vốn Vốn huy tự có động Năm 2014 Vốn Vốn huy tự có động Năm 2015 Vốn Vốn huy tự có động 4,900 41,114 5,744 51,884 5,686 61,512 5,793 11.92% 11.07% 9.24% 10.32% 7.05% 7.77% 3,158 30,601 3,312 46,996 4,122 31.13% 23.40% 17.52% 3,153 10,130 3,184 13,604 9.66% 8.52% 6.93% 6,104 63,174 5,885 10.24% 9.46% 9.57% 15,812 154,344 11.38% 11.06% 9.79% 5,394 22.76% 19.42% 17.04% 16.21% 25.74% 12.76% 9.81% 17.31% 12.39% 10.52% Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tổng nguồn vốn 46,014 57,628 67,198 53,060 33,759 50,308 57,182 3,110 17,748 13,283 16,788 20,858 69,035 5,642 81,466 69,278 74,920 87,108 14,680 155,155 14,068 147,025 170,156 169,835 161,093 47,389 8,587 77,640 8,874 90,651 52,783 86,227 99,525 3,445 15,136 3,476 17,896 3,364 19,740 3,341 20,615 18,581 21,372 23,104 23,956 11.76% 3,277 12,731 3,258 25,524 3,331 33,962 3,446 29,313 16,008 28,782 37,293 32,759 9.55% 7.13% 3,185 18,400 3,204 25,870 3,212 33,625 3,221 45,159 21,585 29,074 36,837 48,380 10.44% 9.83% 11.34% 9,666 91,901 9,556 91,568 9,709 98,760 9,844 86,780 101,567 101,124 108,469 96,624 8.24% 7.81% 5.76% 5.67% 11,361 137,845 13,113 167,906 13,185 229,037 15,441 272,114 149,206 181,019 242,222 287,555 8.03% 7.72% 7.63% 5,582 69,485 5,724 74,140 5,682 74,502 75,067 79,864 80,184 31.28% 31.30% 28.26% 25.83% 3,539 11,314 3,501 11,184 3,486 12,337 3,492 13,520 14,853 14,685 15,823 17,012 8.88% 7.77% 6.61% 5.82% 9,506 107,032 10,356 133,270 10,480 158,556 11,255 193,510 116,538 143,626 169,036 204,765 28.11% 13.04% 8.97% 9.61% 3,318 11,802 3,701 28,387 4,237 47,241 4,527 47,131 15,120 32,088 51,478 51,658 12.64% 14,116 58,589 Năm 2012 111,713 64,382 125,829 VietABank (31/12/2014) VietBank (31/12/2013) VietCapitalBank (31/12/2014) LPBank (30/09/2015) Bình quân 16.76% 15.30% 11.38% 31.13% 23.40% 18.77% 16.20% 14.74% 12.52% 10.05% 7.91% 7.63% 17.09% 13.59% 11.02% 11.23% 3,533 21,076 3,588 23,445 3,636 31,955 3,153 10,130 3,184 13,604 3,267 17,405 3,214 19,845 3,313 22,470 7,391 59,022 7,271 72,323 7,391 93,411 7,556 99,073 24,609 27,033 35,591 13,283 16,788 20,672 23,059 25,783 66,413 79,594 100,802 106,629 PHỤ LỤC 02: BẢNG TÍNH HỆ SỐ H2 CỦA 19 NHTMCP TẠI VIỆT NAM NHMTCP (Ngày cập nhật Báo cáo tài chính) ABBank (31/12/2015) BacABank (31/12/2014) BaoVietBank (30/06/2014) DongABank (31/12/2014) Eximbank (31/12/2015) HDBank (31/12/2014) KienLongBank (30/09/2015) NamABank (30/09/2015) NCB (31/12/2015) PVcomBank (30/06/2015) SCB (30/09/2015) SeABank (31/12/2014) SaiGonBank (30/09/2015) SHB (31/12/2015) TPBank (30/06/2015) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 H2 9.00% Năm 2012 Vốn Vốn huy tự có động Năm 2013 Vốn Vốn huy tự có động Năm 2014 Vốn Vốn huy tự có động Năm 2015 Vốn Vốn huy tự có động 4,900 41,114 5,744 51,884 5,686 61,512 5,793 10.65% 9.97% 8.46% 9.35% 6.58% 7.21% 3,158 30,601 3,312 46,996 4,122 23.74% 18.97% 14.91% 3,153 10,130 3,184 13,604 8.81% 7.86% 6.48% 6,104 63,174 5,885 9.29% 8.64% 8.73% 15,812 154,344 10.22% 9.96% 8.92% 5,394 18.54% 16.26% 14.56% 13.95% 20.47% 11.32% 8.93% 14.76% 11.02% 9.52% Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tổng tài sản có 46,014 57,628 67,198 53,060 33,759 50,308 57,182 3,110 17,748 13,283 16,788 20,858 69,035 5,642 81,466 69,278 74,920 87,108 14,680 155,155 14,068 147,025 170,156 169,835 161,093 47,389 8,587 77,640 8,874 90,651 52,783 86,227 99,525 3,445 15,136 3,476 17,896 3,364 19,740 3,341 20,615 18,581 21,372 23,104 23,956 10.52% 3,277 12,731 3,258 25,524 3,331 33,962 3,446 29,313 16,008 28,782 37,293 32,759 8.72% 6.66% 3,185 18,400 3,204 25,870 3,212 33,625 3,221 45,159 21,585 29,074 36,837 48,380 9.45% 8.95% 10.19% 9,666 91,901 9,556 91,568 9,709 98,760 9,844 86,780 101,567 101,124 108,469 96,624 7.61% 7.24% 5.44% 5.37% 11,361 137,845 13,113 167,906 13,185 229,037 15,441 272,114 149,206 181,019 242,222 287,555 7.44% 7.17% 7.09% 5,582 69,485 5,724 74,140 5,682 74,502 75,067 79,864 80,184 23.83% 23.84% 22.03% 20.53% 3,539 11,314 3,501 11,184 3,486 12,337 3,492 13,520 14,853 14,685 15,823 17,012 8.16% 7.21% 6.20% 5.50% 9,506 107,032 10,356 133,270 10,480 158,556 11,255 193,510 116,538 143,626 169,036 204,765 21.94% 11.53% 8.23% 8.76% 3,318 11,802 3,701 28,387 4,237 47,241 4,527 47,131 15,120 32,088 51,478 51,658 11.22% 14,116 58,589 Năm 2012 111,713 64,382 125,829 VietABank (31/12/2014) VietBank (31/12/2013) VietCapitalBank (31/12/2014) LPBank (30/09/2015) Bình quân 14.36% 13.27% 10.22% 23.74% 18.97% 15.80% 13.94% 12.85% 11.13% 14.18% 9.14% 11.70% 7.33% 9.74% 7.09% 9.89% 3,533 21,076 3,588 23,445 3,636 31,955 3,153 10,130 3,184 13,604 3,267 17,405 3,214 19,845 3,313 22,470 7,391 59,022 7,271 72,323 7,391 93,411 7,556 99,073 24,609 27,033 35,591 13,283 16,788 20,672 23,059 25,783 66,413 79,594 100,802 106,629 PHỤ LỤC 03: BẢNG TÍNH HỆ SỐ H3 CỦA 19 NHTMCP TẠI VIỆT NAM NHMTCP (Ngày cập nhật Báo cáo tài chính) ABBank (31/12/2015) BacABank (31/12/2014) BaoVietBank (30/06/2014) DongABank (31/12/2014) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 14.64% 4.56% 4.93% 6,738 2,625 3,316 2.77% 1.94% 1.77% 934 978 29.78% 29.29% 35.88% 3,956 4,918 9.36% 6.62% 8.16% 29.12% 18.72% 21.65% HDBank (31/12/2014) 9.82% 7.68% 10.79% KienLongBank (30/09/2015) 14.96% 7.32% 12.21% NamABank (30/09/2015) 13.96% 18.57% NCB (31/12/2015) 1.14% PVcomBank (30/06/2015) SCB (30/09/2015) 2.93% Năm 2014 67,198 1,012 33,759 50,308 57,182 7,483 13,283 16,788 20,858 4,957 7,105 31,796 34,881 5,183 6,620 10,741 9.73% 2,780 1,565 2,822 27.26% 15.11% 2,235 5,346 15.53% 11.89% 13.07% 247 1.58% 5.47% 8.56% 5.15% 3.27% 5.75% 4.94% 5.93% 45.52% 16.50% 18.85% 4.81% 3.33% 2.02% 8.59% SHB (31/12/2015) 18.43% 12.65% 14.97% TPBank (30/06/2015) 12.29% 15.59% 18.83% VietABank (31/12/2014) 12.32% 5.72% 6.82% VietBank (31/12/2013) 29.79% 29.30% VietCapitalBank (31/12/2014) 19.53% 19.97% 12.61% LPBank (30/09/2015) 13.93% 13.54% 6.28% 2.84% Bình quân 15.11% 12.53% 12.69% 9.34% Năm 2015 Tổng tài sản có 57,628 6,485 1,887 Năm 2013 46,014 49,551 SaiGonBank (30/09/2015) Năm 2012 Tiền mặt + tiền gửi TCTD H3 Eximbank (31/12/2015) SeABank (31/12/2014) Năm 2015 64,382 69,278 74,920 87,108 170,156 169,835 161,093 52,783 86,227 99,525 2,330 18,581 21,372 23,104 23,956 10,166 4,950 16,008 28,782 37,293 32,759 4,514 4,381 6,323 21,585 29,074 36,837 48,380 1,607 5,536 9,283 4,974 101,567 101,124 108,469 96,624 4,882 10,416 11,954 17,061 149,206 181,019 242,222 287,555 34,167 13,180 15,116 75,067 79,864 80,184 715 489 320 1,461 14,853 14,685 15,823 17,012 13.62% 21,482 18,168 25,298 27,886 116,538 143,626 169,036 204,765 17.91% 1,859 5,004 9,695 9,252 15,120 32,088 51,478 51,658 3,031 1,546 2,426 24,609 27,033 35,591 3,957 4,919 13,283 16,788 4,037 4,605 3,251 20,672 23,059 25,783 9,249 10,779 6,328 66,413 79,594 100,802 7.85% 9,874 3,032 125,829 106,629 PHỤ LỤC 04: BẢNG TÍNH HỆ SỐ H4 CỦA 19 NHTMCP TẠI VIỆT NAM NHMTCP (Ngày cập nhật Báo cáo tài chính) ABBank (31/12/2015) BacABank (31/12/2014) BaoVietBank (30/06/2014) DongABank (31/12/2014) Eximbank (31/12/2015) HDBank (31/12/2014) KienLongBank (30/09/2015) NamABank (30/09/2015) NCB (31/12/2015) PVcomBank (30/06/2015) SCB (30/09/2015) SeABank (31/12/2014) SaiGonBank (30/09/2015) SHB (31/12/2015) TPBank (30/06/2015) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Dư nợ tín dụng H4 49.66% 64.04% 62.74% 64.98% 60.78% 53.02% 63.39% 22,852 36,905 42,159 65.22% 21,938 30,575 45.63% 43.27% 7,043 74.20% 72.82% 63.20% 56.12% 64.89% 57.34% 47.99% 57.18% 48.65% 54.04% 65.52% 61.16% 48.06% 46.27% 60.19% Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tổng tài sản có 46,014 57,628 67,198 37,295 33,759 50,308 57,182 7,661 9,026 13,283 16,788 20,858 51,406 54,553 55,053 69,278 74,920 87,108 95,489 110,201 92,368 170,156 169,835 161,093 25,328 49,301 48,422 52,783 86,227 99,525 62.66% 10,042 14,003 14,131 15,012 18,581 21,372 23,104 23,956 57.25% 63.61% 7,694 13,316 21,350 20,839 16,008 28,782 37,293 32,759 47.76% 51.42% 42.90% 12,991 13,886 18,940 20,753 21,585 29,074 36,837 48,380 50.65% 45.43% 41.51% 45.73% 51,443 45,940 45,026 44,185 101,567 101,124 108,469 96,624 59.28% 49.14% 55.27% 53.46% 88,450 88,950 133,873 153,715 149,206 181,019 242,222 287,555 26.40% 48.90% 53.79% 19,821 39,055 43,128 75,067 79,864 80,184 72.38% 71.96% 70.40% 63.39% 10,751 10,568 11,139 10,784 14,853 14,685 15,823 17,012 55.39% 61.24% 63.92% 65.37% 64,555 87,958 108,043 133,864 116,538 143,626 169,036 204,765 41.56% 40.37% 41.22% 45.69% 6,284 12,955 21,221 23,601 15,120 32,088 51,478 51,658 66.67% 40,811 83,890 64,382 125,829 VietABank (31/12/2014) VietBank (31/12/2013) VietCapitalBank (31/12/2014) LPBank (30/09/2015) Bình quân 51.58% 52.51% 43.92% 53.02% 46.97% 52.96% 51.40% 53.80% 43.55% 37.94% 44.14% 50.96% 53.42% 54.25% 54.35% 56.71% 12,694 14,196 15,633 7,043 7,886 10,947 11,852 13,872 28,921 30,195 44,499 54,339 24,609 27,033 35,591 13,283 16,788 20,672 23,059 25,783 66,413 79,594 100,802 106,629 PHỤ LỤC 05: BẢNG TÍNH HỆ SỐ H5 CỦA 19 NHTMCP TẠI VIỆT NAM NHMTCP (Ngày cập nhật Báo cáo tài chính) ABBank (31/12/2015) BacABank (31/12/2014) BaoVietBank (30/06/2014) DongABank (31/12/2014) Eximbank (31/12/2015) HDBank (31/12/2014) KienLongBank (30/09/2015) NamABank (30/09/2015) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Dư nợ tín dụng H5 79.53% 98.81% 92.85% 75.55% 72.10% 112.42% 85.86% 22,852 36,905 42,159 80.53% 21,938 30,575 89.06% 81.57% 7,043 101.21% 83.82% 71.11% 135.53% 138.67% 91.12% 73.92% 79.03% 74.03% 94.37% 105.25% 85.28% 88.16% 97.35% NCB (31/12/2015) PVcomBank (30/06/2015) 105.85% Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tiền gửi khách hàng 28,734 37,349 45,404 37,295 29,039 42,408 46,312 7,661 9,026 6,265 8,602 11,066 51,406 54,553 55,053 50,790 65,087 77,417 95,489 110,201 92,368 70,458 79,472 101,372 25,328 49,301 48,422 34,262 62,384 65,412 76.29% 10,042 14,003 14,131 15,012 10,641 13,304 16,571 19,677 105.07% 92.15% 7,694 13,316 21,350 20,839 8,727 13,679 20,319 22,615 75.56% 77.50% 60.72% 12,991 13,886 18,940 20,753 12,273 18,377 24,440 34,177 113.20% 93.58% 63.39% 68.68% 51,443 45,940 45,026 44,185 45,446 49,091 71,033 64,331 SCB (30/09/2015) SeABank (31/12/2014) SaiGonBank (30/09/2015) 111.69% 60.47% 67.44% 64.69% 88,450 88,950 133,873 153,715 79,193 147,098 198,505 237,605 63.03% 107.94% 95.78% 19,821 39,055 43,128 31,447 36,183 45,030 102.86% 97.82% 94.06% 85.41% 10,751 10,568 11,139 10,784 10,452 10,803 11,843 12,626 SHB (31/12/2015) TPBank (30/06/2015) VietABank (31/12/2014) VietBank (31/12/2013) 83.19% 96.91% 87.68% 89.95% 64,555 87,958 108,043 133,864 77,599 90,761 123,228 148,813 67.79% 90.39% 98.14% 87.77% 6,284 12,955 21,221 23,601 9,270 14,332 21,623 26,889 84.64% 75.42% 79.03% 12,694 14,196 15,633 14,998 18,822 19,780 85.21% 91.68% 7,043 7,886 8,265 8,602 85.23% 40,811 83,890 47,530 98,431 VietCapitalBank (31/12/2014) LPBank (30/09/2015) Bình quân 106.29% 98.42% 94.45% 69.96% 54.35% 57.18% 63.66% 92.34% 89.82% 83.12% 78.22% 10,947 11,852 13,872 28,921 30,195 44,499 54,339 10,299 12,042 14,687 41,337 55,553 77,820 85,355 PHỤ LỤC 06: BẢNG TÍNH HỆ SỐ H6 CỦA 19 NHTMCP TẠI VIỆT NAM NHMTCP (Ngày cập nhật Báo cáo tài chính) ABBank (31/12/2015) BacABank (31/12/2014) BaoVietBank (30/06/2014) DongABank (31/12/2014) Eximbank (31/12/2015) HDBank (31/12/2014) KienLongBank (30/09/2015) NamABank (30/09/2015) NCB (31/12/2015) PVcomBank (30/06/2015) SCB (30/09/2015) SeABank (31/12/2014) SaiGonBank (30/09/2015) SHB (31/12/2015) TPBank (30/06/2015) VietABank (31/12/2014) VietBank (31/12/2013) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Chứng khoán khoản H6 3.52% 9.10% 16.12% 5.86% 25.18% 11.56% 18.10% 1,619 5,242 10,835 24.12% 1,979 12,666 9.95% 9.22% 1,536 6.19% 7.26% 10.13% 0.59% 0.59% 2.26% 19.65% 13.96% 21.45% 15.07% 12.78% 11.79% 9.86% 3.93% 3.75% Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tổng tài sản có 46,014 57,628 67,198 13,790 33,759 50,308 57,182 1,670 1,924 13,283 16,788 20,858 4,291 5,442 8,822 69,278 74,920 87,108 1,002 1,002 3,634 170,156 169,835 161,093 10,372 12,033 21,349 52,783 86,227 99,525 12.88% 2,800 2,732 2,725 3,086 18,581 21,372 23,104 23,956 6.58% 10.59% 1,578 1,132 2,454 3,468 16,008 28,782 37,293 32,759 5.66% 10.01% 9.23% 810 1,645 3,688 4,466 21,585 29,074 36,837 48,380 10.25% 11.21% 9.90% 17.20% 10,414 11,337 10,734 16,624 101,567 101,124 108,469 96,624 2.94% 4.02% 10.88% 11.39% 4,386 7,282 26,355 32,757 149,206 181,019 242,222 287,555 16.15% 13.33% 13.51% 12,127 10,643 10,831 75,067 79,864 80,184 3.09% 2.93% 4.24% 4.20% 459 430 671 714 14,853 14,685 15,823 17,012 7.22% 5.64% 3.43% 2.65% 8,419 8,102 5,795 5,417 116,538 143,626 169,036 204,765 36.64% 36.70% 26.63% 32.48% 5,540 11,776 13,711 16,777 15,120 32,088 51,478 51,658 6.30% 19.06% 28.46% 1,551 5,153 10,128 24,609 27,033 35,591 11.56% 9.95% 1,536 1,670 13,283 16,788 3.12% 11,652 3,925 64,382 125,829 VietCapitalBank (31/12/2014) LPBank (30/09/2015) 0.25% 13.02% 13.77% 23.36% 27.39% 34.51% 28.01% Bình quân 10.20% 12.19% 14.28% 13.62% 52 3,003 3,550 15,516 21,799 34,783 29,867 20,672 23,059 25,783 66,413 79,594 100,802 106,629 PHỤ LỤC 07: BẢNG TÍNH HỆ SỐ H7 CỦA 19 NHTMCP TẠI VIỆT NAM NHMTCP (Ngày cập nhật Báo cáo tài chính) ABBank (31/12/2015) BacABank (31/12/2014) BaoVietBank (30/06/2014) DongABank (31/12/2014) Eximbank (31/12/2015) HDBank (31/12/2014) KienLongBank (30/09/2015) NamABank (30/09/2015) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Tiền gửi cho vay TCTD khác H7 155.36% 155.65% 127.62% 214.15% 53.30% 121.07% 127.44% 10,866 16,116 19,538 30.53% 1,968 1,864 100.88% 115.41% 4,280 45.27% 203.18% 334.16% 99.09% 88.00% 96.15% 93.43% 100.46% 86.30% 105.29% 95.37% 123.01% 136.62% 110.82% NCB (31/12/2015) PVcomBank (30/06/2015) 385.42% SCB (30/09/2015) SeABank (31/12/2014) SaiGonBank (30/09/2015) Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tiền gửi vay TCTD khác 6,994 10,354 15,309 1,539 919 3,497 5,041 4,823 7,392 3,535 4,781 6,405 2,659 2,999 5,360 5,874 1,476 1,604 57,515 57,874 39,463 58,046 65,767 41,043 7,376 11,341 16,835 7,895 11,289 19,507 361.03% 3,166 3,459 3,422 2,094 3,007 3,627 2,782 580 112.92% 103.61% 2,865 7,059 14,862 6,308 2,097 6,370 13,162 6,088 98.96% 76.51% 64.28% 370 4,957 6,656 6,422 96 5,009 8,699 9,990 46.45% 59.63% 87.64% 50.29% 10,276 11,386 12,520 6,129 22,125 19,095 14,285 12,187 10.04% 50.57% 43.01% 63.08% 1,833 9,315 11,146 15,223 18,251 18,419 25,917 24,133 119.04% 92.85% 102.16% 37,343 31,346 26,148 31,370 33,761 25,596 111.30% 1595.00% 143.48% 200.66% 522 319 132 1,218 469 20 92 607 SHB (31/12/2015) 137.13% 146.30% 104.79% 105.98% 29,862 30,263 29,491 29,826 21,777 20,685 28,143 28,144 TPBank (30/06/2015) VietABank (31/12/2014) VietBank (31/12/2013) 286.89% 51.40% 43.38% 48.07% 2,189 5,856 10,889 9,471 763 11,394 25,102 19,701 105.61% 29.34% 17.78% 1,995 1,256 2,069 1,889 4,281 11,637 121.07% 100.88% 4,280 4,823 3,535 4,781 98.74% 11,592 7,833 9,096 7,933 VietCapitalBank (31/12/2014) LPBank (30/09/2015) Bình quân 144.66% 85.46% 55.81% 94.58% 76.02% 75.38% 26.91% 133.29% 173.37% 98.67% 113.65% 7,210 6,436 4,148 15,399 11,813 9,687 2,878 4,984 7,531 7,432 16,282 15,539 12,851 10,696 PHỤ LỤC 08: BẢNG TÍNH HỆ SỐ H8 CỦA 19 NHTMCP TẠI VIỆT NAM NHMTCP (Ngày cập nhật Báo cáo tài chính) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Tiền mặt + tiền gửi TCTD H8 ABBank (31/12/2015) BacABank (31/12/2014) BaoVietBank (30/06/2014) DongABank (31/12/2014) Eximbank (31/12/2015) 23.45% 7.03% 7.30% 3.22% 2.31% 63.14% HDBank (31/12/2014) KienLongBank (30/09/2015) NamABank (30/09/2015) 6,738 2,625 3,316 2.19% 934 978 57.17% 67.62% 3,956 12.77% 7.62% 9.18% 70.33% 40.01% 34.41% 15.13% 10.61% 16.42% 26.13% 11.76% 17.03% 25.61% 39.08% NCB (31/12/2015) PVcomBank (30/06/2015) 2.01% SCB (30/09/2015) Năm 2014 Năm 2015 Tiền gửi khách hàng 28,734 37,349 45,404 1,012 29,039 42,408 46,312 4,918 7,483 6,265 8,602 11,066 6,485 4,957 7,105 50,790 65,087 77,417 49,551 31,796 34,881 70,458 79,472 101,372 5,183 6,620 10,741 34,262 62,384 65,412 11.84% 2,780 1,565 2,822 2,330 10,641 13,304 16,571 19,677 50.03% 21.89% 2,235 5,346 10,166 4,950 8,727 13,679 20,319 22,615 24.56% 17.93% 18.50% 247 4,514 4,381 6,323 12,273 18,377 24,440 34,177 3.54% 11.28% 13.07% 7.73% 1,607 5,536 9,283 4,974 45,446 49,091 71,033 64,331 6.16% 7.08% 6.02% 7.18% 4,882 10,416 11,954 17,061 79,193 147,098 198,505 237,605 108.65% 36.43% 33.57% 34,167 13,180 15,116 31,447 36,183 45,030 6.84% 4.53% 2.70% 11.57% 715 489 320 1,461 10,452 10,803 11,843 12,626 SHB (31/12/2015) 27.68% 20.02% 20.53% 18.74% 21,482 18,168 25,298 27,886 77,599 90,761 123,228 148,813 TPBank (30/06/2015) VietABank (31/12/2014) 20.05% 34.91% 44.84% 34.41% 1,859 5,004 9,695 9,252 9,270 14,332 21,623 26,889 20.21% 8.21% 12.26% 3,031 1,546 2,426 14,998 18,822 19,780 VietBank (31/12/2013) VietCapitalBank (31/12/2014) 47.88% 57.18% 3,957 4,919 8,265 8,602 39.20% 38.24% 22.14% 4,037 4,605 3,251 10,299 12,042 14,687 LPBank (30/09/2015) 22.37% 19.40% 8.13% 3.55% 9,249 10,779 6,328 41,337 55,553 77,820 Bình quân 28.65% 23.02% 21.41% 13.58% SeABank (31/12/2014) SaiGonBank (30/09/2015) 3.97% Năm 2013 10.03% 1,887 9,874 3,032 47,530 98,431 85,355 PHỤ LỤC 09: DANH SÁCH 19 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN STT Tên Ngân hàng Tên viết tắt STT Tên Ngân hàng Tên viết tắt Ngân hàng TMCP Tiên Phong TPBank 11 Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam PVcomBank Ngân hàng TMCP Đông Á DongABank 12 Ngân hàng TMCP Sài Gịn SCB Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á SeABank 13 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương SaiGonbank Ngân hàng TMCP An Bình ABBank 14 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội SHBank Ngân hàng TMCP Bắc Á BacABank 15 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank Ngân hàng TMCP Bản Việt VCCB 16 Ngân hàng TMCP Việt Á VietABank Ngân hàng TMCP Kiên Long KienLongBank 17 Ngân hàng TMCP Bảo Việt BaoVietBank Ngân hàng TMCP Nam Á NamABank 18 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín VietBank Ngân hàng TMCP Quốc Dân NCBBank 19 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt LienVietPostBank 10 Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà HDBank Thành phố Hồ Chí Minh ... ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 3.1 Thực trạng quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 3.1.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động quản trị. .. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 25 3.1 Thực trạng quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam ... chế rủi ro khoản nâng cao chất lượng quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi to thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi to thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Mục lục

Xem thêm