Nghiên cứu năng lực quản lý tại doanh nghiệp trên địa bàn quận 1 thành phố hồ chí minh

120 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:40

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN VĂN PHÚC NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN VĂN PHÚC NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGƠ XN BÌNH HÀ NỘI, năm 2019 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC BIỂU ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1 Các nghiên cứu nước 2.1.1 Năng lực quản lý 2.1.2 Doanh nghiệp nhỏ vừa giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa 2.2 Các nghiên cứu nước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 14 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 14 4.1 Đối tượng nghiên cứu 14 4.2 Phạm vi nghiên cứu 15 Phương pháp nghiên cứu 15 Ý nghĩa lý luận thực tiễn 16 6.1 Ý nghĩa lý luận 16 6.2 Ý nghĩa thực tiễn 16 Kết cấu luận văn 17 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 18 1.1 GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 18 1.1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa 18 1.1.2 Khái niệm vai trò giám đốc doanh nghiệp 21 1.1.3 Đặc điểm giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa 23 i 1.2 CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 25 1.2.1 Quan điểm lực 25 1.2.2 Khái niệm lực quản lý giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa 28 1.2.3 Các yếu tố cấu thành lực quản lý giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa 30 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực quản lý giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa 39 1.3.1 Yếu tố thuộc thân giám đốc doanh nghiệp 40 1.3.2 Yếu tố bên doanh nghiệp 40 1.3.3 Yếu tố bên doanh nghiệp: 42 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 44 2.1 KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ QUẬN 44 2.2 MẪU KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CƠNG CỤ ĐO LƯỜNG 47 2.2.1 Mơ tả mẫu khảo sát 47 2.2.2 Phân tích đánh giá cơng cụ đo lường 51 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 58 2.4.1 Kiến thức quản lý 58 2.4.2 Kỹ quản lý giám đốc 60 2.4.3 Phẩm chất quản lý 63 2.4.4 Đánh giá chung lực quản lý giám đốc doanh nghiệp nhõ vừa Quận 64 ii CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 68 3.1 NHÓM GIẢI PHÁP VỀ THỐNG NHẤT VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC 68 3.1.1 Thống nâng cao nhận thức vai trò chủ doanh nghiệp nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế 68 3.1.2 Thống nâng cao nhận thức cần thiết phải nâng cao lực giám đốc 71 3.2 HỒN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁM ĐỐC 73 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, sách để tạo thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp 73 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống pháp luật, sách xây dựng phát triển đội ngũ giám đốc 81 3.3 ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁM ĐỐC 84 3.3.1 Ban hành sách đào tạo, bồi dưỡng giám đốc doanh nghiệp 85 3.3.2 Hồn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng giám đốc 86 3.3.3 Đổi phương pháp đào tạo, bồi dưỡng giám đốc 90 3.3.4 Tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giám đốc 92 3.3.5 Xã hội hóa cơng tác đào tạo, bồi dưỡng 93 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 102 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 0.1 Sự khác kiến thức kỹ Bảng 1.1 Phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa 19 Bảng 2.1 Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố 44 Bảng 2.2 Bảng thống kê số lượng phiếu điều tra khảo sát địa bàn quận Thành phố Hồ Chí Minh 48 Bảng 2.3 Phân loại giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa theo giới tính 48 Bảng 2.4 Phân loại giám đốc giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Quận thành phố Hồ Chí Minh theo độ tuổi 49 Bảng 2.5 Trình độ học vấn giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn quận thành phố Hồ Chí Minh 49 Bảng 2.6 Độ tin cậy thang đo kiến thức quản lý giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa 51 Bảng 2.7 Độ tin cậy thang đo kỹ quản lý giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa 52 Bảng 2.8 Bảng tổng hợp độ tin cậy thang đo thái độ/phẩm chất 54 Bảng 2.9 Tổng hợp đánh giá mức độ hiểu biết kiến thức lãnh đạo, quản lý giám đốc 60 Bảng 2.10 Tổng hợp đánh giá kỹ quản lý giám đốc 62 Bảng 2.11 Điểm mạnh điểm yếu lực quản lý giám đốc 66 iv DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Mức độ đánh giá kiến thức quản lý giám đốc doanh nghiệp 59 Biểu đồ 2.2 Mức độ đánh giá kỹ quản lý giám đốc 61 Biểu đồ 2.3 Mức độ đánh giá phẩm chất quản lý giám đốc 64 v MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế xu tất yếu khách quan giới ngày nay; đường tốt để rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với nước khác có điều kiện phát huy lợi so sánh phân cơng lao động, hợp tác quốc tế Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đứng trước thách thức to lớn cần làm để trì, phát triển, tồn phát triển môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày sâu sắc Đặc biệt bối cảnh kinh tế giới biến đổi không ngừng, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, mơi trường kinh doanh cạnh tranh tồn cầu ngày gay gắt khốc liệt, đặt yêu cầu thách thức lớn với doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp Trong yêu cầu xây dựng đội ngũ giám đốc doanh nghiệp đại, có đầy đủ phẩm chất, kiến thức, hiểu biết có lực quản lý yêu cầu hết cấp thiết doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nói chung doanh nghiệp địa bàn quận nói riêng Trong bối cảnh khó khăn chung kinh tế nước toàn cầu, đặc biệt giai đoạn khủng hoảng tài suy thoái kinh tế vừa qua, doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh (chiếm tới 94,7% tổng số doanh nghiệp) phát triển có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, góp phần giải vấn đề xã hội chứng tỏ tính động linh hoạt việc tận dụng hội để phát triển bối cảnh cạnh tranh hội nhập Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đối mặt với khơng khó khăn, vốn điểm yếu từ nội doanh nghiệp, thể tình trạng thiếu vốn, hiệu thấp, tăng trưởng chậm, thiếu bền vững,… Khắc phục điểm yếu này, có nhiều nguyên nhân giải pháp đồng khác Trong đó, vai trị giám đốc doanh nghiệp, người tổng huy toàn doanh nghiệp nhiều đánh giá, phân tích yếu tố có ý nghĩa định tới tồn phát triển doanh nghiệp Giám đốc doanh nghiệp người trực tiếp quản lý, điều hành toàn diện hoạt động doanh nghiệp, định thành công doanh nghiệp Đây đội ngũ cán quản lý đóng vai trị đầu tàu doanh nghiệp tham gia điều hành hoạt động doanh nghiệp Với vị Thành phố động sáng tạo Đảng, Nhà nước quan tâm đạo, tập trung đầu tư mặt trình phát triển, tạo tiền đề quan trọng để Thành phố xây dựng chế, sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội Vì vậy, giám đốc doanh nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ln có điều kiện phát huy tối đa lực quản lý đồng thời phải đối mặt với yêu cầu lực quản lý cao so với địa phương khác nước Trước đòi hỏi đổi hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu phát triển doanh nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đặt yêu cầu lực quản lý giám đốc doanh nghiệp phải xây dựng đáp ứng yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế Bản thân giám đốc doanh nghiệp cần phải nâng cao tính chuyên nghiệp quản lý nhằm tạo nên khác biệt dịch vụ để nâng cao tính cạnh tranh doanh nghiệp Việc nâng cao lực quản lý cho giám đốc doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp thích ứng với trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ góp phần phát triển doanh nghiệp Vì vậy, lực quản lý giám đốc doanh nghiệp hiểu nào? Cho đến chưa có khung lực quản lý thống sử dụng giám đốc doanh nghiệp Mặt khác chưa có nghiên cứu cụ thể chung lực quản lý giám đốc doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nói chung vừa địa bàn quận nói riêng Xuất phát từ lý tính cấp thiết trên, tác giả lựa chọn chủ đề: “Nghiên cứu lực quản lý doanh nghiệp địa bàn Quận - thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Cung (2009), Công ty: vốn, quản lý & tranh chấp, Nxb Tri thức, Hà Nội Bộ Chính trị (2011), Nghị số 09-NQ/TW xây dựng phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, ban hành ngày 9/12/2011, Hà Nội Chính phủ (2018), Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa, ngày ban hành 11/3/2018, Hà Nội Cục Thống kê TP.HCM (2017), Niên giám thống kê TP.HCM năm 2016, Nxb Thanh niên, Hà Nội Cục Thống kê TP.HCM (2018), Niên giám thống kê TP.HCM năm 2017, Nxb Thanh niên, Hà Nội Dương Tấn Diệp (2012), Chất lượng lãnh đạo doanh nhân Việt góc nhìn từ chất lượng đào tạo Đại học Việt Nam, Nhà xuất Thông tin truyền thông, Kỷ yếu ngày nhân Việt Nam 2012 Đỗ Anh Đức (2014), Nâng cao lực quản lý giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Hà Nội, Luận án Tiến sỹ kinh tế Trần Lương Đức (2007), Chế độ pháp lý quản trị công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Trương Quang Dũng (2008), Nâng cao lực giám đốc doanh nghiệp tư nhân thành phố Hồ Chí Minh, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 10 Hoàng Văn Hoa (2010), Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Vũ Tiến Lộc, Doanh nhân Việt Nam đại diện cho sức sản xuất mới, http://vccinews.vn/news/2869/.html 98 12 Vũ Tiến Lộc, Xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa – đại hóa hội nhập quốc tê, http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/11959302-.html 13 Phùng Xuân Nhạ, Lê Quân, Hồ Như Hải (2012), Báo cáo kết khảo sát lãnh đạo doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam 2012, Kỷ yếu ngày nhân Việt Nam 2012, NXB Thông tin truyền thông, Hà Nội 14 Nguyễn Trường Sơn (2010), Vấn đề quản trị công ty doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Số (40), Đại học Đà Nẵng 15 Tổng cục Thống kê (2013), Doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn 2006-2011, Nxb thống kê, Hà Nội 16 Trần Kiều Trang (2012), Phát triển lực đội ngũ chủ doanh nghiệp nhỏ Việt Nam giai đoạn - Nghiên cứu điển hình địa bàn Hà Nội, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội 17 Đậu Anh Tuấn (2005), Quản trị Doanh nghiệp tốt: Cơ sở cho phát triển bền vững, Hội thảo “So sánh thực trạng quản trị công ty Việt Nam với nguyên tắc quản trị công ty OECD”, Hà Nội 18 Nhâm Phong Tuân, Nguyễn Anh Tuấn (2013), Quản trị công ty vấn đề đại diện công ty đại chúng Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, tập 29, Số 19 UBND TP.HCM (2017), Quyết định số 2183/QĐ-UBND Kế hoạch thực chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, ban hành ngày 08/5/2017, TP.HCM 20 Văn phịng Chính phủ (2016), Thơng báo Kết luận Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp tình hình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư, ban hành ngày 27/4/2016, Hà Nội 21 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2010), Chuyên đề “Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam”, Hà Nội 22 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Vai trò doanh nhân phát triển kinh tế, 99 http://www.vnep.org.vn/Upload/Chuyen%20de%20doanh%20nhan%20cuoi pdf TÀI LIỆU TIẾNG ANH 23 Anand Bhardwaj & B.K Punia (2013), Leadership competencies and their influence on leadership performance: A literature review, International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences,Vol 24 Ashwini B., Misty B., Gary B., Cathy B., Kirsten G., Sara L., Matthew M., Brigitte P., Brian S., Aaron S & Stephen W (2013), A Leadership Competency Model: Describing the Capacity to Lead, Central Michigan University 25 Bennis, W (2009), On becoming a leader, Basic Books, London 26 Bolden, R., Gosling, J., Marturano, A., & Dennison, P (2003), A Review of Leadership Theory and Competency Frameworks, Centre of Leadership Studies, University of Exeter 27 Boyatzis, R (1993) Beyond competence: The choice to be a leader, Human Resource Management Review, 3(1): 1-14 28 Do Viet Thanh & Nguyen Viet Anh (2015), Factors Affecting Effective Leadership - An Empirical Study in Vietnam Logistics Enterprises, Proceedings of the Second Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (AP15Vietnam Conference), Danang-Vietnam 29 Edgar H.Schein (2004), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco 30 James Hayton (2015), Leadership and Management Skills in SMEs: Measuring Associations with Management Practices and Performance, Enterprise Research Centre, London 31 Laguna et al (2012), The competencies of managers and their business success, Central European Business Review, Volume 1, Number 100 32 Lori L Moore and Rick D Rudd (2004), Leadersip skills and competencies for extension directors and administrators, Journal of Agricultural Education, Volume 45, Number 33 Mumford, M., Zaccaro, S., Connelly, M S., & Marks, M (2000), Leadership skills: Conclusions and future directions, Leadership Quarterly 34 Peter G Northouse (2004), Leadership - theory and practice, Western Michigan University 35 Susan R Madsen, Anita L Musto (2004), Important Knowledge and Competence for Successful - Human Resource Leadership, Journal of Behavioral and Applied Management, Vol 5, No 101 PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu thu thập thơng tin giám đốc I THƠNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 1.1 Tên doanh nghiệp: 1.2 Năm thành lập doanh nghiệp: 1.2 Loại hình hoạt động doanh nghiệp:  Doanh nghiệp Nhà nước  Doanh nghiệp tư nhân  Hợp tác xã  Công ty cổ phần  Công ty TNHH  Công ty hợp danh  Công ty liên doanh  Khác 1.3 Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp: 1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 2. Công nghiệp xây dựng 3. Thương mại dịch vụ 4. Khác (Ghi rõ : …………………………………………………………………… ) 1.4 Quy mô vốn doanh nghiệp: 1. Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2. Trên 10 tỉ đến 20 tỷ đồng 3. Trên 20 đến 50 tỷ đồng 4. Trên 50 tỷ đến 100 tỷ đồng 5. Trên 100 tỷ đồng 1.5 Tổng số cán bộ, công nhân, nhân viên lao động doanh nghiệp: 1.6 Ơng/bà có tham gia vào hiệp hội không? 2. Không (Chuyển Câu 1.7) 1. Có Nếu có xin ghi rõ …………………………………………………………………… 1.7 Vị trí ơng/bà doanh nghiệp 1. Giám đốc 2. Phó giám đốc 3. Trưởng/phó phịng/ban 102 4. Vị trí quản lý khác doanh nghiệp ……………… 1.8 Giới tính: 1. Nam Nữ 1.9 Năm sinh: 1.10 Thời gian làm lãnh đạo, quản lý (thâm niên) 1.11 Trình độ học vấn Ơng/Bà 1. Khơng học 2. Tiểu học 3. Trung học sở 4. Trung học phổ thông 5. Trung cấp, cao đẳng 6. Đại học 7. Trên đại học 1.12 Chuyên ngành đào tạo sâu nhất:………………………………………………… II NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁM ĐỐC 2.1 Ông/bà tự đánh giá kiến thức quản lý thân (1 Rất tốt, Tốt, Trung bình, Kém, Rất kém) TT Mức độ Kiến thức quản lý 1 Kiến thức ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất Kiến thức văn hóa, xã hội Kiến thức trị, pháp luật Kiến thức quản lý, lãnh đạo Kiến thức chiến lược kinh doanh Kiến thức quản trị nhân lực Kiến thức marketing Kiến thức tài chính, kế tốn Kiến thức quản trị sản xuất, dịch vụ 10 Kiến thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 11 Kiến thức văn hóa doanh nghiệp 12 Kiến thức quản trị thay đổi, quản trị rủi ro 13 Kiến thức hội nhập quốc tế 14 Kiến thức tin học 15 Kiến thức ngoại ngữ 103 Khác (ghi rõ:………………………………………………) 16 2.2 Ông/bà tự đánh giá kỹ quản lý thân (1 Rất tốt, Tốt, Trung bình, Kém, Rất kém) Kỹ quản lý TT Kỹ sử dụng quyền lực gây ảnh hưởng Kỹ tạo động lực cho nhân viên Kỹ cân công việc sống Kỹ học hỏi Kỹ giải vấn đề Kỹ giao tiếp, đàm phán Kỹ động viên khuyến khích Kỹ phát triển đội ngũ lao động Kỹ gây ảnh hưởng xây dựng hình ảnh 10 Kỹ thiết lập lãnh đạo nhóm 11 Kỹ xây dựng tầm nhìn lập chiến lược 12 Kỹ tổ chức triển khai công việc 13 Kỹ huy động phối hợp nguồn lực 14 Kỹ khởi xướng thay đổi 15 Kỹ xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp 16 Kỹ ủy quyền 17 Kỹ kiểm soát 18 Kỹ xử lý xung đột 19 Khác (xin ghi rõ)……………………………………… Mức độ 2.3 Ông/bà tự đánh giá phẩm chất quàn lý thân (1 Rất tốt, Tốt, Trung bình, Kém, Rất kém) TT 1.1 Phẩm chất lãnh đạo, quản lý Khát vọng, đam mê kinh doanh Có tâm huyết với hoạt động kinh doanh 104 Mức độ 1.2 Có mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh 1.3 Có mong muốn tạo hoạt động kinh doanh Sáng tạo 2.1 Có ý tưởng sáng tạo 2.2 Ủng hội ý tưởng sáng tạo nhân viên 2.3 Nhìn nhận trở ngại họi cho thay đổi sáng tạo Linh hoạt 3.1 Khả thích ứng với thay đổi môi trường kinh doanh 3.2 Thay đổi định ban hành phù hợp với tình hình thực tế 3.3 Chọn giải pháp phù hợp để giải vấn đề Tự tin, đoán 4.1 Tự tin vào lực thân 4.2 Kiên định với định 4.3 Dám định tình khẩn cấp, phức tạp Trách nhiệm 5.1 Có ý thức trách nhiệm với cơng việc 5.2 Tự nhận lỗi với định biết sửa sai 5.3 Chịu trách nhiệm với sai lầm nhân viên Đạo đức nghề nghiệp 6.1 Ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 6.2 Gương mẫu thực chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 6.3 Yêu cầu nhân viên tuân thủ Khả chịu áp lực cao 7.1 Khả làm việc 7.2 Khả làm việc với cường độ cao 7.3 Khả xử lý nhiều công việc lúc 7.4 Kiên nhẫn giải cơng việc Có tinh thần hợp tác 8.1 Lắng nghe ý kiến nhân viên 8.2 Thể lòng tin với nhân viên 8.3 Cởi mở với nhân viên 8.4 Hiểu biết ham học hỏi 105 Phẩm chất khác……………………………………… III ÔNG/BÀ VUI LỊNG CHO BIẾT NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN CỦA BẢN THÂN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ Đánh giá Các yếu tố TT I Thuận lợi Nhóm yếu tố thuộc thân giám đốc 1.1 Trình độ chuyên môn 1.2 Ý thức học tập tự rèn luyện 1.3 Tư chất, khiếu 1.4 Kinh nghiệm 1.5 Độ tuổi 1.6 Giới tính 1.9 Sức khỏe 1.10 Tình trạng nhân 1.11 Truyền thống gia đình II Nhóm yếu tố thuộc đặc điểm doanh nghiệp 2.1 Trình độ phát triển doanh nghiệp (tài chính, cơng nghệ, quy mơ…) 2.2 Loại hình sản xuất doanh nghiệp 2.3 Ngành nghề kinh doanh, sản xuất doanh nghiệp 2.4 Chính sách phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp (chế độ đãi ngộ, khen thưởng…) 2.5 Chính sách đào tạo bồi dưỡng doanh nghiệp 2.6 Đội ngũ lao động, nhân viên doanh nghiệp 2.7 Yếu tố văn hóa doanh nghiệp 2.8 Yếu tố khác (ghi rõ)………………………………… III Nhóm yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi 3.1 Hệ thống sách, pháp luật nhà nước (tiếp cận nguồn vốn, thuế, tư vấn pháp luật…) 3.2 Hệ thống hiệp hội doanh nghiệp 3.3 Hệ thống giáo dục đào tạo (phương thức đào tạo, nội dung đào tạo, chất lượng đào tạo đội ngũ doanh nhân) 106 Khó khăn 3.4 Các điều kiện kinh tế 3.5 Các điều kiện văn hóa - xã hội 3.6 Các điều kiện liên quan đến hội nhập (các sách, quy định, văn hướng dẫn…) 3.7 Khác (xin ghi rõ)……………………………………… IV NHU CẦU HỖ TRỢ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỖ TRỢ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 4.1 Ông/bà đánh giá mức độ lĩnh vực cần hỗ trợ? (1 Rất cần thiết, Cần thiết, Bình thường, Khơng cần, Hồn tồn khơng cần thiết) I Mức độ Giá trị TT Nhu cầu kiến thức 1.1 Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (lĩnh vực kinh doanh sản xuất) 1.2 Bồi dưỡng kiến thức văn hóa kinh doanh 1.3 Bồi dưỡng kiến thức trị, pháp luật 1.4 Bồi dưỡng kiến thức quản lý, lãnh đạo 1.5 Bồi dưỡng kiến thức chiến lược kinh doanh 1.6 Bồi dưỡng kiến thức quản trị nhân lực 1.7 Bồi dưỡng kiến thức marketing 1.8 Bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế tốn 1.9 Bồi dưỡng kiến thức quản trị sản xuất, dịch vụ 1.10 Bồi dưỡng kiến thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 1.11 Bồi dưỡng kiến thức văn hóa doanh nghiệp 1.12 Bồi dưỡng kiến thức quản trị thay đổi, quản trị rủi ro 1.13 Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế 1.14 Bồi dưỡng kiến thức công nghệ, thông tin 1.15 Bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ 1.16 Thương hiệu 1.17 Sở hữu trí tuệ 107 II Nhu cầu kỹ 2.1 Bồi dưỡng kỹ sử dụng quyền lực gây ảnh hưởng 2.2 Bồi dưỡng kỹ cân công việc sống 2.3 Bồi dưỡng kỹ giải vấn đề 2.4 Bồi dưỡng kỹ giao tiếp, đàm phán ký kết hợp đồng 2.5 Bồi dưỡng kỹ động viên khuyến khích 2.6 Bồi dưỡng kỹ phát triển đội ngũ lao động 2.7 Bồi dưỡng kỹ gây ảnh hưởng xây dựng hình ảnh 2.8 Bồi dưỡng kỹ thiết lập lãnh đạo nhóm 2.9 Bồi dưỡng kỹ xây dựng tầm nhìn lập chiến lược 2.10 Bồi dưỡng kỹ tổ chức triển khai công việc 2.11 Bồi dưỡng kỹ huy động phối hợp nguồn lực 2.12 Bồi dưỡng kỹ dự báo, nhận định tình hình ý tưởng kinh doanh, sản xuất 2.13 Bồi dưỡng kỹ xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp 2.14 Bồi dưỡng kỹ xử lý xung đột 2.15 Bồi dưỡng kỹ lập dự án, phương án kinh doanh 2.16 Nhu cầu khác (ghi rõ)…………………………… 4.2 Những đề xuất ông/bà nhằm nâng cao lực hoạt động giám đốc doanh nghiệp: Mức độ TT Các giải pháp Bản thân doanh nhân phải tự nâng cao lực kiến thức, kỹ năng, phẩm chất lãnh đạo Doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân nâng cao lực hoạt động Nhà nước cần gắn việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo với phát triển đội ngũ doanh nhân 108 Hỗ trợ đội ngũ doanh nhân tiếp cận với sách tín dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quy mô, hoạt động doanh nghiệp Các cấp lãnh đạo thành phố cần triển khai sách nhằm quan tâm đến hoạt động phát triển đội ngũ doanh nhân, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản trị Các hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội nghề nghiệp cần tư vấn hỗ trợ doanh nhân sản xuất, kinh doanh Nâng cao hiệu hoạt động Hiệp hội hoạt động hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng cho nguồn nhân lực quản trị (doanh nhân) Các sở đào tạo cần nâng cao chất lượng đào tạo thiết kế chương trình chuyên sâu cho nhân lực quản trị 10 Đối với phủ cần phải tạo sở pháp lý đồng bộ, môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh Tăng cường lãnh đạo Đảng việc xây dựng phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân 4.3 Để nâng cao lực hoạt động giám đốc doanh nghiệp, theo ông/bà cần có giải pháp khác? - Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng: - Giải pháp sách Xin chân thành cảm ơn cộng tác Ông/bà! 109 Phụ lục Phiếu vấn sâu giám đốc doanh nghiệp Người vấn: Ngày vấn: NỘI DUNG PHỎNG VẤN: Phần thông tin chung người trả lời vấn: Họ tên: Năm sinh: Giới tính: Nam Nữ Chức vụ tại: Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………… Câu 1: Xin ông/bà giới thiệu đôi nét doanh nghiệp Điều tra viên vấn đối tượng đảm bảo thơng tin sau: - Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ phần Công ty tư nhân, doanh nghiệp tư nhân Công ty hợp danh, doanh nghiệp hợp doanh - Quy mô doanh nghiệp: - Lĩnh vực hoạt động: Siêu lớn Lớn Nhỏ Siêu nhỏ Sản xuất Kinh doanh Vừa Khác (Ghi rõ): ……………………………………… Câu 2: Xin ông/bà cho biết ông/bà trở thành giám đốc doanh nghiệp năm, trải qua lần thay đổi cơng việc sao? Điều tra viên vấn đối tượng theo tuyến chủ đề sau: - Tổng số năm làm giám đốc 110 - Các cấp độ/kiểu mà ông/bà trải qua (bao gồm thay đổi chức vụ, loại hình doanh nghiệp, mức độ giao quyền ) Câu 3: Ông/bà cho biết giám đốc địa bàn quận có đặc điểm, đặc trưng riêng gì? Điều tra viên vấn đối tượng theo tuyến chủ đề sau: - Nguồn gốc xuất thân đối tượng vấn: từ nông dân, buôn bán, tiểu thương, truyền thống gia đình… Từ đánh giá khái qt chung nguồn gốc xuất thân giám đốc địa bàn quận - Hiện nay, giám đốc có điểm tương đồng, điểm khác biệt so với đội ngũ doanh nhân Việt Nam - Theo ông/bà đánh giá năm tới lực lượng giám đốc có thay đổi nào: số lượng, chất lượng (trình độ chuyên môn, lực quản lý…) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 4: Thực tế từ thân, ông/bà đánh lực hoạt động giám đốc? Điều tra viên vấn đối tượng theo tuyến chủ đề sau: - Đánh giá kiến thức lãnh đạo, quản lý: ưu hạn chế - Đánh giá kỹ lãnh đạo, quản lý: ưu hạn chế - Đánh giá phẩm chất lãnh đạo, quản lý: ưu hạn chế ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 5: Thực tế quản lý, điều hành hoạt động vị trí ơng/bà cần có nhu cầu hỗ trợ để nâng cao lực hoạt động? Điều tra viên vấn đối tượng theo tuyến chủ đề sau: - Nhu cầu hỗ trợ nâng cao trình độ chun mơn - Nhu cầu hỗ trợ nâng cao cao nghiệp vụ quản lý - Nhu cầu hỗ trợ nâng cao kỹ - Nhu cầu hỗ trợ chế chế pháp lý, sách, mơi trường đầu tư - Các nhu cầu hỗ trợ khác (nêu rõ) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 6: Ông/ bà đánh giá sách Nhà nước quyền chủ doanh nghiệp nào? Điều tra viên vấn đối tượng theo tuyến chủ đề sau: - Đánh giá sách hiệu hay chưa hiệu 111 - Đánh giá cụ thể lĩnh vực sách thực tiếp cận ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 7: Theo ông/bà cần thực giải pháp để nâng cao lực quản lý giám đốc thời gian tới? Điều tra viên vấn đối tượng theo tuyến chủ đề sau: - Những giải pháp từ phía chủ thể (doanh nhân) cần phải thực - Những giải pháp từ phía tổ chức, hội nghề nghiệp - Những giải pháp từ phía nhà nước ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 8: Ông/bà cần hỗ trợ sách để nâng cao lực quản lý điều kiện CNH-HĐH-HNQT nay? Điều tra viên vấn đối tượng theo tuyến chủ đề sau - Hỗ trợ sách, hành lang pháp lý mơi trường đầu tư - Hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn, lực quản lý, kinh doanh kỹ - Hỗ trợ khả cạnh tranh, hội nhập quốc tế - Những yêu cầu khác cần hỗ trợ (nêu rõ) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 112 ... cao lực quản lý doanh nghiệp địa bàn Quận – thành phố Hồ Chí Minh 17 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1. 1 GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1. 1 .1 Doanh. .. dung sau: Chương 1: Cơ sở lý luận lực quản lý doanh nghiệp địa bàn Quận – thành phố Hồ Chí Minh; Chương 2: Thực trạng lực quản lý doanh nghiệp địa bàn Quận – thành phố Hồ Chí Minh; Chương 3: Giải... NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 44 2 .1 KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ QUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu năng lực quản lý tại doanh nghiệp trên địa bàn quận 1 thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu năng lực quản lý tại doanh nghiệp trên địa bàn quận 1 thành phố hồ chí minh