0

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

105 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2021, 15:12

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN TRƯỜNG GIANG QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2020 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN TRƯỜNG GIANG QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Hồng Quang THÁI NGUYÊN - 2020 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi; số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chua công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Trường Giang Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới GS TS Phạm Hồng Quang - người định hướng cho nghiên cứu đề tài, cung cấp kiến thức lý luận thực tiễn vô q báu, nhiệt tình hướng dẫn, động viên khích lệ tơi suốt q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên, đồng chí Hiệu trưởng trường THCS, bạn đồng nghiệp thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng suốt trình nghiên cứu, chắn khơng tránh khỏi khiếm khuyết, kính mong Q thầy cô, anh, chị bạn quan tâm góp ý để luận văn hồn thiện Thái Ngun, tháng năm 2020 Học viên Nguyễn Trường Giang Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu 1.1.2 Tại Việt Nam 1.2 Một số khái niệm 11 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục 11 1.2.2 Công nghệ thông tin 13 1.2.3 Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn 14 1.2.4 Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn 14 1.3 Lý luận ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở 15 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.3.1 Vai trị ứng dụng cơng nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở 15 1.3.2 Nội dung ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở 17 1.3.3 Các hình thức ứng dụng CNTT dạy học môn Ngữ văn 19 1.4 Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở 22 1.4.1 Lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở 22 1.4.2 Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở 24 1.4.3 Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở 26 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở 28 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở 30 1.5.1 Các yếu tố chủ quan 30 1.5.2 Các yếu tố khách quan 31 Tiểu kết chương 33 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở CÁC TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 34 2.1 Khái quát khách thể khảo sát tổ chức khảo sát thực trạng 34 2.1.1 Tình hình giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên 34 2.1.2 Thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin trường trung học sở thành phố Thái Nguyên 35 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 37 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 37 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 2.2.2 Nội dung khảo sát 37 2.2.3 Khách thể khảo sát địa bàn khảo sát 38 2.2.4 Phương pháp khảo sát 38 2.3 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin dạy học môn Ngữ Văn trường trung học sở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 39 2.3.1 Nhận thức CBQL, giáo viên vai trị ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở 39 2.3.3 Thực trạng nội dung ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở 41 2.3.4 Thực trạng ứng dụng cơng nghệ thơng tin hình thức dạy học Ngữ văn 42 2.4 Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở thành phố Thái Nguyên 45 2.4.1 Thực trạng lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở thành phố Thái Nguyên 45 2.4.2 Thực trạng tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở thành phố Thái Nguyên 48 2.4.3 Thực trạng đạo ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở thành phố Thái Nguyên 50 2.4.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở thành phố Thái Nguyên 53 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở địa bàn thành phố Thái Nguyên 55 2.6 Đánh giá chung 57 2.6.1 Ưu điểm 57 2.6.2 Hạn chế, nguyên nhân hạn chế 58 Kết luận chương 61 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN TẠI Ở CÁC TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 62 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 62 3.1.1 Đảm bảo tính đồng 62 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn 62 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi 63 3.2 Biện pháp quản lý quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở địa bàn thành phố Thái Nguyên 63 3.2.1 Tổ chức xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ Văn 63 3.2.2 Tổ chức bồi dưỡng kỹ khai thác sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin cho giáo viên dạy môn Ngữ văn 65 3.2.3 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch quản lý việc ứng dụng CNTT vào dạy học môn Ngữ văn 70 3.2.4 Huy động lực lượng giáo dục đầu tư sở vật chất thiết bị công nghệ thông tin cho trường trung học sở 74 3.2.5 Chỉ đạo tăng cường hoạt động thi đua khen thưởng khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy dạy học Ngữ văn 76 3.3 Mối quan hệ biện pháp 77 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 78 3.4.1 Mục tiêu 78 3.4.2 Nội dung, đối tượng khảo sát 78 3.4.3 Kết khảo nghiệm 79 KẾT LUẬN 84 Kết luận 84 Khuyến nghị 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL CNTT Cán quản lí Cơng nghệ thơng tin GV Giáo viên HS Học sinh THCS Trung học sở Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin trường THCS thành phố Thái Nguyên 36 Bảng 2.2 Khách thể đơn vị khảo sát 38 Bảng 2.3 Nhận thức CBQL, giáo viên vai trị ứng dụng cơng nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở thành phố Thái Nguyên 39 Bảng 2.4 Đánh giá CBQL, giáo viên nội dung ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở thành phố Thái Nguyên 41 Bảng 2.5 Đánh giá CBQL, giáo viên hình thức ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở thành phố Thái Nguyên 43 Bảng 2.6 Đánh giá CBQL, giáo viên lập kế hoạch quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở 46 Bảng 2.7 Đánh giá CBQL, giáo viên tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở thành phố Thái Nguyên 48 Bảng 2.8 Đánh giá CBQL, giáo viên đạo ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở thành phố Thái Nguyên 51 Bảng 2.9 Đánh giá CBQL, giáo viên kiểm tra, đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở thành phố Thái Nguyên 53 Bảng 2.10 Đánh giá CBQL, giáo viên thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy họ Ngữ văn thành phố Thái Nguyên 55 Bảng 3.1 Kết thăm dị tính cần thiết biện pháp đề xuất 79 Bảng 3.2 Kết thăm dị tính khả thi biện pháp đề xuất 81 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Bảng 3.2 Kết thăm dị tính khả thi biện pháp đề xuất Mức độ khả thi TT Các biện pháp Khả thi SL Tỉ lệ Ít khả thi Không khả thi ĐTB SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 6.7% 0.0% 2.93 22 thác sử dụng hạ tầng công 110 91.7% 10 8.3% 0.0% 2.92 quản lý việc ứng dụng CNTT 102 85.0% 18 15.0% 0.0% 2.85 0.0% 2.88 0.0% 2.83 Tổ chức xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng 112 93.3% dạy học môn Ngữ Văn Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ trình độ, kỹ khai nghệ thông tin cho giáo viên dạy học Ngữ văn Chỉ đạo xây dựng kế hoạch vào dạy học môn Ngữ văn Huy động lực lượng giáo dục đầu tư sở vật chất thiết bị công nghệ thông tin 106 88.3% 14 11.7% cho trường trung học sở Chỉ đạo tăng cường hoạt động thi đua khen thưởng khuyến khích giáo viên ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào 99 giảng dạy dạy học Ngữ văn 81 82.5% 21 17.5% Kết số liệu cho thấy, biện pháp khả thi quản lý ứng dụng CNTT dạy học Ngữ văn trường THCS thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên CBQL, GV đánh giá biện pháp “Tổ chức xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ Văn” (2.93 điểm) CBQL, GV đánh giá biện pháp “Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ trình độ, kỹ khai thác sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin cho giáo viên dạy học Ngữ văn” (2.92 điểm) CBQL, GV đánh giá biện pháp “Huy động lực lượng giáo dục đầu tư sở vật chất thiết bị công nghệ thông tin cho trường trung học sở” (2.88 điểm) CBQL, GV đánh giá biện pháp “Chỉ đạo xây dựng kế hoạch quản lý việc ứng dụng CNTT vào dạy học môn Ngữ văn” (2.85 điểm) CBQL, GV đánh giá biện pháp “Chỉ đạo tăng cường hoạt động thi đua khen thưởng khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy dạy học Ngữ văn” (2.83 điểm) Kết khảo nghiệm cho thấy, biện pháp cần thiết khả thi, cần áp dung đồng biện pháp vào quản lý ứng dụng CNTT dạy học Ngữ văn trường THCS thành phố Thái Nguyên 82 Tiểu kết chương Căn vào lý luận khảo sát thực trạng, chương đề xuất biện pháp sau: Biện pháp 1: Tổ chức xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ Văn Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ trình độ, kỹ khai thác sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin cho giáo viên dạy học Ngữ văn Biện pháp 3: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch quản lý việc ứng dụng CNTT vào dạy học môn Ngữ văn Biện pháp 4: Huy động lực lượng giáo dục đầu tư sở vật chất thiết bị công nghệ thông tin cho trường trung học sở Biện pháp 5: Chỉ đạo tăng cường hoạt động thi đua khen thưởng khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy dạy học Ngữ văn Kết khảo nghiệm cho thấy, biện pháp cần thiết khả thi áp dụng vào thực tiễn đặc điểm tình hình trường THCS thành phố Thái Nguyên 83 KẾT LUẬN Kết luận Ứng dụng CNTT dạy học môn Ngữ văn tạo môi trường giáo dục đại, có tính tương tác cao; kích thích hứng thú khả ghi nhớ, tri giác, tư HS, giúp GV dễ dàng tìm kiếm truy cập, khai thác nguồn tư liệu đa phương tiện phù hợp với nội dung dạy học môn Ngữ văn cấp THCS Nội dung ứng dụng CNTT dạy học Ngữ văn trường THCS gồm: soạn giáo án phần mềm soạn thảo chuyên dụng; GV sử dụng phần mềm hỗ trợ đa phương tiện để biên tập ảnh, xây dựng video, câu chuyện hình ảnh; Giáo viên ứng dụng CNTT khai thác liệu thông qua cơng cụ tìm kiếm internet tìm kiếm website thư viện giảng; GV ứng dụng CNTT tham gia học tập khóa học trực tuyến dạy học Ngữ văn Nội dung quản lý ứng dụng CNTT dạy học Ngữ văn trường THCS gồm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đạo thực kiểm tra, đánh giá thực kế hoạch Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ứng dụng CNTT dạy học Ngữ văn trường THCS gồm: Năng lực quản lý CBQL; Năng lực chuyên môn giáo viên; Nhận thức cán quản lý, giáo viên Ngữ văn; Hà tầng CNTT… Hoạt động quản lý ứng dụng CNTT dạy học Ngữ văn trường THCS địa bàn thành phố Thái Nguyên đạt kết định, GV sử dụng phương tiện CNTT lên lớp với số đông học sinh kết hợp sử dụngbảng đen, phấn trắng, thước kẻ…giúp cho giảng sinh động, lôi hấp dẫn HS CBQL trường THCS quan tâm đạo GV ứng dụng CNTT dạy học CBQL GV nhận thức thực nghiêm túc cơng tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lực theo kế hoạch Phòng GDĐT thành phố Thái Ngun Các trường cịn tham gia tích cực phong trào thi đua, thi ứng dụng CNTT dạy học mạng internet 84 Tuy nhiên, phận GV chưa thường xuyên ứng dụng CNTT giảng dạy quản lý giảng dạy phần lực tin học hạn chế, khả nắm bắt tiếp cận phần mềm chưa kịp thời Một số GV chưa thực chủ động thiết kế giáo án ứng dụng CNTT mà lệ thuộc vào kho tư liệu mạng giảng có sẵn đồng nghiệp, chưa thực chủ động cập nhật phần mềm hỗ trợ, ứng dụng thiết kế giảng Trong năm trở lại đây, trường trọng đầu tư hạ tầng, ứng dụng CNTT hoạt động dạy học số trường vùng ngoại thành chưa thực đại hóa sở vật chất Để nâng cao hiệu quản lý ứng dụng CNTT dạy học Ngữ văn trường THCS địa bàn thành phố Thái Nguyên, cần thực tốt biện pháp sau: Biện pháp 1: Tổ chức xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ Văn Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ trình độ, kỹ khai thác sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin cho giáo viên dạy học Ngữ văn Biện pháp 3: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch quản lý việc ứng dụng CNTT vào dạy học môn Ngữ văn Biện pháp 4: Huy động lực lượng giáo dục đầu tư sở vật chất thiết bị công nghệ thông tin cho trường trung học sở Biện pháp 5: Chỉ đạo tăng cường hoạt động thi đua khen thưởng khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy dạy học Ngữ văn Năm biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ cho nên triển khai cần thực đồng Kết trưng cầu ý kiến chuyên gia cho thấy: biện pháp đánh giá cần thiết khả thi, vận dụng vào thực tiễn trường THCS thành phố Thái Nguyên 85 Khuyến nghị 2.1 Với Phòng GDĐT Phòng GDĐT tham mưu với UBND thành phố bổ sung, hoàn thiện đội ngũ nhà giáo sở giáo dục Tuyên truyền, phổ biến văn đạo công tác ứng dụng CNTT vào dạy học Lập kế hoạch tuyên truyền tác dụng dạy học sử dụng CNTT dạy học Khuyến khích viết bài, tuyên truyền tiết dạy học, kinh nghiệm sử dụng CNTT dạy học môn Ngữ văn Đảm bảo sở vật chất CNTT để giáo viên tiếp cận, khai thác, sử dụng Bố trí thời gian dành cho việc tổ chức hoạt động tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng kỹ ứng dụng 2.2 Với trường THCS thành phố Thái Nguyên Nâng cao nhận thức cuho đội ngũ CBQL GV ứng dụng CNTT dạy học Ngữ văn CBQL trường tham mưu với lãnh đạo quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí nhằm đầu tư sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ dạy học Cải tiến sách thi đua khen thưởng để động viên khuyến khích kịp thời giáo viên có nhiều đóng góp học sinh có thành tích cao học tập CBQL đạo trang bị cho tổ chuyên môn máy tính, đèn chiếu phịng học môn để giáo viên chủ động thực thường xuyên (tránh tình trạng tiết day giáo viên muốn sử dụng) Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên kĩ soạn giảng giảng điện tử cho giáo viên 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban khoa giáo Trung ương (2002), Giáo dục Đào tạo thời kì đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ban điều hành đề án 112 (2003), Giáo trình quản trị mạng thiết bị mạng, Chương trình tổng thể cải cách hành Chính phủ giao đoạn 2001 - 2010, Hà Nội Bộ Chính trị (2000), Chỉ thị 58/CT-TW ngày 17/10/2000 đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT phục vụ nghiệp CNH, HĐH, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Điều lệ trường trung học, Nxb Giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Những đề chung đổi giáo dục THPT mơn Tin học, Nxb Giáo dục Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Chiến lược phát triển CNTT&TT Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Chính phủ nước Cộng hồ XHCN Việt Nam, Đề án tin học hoá quản lý hành nhà nước (2001-2005) kèm theo Quyết định số: 112/2001/QĐ - TTg ngày 25/7/2001 Thủ tướng Chính phủ giáo dục Hoàng Phương Bắc, Ứng dụng CNTT truyền thông quản lý, đào tạo nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học Thái Bình, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 6/2018, tr 214-217 Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm giáo dục, Học viện cán quản lý GD&ĐT, Hà Nội, tr.8 10 Trần Thị Đản (2010), Một số biện pháp tổ chức triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy hiệu trưởng trường THCS Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội 11 Trần Kiểm (2006), Khoa học quản lý giáo dục - Một số đề lý luận thực tiễn, Nxb Giáo dục 87 12 Khoa sư phạm tự nhiên (2017), Tập giảng Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học địa lý, Trường đại học Lâm Đồng 13 Phó Đức Hịa - Ngơ Quang Sơn (2008), Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tích cực, Nxb Giáo dục 14 Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Hà Thị Đức (2003), Lý luận luận dạy học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 15 Phó Đức Hịa, Bùi Thị Qun, Một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT dạy học trường trung học sở, Tạp chí giáo dục số 251, kỳ 1, tháng 12/2010 16 Phó Đức Hịa, Ngơ Quang Sơn (2011), Phương pháp công nghệ dạy học môi trường sư phạm tương tác, Nxb ĐH SPHN, tr.90 17 Nguyễn Thị Thu Hường (2017), Quản lý ứng dụng Công nghệ Thông tin giáo dục trẻ trường mầm non B xã Đơng Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Giáo dục 18 Phạm Trường Lưu (2011), Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học có sử dụng đa phương tiện trường THCS, Luận văn thạc sĩ, Đại học sư phạm Hà Nội 19 Đào Thị Ninh (2011), Một số biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy trường trung học phổ thông quận Cầu Giấy - Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Đại học sư phạm Hà Nội 20 Trần Thị Tuyết Oanh (2006), Giáo trình Giáo dục học - Tập 1, Nxb Đại học sư phạm 21 Trần Thị Tuyết Oanh (2006), Giáo trình Giáo dục học - Tập 2, Nxb Đại học sư phạm 22 Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam (1992), Hiến pháp nước CNXHCN Việt Nam 23 Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 88 24 Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam (2006), Luật Công nghệ thông tin - Số 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006 25 Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên, Báo cáo Tổng kết năm học 2018-2019, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 26 Ngô Quang Sơn (2007), Đề cương giảng Thông tin ứng dụng Công nghệ thông tin giáo dục, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 27 Tạp chí PCWORLDVN 28 Toàn cảnh CNTT Việt Nam 2006 (7/2006), Hội tin học TP HCM 29 Toàn cảnh CNTT Việt Nam 2007 (7/2007), Hội tin học TP HCM 30 Từ điển Tiếng Việt (2003), Nxb Giáo dục, Hà Nội 31 Tạp chí PCWordVN,“Chính phủ điện tử Hàn Quốc”, ngày 01/4/2008 32 Nguyễn Văn Long, "Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học ngoại ngữ: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực Việt Nam", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục, Tập 32, Số (2016) 36-47 33 Nguyễn Thị Hà Lan, Ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục bậc học mầm non, OURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: 10.18173/23541075.2017-0064 Educational Sci., 2017, Vol 62, Iss 4, pp 122-131 34 Hồng Đức Trí, Một số biện pháp tăng cường quản lý ứng dụng CNTT dạy học trường THCS thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Giáo dục, Số 444 (Kì - 12/2018), tr 9-13; 35 Triệu Thị Thu (2013), Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trung tâm giáo dục thường xuyên địa bàn Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội 36 Nguyễn Quang Uẩn (2004), Tâm lý học quản lý, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 37 Phan Thị Hồng Vinh (2006), Quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 38 Phạm Viết Vượng (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb ĐHQG, Hà Nội 89 Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL, GV) Kính thưa Q Thầy/Cơ! Để nghiên cứu thực trạng đề xuất biện pháp quản lý ứng dụng CNTT dạy học Ngữ văn trường THCS thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Ngun, xin Thầy/Cơ vui lịng cho biết ý kiến đánh giá nội dung (trả lời đánh dấu (x) vào ô tương ứng mà Thầy/Cô thấy phù hợp) Thầy/cô đánh giá vai trị ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở thành phố Thái Nguyên? Vai trò ứng dụng CNTT TT dạy học Ngữ văn Tạo môi trường nhận thức đại, hấp dẫn, kích thích hứng thú tư sáng tạo HS Tạo tính tương tác cao; nâng cao khả ghi nhớ, tri giác, tư HS Mở rộng nguồn thơng tin GV dễ dàng tìm kiếm truy cập, khai thác nguồn tư liệu đa phương tiện Dễ chỉnh sửa, hoàn thiện giáo án điện tử Bài giảng sinh động, hấp dẫn Mức độ đánh giá Đồng Phân Không ý vân đồng ý Thầy/cô cho ý kiến đánh giá nội dung ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường thầy cô công tác TT Nội dung ứng dụng CNTT dạy học Ngữ văn Thiết kế kế hoạch dạy học Ngữ văn GV sử dụng MS.PowerPoint để thiết kế trình chiếu điện tử/Bản trình diễn điện tử Giáo viên ứng dụng CNTT khai thác liệu Tham gia học tập khóa học trực tuyến Quản lý sở vật chất, thiết bị dạy học Mức độ đánh giá Tốt Trung bình Yếu Thầy/cơ cho ý kiến đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin hình thức dạy học Ngữ văn trường thầy cô công tác Mức độ đánh giá Ứng dụng công nghệ thơng tin hình TT Thường Hiếm Khơng thức dạy học Ngữ văn xuyên thực Bài giảng có ứng dụng CNTT Bài giảng điện tử theo công nghệ E_learning Sử dụng phương tiện CNTT lên lớp với số đông học sinh Khai thác tính CNTT để trình bày kiến thức Tổ chức hoạt động học "cộng tác" theo nhóm nhỏ Sử dụng phương tiện CNTT dạy nội dung ngắn Sử dụng phương tiện CNTT để dạy học trọn vẹn phần học Sử dụng phương tiện công nghệ thông tin dạy trọn vẹn tiết học Sử dụng CNTT kiểm tra, đánh giá Đánh giá thầy/cô lập kế hoạch quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường thầy cô công tác? Mức độ đánh giá TT Lập kế hoạch Thường xuyên Hiếm Không thực Chỉ đạo tổ chuyên môn lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở toàn trường khối, lớp Chỉ đạo GV lập kế hoạch khối lớp Lập kế hoạch huy động kinh phí tiến hành đầu tư, mua sắm bổ sung, lắp đặt bảo dưỡng phương tiện, thiết bị Lập kế hoạch bồi dưỡng kỹ tin học kỹ ứng dụng công nghệ thông tin cho GV Thực hiện, giám sát đánh giá việc thực kế hoạch Đánh giá thầy/cô tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường thầy/cô công tác? TT Tổ chức thực Tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức CNTT Tổ chức thực chuyên đề hướng dẫn thực hành công cụ hỗ trợ soạn giảng điện tử, hướng dẫn khai thác thông tin mạng, tạo thư viện đồ dùng, tạo kho học liệu mở Tổ chức xây dựng sở liệu cho hệ thống giảng điện tử, kho học liệu mở, kho đồ dùng Tổ chức thực kế hoạch dự giờ; Tổ chức buổi họp trao đổi kinh nghiệm Tổ chức điều kiện cho lớp học có ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Ngữ văn Xây dựng phong trào thi đua Thiết kế, thành lập kho tư liệu, giảng dùng chung Mức độ đánh giá Thường Hiếm Không xuyên thực Đánh giá thầy/cô đạo ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường thầy/cô công tác? TT Chỉ đạo Mức độ đánh giá Thường Hiếm Không xuyên thực Chỉ đạo tuyên truyền cho giáo viên thấy tầm quan trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin việc dạy học Chỉ đạo bồi dưỡng kỹ ứng dụng CNTT dạy học Ngữ văn cho GV Chỉ đạo tăng cường nguồn lực đầu tư sở vật chất, thiết bị dạy học Chỉ đạo việc soạn, giảng giảng mơn Ngữ văn có ứng dụng CNTT theo hướng đổi phương pháp giảng dạy Chỉ đạo tổ chức hoạt động chuyên đề, hội thảo để GV thảo luận trao đổi kinh nghiệm việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Ngữ văn Đánh giá thầy/cô kiểm tra, đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường thầy/cô công tác? TT Kiểm tra, đánh giá Xây dựng tiêu chí đánh giá kết hoạt động ứng dụng CNTT dạy học Ngữ văn Xây dựng lực lượng đánh giá tổ chức thu nhập thông tin cho việc đánh giá ứng dụng CNTT dạy học Ngữ văn qua nhiều kênh thông tin Sử dụng hình thức đánh giá Điều chỉnh kế hoạch ứng dụng CNTT dạy học Ngữ văn cho phù hợp Kiểm tra tiến độ thực kế hoạch Kiểm tra, đánh giá việc thiết kế giảng điện tử Kiểm tra dạy giáo viên Kiểm tra điều kiện sở vật chất, trang thiết bị Kiểm tra tần suất sử dụng kho học liệu mở, kho đồ dùng Mức độ đánh giá Thường Hiếm Không xuyên thực Đánh giá thầy/cô thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường thầy/cô công tác? Mức độ đánh giá TT Các yếu tố Nhận thức lực quản lý CBQL Năng lực chuyên môn giáo viên Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị CNTT Cơ chế, sách hỗ trợ việc ứng dụng CNTT vào dạy học trường THCS Ảnh Bình Khơng ảnh hưởng thường hưởng PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CHUYÊN GIA Để ứng dụng biện pháp vào công tác quản lý ứng dụng CNTT dạy học Ngữ văn trường THCS thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên có hiệu Chúng mong nhận ý kiến thầy cô nội dung cần nghiên cứu Tất ý kiến Thầy cô phục vụ mục đích nghiên cứu, xin thầy (cơ) vui lịng đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp sau cách đánh dấu (x) vào cột tương ứng TT Các biện pháp Tổ chức xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ Văn Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ trình độ, kỹ khai thác sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin cho giáo viên dạy học Ngữ văn Chỉ đạo xây dựng kế hoạch quản lý việc ứng dụng CNTT vào dạy học môn Ngữ văn Huy động lực lượng giáo dục đầu tư sở vật chất thiết bị công nghệ thông tin cho trường trung học sở Chỉ đạo tăng cường hoạt động thi đua khen thưởng khuyến khích giáo viên ứng dụng cơng nghệ thông tin vào giảng dạy dạy học Ngữ văn Tính cần thiết Khơng Cần Ít cần cần thiết thiết thiết Tính khả thi Ít Khả Khả khả thi thi thi ... thông tin dạy học Ngữ văn trường THCS thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1... môn Ngữ văn 19 1.4 Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở 22 1.4.1 Lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở. .. đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở 28 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Ngữ văn trường trung học sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ),