BIỆN PHÁP QUẢN lý ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG dạy học tại TRƯỜNG THCS và THPT bắc sơn HUYỆN TUYÊN hóa, TỈNH QUẢNG BÌNH

21 962 11
BIỆN PHÁP QUẢN lý ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG dạy học tại TRƯỜNG THCS và THPT bắc sơn HUYỆN TUYÊN hóa, TỈNH QUẢNG BÌNH

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trang 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA Lớp Bồi dưỡng CBQL các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và trường THPT tỉnh Quảng Bình BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THCS VÀ THPT BẮC SƠN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH Học viên: ĐOÀN ANH TUÂN Trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình E-mail: doananhtuan_bs@quangbinh.edu.vn QUẢNG BÌNH, THÁNG 8 NĂM 2015 MỤC LỤC 2 MỤC LỤC 2 1. Lý do lựa chọn chủ đề tiểu luận 3 1.1. Cơ sở lý luận 3 1.2. Cơ sở thực tiễn 4 2. Tình hình thực tế về quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 5 2.1. Giới thiệu khái quát về trường THCS và THPT Bắc Sơn – Tuyên Hóa – Quảng Bình 5 2.2. Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình 6 2.3. Những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn để quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 7 2.4. Kinh nghiệm thực tế và những việc đã làm của bản thân liên quan đến quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 8 2.5. Những vấn đề ưu tiên giải quyết trong quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 10 3. Kế hoạch hành động để vận dụng những điều đã học trong quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa,tỉnh Quảng Bình 12 3.1. Mục tiêu của nhà trường trong năm học tới về ứng dụng CNTT 12 3.2. Các hoạt động dự kiến thực hiện trong vòng 2 tuần tới 12 3.3. Các hoạt động dự kiến thực hiện trong 3 tháng tới 14 3.4. Các hoạt động dự kiến thực hiện trong 1 năm tới 16 4. Kết luận và kiến nghị 19 Trang 2 4.1. Kết luận 19 4.2. Kiến nghị 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 1. Lý do lựa chọn chủ đề tiểu luận 1.1. Cơ sở lý luận Công nghệ thông tin, viết tắt là CNTT (Information Technology - viết tắt là IT) là một ngành ứng dụng công nghệ vào quản lý xã hội, xử lý thông tin. Có thể hiểu CNTT là ngành sử dụng máy tính và các phương tiện truyền thông để thu thập, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền thông tin. Hiện nay, có nhiều cách hiểu về CNTT. Ở Việt Nam, khái niệm CNTT được hiểu và định nghĩa trong Nghị quyết 49/CP ký ngày 04/08/1993 về phát triển CNTT của Chính phủ Việt Nam như sau: “Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại – chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông – nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội”. CNTT là một trong những tựu công nghiệp hiện đại, đang làm biến đổi nhanh chóng, sâu sắc nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa của nhân loại, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Việc đưa CNTT vào giảng dạy và ứng dụng trong trường phổ thông là một trong những biên pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tế cuộc sống không ngừng thay đổi. Sau khi gia nhập WTO, đây còn là biện pháp thiết thực để thực hiện hội nhập quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiên nay CNTT đã chính thức trở thành một bộ phận của học vấn phổ thông. Song song với việc dạy tin học, việc ứng dụng CNTT đã được đặc biệt quan tâm và đang được triển khai rộng rãi và việc chỉ đạo ứng dụng CNTT trong trường phổ thông cũng cần tuân thủ theo các nguyên tắc quy định thống nhất. Trang 3 Xác định rõ vai trò của CNTT đối với sự phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước đã chú trọng đến việc thúc đẩy CNTT với nhiều chủ trương, chỉ thị, văn bản, nghị quyết phù hợp với tình hình đất nước trong từng giai đoạn. Đặc biệt là chỉ thị số 58-CT/TW, ngày 17 tháng 10 năm 2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH). Chỉ thị nêu rõ: “Công nghệ thông tin là một trong các công cụ và động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của thế giới hiện đại. Ứng dụng và phát triển CNTT ở nước ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH”. Đến nay, CNTT ở nước ta đã và đang phát triển mạnh mẽ, không chỉ góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH đất nước mà còn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Định hướng phát triển CNTT và truyền thông giai đoạn 2011-2020, Bộ Bưu chính Viễn thông đã ban hành chỉ thị số 07/CT-BCVT về “Chiến lược phát triển CNTT Việt Nam giai đoạn 2011-2020” (gọi tắt là “Chiến lược cất cánh”). Ngày 10 tháng 4 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Sau đó Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi các cơ sở GD&ĐT yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong GD giai đoạn 2008-2012, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. Từ năm học 2007-2008 đến nay, căn cứ vào nhiệm vụ năm học, Bộ GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học về CNTT, đặc biệt năm học 2008-2009 được Bộ GD&ĐT lấy làm năm học CNTT. 1.2. Cơ sở thực tiễn Đối với công tác quản lý giáo dục tại nhà trường, việc ứng dụng CNTT đã tạo ra một phương thức nhẹ nhàng trong việc thực hiện hồ sơ sổ sách và báo cáo. Trong Trang 4 quá trình đổi mới phương pháp dạy học, nếu chúng ta có sự cân nhắc và chọn lựa nội dung kiến thức cần truyền thụ cho học sinh hợp lý thì giáo án điện tử là một trong những hình thức đổi mới hiệu quả. Trước tình hình này, trong nhiều năm qua được sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Quảng Bình, trường THCS và THPT Bắc Sơn đã tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên những kỹ năng cơ bản để ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy. Qua các lớp tập huấn này, trình độ tin học, phương pháp quản lý của CBQL và hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học của đội ngũ giáo viên đã từng bước được nâng lên. Tất cả đội ngũ đều nhận thấy việc ứng dụng những thành tựu CNTT vào quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục là một việc làm vô cùng cần thiết và hợp lý. Hằng năm, nhà trường vẫn thực hiện nghiêm túc chỉ thị thực hiện nhiệm vụ CNTT cụ thể do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT ban hành, đồng thời cuối năm thực hiện chế độ báo cáo tổng kết theo quy định. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận khách quan rằng công tác quản lý việc ứng dụng CNTT trong dạy học tại đơn vị vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và chưa có quy củ, việc báo cáo đánh giá cũng chỉ mang tính định tính, chưa có cơ sở để đánh giá thực hiện trạng CNTT trong dạy học của đơn vị, đồng thời, công tác chỉ đạo, quản lý của đơn vị vẫn còn chưa sát thực, vì vậy đòi hỏi đặt ra những vấn đề cấp thiết trong quản lý nhằm đưa hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học ngày càng đi vào hệ thống và mang lại hiệu quả thiết thực nhất đối với hoạt động giáo dục tại trường. Xuất phát từ những lý do trên, tôi mạnh dạn lựa chọn chủ đề tiểu luận: “Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình” 2. Tình hình thực tế về quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 2.1. Giới thiệu khái quát về trường THCS và THPT Bắc Sơn – Tuyên Hóa – Quảng Bình 2.1.1. Đặc điểm nổi bật của trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình Trang 5 Thành lập tháng 8 năm 2000, với lịch sử hình thành và phát triển trong 15 năm. Trường THCS và THPT Bắc Sơn luôn phát huy truyền thống, ngày càng khẳng định với xã hội là cái nôi đào tạo ra nhiều thế hệ nhân tài cho miền tây Tuyên Hóa, thể hiện qua việc duy trì tỷ lệ học sinh thi đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng và các cá nhân nắm giữ các vị trí chủ chốt trong các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp. Trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo, cho đến nay trường, lớp ngày càng thay đổi và được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục đào tạo trong tình hình mới. Đội ngũ giáo viên không ngừng được trẻ hóa, nhiệt tình, tay nghề ngày càng được khẳng định qua chất lượng đào tạo ngày càng cao của nhà trường. Học sinh ngày càng ý thức hơn trong học tập, trong đó có việc tiếp cận nhanh các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là CNTT. Tuy nhiên, đóng trên địa bàn của Huyện nghèo, nên đặc điểm nổi bật, những khó khăn thách thức cũng là những vấn đề chung của toàn Huyện, trong đó nổi bật vấn đề cơ chế quản lý, và học sinh ít tiếp cận nền tảng CNTT do điều kiện kinh tế gia đình. 2.2. Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình 2.2.1. Thông tin về Giáo viên và học sinh năm học 2014 - 2015 - Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 48 người. Trong đó: Cán bộ quản lý: 4, Giáo viên: 39, Nhân viên: 5 Trình độ đào tạo: Thạc sỹ: 4; Đại học: 42; Trung cấp: 2 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 0; Trung cấp: 04; Sơ cấp: 44 Đảng viên: 20 - Số tổ chuyên môn: 08 tổ. Bao gồm các tổ: Toán - Tin, Ngữ Văn, Sử - Địa - GDCD, Lý - Kỹ CN, Ngoại Ngữ, Thể dục – QPAN – Âm nhạc - MT, Sinh - Hóa - Kỹ NN, Hành chính. Trang 6 - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có chứng chỉ Tin học văn phòng và ngoại ngữ A trở lên. Kỹ năng ứng dụng CNTT ngày càng được nâng cao. Trên 60% cán bộ, giáo viên, nhân viên có khả năng ứng dụng CNTT khá trở lên. - Tổng số học sinh: 725 (trong đó: lưu chuyển 493, tuyển mới 230) Số lớp học: 21 lớp (Khối 10: 7 lớp; khối 11: 7 lớp; khối 12: 7 lớp) - 100% học sinh được học Tin học phổ thông. 2.2.2 Thông tin về cơ sở vật chất, thiết bị Tên thiết bị Số lượng Tên thiết bị Số lượng Máy tính để bàn phục vụ công tác Quản lý, hành chính 10 Số máy kết nối internet 35 Máy tính xách tay 5 Số phòng học 18 Phòng máy tính thực hành 2 Hệ thống loa máy 2 bộ Tổng số máy tính cho HS thực hành môn Tin học 24 Số phòng học có lắp đặt màn hình LCD 1 Số máy chiếu 5 Số website 1 Số bảng tương tác thông minh 1 Số phần mềm phục vụ hoạt động giáo dục (miễn phí) MS.Office, PEMIS, VEMIS, Vnedu.vn và các phần mềm bộ môn Số phòng học chức năng 5 Máy in 8 Máy thu phát WiFi 1 Máy photocopy 2 Đường truyền internet 1 Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có hòm thư điện tử cá nhân 100% 2.3. Những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn để quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình Những điểm mạnh Những điểm yếu Trang 7 - Lãnh đạo nhà trường có chuyên môn về CNTT, quan tâm chỉ đạo tích cực hoạt động ứng dụng CNTT trong đơn vị. - Đội ngũ trẻ, năng động, kỹ năng ứng dụng CNTT khá tốt. - Trang thiết bị CNTT đang được đầu tư, trang cấp đáp ứng nhu cầu dạy học. - Cơ sở hạ tầng phục vụ ứng dụng CNTT chưa theo kịp nhu cầu trong tình hình hiện nay. - Tính chuyên nghiệp của cán bộ quản lý thiết bị còn yếu, công tác bảo trì, bảo dưỡng sau sử dụng chưa được chú trọng. - Công tác quản lý ứng dụng CNTT còn lỏng lẻo, chưa thống nhất. - Địa điểm trường đóng thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng CNTT. - Trường đang trong giai đoạn đầu tư để đến năm 2015 phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia nên kinh phí đầu tư liên tục được cấp trên trang cấp đầy đủ. - Hội nhập Quốc tế và việc phát triển như vũ bảo của các dịch vụ CNTT giúp nhà trường thuận lợi hơn trong việc chọn lựa sản phẩm phù hợp để ứng dụng tại đơn vị - Các văn bản liên quan đến ứng dụng CNTT ngày càng hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho các đơn vị trực tiếp thụ hưởng lợi ích. - Tính chây ì của một bộ phận giáo viên, nhân viên trong việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong giáo dục. - Giáo viên đa số ở miền xuôi lên công tác, tính tích cực chưa thể hiện rõ, trong đó có kỹ năng ứng dụng CNTT. - Một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa nhận thức tầm quan trọng, tính ưu việt của việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động giáo dục đối với công việc được giao. Đôi lúc thực hiện còn mang tính đối phó. 2.4. Kinh nghiệm thực tế và những việc đã làm của bản thân liên quan đến quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 2.4.1. Tình huống 1: Tổ chức tập huấn sử dụng các phần mềm phục vụ giảng dạy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nội dung tình huống: Bản thân đã tham mưu với lãnh đạo đơn vị tổ chức tập huấn các phần mềm tin học cho đội ngũ giáo viên như: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, internet… Trang 8 Kinh nghiệm giải quyết: Lựa chọn phần mềm phù hợp với hoạt động giáo dục tại đơn vị, phần mềm mang tính phổ dụng. Khi tập huấn phải soạn thảo giáo án mang tính đơn giản, dễ hiểu, phân chia thời lượng phù hợp (30% lý thuyết, 70% đánh giá thực hành). Sau tập huấn phải có một bài kiểm tra đánh giá để phân loại. Thành công, nguyên nhân: Kỹ năng soạn thảo văn bản, soạn giáo án điện tử của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày càng được nâng cao so với trước khi được tập huấn. Hầu hết giáo viên tích cực tham gia và nhận thấy được vai trò, tính cần thiết của việc ứng dụng CNTT qua lớp tập huấn. Chưa thành công, nguyên nhân: Tổ chức lớp vào năm học nên công việc của giáo viên bị áp lực về mặt thời gian. Tính khoa học vẫn chưa cao, do chỉ tổ chức sát hạch được 1 lần/1 năm, chưa có cơ sở để đánh giá toàn diện việc ứng dụng CNTT của giáo viên. Một số cán bộ, giáo viên, nhân viên lớn tuổi ít tiếp cận nên khó tiếp thu và áp dụng những phần mềm mới. 2.4.2. Tình huống 2: Tham mưu với lãnh đạo đơn vị trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tình hình mới. Nội dung tình huống: Với vai trò, nhiệm vụ là phụ trách hoạt động ứng dụng CNTT tại đơn vị, trên cơ sở tiếp cận thực tế, bản thân tôi đã tham mưu thường xuyên cho lãnh đạo đơn vị trong việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại đơn vị bằng những việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả khả quan. Kinh nghiệm giải quyết: Chọn thời gian, địa điểm thích hợp để nội dung tham mưu đạt hiệu quả cao nhất. Nội dung tham mưu cần có minh chứng thuyết phục, cụ thể, khoa học, phù hợp tình hình thực tế. Thành công, nguyên nhân: Lãnh đạo nhà trường luôn tin tưởng, giao nhiệm vụ đúng với năng lực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và hiệu quả ứng dụng CNTT của đơn vị ngày càng được nâng cao và hoàn thiện. Chưa thành công, nguyên nhân: Chưa tạo sự thống nhất cao giữa ý kiến tham mưu và những kết quả của nó do kinh phí dành cho hoạt động ứng dụng CNTT còn hạn chế. Một số ý kiến tham mưu bị bác bỏ do chưa phù hợp với tỉnh hình thực tế của đơn vị. Trang 9 2.4.3. Tình huống 3: Tổ chức các cuộc thi cho giáo viên và học sinh liên quan đến ứng dụng CNTT. Nội dung tình huống: Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của xã hội, trường THCS và THPT Bắc Sơncũng đã triển khai hưởng ứng tích cực và hiệu quả các cuộc thi ứng dụng CNTT cho giáo viên và học sinh như: thi thiết kế bài giảng e-Learning, thi sáng tạo KHKT học sinh, thi giải Toán, giải Tiếng Anh qua mạng… Kinh nghiệm giải quyết: Phổ biến trung thực, tường minh các văn bản. Động viên, khuyến khích, hướng dẫn giáo viên và học sinh tham gia. Đề xuất lãnh đạo khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong các cuộc thi. Thành công, nguyên nhân: Giáo viên và học sinh hưởng ứng tích cực, thích thú. Tạo ra được một số sân chơi bổ ích để kích thích tính sáng tạo, đam mê công nghệ của giáo viên và học sinh. Đã tổ chức được các cuộc thi cấp trường để cọn các đội tuyển tham gia cấp tỉnh và đã đạt giải. Trong đó, phối hợp với tổ Toán - Tin tổ chức thường xuyên các buổi ngoại khóa Tin học cho học sinh. Chưa thành công, nguyên nhân: Cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng, đặc biệt là tổ chức các cuộc thi cấp trường, vì thế vẫn chưa tạo được cơ hội cho 100% giáo viên và học sinh. Nhận thức của một số giáo viên chưa rõ ràng, còn cho rằng việc tham gia là bắt buộc do công tác tuyên truyền, vận động chưa hiệu quả. 2.5. Những vấn đề ưu tiên giải quyết trong quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 2.5.1. Những vấn đề ưu tiên cần giải quyết Trường THCS và THPT Bắc Sơn cũng như các trường phổ thông khác đã xác định rõ những tác động tích cực của CNTT đối với hoạt động giáo dục. CNTT đã làm thay đổi và nâng cao chất lượng toàn diện của giáo dục. Vì vậy, chú trọng, tăng cường ứng dụng CNTT trong trường THPT hiện nay là một trong những chiến lược quan trọng, góp phần vào thành công chung của hoạt động giáo dục của đơn vị. Xác Trang 10 [...]... huynh, học sinh và các cấp lãnh đạo 3 Kế hoạch hành động để vận dụng những điều đã học trong quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa ,tỉnh Quảng Bình 3.1 Mục tiêu của nhà trường trong năm học tới về ứng dụng CNTT - Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ứng dụng CNTT - Phát huy những thuận lợi của đơn vị và những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những tồn tại, ... thức quản lý, trong đó tác động rõ nét nhất vẫn là hoạt động dạy học trong các nhà trường Bằng kiến thức tập hợp được qua thực tiễn hoạt động dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơntrong thời gian qua, đặc biệt là qua lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, với sự xâu chuỗi kiến thức, tổng quát hóa những biện pháp thực hiện, đề tài quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơnsẽ... các biện pháp quản lý ứng dụng Trang 19 CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn một cách tổng quát, các hoạt động vẫn còn ít so với yêu cầu đặt ra của công tác quản lý Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, bản thân tôi sẽ cố gắng trau dồi thêm kiến thức, đặc biệt là kiến thức quản lý giáo dục, từ đó hoạch định thêm một số biện pháp hiệu quả hơn trong công tác quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học. .. giá thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy học của đơn vị trong thời gian qua, đồng thời hoạch định các biện pháp sát thực, chắc chắn trong thời gian tới việc ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơnsẽ đi vào qui củ và sẽ đạt được một số thành quả nhất định, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học Tuy đã có rất nhiều cố gắng, song do điều kiện về thời gian và vốn kiến thức... đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế về ứng dụng CNTT trong thời gian qua nhằm nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học trong thời gian tới, xem đây là tiêu chí, bước đột phá trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học - Chú trọng công tác kiện toàn, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý đối với hoạt động ứng dụng CNTT trong giai đoạn hiện nay - Tham gia tích cực,... gia, phân công trách nhiệm; + Kế hoạch quản lý ứng dụng và đánh giá hiệu quả: Ai là người quản lý, sử dụng, đánh giá - Làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường thấy rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT đối với sự phát triển của nhà trường, vai trò Trang 11 trách nhiệm của mỗi người trong việc ứng dụng CNTT Tạo được sự thống nhất về chủ trương, kế hoạch trong toàn nhà trường. .. Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (Gọi tắt là “Chiến lược cất cánh”) 4 Web site: http://taphuan.moet.gov.vn:8080/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-boquan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/ 5 Kế hoạch năm học 2015-2016, trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 6 Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng... CNTT trong Trang 20 dạy học trong tình hình mới Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học đối với đội ngũ cốt cán các môn học và đội ngũ quản trị mạng của các đơn vị, giúp họ nâng cao thêm kiến thức, kỹ năng về ứng dụng CNTT trong dạy học Về phía nhà trường: Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm học về ứng dụng CNTT của đơn vị, trong đó có quy định cơ chế... viên đi đào tạo sau đại học các chuyên ngành về CNTT để đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Quản lý trường phổ thông, Học viện quản lý giáo dục, NXB Giáo dục 2 Ban Chấp hành Trung ương, chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 3 Bộ Bưu chính, viễn thông, Chỉ thị số 07/CT-BBCVT... pháp, hình thức dạy học và quản lý giáo dục, tạo nên được sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội thông qua mạng internet, làm cơ sở tiến tới một xã hội học tập Về phía ngành GD&ĐT của tỉnh Quảng Bình: Cần quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí để các cơ sở giáo dục có điều kiện mua sắm thêm cơ sở vật chất, thiết bị CNTT, các phần mềm ứng dụng … nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong Trang 20 dạy . thông tin trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 2. Tình hình thực tế về quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên. NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THCS VÀ THPT BẮC SƠN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH Học viên: ĐOÀN ANH TUÂN Trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình E-mail: doananhtuan_bs@quangbinh.edu.vn QUẢNG. Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 8 2.5. Những vấn đề ưu tiên giải quyết trong quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Ngày đăng: 10/08/2015, 15:18

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • MỤC LỤC

 • 1. Lý do lựa chọn chủ đề tiểu luận

  • 1.1. Cơ sở lý luận

  • 1.2. Cơ sở thực tiễn

  • 2. Tình hình thực tế về quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

   • 2.1. Giới thiệu khái quát về trường THCS và THPT Bắc Sơn – Tuyên Hóa – Quảng Bình

   • 2.2. Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình

   • 2.3. Những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn để quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

   • 2.4. Kinh nghiệm thực tế và những việc đã làm của bản thân liên quan đến quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

   • 2.5. Những vấn đề ưu tiên giải quyết trong quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

   • 3. Kế hoạch hành động để vận dụng những điều đã học trong quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa,tỉnh Quảng Bình

    • 3.1. Mục tiêu của nhà trường trong năm học tới về ứng dụng CNTT

    • 3.2. Các hoạt động dự kiến thực hiện trong vòng 2 tuần tới

    • 3.3. Các hoạt động dự kiến thực hiện trong 3 tháng tới

    • 3.4. Các hoạt động dự kiến thực hiện trong 1 năm tới

    • 4. Kết luận và kiến nghị

     • 4.1. Kết luận

     • 4.2. Kiến nghị

     • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan