Tìm hiểu bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc dao họ thôn khe mụ – xã sơn hà – huyện bảo thắng – tỉnh lào cai

40 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 12:12

BÀI BÁO CÁO Đà SỬA.docx BÁO CÁO KIẾN TẬP Đề tài: Tìm hiểu sắc văn hóa truyền thống dân tộc Dao Họ thôn Khe Mụ I – xã Sơn Hà – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai Mục lục PHẦN I: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài PHẦN II: NỘI DUNG Chương 1: Vài nét khái quát phong tục tập quán người dân tộc Dao Họ thôn Khe Mụ I – xã Sơn Hà – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai 1.1 Phong tục tập quán 1.1.1Phong tục liên quan tới sinh đẻ 1.1.2Lễ cúng giải hạn “cháy hồn” 1.1.3Lễ mừng trẻ trịn tuổi “pịong tai” 1.1.4Lễ đổi tên “oăn bủ” 1.2 Các phong tục lễ cưới người Dao Họ 1.2.1Lễ hỏi “nình áu” 1.2.2Lễ ăn hỏi “nhin chay á” 1.2.3Lễ cưới “ai con” 1.2.4Tổ chức lễ cưới nhà gái 1.2.5Tổ chức lễ cưới nhà trai 1.2.6Lễ lại mặt “hui lâu” 1.3 Các phong tục tang ma người Dao Họ 1.4 Tục làm nhà 1.5 Tơn giáo tín ngưỡng 1.5.1Quan niệm thần thánh 1.5.2Thờ cúng tổ tiên 1.5.3Hệ thống loại ma 1.6 Văn hóa gia đình, dịng họ Chương 2: Thực trạng việc bảo tồn phát huy sắc văn hóa truyền thống dân tộc Dao Họ 2.1 Cơ sở công tác bảo tồn phát huy sắc văn hóa truyền thồng ngươì Dao Họ 2.1.1 Cơ sở pháp lí 2.1.2 Cơ sở thực tiễn 2.2 Thực trạng công tác bảo tồn phát huy sắc văn hóa truyền thống dân tộc người Dao Họ 2.2.1 Tết Nguyên Đán “phám san rú” 2.2.2 Rằm tháng riêng “xí nhân nhẩu rú” 2.2.3 Tết 3/3 âm lịch 2.2.4 Tết rằm tháng bảy âm lịch 2.3 Hội hè – lễ cúng khơng theo chu kì năm 2.3.1 Lễ cúng làng “ang láy” 2.3.2 Lễ cơm “nhin xàng hằng” 2.3.3 Lễ lập tỉnh “chay” 2.3.4 Lễ chay “áy chay” 2.3.5 Cúng giải hạn “cháy hoan” 2.4 Các trò chơi dân gian 2.4.1 Trò đánh đu (đu tay) 2.4.2 Trò đánh quay (quay khắng) 2.4.3 Đánh khăng (nỏ khăng) 2.5 Văn hóa ẩm thực 2.5.1 Ăn ngày thường 2.5.2 Uống bữa ăn ngày thường 2.5.2 Các loại bánh ngày thường 2.5.3 Đồ hút người Dao Họ 2.5.4 Các ăn ngày Tết 2.5.5 Một số ăn Lễ cưới 2.5.6 Các ăn tang ma 2.5.7 Các ăn mang tính đặc trưng riêng người Dao Họ 2.6 Ngôn ngữ dân tộc 2.7 Nghệ thuật ngôn từ 2.7.1 Dân ca dân tộc 2.7.2 Các thể loại hát dân ca 2.7.3 Truyện cổ dân gian 2.7.4 Câu đố tục ngữ 2.8 Nghệ thuật biểu diễn loại hình dân gian mang sắc văn hóa người Dao Họ 2.8.1 Múa 2.8.2 Nghệ thuật tạo hình 2.9 Y học 2.10 Những biến đổi văn hóa Chương 3: Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bảo tồn phát huy sắc văn hóa truyền thống người Dao Họ 3.1 Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn phát huy sắc văn hóa truyền thống người Dao Họ 3.1.1 Tích cực 3.1.2 Hạn chế 3.1.3 Cơ hội 3.1.4 Thách thức 3.2 Biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu công tác bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa người Dao Họ KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài Văn hóa dân tộc thiểu số nước ta phong phú đặc sắc Với 54 thành phần dân tộc cư trú rải rác khắp vùng nước, có đặc điểm dân tộc lại có sắc riêng Trong đa dạng ấy, văn hóa dân tộc có nhiều nội dung mang ý nghĩa nhân văn, lành mạnh với nhiều hình thức biểu độc đáo Tuy nhiên với trình độ nhận thức hồn cảnh lịch sử tộc người, vùng giai đoạn không tránh khỏi hạn chế tiêu cực, thâm trí có yếu tố mê tín, dị đoan cản trở phát triển tộc người vùng Hiện nay, văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số nước ta đứng trước tác động nhiều yếu tố làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống xưa như: xu hướng đồng hóa tự nhiên văn hóa làm mai văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số Ngày sở hạ tầng thông tin, phương tiện lại đảm bảo phần cho việc giao lưu kinh tế - văn hóa vùng, dân tộc thuận lợi nhanh chóng Việc học hỏi phương tiện diễn phổ biến dân tộc, nước ta dân tộc thiểu số có xu hướng ngày “kinh hóa”, họ coi việc học hỏi mặt người Kinh mốt thời thượng Một khuynh hướng khác tác động khơng nhỏ đến văn hóa truyền thống q trình tồn cầu hóa Với cách mạng cơng nghệ hóa với phát triển công nghệ thông tin truyền thống xuất q trình “thâm nhập” văn hóa ngoại lai với mặt tích cực tiêu cực Trong q trình giao lưu khơng tránh khỏi có số phận dân tộc thiểu số tự ý tiếp thu văn hóa người ngồi khơng có chọn lọc Vì ảnh hưởng nhiều xa rời văn hóa truyền thống dân tộc Trong vài năm gần đây, khu sinh sống dân tộc thiểu số vùng cao nước ta bị lợi dụng trình độ dân trí thấp, bị trói buộc tinh thần số phần tử hành nghề tôn giáo thực truyền đạo trái phép, lôi kéo người dân tộc thiểu số tin từ bỏ tín ngưỡng, phong tục tập qn mình, bước dần sắc văn hóa riêng dân tộc Vì sắc văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số muốn bảo tồn phát huy sống cần quan tâm đạo sát cấp quyền, quản lý pháp luật nhà nước ý thức giữ gìn sắc dân tộc cá nhân Trong năm qua, Đảng tiếp tục đề sách dân tộc, Nhà nước có nhiều văn bản, định nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đó, ý đến việc bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc Dân tộc Dao Họ thôn Khe Mụ I – xã Sơn Hà – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai có nhiều sắc văn hóa riêng tộc người nước nói chung Bản sắc văn hóa truyền thống người Dao Họ nơi có nhiều ngành hay tổ chức nghiên cứu đề cập đến việc khảo sát nghiên cứu cách cụ thể, chi tiết bảo tồn phát triển chưa có ngành làm Là người gái dân tộc Dao Họ không sinh sống nơi đây, theo chuyên ngành quản lý văn hóa nghệ thuật Trường Đại học văn hóa Hà Nội muốn tìm hiểu thêm nguồn gốc dân tộc sắc dân tộc có để có ý kiến, tìm bất cập biện pháp riêng với mong muốn đóng góp phần cơng sức nhỏ bé việc bảo tồn, giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống người dân tộc Dao Họ Lào Cai nói riêng dân tộc Dao Họ nước nói chung Mục đích nghiên cứu Khái qt mơi trường địa lí, kinh tế,văn hóa hoạt động, cách thức tổ chức văn hóa truyền thống cơng tác quản lý sắc văn hóa truyền thống người Dao Trên sở đánh giá mặt tích cực hạn chế, đưa ý kiến đề xuất để phát huy giá trị văn hóa truyền thống người Dao Họ Thơng qua việc tìm hiểu sắc văn hóa dân tộc người Dao Họ công tác quản lý, mong muốn góp phần tư liệu nhỏ làm sở cho việc giữ gìn, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Dao Họ Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng: Phong tục, tập quán truyền thống dân tộc Dao Họ * Phạm vi nghiên cứu: thôn Khe Mụ I - xã Sơn Hà – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài sử dụng phương pháp sau:  Phương pháp nghiên cứu tư liệu  Khảo sát điều tra thực tế kết hợp với vấn  Phương pháp thống kê 5.Bố cục báo cáo Ngoài phần mở đầu kết luận báo cáo gồm có chương Chương 1: Vài nét khái quát phong tục, tập quán người Dao Họ thôn Khe Mụ I – xã Sơn Hà – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai Chương 2: Thực trạng việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống người Dao Họ Chương 3: Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bảo tồn phát huy sắc văn hóa truyền thống người Dao Họ PHẦN II: NỘI DUNG Chương VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ PHONG TỤC, TẬP QUÁN CỦA NGƯỜI DAO HỌ THÔN KHE MỤ I – Xà SƠN HÀ – HUYỆN BẢO THẮNG – TỈNH LÀO CAI 1.1 P hong tục tập quán 1.1.1Phong tục liên quan tới sinh đẻ Khi mang thai người Dao Họ xã Sơn Hà có phong tục, cách kiêng kỵ riêng thai nhi phát triển tốt Những phong tục với ý nghĩa mong muốn cho người mẹ sinh an toàn đứa trẻ đời khỏe mạnh Trong thời gian mang thai, thai nhi từ tháng trở lên người mẹ kiêng không ăn ngon, ăn thức ăn lành tính người Dao Họ cho ăn ngon đứa trẻ to bị khó đẻ 1.1.2 Lễ cúng giải hạn trước sinh (cháy hoàn) Theo phong tục vào tháng mang thai thứ (trước sinh nở) người Dao Họ phải tổ chức lễ cúng giải hạn Lễ cúng nhằm mục đích cầu xin tổ tiên gìn giữ thai nhi cầu mong cho người mẹ sinh đẻ dễ dàng, tùy thuộc vào kinh tế gia đình mà người dân chọn ngày cúng Ngày cúng giải hạn không quy định cụ thể miễn tổ chức cúng tháng thứ trước sinh nở Gia chủ mời thầy mo tới để cúng vịng tiếng, thơng thường lễ cúng cúng vào buổi tối Lễ cúng gồm ba gà, chút giấy làm tiền, gạo rượu Thầy cúng xem tuổi người mẹ nằm giáp 12 giáp để cúng giáp để đứa trẻ sinh dễ dàng Trước sinh nở họ thường sinh nhà, người đỡ đẻ thường bà nội bà ngoại (nếu nhà bà ngoại gần) người nữ giới có kinh nghiệm, hay đỡ đẻ Họ dùng cật nứa để cắt rốn cho trẻ họ không dùng dao hay kéo để cắt rốn họ sợ làm nhiễm trùng cho đứa trẻ Ngày trung tâm y tế gần thôn sinh người tới sở y tế Sau sinh ngày (trước ngày) gia đình tổ chức làm lễ đặt tên cho trẻ Trong lễ đặt tên này, gia đình phải mời thầy mo nhà cúng, nhằm thơng báo với tổ tiên việc gia đình, dịng họ có thêm thành viên Tùy thuộc vào điều kiện gia đình mà họ tổ chức lễ đặt tên cầu kỳ hay đơn giản Những gia đình giả mổ lợn mời bà hàng xóm, anh em tới dự, mừng gia đình, mổ thêm gà làm lễ cúng Những nhà có điều kiện bình thường cần mổ gà để cúng mời cụ già dòng họ tới dự đặt tên cho Tên đứa trẻ cụ già dòng họ đặt trước (tên đặt không trùng với tên dòng họ) Nhiều người đặt chọn lấy tên vừa đẹp lại khơng trùng với dịng họ Theo phong tục người Dao Họ,, gia đình mà chưa tổ chức lễ đặt tên cho trẻ bố anh em gia đình không bước vào nhà làng Người dân cho nhà có người đẻ vào nhà khác mang “cái bẩn” nhà vào nhà hàng xóm, tổ tiên nhà hàng xóm khơng chấp nhận chưa làm lễ đặt tên 1.1.3 Lễ mừng trẻ tròn tuổi (pòong tai) Đối với người Kinh trẻ tròn tuồi tổ chức lễ sinh nhật cho mình, cịn người Dao Họ có buổi làm lễ mừng trẻ Lễ pòong tai người Dao Họ tổ chức to, gia đình giả hay trung bình tập trung tổ chức lễ Họ mổ lợn, mổ gà mời người làng anh em làng khác mừng cho trẻ Lễ pòong tai tổ chức vào tháng 12 sau sinh đứa trẻ, không thiết phải tổ chức vào ngày sinh mà tùy thuộc vào gia đình tự chon ngày tổ chức Trong ngày này, gia đình mời thầy cúng về, mổ gà làm lễ cúng để thầy cúng cầu xin với tổ tiên phù hộ đứa trẻ để đứa trẻ mau lớn Khách tới tham dự thường mừng tuổi cho đứa trẻ với lời chúc cho đứa trẻ Ngồi người Dao Họ cịn có thêm thủ thục đổi hoa “ oăn phăng” Đối với trẻ nhỏ, sau sinh hay ốm yếu, ăn,…gia đình thường xem bói để biết nguyên nhân thầy bói thấy đứa trẻ mang “ngược hoa” gia đình phải làm lễ “đổi hoa” trẻ khỏe mạnh trở lại Người Dao thường quan niệm trai thường mang hoa gái thường mang hoa, trai mang hoa gái ngược lại người ln bị ốm đau, bệnh tật muốn khỏe lại phải làm lễ “đồi hoa” Gia đình phải mời thầy cúng để cúng Lễ vật cúng bao gồm gà, cành hoa giấy màu xanh màu đỏ trai phải làm cành cành có bơng hoa, gái cành có bơng hoa Thầy cúng xin tổ tiên đổi lại hoa cho đứa trẻ với số hoa ban đầu để đứa trẻ khỏe mạnh 1.1.4 Lễ đổi tên (oăn bủ) Người Dao Họ từ sinh lúc chết có hai lần đặt tên, tên sử dụng ngày thường tên sử dụng chết Bởi vậy, 10 – 11 tuổi họ làm lễ đổi tên để tổ chức lễ cúng tổ tiên, đặt tên khác báo với tổ tiên để mai sau sử dụng tên đó, khơng dùng tên cũ Gia đình mời thầy cúng mổ lợn, mổ gà họ mời anh em tới để dự lễ cúng đổi tên Nghi lễ làm vào buổi tối, sau anh em gia đình ăn cơm tối xong, thầy cúng cử hành nghi thức lễ đặt tên Người đổi tên phải cần có tên không trùng với dòng họ, kể bên nội bên ngoại không trùng với tên cụ cách – đời (tam đại, tứ đại) Họ đặt tên chọn lấy tên để dùng, người đặt tên gồm người ông bà (nếu ông bà nội ông bà ngoại đặt) bố mẹ Vào 3h-4h sáng ngày hôm sau thầy cúng làm lễ cúng chọn tên, thầy cúng mời tổ tiên để thông báo chứng kiến Nếu tên phù hợp sử dụng tên Bốn tên ơng bà, bố mẹ đặt ghi vào bốn mẩu giấy nhỏ vo trịn lại đặt bốn mẩu giấy lên chốc mẹt có cho khoảng 0,5kg gạo vào Thầy cúng sẩy gạo vài lần mẩu giấy rơi xuống đất, lần sẩy tên rơi xuống đất lần tên sử dụng để thay tên cũ Tên chọn mang đốt thành tro, tro hòa tan với nước cho người đổi tên uống Tới sáng gia đình mổ gà, mổ lợn mời anh em, bà lối xóm tới để mừng cho đứa trẻ có tên 1.2 Các phong tục liên quan tới lễ cưới người Dao Họ 1.2.1 Lễ hỏi (nình áu) Khi muốn lấy vợ, chàng trai tìm cho người ưng ý (hoặc bố mẹ tìm) gia đình nhà trai tổ chức lễ ăn hỏi Nhà trai phải nhờ người gọi ơng mối trung tuổi người anh em gia đình người hay làm công việc mai mối để với bố mẹ mẹ chàng trai sang nhà gái để hỏi vợ cho trai Lần hỏi vợ có hai người, khơng phải mang theo nhiều lễ vật, họ mang hai hào bạc trắng đặt đĩa nhỏ, tới nhà gái để nên - Hai lµ ng-êi lËp tØnh theo thầy Tam Nguyên, lập tỉnh khoá (theo quan niệm ng-ời Dao họ Thầy Tam Nguyên anh kiêng kỵ) Những điều mà ng-ời lập tỉnh theo thầy Tam Thanh phải kiêng kỵ ng-ời lập tỉnh theo thầy Tam Nguyên không cần phải kiêng kỵ So với tr-ớc lễ lập tỉnh ngày đà đ-ợc đơn giản nhiều để phù hợp với điều kiện ng-ời dân Các điều kiêng kỵ không khắt khe nh- tr-ớc, thời gian cúng đ-ợc rút ngắn, nghi thức đơn giản đ-ợc l-ợc bớt dần Những ng-ời đ-ợc lập tỉnh đ-ợc phép trở thành thầy cúng nh- sau đ-ợc học cách cúng cử hành nghi lễ theo phong tục cổ truỳên dân tộc 2.3.4 Lễ chay (áy chay) LƠ chay lµ lƠ cóng tiÕn lƠ vËt, vËt dơng sinh hoạt cho ng-ời chết lần cuối cùng, sau cóng tiƠn ®-a linh hån ng-êi chÕt vỊ víi tỉ tiên đ-a linh hồn ng-ời chết lên bàn thờ bàn thờ tổ tiên Sau làm chay gia đình thờ cúng ng-ời chết mà thờ chung tổ tiên bàn thờ Theo quan niệm ng-ời Dao họ ng-ời đà chết, phải đ-ợc làm chay sớm tốt, gia đình không tổ chức lễ chay cho ng-ời chết họ ch-a đ-ợc với tổ tiên họ đòi cháu phải tổ chức cho họ Thêi gian tỉ chøc cóng chay cịng nh- ngµy lƠ lập tỉnh (có thể kết hợp làm hai lễ lần) th-ờng vào ngày tháng tám từ tháng 10 đến tháng hai âm lịch, kiêng không làm vào tháng 9, ngày tổ chức nhờ thầy cúng xem ngày hợp với chủ nhà tổ chức cúng Địa điểm tổ chức cúng kiêng làm nhà phía sau nhà, phải làm lán cúng tr-ớc cửa hai đầu nhà Lễ vật cúng gồm thịt lợn thịt gà, có tr-ờng hợp phải cúng thịt dê thay lễ vật khác mà lúc sống cháu ch-a hiếu thảo với bố mẹ bố mẹ nói tr-ớc chết phải cúng lễ vật để tạ lỗi với bố mẹ Do đó, mà lúc chết phải có lễ vật Đối với ng-ời qua đời đ-ợc làm chay mà tr-ớc ng-ời đà có bố mẹ, vợ hay ông bà đà tr-ớc làm chay gia đình phải mổ cúng ng-ời gà, nhiều ng-ời thân thiết chết tr-ớc gia đình phải mổ nhiều gà để cúng Lễ chay đ-ợc cúng ba ngày đêm, hình thức cúng tổ chức cúng gần giống nh- lễ lập tỉnh nh-ng nội dung cúng có nhiều khác Cả lễ lập tỉnh làm chay ®Ịu cã c¸c ®iƯu móa nghi lƠ, cã c¸c điệu múa giống 2.3.5 Cúng giải hạn (cháy hoan) Lễ cúng giải hạn đ-ợc tổ chức năm lần hai ba năm tổ chức lần Khi bị ốm đau chữa thuốc nam không khỏi, thầy bói bói thấy ma làm hại phải tổ chức cúng giải hạn Ngày cúng giải hạn thầy cúng lựa chọn, gia đình phải chuẩn bị lễ vật gà để cúng cho ma ®Ĩ ma khái vỊ qy nhiƠu LƠ cóng đ-ợc tổ chức nhà ng-ời mắc bệnh, hình thức cúng chữa bệnh ng-ời Dao họ Ngoài lễ cúng giải hạn năm ng-ời Dao họ cúng nhiều lần cúng chữa bệnh tổ chức nh- nh-ng cấp độ nhỏ hơn, chủ nhà cúng đ-ợc không cần phải mời thầy cúng 2.4 Các trò chơi dân gian: 2.4.1 Trò đánh đu (đu tay) Đây trò chơi dân gian trun thèng cßn phỉ biÕn cđa ng-êi Dao hä tr-ớc Đu ng-ời Dao gần giống đu ngày hội ng-ời Kinh, ng-ời Dao chơi đánh đu hàng ngày tổ chức đu thi vào ngày hội Đu đ-ợc làm tre, ng-ời dân th-ờng chọn to có cành v-ơn làm trơ cđa ®u, bé phËn chun ®éng cđa ®u gåm đu đ-ợc nối với ngang để ng-ời đu đứng lên trò chơi đòi hỏi khéo léo dũng cảm, đu cao đ-ợc coi đu giỏi ng-ời chiến thắng thi Trong thi đu ng-ời ta buộc ống nứa vào dọc thân đu, đổ n-ớc vào ống nứa, ng-ời đu đ-ợc cao làm n-ớc ống nứa chảy ng-ời đu giỏi Trò đ-ợc nhiều ng-ời yêu thích hay tham gia thi dịp lễ tết hay hội hè làng 2.4.2 Trò đánh quay (quay khắng) Ng-ời Dao họ có trò chơi đánh quay, quay đ-ợc làm từ gỗ cứng, đánh dùng sợi dây quanh quay sau đánh xuống đất tạo chuyển động cho quay Trò chơi th-ờng dành cho thiếu niên nam giới, nhóm chơi quay th-ờng có từ hai ng-ời trở lên, quay đ-ợc chơi vui ngày th-ờng đ-ợc chơi ngày lễ tết nguyên đán, rằm tháng giêng 2.4.3 Đánh khăng (nỏ khăng) Trẻ em ng-ời Dao họ xà Sn H thích chơi đánh khăng buổi chiều nhóm tập hợp từ ng-ời để chơi khăng khăng đ-ợc làm từ tay gỗ nhỏ có đ-ờng kính khoảng cm gồm khăng khăn quân chơi đào lỗ nhỏ d-ới đất dùng khăng đánh khăng quân phía ng-ời đón phía d-ới, nh- ng-ời đón bắt đ-ợc ng-ời thắng không bắt đ-ợc ng-ời chơi lại đ-ợc tiếp 2.5 Văn hóa ẩm thực (ăn, uống - hút) 2.5.1 n ngày th-ờng Ngày th-ờng ng-ời Dao họ ăn gạo tẻ chính, cách nấu chín, gạo nếp th-ờng đ-ợc ăn dịp lễ tết gia đình có công việc, gạo nếp đ-ợc đồ chín thành xôi làm loại bánh gạo nếp Các loại l-ơng thực nh- ngô, khoai, sắn dùng để ăn phụ, ăn chơi ngày tr-ớc đời sống khó khăn, bữa ăn họ th-ờng phải độn thêm ngô, khoai, sắn với cơm, ngày ng-ời dân ăn độn, l-ơng thực phục vụ cho chăn nuôi Trong ngày th-ờng tr-ớc họ th-ờng sử dụng loại sản phẩm tự làm đ-ợc, ngày thực phẩm tự sản xuất họ mua loại sản phẩm có bán thị tr-ờng, chợ bổ trợ thêm cho loại thực phẩm tự làm bữa ăn th-ờng xuyên có thịt lợn, thịt gà, bò mua chợ đợi mổ lợn có nh- tr-ớc Các loại thực phẩm sử dụng ngày th-êng cđa ng-êi Dao hä cịng gièng nh- ng-êi Kinh đa phần họ mua chợ dùng cho gia đình 2.5.2 Uống bữa ăn ngày th-ờng Đồ uống bữa ăn ng-ời Dao họ r-ợu gạo, thức uống th-ờng xuyên có mặt bữa ăn họ Ngày x-a dùng r-ợu gạo nếp nấu gạo nếp chủ yếu gạo tẻ, có gia đình dùng sắn để nấu r-ợu dùng hàng ngày Thức uống ngày th-ờng có r-ợu chuối, r-ợu nấu chuối chuối chín rắc men sau cho vào nấu cất thành r-ợu 2.5.3 Các loại bánh ngày th-ờng Ngày th-ờng ng-ời Dao họ làm bánh, chủ yếu gia đình giả làm số loại bánh cho cháu ăn, bánh trái họ đ-ợc làm nhiều vào dịp lễ tết, lễ tết lại có loại bánh đặc tr-ng riêng số loại bánh nh- bánh rán, bánh dày, bánh ch-ng đ-ợc làm ngỳa th-ờng, loại bánh đ-ợc bán ngày chợ ng-ời dân đợi đến lễ tết mà dùng bánh th-ờng xuyên 2.5.5 Đồ hút ng-ời Dao họ ng-êi Dao hä hót thc lµo vÉn lµ phỉ cËp, nhà có điếu thuốc lào, thông th-ờng nam giới từ tuổi niên trở lên biết hút Họ hút thuốc lào điếu tre hóp, thuốc lào đ-ợc mua chợ chủ yếu Tr-ớc họ trồng đ-ợc tự làm thuốc lào để hút nh-ng đêù mua thị tr-ờng Ngoài thuốc lào ng-ời dân hút thuốc nh-ng thuốc phổ biến thuốc lào, mà thuốc dùng mời dịp lễ tết cho lịch chất họ lại không thích hút thuốc 2.6 ăn, uống, hút ngày lễ tết, hội hè 2.6.1 Các ăn ngày tết Trong ngày tết ăn thông th-ờng ng-ời Dao họ có số ăn tới ngày tết họ làm cầu kỳ nhiều công đoạn - Món say: Món thường làm dịp tết, lấy nguyên thịt nạc, thái nhỏ, lấy gạo rang nghiền nhỏ thành thính bóp với thịt -ớp gia vị, gói thành gói chuối dong cho lên bếp đồ chín để ăn ba ngày tết - Thịt hun khói: gia đình mổ lợn, xẻ thịt thành rừng dải sau treo lên gác bếp để thịt khô lại ăn dần, thịt ăn hàng tháng Trong ngày tết ăn ăn chế biến từ thịt gà, thịt lợn cách xào, nấu luộc thông th-ờng Đồ uống ngày tết uống r-ợu gạo tẻ r-ợu gạo nếp ng-ời Dao họ làm r-ợu đao (nấu củ đao), củ đao băm thành miếng xôi chín để nguội, rắc men ủ sau cất thành r-ợu, loại r-ợu đao tết ng-ời dân làm ngày tết họ làm số loại bánh nh-: - Bánh chè lam: làm gạo nếp rang sau mang nghiền nhỏ thành bột, trộn với đ-ờng mật đổ thành khuôn ăn vào dịp tết - Bánh ch-ng gio: làm từ gạo nếp trộn với gio lúc lắc lấy từ rừng - Bánh mật Ng-ời dân hút thuốc lào dịp tết chính, nh-ng để mời cho lịch dùng thêm thuốc 2.6.2 Một số ăn lễ c-ới Thịt lợn thịt gà hai thiếu lễ c-ới ng-ời Dao họ Để làm cỗ tiếp đÃi khách tới dụ lễ c-ới, ngày x-a chủ yếu chế biến từ thịt lợn, xào luộc (cả làng để chung với mâm ăn) thích ăn gắp, ngày tr-ớc ng-ời Dao dùng làm mâm đổ chung thức ăn vào Trong lễ c-ới ăn cơm tẻ, cơm xôi cơm xôi gừng (lá gõng gi· nhun läc lÊy bét, phi hµnh mì víi bột gừng sau trộn cơm bột đó) Trong lễ c-ới uống r-ợu gạo hút thuốc lào, thuốc có nh-ng để mời khách, ng-ời ăn cơm, uống r-ợu hát đối đáp hút thuốc lào để mừng đám c-ới 2.6.3 Các ăn tang ma số lễ hội khác Trong tang ma, ăn dùng để phục vụ ng-ời giúp việc cho đám ma, cháu, anh em tới làm ma cho ng-ời chết, ăn giống nh- ăn ngày th-ờng Khi có ng-ời chết họ phải mổ lợn để lấy gan làm lễ cúng, thịt gà làm xào thịt luộc cho ng-ời dự đám ăn, có thịt gà luộc để cúng ng-ời chết cho thầy cúng ăn, đám ma ăn cơm tẻ uống r-ợu gạo Cũng nh- đám ma, lễ cấp sắc lên nhà hay làm chay ăn chế biến từ hai loại thịt thịt lợn thịt gà, không cầu kỳ nên họ xào luộc Đối với ng-ời Dao họ ngày tết họ làm số ăn cầu kỳ, phức tạp số ngày rằm hay ngày tết năm, ng-ời dân riêng số loại bánh dùng cho ngày nh-: - Tết nguyên đán làm bánh ch-ng gio, bánh mật, chè lam, r-ợu đao - Tết minh: có xôi năm màu - Lễ cơm làm cốm 2.6.4 Những ăn mang tính biểu t-ợng văn hóa điều kiêng kỵ ăn uống + Các ăn mang tính biểu t-ợng - Bánh ch-ng gio hay gọi bánh ch-ng gù - Xôi màu Theo quan niệm ng-ời dân màu thể cho ngành ng-ời Dao tr-ớc ng-ời Dao có ngành sau hợp lại thành dân tộc + Một số điều kiêng kỵ ăn uống - Ng-ời Dao họ kiêng ăn thịt chó - Khi lập tỉnh xong kiêng ăn thịt rùa nhỏ (nếu cho vào túi mà không lọt qua mắt không đ-ợc ăn) - Phụ nữ kiêng ăn ngon mang thai từ tháng tứ trở - Kiêng đũa để ngang bát cơm ¨n c¬m - Con dâu nha chồng khơng ăn chung bát canh, đĩa rau hay gắp chung cựng b chng 2.7 Ngôn ngữ dân tộc Ơ xà có 70% dân tộc Dao họ, mà tiếng ng-ời dân đ-ợc bảo l-u sử dụng làng nhiên ng-ời Dao họ tiếp xúc với dân tộc khác làng hay làng ng-ời dân th-ờng sử dụng tiếng phổ thông Đối với tầng lớp trẻ ®iỊu kiƯn giao l-u tiÕp xóc nhiỊu víi ng-êi Kinh đặc biệt em học sinh vỊ lµng hä vÉn sư dơng tiÕng Dao nh-ng pha nhiều ngôn ngữ phổ thông Tr-ớc ng-ời Dao họ sử dụng chữ Nôm Dao, ngày ng-ời dân dùng chữ viết ng-ời Kinh chủ yếu Chữ Nôm Dao số cụ già làng biết đọc, biết viết số thầy cúng biết đọc thông viết thạo qua sách cổ, sách cúng Lớp trẻ thiếu niên đặc biệt không thích đọc nh- viết chữ Nôm Dao, tầng lớp trung niên ngày số ng-ời biết đọc mà viết Hiện làng số ng-ời biết đọc biết viết chữ Nôm Dao nh-: Cụ Nguyễn Văn Tịch, 73 tuổi; Hoàng Văn Hanh, 60 tuổi; Đặng Văn Qua, 65 tuổi; Lý Xuân Thịnh, 51 tuổi; Triệu Đại KHái, 50 tuổi; Nguyễn Văn Nhận, 43 tuổi 2.8 Nghệ thuật ngôn từ 2.8.1 Dân ca dân tộc Trong xà giữ đ-ợc hình thức sinh hoạt văn hóa hát dân ca đối đáp ngày lễ tết, đám c-ới hay mừng nhà nhiên phong trào không phát triển nữa, đà mai nhiều, ng-ời biết hát làng chủ yếu cụ già, ng-ời trẻ tuổi ng-ời thuộc biết hát dân ca Ngày x-a ng-ời dân học hát dân ca qua buổi giao l-u, gặp gỡ, hát đ-ợc diễn liên tục, th-ờng xuyên, mà ng-ời ngày x-a nhớ đ-ợc nhiều hát, nhiều thể loại hát hát đ-ợc ghi sách cổ, ng-ời biết đọc chữ Nôm Dao học hát sách sau dự buổi giao l-u để nhớ đ-ợc giọng điệu hát Trong làng số ng-ời hát giỏi nh-: Bàn Văn Hiên, 44 tuổi; Lý Thị Hài, 34 tuổi; Lý Thị Sinh, 33 tuổi; Bàn Minh Lợi, 50 tuổi; Vi Văn Hình, 51 tuổi; Lý Xuân Thịnh, 51 tuổi; Nguyễn Văn Niệm, 47 tuổi; Đặng Văn Điểm, 32 tuổi; Bàn Văn Đôn, 32 tuổi 2.8.2 Các thể loại hát dân ca Hát đám c-ới: Hát chúc mừng đám c-ới, hát mừng cô dâu rể, hát qua cửa, hát xin dâu, hát trao dâu, hát đáp trao dâu, hát đ-ờng đi, hát hoàn thành nhiệm vụ; hát chúc cụ già uống r-ợu ngon Hát mừng nhà mới: hát chúc gia đình có nhà to, hát chúc mạnh khoẻ, làm ăn tốt, hát hò, đối đáp; hát đối đáp giao duyên nam nữ; hát chợ, hát làm n-ơng - rừng; Các hát lao động sản xuất, hát ru Khi hát dân ca ng-ời Dao họ hát bo, nhạc cụ đệm hay đánh lời hát 2.8.3 Truyện cổ dân gian Các truyện cổ dân gian ng-ời Dao họ đ-ợc ghi lại sách cổ, khoảng 30 % ng-ời già, ng-ời cao tuổi làng biết kể nhớ đ-ợc câu chuyện Các thầy cúng ng-ời nhớ đ-ợc nhiều truyện cổ thông qua sách cổ Một số ng-ời nhớ đ-ợc truyện cổ ng-ời Dao nh-: Nguyễn Văn Tịch, 73 tuổi; Hoàng Văn Hanh, 66 tuổi; Đặng Văn Quang, 65 tuổi; Bàn Văn Hiện, 44 tuổi Mét sè c©u trun cỉ cịng cã tÝch nh- trun cổ tích Việt Nam có tên trùng nh-: Truyện Sọ Dừa Dẩy cẩu; truyện Tấm Cám xì ngáo , xì ngau; truỵên Thạch Sanh nổng thêm; L-ơng Xuân Bá - Trúc Anh Đài; truyện cầu hiền du nậy; truyện Bàn canh nói quan sử án, nói mồ côi đêm; mặc tè àn, mày vằn 2.8.4 Câu đố, tục ngữ Trong dân gian l-u truyền nhiều câu đố, tục ngữ, ca dao ng-ời Dao Họ, ng-ời biết vài câu hầu hết cụ già niên biết số câu đố, tục ngữ để đố Còn khoảng 60 70 % dân số làng nhớ đ-ợc câu đố, tục ngữ Một số câu đố, tục ngữ ng-ời Dao họ: Khằn thầu gàn sóng cháy quy Gùm choòng thụ quỳ Cây mùa đông cởi áo, mùa hè mặc áo (đố củ gừng) Mừn cố quý cháp Mừn sâu chu quý đao Khi trẻ mặc áo cánh Khi già mặc áo cộc (nói cà) Hò giang chầu thái sằm thển ghịnh Chầu thái có làu lèng éng sảng thỉn (đố hoa chuối đỏ) Khào đành cò giàng chầu, thuỳ đồn chậu Nà đòn chậu sạng thỉnh gồng gình Cái sống rừng Không có chỗ tựa sống đ-ợc (Cây cổ thụ) Hò nhần chân thai pú chị Thẳn xạ thển y khổ mầu ngà Cái d-ới đất Ng-ời mặc giáp mồm (Con tê tê) Hò nhân chậu thai sằm thẻn kính Xà tạo hòng hài tem lâu Con mà rừng Chân hài vàng (con gà lôi) 2.9 Nghệ thuật biểu diễn tạo hình dân gian: 2.9.1 Múa Ng-ời Dao họ có điệu múa (hình thức múa) nghi lễ cấp sắc lễ chay cụ thÇy phơ cóng gióp cho thÇy cóng chÝnh móa Khi múa phải mặc áo thầy cúng, tay cầm đạo cụ (thanh kiếm gỗ dải tua) Múa từ hai ng-ời trở lên (4 ng-ời) th-ờng múa chẵn, đối xứng, không múa lẻ 2.9.2 Nghệ thuật tạo hình dân gian Tranh thờ: thầy cúng, thầy mo ng-ời Dao họ có hệ thống tranh thờ, th-ờng bé tranh hc 12 tranh Tranh cã khỉ 30 x 120 cm, tranh vÏ b»ng bét n-íc trªn giÊy dó giấy xi măng Giấy thờ: hình tượng quần áo người cắt giấy màu lễ chay, phần đốt cho ng-ời chết, phần thờ bàn thờ Mô típ hoa văn trang phục: ng-ời dao họ thêu dải hoa văn hình hoạ yếm tr-ớc ngực số chi tiết phần áo ngoài, họ sử dụng màu nh- màu đỏ, xanh kết hợp với trắng, đỏ với đen, xanh - đỏ với trắng 2.10 Y học Ngày x-a y học phát triển ch-a mạnh ng-ời dân chủ yếu chữa bệnh thuốc nam, với thuốc dân gian chữa hiệu từ bệnh thông th-ờng bệnh gan, thận làng ngày số thầy lang chữa số bệnh thuốc nam nh-: Triệu Thị Giang, 72 tuổi chữa đ-ợc bệnh gan (vàng da, vàng mắt); thận, rắn cắn, đau chân, đau tay, phù loại bệnh thông th-ờng cảm cúm đau bụng (dạ dày), nhức đầu đặc biệt cụ chữa đ-ợc bệnh phong (bệnh hủi) Nguyễn Thị Đêm, 47 tuổi, chữa bệnh gan, thận, bại liệt, tê thấp, đái máu, đái đục nh- vôi, đàn bà đẻ bị liệt phù Bà đà chữa đ-ợc nhiều ng-ời bệnh khỏi, cụ thể chữa đ-ợc ba ng-ời khỏi bệnh liệt Cụ Lý Thị Hồng, 90 tuổi, chữa phù, đau khớp, gan, thận, bệnh thông th-ờng Cụ Đặng Thị Chung, 40 tuổi, chữa phù, đau khớp, gan, thận, bệnh thông th-ờng Cụ Bàn Thị Tiếng, 42 tuổi, chuyên chữa bệnh bại liệt, lòi dom, gan, thận, bệnh thông th-ờng đặc biệt chữa đ-ợc bệnh điên rồ (đà chữa khỏi hai ng-ời) Đặng Quang Thiệu, 65 tuổi, chuyên chữa viêm gan, vàng da, vàng mắt, thận yếu, da vàng, bại liệt, điên rồ bệnh thông th-ờng Tất thầy lang chữa đ-ợc thuốc nam, có thầy cúng làng cúng chữa bệnh cho ng-ời dân, cúng giải hạn 2.11 Những biến đổi văn hóa Cùng với phát triển chung xà hội, có thay đổi đời sống kinh tế nh- văn hóa Cảnh quan khang trang đẹp tr-ớc kia, cách 40 năm nơi bÃi ba soi, dân c- th-a thớt, đ-ờng làng ngõ xóm đẹp, đ-ờng xà đ-ợc mở rộng, đ-ờng liên thôn qua làng sang lang khác tạo điều kiện để ng-ời dân giao l-u phát triển kinh tế Các hủ tục mê tín dị đoan, yếu tố văn hóa lạc hậu dần đ-ợc loại bỏ, thay vào giá trị tiến dựa nghi thức – nhiªn mét sè phong tơc tËp quán có xu mai dần nh- hình thức hát dân ca đà bị l-ợc bỏ nhiều hình thức sinh hoạt bàng đố câu đố dân gian Việc tổ chức tang lễ đ-ợc rút ngắn thời gian làm ma, tr-ớc họ ®Ĩ vµi ba ngµy, nh-ng ngµy chØ ®Ĩ cã ngày đ-a chôn, điều kiêng kỵ đà lơi lỏng ăn uống đà có phong phú đa dạng ăn ngày th-ờng, đời sống đ-ợc nâng cao ng-ời dân không đói khổ nh- tr-ớc, họ thay đổi ăn ăn theo thực phẩm bán thị tr-ờng nh- ng-ời Kinh, nhiên ăn truyền thống, ăn đặc tr-ng có mặt bữa ăn hàng ngày ngày lễ tết Các hình thức hát dân ca, nghệ thuật bị mai một, xuất hình thức sinh hoạt văn hóa nghệ thuật hình thức ca hát dân ca truyền thống phù hợp sống mới, sống đại mà ngày ng-ời thuộc ca hát dân ca Thuốc chữa bệnh ngày hầu nh- đ-ợc thay thuốc tây, ng-ời chữa bệnh thuốc nam, gia đình biết chữa bệnh thuốc nam họ dùng để chữa trị cho anh em gia đình họ kết hợp thuốc nam với thuốc tây Văn hóa làng có chuyển đổi m¹nh mÏ, nã tiÕp thu nhiỊu u tè tÝch cùc, đại, loại bỏ đ-ợc số hủ tục lạc hậu Nh-ng mặt trái tiếp biến mai một, giá trị văn hóa truỳên thống tốt đẹp Trong trình phát triển văn hãa x· héi, x· Sơn Hà cã nhiỊu thn lỵi nh-ng không khó khăn thuận lợi xà nằm gần đ-ờng quốc lộ 279, tỉnh lộ 151 tiện giao l-u kinh tế, văn hóa mà phát huy mạnh đ-ợc tinh thần đoàn kết, th-ơng yêu xây dựng làng nhiên xà gặp nhiều khó khăn nh- trình độ dân trí thấp, kinh tế chủ yếu nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, ch-a áp dụng nhiều tiến khoa học vào sản xuất kinh tế đà phát triển tr-ớc nh-ng xà vần 181 hộ đói nghèo Về văn hóa tồn số hủ tục lạc hậu cần loại bỏ nh- mê tín, tin nhiều vào bói toán, khám chữa bệnh việc cúng bái số nghi lễ nh- lập tỉnh, làm chay phải mổ nhiều lợn gà gây khó khăn kinh tế cho gia đình Để gìn giữ phát triển truyền thống văn hóa dân gian loại bỏ nét văn hóa lỗi thời không phù hợp với sống cần có số giải pháp nh-: - Vận ®éng nh©n d©n tỉ chøc tang ma, c-íi xin theo truyền thống nh-ng để phù hợp với sống đại phải tiết kiệm chi phí, loại bỏ chỗ ăn uống không cần thiết gây lÃng phí - Khuyến khích ng-ời dân chữa bệnh thuốc nam cổ truyền mắc bệnh không nên chữa bệnh bói toán mà tới sở y tế kết hợp với việc chữa thuốc nam - Mở số lớp học chữ Nôm Dao cho em làng để gìn giữ để không bị mai chữ viết tiếng nói ng-ời Dao, - S-u tầm truyện cổ, câu đố, tục ngữ thể loại hát dân ca, điệu nhạc cụ cổ truyền - Khôi phục lại số ngành nghề thủ công đà khuyến khích nhân d©n sư dơng trang phơc trun thèng cđa d©n téc ngày th-ờng đặc biệt ngày lễ tết Muốn gìn giữ bảo l-u giá trị văn hóa truỳên thống loại bỏ giá trị văn hóa lạc hậu tr-ớc hết cần phải nâng cao nhận thức ng-ời dân vịêc gìn giữ sắc văn hóa dân tộc việc giáo dục truỳên thống văn hóa cho tầng lớp trẻ th-ờng xuyên tổ chức nghi lễ, nghi thức, lễ tết hội hè theo ph-ơng thức cổ truyền, để tầng lớp trẻ đ-ợc tham gia trực tiếp hiểu đ-ợc truyền thống văn hóa dân tộc từ tự ng-ời hình thành ý thức tự giác việc gìn giữ phát triển văn hóa truỳên thống Chương NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VN HểA TRUYN THNG CA NGI DAO H 3.1 Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn phát huy sắc văn hoá truyền thống dân tộc Dao họ 3.1.1 Tích cực - Trong năm qua công tác quản lý văn hoá dân tộc đà đ-ợc quan tâm nhiều, tổ chức vui chơi giao l-u hoạt động văn hoá văn nghệ Thành lập đội văn nghệ riêng dân tộc đ-ợc nghệ nhân tận tình truyền lại nét độc đáo, sắc văn hoá dân tộc đ-ợc hệ trẻ nhiệt tình h-ởng ứng, học hỏi Thông qua hoạt động văn hoá văn nghệ ấy, giữ đ-ợc sắc văn hoá tìm thấy đầy đủ nhi tiết mang đậm, riêng độc đáo sắc văn hoá truyền thống dân tộc - Công tác quản lý địa ph-ơng ngày quan tâm hơn, tạo điều kiện cho hoạt động văn hoá ngày phát triển sâu rộng - Những hoạt động văn hoá, công tác truyền thống đ-ợc sâu rộng đời sống dân c-, đ-ợc nhân dân h-ởng ứng tích cực 3.1.2 Hạn chế - Mặc dù đà thành lập nhiều đội văn nghệ đ-ợc nghệ nhân truyền đạt lại, đ-ợc giao l-u, nh-ng chất l-ợng ch-a cao, ch-a cã tÝnh nghƯ tht §iỊu kiƯn kinh tÕ vật chất nghèo nàn, đội văn nghệ thành lập sở tự nguyện thành viên ch-a có hỗ trợ Nhà n-ớc nên phát triển ch-a thật ổn định - Trong công tác đạo điều hành sở ch-a tập trung thống nên ch-a tạo nên sức mạnh tổng hợp việc bảo tồn phát huy sắc văn hoá dân tộc - Chỉ trọng đến hoạt động bề ch-a thật sâu sát vào giá trị truyền thống dân tộc 3.1.3 Cơ hội Trong giai đoạn nay, với biến đổi tình hình n-ớc giới, việc bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Dao họ có nhiều hội để bảo tồn phát triển, là: - Sự ®ỉi míi nhËn thøc, t- cđa c¸c cÊp, ngành quản lý có trách nhiệm đà dẫn đến hệ thống sách dần đ-ợc hoàn thiện, Luật di sản đà đ-ợc ban hành tạo điều kiện pháp lý cho việc bảo tồn phát triển giá trị văn hoá truyền thống - Giao l-u văn hoá văn nghệ qua hội diễn nghệ thuật quần chúng dân tộc diễn toàn lÃnh thổ Việt Nam, tạo điều kiện cho việc bảo tồn phát triển văn hoá truyền thống dân tộc Dao họ - Đời sống nhân dân ngày đ-ợc cải thiện, nhu cầu đời sống tinh thần ng-ời ngày cao Dân Dao họ dân tộc có dân số it nh-ng lại có nhiều nét văn hoá độc đáo, có nghệ nhân l-u giữ giá trị văn hoá truyền thống dạy cho hệ trẻ sau 3.1.4 Thách thức Bên cạnh hội để phát triển, công tác bảo tồn phát triển vốn văn hoá truyền thống gặp khó khăn, thách thức là: - Các công trình nghiên cứu s-u tầm di sản văn hoá dân tộc Dao Hệ thống tài liệu dân tộc d-ờng nh- (kể văn hoá vật thể) - Trình độ trí thức quản lý văn hoá cán văn hoá sở nhiều hạn chế, có nhiều nơi cán văn hoá phải đảm nhận nhiều việc nên quản lý văn hoá ch-a đ-ợc quan tâm cách triệt để, không với trình đọ chuyên môn đ-ợc đào tạo - Trình độ hiểu biết nhân dân không đều, đời sống vật chất nhiều khó khăn Do khả huy động đội văn nghệ tham gia hoạt động, vận động nhân dân công tác xà hội văn hoá gặp nhiều khó khăn - D©n téc Dao hä sèng chđ u tËp chung thôn xa trung tâm xà Nơi đ-ờng xá lại khó khăn, đời sống nhân dân nghèo, có điều kiện thuận lợi thách thức lớn việc bảo tồn phát triển văn hoá truyền thống dân tộc Dao họ 3.2.í kiến nhằm nâng cao hiệu công tác bảo tồn phát huy sắc văn hoá truyền thống dân tộc Dao họ Cần đẩy mạnh có chất l-ợng hoạt động văn hoá văn nghệ chỗ, hoạt động nhà văn hoá, nhà truyền thống, tủ sách Tr-ớc nhận thức nhân dân thấp, đời sống kinh tế khó khăn nên việc h-ởng thu văn hoá tinh thần hạn chế Trong năm gần đây, nhu cầu văn hoá tinh thần ngày cao, nhà sinh hoạt cộng động thôn, đ-ợc xây dựng nh-ng hoạt động ch-a có hiệu quả, trang thiết bị nhà thiếu, ch-a có tủ sách Vì cần phải đẩy mạnh hoạt động văn hoá sở thôn Muốn hoạt động văn hoá thôn đ-ợc phát triển phải cần có quan tâm sở, ban ngành quyền địa ph-ơng, s-u tâm tổ chức hoạt động phù hợp với nh- cầu sắc văn hoá dân tộc, tổ chức vào ngày chợ, ngày tết, lễ, ngày kỷ niệm Coi trọng làm tốt nhiệm vụ giữ gìn phát huy di sản văn hoá truyền thống tốt đẹp dân tộc + Nghiên cứu, h-ớng dẫn khôi phục nâng cao lễ hội truyền thống, phong tục tập quán lành mạnh dân tộc + Cần phải bảo tồn công trình văn hoá vật chất truyền thống có giá trị, cải tiến phát huy nâng cao giá trị trang phục Hiện dân tộc Dao đà bị ảnh h-ởng nhiều văn hoá Kinh, ®å dïng, dơng lao ®éng, trang thiÕt bÞ nha, nhà có số hộ gia đình giữ đ-ợc (gùi, mẹt, đồ xôi, nón) Nhà ng-ời Dao kiểu nhà gỗ vách nứa nh-ng ngày đà chuyển thành nhà xây, nhà đất, ng-ời Dao mặc trang phục ng-ời Kinh, nãi tiÕng Kinh Trang phơc cđa ng-êi Dao rÊt ®Đp nh-ng lại ít, số cụ già mặc buổi lễ, cúng, múa xoè, tổ chức lễ hộivv Các nghề thêu, dệt, trồng hạt c-ờm để lấy hạt làm trang phục không Do ngành văn hoá cần tập trung đạo, mở đợt tuyên truyền th-ờng xuyên liên tục, nâng cao nhận thức ng-ời dân việc bảo tồn phát huy văn hoá truyền thống dân tộc thiểu số Văn hoá truyền thống dân tộc đ-ợc tồn d-ới dạng vật thể phi vật thể xác định rõ di sản quý báu văn hoá Việt Nam Tiếp tục thực có hiệu ch-ơng trình s-u tầm, nghiên cứu chống xuống cấp di tích, xoá đói văn hoá Đầu t- cho địa văn hoá dân tộc có nguy bị đồng hoá, thực xà hội hoạt động bảo tồn phát huy văn hoá truyền thống Xây dựng đội ngũ cán quản lý chuyên môn đáp ứng nhu cầu công tác bảo tồn phát huy văn hoá truyền thống dân tộc Quan tâm đến nghệ nhân, tri thức ng-ời thiểu số, văn nghệ sỹ hoạt động lĩnh vực bảo tồn phát huy văn hoá truyền thống Đặc biệt coi trọng đội ngũ cán văn hoá sở, phát huy vai trò già làng, tr-ởng bản, nghệ nhân địa ph-ơng Phải có sách linh hoạt để bảo vệ phát huy hiểu biết nghệ nhân cao tuổi nghệ thuật ngành nghề thủ công truyền thống KT LUN Việt Nam có nhiều sắc thái văn hoá dân tộc thống không gia đất n-ớc suốt chiều dài lịch sử dựng n-ớc giữ n-ớc Đối với ng-ời Việt Nam, dân tộc Việt Nam việc bảo tồn phát huy sắc văn hoá truyền thống dân tộc nhiệm vụ, ăn tinh thần thiếu Đồng thời giữ vai trò vô quan trọng việc phát triển kinh tế văn hoá - xà hội, xây dựng văn hoá tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Bản sắc văn hoá dân tộc Dao họ dân tộc có nhiều nét văn hoá độc đáo đẹp, lại mét d©n téc Ýt ng-êi Trong thơn Khe Mụ I - xã Sơn Hà – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lo Cai thỡ dân tộc Dao sống tập chung xà Sn H v xà khó khăn huyện, tỉnh, điều kiện lại khó khăn nh-ng lại sống tập chung nơi nên thuận lợi cho việc nghiên cứu, s-u tầm bảo tồn sắc văn hoá truyền thống Bên cạnh có nghệ nhân văn hoá, đội văn nghệ thành viên quan trọng việc cung cấp thông tin giữ gìn sắc văn hoá truyền thống dân tộc Qua nghiên cứu khảo sát thực tế dân tộc Dao họ, vấn đề tiểu luận miêu ta số phong tc, quỏn truyền thống, thực trạng giải pháp công tác bảo tồn phát huy gia tr văn hoá dân tộc xà Tìm mặt tích cực hạn chế công tác quản lý nhằm góp phần vào việc bảo tồn phát huy sắc văn hoá truyền thống dân tộc Dao họ Trong trình thực đề tài em gặp nhiều khó khăn, nguồn tài liệu viết sắc văn hoá hạn chế, ỏi, vốn kiến thức hạn chế nên tránh khỏi sai sót Vì em mong nhận đ-ợc giúp đỡ thầy, cô để em hoàn thành tốt tiểu luận Em xin chân thành cảm ơn! ... tộc Bản sắc văn hoá dân tộc Dao họ dân tộc có nhiều nét văn hoá độc đáo đẹp, lại dân tộc ng-ời Trong thụn Khe Mụ I - xã Sơn Hà – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai d©n téc Dao sèng tËp chung xà Sn... sách dân tộc, Nhà nước có nhiều văn bản, định nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đó, ý đến việc bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc Dân tộc Dao Họ thôn Khe Mụ I – xã Sơn. .. tộc Dao Họ thôn Khe Mụ I – xã Sơn Hà – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai có nhiều sắc văn hóa riêng tộc người nước nói chung Bản sắc văn hóa truyền thống người Dao Họ nơi có nhiều ngành hay tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc dao họ thôn khe mụ – xã sơn hà – huyện bảo thắng – tỉnh lào cai, Tìm hiểu bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc dao họ thôn khe mụ – xã sơn hà – huyện bảo thắng – tỉnh lào cai