Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 12:08

+ Nếu hàm số có không có biến x đừng ngoài sin, cos, tan, cot thì ta có thể quy đổi sang độ để dễ TABLE. + Nếu hàm có chưa biến x độc lập thì không được chuyển sang độ.[r] (1)Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số A Quy tắc tìm GTLN, GTNN hàm số đoạn [a; b] Bước 1: Xác định tập xác định hàm số Bước 2: Tính f’(x) giải phương trình f’(x) = ta nghiệm x x x1, , , Bước 3: Tính f x 1 ;f x 2 ;f x 3 ; f a f b ;   Bước 4: So sánh B Phương pháp Casio dự đoán kết GTLN, GTNN hàm số thông thường Cách 1: Sử dụng bảng TABLE Bước 1: Chuyển sang MODE Bước 2: Chọn start = a, end = b, step phù hợp Bước 3: Dựa vào bảng giá trị kết luận Cách 2: Sử dụng cơng thức đạo hàm hàm CALC C Tìm GTLN, GTNN hàm số lượng giác Chú ý: + Nếu hàm số có khơng có biến x đừng ngồi sin, cos, tan, cot ta quy đổi sang độ để dễ TABLE + Nếu hàm có chưa biến x độc lập khơng chuyển sang độ + Chuyển từ Rad → Độ sử dụng tổ hợp phìm SHIFT + MODE + 3 + Chuyển từ Độ → Rad sử dụng tổ hợp phìm SHIFT + MODE + 4 D Bài tập ví dụ minh họa Bài tập 1: Tìm GTLN, GTNN hàm số   2 2 3 1 x x y f x x      khoảng [0;2] A Max f x[0;2]   3;Min f x[0;2]   1 B Max f x[0;2]   1;Min f x[0;2]   3 C Max f x[0;2]  3;Min f x[0;2]  0 D Max f x[0;2]  2;Min f x[0;2]  4 Hướng dẫn giải Bước 1: Chuyển máy tính sang MODE (2)Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Bước 2: Nhập hàm số nhấn “=” start = 0, end = 2, step = 0,25 ta Bước 3: Quan sát bảng giá trị, đưua kết luận: Max f x[0;2]   3;Min f x[0;2]   1 Đáp án A Bài tập 2: Gọi M, m GTLN, GTNN hàm số   0, 25 4 yf xxxx x Tìm giá trị A = M – 2m A A = 12 B A = C A = -5 D A = 10 Hướng dẫn giải Bước 1: Xác định điều kiện hàm số: D0; 4 Bước 2: Chuyển máy tính sang MODE Bước 3: Nhập hàm số nhấn “=” start = 0, end = 4, step = 0,5 ta Bước 4: Quan sát bảng giá trị, đưa kết luận: M 0;m 3 A6 Đáp án B Bài tập 3: Tìm GTLN, GTNN hàm số ycos 2x2sinxtrên đoạn 0; (3)Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí A Max f x[0; ]   2;Min f x[0; ]   12     B [0; ]   [0; ]   2 ; 2 Max f x Min f x     C Max f x[0; ]   4;Min f x[0; ]   32     D [0; ]   [0; ]   3 ; 2 Max f x Min f x     Hướng dẫn giải Bước 1: Chuyển máy tính sang MODE Bước 2: Nhập hàm số nhấn “=” start = 0, end = 180, step = 15 ta Bước 3: Quan sát bảng giá trị, đưa kết luận: Max f x[0; ]   32;Min f x[0; ]   1 Đáp án D : https://vndoc.com/ 024 2242 6188
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số, Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số