GAtuan24 du mon

26 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 02:20

+ H: §äc vµ tù nghiªn cøu tríc bµi trong Sgk.[r] (1) TuÇn 24 : Thø hai ngày 22 tháng 02 năm 2010 o c : Em yªu tỉ qc viƯt nam ( TiÕt 2) I- Mục tiêu : 1, Kiến thức : Tổ quốc Việt Nam đất nớc xinh đẹp , hiếu khách , tổ quốc em thay đổi ngày hội nhập vào đời sống quốc tế 2, Kỹ : Rèn kỹ xử lí tình , bày tỏ quan điểm giúp đỡ chung 3, Hµnh vi : - Học tập tốt, lao động tích cực để đóng góp cho q hơng - Nhắc nhở bạn bè học tập xây dựng đất nớc II- Tµi liƯu vµ ph ¬ng tiƯn : + G : PhiÕu häc tËp + H : Nghiên cứu trớc số tập tập đạo đức III- Các hoạt động dạy học : Néi dung 1, KT bµi cị (3’) 2,GT bµi (2’) 3, TH lµm bµi tËp (30’) * Bµi1: (Sgk) MT : Củng cố kiến thức đất nớc VN * Bài2 : (Sgk) MT : H biết thể tình yêu quê hơng đất nớc vai hớng dẫn viên du lịch * Bµi3 :(Sgk) MT : H thĨ hiƯn Hoạt động thầy - Gọi H nêu mục ghi nhớ trớc - G nhËn xÐt , cho ®iĨm “ Em TQVN”(TiÕt2) + G chia nhãm 2, ph¸t phiÕu häc tËp - Y/c nhóm đọc thơng tin hồn thành phiếu ht, gọi đại diện nhóm trình bày - Y/cầu H đọc ND - Cho H đóng vai h-ớng dẫn viên du lịch giới thiệu với du khách chủ đề : Con ngời VN - Gọi nhóm lên đóng vai, trình bày G nhận xét ,cho điểm H - Y/cầu H đọc bài3 - Cho H trng bày tranh Hoạt động trò - H tiÕp nèi nªu mơc ghi nhí - H nhËn xÐt - H mở Sgk,vở ghi, bt - H nhận phiếu, H ngồi bàn trao đổi hoàn thành phiếu hc - Đại diện nhóm trình bày : Các H khác nhận xét bổ sung + Ngày 02/09/ 1945 : Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập +Ngày 07/05/1954 : Chiến thắng lịch sử điện biên phủ + Cây đa tân trào :Nơi xuất phát đ/vị giải phóng quân tiến giải phóng Thái Nguyên * Bài2 : H đọc ND y/c - H thực hành đóng vai h-ớng dẫn viên du lịch để giới thiệu ngời VN - H díi líp l¾ng nghe , nhËn xÐt (2)sự hiểu biết tình yêu quê h-ơng, đất nớc qua tranh vẽ 4, Cđng cè, dặn dò (5) v v Em TQVN - Gọi H nhận xét tranh ảnh , y/c nhóm đọc thơ , ca dao, hát nói TQVN - Y/cầu H đọc thông tin KT, VH , XH TQVN * G nhận xét học , cho H nhắc lại mơc ghi nhí giê tríc - VỊ thùc hµnh tèt những hành vi đạo đức Chuẩn bị sau - H nhận xét tranh - Đại diện nhóm đọc thơ, ca dao câu hát ca ngợi TQVN VD : Đẹp vô - Đọc th«ng tin vỊ KT, VH , XH cđa TQVN * H lắng nghe thực Tập đọc : Luật tục xa ngời ê-đê I- Mục tiêu : 1, Luyện đọc : Đọc trôi chảy, ngắt nghỉ đúng, đọc diễn cảm toàn với giọng trang trọng , thể tính nghiêm túc văn 2, Từ ngữ : Luật tục , tang chứng, nhân chứng, song, co, trả lại đủ giá 3, Nội dung : Ngời ê-đê từ xa có luật tục quy định xử phạt nghiêm minh, công để bảo vệ sống yên lành buôn làng Từ luật tục ngời Ê-đê em hiểu : XH phải có luật pháp ng-ời phải sống, làm việc theo pháp luật II- §å dïng : + G : Tranh ảnh cảnh sinh hoạt cộng đồng ngời Tây Nguyên , bảng phụ , phiếu học tập + H : Đọc nghiên cứu trớc Sgk III- Các hoạt động dạy học : Néi dung 1,KT cũ ( 3’) 2,GT (2’) 3,HD luyện đọc, tìm hiểu ND a, Luyện đọc : (8’) Hoạt động thầy - Gọi H đọc thuộc lòng “ Chú tuần”, nêu ND - Gọi H n/xét, G cho đ “ Luật tục ấ-ờ + Cho H quan sát tranh mô t¶ ND - G giải thích : D/tộc Ê-đê dt thiểu số sống vùng T/Nguyên - G đọc mẫu, y/cầu H nêu cách đọc - Y/cầu H đọc nối tiếp bài(2 lợt), G sửa lỗi Hoạt động trò - H nối tiếp đọc thuộc lòng thơ nêu ND - H nhận xét - H më Sgk, vë ghi - H quan sát tranh nêu : Tranh vẽ cộng đồng ngời Ê-đê xử phạt - H l¾ng nghe - Theo dõi G đọc mẫu, nêu cách đọc (3)b,Tìm hiểu (12) * Lut tc ngời Ê-đê * Cách sử phạt ngời Ê-đê * Lt tơc cđa ngêi VN ta c, L/đ diễn cảm (10) * L/® nhãm *Thi đọc diễn cảm 3, Củng cố,dặn dò(5) phát âm, ngắt giọng cho H - Cho H đọc nêu nghĩa số từ ngữ - Y/cầu luyện đọc theo cặp, gọi H đọc toàn *G cho H thảo luận nhóm , trả lời : + Ngời xa đặt luật tục để làm ? + Hãy kể việc mà ngời Ê- đê xem có tội + Tìm chi tiết cho thấy đồng bào Ê-đê quy định xử phạt công - H·y kĨ tªn sè lt cđa níc ta hiƯn mµ em biÕt - G nhận xét, khen ngợi H có hiểu biết số tên luật nớc ta - Gọi H đọc nêu ND - G ghi ND lên bảng , gọi H nhắc lại - Gọi H nối tiếp đọc toàn - Tổ chức cho H đọc diễn cảm đoạn - Cho H thi đọc diễn cảm G nhận xét cho điểm H * Qua tập đọc em hiểu đợc điều ? - G nhận xét học + H2: VỊ tang chøng, vËt chøng + H3: VỊ c¸c téi - H đọc , giải nghĩa từ ngữ khó - H bàn luyện đọc , H đọc toàn - H nhóm trao đổi , trả lời câu hỏi G + H nêu : Để phạt ngời có tội bảo vệ c/sống bình yên cho buôn làng + H kể : Tội không hỏi cha mẹ, ăn cắp, tội giúp ngời có tội, tội dẫn đờng cho địch đến làng - Đồng bào Ê-đê quy định mức xử phạt công : Chuyện nhỏ xử phạt nhẹ ( Phạt tiền song), chuyện lớn xử phạt nặng(Phạt tiền co) Ngời phạm tội bà anh em xử nh vy - Tang chứng phải chn(Phi nhìn tận mắt, bắt tận tay, lấy giữ đợc gùi, khăn, áo, dao, kẻ phạm tội, đánh dấu nơi xảy việc)mới đợc kết tội , phải có vài ngời làm chứng, tai nghe , mắt thấy tang chứng có giá trị - H viết tên luật mà em biết bảng , nhóm khác nhận xét , bổ sung :Luật GD, luật đất đai, luật Hơn nhân g/đình - H đọc nêu ND *ND : Xã hội có luật pháp ngời phải sống , làm việc theo pháp luật - H tiếp nối đọc - Luyện đọc diễn cảm đoạn nhóm (Nhóm 2) + 3-> H thi đọc,cả lớp theo dõi , bình chọn bạn đọc hay (4)Về luyện đọc thêm Chuẩn bị “ Hộp th mật” To¸n : TiÕt 116 : Lun tËp chung I- Mơc tiªu : Gióp H : - Biết vận dụng cơng thức tính diện tích, thể tích HHCN HLP - Vận dụng cơng thức tính diện tích, thể tích hình học để giải BT có liên quan với y/c tổng hợp - Rèn KN trình bày bài, KN tính tốn xác II- Đồ dung: + G: Bảng phụ, bảng nhóm, phiếu học tập. + H: Đọc tự nghiên cứu trớc Sgk III- Các hoạt động dạy học: Néi dung 1,KT bµi cị (3’) 2, GT bµi (2’) 3,Thùc hµnh lt (33’) *Bµi 1: (Sgk) * Bài :(Sgk) Dùng cơng thức tính VHHCN ,HLP để giải tốn 4,Cđng cè ,dặn dò (2) Hot ng ca thy - Y/c H nêu cách tính Stp ,V HHCN,HLP - Gäi H nhËn xÐt ,cho ®iĨm H “Lun tập chung - Y/c H làm bảng nhóm ,lớp làm bt,chữa - G nhn xột ,k/luận + Y/c H đọc Cho H tự làm ,đổi KT chéo - Gọi H nhắc lại quy tắc tính Sxq,,Sđáy ,VHHCN + Y/c H quan sát hình vẽ.Đọc nêu h-ớng gii btp3 - G nhận xét : VGỗ lại =VHHCN VHLP bị cắt * G nhận xét học ,tuyên dơng H tích cùc häc tËp - VỊ hoµn thµnh nèt Hoạt động trò - 2H lên bảng trả lời + HHCN: Stp= Sxq + S2đáy V= a x b x c + HLP: Stp =a x a x V = a x a x a - H nhận xét - H më Sgk,vở ghi,vở bt * Bài 1: H làm bảng nhóm, lớp làm bt,chữa - H nêu cách tính Stp ,VHLP * Bài :1 H đọc y/c H tự làm ,đổi KT chéo - H nêu quy tắc tính Sxq ,Vcủa HHCN * Bài :H quan sát hình vẽ,xác định rõ y/c đề ,nêu bớc giải bt: ThĨ tÝch cđa khối gỗ HHCN : x x = 270 (cm3) Thể tích khối gỗ HLP bị cắt : (5)bài tập ,chuẩn bị sau Thứ ba ngày 23 tháng 02 năm 2010 Khoa học : Lắp mạch điện đơn giản (tiết ) I- Mơc tiªu : Gióp H : - Lắp đợc mạch điện thắp sáng đơn giản pin, bóng đèn , dây dẫn - Nắm đợc mạch kín ,mạch hở ,về vật dẫn điện ,vật cách điện - Hiểu đợc vai trò ngắt điện - Biết thực hành làm ngắt điện đơn giản II- Đồ dùng : + G : cục pin,dây đồng hồ có vỏ bọc ,bóng đèn pin, bóng đèn điện hỏng có tháo đui ,phiếu học tập + H : Chuẩn bị theo nhóm lắp ghép mô hình điện lớp ,1số vật bàng kim loại :Đồng ,nhôm ,sắt ,1sè vËt b»ng nhùa ,cao su, sø III- Các hoạt động dạy học : Néi dung A, HĐ khởi động (5’) - KT bµi cị : - GT bµi : B, Tìm hiểu ND 1,Quan sát thảo luận (15’) MT : Củng cố cho H kiến thức mạch kín , mạch hở vật dẫn điện ,cách điện Hiểu đợc vai trũ ca cỏi ngt in 2, Trò chơi : Dò tìm mạch đ iện (15) MT : Cđng cè cho H vỊ m¹ch kÝn ,m¹ch hë ,vËt dẫn điện ,vật cách điện Hot ng thầy - Gọi H lên lắp mạch điện đơn giản - G gäi H nhận xét ,cho đ Lắp mạch giản (Tiết 2) + G cho H quan sát hình Sgk - Cái ngắt điện có vai trò ? - Y/c H làm ngắt điện cho mạch điện có nguồn điện pin - G quan sát ,H /dẫn số nhóm gặp khó khăn + G nhận xét kết làm việc nhãm *G chuẩn bị hộp kín ,nắp hộp có gắn khung kim loại Các khung đợc xếp thành hàng đánh số thứ tự nh 1.Phía hộp có số cặp khuy đợc nối với dây dẫn Đậy nắp hộp ,dùng mạch điện - Mỗi nhóm đợc phát hộp kín phát cặp khuy đợc nối với Hoạt động trò - H lên thực hành lắp mạch điện - H nhËn xÐt - H më Sgk,vở ghi ,vở bt + H quan sát h7Sgk,trả lời - Làm cho bóng đèn khơng sáng , - H thực hành làm ngắt điện cho mạch điện có nguồn pin - Cỏc nhóm thực hành sau bày SP nhóm để nhận xét ,đánh giá + H l¾ng nghe quan sát * H tạo thành nhóm tham gia trò chơi - H lắng nghe cách chơi (6)C, Hoạt động kết thúc (5’) bëi d©y dÉn Y/c ghi kq dự đoán vào giấy - G cho mở hộp đối chiếu kq dự đoán Đúng đ-ợc 1đ,sai trừ 1đ - Gäi H nhËn xÐt ,G nhận xét tuyên dơng nhóm thắng * G nhận xét học ,tuyên dơng 1số H tÝch cùc häc tËp - VÒ học nắm vững - Chuẩn bị sau nhãm - Các nhóm mở hộp ,đối chiếu với kq dự đoán - H nhận xét * H lắng nghe thùc hiÖn MÜ thuËt : VÏ theo mÉu : MÉu vÏ cã hc vËt mÉu I- Mơc tiªu : - H biết quan sát ,so sánh nhận xét hiểu hình dáng , tỉ lệ độ đậm nhạt ,đặc điểm mẫu - Biết cách vẽ mẫu có đến vật mẫu - Vẽ đợc vật mẫu - Rèn tính cẩn thận ,sáng tạo thùc hµnh II- Đồ dùng : + G : Vật mẫu để H vẽ ,bài vẽ H năm trớc + H : Chì ,tẩy ,màu vẽ III- Các hoạt động dạy học: Nội dung 1,KT bµi cị :(3’) 2,GT :(2) 3, Tìm hiểu A,Quan sát ,nhận xÐt (5’) B, C¸ch vÏ (7’) Hoạt động thầy - G kiĨm tra sù chn bÞ cña H cho tiÕt häc “VÏ mÉu cã 2,3 vËt mÉu” + G híng dÉn cho H tù bµy mÉu - Y/c H nhËn xÐt vỊ : + Vị trí vật mẫu + Hình dáng ,màu sắc ấm pha trà bát + Đặc điểm phận mẫu + Cho H so sánh tỉ lệ c¸c bé phËn - Y/c H nhận xét độ đậm nhạt mẫu * G vÏ lên bảng khung hỡnh ca vt mu để H quan sát Y/c H nêu cách vẽ : Hoạt động trò - H để đồ dùng bàn cho nhóm trởng kt - H mở Sgk,vở ghi + H thùc hành bày mẫu nhận xét y/c mà G đa - H lần lợt trả lờicác câu hỏi G Các H khác theo dõi ,bổ sung +H quan sát G làm nêu cách vẽ : - Vẽ khung hình chung khung hình vật mẫu (7)C, Thùc hµnh (18’) D, Trng bµy sản phẩm (5) Dặn dò : * G cho H thùc hµnh vÏ vµo vë G uèn nắn cho H gặp lúng túng - G chÊm 1sè bµi vµ nhËn xÐt + Y/c H vẽ xong lên trng bày sp Cho H khác nhận xét ,bình chọn vẽ đẹp - G nhËn xét học ,về thực hành thêm Chuẩn bị sau b¸t - So s¸nh tØ lƯ cđa tõng vËt mÉu - VÏ ph¸c mẫu nét thẳng * H thc hành vào - Chú ý : Vẽ nét thẳng khung hình sau vẽ nét chi tiết mẫu tô đậm nhạt vào vẽ + H vẽ xong dán lên bảng - H quan sát ,bình chọn vẽ p nht + H lắng nghe thực hiƯn To¸n : TiÕt 117: Lun tËp chung I- Mơc tiªu : - BiÕt tÝnh tØ sè phần trăm số ,ứng dụng tính nhẩm giải toán - Biết tÝnh thĨ tÝch HLP mèi quan hƯ víi thể tích hình lập phơng khác - Rèn k/n vẽ hình cách trình bµy bµi - Vận dụng làm thành thạo dạng toán liên quan đến tỉ số % II- Đồ dùng : + G : Bảng phụ ,bảng nhóm + H : Đọc n/cứu trớc ND Sgk III- Các hoạt động dạy học : Néi dung 1,KT bµi cị :(3’) 2,GT bµi :(2’) 3, Thùc hµnh l/t (33’) * Bµi :(Sgk) Cđng cè kÜ tính nhẩm a, Nhẩm 17,5% 240 b, NhÈm 35 % cña 520 Hoạt động thầy - Y/c 1H lên tính VHLP có cạnh 7cm - Gäi H nhËn xÐt, cho ®iĨm H - “Lun tËp chung” - G híng dÉn H tÝnh nhÈm 15 % cđa 120 theo c¸ch nhẩm bạn Dung (Sgk) - Cho H nêu y/cầu BT, tự làm theo gợi ý Sgk nêu kÕt qu¶ Hoạt động trị - 1H lên bảng làm V =7 x x = 343(cm3) - H nhËn xÐt - H më Sgk,vë ghi,bt * Bài 1: H đọc Sgk,nắm lại cách nhẩm bạn Dung - H nêu y/c bt sau tự làm theo gi ý Sgk Chẳng hạn : a, NhËn xÐt : 17,5% =10% +5%+2,5% 10% cđa 240 lµ 24 (8)* Bµi 2: (Sgk) Cđng cố cách tìm tỉ số % số * Bài 3:(Hình vẽ Sgk) Củng cố cách tính V HLP 4, Củng cố, dặn dò (2) - Cho 2H làm bảng nhóm, lớp làm tập, chữa G gợi ý: +Tìm tỉ số VHLP lớn VHLP bé +Tìm VHLP lín Y/cầu H quan sát hình vẽ, phát phiếu học tập làm bài( Thảo luận nhóm 4) để hồn thành - Cho H nªu cách làm phần b - G nhận xét ,cho điểm H làm bảng * G nhận xét học , tuyên dơng H tích cùc häc tËp - VỊ häc bµi , hoµn thành nốt , chuẩn bị sau VËy 17,5% cđa 240 lµ 42 b, H lµm tơng tự nh phần a, nêu kq: Nhận xét :35% = 30% + 5% 10% cđa 520 lµ 52 30% cđa 520 lµ 52 x3 =156 5% cđa 520 lµ 26 VËy 35% cđa 520 lµ 182 * Bài : 2H làm bảng nhóm lớp làm bt,chữa a, Tỉ số thể tÝch cđa HLP lín so víi thĨ tÝch HLP bÐ 3/2.Nh tỉ số phần trăm thể tích HLP lín vµ thĨ tÝch HLP bÐ lµ : : = 1,5 1,5 = 150% b,ThĨ tÝch cđa HLP lín lµ : 64 x 2 = 96 cm3 * Bài 3:4 H nhóm,nhận phiếu ht thảo luận để làm a, H làm nh sau : - Coi hình cho gồm HLP , Mỗi HLP đợc xếp HLP nhỏ cạnh 1cm Nh hình vẽ có tất : x = 24 ( HLP nhỏ) b,Mỗi HLphơng A,B,C(Nh hìnhvẽ) có diện tích toàn phần : x x =24(cm2) Do c¸ch xÕp c¸c hình A,B,C,nên hình A có mặt không cần sơn, hình B có mặt không cần sơn, hình C có mặt không cần sơn Cả ba hình có : 1 + +1 = (mặt) không cần sơn Dt ton phn ca c hỡnh A, B, C :24 x = 72 (cm2) Dt khơng cần sơn hình cho :2 x x =16 (cm2) Dt cần sơn hình cho : 72 – 16 =56 (cm2) Đáp số : a, 24 HLP nhỏ b, 56cm2 (9) KĨ chun : Kể chuyện đợc chứng kiến tham gia I- Mơc tiªu : Gióp H : - Chọn kể đợc câu chuyện có ND kể việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự - an ninh nơi làng xóm, phố phờng mà em đợc biết tham gia - Biết xếp câu chuyện theo trình tự hợp lí - HiĨu ND , ý nghĩa câu chuyện mà bạn kể - Biết k/chuyện tự nhiên, sinh động, hấp dẫn, sáng tạo - Biết nhận xét đánh, giá ND truyện lời kể bạn II- Đồ dùng : + G : Đề viết sẵn bảng phụ + H : Chuẩn bị trớc câu chuyện kể III- Các hoạt động dạy học : Néi dung 1, KT bµi cị (3’) 2,GT bµi (2’) 3, H dẫn H kể chuyện a, T H đề bài(10’) Hoạt động thầy - Y/cầu H k/chuyện em đợc nghe , đợc đọc ngời góp sức bảo vệ trật tự an ninh - Gäi H nhËn xÐt, G cho ®iĨm H “Kể chuyện tham gia” - Gọi H đọc đề Sgk + Đề y/c ? - G dùng phấn màu gạch chân dới t/n : Việc làm tốt, bảo vệ trật tự, an ninh làng xóm , phố phờng - G hớng dẫn H phân tích đề :+ Đề y/c kể việc làm ntn ? + Theo em , thÕ nµo lµ viƯc lµm tèt gãp phêng ? + Nh©n vËt chÝnh câu chuyện em kể ? - Gọi H đọc phần gợi ý Sgk + Em chọn câu chuyện để kể ? Hãy GT cho bạn lớp nghe Hoạt động trị - H kĨ tríc líp , H c¶ líp theo dâi, nhËn xÐt - H nhận xét - H mở Sgk,vở ghi - H đọc đề + Kể việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự an ninh nơi làng xóm , phố phờng mà em biết đợc tham gia - Nèi tiÕp tr¶ lời : + Việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự , an ninh nơi làng xóm, phố phêng - Những việc làm : Tuần tra, bắt trộm cớp , giữ gìn trật tự giao thơng, bảo vệ cầu đờng - Là ngời sống quanh em em (10)b,K/chuyện nhóm trao đổi ý nghĩa truyện(10’) c,K/chun tríc líp (10’) 4, Cđng cè dỈn dß (5’) - G chia nhóm , y/cầu em k/c truyện em chứng kiến cho bạn nghe Sau trao đổi thảo luận hành động nhân vật truyện - G giúp đỡ nhóm H gặp khó khăn - G gợi ý H số câu hỏi để trao đổi : - Việc làm n/vật khiến bạn khâm phục ? - Chi tiết chuyện làm bạn thích ? - G tổ chức cho H thi k/c - Khi H thi k/c, G ghi nhanh lên bảng tên H , việc làm n/vật ,xuất xứ câu chuyện Sau H kể ,G y/cầu H dới lớp hỏi bạn việc làm n/vật để tạo khơng khí sơi nổi, hào hứng - NhËn xÐt, cho ®iĨm tõng H kĨ chun * G nhËn xÐt học , tuyên dơng H kể chuyện hay , hÊp dÉn - VÒ tËp k/c cho ngời thân nghe Chuẩn bị sau tìm đờng nhà , - H nhóm k/c, trao đổi , thảo luận theo hớng dẫn G - H lắng nghe Trao đổi trả lời câu hỏi mà bạn đa - đến 10 H tham gia thi k/c - Hỏi bạn trả lời câu hỏi bạn - H nhận xét bạn k/c * H lắng nghe vµ thùc hiƯn Thø t ngµy 24 tháng 02 năm 2010 Tp c : Hp th mật I- Mục tiêu : 1, Luyện đọc : Đọc trơi chảy tồn , đọc từ khó Biết đọc diễn cảm văn với giọng k/c linh hoạt ,phù hợp với diễn biến câu chuyện thể đợc tính cách nhân vật Từ ngữ : Bu-gi, cần khởi động , 3, Nội dung : Hiểu đợc hành động dũng cảm , mu trí anh Hai Long chiến sĩ tình báo II- §å dïng : + G : B¶ng phơ , phiÕu häc tËp + H : Đọc nghiên cứu trớc ND Sgk III- Các hoạt động dạy học : Néi dung 1,KT bµi cị Hoạt động thầy - Gọi H đọc “Luật Hoạt động trò (11)(3’) 2, GT bài(2’) 3, Hdẫn H luyện đọc tìm hiểu a, Luyện đọc (8’) B, Tìm hiểu nội dung (12) * Sự khéo léo ngời chiến sĩ tình báo * H/động dũng cảm, mu trí ngời chiến sĩ tình báo c, Luyện đọc diễn cảm (10’) tục Ê - đê” nêu ND đọc - Gọi H nhận xét ,cho điểm H “ Hép th mËt” - Gọi H đọc - Cho H quan sát tranh minh hoạ Sgk + Bài chia làm đoạn ? - G ghi nhanh lên bảng số từ, cho H luyện đọc - Gọi H đọc nối tiếp đoạn, kết hợp giải nghĩa từ ngữ - Cho H lđ theo cặp - G đọc mẫu,y/cầu H nêu cách đọc - Y/cầu H đọc đ 1,trao đổi trả lời câu hỏi : + Chú Hai Long Phú Lâm làm ? + Theo em ,hộp th mật dùng để làm gì? - Gọi H đọc đoạn , trả lời : + Ngời liên lạc ngụy trang hộp th mật ntn ? + Qua vật có hình chữ V, ngời liên lạc muốn nhắn gửi Hai Long điều ? - Gọi H đọc đ3 , đ4 + Nêu cách lấy th gửi báo cáo Hai Long ?Vì làm nh ? + Hoạt động vùng đich chiến sĩ tình báo có ý nghĩa ntn nghiệp bảo vệ TQ ? + Nêu ND - Gọi H đọc - Tổ chức cho H l/đọc câu trả lời ND - H nhËn xÐt - Më Sgk,vë ghi, nh¸p - H đọc , lớp đọc thầm - H quan sát tranh minh hoạ Sgk + Bài chia đoạn (H nêu cụ thể đoạn) - H luyện phát âm tõ : Ch÷ V, bu-gi, - H đọc theo đoạn kết hợp giải nghĩa từ ngữ khó - H bàn lđ cho nghe - H theo dõi G đọc ,nêu cách đọc bài: Đọc giọng k/c - H đọc đ1,trao đổi theo cặp trả lời : + Tìm hộp th mật để lấy báo cáo gửi báo cáo - Dùng để chuyển tin tức bí mật, quan trọng - H đọc tiếp đ2 , lớp đọc thầm trả lời : + Ngời liên lạc khéo léo : Đặt hộp th nơi dễ tìm mà lại bị ý rất,nơi cột số ven đờng + Ngời liên lạc muốn nhắn gửi đến Hai Long tình yêu TQ lời chào chiến thắng - H đọc đ3, đ4 trả lời : + Chó dõng xe , tháo bu-gi xem, giả vờ nh xe háng - Chú làm nh để đánh lạc hớng ý ngời khác , không nghi ngờ + Có ý nghĩa quan trọng nghiệp bảo vệ TQ Những thông tin mà lấy đợc từ phía kẻ đich, giúp quân ta hiểu đồ chúng để có biện pháp ngăn chặn , đối phó kịp thời * Néi dung (Nh ý môc I ) (12)* L/đọc nhóm * Thi đọc diễn cảm 3, Củng cố , dặn dò (5) diễn cảm đ1 - G treo bng ph ghi đ1,đọc mẫu , y/cầu H lđ theo cặp lđ diễn cảm - Tổ chức cho H thi đọc diễn cảm + Em cã suy nghÜ chiến sĩ tình báo ? * G nhận xét gìơ học tuyên dơng H tÝch cùc häc tËp - Về luyện đọc thêm,chuẩn bị sau - H quan sát bảng phụ,lắng nghe G đọc lđ theo cặp - - > H thi đọc H lớp theo dõi , bình chọn bạn đọc hay - Thơng minh, mu trí, gan dạ, * H lắng nghe thực Toá n : Tiết 118 : Giới thiệu hình trụ - giới thiệu hình cầu I- Mục tiêu : Gióp H biÕt : - NhËn dạng hình trụ , hình cầu - Biết xác định đợc đồ vật dạng hình trụ , hình cầu - Bớc đầu nắm đợc cách vẽ hình trụ, hình cầu II- Đồ dùng : + G : Bảng phụ, mô hình hình trụ , hình cầu , 1số vật có dạng hình trụ , hình cầu + H : Đọc nghiên cứu trớc ND Sgk III- Các hoạt động dạy học : Néi dung 1, KT bµi cị ( 3’) 2, GT bµi(2’) 3, Giíi thiƯu h×nh trơ (10’) Hoạt động thầy - G chÊm vë bµi tËp cđa H vµ nhËn xÐt “ Giíi thiƯu h×nh trơ,h×nh cầu + G đa vài hộp có dạng hình trụ :Hộp sữa , hộp chè, - G nêu :Các hộp có dạng hình trụ - Giới thiệu đ2 của hình trụ: Hình trụ có mặt đáy hình trịn mặt xq - G đa hình vẽ vài hộp khơng có dạng hình trụ để H nhận biết hình trụ (Cái cốc,cái Hoạt động ca trũ (13)4, GT hình cầu (10’) 5, Thực hành lt (13’) * Bài (Sgk) Củng cố đặc điểm h.trụ * Bài2(Sgk) Củng cố đặc điểm h.cầu * Bài3(Sgk) 6, Củng cố, dặn dò (2) ụn cõy cnh) - G đa số đồ vật có dạng hình cầu :Quả bóng chuyền, bóng bàn - G nêu : Quả bóng chuyền có dạng hình cầu - Em cũn bit nhng vật có dạng hình cầu ? - G đa số đồ vật khơng có dạng hình cầu , hỏi :Những đồ vật có phải hỡnh cu khụng ? + Y/cầu H quan sát hình vẽ,H nêu miệng kq - G nhận xÐt, kÕt luËn - Cho H quan s¸t hình vẽ,H nêu miệng kq - G nhận xÐt, kÕt luËn + G cho H chơi trị chơi “Tìm đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu” - G chia đội đội 10 H , chơi phút, đội nêu vật có dạng hình trụ,đội nêu vật có dạng h/cầu - Nhóm viết đợc nhiều đồ vật theo y/c nhóm thắng - G cơng bố kết * G nhËn xÐt giê học , tuyên d-ơng H tích cực phát biểu - VỊ hoµn thµnh nèt bµi tËp Chuẩn bị sau - G quan sát nhận biết - Viờn bi ve, qu a cu - Không phải hình cÇu *Bài1 : H quan sát hình vẽ,H nêu miệng kq - Hình A , E h/trụ * Bài : Quả bóng bàn, viên bi có dạng h/cầu * Bài : H lắng nghe - đội cử ngời lên chơi,H dới lớp cổ vũ cho bạn - H lắng nghe * H lắng nghe thực hiƯn ChÝnh t¶ : Nói non hïng vÜ I- Mơc tiªu : Gióp H : - Nghe - viết xác đẹp tả “ Núi non hùng vĩ” - Tìm viết tên riêng : tên ngời , tên địa lí VN - Rèn tính cẩn thận , t ngồi viết,tự giác rèn chữ nhà II- §å dïng : + G : câu đố bt (Sgk) viết rời vào mảnh giấy nhỏ + H : Đọc trớc (Sgk) (14) Néi dung 1, KT bµi cị (3’) 2, GT bài(2) 3, Tìm hiểu (22) a,Trao i v ND đoạn văn b,Híng dÉn viÕt tõ khã c, Viết tả d, Chấm bài, chữa lỗi 4, HD làm bt tả (10) * Bµi (Sgk) * Bµi 3(Sgk) 5, Củng cố , dặn dò (3) Hot ng ca thầy - Gọi H lên bảng viết số từ ngữ G đọc - Gäi H nhËn xÐt “ Nói non hïng vÜ” + G hớng dẫn H tìm hiểu ND - Gọi H đọc đoạn văn + Đoạn văn cho em biết điều ? + Đoạn văn miêu tả vùng đất ? - Y/cầu H tìm từ khó dễ lẫn viết Cho H lên đọc viết từ vừa tìm đợc - G đọc cho H viết vào đoạn văn Sgk + G thu -> chấm,y/cầu H chữa lỗi - Gọi H đọc y/c - Cho H tự làm, nêu đáp án G nhận xét + Gọi H đọc y/c - Cho H trao đổi theo cặp để giải nghĩa câu đố -Y/cầu H thuộc lòng câu đố, G gọi H đọc thuộc lòng trớc lớp * G nhận xét tiết học - Về học thuộc lòng câu đố đố lại ngời thân - Chuẩn bị sau Hot ng ca trũ - H lên bảng viÕt : Hai Ngµn, Ng· Ba , Tïng Chinh, Pï-mo, Pï Xai - H nhËn xÐt - H më vë chÝnh t¶ , Sgk + H t×m hiĨu theo sù híng dÉn cđa G - H đọc đoạn văn viết c/tả + Đoạn văn giới thiệu đờng đến TP biên phòng Lào cai - Đoạn văn miêu tả vùng biên cơng Tây Bắc - H tự tìm nêu : Hiểm trở, tày đình, chọc thủng,Phan-xi-păng, mây Ô Quy Hồ, - H đọc viết từ vừa tìm + H lắng nghe , viết - ->5 H mang lên chấm - H đổi chữa lỗi * Bài : H đọc y/c - H tự làm , nêu đáp án : + Tªn ngêi, tªn dt : Đăm Săn, Y Sun, Mơ-nông,Nơ Trang Lơng, A-ma Dơ-hao + Tên địa lí : Tây Ngun, Sơng Ba * Bài : H đọc ND - H bàn trao đổi nêu đáp án câu đố 1, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hng Đạo 2, Quang Trung , Ngun H 3, §inh Bé LÜnh - Đinh Tiên Hoàn 4, Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn 5, Lê Thánh Tông - H nhẩm thuộc lòng câu đố H lên đọc thuộc lòng câu đố trớc lớp * H lắng nghe thực Thể dục : (15)Thứ năm ngày 25 tháng 02 năm 2010 Luyện từ c©u : Më réng vèn tõ : TrËt tù - an ninh ( TiÕp ) I- Mơc tiªu : Gióp H: - Më réng vµ hƯ thèng ho¸ vèn tõ vỊ : TrËt tù -An ninh - Hiểu nghĩa từ “ An ninh” từ ngữ thuộc chủ điểm “ Trật tự - An ninh” - Tìm đợc số danh từ động từ kết hợp với từ an ninh , hiểu đợc nghĩa từ ngữ cho xếp vào nhóm thích hợp II- §å dïng : + G : GiÊy khæ to, bót d¹ + H : Đọc nghiên cứu trớc ND (Sgk) III- Các hoạt động dạy học : Néi dung 1, KT bµi cị (3) 2, GT bµi(2’) 3,HD lµm bt (30’) *Bài1(Sgk) Xác định nghĩa từ * Bài 2(Sgk) Củng cố kỹ ghép tõ víi tõ ng÷ cho tríc Hoạt động thầy - Gọi H lên bảng đặt câu ghép thể q/hệ tăng tiến - Gọi H n/xét , G cho điểm “ Mở rộng an ninh”(Tiếp) - Gọi H đọc y/c - Cho H tự làm bài,y/c dùng bút chì khoanh vào trớc chữ nêu nghĩa từ an ninh + Tại em không chọn đáp án a c ? - G nhËn xÐt , kÕt luËn - Gọi H đọc y/c G chia nhóm H ,cho H quan sát mẫu phiếu ht Y/cầu H tìm danh từ, động từ điền vào phiếu ht nhóm làm vào giấy khổ to, dán lên bảng, đọc to từ nhóm tìm đợc Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - G ghi nhanh từ H bổ sung lên bảng - Nhận xét nhóm tìm đợc nhiều từ, tìm nhanh Hoạt động trò - H đặt câu : Lan chăm học mà bạn chăm làm - H nhận xét - H mở Sgk, ghi,bt - H đọc to y/c - H tự làm , nêu kq,các H khác nhận xét Đáp án b ( Yên ổn trị trật tự XH ) - H giải thích : Vì : + Yờn ổn hẳn, tránh đợc tai nạn,tránh đợc thiệt hại nghĩa từ an tồn + Khơng có c/tranh,khơng có thiên tai tình trạng bình yên * Bài2: H đọc to trớc lớp H vào nhóm hồn thành phiếu ht nhóm làm giấy khổ to, dán ,đọc kq + Danh tõ kÕt hỵp víi an ninh : Cơ quan an ninh, lực lợng an ninh, sĩ quan an ninh, chiÕn sÜ an ninh, an ninh chÝnh trÞ,an ninh TQ, (16)* Bài (Sgk) Củng cố kỹ đặt câu * Bài 4(Sgk) 3, Củng cố, dặn dò(5) - G chia nhóm H , y/c trao đổi làm 3, chữa - G ghi nhanh từ sau lên bảng lớp : đồn biên phòng , xét xử, án, thẩm phán, cảnh giác , bảo mật - Y/cầu H giải thích nghĩa từ đặt câu - G ph¸t phiÕu ht, yêu cầu H tự hoàn thành phiếu, nêu kq - G nhËn xÐt bµi lµm cđa H * G nhận xét học , tuyên dơng H häc tèt - VỊ hoµn thµnh nèt bµi, chuẩn bị sau ninh, củng cố an ninh, quÊy rèi an ninh, * Bài : H nhóm , đọc y/c bt , làm , chữa : + Từ ngữ ngời ,cơ quan, tổ chức thực công việc bảo vệ trật tự an ninh : Công an, đồn biên phịng, tồ án, c/quan an ninh , thẩm phán, + Từ ngữ hđ bảo vệ trật tự an ninh y/c việc bảo vệ trật tự an ninh : Xét xử, bảo mật, cảnh giác , giữ bí mật, - H nối tiếp giải thích nghĩa từ đặt câu ( Mỗi H nêu nghĩa từ ) VD : XÐt xö : xem xÐt xử vụ án - Đặt câu : Vụ án đ-ợc xét xử * Bài 4: H nhận phiếu ht, tự làm bài, nêu kq - H l¾ng nghe * H lắng nghe thực Âm nhạc : Học hát : màu xanh quê hơng ( Giáo viên môn ) Địa lí : ôn tập I- Mục tiêu : - Xác định mô tả sơ lợc đợc vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu á, châu âu đồ (17)II- Đồ dùng : + G : Bản đồ tự nhiên giới, phiếu ht + H : Đọc trớc (Sgk) III- Các hoạt động dạy học : Nội dung 1, KT bµi cị (3’) 2, Gt bài(2’) 3,HD ơn tập (30’) a, Trò chơi “ Đối đáp nhanh” b, So sánh số yếu tố t/n XH châu châu âu Hot ng ca thy - G gọi H lên bảng kể tên số sản phẩm ngành CN Pháp - Gäi H nhËn xÐt, G cho ®iĨm “ ¤n tËp” - G chọn đội , đội H đứng bên bảng ,giữa bảng treo đồ t/n giới - Hớng dẫn cách chơi tổ chức chơi + Đ1 câu hỏi ND : Vị trí, giới hạn, đồng lớn, sông lớn châu châu âu + Đ2 nghe xong câu hỏi, dùng đồ t/n giới trả lời Nếu bạn trả lời sai loại khỏi chơi - G cho đổi ngợc lại,Đ2 hỏi Đ1 trả lời( Mỗi đội đợc hỏi câu ) Trị chơi kết thúc,đội cịn nhiều ngời,đội thng cuc - G tổng kết trò chơi - Y/cầu H kẻ bảng(Nh trang 115 Sgk) tự làm - G theo dõi, giúp đỡ H - Gäi H nhËn xÐt , G nhËn xÐt k/luËn Hoạt ng ca trũ - H nêu : Pháp xk nhiều vải , quần áo, mỹ phẩm - H nhËn xÐt - H mở Sgk, ghi, bt + H xếp thành đội tham gia trò chơi,H dới lớp làm cổ động viên - H tham gia vào trò chơi + số câu hỏi VD : 1, Bạn hÃy nêu vị trí châu 2, Bạn nêu giới hạn phía Đông, Tây , Nam , Bắc châu 3, Bạn nêu tên dãy núi cao t/giới 4, Chỉ khu vực ĐNá đồ 5, Hãy nêu vị trí đồng Tây- xi- bia 6, Chỉ dãy núi An - pơ 7, Chỉ nêu tên sông lớn Đông âu - H tự làm bài, H làm bảng lớp - NhËn xÐt , bỉ sung cho b¹n PhiÕu häc tập Tiêu chí Châu Châu âu D tÝch - Réng 44triƯu km2,lín nhÊt - Rộng 10triệu km2 Trong châu lục Khí hậu - Có đủ đới k/hậu từ - Chủ yếu đới k/hậu nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới ôn hoà Địa hình -3/4 dt núi c/ngun,có - 2/3 dt đ/bằng, kéo dài đỉnh Ê-rơ-vét cao t/g từ tây sang đông, 1/3 dt núi c/nguyên Chñng - Chđ u lµ ngêi da vµng - Chủ yếu ngời da trắng tộc HĐ k/tế - N2là chính, CN phát triển - HĐ công nghiệp p/triển. số nớc (18)4, Cđng cè, dỈn dị(5’) * G tổng kết nội dung vừa ơn tập - Về ôn tập kiến thức học Chuẩn bị sau * H l¾ng nghe thực Toán : Tiết 119 : lun tËp chung I- Mơc tiªu : - BiÕt tÝnh dt h×nh tam giác, hình thang hình bình hành , hình tròn - Rèn KN vẽ hình tính toán chÝnh x¸c - VËn dơng làm thành thạo bt dt hình tam giác,hình thang,hình bình hành,hình tròn II- Đồ dùng : + G : B¶ng nhãm ,b¶ng phơ + H : Nắm lại quy tắc tính dt hình tg,hình thang ,hình trịn III- Các hoạt động dạy học : Néi dung 1,KT bµi cị: (3’) 2,GTbµi (2’) 3,Thùc hµnh lt (33’) *Bài 1:(Hình vẽ Sgk) Củng cố cách tính dt tam giác ,tính tỉ số % * Bài (Hình vẽ Sgk) Củng cố cách tính dt tam giác , dt hình b/hành Hot ng ca thy - Y/c H nêu công thức tính dt hình tg,hình thang,hình b.hành Gọi H nhận xét,G cho ®iĨm 3H “ Lun tËp chung” - Cho H quan sát hình vè b/tập bảng phụ,gọi H lên làm bài, H dới lớp làm bt,chữa - Gọi H nêu cách tính tØ sè % cña sè - Y/cầu H tự làm , đổi kt chéo - Gọi H nhắc lại cách tính dt hình bình hành Hot ng ca trũ - 3H lên bảng nêu : Stg = a x h : SH.thang = (a+b) x h : Sb.hµnh = a x h - 1H nhËn xÐt - Më Sgk,vë ghi, bt * Bài1 : H quan sát hình vẽ bảng phụ,1 H lên làm bài, H lớp làm vào bt, chữa a,StgABD là:4 x : = 6(cm2) Stg BDC lµ : x3 :2 = 7,5(cm2) b,TØ sè % cđa dt tam gi¸c ABD dt tam giác BDC : 7,5 = 0,8 0,8 = 80% Đáp số : a , 6cm2 ; 7,5 cm2 b, 80 % * Bài : H tự làm , đổi kt chéo Dt hình b/hành MNPQ : 12 x = 72 (cm2) Dt hình tam giác KQP : 12 x : = 36 (cm2) (19)* Bài (Hình vẽ Sgk) Củng cố cách tính dt tam giác vuông , dt hình tròn 4, Củng cố , dặn dò (2’) - Cho H tù lµm bµi , G chÊm sè bµi vµ nhËn xÐt - Gäi H nêu cách tính diện tích hình tròn , diện tích tam giác vuông * Cho H nhắc lại quy tắc tính dt hình tròn - G nhËn xÐt giê häc VỊ hoµn thµnh nốt , chuẩn bị sau và KNP lµ : 72 - 36 = 36 (cm2) VËy (dt )tam gi¸c KQP b»ng tổng dt hình tam giác MKQ KNP * Bµi : H tù lµm, mang bµi lên chấm Bán kính hình tròn : : = 2,5 (cm) DiƯn tÝch h×nh tròn : 2,5 x 2,5 x 3,14 =19,625(cm2) Dt tam giác vuông ABC : x : = (cm2) Dt phần hình trịn đợc tơ màu : 19,625 - = 13,625 (cm2) Đáp số : 13,625 cm2 * H lắng nghe thực Thứ sáu ngày 26 tháng 02 năm 2010 Kĩ thuËt : L¾p xe ben ( tiÕt ) I- Mục tiêu : H cần phải : - Chọn đủ chi tiết để lắp xe ben - Biết cách lắp lắp đợc xe ben kĩ thuật , quy trình - RÌn luyện tính cẩn thận thao tác lắp , tháo chi tiết xe ben II- Đồ dùng : + G : Mẫu xe ben lắp sẵn + H : Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật III- Các hoạt động dạy học : Néi dung 1, KT bµi cị (3’) 2, GT bµi (2’) 3, Híng dÉn tìm hiểu Hot ng ca thy - KT chuẩn bị cho tiết học - G giới thiệu nêu mục đích học - Nêu tác dụng xe ben kinh tế Hoạt động trị - Các nhóm để lắp ghép mơ hình kĩ thuật lên bàn - H l¾ng nghe (20)a, Quan s¸t , nhËn xÐt mÉu (5’) b, Híng dÉn thao t¸c kÜ tht (25’) * Híng dÉn chọn chi tiết * Lắp phận : - Lắp khung sàn xe giá đỡ - Lắp sàn ca bin đỡ * Lắp ráp xe ben C, Híng dẫn tháo rời chi tiết xếp vào hộp (5) Dặn dò : - Cho H quan sát mẫu xe ben lắp sẵn - Hớng dẫn H quan sát toàn quan s¸t kÜ tõng bé phËn + Để lắp đợc xe ben theo em cần phải lắp phn - Gọi H lên bảng gọi tên chon loại chi tiết - G nhËn xÐt bỉ sung + G híng dÉn H l¾p tõng bé phËn * Lắp khung sàn xe giá đỡ , yêu cầu H quan sát kĩ hình trả lời : Để lắp khung sàn xe giá đỡ , em cần phải chọn chi tiết nµo ? - Gọi H lên lắp ghép khung sàn xe - G tiến hành lắp , cho H quan s¸t * C¸c bé phËn tiÕp G tiÕn hành tơng tự nh cách tiấn hành - G tiến hành lắp xe ben theo bíc Sgk - G cã thĨ cho H tr¶ lời câu hỏi bớc lắp cho H thực hành vài bớc lắp - KTSP : KT mức độ nâng lên hạ xuống thùng xe - G yêu cầu H tháo rời chi tiết bỏ gọn vào hộp theo vị trí loại - G nhắc H cất số phận lắp đợc cuối tiết học sau thực hành tiếp * Về nhà đọc kĩ lại thao tác kĩ thuật Sgk - Chuẩn bị sau - H quan sát xe ben lắp sẵn - H quan sát toàn quan sát kĩ phận xe ben + Cần lắp phận : Khung sàn xe giá đỡ , sàn ca bin đỡ , hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau, trục bánh xe trớc , ca bin - 1 H lên bảng gọi tên , chọn chi tiết để lắp xe ben - H thực hành lắp phận xe ben - H quan sát kĩ hình Sgk , trả lời - thẳng 11 lỗ , thẳng lỗ , thẳng lỗ , chữ L dài, chữ U dài - H quan sát G làm + H tìm hiểu tiếp nh cách tiến hành - H quan sát kĩ bớc G làm để nắm đợc thao tác kĩ thuật - vài H giỏi lên thực hành lắp đến bớc + số H tháo rời xe ben để chi tiết theo quy định , xếp vào hộp - H thùc hiƯn theo híng dẫn G * H lắng nghe thực (21)Nối vế câu ghép cặp từ hô ứng I- Mục tiêu : Gióp H : - Nắm đợc cách nối vế câu ghép = cặp từ hơ ứng thích hợp - Làm tập : Xác định cặp từ hô ứng , tạo câu ghép cặp từ hơ ứng thích hợp - VËn dơng lµm thµnh thạo dạng nối vế hô øng II- §å dïng : + G : Bảng phụ viết sẵn câu văn phần nhận xét Bảng phụ viết sẵn nd tập 1,2 phần luyện tập + H : Đọc nghiên cứu trớc nd Sgk III- Các hoạt động dạy học : Nội dung 1, KT bµi cị (3’) 2, GT (2) 3, Tìm hiểu phần nhận xét (17) * Bµi : Sgk * Bµi : Sgk * Bµi : Sgk Hoạt động thầy - G yêu cầu H nêu động từ kết hợp với từ an ninh - Gọi H nhận xét , cho điểm H “Nối vế hô ứng” - Gọi H đọc yờu cu ca bi - Yêu cầu H tự làm , nêu kq - Nhắc H : Dùng gạch / phân cách vế câu gạch gạch dới chủ ngữ , gạch dới vị ngữ - G hỏi yêu cầu H tr¶ lêi + Các từ in đậm câu ghép đợc dùng để làm ? + Nếu lợc bỏ từ quan hệ cỏc v cõu ntn? - G yêu cầu H : Em hÃy tìm từ thay cho từ in đậm câu ghép ? - G ghi nhanh câu H lên bảng , gạch Hot ng ca trị - H nèi tiÕp nªu : Bảo vệ giữ gìn , giữ vững, củng cố , quÊy rèi , thiÕt lËp - H nhËn xÐt - Nhắc lại tên , mở Sgk , + Bài : H đọc to yêu cầu - H làm bảng lớp , H dới lớp làm tập - H làm theo yêu cầu G a, Buổi chiều , nắng vừa nhạt / CN VN s ơng đã buông nhanh xuống CN VN mỈt biĨn b, Chúng tơi đến đâu / rừng CN VN CN ào chuyển động đến VN + Bài : H lắng nghe , suy nghĩ để trả lời câu hỏi G - Dùng để nối vế câu câu ghép - Nếu lợc bỏ từ ngữ in đậm câu a vế câu quan hệ chặt chẽ với , câu b trở thành câu không hoàn chỉnh * Bi : H nối tiếp đọc câu thay từ in đậm a, + cha + càng (22)* Ghi nhí : Sgk 3, Thùc hµnh lun tËp (13’) * Bµi : Sgk * Bài : Sgk 4, Củng cố , dặn dò (5) chân vào từ thay - Yêu cầu H đọc phần ghi nhớ - Yêu cầu H đặt thêm câu ghép khác minh họa cho mục ghi nhớ - Gọi H đọc yêu cầu tập - Yêu cầu H tự làm , nêu kq, H lên bảng làm - Gi H nhận xét làm bảng bạn - Khen ngợi H hiểu lớp - Gọi H đọc yêu cầu tập - Yêu cầu H làm bảng nhóm , lớp làm tập , chữa - Gọi H nhận xét làm bạn - Gi H có phơng án khác đọc câu - G nhận xét kết luận câu * G nhận xét tiết học, tuyên dơng H tich cùc häc tËp - VỊ lµm bµi - Chuẩn bị sau - H ni tiếp đọc thành tiếng phần ghi nhớ H lớp đọc thầm để thuộc lớp - H đặt thêm số câu ghép khác + H đọc to yêu cầu - H tự làm nêu kq: a, Ngày cha tắt hẳn / trăng lên b, Chiếc xe ngựa vừa đậu lai / nghe c, Trời nắng gắt / hoa giÊy cµng rùc rì * Bài : H đọc yêu cầu tập + H làm bảng nhóm , lớp làm bt , chữa - Nhn xột bi lm ca bn - Bổ sung câu đặt , chữa (nếu sai) a, Ma cµng to, giã cµng thỉi m¹nh b, Trời hửng sáng , nơng dân đồng Trời cha , nông dân đồng Trời vừa ,nơng dân đồng C, Thủ tinh bao nhiªu bÊy nhiªu * H lắng nghe thực Toán : TiÕt 120 : LuyÖn tËp chung I- Mơc tiªu : - Giúp H ôn tập biết tính diện tích, thĨ tÝch cđa HHCN vµ HLP - RÌn kÜ vẽ hình,tính toán xác - Vận dụng làm thành thạo tập có liên quan đến diện tích,thể tích HHCN HLP II- Đồ dùng : + G : Bảng phụ ,bảng nhãm (23)III- Các hoạt động dạy học : Néi dung 1, KT bµi cị (3’) 2,GTbµi (2’) 3, Thùc hµnh lt (33) * Bài : (Hình vẽ Sgk) Cđng cè dt , thĨ tÝch HHCN * Bài 2: ( Hình vẽ Sgk) Củng cố dt vµ thĨ tÝch HLP * Bµi3 (Sgk) HLP(N) có cạnh a HLP(M) có cạnh gÊp lÇn VM gÊp ?lÇn VN S (M) gÊp ? lÇn Stp (N) 4, Củng cố, dặn dò (2) Hot động thầy - Gọi H nêu cách tính Sxq ,Stp ,thể tích HHCN HLP - Gäi H nhËn xÐt, “LuyÖn tËp chung” - Gäi H lên làm bảng phụ ,lớp làm bt, chữa bµi - Gọi H nhắc cách tính thể tích HHCN - Y/cầu H tự làm bài, đổi v kt chộo - G gợi ý cách làm,gọi H làm bảng nhóm (Trao đổi theo cặp),chữa + T×m STP cđa HLP + So sánh STP chúng + Tìm VN ,cạnh HLP(M) + Tìm VM so sánh thể tích hình - Gọi H nhắc lại cách tính thể tích HHCN- HLP * G nhận xét gìơ học, nhắc H hoàn thành nốt bài, chuẩn bị sau Hoạt động trò - H lên bảng nêu : a, HHCN : Sxq = CV đáy x C/cao Stp = Sxq + S2 đáy ; V = a x b x c b, HLP : S xq = a x a x Stp = a x a x V = a x a x a - H nhËn xÐt - H më Sgk,vë ghi, bt * Bài : H lên làm bảng phụ ,lớp làm bt, chữa a, Sxq = (10 + 5) x x6 = 180(dm2) Diện tích đáy bể : 10 x = 50 (dm2) Diện tích kính dùng để làm bể cá : 180 + 50 = 230 (dm2) b, ThĨ tÝch lßng bĨ kÝnh lµ : 10 x x = 300 (dm3) c, ThĨ tÝch níc cã bĨ kÝnh lµ : 300 : x = 225 (dm3) - H nhắc lại cách tính VHHCN * Bài : H tự làm bài, đổi kt chéo a, Sxq HLP : 1,5 x 1,5 x = 9(m2) b, Stp HLP :1,5 x 1,5 x6 = 13,5(m2) c, VHLP = 1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375(m3) Đáp số : a, m2; b, 13,5 m2; c, 3,375 m3 *Bài : H làm theo gợi ý G, H làm bảng nhóm (Trao đổi theo cp),cha bi a, STP hình LP (N) :a x a x Cạnh HLP (M) : a x STP HLP (M) lµ : a x x a x x = = a x a x x VËy STP(M) gÊp lÇn STP(N) b, V(N) = a x a x a V(M) = a x x a x3 x a x = a x a x a x x x = a x a x a x 27 VËy V (M) gÊp 27 lÇn V(N) * H lắng nghe thực Tập làm văn : (24)I - Mục tiêu : Giúp H : - Ôn luyện , củng cố k/năng lập dàn ý cho văn miêu tả đồ vật - Ôn luyện k/năng trình bày miệng văn tả đồ vật theo dàn ý lập cách rõ ràng ý - Rèn luyện k/năng dùng từ,diễn đạt lu loát II- Đồ dùng : + G : GiÊy khỉ to, bót d¹ + H : Chuẩn bị đồ vật thật tranh ảnh đồ vật Đọc trớc III- Các hoạt động dạy học : Néi dung 1,KT bµi cị (3’) 2.GT bµi(2’) 3,HD lµm bt (30’) * Bµi (Sgk) Hoạt động thầy - Gäi H mang vë bt lªn chÊm,G nhËn xÐt “Ơn tập tả đồ vật” - Gọi H đọc y/c + Em chọn đồ vật để lập dàn ý ? Hãy giới thiệu cho bạn biết - Gọi H đọc gợi ý Sgk, y/cầu H tự làm , cho nhóm làm vào giấy khổ to , dán lên bảng - G H lớp nhận xét, bổ sung để có dàn ý chi tiết , đầy đủ - Y/cầu H rút kinh nghiệm từ bạn sửa vào theo hớng Hot ng ca trũ - H mang lên chấm,H nhận chữa bài(nếu sai) - H mở Sgk,vë ghi , bt + H đọc to trớc lớp y/c - H nối tiếp giới thiệu đồ vật chọn để lập dàn ý - H đọc gợi ý Sgk - H tù lµm bµi , cho nhóm làm vào giấy khổ to , dán lên bảng , chữa VD : Dn ý văn tả đồng hồ báo thức + Mở : Cái đồng hồ em đợc tặng sinh nhật + Thân :- Đồng hồ đẹp - Mặt hình trịn đợc viền nhựa đỏ Mang hình dáng thuyền lớt sóng, - Đồng hồ có kim : kim to màu đỏ,kim phút gầy màu xanh,kim giây mảnh mai màu tím, kim chuông gầy guộc màu vµng - Các vạch số chia đến mi-li-mét - Đồng hồ chạy pin,có nút điều khiển phía sau lng - Khi chạy, đồng hồ kêu tạch tạch Đến đổ chuông giịn giã, vui tai + Kết : Đồng hồ ngời bạn giúp em không học muộn Em yêu quý đồng hồ (25)*Bµi2 (Sgk) 4, Củng cố , dặn dò (5) G võa ch÷a - Gọi H đọc dàn ý ,G sửa cho H, Cho điểm H làm đạt y/cầu + Gọi H đọc y/c + Cho H đọc gợi ý 2, chia nhóm y/cầu H làm chữa - G nhận xét , cho điểm H có dàn ý tốt * G nhận xét tiết học , khen H có dàn ý hay , đầy đủ ND - VÒ tù ôn Chuẩn bị làm văn viết - đến H đọc dàn ý *Bài : H đọc - H nhóm,trình bày dàn ý cho bạn nghe (3 đến H trình bày trớc lớp) * H lắng nghe thực * NhËn xÐt cđa Ban gi¸m hiÖu : ThĨ dơc : Phèi hỵp chạy bật nhảy Trò chơi : Chuyền nhanh, nh¶y nhanh” I- Mục tiêu : - Ơn phối hợp chạy bật nhảy , chạy - nhảy - mang - vác. Y/cầu thực động tác tơng đối nhng đảm bảo an toàn - Học trò chơi “ Chuyền nhanh, nhảy nhanh” Y/cầu biết tham gia trò chơi tơng đối chủ động - Tự giác luyện tập để nâng cao sức khoẻ II- Địa điểm , ph ơng tiện : - Trên sân trờng, vệ sinh nơi tập , đảm bảo an toàn tập luyện - Kẻ sân chuẩn bị dụng cụ, đến bóng chuyền bóng đá (Hay khăn làm vật chuyền cao) III- Các hoạt động dạy học : A, Phần mở đầu(10’) - G nhận lớp, phổ biếnnhiệm vụ , y/c học - Cho H khởi động - Cho H «n sè đ/tác : Tay, chân, vặn mình, toàn - H tập hợp hàng dọc lắng nghe - H chạy chậm theo hàng dọc quanh sân tập (26)B, Phần + Ôn chạy bật nhảy + Học trò chơi Chuyền nhanh,nhảy nhanh C, Phần kết thúc (8) thân nhảy TD phát triển chung - Cho H chơi trò chơi (Do G chän) + G y/cầu H tập hợp hàng dọc , hàng cách hàng tối thiểu m - Cho H nhắc lại ND bt - Tổ chức cho H chơi thi đua đội, G làm trọng tài , H làm th ký, đợt nhảy từ đến H hàng - G nhận xét , cho điểm H , th ký ghi số điểm, thông báo kịp thời kq sau đợt chơi để tìm đội thắng , thua - G nêu tên trò chơi , hớng dẫn cách chơi, chọn đội chơi thử - G chia líp tỉ, cho H vui ch¬i theo tỉ Cả lớp chơi thử lần - G cho H thi đấu lần , đội thua bị phạt cò vòng quanh sân tập - Cho H tập di chuyển từ vòng tròn thành hµng theo tỉ - Về tự tập chạy đà - Bật cao - H thùc hành chơi trò chơi + H tập hợp hµng däc theo y/c cđa G - H nhắc lại - H thc hin di dạng trò chơi : Mỗi lần từ đến H hàng lên chơi - Lắng nghe kq đánh giá H dới lớp cổ vũ cho bạn lên tham gia - H lắng nghe - Đội chơi thử lên tham gia trò chơi - H v v trớ tổ để chơi Cả lớp chơi thử lần - H thi đấu lần để phân thắng , thua Đội thua cò vòng mà G y/cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: GAtuan24 du mon, GAtuan24 du mon