0

Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH)

22 369 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 15:11

Tuần 19 Thứ hai, ngày 03/01/2011 Tập đọc Ngời công dân số MT I.Mục tiêu - Bit ỳng vn bn kch, c phõn bit li cỏc nhõn vt (anh Thnh, anh Lờ), li tỏc gi; c ỳng ng iu - Hiu c tõm trng day dt, trn tr tỡm ng cu nc ca Nguyn Tt thnh - Tr li c cỏc cõu hi 1, 2, 3 IIChuẩn bị. - Tranh minh hoạ bài đọc trog SGK.ảnh chụp bến Nhà Rồng (nếu có). - Bảng phụ III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học A.Kiểm tra bài cũ B. Bài mới 1.Giới thiệu bài 2.Luyện đọc - GV c mu. - Vit cỏc t khú lờn bng: phc-tuya, Sa-l-lu, Phỳ Lóng Sa. 3. Tỡm hiu bi Cõu 1. Cõu 2 Cõu 3 Cho HS tho lun nhúm 4 - Mt HS c li gii thiu nhõn vt, cnh trớ din ra on kch. - - Mt HS c li - c ni tip 3 on. - c theo cp - Mt HS c c bi. - Tr li cỏ nhõn - Tho lun nhúm ụi. 4.Đọc diễn cảm - Cho HS c phõn vai(3 vai) 5.Củng cố, dặn dò 1 Khoa học Dung dịch , Mục tiêu - Nờu c mt s vớ d v dung dch. - Thc hnh tỏch cỏc cht ra khi mt s dung dch. ,Đồ dùng dạy- học - Hình trang 76,77 SGK - Một ít đờng (hoặc muối), nớc số để nguộị một cốc (li) thủy tinh, thìa nhỏ cán dài , Hoạt độngdạy- học Hoạt động dạy Hoạt động học 1, Kiểm Tra : Nêu cách tạo ra một hỗn hợp 2, Bài mới a, Giới thiệu bài b, Hoạt động1:Thực hành "Tạo ra dung dịch" * Mục tiêu : - Biết cách tạo ra dung dịch - Kể đợc tên một số dung dịch * Cách tiến hành : Bớc 1: Làm việc theo nhóm : - GV cho HS làm việc theo nhóm nh hớg dẫn SGK - Để tạo ra dung dịch cần có những điều kiện gì ? - Dung dịch là gì? - Kể tên một số dung dich mà bạn biết ? Bớc 2: Làm việc cả lớp Rút ra kết luận SGK c, Hoạt động2: Thực hành * Mục tiêu :HS nêu đợc cách tách các chất trong dung dịch . * Cách tiến hành: Bớc 1: Làm việc theo nhóm Bớc 2: Làm việc cả lớp - Qua thí nghiệm trên, theo các em, ta có thể làm thế nào để tách các chất trong dung dịch. Kết luận : - Ta có thể tách các chất trong dung dịchbằng cách chng cất . - Nhóm trởng điều khiển nhóm mình làm các nhiêm vụ + Tạo ra một dung dịch đờng(hoặc dung dich muối) - HS thảo luận - Đại diện mỗi nhóm nêu công thức pha dung dịch đờng(hoặc dung dịch muối), nếm thử - Các nhóm nhận xét so sánh - HS nêu Nhóm trởng điều khiển nhóm mình lần lợt làm các công việc : - Đọc hớng dẫn thực hành strang 77 SGK và thảo luận, đa ra dự đoán kết quả thí nghiệm theo câu hỏi trong SGK. - HS làm thí nghiệm :úp đĩa lên một cốc nớc muối nóng khoảng một phút rồi nhấc đĩa ra. - Các thành viên trong nhóm đều nếm thử những giọt nớc đọng trên đĩa rồi rút ra nhận xét. So sánh với kết quả ban đầu . 2 - Trong thùc tÕ, ngêi ta sư dơng ph¬ng ph¸p chng cÊt ®Ĩ t¹o ra níc cÊt dïng cho nghµnh y tÕ vµ mét sè nghµnh kh¸c cÇn níc thËt tinh khiÕt . 3, Cđng cè dỈn dß - NhËn xÐt tiÕt häc - Chn bÞ tiÕt sau - HS tr¶ lêi. To¸n-Tiết 91 DiƯn tÝch h×nh thang I.Mơc tiªu Có biểu tương về hình thang. -Nhận biết được một số đặc điểm của hình thang, phân biệt được hình thang với các hình đã học. -Nhận biết hình thang vuông. Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 4. II.§å dïng d¹y häc + H×nh thang ABCD b»ng b×a. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u Ho¹t ®éng 1:KiĨm tra bµi cò:¤n tËp vỊ diƯn tÝch tam gi¸c vµ biĨu tỵng cđa h×nh thang Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. TÝnh diƯn tÝch tam gi¸c cã ®é dµi ®¸y b»ng 12dm,chiỊu cao 4dm. 2.VÏ thªm c¸c ®o¹n th¼ng ®Ĩ ®ỵc h×nh thang. A B C - GV treo b¶ng phơ ghi bµi. - Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi,HS díi líp lµm ra nh¸p. Hái:- Nªu c«ng thøc diƯn tÝch tam gi¸c. - Nªu c¸c ®Ỉc ®iĨm cđa h×nh thang. - Yªu cÇu HS nhËn xÐt,GV x¸c nhËn HS lµm bµi trªn b¶ng. Bµi gi¶i Bµi 1:DiƯn tam gi¸c lµ: 12 x 4 = 24 dm 2 2 §¸p sè:24 dm 2 D C - DiƯn tÝch tam gi¸c b»ng ®é dµi ®¸y nh©n víi chiỊu cao (cïng ®¬n vÞ ®o)råi chia cho 2. - Cã 4 c¹nh,1 cỈp c¹nh ®èi diƯn song song. 3 Hoạt động 2:Hớng dẫn HS hình thành công thức tính diện tích hình thang 1.Tổ chức hoạt động cắt ghép hình 2. Tổ chức hoạt động so sánh hình và trả lời -Hỏi : Hãy so sánh diên tích hình thang ABCD và diện tích tam giác ADK -GV viết bảng S ABCD =S ADK -Hỏi :Nêu cách tính diện tích tam giác ADK GV viết bảng S ABCD =S ADK =DK x AH 2 Hỏi : Hãy so sánh chiều cao của hình thang ABCD và chiều cao của tam giác ADK Hỏi : Hãy so sánh độ dài đáy DK của tam giác K và tổng độ dài 2 đáy AB và CD của hình thang ABCD GV viết bảng: S ABCD =S ADK =DK x AH =(DC+AB)xAH (1) 2 2 3.GV chính xác hoá ,giới thiệu công thức - Yêu cầu HS đọc quy tắc . .GV viết bảng S =(a xb) x h 2 - HS lấy hình thang để lên bàn - HS thao tác -Diện tích hình thang bằng diện tích tam giác ADK độ dài đáy DK nhân với chiều cao AH chia 2: DK x AH 2 -Bằng nhau (đều bằng AH) DH=AB+cd AB,CD:Độ dài 2 đáy ; AH:Chiều cao -diện tích hình thang bằng độ dài đáy lớn cộng độ d ài đáy nhỏ ,nhân với chiều cáo rồi chia 2 -Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo )rồi chia cho 2 -HS viết : S =(a xb) x h 2 Hoạt động 3:Rèn kĩ năng tính diện tích hình thang dựa vào số đo cho trớc Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài -Gọi 2 HS lên bảng ,HS dới lớp làm vào vở Bài 2: Bài 3 : Yêu cầu HS đọc đề bài,vẽ hình và điền các HS đọc đề bài HS viết quy tắc tính diện tích hình thang HS làm bài vào vở 2 HS đọc bài chữa,cả lớp đổi vở kiểm tra chéo (cặp đôi) 4 số đo đã cho vào hình vẽ Gọi 1 HS lên bảng làm bài .HS dới lớp làm vào vở - nhận xét 4. Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau. Chính tả Nhà yêu nớc Nguyễn Trung Trực I. Mục tiêu. - Vit ỳng chớnh t bi Nh yờu nc Nguyn Trung Trc - Tỡm v in c nhng ch, du thanh thớch hp II. Đồ dùng dạy -học - Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 2 ( nếu có) - Bút dạ + 3,4 tờ giấy khổ to hoặc bảng phụ III. Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giới thiệu bài - HS trả lời 2.Hớng dẫn HS nghe - viết HĐ1: Hớng dẫn chính tả - GV đọc bài chính tả: đọc thong thả, rõ ràng, phát âm chính xác nhứng từ ngữ HS dễ viết sai H HĐ2: GV đọc cho HS viết - GV đọc từng câu hoặc từng cụm từ cho HS viết (đọc 2 3 lần) - HĐ3: Chấm, chữa bài - GV đọc lại chính tả một lợt - GV chấm 5-7 bài - Nhận xét chung 3Làm bài tập chính tả HĐ1: Làm BT2: - Cho HS đọc yêu cầu của BT + bài thơi - GV giao việc: Các em chọn r/d, hoặc gi để điền vào ô số 1 cho đúng. Ô số 2 các em nhớ chọn o hoặc ô để điền vào, nhớ thêm dấu thanh thích hợp. - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày kết quả theo hình thức tiếp sức 4.Củng cố, dặn dò - HS theo dõi trong SGK - HS đọc thầm lại bài chính tả một lần. - Ca ngợi Nguyễn Trung Trực, nhà yêu nớc của dân tộc ta - HS gấp SGK. - HS viết chính tả. - HS tự soát lỗi. - HS đổi vở cho nhau soát lỗi, đối chiếu với SGK để soát lỗi) và ghi lỗi ra lề trang vở 5 - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS nhớ về kể lại câu chuyện Làm việc cho cả ba thời; học thuộc lòng hai câu đó - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm theo. Thứ ba, ngày 04/01/2011 Luyện từ và câu Câu ghép I. Mục tiêu, yêu cầu - Nm s lc khỏi nim cõu ghộp: l cõu do nhiu v cõu ghộp li. Mi v cõu ghộp thng cú cu to ging mt cõu n v th hin mt ý cú quan h cht ch vi ý ca nhng v cõu khỏc ND Ghi nh - Tỡm c cõu ghộp, xỏc nh c cỏc v cõu ghộp trong on vn I. Đồ dùng dạy - học - Bảng phụ - Bút dạ + vài tập giấy khổ to III . Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giới thiệu bài - HS lắng nghe 2 Nhận xét HĐ1: Làm câu 1 - Cho HS đọc yêu cầu của bài tập - Cho HS làm việc - Cho HS trình bày kết quả làm bài. - GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng (GV đa bảng phụ đã chuẩn bị kết quả đúng lên cho HS quan sát, GV giảng giải.) - 1 HS đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm theo. - HS làm việc cá nhân - HS đọc thầm đoạn văn. - Dùng bút chì đánh số thứ tự câu trong SGK ( hoặc VBT). - Xác định CN VN trong từng câu. - Một số HS phát biểu ý kiến. - Cả lớp nhận xét HĐ2: Lầm câu 2 - Cho HS đọc yêu cầu của câu 2 a/ Câu đơn: Câu 1 b/ Cây ghép: Câu 2, 3, 4 HĐ3: Làm câu 3: ( Cách tiến hành tơng tự nh câu 2) - 1 HS đọc thành tiếng lớp lắng nghe. - HS làm bài cá nhân. 6 3.Ghi nhớ - Cho HS đọc Ghi nhớ trong SGK. - Cho HS xung phong nhắc lại nội dung cần ghi nhớ. - Ba HS đọc. - Ba HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ mà không nhìn SGK 4 Luyện tập HĐ1: Làm BT - Cho HS đọc yêu cầu của BT1 + đọc đoạn văn. - Cho HS làm việc (GV phát 3 tờ phiếu cho HS làm bài). - Cho HS trình bày kết quả. - Một HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm - HS làm việc cá nhân hoặc theo cặp. 3 HS làm vào phiếu. - Ba HS làm bài vào phiếu lần dán lên bảng lớp. - GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng (GV đa bảng phụ đã ghi kết quả đúng lên). Đoạn văn có 5 câu ghép - Cả lớp nhận xét HĐ2: Làm BT2 - Cho HS đọc yêu cầu của BT2 4 .Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau. - Mỗi HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm - HS làm bài cá nhân. - Một số HS phát biểu ý kiến - Lớp nhận xét Toán-Tit 92 luyện tập I.Mục tiêu Bieỏt tớnh dieọn tớch hỡnh thang. Bi tp cn lm: Bi 1, Bi 3a II. Đồ dùng dạy học -Bảng ghi phụ BT3 III. Các hoạt động dạy học - chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học A. Giới thiệu B.Thực hành - Luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài -Yêu cầu HS dới lớp nhận xét ,bổ sung . -Nhận xét các đơn vị đo của các số đo - GV nhận xét ,đánh giá Bài 2: Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài 4. Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau. HS tự làm vào vở Lm bi cỏ nhõn Tho lun nhúm ụi. 7 Lịch sử Chiến thắng lịch sử điện biên phủ I.Mc tiờu - Tờng thuật sơ lợc đợc chiến dịch Điện Biên Phủ: - Trình bày sơ lợc ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ: Là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lợc. - Biết tinh thần đấu tranh anh dũng của bộ đội ta trong chiến dịch: tiêu biểu là anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai. II. Đồ dùng dạy học - phiếu học tập của HS - SH su tầm các tranh ảnh, t liệu về chiến thắng lịch sử ĐBP III. Các hoạt động dạy học A. kiểm tra bài cũ - gọi 3 HS trả lời câu hỏi B. Bài mới 1. Giới thiệu: 2. Nội dung bài * Hoạt động 1: Tập đoàn ĐBP và âm mu của giặc pháp - Yêu cầu HS đọc SGK - GV treo bản đồ hành chính VN yêu cầu HS lên bảng chỉ vị trí của ĐBP ? Vì sao pháp lại xây dựng ĐBP thành pháo đài vững chắc nhất Đông Dơng? * Hoạt động 2: Chiến dịch ĐBP - GV chia lớp thành 4 nhóm mỗi nhóm thảo luận 1 câu hỏi ? Vì sao ta quyết định mở chiến dịch ĐBP? Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch nh thế nào? ? Ta mở chiến dịch ĐBP gồm mấy đợt tấn công? Thuật lại từng đợt tấn công đó? ? Vì sao ta giành đợc thắng lợi trong chiến dịch ĐBP ? thắng lợi đó có ý nghĩa nh thế nào với lịch sử dân tộc ta ? - 3 HS trả lời - HS đọc SGKvà đọc chú thích. - HS quan sát theo dõi - HS nêu ý kiến trớc lớp - HS thảo luận 4 nhóm + Mùa đông 1953 tại chiến khu VB trung ơng Đảng và BH đã họp và nêu quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch ĐBP để kết thúc cuộc kháng chiến. Ta đã chuẩn bị cho chiến dịch với tinh thần cao nhất : Nửa triệu chiến sĩ từ các mặt trận hành quân về ĐBP . Hàng vạn tấn vũ khí đợc vận chuyển vào trận địa. + Trong chiến dịch ĐBP ta mở 3 đợt tấn công - Đợt 1: mở vào ngày 13-3- 1954 - Đợt 2: vào ngày 30- 3- 1954 - Đợt 3: Bắt đầu vào ngày 1- 5- 1954 + Ta giành chiến thắng trong chiến dịch 8 ? Kể về một số gơng chiến đấu tiêu biểu trong chiến dịch ĐBP? - Từng nhóm trình bày kết quả thoả luận GV nhận xét kết quả làm việc theo nhóm của HS. 3. Củng cố dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau. ĐBP vì: - Có đờng lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng - Quân và dân ta có tinh thần chiến đấu bất khuất kiên cờng + Kể về các nhân vật tiêu biểu nh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai , Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo . Kể chuyện Chiếc đồng hồ I.Mục tiêu, - K c tng on v ton b cõu chuyn da vo tranh minh ha v gi ý ca GV; k y ni dung truyn - Hiu c ý ngha cõu chuyn k II. Đồ dùng dạy - học - Tranh minh hoạ truyện trong SGK III.Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học 1Giới thiệu bài - HS lắng nghe 2.GV kể chuyện HĐ1: GV kể lần 1 ( không sử dụng tranh) HĐ2: GV kể lần 2 ( kết hợp chỉ tranh) - HS lắng nghe - HS quan sát tranh + nghe kể 3.Hớng dẫn HS kể chuyện HĐ1: Cho HS kể theo cặp HĐ2: Cho HS thi kể chuyện trớc lớp - Từng cặp HS kể cho nhau nghe và tìm ý nghĩa của câu chuyện. 4.Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học. 9 Thứ t, ngày 05/01/2011 Tập đọc Ngời công dân số 1( Tiếp theo) I. Mục tiêu. - c trụi chy, lu loỏt, bit c theo li nhõn vt kch, ỳng ng iu - Hiu ni dung chớnh ca on kch: Nguyn Tt Thnh quyt tõm i tỡm ng cu nc, cu dõn - Tr li c cỏc cõu hi 1, 2, 3 II . Đồ dùng dạy - học - Bảng phụ viết sẵn các từ, cụm từ: La-tút-sơ, Tơ-rê-vin, A-lê hấp; đoạn kịch cần h- ớng dẫn HS luyện đọc. III. Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A.Kiểm tra bài cũ B. Bài mới 1.Giới thiệu bài 2.Luyện đọc HĐ1: GV đọc đoạn kịch một lợt HĐ2: Cho HS đọc đoạn nối tiếp - GV chia đoạn; 2 đoạn HĐ3: Cho HS đọc trong nhóm HĐ4: Cho HS đọc cả bài - HS dùng bút chì đánh dấu đoạn trong SGK - HS đoạn đọc nối tiếp trớc lớp (2 lần) - HS luyện đọc theo hớng dẫn của GV - Từng cặp HS đọc đoạn nối tiếp hết bài - 2 HS đọc toàn bộ đoạn trích 3.Tìm hiểu bài Đoạn 1 Cho HS đọc thành tiếng + đọc thầm đoạn 1 H: Anh Lê, anh Thành đều là những thanh niên yêu nớc, nhng giữa họ có gì khác nhau? H: Quyết tâm của anh Thành đi tìm đờng cứu nớc cứu dân đợc thể hiện qua những lời nói, cử chỉ nào? Đoạn 2 H: Ngời công dân số 1 trong đoạn kịch là ai? Vì sao có thể gọi nh vậy? Tr li cỏ nhõn Tr li cỏ nhõn Tr li cỏ nhõn 4.Đọc diễn cảm - Cho HS đọc phân vai (cách đọc nh đã h- 10 [...]... cho HS ®äc mét ®o¹n GV chÐp lªn b¶ng phơ ®o¹n cÇn lun - GV ®äc mÉu - Cho HS thi ®äc - GV nhËn xÐt + b×nh chän nhãm ®äc hay 5. Cđng cè, dỈn dß Khoa häc Sù biÕn ®ỉi ho¸ häc I Mơc tiªu : Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng II §å dïng d¹y häc GiÊy tr¾ng, ®Ìn cån, giÊm ( chanh) que tÝnh, èng nghiƯm hc lon s÷a bß III Ho¹t ®éng d¹y häc 11 Ho¹t ®éng... hiƯn t×nh yªu quª h¬ng cđa m×nh b»ng - HS tr¶ lêi theo ý cđa m×nh nh÷ng viƯc lµm cơ thĨ 4 Cđng cè – dỈn dß - NhËn xÐt tiÕt häc - Chn bÞ tiÕt sau To¸n- Tiết 95 chu vi h×nh trßn A.Mơc tiªu Biết quy tắc tính chu vi hình tròn và vận dụng để giải bài toán có yếu tố thực tế về chu vi hình tròn - Bài tập cần làm: Bài 1a,b; Bài 2c; Bài 3 B.§å dïng d¹y häc -B¶ng phơ vÏ mét h×nh trßn - C¶ GV vµ HS chn bÞ m¶nh... ho¸ häc thµnh ra nh¹t mµu h¼n so víi nh÷ng chç bÞ che kht GV gi¶i thÝch HS l¾ng nghe HS l¾ng nghe 12 Tốn- Tiết 93 lun tËp chung I.Mơc tiªu Biết: -Tính diẹn tích hình tam giác vuông, hình thang -Giải toán liên quan đến diện tích và tỉ số phần trăm - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 II §å dïng d¹y häc -B¶ng phơ vÏ s½n h×nh minh ho¹ c¸c bµi 2,3 -HS chn bÞ m¶nh b×a bµi 4 III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng... và các yếu tố của hình tròn -Biết sử dụng com – pa để vẽ hình tròn - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 II §å dïng d¹y häc -Compa dïng cho GV vµ compa dïng cho HS,thíc kỴ III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc - chđ u 15 Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng 1:¤n tËp vµ cđng cè biĨu tỵng vỊ h×nh trßn,lµm quen kh¸i niƯm ®êng trßn qua ho¹t ®éng vÏ h×nh a)Gäi 1 Hs lªn b¶ng lµm BT1 Bµi 1:Em h·y vÏ h×nh trßn cã t©m O;B¸n kÝnh 10cm(díi... ch©u lơc trªn thÕ giíi: trªn thÕ giíi mµ em biÕt 1 Ch©u MÜ - Khi HS tr¶ lêi, GV ghi nhanh lªn b¶ng 2 Ch©u ©u thµnh 2 cét, 1 cét ghi tªn c¸c ch©u lơc, 1 cét 3 Ch©u Phi ghi tªn c¸c ®¹i d¬ng 17 4 Ch©u ¸ 5 Ch©u ®¹i d¬ng 6 Ch©u Nam cùc + C¸c ®¹i d¬ng trªn thÕ giíi: 1 Th¸i B×nh D¬ng 2 §¹i T©y D¬ng 3 Ên §é D¬ng 4 B¾c B¨ng D¬ng Ho¹t ®éng 2 VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n cđa ch©u ¸ - GV treo b¶ng phơ viÕt s½n c¸c... xÐt tiÕt häc - Chn bÞ tiÕt sau Ho¹t ®éng häc - HS tr¶ lêi : §©y lµ hiƯn tỵng biÕn ®ỉi ho¸ häc v× díi t¸c dơng cđa nhiƯt ®é , bét m× ®· chun thµnh chÊt kh¸c HS l¾ng nghe HS më SGK tr¸ng 80 - Chia nhãm 5 - 6 HS l¾ng nghe GV híng dÉn nªu th¾c m¾c - §¹i diƯn c¸c nhãn lªn nhËn giÊy ®Ìn cån , que thủ tinh - HS tiÕn hµnh thÝ nghiƯm theo híng dÉn - HS lÇn lỵt nªu c¸ch thùc hiƯn Kh«ng - Nhê t¸c dơng cđa nhiƯt... lµ ®êng kÝnh cđa h×nh trßn d = r x 2 vËy ta cã C lµ chu vi; r lµ b¸n kÝnh h×nh trßn - HS nªu thµnh quy t¾c - VÝ dơ 1: Chu vi cđa h×nh trßn lµ: 6 x3,14 = 18,48 (cm) - VÝ dơ 2: Chu vi cđa h×nh trßn lµ: 5 x2 x3,14 = 31,4 (cm) - NhËn xÐt - HS nh¾ l¹i: C = d x 3,14 C = r x 2 x 3,14 Ho¹t ®éng 3: RÌn kÜ n¨ng tÝnh chu vi h×nh trßn Bµi 1: - Gäi mét HS ®äc ®Ị bµi -Yªu cÇu HS lµm vµo vë; 3 HS lªn lµm b¶ng phơ . vẽ đợc nh thế nào? -Hãy so sánh các bán kính (oa và oB) - Hãy so sánh đờng kính và bán kính hình tròn GV xác nhận :Cách vẽ bán kính và đờng kính: + Nối. hoặc gián tiếp. - Cho HS làm bài: Phát giấy cho 3 HS - 1 HS đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm theo. - HS làm việc cá nhân - Một số HS phát biểu ý kiến. - Lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH), Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH),

Hình ảnh liên quan

- Viết cỏc từ khú lờn bảng: phắc-tuya, Sa-lơ-lu, Phỳ Lóng Sa. - Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH)

i.

ết cỏc từ khú lờn bảng: phắc-tuya, Sa-lơ-lu, Phỳ Lóng Sa Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Hình trang 76,77 SGK - Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH)

Hình trang.

76,77 SGK Xem tại trang 2 của tài liệu.
số đo đã cho vào hình vẽ - Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH)

s.

ố đo đã cho vào hình vẽ Xem tại trang 5 của tài liệu.
-Bảng phụ - Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH)

Bảng ph.

Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Ba HS làm bài vào phiếu lần dán lên bảng lớp. - Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH)

a.

HS làm bài vào phiếu lần dán lên bảng lớp Xem tại trang 7 của tài liệu.
-Bảng phụ viết sẵn các từ, cụm từ: La-tút-sơ, Tơ-rê-vin, A-lê hấp; đoạn kịch cần h- h-ớng dẫn HS luyện đọc. - Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH)

Bảng ph.

ụ viết sẵn các từ, cụm từ: La-tút-sơ, Tơ-rê-vin, A-lê hấp; đoạn kịch cần h- h-ớng dẫn HS luyện đọc Xem tại trang 10 của tài liệu.
-Bảng phụ vẽ sẵn hình minh hoạ các bài 2,3 -HS chuẩn bị mảnh bìa bài 4 - Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH)

Bảng ph.

ụ vẽ sẵn hình minh hoạ các bài 2,3 -HS chuẩn bị mảnh bìa bài 4 Xem tại trang 13 của tài liệu.
-Bảng phụ ghi sẵn hai kiểu mở bài. - Bút dạ + 3 tờ giấy khổ to để HS làm bài - Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH)

Bảng ph.

ụ ghi sẵn hai kiểu mở bài. - Bút dạ + 3 tờ giấy khổ to để HS làm bài Xem tại trang 14 của tài liệu.
HĐ2:Hình thành khái niệm - Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH)

2.

Hình thành khái niệm Xem tại trang 15 của tài liệu.
-Yêu cầu HS quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi  - Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH)

u.

cầu HS quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi Xem tại trang 17 của tài liệu.
+ Nêu yêu cầu: Hãy cùng quan sát hình 1 và trả lời các câu hỏi . - Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH)

u.

yêu cầu: Hãy cùng quan sát hình 1 và trả lời các câu hỏi Xem tại trang 18 của tài liệu.
IIChuẩn bị: -Bảng phụ viết về 2 kiểu KB và BT 2,3 III .Hoạt động dạy và học:  - Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH)

hu.

ẩn bị: -Bảng phụ viết về 2 kiểu KB và BT 2,3 III .Hoạt động dạy và học: Xem tại trang 19 của tài liệu.