Bài soạn toan tuan 9-12

39 313 0
Bài soạn toan tuan 9-12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 09 MÔN: TOÁN TIẾT: 41 BÀI: LUYỆN TẬP I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân. Kó năng: - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4 (a, c) Thái độ: - Yêu thích môn học II. Chuẩn bò - Bảng phụ ghi sẵn BT1 III. Hoạt động dạy chủ yếu: 1. Ổn đònh lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: - GV gọi HS lên giải bài tập, nhận xét việc chuẩn bò bài ở nhà. - 2 HS lên bảng làm bài tập 3 - Cả lớp nhận xét, sửa sai 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú 3.1 Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay giúp các em nắm vững cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân trong các trường hợp đơn giản - GV ghi tựa 3.2 Hướng dẫn luyện tập: Bài 1: - HS đọc đề, làm bài. Bài 2: - HS làm bài. Bài 3: - HS đọc đề, làm bài. Bài 4: - HS đọc đề, về nhà làm bài. - HS lắng nghe. a) 35m23cm = 35,23m b) 51dm3cm = 51,3dm c) 14m7cm = 14,04m * 234cm = 200cm + 34cm + = 2m34cm = 2 100 34 m = 2,34m * 506cm = 500cm + 6cm + = 5m6cm = 5 100 6 m = 5,06m * 34dm = 30m + 4dm + = 3m4dm = 3 10 4 m = 3,4m a) 3km245m = 3,245km b) 5km34m = 5,034km c) 307m = 0,307km a) 12,44m = 12m44cm b) 7,4dm = 7dm4cm c) 3,45km = 3km450m = 3450m d) 34,3km = 34300m HS khá giỏi thực hiện hết 4. Củng cố:. Hệ thống kó năng, kiến thức bài. 5. Dặn dò: - Dặn HS về nhà làm lại bài tập 4 và chuẩn bò bài sau.- Nhận xét tiết học. Ñieàu chænh boå sung: Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 09 MÔN: TOÁN TIẾT: 42 BÀI: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN. I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Biết viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Kó năng: - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2a, Bài 3. Thái độ: - Yêu thích môn học II. Chuẩn bò - Bảng phụ ghi sẵn BT1 III. Hoạt động dạy chủ yếu 1. Ổn đònh lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: - GV gọi HS lên giải bài tập, nhận xét việc chuẩn bò bài ở nhà. - 2 HS lên bảng làm bài tập 4- Cả lớp nhận xét, sửa sai. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú 3.1 Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay giúp các em nắm vững cách viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, dạng đơn giản - GV ghi tựa 3.2 Ôn tập về các đơn vò đo khối lượng a) Bảng đơn vò đo khối lượng - Kể tên các đơn vò đo khối lượng theo thứ tự từ bé đến lớn? - Nêu mối quan hệ giữa hai đơn vò đo khối lượng liền kề nhau? b) Quan hệ giữa các đon vò đo thông dụng - Yêu cầu HS nói mối quan hệ giữa tấn với tạ, giữa tấn vi kg, giữa tạ với kg? 2.3. Hướng dẫn viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân - Tìm số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm 5 tấn 132 kg = . tấn? 2.4. Luyện tập, thực hành Bài 1 - HS làm bài. - HS lắng nghe. - 1 HS lên bảng ghi: tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g +Mỗi đơn vò đo khối lượng gấp 10 lần đơn vò bé hơn tiếp liền nó. +Mỗi đơn vò đo khối lượng bằng 0,1 đơn vò lớn hơn tiếp liền nó. 1 tấn = 10 tạ; 1 tạ = 10 1 tấn = 0,1 tấn 1 tấn = 1000 kg 1 kg = 1000 1 tấn = 0,001 tấn 1 tạ = 100 kg; 1 kg = 100 1 tạ = 0,01tạ - HS tìm cách làm: 5 tấn 132 kg = 5 1000 132 tấn = 5,132 tấn a) 4 tấn 562kg = 4,562 tấn b) 3 tấn 14kg = 3,014 tấn c) 12 tấn 6kg = 12,006 tấn d) 500 kg = 0,5 tấn Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Bài 2 - HS đọc đề, làm bài. Bài 3 - HS đọc đề, về nhà làm bài. a) 2kg50g = 2,05kg 45kg23g = 45,023kg 10kg3g = 10,003kg 500g = 0,5kg b) 2 tạ 50g = 2,5 tạ 3 tạ 3 kg = 3,03 tạ 34kg = 0,34 tạ 450kg = 4,5 tạ Lượng thòt cần để nuôi 6 con sư tử trong 1 ngày: 9 × 6 = 54 (kg) Lượng thòt cần để nuôi 6 con sư tử trong 30 ngày: 54 × 30 = 1620 (kg) = 1,62 tấn Đáp số: 1,62 tấn HS khá giỏi làm hết. 4. Củng cố:. Hệ thống kó năng, kiến thức bài. 5. Dặn dò: - Dặn HS về nhà làm lại các bài tập 3 và chuẩn bò bài sau.- Nhận xét tiết học. Điều chỉnh bổ sung: Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 09 MÔN: TOÁN TIẾT: 43 BÀI: VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN. I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Biết viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân. Kó năng: - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2. Thái độ: - Yêu thích môn học II. Chuẩn bò - Bảng phụ ghi sẵn BT1 Kẻ sẵn bảng đơn vò đo diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé. III. Hoạt động dạy chủ yếu 1. Ổn đònh lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: - GV gọi HS lên giải bài tập, nhận xét việc chuẩn bò bài ở nhà. - 2 HS lên bảng làm bài tập 3 - Cả lớp nhận xét, sửa sai. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú 3.1 Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay giúp các em nắm vững cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân (dạng đơn giản) - GV ghi tựa 3.2 Ôn tập về các đơn vò đo diện tích a) Bảng đơn vò đo diện tích - GV treo bảng phụ viết sẵn. - Kể tên các đơn vò đo diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé? b) Quan hệ giữa các đơn vò đo diện tích liền kề - Mối quan hệ giữa m 2 với dm 2 và m 2 với dam 2 ? - Nêu mối quan hệ giữa hai đơn vò đo diện tích liền kề? c) Quan hệ giữa các đơn vò đo diện tích thông dụng - Nêu mối quan hệ giữa các đơn vò đo diện tích km 2 , ha với m 2 . Quan hệ giữa km 2 và ha? 3.3. Hướng dẫn viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân a) Ví dụ 1 - Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - HS lắng nghe. - 1 HS lên bảng viết vào bảng. - 1 m 2 =100dm 2 = 100 1 dam 2 +Mỗi đơn vò đo diện tích gấp 100 lần đơn vò đo bé hơn tiếp liền nó. +Mỗi đơn vò đo diện tích bằng 100 1 đơn vò lớn hơn tiếp liền nó. 1 km 2 = 1 000 000km 2 1 ha = 10 000m 2 1km 2 = 100ha 1ha = 100 1 km 2 = 0,01 km 2 - HS thảo luận cặp đôi Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú 3m 2 5 dm 2 = . m 2 b) Ví dụ 2 - Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 42dm 2 = . m 2 3.4. Luyện tập, thực hành Bài 1 - HS đọc đề và làm bài. - Cả lớp sửa bài. Bài 2 - HS đọc đề và làm bài. Bài 3 - HS đọc đề và về nhà làm bài. 3m 2 5 dm 2 = 3,05 m 2 42 dm 2 = 0,42 m 2 a) 56dm 2 = 0,56m 2 b) 17dm 2 23cm 2 = 17,23dm 2 c) 23cm 2 = 0,23dm 2 d) 2cm 2 5mm 2 = 2,05cm 2 a) 1654m 2 = 0,1654ha b) 5000m 2 = 0,5ha c) 1ha = 0,01km 2 d) 15ha = 0,15km 2 a) 5,34 km 2 = 5 km 2 34ha b) 16,5 m 2 = 16 m 2 50 dm 2 c) 6,5 km 2 = 6 km 2 50 ha = 650 ha d) 7,6256ha = 76256 km 2 4. Củng cố:. Hệ thống kó năng, kiến thức bài. 5. Dặn dò: - Dặn HS về nhà làm lại các bài tập 3 và chuẩn bò bài sau - Nhận xét tiết học. Điều chỉnh bổ sung: Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 09 MÔN: TOÁN TIẾT: 44 BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG. I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phân. Kó năng: - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3. Thái độ: - Yêu thích môn học II. Chuẩn bò - Bảng phụ ghi sẵn BT1 III. Hoạt động dạy chủ yếu 1. Ổn đònh lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: - GV gọi HS lên giải bài tập, nhận xét việc chuẩn bò bài ở nha ø - 2 HS lên bảng làm bài tập 3- Cả lớp nhận xét, sửa sai. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú 2.1 Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay giúp các em nắm vững cách Giải các bài toán có liên quan đến số đo độ dài và diện tích của một hình - GV ghi tựa 2.2 Hướng dẫn luyện tập:Bài 1 - HS đọc đề bài và làm bài. Bài 2 - HS đọc đề, làm bài. Bài 3 - HS đọc đề, làm bài. - Cả lớp sửa bài. Bài 4 - HS đọc đề, về nhà làm bài. - HS lắng nghe. a) 42m34cm = 42,34m b) 56m29cm = 56,29m c) 6m2cm = 6,02m d) 4352m = 4,352km a) 500g = 0,5kg b) 347g = 0,347kg c) 1,5 tấn = 1500kg a) 7 km 2 =7 000 000 m 2 4ha = 40 000 m 2 8,5ha = 85 000 m 2 30 dm 2 = 0,3 m 2 515 dm 2 = 5,15 m 2 Tổng số phần bằng nhau; 3 + 2 = 5 (phần) Chiều dài sân trường: 150: 5 × 3 = 90 (m) Chiều rộng sân trường: 150 – 90 = 60 (m) Diện tích sân trường: 90 × 60 = 5400 (m 2 ) = 0,54ha Đáp số: 5400m 2 ; 0,54 ha 4. Củng cố:. Hệ thống kó năng, kiến thức bài. 5. Dặn dò: - Dặn HS về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bò bài sau. - Nhận xét tiết học. Điều chỉnh bổ sung: Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 09 MÔN: TOÁN TIẾT: 45 BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG. I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phân. Kó năng: - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4. Thái độ: - Yêu thích môn học II. Chuẩn bò - Bảng phụ viết sẵn nội dung BT2. III. Hoạt động dạy chủ yếu 1. Ổn đònh lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: - GV gọi HS lên giải bài tập, nhận xét việc chuẩn bò bài ở nhà. - 2 HS lên bảng làm bài tập- Cả lớp nhận xét, sửa sai. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú 3.1 Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm các bài luyện tập về viết số đo đô dài, số đo khối lượng, số đo diện tích dưới dạng số thập phân. - GV ghi tựa 3.2 Hướng dẫn luyện tập: Bài 1- HS đọc đề bài, làm bài. Bài 2:- HS đọc đề, GV treo bảng phụ cho HS thi “Tiếp sức”. Bài 3:- HS đọc đề và làm bài. - Cả lớp sửa bài. Bài 4: - HS đọc đề và làm bài. - HS lắng nghe. a) 3m6dm = 3 10 6 m = 3,6m b) 4dm = 10 4 m = 0,4m c) 34m5cm = 34 100 5 m = 34,05m d) 345cm = 3 100 45 cm = 3,45m 3,2 tấn = 3200kg 0,502 tấn = 502 kg 2,5 tấn = 2500 kg 0,021 tấn = 21 kg a) 42dm4cm = 42 100 4 dm = 42,4dm b) 56cm9mm = 56 10 9 mm = 56,9mm c) 26m2cm = 26 100 2 m = 26,02m a) 3kg5g = 3 1000 5 kg = 3,005kg b) 30g = 1000 3 kg = 0,030kg c) 1103g = 1 1000 103 kg = 1,103kg a) 1kg800g = 1,8kg b) 1kg800g = 1800g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Bài 5:- HS đọc đề và về nhà làm bài. 4. Củng cố:. Hệ thống kó năng, kiến thức bài. 5. Dặn dò: - Dặn HS về nhà làm lại các bài tập 5 và chuẩn bò bài sau. - Nhận xét tiết học. Điều chỉnh bổ sung: [...]... - Bài tập cần làm: Bài 1 (a, b), Bài 2, Bài 3 (a, c) Thái độ: - Yêu thích môn học II Chuẩn bò - Bảng phụ kẻ sẵn nội dung bảng số của bài tập 2 III Hoạt động dạy chủ yếu 1 Ổn đònh lớp: Hát 2 Kiểm tra bài cũ: - GV gọi HS lên giải bài tập, nhận xét việc chuẩn bò bài ở nhà - 2 HS lên bảng làm bài tập - Cả lớp nhận xét, sửa sai 3 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3.1 Giới thiệu bài: ... sánh các số thập phân, giải bài toán với các số thập phân Kó năng: - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (a, b), Bài 3 (cột 1), Bài 4 Thái độ: - Yêu thích môn học II Chuẩn bò - Bảng phụ ghi sẵn BT1 III Hoạt động dạy chủ yếu 1 Ổn đònh lớp: Hát 2 Kiểm tra bài cũ: - GV gọi HS lên giải bài tập, nhận xét việc chuẩn bò bài ở nhà - 2 HS lên bảng làm bài tập - Cả lớp nhận xét, sửa sai 3 Bài mới: Hoạt động của giáo... điểm HS Bài 2: GV yêu cầu HS đọc đề và tự làm bài vào vở BT GV gọi HS đọc kết quả tính của mình - GV chữa bài và cho điểm HS Bài 3: GV gọi HS đọc đề bài toán GV yêu cầu HS tự làm bài, sau đó chữa bài và cho điểm HS 4 Củng cố: Hệ thống kó năng, kiến thức bài 5 Dặn dò: - Dặn HS về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bò bài sau.- Nhận xét tiết học Điều chỉnh bổ sung: Ghi chú TUẦN: 12 TIẾT: 56 Ngày soạn: Ngày... hai số thập phân, vận dụng giải bài toán có nội dung thực tế Kó năng: - Bài tập cần làm: Bài 1 (a, b), Bài 2 (a, b), Bài 3 Thái độ: - Yêu thích môn học II Chuẩn bò - Bảng phụ ghi sẵn BT1 III Hoạt động dạy chủ yếu 1 Ổn đònh lớp: Hát 2 Kiểm tra bài cũ: - GV gọi HS lên giải bài tập, nhận xét việc chuẩn bò bài ở nhà - 2 HS lên bảng làm bài tập 2b- Cả lớp nhận xét, sửa sai 3 Bài mới: Hoạt động của giáo viên... con Bài 2: GV yêu cầu HS đọc đề và tự làm bài vào - HS làm vào vở BT vở bài tập, 3 HS lên bảng tự đặt tính và tính - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng 1 HS lên bảng làm và nêu kó thụât tính GV nhận xét và cho điểm HS Bài 3: GV yêu cầu HS tự làm bài vào vở BT, 1 HS làm bài vào vở sau đó đọc bài làm HS lên bảng làm sau đó đọc bài trước lớp trước lớp cả lớp theo dõi nhận xét và GV chữa bài, ... trừ một số cho một tổng Kó năng: - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (a, c), Bài 4a Thái độ: - Yêu thích môn học II Chuẩn bò - Bảng phụ ghi sẵn BT1 Bảng số trong bài tập viết sẵn vào bảng phụ III Hoạt động dạy chủ yếu 1 Ổn đònh lớp: Hát 2 Kiểm tra bài cũ: - GV gọi HS lên giải bài tập, nhận xét việc chuẩn bò bài ở nhà - 2 HS lên bảng làm bài tập - Cả lớp nhận xét, sửa sai 3 Bài mới: Hoạt động của giáo viên... tiện nhất Kó năng: - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3 Thái độ: - Yêu thích môn học II Chuẩn bò - Bảng phụ ghi sẵn BT1 III Hoạt động dạy chủ yếu 1 Ổn đònh lớp: Hát 2 Kiểm tra bài cũ: - GV gọi HS lên giải bài tập, nhận xét việc chuẩn bò bài ở nhà - 2 HS lên bảng làm bài tập 4 - Cả lớp nhận xét, sửa sai 3 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3.1 Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay... Đổi đơn vò đo diện tích - Giải bài toán bằng cách “Tìm tỉ số” hoặc “rút về đơn vò” II Đề bài: (Đề bài do Ban chuyên môn trường ra) Ngày soạn: TUẦN: 10 TIẾT: 48 Ngày dạy: MÔN: TOÁN BÀI: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN I Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Biết: + Cộng hai số thập phân + Giải bài toán với phép cộng các số thập phân Kó năng: - Bài tập cần làm: Bài 1 (a, b), Bài 2 (a, b), Bài 3 Thái độ: - Yêu thích môn... nào để giải bài toán này? GV gọi 2 HS lên bảng làm bài theo 2 cách - 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở BT, 2 HS nhận xét GV nhận xét bài làm của HS - HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng 4 Củng cố: Hệ thống kó năng, kiến thức bài 5 Dặn dò: - Dặn HS về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bò bài sau - Nhận xét tiết học Điều chỉnh bổ sung: Ghi chú Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 10 MÔN: TOÁN TIẾT: 47 BÀI: KIỂM... 2 Kiểm tra bài cũ: - GV gọi HS lên giải bài tập, nhận xét việc chuẩn bò bài ở nhà - 2 HS lên bảng làm bài tập 5- Cả lớp nhận xét, sửa sai 3 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 2.1 Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay giúp các - HS lắng nghe em nắm vững các kó năng vừa học - GV ghi tựa 2.2 Hướng dẫn luyện tập: - 1 HS đọc yêu cầu đề bài trước lớp Bài 1: GV yêu cầu HS đọc đề bài l - GV . luyện tập :Bài 1 - HS đọc đề bài và làm bài. Bài 2 - HS đọc đề, làm bài. Bài 3 - HS đọc đề, làm bài. - Cả lớp sửa bài. Bài 4 - HS đọc đề, về nhà làm bài. -. Hướng dẫn luyện tập: Bài 1: - HS đọc đề, làm bài. Bài 2: - HS làm bài. Bài 3: - HS đọc đề, làm bài. Bài 4: - HS đọc đề, về nhà làm bài. - HS lắng nghe.

Ngày đăng: 29/11/2013, 13:11

Hình ảnh liên quan

- Bảng phụ ghi sẵn BT1 - Bài soạn toan tuan 9-12

Bảng ph.

ụ ghi sẵn BT1 Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi sẵn BT1 - Bài soạn toan tuan 9-12

Bảng ph.

ụ ghi sẵn BT1 Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi sẵn BT1 - Bài soạn toan tuan 9-12

Bảng ph.

ụ ghi sẵn BT1 Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi sẵn BT1 - Bài soạn toan tuan 9-12

Bảng ph.

ụ ghi sẵn BT1 Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Bảng phụ viết sẵn nội dung BT2. - Bài soạn toan tuan 9-12

Bảng ph.

ụ viết sẵn nội dung BT2 Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi sẵn BT1 - Bài soạn toan tuan 9-12

Bảng ph.

ụ ghi sẵn BT1 Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi sẵn BT1 - Bài soạn toan tuan 9-12

Bảng ph.

ụ ghi sẵn BT1 Xem tại trang 13 của tài liệu.
- Bảng phụ kẻ sẵn nội dung bài tập 1. - Bài soạn toan tuan 9-12

Bảng ph.

ụ kẻ sẵn nội dung bài tập 1 Xem tại trang 15 của tài liệu.
- Bảng phụ kẻ sẵn nội dung bảng số của bài tập 2. - Bài soạn toan tuan 9-12

Bảng ph.

ụ kẻ sẵn nội dung bảng số của bài tập 2 Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi sẵn BT1 - Bài soạn toan tuan 9-12

Bảng ph.

ụ ghi sẵn BT1 Xem tại trang 21 của tài liệu.
GV gọi HS chữa bài của bạn trên bảng lớp. GV nhận xét và cho điểm HS.  - Bài soạn toan tuan 9-12

g.

ọi HS chữa bài của bạn trên bảng lớp. GV nhận xét và cho điểm HS. Xem tại trang 24 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi sẵn BT1 - Bài soạn toan tuan 9-12

Bảng ph.

ụ ghi sẵn BT1 Xem tại trang 27 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi sẵn BT1 - Bài soạn toan tuan 9-12

Bảng ph.

ụ ghi sẵn BT1 Xem tại trang 32 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi sẵn BT1 - Bài soạn toan tuan 9-12

Bảng ph.

ụ ghi sẵn BT1 Xem tại trang 34 của tài liệu.
- GV kẻ sẵn bảng như SGK. - So sánh tích của a x b và b x a? - Bài soạn toan tuan 9-12

k.

ẻ sẵn bảng như SGK. - So sánh tích của a x b và b x a? Xem tại trang 35 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi sẵn BT1 - Bài soạn toan tuan 9-12

Bảng ph.

ụ ghi sẵn BT1 Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng số trong BT1a kẻ vào bảng phụ. - Bài soạn toan tuan 9-12

Bảng s.

ố trong BT1a kẻ vào bảng phụ Xem tại trang 38 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan