0

Bài soạn Ngân hàng toán 9-cực hay

21 303 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:11

Phòng GD-ĐT lục Ngan Trờng THCS Biên Sơn đề kiểm tra chơng I Môn: Đại Số Thời gian: 45 phút Đề I A- trắc nghiệm (4 điểm ) Khoanh tròn chỉ một chữ cái trớc câu trả lời đúng: Câu 1: 1 x có nghĩa khi : A. x = 1 B. x 1 C. x < 1 D. x > 0. Câu 2 : Số 81 có căn bậc hai số học là : A. 9 B. 9 C. 81 D. 81 Câu 3 : ( 2 5 + 2 ). ( 2 5 - 2 ) bằng : A. 22 B. 18 C. 22 + 4 10 D. 8. Câu 4 : 2 a bằng : A. a B. a C. a D. a . b - Tự luận (6 điểm) Bài 1 : a/ Trục căn thức ở mẫu : 532 13 + . b/ Tính : (5 2 + 2 5 ). 5 - 250 . Bài 2: Giải phơng trình : a/ 2 )32( + x = 5. b/ 1616 + x + 1 + x - 2 44 + x = 9. Bài 3: Cho biểu thức P = x x x x x x 4 4 . 22 + + với x > 0 và x 4. a/ Rút gọn P. b/ Tìm x để P > 3. _____________________________ Đề II A- trắc nghiệm (4 điểm ) Khoanh tròn chỉ một chữ cái trớc câu trả lời đúng: Câu 1: Điều kiện xác định của biểu thức M = 2 2 + x x là : A. x = 0 B. x > 0 C. x 0 và x 4 D. Kết quả khác Câu 2 : Rút gọn biểu thức: 3 3 3 1 đợc kết quả là : A. 2 B. -3 C. 3 D. 3 . Câu 3: Nếu x9 - x4 = 3 thì x bằng : A. 5 9 B. 3 C. 9 D. Kết quả khác. Câu 4 : 2 a bằng : A. a . B. a; C. a D. a b - Tự luận (6 điểm) Bài 1 : a/ Trục căn thức ở mẫu : 23 4 3 5+ . b/ Tính : (2 5 + 5 2 ). 2 - 40 . Bài 2: Giải phơng trình : a/ 2 (2 1)x = 5. b/ 16 16x + 1x - 2 4 4x = 9. Bài 3: Cho biểu thức P = x x x x x x 4 4 . 22 + + với x > 0 và x 4. a/ Rút gọn P. b/ Tìm x để P = 0. ____________________________________ Đề III A- trắc nghiệm (4 điểm ) Câu 1: Phơng trình 2 x = 2 có nghiệm là : A. x = 2 B. x = - 2 C. x = 1 D. x = 2. Câu 2 : Rút gọn biểu thức: 13 33 đợc kết quả là : A. 3 B. 3 C. 3 D. 2 . Câu 3: Nếu x9 - x4 = 3 thì x bằng : A. 3 B. 5 9 C. 9 D. Kết quả khác. Câu 4 : Điều kiện xác định của biểu thức M = 2 2 + x x là : A. x > 0 B. x 0 và x 4 C. 0 D. Kết quả khác. b - Tự luận (6 điểm) Bài 1 : a/ Trục căn thức ở mẫu : 532 13 + . b/ Tính : (5 2 + 2 5 ). 5 - 250 . Bài 2: Giải phơng trình : a/ 2 )32( + x = 5. b/ 1616 + x + 1 + x - 2 44 + x = 9. Bài 3: Cho biểu thức P = x x x x x x 4 4 . 22 + + với x > 0 và x 4. a/ Rút gọn P. b/ Tìm x để P > 3. ____________________________________ Đề IV A- trắc nghiệm (4 điểm ) Câu 1: Phơng trình 2 x = 2 có nghiệm là : A. x = 2. B. x = 1 C. x = - 2 D. x = 2 Câu 2 : ( 2 5 + 2 ).( 2 5 - 2 ) bằng : A. 8. B. 22 + 4 10 C. 18 D. 22 Câu 3: 1 x có nghĩa khi : A. x 1 B. x = 1 C. x > 0. D. x < 1 Câu 4 : Số 81 có căn bậc hai số học là : A. -9 B. 9 C. 81 D. 81 b - Tự luận (6 điểm) Bài 1 : a/ Trục căn thức ở mẫu : 23 4 3 5+ . b/ Tính : (2 5 + 5 2 ). 2 - 40 . Bài 2: Giải phơng trình : a/ 2 (2 1)x = 5. b/ 16 16x + 1x - 2 4 4x = 9. Bài 3: Cho biểu thức P = x x x x x x 4 4 . 22 + + với x > 0 và x 4. a/ Rút gọn P. b/ Tìm x để P = 0. ________________________________ Đề V A- trắc nghiệm (4 điểm ) Câu1 : 1 x có nghĩa khi : A. x 1 B. x = 1 C. x > 0. D. x < 1 Câu 2 : Rút gọn biểu thức: 13 33 đợc kết quả là : A. 3 B. 3 C. 3 D. 2 . Câu 3: Nếu x9 - x4 = 3 thì x bằng : A. 3 B. 5 9 C. 9 Câu 4: Số 16 có căn bậc hai số học là : A. 16, B. 4, C. 4, D. - 16 B. Trắc nghiệm (6 điểm) Bài 1 : a. Trục căn thức ở mẫu : 532 13 + . b. Tính : (2 5 + 5 2 ). 2 - 40 . Bài 2: Giải phơng trình : a. 2 (2 1)x = 5. b. 1616 + x + 1 + x - 2 44 + x = 9. Bài 3: Cho biểu thức P = x x x x x x 4 4 . 22 + + với x > 0 và x 4. a/ Rút gọn P. b/ Tìm x để P > 3. Chọn đáp án đúng Câu 1: 1 x có nghĩa khi : A. x = 1 B. x 1 C. x < 1 D. x > 0. Câu 2 : Số 81 có căn bậc hai số học là : A. 9 B. 9 C. 81 D. 81 Câu 3 : ( 2 5 + 2 ). ( 2 5 - 2 ) bằng : A. 22 B. 18 C. 22 + 4 10 D. 8. Câu 4 : 2 a bằng : A. a B. a C. a D. a . Câu 5: Phơng trình 2 x = 2 có nghiệm là : A. x = 2. B. x = 1 C. x = - 2 D. x = 2 Câu 6 : Rút gọn biểu thức: 13 33 đợc kết quả là : A. 3 B. 3 C. 3 D. 2 . ________________________________ Đáp án và biểu điểm đề I A- trắc nghiệm(4 điểm ) 1.B; 2.A; 3.B; 4.D ( Mỗi câu đúng 1 điểm ) b - Tự luận (6 điểm) Bài 1 a. = + 532 13 = + )532)(532( )532(13 (0,5đ) = 13 )532(13 (0,25đ) = 2 53 (0,25đ) b. (5 5).522 + - 250 = 5 10 + 10 - 10.25 (0,5đ) = 5 10 + 10 - 5 10 (0,25đ) = 10. (0,25đ) Bài 2 a. 2 )32( + x = 5 32 + x = 5 (0,25đ) 2x + 3 = 5 (a) hoặc 2x + 3 = - 5 (b). (0,25đ) Giải (a) đợc : x = 1; giải (b) đợc x = - 4. (0,25đ) Kết luận : Phơng trình có 2 nghiệm : x = 1 , x = 4 (0,25đ) b. 1616 + x + 1 + x - 2 44 + x = 9. 4 1 + x + 1 + x - 4 1 + x = 9 (0,25đ) 1 + x = 9 (0,25đ) x + 1 = 81 (0,25đ) x = 80. (0,25đ) Bài 3 a. P = . )2)(2( )2()2( + ++ xx xxxx x x 2 4 (0,5) P = 4 22 ++ x xxxx . x x 2 4 (0,25đ) P = x x 2 2 (0,25đ) P = x (0,25đ) b. P > 3 x > 3 (0,25đ) x > 9 (0,5đ) _____________________________________ Đáp án và biểu điểm đề II A- trắc nghiệm(4 điểm ) 1.B; 2.A; 3.C; 4.A ( Mỗi câu đúng 1 điểm) b - Tự luận (6 điểm) Bài 1: a. 23 4 3 5 = + 23(4 3 5) (4 3 5)(4 3 5) = + (0,5đ) = 23(4 3 5) 23 (0,25) = 4 53 (0,25) b. (2 5 5 2). 2+ - 40 = 2 10 + 10 - 4.10 (0,5đ) = 2 10 + 10 - 2 10 (0,25) = 10. (0,25) Bài 2: a. 2 (2 1)x = 5 2 1x = 5 . (0,25) 2x - 1 = 5 (a) hoặc 2x 1 = - 5 (b). . (0,25) Giải (a) đợc : x = 3; giải (b) đợc x = -2. (0,25) Kết luận : Phơng trình có 2 nghiệm : x = 3 , x = -2. (0,25) b. 16 16x + 1x - 2 4 4x = 9. 4 1x + 1x - 4 1x = 9 (0,25) 1x = 9 (0,25) x - 1 = 81 (0,25) x = 82. (0,25) Bài 3: a.P = . )2)(2( )2()2( + ++ xx xxxx x x 2 4 (0,25) P = 4 22 ++ x xxxx . x x 2 4 (0,25) P = x x 2 2 = x (0,25 0,25) b. P = 0 x = 0 (0,25) => x = 0 (0,25) Vì x = 0 không thoả mãn điều kiện đầu bài nên không có giá trị nào của x để P = 0. (0,5) _______________________________________ Đáp án và biểu điểm đề III A- trắc nghiệm(4 điểm ) 1.D; 2.B; 3.C; 4.B ( Mỗi câu đúng 1 điểm) b - Tự luận (6 điểm) Bài 1 a. = + 532 13 = + )532)(532( )532(13 (0,5đ) = 13 )532(13 (0,25đ) = 2 53 (0,25đ) b. (5 5).522 + - 250 = 5 10 + 10 - 10.25 (0,5đ) = 5 10 + 10 - 5 10 (0,25đ) = 10. (0,25đ) Bài 2 a. 2 )32( + x = 5 32 + x = 5 (0,25đ) 2x + 3 = 5 (a) hoặc 2x + 3 = - 5 (b). (0,25đ) Giải (a) đợc : x = 1; giải (b) đợc x = - 4. (0,25đ) Kết luận : Phơng trình có 2 nghiệm : x = 1 , x = 4 (0,25đ) b. 1616 + x + 1 + x - 2 44 + x = 9. 4 1 + x + 1 + x - 4 1 + x = 9 (0,25đ) 1 + x = 9 (0,25đ) x + 1 = 81 (0,25đ) x = 80. (0,25đ) Bài 3 a. P = . )2)(2( )2()2( + ++ xx xxxx x x 2 4 (0,25) P = 4 22 ++ x xxxx . x x 2 4 (0,25) P = x x 2 2 (0,25) P = x (0,25) b. P > 3 x > 3 x > 9 _________________________________ Đáp án và biểu điểm đề IV A- trắc nghiệm(4 điểm ) 1.A; 2 C; 3.C; 4.C ( Mỗi câu đúng 1 điểm) b - Tự luận (6 điểm) Bài 1: a. 23 4 3 5 = + 23(4 3 5) (4 3 5)(4 3 5) = + (0,5đ) = 23(4 3 5) 23 (0,25) = 4 53 (0,25) b. (2 5 5 2). 2+ - 40 = 2 10 + 10 - 4.10 (0,5đ) = 2 10 + 10 - 2 10 (0,25) = 10. (0,25) Bài 2: a. 2 (2 1)x = 5 2 1x = 5 . (0,25) 2x - 1 = 5 (a) hoặc 2x 1 = - 5 (b). . (0,25) Giải (a) đợc : x = 3; giải (b) đợc x = -2. (0,25) Kết luận : Phơng trình có 2 nghiệm : x = 3 , x = -2. (0,25) b. 16 16x + 1x - 2 4 4x = 9. 4 1x + 1x - 4 1x = 9 (0,25) 1x = 9 (0,25) x - 1 = 81 (0,25) x = 82. (0,25) Bài 3: a.P = . )2)(2( )2()2( + ++ xx xxxx x x 2 4 (0,25) P = 4 22 ++ x xxxx . x x 2 4 (0,25) P = x x 2 2 = x (0,25 0,25) b. P = 0 x = 0 (0,25) => x = 0 (0,25) Vì x = 0 không thoả mãn điều kiện đầu bài nên không có giá trị nào của x để P = 0. (0,5) _______________________________ Đáp án và biểu điểm đề V A- trắc nghiệm(4 điểm ) 1.C 2.B; 3.C 4. B b - Tự luận (6 điểm) Bài 1: a. = + 532 13 = + )532)(532( )532(13 (0,5đ) = 13 )532(13 (0,25đ) = 2 53 (0,25đ) b. (2 5 5 2). 2+ - 40 = 2 10 + 10 - 4.10 (0,5đ) = 2 10 + 10 - 2 10 (0,25) = 10. (0,25) Bài 2: a. 2 (2 1)x = 5 2 1x = 5 . (0,25) 2x - 1 = 5 (a) hoặc 2x 1 = - 5 (b). . (0,25) Giải (a) đợc : x = 3; giải (b) đợc x = -2. (0,25) Kết luận : Phơng trình có 2 nghiệm : x = 3 , x = -2. (0,25) b. 1616 + x + 1 + x - 2 44 + x = 9. 4 1 + x + 1 + x - 4 1 + x = 9 (0,25đ) 1 + x = 9 (0,25đ) x + 1 = 81 (0,25đ) x = 80. (0,25đ) Bài 3 a. P = . )2)(2( )2()2( + ++ xx xxxx x x 2 4 (0,5) P = 4 22 ++ x xxxx . x x 2 4 (0,25đ) P = x x 2 2 (0,25đ) P = x (0,25đ) b. P > 3 x > 3 (0,25đ) x > 9 (0,5đ) ______________________________________ Phòng GD-ĐT lục Ngan Trờng THCS Biên Sơn đề kiểm tra chơng II Môn: Đại Số Thời gian: 45 phút Đề I I.Trắc nghiệm (3 điểm) . Chọn kết quả đúng. 1.Phơng trình x+3y = -1 có nghiệm tổng quát là: A. += 2xy Rx B. += 13yx Ry C. += 1xy Rx D. = 13yx Ry 2. Hệ phơng trình = =+ 2 623 yx yx có nghiệm là A. (x;y)=(2;0) B. (x;y)=(-2;0) C. (x;y)=(0;2) D. (x;y)=(0;-2) 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phơng trình 3x+5y=-3 A. (-2;1) B. (0;2) C. (4;-3) D. (1;0) II. Tự luận (7đ) Câu 1(4đ), Cho hệ phơng trình =+ = 74 132 yx ymx a, Giải phơng trình với m=1 b, Tìm điều kiện của m để hệ có nghiệm duy nhất Câu 2(3đ) Tìm số tự nhiên có 2 chữ số biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 . Nếu viết thêm chữ số bằng chữ số hàng chục vào bên phải thì đợc một số lớn hơn số ban đầu là 682 ____________________________________ Đề II I Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Cho Hệ phơng trình =+ = 264 132 yx yx Câu nào đúng: A. Hệ vô nghiệm B. Hệ vô số nghiệm C. Hệ có nghiệm duy nhất 2 Hình vẽ sau minh hoạ hình học tập nghiệm của phơng trình nào? A. 12 += xy C. 1 += xy B. 1 2 += x y D. 2 += xy 3. Với giá trị nào của a thì đờng thẳng ax-2y=4 đi qua điểm (-3;2) A. a=0 B. a=- 3 8 C. a= 3 8 D. a=-4 II. Tự luận (7đ) 1, Cho hàm số y=-x 2 (p) , và y=-3x+2 (d) a, Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng toạ độ b, Tìm giao điểm của (p) và (d) 2. Cho Phơng trình 3x 2 -2(m-3)x-5=0 a, Tìm m để phơng trình chỉ có một nghiệm b, Giải phơng trình với m= 2 c, Tìm m để phơng trình có nghiệm x=1 ______________________ 1 O 2 x y Đề III I.Trắc nghiệm (4 điểm). Chọn kết quả đúng. 1. Tổng và tích các nghiệm của phơng trình 4x 2 +2x-5=0 là A. x 1 +x 2 = 2 1 ; x 1 .x 2 = 4 5 B. x 1 +x 2 = 2 1 ; x 1 .x 2 = 4 5 C. x 1 +x 2 = 2 1 ; x 1 .x 2 = 4 5 D. x 1 +x 2 = 2 1 ; x 1 .x 2 = 4 5 2. Phơng trình x 2 -2x+m=0 có nghiệm khi A. 1 m B. 1 m C. 1 < m D. 1 m 3. Phơng trình 2x 2 -5x+3=0 có nghiệm là: A. x 1 =1; x 2 = 2 3 B. x 1 =-1; x 2 = 2 3 C. x 1 =-1; x 2 =- 2 3 D. x=1 4. Phơng trình y= f(x) = - 4 3 x 2 Khi đó f(-2) bằng A. 3 B. -3 C. -6 D. 6 II. Tự luận (6đ) 1, Cho hàm số y=-x 2 (p) , và y=-3x+2 (d) a, Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng toạ độ b, Tìm giao điểm của (p) và (d) 2. Cho Phơng trình 3x 2 -2(m-3)x-5=0 a, Tìm m để phơng trình chỉ có một nghiệm b, Giải phơng trình với m= 2 c, Tìm m để phơng trình có nghiệm x=1 ________________________________________ Đề 4 I.Trắc nghiệm (4 điểm). 1. Tổng hai số bằng 7, tích hai số bằng 12 . Hai số đó là nghiệm của phơng trình. A. x 2 -12x+7=0 B. x 2 +12x-7=0 C. x 2 -7x-12=0 D. x 2 -7x+12=0 2. Phơng trình 3 x 2 +5x-1=0 có bằng A. 37 B. -37 C. 37 D. 13 3. Phơng trình 5x 2 +8x-3=0 A. Có nghiệm kép B. Có hai nghiệm trái dấu C. Có hai nghiệm cùng dấu D. Vô nghiệm 4. Hàm số y=-2x 2 A. Hàm số đồng biến C. Đồng biến khi x>0, nghịch biến khi x<0 B. Luôn đồng biến D. Đồng biến khi x<0, nghịch biến khi x>0 II. Tự luận (6đ) Câu 1(3đ), Cho hệ phơng trình =+ = 74 132 yx ymx a, Giải phơng trình với m=1 b, Tìm điều kiện của m để hệ có nghiệm duy nhất Câu 2(3đ) Tìm số tự nhiên có 2 chữ số biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 . Nếu viết thêm chữ số bằng chữ số hàng chục vào bên phải thì đợc một số lớn hơn số ban đầu là 682 [...]... C.50 cm C.720 12' 4cm P B- Tự luận ( 6 điểm ) : Bài 1: Cho tam giacs ABC vuông tại A, biết AB = 5 cm, góc C bằng 30 độ Tính a AC= ? b BC = ? c Đờng phân giác BD Bài 2: Cho tam giác ABC biết cạnh AB = 8 , AC = 5 và góc a bằng a42 độ Tính diện tích tam giác ABC Phòng GD-ĐT Lục Ngan Trờng THCS Biên Sơn đề kiểm tra học kỳ I 3cm M IF DI Môn toán 9 Thời gian: 90 phút Phần I : Trắc nghiệm... cm B 5 cm N C 3 cm H Câu2: ở hình bên ta có: A) x = 9,6 và y = 5,4 y = 9,6 B) x = 5 và y = 10 C) x = 10 và y = 5 M D) x= 5,4 và P B- Tự luận ( 6 điểm ) : Bài 1 Cho tam giác ABC vuông tại A, đờng cao AH Cho AH = 3cm ; BH= 4cm Tính AB, AC, BC, HC Bài 2 Giải tam giác vuông ABC, biết rằng góc A = 900 , AB = 6 cm , BC =7,5 cm 9 x _- y 15 N H Đề III M P A- trắc nghiệm (4 điểm ) Khoanh tròn... 300, AB = 15 cm a) BC bằng : A 7,5 cm B 21 cm C 30 cm b) Kẻ đờng cao AK, hình chiếu BK bằng : A 7,5 cm B 15 cm B C 9 cm C K N B- Tự luận ( 6 điểm ) : Bài 1 Cho tam giác ABC vuông tại A, đờng cao AH Cho AH = 4cm ; BH= 3cm 4cm Tính AB, AC, BC, HC P Bài 2 Giải tam giác ABC vuông ở A Biết AB = 3cm, BC = 5 cm M 3cm _ Đề 4 A- trắc nghiệm (4 điểm ) Khoanh tròn chỉ một chữ cái trớc câu trả... 900 , DE = 6 cm , DF = 8 cm a) EF bằng: A.14 cm B 10 cm C.100 cm 8cm 0 b) Góc E bằng : A.53 8' B 360 52' C.720 12' P M E D 6cm B- Tự luận ( 6 điểm ) : Bài 1 Cho tam giác ABC vuông tại A, đờng cao AH Cho AH = 3cm ; BH= 4cm P Tính AB, AC, BC, HC N H Bài 3 Giải tam giác vuông ABC, biết rằng góc A = 900 , AB = 6 cm , góc B = 450 Đề II A- trắc nghiệm (4 điểm ) Câu1: Cho tam giác MNP có... hai góc đối diện bằng 1800 G.Chắn hai cung bằng nhau kết quả B Tự luận ( 6 điểm) Bài 1:(3 điểm) a) Xác định hàm số y = ax2 (P) biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A (-2 ; 2 ) b) Với giá trị nào của k thì đờng thẳng y = kx 2 tiếp xúc với parabol và tìm đợc c) Các điểm B ( -2 ; 1 ); C ( 0 ; 1 ) có nằm trên (P) không? vì sao? Bài 2:(3 điểm) Trên nửa đờng tròn tâm O đờng kính AB = 2R lấy điểm C sao cho BC... câu 12 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm 1 D 2 B 3 B 4 A 7 D 8 A 9 C 10 D Câu 13 mỗi ý nối đúng cho 0.2 điềm 1 D 2 E 3 A 4 B 5 F B Tự luận ( 6 điểm ) Bài 1: : (3 điểm ) a) x1= -1, x2 = 1 5 (1 điểm) b)Tìm đợc m (1điểm) c) Tính đợc tổng và tích 2 nghiệm theo m (1điểm) Bài 2 : (3 điểm ) - Hình vẽ : 0,5 điểm a) Chứng minh tứ giác DFIK nội tiếp: 1 điểm ã ã - Do BC DE => DKI = 900 DFE = 900 ( góc nội tiếp chắn... Trong các phơng trình sau phơng trình bậc hai một ẩn là: A 2y2 + 5x +1 = 0 B x3 + 4x2 2 = 0 C -3x2 = 0 D x 4 = 0 Câu 10: Dân số của một thành phố sau hai năm tăng từ 4000000 lên 4096576 ngời Trung bình hàng năm dân số của thành phố tăng là: A 1,1% B 1,4% C 1,3% D 1,2% 2 Câu 11: Tổng và tích 2 nghiệm của phơng trình : x 3x 4 = 0 lần lợt là: A 3 và - 4 B -3 và -4 C -3 và 4 D 3 và 4 Câu 12: Hàm số y =... ta có MC = MB ( tính chất tiếp tuyến) (2) Từ (1) và (2) MA = MB = MC b) Theo tính chất tiếp tuyến ta có: OM là phân giác của góc AMC OM là phân giác của góc BMC do AMC và BMC là hai góc kề bù OM OM hay OMO là tam giác vuông tại M c) Ta có OA AB ( tính chất tiếp tuyến) OA AB ( tính chất tiếp tuyến) 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,75đ OA // OB ABOO là hình thang Mặt khác MA = MB (cmt) IO = IO (gt) MI là đờng... lợng trong tam giác vuông ) 0,25đ 0,25đ lại do CM = MA = MB CM = 0,25đ 1 2 AB AB = 2 RR' 0,25đ -Phòng GD-ĐT Lục Ngan Trờng THCS Biên Sơn đê kiểm tra học kỳ II Môn toán 9 Thời gian: 90 phút A Trắc nghiệm khách quan.( 4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu đáp án đúng trong các câu sau( trừ câu 13 ) : Câu 1: Cho hàm số y = f(x) = -2x2 Kết luận nào sau đây là . tự nhiên có 2 chữ số biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 . Nếu viết thêm chữ số bằng chữ số hàng chục vào bên phải thì đợc một số. tự nhiên có 2 chữ số biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 . Nếu viết thêm chữ số bằng chữ số hàng chục vào bên phải thì đợc một số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Ngân hàng toán 9-cực hay, Bài soạn Ngân hàng toán 9-cực hay,

Hình ảnh liên quan

2 Hình vẽ sau minh hoạ hình học tập nghiệm của phơng trình nào? A. y=−2x+1   C. y=−x+1 - Bài soạn Ngân hàng toán 9-cực hay

2.

Hình vẽ sau minh hoạ hình học tập nghiệm của phơng trình nào? A. y=−2x+1 C. y=−x+1 Xem tại trang 9 của tài liệu.
b) Kẻ đờng cao MH, hình chiếu PH bằng: A. 2,5 cm B .5 cm C. 3cm - Bài soạn Ngân hàng toán 9-cực hay

b.

Kẻ đờng cao MH, hình chiếu PH bằng: A. 2,5 cm B .5 cm C. 3cm Xem tại trang 12 của tài liệu.
b) Kẻ đờng cao AK, hình chiếu BK bằng: A. 7,5 cm B. 15 cm C. 9 cm - Bài soạn Ngân hàng toán 9-cực hay

b.

Kẻ đờng cao AK, hình chiếu BK bằng: A. 7,5 cm B. 15 cm C. 9 cm Xem tại trang 13 của tài liệu.
b) Kẻ đờng cao AK, hình chiếu BK bằng: A. 7,5 cm B. 15 cm C. 9 cm B- Tự luận ( 6 điểm ) : - Bài soạn Ngân hàng toán 9-cực hay

b.

Kẻ đờng cao AK, hình chiếu BK bằng: A. 7,5 cm B. 15 cm C. 9 cm B- Tự luận ( 6 điểm ) : Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình: 0,25 điểm - Bài soạn Ngân hàng toán 9-cực hay

nh.

0,25 điểm Xem tại trang 15 của tài liệu.
- Hình vẽ : 0,5 điểm - Bài soạn Ngân hàng toán 9-cực hay

Hình v.

ẽ : 0,5 điểm Xem tại trang 17 của tài liệu.
Câu3: ở hình bên ta có: - Bài soạn Ngân hàng toán 9-cực hay

u3.

ở hình bên ta có: Xem tại trang 20 của tài liệu.
1, Trong hình bên độ dài OB bằng: - Bài soạn Ngân hàng toán 9-cực hay

1.

Trong hình bên độ dài OB bằng: Xem tại trang 21 của tài liệu.