0

Bài soạn ngan hang de toan 7

4 254 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:13

BẢNG CHỦ ĐỀ LOẠI ĐỀ: KIỂM TRA CHƯƠNG II - ĐẠI SỐ- TUẦN 18 – TIẾT 37 MƠN: Tốn - KHỐI : 7 MA TRẬN ĐỀ Chủ đề Nhận biết Thông Hiểu Vận dụng TS Câu 1. Đại lượng tỉ lệ thuận. Đại lượng tỉ lệ nghịch. 1 1 1 3 2.Hàm số. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) 1 2 3 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II - ĐẠI SỐ- TUẦN 18 – TIẾT 37 MƠN: Tốn - KHỐI : 7 ( 45 PHÚT ) TT Ch ủ đ ề u cầu kỹ năng Phân phối thời gian Hệ thống kiến thức Các dạng bài tập 1 - Đại lượng tỉ lệ thuận. - Đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết-hiểu vân dụng 25 phút Khái niệm về : - Đại lượng tỉ lệ thuận. - Đại lượng tỉ lệ nghịch. - Vận dụng khái niệm về đại lượng tỉ lệ nghịch -Bài tốn về đại lượng tỉ lệ thuận. 2 Hàm số. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) Biết-hiểu vân dụng 20phút - Giá trị của hàm số. - Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) - Điểm thuộc hoặc khơng thuộc đồ thị . -Tính giá trị hàm số. - Vẽ Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) - Nhận biết điểm thuộc hoặc khơng thuộc đồ thị . Bài 1: (2đ) Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x =2 thì y=4 a/ Tìm hệ số tỉ lệ; b/ Hãy biểu diễn y theo x. Bài 2: (3đ) Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4 và chu vi của nó là 45cm. Tính các cạnh của tam giác đó. Bài 3: ( 2đ) Cho hàm số y =f(x) = x 2 -2. Hãy tính f(1), f(-1), f(0), f(5). Bài 4: (3đ) a/ Vẽ đồ thị của hàm số y = -3x. b/ Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = -3x: A(3;-9), B(-3;1), C(0;0) ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG II - ĐẠI SỐ TUẦN 18 – TIẾT 37 ĐIỂM Bài 1 (2đ) x, y là hai đại lượng tỉ lệ nhịch với nhau và khi x =2 thì y=4 a/ Hệ số tỉ lệ a = xy =2.4=8 b/ y = 8 x 1đ 1đ Bài 2: (3đ) Gọi các cạnh của tam giác là a,b,c (a,b,c > 0 ) 45 5 2 3 4 2 3 4 9 a b c a b c+ + = = = = = + + 5 2.5 10 ( â ) 2 a a nh n=> = => = = 5 3.5 15 ( ân) 3 5 4.5 20 ( ân) 4 b b nh c c nh = => = = = => = = Trả lời: Các cạnh của tam giác là : 10cm, 15cm, 20cm. 1đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Bài 3: (2đ) Hàm số y =f(x) = x 2 -2. f(1) = x 2 -2= 1 2 -2=-1 f(-1) = x 2 -2= (-1) 2 -2=-1 f(0) = x 2 -2= 0 2 -2=-2 f(5) = x 2 -2= 5 2 -2=23 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Bài 4: (3đ) a/ Vẽ đúng đồ thị của hàm số y = -3x 2đ đi qua 2 điểm M(1;-3)và O(0;0). b/ Những điểm thuộc đồ thị của hàm số y = -3x là: A(3;-9), C(0;0). 1đ Trường THCS Lộc Giang KIỂM TRA CHƯƠNG II Lớp: 7/1 MÔN:ĐẠI SỐ 7 (Tuần 18 ) Họ &Tên: Ngày kiểm tra: 15-12-2010 Điểm Lời phê của Giáo viên ĐỀ BÀI Bài 1: (2đ)Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nhịch với nhau và khi x =2 thì y=4 a/ Tìm hệ số tỉ lệ; b/ Hãy biểu diễn y theo x. Gi ải : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài 2: (3đ) Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4 và chu vi của nó là 45cm. Tính các cạnh của tam giác đó. Giải : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baøi 3: (2ñ) Cho hàm số y =f(x) = x 2 -2. Hãy tính f(1), f(-1), f(0), f(5). Giaûi: f(1) =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f(-1) =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f(0) =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f(5) =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baøi 4: (3ñ) a/ Vẽ đồ thị của hàm số y = -3x. b/ Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = -3x: A(3;-9), B(-3;1), C(0;0) Giaûi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giang KIỂM TRA CHƯƠNG II Lớp: 7/ 1 MÔN:ĐẠI SỐ 7 (Tuần 18 ) Họ &Tên: Ngày kiểm tra: 15-12-2010 Điểm Lời phê của Giáo viên ĐỀ BÀI Bài 1: (2đ)Cho biết x, y. TUẦN 18 – TIẾT 37 ĐIỂM Bài 1 (2đ) x, y là hai đại lượng tỉ lệ nhịch với nhau và khi x =2 thì y=4 a/ Hệ số tỉ lệ a = xy =2.4=8 b/ y = 8 x 1đ 1đ Bài 2: (3đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn ngan hang de toan 7, Bài soạn ngan hang de toan 7,

Hình ảnh liên quan

BẢNG CHỦ ĐỀ - Bài soạn ngan hang de toan 7
BẢNG CHỦ ĐỀ Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan