0

Bài soạn Giáoánlớp1-2Buổituần19FontimeNewRoman

24 112 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 19 TUN 19 ------------- Ngy son: Ngy 09 thỏng 01 nm 2010 Ngy ging: Th hai ngy 10 thỏng 01 nm 2010 Toỏn: MI MT MI HAI I.Yờu cu: 1.Kin thc:Nhn bit c cu to s mi mt,mi hai ; bit c vit cỏc s ú;bc u nhn bit s cú hai ch s , 11 gm 1 chc v 1 n v, 12 gm 1 chc v 2 n v. 2.K nng: Rốn cho hc sinh c, vit s 11, 12 thnh tho 3.Thỏi : Giỏo dc HS tớnh cn thn , yờu thớch mụn hc *Ghi chỳ: Lm bi 1 ,2,3 II.Chun b: Bng ph, SGK, tranh v. Bú chc que tớnh v cỏc que tớnh ri. III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1.KTBC: 10 n v = my chc?1 chc = my n v? Gi hc sinh bi bi tp s 2 trờn bng lp. 2.Bi mi : Gii thiu trc tip, ghi ta. a. Gii thiu s 11 Cho hc sinh ly 1 bú chc que tớnh v 1 que tớnh ri. Hi tt c cú my que tớnh? Ghi bng : 11 , c l : Mi mt gii thiu :S 11 gm 1 chc v 1 n v. S 11 cú 2 ch s 1 vit lin nhau. b. Gii thiu s 12 Cho hc sinh ly 1 bú chc que tớnh v 2 que tớnh ri. Hi tt c cú my que tớnh? Ghi bng : 12 c l : Mi hai. S 12 gm 1 chc v 2 n v. S 12 cú 2 ch s vit lin nhau: 3. Hc sinh thc hnh: (Luyn tp) Bi 1: Cho hc sinh m s ngụi sao v in s vo ụ trng. Bi 2: Hng dn hc sinh quan sỏt bi mu v nờu V thờm 1 (hoc 2) chm trũn vo ụ trng cú ghi 1 (hoc 2) n v. Bi 3: Cho hc sinh m s hỡnh tam giỏc v hỡnh vuụng ri tụ mu theo yờu cu 10 n v bng 1 chc. 1 chc bng 10 n v HS lm bng lp. Hc sinh nhc ta. Cú 11 que tớnh. Hc sinh c Hc sinh nhc li cu to s 11. Cú 12 que tớnh. Hc sinh c. Hc sinh nhc li cu to s 12. Hc sinh nờu yờu cu ca bi. Hc sinh lm VBT. Nờu yờu cu ca bi: Hc sinh thc hin VBT v nờu kt qu. Nờu yờu cu ca bi: Hc sinh tụ mu theo yờu cu Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 19 4.Cng c, dn dũ: Hi tờn bi. HS nờu tờn bi v cu to s 11 v s 12. Mụn: Hc vn Bi: C C I.Yờu cu: 1.Kin thc:c c:c, õc,mc ỏo, qu gc, t v on th ng dng ; Vit c: c, õc, mc ỏo, qu gc. Luyn núi 2- 4 cõu theo ch : Rung bc thang 2.K nng: Rốn cho HS c , vit thnh tho ting , t cú cha vn c õc 3.Thỏi : Giỏo dc HS tớnh cn thn. II.Chun b: Vt mu: mc ỏo , cỏc mu sc. Tranh: qu gc, rung bc thang , n chim ngúi. B ghộp ch hc vn III. dựng dy hc: Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c: Vit . bn nhc, con vc , ht thúc 1 em c cõu ng dng , tỡm ting cú cha vn oc , ac trong cõu. Nhn xột ghi im 2 . Bi mi: *Vn c: a)Nhn din vn: -Phỏt õm : c. Ghộp vn c -Phõn tớch vn c? -So sỏnh vn c vi vn ac? b)ỏnh vn: ỏ - c - c Chnh sa Ghộp thờm õm m thanh sc vo vn c to ting mi. Phõn tớch ting mc? ỏnh vn: m - c - mc - sc - mc c t : mc ỏo c ton phn *Vn õc: Thay õm bng õ gi nguyờn õm cui c Phõn tớch vn õc? So sỏnh vn õc vi vn c? ỏnh vn: c)Vit: Vit mu , hng dn cỏch vit Nhn xột , sa sai Lp vit bng con 1 em c trn, lp ghộp vn c Vn c cú õm ng trc, õm c ng sau +Ging: u kt thỳc bng õm c +Khỏc: vn c m u bng õm ỏnh vn cỏ nhõn , nhúm , lp Ghộp ting mc Cú õm m ng trc , vn c ng sau, thanh sc trờn Cỏ nhõn, nhúm , lp Cỏ nhõn, lp Ghộp vn õm Cú õm õ ng trc , õm c ng sau +Ging: u kt thỳc bng õm c +Khỏc: vn õc m u bng õm õ Cỏ nhõn , nhúm , lp Theo dừi vit nh hỡnh. Vit bng con Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 19 d)Luyn c t: Ghi t lờn bng Gch chõn Gii thớch t , c mu TIT 2 3.Luyn tp a) Luyn c:Ln lt c ụn tit 1 Ln kt c õm , ting , t khoỏ Ln lt c t ng dng *c cõu ng dng Treo tranh hi: Tranh v gỡ? c cõu ng dng. Chnh sa Tỡm ting cú cha vn c, õc? Khi c ht mi cõu th cn chỳ ý iu gỡ? Bi cú my cõu? c mu b)Luyn vit: Treo bng vit mu Hng dn HS vit vo v tp vit c)Luyn núi: c tờn bi luyn núi hụm nay? Treo tranh hi: Tranh v gỡ ? Gii thiu rung bc thang l rung trng lỳa min nỳi Xung quanh rung bc thang cũn cú gỡ? Quờ em cú rung bc thang khụng? IV. Cng c dn dũ: So sỏnh vn c vi vn õc? Tỡm nhanh ting cú cha vn c v vn õc Xem trc bi: uc, c c thm tỡm ting cú cha vn c, õc Phõn tớch ting c cỏ nhõn, nhúm , lp 2 - 3 HS c li Cỏ nhõn , nhúm , lp Tranh v n chim ngúi . Cỏ nhõn , nhúm , lp Nờu , phõn tớch ngh hi 5 cõu 2 - 3em c li Quan sỏt nhn xột cao khong cỏch Vit vo v tp vit rung bc thang quan sỏt rung bc thang cú rng nỳi . khụng Thi nhau luyn núi v ch trờn 2em so sỏnh HS thi tỡm ting trờn bng ci Thc hin nh Ngy son: Ngy 10 thỏng 01 nm 2010 Ngy ging: Th ba ngy 11 thỏng 01 nm 2010 Mụn: Hc vn Bi 78: UC C I. Mc tiờu: 1.Kin thc: c c:uc, c,cn trc, lc s, t v on th ng dng ; Vit c: uc, c, cn trc , mc ỏo. Luyn núi 2- 4 cõu theo ch : Ai thc dy sm nht 2.K nng: Rốn cho HS c , vit thnh tho ting , t cú cha vn uc , c 3.Thỏi : Giỏo dc HS tớnh cn thn. II.Chun b: Vt mu: l mc Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 19 Tranh: cn trc , lc s , cỳc vn th , cõu ng dng , luyn núi. B ghộp ch hc vn III. dựng dy hc: Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c: Vit . mu sc, gic ng , nhc chõn 1 em c cõu ng dng , tỡm ting cú cha vn c , õc trong cõu. 2 . Bi mi: *Vn uc: a)Nhn din vn: -Phỏt õm : uc Ghộp vn uc -Phõn tớch vn uc? -So sỏnh vn uc vi vn ac? b)ỏnh vn: Ghộp thờm õm tr thanh nng vo vn uc to ting mi. Phõn tớch ting trc? ỏnh vn: tr - uc - truc - nng - trc c t : cn trc c ton phn *Vn c: Thay õm u bng gi nguyờn õm cui c Phõn tớch vn c? So sỏnh vn c vi vn c? ỏnh vn: - c - c l - c - lc - nng - lc lc s c)Vit: Vit mu , hng dn cỏch vit Nhn xột , sa sai d)Luyn c t: Ghi t lờn bng Gch chõn Chnh sa Gii thớch t , c mu TIT 2 3.Luyn tp a) Luyn c:Ln lt c ụn tit 1 Ln lt c õm , ting , t khoỏ Lp vit bng con 1 em c trn lp ghộp vn uc Vn uc cú õm u ng trc, õm c ng sau +Ging: u kt thỳc bng õm c +Khỏc: vn uc m u bng õm u ỏnh vn cỏ nhõn , nhúm , lp Ghộp ting trc Cú õm tr ng trc , vn uc ng sau, thanh nng di u Cỏ nhõn, nhúm , lp Cỏ nhõn, lp Ghộp vn c Cú õm ng trc , õm c ng sau +Ging: u kt thỳc bng õm c +Khỏc: vn c m u bng õm Cỏ nhõn , nhúm , lp Theo dừi vit nh hỡnh. Vit bng con c thm tỡm ting cú cha vn uc , c Phõn tớch ting c cỏ nhõn, nhúm , lp 2 - 3 HS c li Cỏ nhõn , nhúm , lp Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 19 Ln lt c t ng dng *c cõu ng dng Treo tranh hi: Tranh v gỡ? c cõu ng dng. Chnh sa Tỡm ting cú cha vn uc, c? Khi c ht mi cõu th cn chỳ ý iu gỡ? Bi cú my cõu? c mu b)Luyn vit: Treo bng vit mu Hng dn HS vit vo v tp vit c)Luyn núi: c tờn bi luyn núi hụm nay? Treo tranh hi: Tranh v gỡ ? Ch tranh , gii thiu ngi v vt trong bc tranh. Mi ngi ang lm gỡ? Con gỡ ó bỏo hiu cho mi ngi thc dy? Bc tranh v cnh nụng thụn hay thnh ph? Giỏo dc HS nờn thc dy sm tp th dc , n sỏng i c ỳng gi IV. Cng c dn dũ: So sỏnh vn uc vi vn c? Tỡm nhanh ting cú cha vn uc v vn c Xem trc bi: ục, uục Quan sỏt tranh tr li rỳt ni dung cõu Cỏ nhõn , nhúm , lp Nờu , phõn tớch ngh hi 4 cõu 2 - 3em c li Quan sỏt nhn xột cao khong cỏch Vit vo v tp vit Ai thc dy sm nht 2 em Thc dy sm ra ng lm vic Con g cnh nụng thụn Thi nhau luyn núi v ch trờn 2em so sỏnh HS thi tỡm ting trờn bng ci Thc hin nh Mụn: o c Bi: L PHẫP VNG LI THY Cễ GIO ( tit 1) I.Mc tiờu: SGV B sung: Giỏo dc HS l phộp vi thy cụ giỏo v ngi ln tui. II. dựng dy hc: Tranh SGK phúng to V bi tp o c III.Cỏc hot ng dy hc: Hot ng GV Hot ng HS Bi mi *Hot ng 1: úng vai ( BT1) +Mc tiờu: HS bit l phộp võng li thy cụ giỏo +Tin hnh: Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 19 Hng dn HS cỏch úng vai th hin ỳng ni dung tranh. Chia 3 nhúm , mi nhúm úng vai 1 tỡnh hung. Cựng HS nhn xột nhúm no th hin c l phộp , võng li thy cụ giỏo , nhúm no cha. Nờu cõu hi: Cn lm gỡ khi gp thy cụ giỏo ? Lm gỡ khi a , nhn sỏch v t tay thy cụ giỏo? + Kt lun: Khi gp thy cụ giỏo phi cho hi , khi nhn qu hoc sỏch v t tay thy cụ giỏo , ngi ln tui thỡ phi a , nhn bng hai tay . * Hot ng 2: Lm bi tp 2: +Mc tiờu: HS bit ỏnh du + vo bc tranh th hin s l phộp vi thy cụ giỏo . +Tin hnh: Hng dn HS quan sỏt tranh k ri xem tranh no cú ni dung th hin s l phộp vi thy cụ giỏo thỡ ỏnh du + Cựng HS nhn xột , b sung hon chnh. + Kt lun: Thy cụ ó khụng qun ngi khú khn dy d cỏc em . t lũng bit n thy cụ cỏc em cn l phộp , nghe v lm theo li thy cụ dy bo. IV.Cng c dn dũ: Nhn xột gi hc Chun b tit sau : K 1 bn l phộp vi thy cụ giỏo . Chia nhúm , tho lun , úng vai ( 5 phỳt) Cỏc nhúm trỡnh by trc lp Lp tho lun nhn xột L phộp cho Khi a hoc nhn phi bng hai tay. Lng nghe Lm v bi tp Trỡnh by trc lp vỡ sao phi ỏnh du + vo tranh ú. Lng nghe Thc hin nh Mụn: Luyn gii Toỏn Bi: LUYN TP V MT CHC , TIA S I.Mc tiờu: 1.Kin thc:Cng c cho HS nm chc v mt chc , tia s 2.K nng:Rốn cho HS cú k nng v chớnh xỏc cỏc vch v in cỏc s trờn tia s. 3.Thỏi :Giỏo dc HS tớnh cn thn II.Chun b: Thc cú chia vch cm III. Cỏc hot ng dy hc: Hot ng giỏo viờn Hot ng hc sinh Bi mi: Nờu yờu cu Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 19 Bi 1: V thờm cho mt chc chm trũn Cựng HS nhn xột , sa sai Bi 2: V bao quanh mt chc chm trũn Hng dn HS m mt chc con vt ri dựng bỳt v bao quanh li Nhn xột sa sai Bi 3: in s vo di mi vch ca tia s. 0 3 .8 Hng dn HS in mi s tng ng vi mi vch theo th t t bộ n ln Bi 4: in s thớch hp vo ụ trng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hng dn HS c cỏc chm trũn cú bao nhiờu chm Hng dn HS c cỏc chm trũn cú bao nhiờu chm trũn thỡ in s tng ng Cng c dn dũ: c li tia s Nhn xột gi hc , Xem bi 11, 12 1 HS lờn bng v , lp lm VBT Nờu yờu cu 1 HS lờn bng v , lp lm VBT Nờu yờu cu Theo dừi lm mu v lm vo VBT 1 HS lờn bng in Nờu yờu cu m ri in cỏc s tng ng 1 HS lờn bng in , lp lm VBT c cỏc s trờn tia s Thc hin nh Giỏo ỏn chiu ------ ------ Mụn: Toỏn nõng cao Bi: MI MT , MI HAI I. Mc tiờu: Cng c cho HS nm chc cu to s 11 , 12. Rốn cho HS c , vit cỏc s trờn thnh tho. Giỏo dc HS tớnh cn thn II. dựng dy hc: Cỏc hỡnh v trong VBT III. Cỏc hot ng dy hc Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c: c cỏc s trờn tia s Nhn xột , sa sai 2. Bi mi: Bi 1: in s thớch hp vo ụ trng. Hng dn HS m s hỡnh v ri in s tng ng Nhn xột sa sai Bi 2: V thờm chm trũn ( theo mu) 2 em c , lp ng thanh Nờu yờu cu HS lm VBT Nờu yờu cu Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 19 Cựng HS nhn xột sa sai Bi 3: Tụ mu 11 ngụi sao v 12 qu tỏo Hng dn HS m s ngụi sao v s qu tỏo ri tụ mu Cựng HS nhn xột sa sai Bi 4: in s theo th t vo ụ trng 6 1 11 T 1 n 11 T 1 n 12 IV.Cng c dn dũ: c li cỏc s t 1 n 12 Nhn xột gi hc Quan sỏt bi mu , lm 2 bi cũn li Nờu yờu cu m s hỡnh ri tụ mu. Nờu yờu cu in cỏc s theo th t t 1 n 12 c cỏc s t 1 n 12 Mụn: Th cụng BI : GP M CA Lễ (Tit 1) I.Mc tiờu: 1.Kớờn thc: Bit cỏch gp m ca lụ bng giy ; Gp c m ca lụ bng giy ,cỏc np gp tng i thng phng . 2.K nng: Rốn cho HS gp m ca lụ thnh tho 3.Thỏi : Giỏo dc HS yờu thớch mụn hc, cn thn *Ghi chỳ: Vi HS khộo tay : Gp c m ca lụ bng giy , m cõn i.Cỏc np gp thng ,phng. II.chun b: Mu gp m ca lụ bng giy mu.1 t giy mu hỡnh vuụng, Hc sinh: Giy nhỏp trng, bỳt chỡ, v th cụng. III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1.KTBC: Kim tra s chun b ca HS Nhn xột vic chun b ca hc sinh. 2.Bi mi: Gii thiu bi, ghi ta. a.Hng dn HS quan sỏt v nhn xột: Cho HS xem chic m ca lụ bng giy t cõu hi hc sinh tr li v hỡnh dỏng v tỏc dng ca m ca lụ. b.Giỏo viờn hng dn mu: Cỏch to t giy hỡnh vuụng. Hc sinh mang dng c trờn bn cho giỏo viờn km tra. Vi HS nờu li 1 hc sinh i m ca lụ lờn u. Lp quan sỏt v tr li cỏc cõu hi. Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 19 Gp ly ng du gia theo ng chộo (H2) Gp ụi hỡnh vuụng theo ng gp chộo H2 ta c H3. Gp ụi H3 ly ng du gia, sao ú m ra, gp 1 phn ca cnh bờn phi vo sao cho phn mộp giy cỏch u vi cnh trờn v im u ca cnh ú chm vo ng du gia H4. Lt H4 ra mt sau v gp tng t -> H5 Gp lp giy phớa di ca H5 lờn sao cho sỏt vi cnh bờn va mi gp nh H6. Gp theo ng du v gp vo trong phn va gp lờn H7 ta c H8. Lt H8 ra mt sau, cng lm tng t nh vy ta c H10 *Thc hnh gp 3.Cng c: Nhc li quy trỡnh gp m ca lụ. 4.Nhn xột, dn dũ:Nhn xột, tuyờn dng cỏc em gp p. Chun b bi hc sau. Hc sinh lng nghe cỏc quy trỡnh gp m ca lụ bng giy. Hc sinh nhc li quy trỡnh gp m ca lụ bng giy. Hc sinh thc hnh gp th m ca lụ bng giy HS nờu quy trỡnh gp m ca lụ bng giy. Mụn: Ting Vit T hc Bi: LUYN TP UC - C I. Mc tiờu: 1. Kin thc: Cng c cho HS cỏch c, cỏch vit ting, t, cõu cú cú tig cha vn uc, c 2. K nng:Rốn cho HS khỏ , gii cú k nng c trn thnh tho , HS trung bỡnh , yu c ỏnh vn. Lm ỳng cỏc dng bi tp ni , in , vit. 3.Thỏi : Giỏo dc HS tớnh cn thn II. Cỏc hot ng dy hc: Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c: Vit: qu gc , lc vũng, mu sc c bi vn c , õc 2.Bi mi: a)Luyn c: Cho HS c SGK, chia nhúm hng dn HS luyn c Hng dn HSluyn c theo nhúm , mi nhúm cú 4 i tng Yờu cu c trn trong 5 phỳt -c cõu ng dng: Vit bng con 2 em - c t ng dng: Luyn c theo nhúm i din cỏc nhúm thi c Cỏ nhõn , nhúm , lp 3 HS lờn bng va ch va c Cỏ nhõn , nhúm , lp Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 19 c mu , nhn xột khen em c tt b)Lm bi tp: Bi 1: Ni: Hng dn HS c cỏc t ri ni t ct trỏi vi t ct phi to thnh cõu cú ngha . Lm mu 1 t v hng dn HS cỏch lm cỏc bi cũn li. Nhn xột sa sai Bi 2: in uc , c : Hng dn HS quan sỏt tranh , in vn uc , c vo ch chm cú t cú ni dung phự hp vi tranh Lm mu 1 tranh Nhn xột , sa sai c)Vit: Vit mu , hng dn cỏch vit Theo dừi giỳp HS vit bi cũn chm Chm 1/3 lp nhn xột , sa sai IV.Cng c dn dũ: c , vit bi vn uc , c thnh tho Xem trc bi ục , uục ; Nhn xột gi hc Nờu yờu cu Theo dừi lm mu v lm VBT B treo trờn bc ging Cụ ng xỳc xc cho bộ M mua bc tranh trờn tng Nờu yờu cu Quan sỏt 1 em lờn bng in, lp in VBT Trõu hỳc nhau , mt chc trng , l mc Quan sỏt Vit bng con Vit VBT Thc hin nh Ngy son: Ngy 11thỏng 01 nm 2010 Ngy ging: Th t ngy 12 thỏng 01 nm 2010 MễN : TH DC BI TH DC - TRề CHI I.Mc tiờu: ễn trũ chi Nhy ụ tip sc. Yờu cu bit tham gia chi mc cú s ch ng. Lm quen hai ng tỏc: Vn th v tay ca bi th dc. Yờu cu thc hin mc c bn ỳng. II.Chun b: Dn v sinh ni tp, k ụ chun b cho trũ chi. III. Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1.Phn m u: Thi cũi tp trung hc sinh. Ph bin ni dung yờu cu ca bi hc. ng ti ch v tay v hỏt (2 phỳt) Chy nh nhng theo 1 hng dc theo a hỡnh t nhiờn sõn trng 40 n 50 một. i thng theo vũng trũn (ngc chiu kim ng h) v hớt th sõu (1 -> 2 phỳt) 2.Phn c bn: + ng tỏc vn th: 2 3 ln, 2x4 nhp Hc sinh ra sõn. ng ti ch, khi ng. Hc sinh lng nghe nmYC ni dung bi hc. Hc sinh thc hin theo hng dn ca lp trng. Hc sinh thc hin theo hng dn ca Lê Thị Thu Hà.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Giáoánlớp1-2Buổituần19FontimeNewRoman, Bài soạn Giáoánlớp1-2Buổituần19FontimeNewRoman,

Hình ảnh liên quan

Ghi từ lên bảng Gạch chân  - Bài soạn Giáoánlớp1-2Buổituần19FontimeNewRoman

hi.

từ lên bảng Gạch chân Xem tại trang 3 của tài liệu.
b)Luyện viết: Treo bảng viết mẫu Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết  - Bài soạn Giáoánlớp1-2Buổituần19FontimeNewRoman

b.

Luyện viết: Treo bảng viết mẫu Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết Xem tại trang 5 của tài liệu.
Đếm số hình rồi tô màu. - Bài soạn Giáoánlớp1-2Buổituần19FontimeNewRoman

m.

số hình rồi tô màu Xem tại trang 8 của tài liệu.
 Gấp đôi hình vuông theo đường gấp chéo ở H2 ta được H3. - Bài soạn Giáoánlớp1-2Buổituần19FontimeNewRoman

p.

đôi hình vuông theo đường gấp chéo ở H2 ta được H3 Xem tại trang 9 của tài liệu.
Quan sát 1 em lên bảng điền, lớp điền VBT - Bài soạn Giáoánlớp1-2Buổituần19FontimeNewRoman

uan.

sát 1 em lên bảng điền, lớp điền VBT Xem tại trang 10 của tài liệu.
1.KTBC: Đọc sách kết hợp bảng con. Viết bảng con. - Bài soạn Giáoánlớp1-2Buổituần19FontimeNewRoman

1..

KTBC: Đọc sách kết hợp bảng con. Viết bảng con Xem tại trang 11 của tài liệu.
Đọc sơ đồ 2. Gọi đọc toàn bảng. - Bài soạn Giáoánlớp1-2Buổituần19FontimeNewRoman

c.

sơ đồ 2. Gọi đọc toàn bảng Xem tại trang 12 của tài liệu.
Cho học sinh thi làm nhan hở bảng từ. - Bài soạn Giáoánlớp1-2Buổituần19FontimeNewRoman

ho.

học sinh thi làm nhan hở bảng từ Xem tại trang 13 của tài liệu.
Lớp viết bài. 3HS lên bảng - Bài soạn Giáoánlớp1-2Buổituần19FontimeNewRoman

p.

viết bài. 3HS lên bảng Xem tại trang 17 của tài liệu.
II.Đồ dùng học tập: Hình vẽ VBT - Bài soạn Giáoánlớp1-2Buổituần19FontimeNewRoman

d.

ùng học tập: Hình vẽ VBT Xem tại trang 21 của tài liệu.
Bài 3: Tô màu vào 18 quả táo, 19 hình tam giác - Bài soạn Giáoánlớp1-2Buổituần19FontimeNewRoman

i.

3: Tô màu vào 18 quả táo, 19 hình tam giác Xem tại trang 22 của tài liệu.
Treo bảng phụ yêu cầu HS đọc các từ Bài viết có mấy  từ  ? - Bài soạn Giáoánlớp1-2Buổituần19FontimeNewRoman

reo.

bảng phụ yêu cầu HS đọc các từ Bài viết có mấy từ ? Xem tại trang 23 của tài liệu.