0

Tài liệu giao an 5 - T20 - KNS - 3 cot

23 407 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

tuần 20 Thửự hai ngaứy 10 thaựng 1 naờm 2011 THI S TRN TH MC TIấU : !"# $%&'()*+#+,+-+./0+11.+ '2345#" 6+789: CHUN B : 22+789 III. CC HOT NG DY- HC CH YU: ; $*+)2+. $*+)2' < =>?& 9%2=@ 2A 6 BC3% $7 2# 6 DE F>4& $=&84!& B.GHI)2J $7K++L $F&;M!& 8N2D =$7 $7O+P1Q $7RJ5F(: ;M!S+T+S'2& ' ,+ U$7M!T+S/@ UP+ 8N $D&1%& $7L@ =$7 =& 9@+#RCV ,+ ()*W+1X =$74( Y+Z+M.(A +@ +#@% !4 S+ ,+/ LLC['\M)20+@Z +1X I'['\M)20+@ZL S+/]@Z^2_2 4`R34 F& 4!)2+#_ ! ()*C[Z2'2X =$74( /0+S+/0+@ ab++c2 D& 9J@._2 42`+ 1M._Md()*@+1X eC2b+ +#@f+ BS+#@!)2() *QM0++#JX C[+./0+1 1.++./K4 g 0d2/h,+34 $<&&  2+c+D4+ - $7M!  i @<$7M!  I$7  8NC3/L@2M $7 2  F→D@.  ;4C3 = DI)+RAa&  BC3J  jA$7d/%M!+#  +L  ;K++L Ik5B+LJ: CÁNH CAM LẠC MẸ I.MỤC TIÊU: NJP+k1MP+1V, ;">F2 CHUẨN BỊ: >PUE#JW00( III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ; $*+)2+. $*+)2' 4 1. Bài cũ:  8NDT@ ll+  BC3%  F$7JT8N 34 2. Bài mới& HĐ 1&84!&=m B.GHI)2J  $7K++L HĐ 2&Hướng dẫn nghe-viết 8N*"  $7K++L F$7J4( B*+)2X GDMT&8c1M._Z +0#+. .  +2ZV!0 #+ $jJ T /@& C0 / A 2 nI2o-"'\M. ,+Lb)2p $7J+ =$7J+4  D<$7T/@ 8Nq$7J $7Jk IQS2 *" IQE→r BC3+ $7\'e  sb2'[2e HĐ3:HDHS làm bài tập chính tả >F2& I$7M.()2 2 8N+2! I$7J   $7M.()2>  (tM!8S2,   $7J BC3UR/J_P+ I M!/0beX $71M&72/dT ll+eR+'u@T&2 +S2a+a2M2+Q +Y  ;4C3 v+ k/h /0+ % 2 `+&  J  Md  1  1  2  2 ?+Y# 2 3. Củng cố,dặn dò:  BC3J  jA$7d  $7K++L  $7.! T Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: >Jk1ak#+/k)21a/J)21a @ > w 2 w =gFgD2$782 w . x   I. CHUẨN BỊ  8N&It^+c12@1+1u+789 $7&It^+QM/]00+4/]/3 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ; $*+)2(M $*+)2a 4 35 1. Bài cũ : 2. Bài mới : HĐ 1&84!& HĐ 2&\& F$7>F Bài 1: IPZ4#+"1@ %se'R2'R A  'R Bài 1: $7\'2@sb/% 232 s& y 2 1 2 yFE Bài 2: Bài 2: $7\ ;M!k/kA#+ /k1a/J)2@ F$7.+S2 I)+R/z+1T2'R2 J)2*k CFCD=<y={{< Bài 3: Bài 3: 2:Nc+0+Vk 1a/J#+/k)2@ :$4+-$7QM&>CL =a+1CL'u"* _W+#+P+`+)2 CL>CL2.a+ 1CL'u"_W+#+ `+ QM .( )2 CL Bi 4: $4+-$7("\ !2& Bi 4: Dnh cho HSKG k1a& |CD=<y={{<5: k[21a& ={{<&Fy}<F5: I1H& }<FU|y=E<F5: 92j 1 3. Cng c dn dũ : V&EM YấU QUấ HNG5JF: I. MC TIấU : - >JS+!O"4/+%+@(2+2C M\+_. ,+ H.J\d_.,+1+R"+@(C M\+_. ,+ >. x , ~ w '2 w 2 M._.,+2 w + x w C M ~ +_.,+ II. CHUN B : 8N&UiJ $7&] III. CC HOT NG DY HC CH YU : TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3 1.Kiểm tra bài cũ: - Giới thiệu tranh về một việc làm thể hiện Em yêu quê hơng - GV nhận xét chung, cho điểm. - 2 HS giới thiệu. - HS khác nhận xét, bổ sung. 30 2.Bài mới: => Lấy vở: Ghi bài * Giới thiệu bài: => Ghi tên bài vào vở HĐ1: Triển lãm tranh: - HS trng bày tranh vẽ của bản thân. HĐ2: Bày tỏ thái độ: Bài 2: - HS đọc yêu cầu. - GV treo BP, nêu lần lợt từng ý. - Đáp án: Tán thành: a,d Không tán thành: b, c. - HS thảo luận nhóm 5. - HS giơ mặt cời mếu. - HS giải thích vì sao? HĐ3: Xử lí tình huống: - HS làm bài tập 3 SGK. Bài 3: - HS thảo luận nhóm để thống nhất ý - GV giao nhiệm vụ cho các nhóm kiến xử lí tình huống. - HS đại diện nhóm lên trình bày HĐ4: Liên hệ: - HS đọc yêu cầu bài 4. Bài 4: - HS nêu ý hiểu của bản thân. - HS nêu thêm các việc làm thể hiện: Em yêu quê hơng. - HS nhận xét, bổ sung. 2 3.Củng cố d n do - Bài hôm nay ta cần ghi nhớ những gì? - GV nhận xét giờ học. - Bài sau: Bài 10. - HS đọc ghi nhớ SGK - HS thực hiện theo. Thửự ba ngaứy 11 thaựng 1naờm 2011 ;M!T M RNG VN T: CễNG DN I.MC TIấU: $%+z2)2Tcụng dõn5>=:gCJ"*'RTV2J+cụng@ k"LM.()2>FgK"*'RTY++z24T0+ '[ c+O"45>D><: II.CHUN B : /]+ III.CC HOT NG DY- HC CH YU: ; $*+)2+. $*+)2' 4 1. Bi c&+4 9%2F$7 BC3% F$7#b>F 34 2.Bi mi: H 1&84!&=m B.GHI)2J $7K++L H 2&HD HS lm BT1: 4-5 BC3UR/J_P+ =$74( $7L@F I0+ &B+# )2=4@ _Md"+z2c4Q4 H 3&HDHS lm BT2 : 8-10 I$7+QMUP D$7 I$7M.()2>F $7b>DL J $7%Z/J U IB8 )2 4 )2 +&0+ 0+ *+ 0+ P+ U IB8 /0+ . ^& 0+ `+0+k0+0+ UIB8"/32M&0+ 0++!  ;4C3  BC3UR/J_P+ HĐ 4&HDHS làm BT3 : 7-8’  8N+2!  =$74( $7  $71M/J_& BC3UR/J_P+ UY++z240+ &    P+  U+z240+ &Y+  *0+ 0+P+  ;4C3 HĐ 5 & HD HS làm BT4 : 4-5’ ( Dành cho HSKG)  I$7U1M/J_ BC3UR/J_P+& =$74(  $7  $71M/J_& Không thể thay từ công dân bằng những từ đồng nghĩa ở BT3.  ;4C3 2 3. Củng cố,dặn dò: BC3J ‚L>W BK*+>= 9. € M! KỂ CHUYỆN Đà NGHE, Đà ĐỌC  MỤC TIÊU : 9%" M!W+LWdS+Q+,+'R+!L LJ'R+gJ2sdZ+z2 M! CHUẨN BỊ: G*'R'@S+ M!dQ+,+'R+!L M!4E  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU& ; $*+)2+. $*+)2' 4 1.Bài cũ:  9%2F$7  BC3%  $7# 35 2.Bài mới: HĐ 1&8N+4!& B.GHI)2J  $7K++L HĐ 2 :HD HS hiểu yêu cầu của đề bài :  NJ.+4  8  4  S+  T  +S  _2 ++  =$74(  ID$7+"Z+789 D$7+"Z+789  ;4(+"Z=FD  ;  Z    '&  /%  S+    M!  W  +L  W    + ,+1%'\V+Pa a 9%2'\t^)2$7b  I  $7  @  4  4  d    M!'u/%  $7@. M!'u/% HĐ 3&HS kể chuyện  I$7+"ZF  I$7/%M!L@  =$74(  $7/%M!L@F2s dZ+z2 M!  I$7/%  $7/%44 ;4C3L+"Z)28N UB*+ M!X UI/%X U9+CQX BC3U/LS+$7/%2M 1 3. Củng cố,dặn dò: BC3J jA$7dM!/%. >1+#/%2M  $7K++L  $7\! Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN I. MỤC TIÊU: >J_MKk!k1a > w 2 w =2gF2gDg$782 w . x  I. CHUẨN BỊ• w  w  III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ; $*+)2(M $*+)2a =>?&<Eƒ F>4& $=&84!&=ƒ $F84!0+Vk! k1a&}=„ƒ 8N+4!0+Vk!k 1  a    789  5k  0+  _2 /k: 7yCCD=< 57&j!k1a …&>/k1a: $\&=r={ƒ Bài 1 a,b : Nc+\J0+ Vk!k1a)+ R/z+k 'R  IPZ4#+"y E F  >=2& 27yECECD=<yr{E F 7y„<C„<CD=<y„E„F<F Ay E < 1@%M% 'R  Bài 2a,b : $7\'2@sb/%2 3Bài 2a,b : Bài 3: Bài 3: HS đọc đề, phân tích đề. j!kA& <EC<ED=<yF{DE F DI)+RAa&=Fƒ BK0+Vk!k1 a Khoa học: SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC ( tiết 2)  . MỤC TIÊU : B."*'RkcdJs@2CM2c+)2!A)2 c+)2'+ II. CHUẨN BỊ : - $12+{„{= 789 8QMg+ x  ~ 2 iJ .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ; $*+)2+. $*+)2' < D„ =Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: HĐ 1&84!&=ƒ - F$7 HĐ 2: Trò chơi: “Chứng minh vai trò của nhiệt trong biến đổi hoá học†& 8N$7,L@ $7,L@ B@b+d/%@1 ,a,"+4!b2+ {„789 T+@+4!V )2@14+ @/ Kết luận&Sự biến đổi hoá học thể xảy ra dưới tác dụng của nhiệt. $7PZ+L HĐ 3 Thực hành xử lí thông tin trong SGK: 7-8' I$7*+L@ $7*+L@ 8NM.(@b+d/% @10+_2' 1u%# 6bc \2+{„{=789 I!@1M !*'R@1M/J _!)2@1Ge @h# 6)2* I@/s'+ 1 Kt lun& S bin i hoỏ hc cú th xy ra di tỏc dng ca ỏnh sỏng. 3. Cng c, dn dũ: 8=F$7K *+ Nd\k+!t^ '2 BC3J Thửự tử ngaứy 12 thaựng 1naờm 2011 ~ i ~ I B$v w v w ~ ~ I> ~ I vIv x I$Gv ~ B8 I.MC TIấU: 0MgJQ++/ 'R@d'\@++@d)20+e1!I+ $%*+&>%,+'M.4e1!)+*"d )2+5#" 6=F:'+2 , w , ~ D CHUN B : U>+c III,CC HOT NG DY HC CH YU : ; $*+)2+. $*+)2' 4 1.Bi c: 9%2F$7 $7U# 6 34 2.Bi mi: H 1&8N+4!& B.GHI)2J $7K++L H 2 &;M!& 8N2E =$7 $7RJ5F(: ;M!S+T+S '2 UT/@&Yd2Ma12 / UP+ $7L@F =F$7 8N H 3&Tỡm hiu bi : =UF&I$7 9%S+@++@4)2 0+!_2#/1X =$74( 0+W@S+"+P4d d ' +_2 S+#/1/2 DU<UE& N!)20+!%! S+tQ+1X $7( +=+#M.4@Qa+ 1+z2''+JA+'R '4)21IG T M!ML'M+z d!)2+#0+  4Q4X -(Dành cho HSKG) B+#  0+      @    !  4  Q  4l B+#0+ J+@0+ +@)2'\+!C M\+Q 4l HĐ 4:Đọc diễn cảm:  I$7  2+c+'•4+ -F  i @<$7M!  I$7  8NC3/L$72M  =→F$7 $7K++L $7F  $7  ;4C3 2 3.Củng cố,dặn dò:  BC3J  jA$7dM! $7KZ+z2)2  $7K++L  $7\! Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: >Jk!k1a/J& >/k)21a I)21a> w 2 w =Fg$782 w . x  I. CHUẨN BỊ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ; $*+)2(M $*+)2a D DE =>?& F>4& $=&84!&=ƒ $F&\&FrF{ƒ Bài 1: Bài 1: $7\'2@sb3 2 $1a6&rCrCD=<y =ED{| F $1a&=„C=„CD=<yD=< F Bài 2: Bài 2:  8N 4+  - $7  k ! k 1a/J)2@I k&Tk#+/k1 aYk*/kT@ c+0+V%k!k )21a $7\'2@sb3 2 I)+R/z+1T2'R2 J+CD=<y|F{ I)+R/z+k2'R   [...]... nước phát triển ngành cơng nghiệp: khai thác dầu mỏ, sản xuất ơ tơ, 5 Khu vực Đơng Nam Á : HĐ 4 : ( làm việc cả lớp) - HS quan sát H3 ở bài 17 và H5 ở bài 18 Kể tên 11 nước thuộc khu vực ĐNÁ ? - VN, Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc, Thái Lan, In-đơ-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Đơng-ti-mo, Vì sao ĐNÁ có khí hậu nóng ẩm ? - Khu vực Đơng Nam Á có đường Nêu đặc điểm kinh tế khu vực ĐNÁ ? Vì... Hướng dẫn HS làm BT1: - GV giao việc - 1 HS đọc u cầu + đoạn trích -HS đọc thầm , tìm câu ghép trong đoạn văn - Làm bài + phát biểu ý kiến - Lớp nhận xét - Nhận xét + chốt lại kết quả đúng - Hướng dẫn HS làm BT2: - Cho HS đọc u cầu của BT2 - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - GV giao việc - Cho HS làm bài, dán giấy BT lên - HS làm bài trên bảng : Gạch chéo, bảng phân tích các vế câu ghép, khoanh tròn các từ và... HĐ 3 : HD HS làm BT2: - Cho HS đọc u cầu BT + đọc gợi ý - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - Dựa theo BT1, mỗi em hãy lập lại tồn bộ CTHĐ của buổi liên hoan văn - Lắng nghe nghệ - Cho HS làm bài, phát giấy+bút dạ * GDKNS : HS làm bài theo nhóm, cho nhóm hồn thành chương trình hoạt động - Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 1 - HS trình bày - Lớp nhận xét 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - HS lắng nghe -. .. hồn chỉnh 34 HĐ 3. HS làm bài : 2 7-2 9’ - Nhắc HS cách trình bày 1 bài tập làm văn - HS làm bài - Thu bài khi HS làm xong 1 HĐ 4.Củng cố,dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà đọc trước tiết tập - HS lắng nghe làm văn Lập chương trình hoạt động Luyện từ và câu : NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ I MỤC TIÊU: - Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (ND ghi nhớ) - Nhận biết các quan hệ từ,...Bài 3: GV hướng dẫn HS tự nêu cách Bài 3: Dành cho HS giỏi làm rồi làm bài và chữa bài Bài giải: Diện tích của hình tròn nhỏ (miệng giếng) là: 0,3m 0,7m 2 3 Củng cố dặn dò : 0,7 x 0,7 x 3, 14 = 1 , 53 86 (m2) Bán kính của hình tròn lớn là: 0,7 + 0 ,3 = 1 (m) Diện tích của hình tròn lớn là: 1 x 1 x 3, 14 = 3, 14 (m2) Diện tích phần tơ đậm (thành giếng) cần tìm là: 3, 14 - 1 , 53 86 = 1,6014 (m2)... - Biểu đồ nói về điều gì? - Có bao nhiêu phần trăm HS tham gia mơn Bơi? - Tổng số HS của tồn lớp là bao nhiêu? Quan sát và trả lời Quan sát và trả lời Quan sát và trả lời Quan sát và trả lời - Tính số HS tham gia mơn Bơi HĐ 3 Thực hành đọc, phân tích và xử lý số liệu trên biểu đồ hình quạt : 12 13' Bài 1: - Hướng dẫn HS: + Nhìn vào biểu đồ chỉ số phần trăm HS thích màu xanh + Tính số HS thích màu xanh... ý;dùng từ, đặt câu đúng I CHUẨN BỊ: - Một số tranh ảnh minh họa nội dung đề văn III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 HĐ1.GV giới thiệu bài: - HS lắng nghe 4 HĐ 2.HDHS làm bài: - Cho HS đoc 3 đề bài trong SGK - 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm - Cho HS chọn đề bài - HS chọn một trong 3 đề - GV gợi ý:Nếu chọn tả 1 ai đó thì - HS lắng nghe phải nêu được nét... tròn bé là: 471 - 37 6,8 = 94,2 (cm) Đáp số: 94,2 cm 15cm 60cm O Bài 3 : Đọc đề, phân tích đề Bài 3 : Diện tích hình đã cho là tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa hình tròn 10cm 7cm Chiều dài hình chữ nhật là: 7 x 2 = 14 (cm) Diện tích hình chữ nhật là: 14 x 10 = 140 (cm2) Diện tích của hai nửa hình tròn là: 7 x 7 x 3, 14 = 1 53 ,86 (cm2) Diện tích hình đã cho là: 140 + 1 53 ,86 = 2 93, 86 (cm2) Bài 4:... cặp quan hệ từ được sử dụng trong câu ghép(BT1); biết cách dùng các quan hệ từ để nối các vế câu ghép (BT3) HSG làm đươ ̣c BT2 II CHUẨN BỊ : - Một số giấy khổ to đã phơ tơ các bài tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 4 1.Bài cũ: - Kiểm tra 2 HS - 2HS làm lại các BT1 trong bài - Nhận xét, cho điểm MRVT: Cơng dân 35 2.Bài mới: HĐ 1 : GV giới thiệu bài: - HS... lược ? 1 - HS thảo luận theo nhóm 4: - Đại diện nhóm trình bày kết hợp chỉ bản đồ - Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nghìn cân treo sợi tóc Sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta phải đương đầu với ba thứ giặc : "giặc đói", "giặc dốt", "giặt ngoại xâm" - Chín năm đó được bắt đầu vào sự kiện ngày 1 9-1 2-1 946 và kết thúc vào thời gian 7 -5 - 1 954 * Lời . sao? H 3: Xử lí tình huống: - HS làm bài tập 3 SGK. Bài 3: - HS thảo luận nhóm để thống nhất ý - GV giao nhiệm vụ cho các nhóm kiến xử lí tình huống. - HS. 2: - HS đọc yêu cầu. - GV treo BP, nêu lần lợt từng ý. - Đáp án: Tán thành: a,d Không tán thành: b, c. - HS thảo luận nhóm 5. - HS giơ mặt cời mếu. - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu giao an 5 - T20 - KNS - 3 cot, Tài liệu giao an 5 - T20 - KNS - 3 cot,

Hình ảnh liên quan

- Đưa bảng phụ ghi đoạn 3 và hướng dẫn đọc - Tài liệu giao an 5 - T20 - KNS - 3 cot

a.

bảng phụ ghi đoạn 3 và hướng dẫn đọc Xem tại trang 2 của tài liệu.
-HS viết bảng con. - 1HS viết bảng lớn. - 3-4 HS đọc từ khú. - GV đọc – HS viết  - HS viết chớnh tả  Chấm, chữa bài  - Tài liệu giao an 5 - T20 - KNS - 3 cot

vi.

ết bảng con. - 1HS viết bảng lớn. - 3-4 HS đọc từ khú. - GV đọc – HS viết - HS viết chớnh tả Chấm, chữa bài Xem tại trang 2 của tài liệu.
kẻ bảng phõn loại. - Tài liệu giao an 5 - T20 - KNS - 3 cot

k.

ẻ bảng phõn loại Xem tại trang 5 của tài liệu.
-Viết bài lờn bảng lớp. - Tài liệu giao an 5 - T20 - KNS - 3 cot

i.

ết bài lờn bảng lớp Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Đưa bảng phụ ghi sẵn và hướng dẫn đọc đoạn 2 - Tài liệu giao an 5 - T20 - KNS - 3 cot

a.

bảng phụ ghi sẵn và hướng dẫn đọc đoạn 2 Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Lớp nhận xột bài trờn bảng - Tài liệu giao an 5 - T20 - KNS - 3 cot

p.

nhận xột bài trờn bảng Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Vẽ sẵn biểu đồ đú vào bảng phụ. - Tài liệu giao an 5 - T20 - KNS - 3 cot

s.

ẵn biểu đồ đú vào bảng phụ Xem tại trang 19 của tài liệu.

Từ khóa liên quan