Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

26 276 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 TUN 12 ------------- Ngy son: Ngy 31 thỏng 10 nm 2010 Ngy ging: Th hai ngy 01 thỏng 11 nm 2010 Mụn : Toỏn BI : LUYN TP CHUNG. I. Mc tiờu : Kin thc : - Thc hiờn c phep cụng ,phep tr cac sụ a hoc ; phep cụng vi sụ 0 , phep tr mụt sụ cho 0 .Bit viờt phep tinh thich hp vi tinh huụng trong hinh ve . K nng : -Rốn k nng thc hnh thnh tho cỏc phộp tinh o Thỏi : -Giỏo dc hc sinh tớnh cn thn , chớnh xỏc khi lm bi Ghi chỳ :bi tp cn lm bi 1, bi 2 (cụt 1 ) , bi 3 ( cụt 1,2 ) , Bai 4 II.Chuõn bi : -B dựng toỏn 1 III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1.KTBC: Tớnh 5 + 0 = 0+5 = 2+1= 2.Bi mi :GT trc tip, ghi ta. 3.Hng dn hc sinh luyn tp: Bi 1: Hc sinh nờu yờu cu: 4+1 = 5-2 = 2+3 = 5- 3 = Bi 2: Gi nờu yờu cu ca bi: Hc sinh nờu cỏch tớnh . 3 +1+ 1 3- 2 -1 5 2 2 Bi 3: Hc sinh nờu cu ca bi: HS nờu li cỏch thc hin bi ny. Bi 4: Hc sinh nờu cu ca bi: Treo tranh tranh, gi nờu bi toỏn. Yờu cu cỏc em lm bi vo v Cựng cỏc em cha bi 4.Cng c: Hi tờn bi. Khi cng hoc tr mt s vi 0 thỡ kt qa thu c nh th no? Cho 2 s, bit tng hai s ú l 3 v hiu cng bng 3. Tỡm hai s ú? 5.Nhn xột dn dũ :V nh xem li cỏc 3em lờn bng lm , c lp lm bng con Tớnh C lp lm bng con Tớnh Thc hin t trỏi sang phi Hc sinh lm bng con. in s thớch hp vo ụ trng HS lm v. Nờu kt qu bi lm ca mỡnh Cú 4 con hu, 1 con hu chy i. Hi cũn li my con hu? 4 1 = 3 Cú 3 con hu, thờm 1 con hu na. Hi cú tt c my con hu? 3 + 1 = 4 Hc sinh nờu tờn bi. Bng chớnh s ú. Hc sinh nờu phộp tớnh: 3 + 0 = 3 hay 3 0 = 3. Thc hnh nh Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 bi tp ó lm , tit sau luyn tp chung Mụn: Hc vn. BI 46: ễN - N I.Mc tiờu : Kin thc : c c :ụn , n , con chụn , sn ca ; t v cõu ng dng; Vit c : ụn , n , con chụn , sn ca ; Luyn núi t 2 - 4 cõu theo ch : Mai sau khụn ln . K nng : Rốn cho hc sinh k nng c , vit thnh tho , luyn núi thnh cõu Thỏi : Giao duc cac em chm chi hoc tõp ờ mai sau khụn ln tr thanh nhng con ngi co ich cho xa hụi II.Chuõn bi Tranh minh ho t khúa.Cõu ng dng.Tranh minh ho luyn núi. III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1.KTBC :Vit : bn thõn , khn rn, dn dũ c cõu ng dng 2.Bi mi: Ghi bng vn ụn , oc mu Gi HS phõn tớch vn ụn. Lp ci vn ụn. HD ỏnh vn vn ụn. - Cú vn ụn, mun cú ting chn ta lm th no? Ci ting chn. Gi phõn tớch ting chn. GV hng dn ỏnh vn ting chn. Dựng tranh gii thiu t con chn. c trn t con chn. c mụ hỡnh 1 Luyn vit Vit mu . hng dn cỏch vit Vn n (dy tng t) So sỏnh 2 vn. c t ng dng: ễn bi, khụn ln, cn ma, mn mn. Hi ting mang vn mi hc trong t. Gi c ton bng. 3.Cng c tit 1: Hi vn mi hc. c bi. Tỡm ting mang vn mi hc. Tit 2 Luyn c bng lp : c vn, ting, t ln xn Luyn c cõu : GT tranh rỳt cõu ghi bng: Sau cn ma, c nh cỏ bi i bi li bn rn. c mu Vit bng con Mt em c .ng thanh HS phõn tớch, cỏ nhõn 1 em. Ci bng ci. CN 4 em, c trn 4 em, nhúm. Thờm õm ch ng trc vn ụn v thanh huyn trờn u vn ụn. Ton lp ci ting chn .CN 1 em CN 4 em, c trn 4 em, nhúm. 3 em . ỏnh vn ,c trn cỏ nhõn, t, lp Quan sỏt vit trờn khụng , bng con Ging nhau: kt thỳc bng n. Khỏc nhau: ụ v u vn. Khụn , cn , mn , mn 2 em. Vn ụn, n. C lp tỡm ting cú vn va hc c cỏ nhõn nhiu em Lng nghe Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 Yờu cu cỏc em c cõu trờn Luyn vit Quan sỏt: ụn , n, con chn , sn ca ,nhn xột cao, khong cỏch, v trớ du thanh ? Yờu cu cỏc em vit vo v Luyn núi: Ch : Mai sau khụn ln. Bc tranh v gỡ? Mai sau ln lờn con m c iu gỡ? Ti sao con thớch ngh ú? B m con lm ngh gỡ? Mun thc hin c c m ca mỡnh bõy gi con phi lm gỡ? 4.Cng c: Hi tờn bi. 5.Nhn xột, dn dũ: Hc bi, xem bi nh en , ờn c cỏ nhõn , ng thanh ch cao 5l : h , ch cao 2 li : c.a,o C lp vit vo v Bộ c m tr thnh chin s biờn phũng Hc sinh núi da theo gi ý ca GV. Hc sinh khỏc nhn xột. T liờn hờ tra li Nhc li tờn bi ụn , n Thc hnh nh . Mụn: o c BI 6: NGHIấM TRANG KHI CHO C (TIT 1) I Mc tiờu: Kin thc: HS hiu tr em cú quyn cú quc tch. Quc k Vit Nam l lỏ c gia cú sao vng 5 cỏnh. Quc k tng trng cho t nc, cn phi tụn trng gi gỡn. K nng: HS cú k nng nhn bit c lỏ c, phõn bit c t th ng cho c ỳng vi t th sai, bit nghiờm trang trong cỏc gi cho c u tun. Thỏi : HS t ho mỡnh l ngi Vit Nam, bit tụn kớnh quc k, yờu quớ t quc Vit Nam. II. Ti liu v phng tin. 1- Giỏo viờn: - Giỏo ỏn, v bi tp o c, lỏ c Vit Nam . 2- Hc sinh: - SGK, v bi tp. III. Cỏc hot ng Dy hc. Hot ng dy Hot ng hc 1- n nh t chc: 2- Kim tra bi c - Chỳng ta cn bit kớnh trng anh ch v nhng nhn em nh nh th no. - GV nhn xột, ghi im. 3- Bi mi a- Gii thiu bi. Cho c lp hỏt bi "Lỏ c Vit Nam", GV nhn mnh tờn bi hc. * H 1: Quan sỏt tranh v tho lun Hc sinh hỏt. Tr li cõu hi. Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 - Yờu cu HS quan sỏt tranh v tho lun ? Cỏc bn nh trong tranh ang lm gỡ. ? Cỏc bn ú l ngi nc no. - KL: Cỏc bn nh trong trang ang gii thiu, lm quen vi nhau, mi bn mang 1 quc tch riờng: Vit Nam, Lo, Trung Quc, Nht Bn . Tr em cú quyn cú quc tch, chỳng ta l quc tch Vit Nam * H2: Quan sỏt bi 2 v m thoi - Quan sỏt v tho lun nhúm. ? Mi ngi trong tranh ang lm gỡ. ? T th h ng nh th no ? Vỡ sao phi ng nghiờm trang khi cho c. ? Vỡ sao h li suụng sng cựng nhau nõng lỏ c t quc. -KL: Quc k tng trng cho mt nc, Lỏ c Vit Nam cú mu , sao vng gia. - Quc ca l bi hỏt chớnh thc ca mt nc dựng khi cho c. - Khi cho c cn phi: Sa sang qun ỏo, u túc, ng nghiờm, mt hng v lỏ quc k. * H3: Hc sinh lm bi tp 3: - GV hng dn hc sinh lm bi tp. - Gi hc sinh by t ý kin ca mỡnh - KL: Khi cho c phi ng nghiờm trang, khụng quay ngang, khụng lm vic riờng. 4- Cng c, dn dũ. - Nhn mnh ni dung bi hc. - GV nhn xột gi hc. Hc sinh tho lun tranh ni dung bi 1 - Cỏc bn ang gii thiu mỡnh l ngi nc no v lm quen vi nhau - Bn l ngi Vit Nam vỡ bn ang cho c Vit Nam - Quan sỏt bi tp 2, tho lun nhúm v di din nhúm tr li. - Mi ngi trong tranh ang cho c vi t th ng nghiờm. - Khi cho c phi ng nghiờm, phi tụn nghiờm lỏ quc k Vit Nam. - Vỡ quc kỡ tng trng cho 1 nc. - Vỡ minh c nõng lỏ quc kỡ ca t quc mỡnh. - Nờu yờu cu bi tp 3 - Hc sinh lm bi tp - Hc sinh by t ý kin. V hc bi. c trc bi sau. Ngy son: Ngy 31 thỏng 10 nm 2010 Ngy ging: Th ba ngy 02thỏng 11 nm 2010 Mụn : Hc vn BI 47: EN- ấN I.Mc tiờu : Kin thc : c c :en, ờn , la sen, con nhờn; t v cõu ng dng. Vit c :en, ờn , la sen, con nhờn. Luyn núi t 2 - 4 cõu theo ch : Bờn phai, bờn trai, bờn trờn, bờn di Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 K nng : Rốn cho hc sinh k nng c , vit thnh tho , luyn núi thnh cõu Thỏi : Giao duc cac em tinh chm chi , chiu kho trong hoc tõp II.Chuõn bi Tranh minh ho t khúa., cõu ng dng ,phn luyn núi. III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1.KTBC : Vit cỏc t con chn , sn ca, mn mn oc cõu ng dng 2.Bi mi: Ghi bng vn en, c mu Gi 1 HS phõn tớch vn en. Ci vn en. So sỏnh vn en vi on. HD ỏnh vn en. Cú vn en, mun cú ting sen ta lm th no? Ci ting sen. GV nhn xột v ghi bng ting sen. Gi phõn tớch ting sen. Hng dn ỏnh vn ting sen. Dựng tranh gii thiu t lỏ sen. c trn t lỏ sen. c ton bi trờn bng Luyn vit Vit mu , hng dn cỏch vit Vn ờn (dy tng t) So sỏnh 2 vn.en , ờn Luyn vit: Vit mu , hng dn cỏch vit c t ng dng: ỏo len, khen ngi, mi tờn, nn nh. Hi ting mang vn mi hc trong cỏc t trờn ?yờu cu cỏc em phõn tớch cỏc ting ú c mu Gi c ton bng. 3em lờn bng vit , c lp vit bng con 2em c ng thanh HS phõn tớch õm e ng trc , õm n ng Sau C lp ci vn en Ging nhau: kt thỳc bng n. Khỏc nhau: en bt u bng e. CN 4 em, c trn 4 em, nhúm. Thờm õm s ng trc vn en. Ton lp ci ting sen . CN 1 em CN 4 em, c trn 4 em, nhúm. Hai em c ỏnh vn, c trn, cỏ nhõn , t , lp CN 2 em Quan sỏt, vit trờn khụng , bng con Ging nhau: kt thỳc bng n. Khỏc nhau: e v ờ u vn. . Ton lp vit trờn khụng , vit bng con . HS ỏnh vn, c trn cỏ nhõn nhiu em len, khen,tờn , nn. 2em phõn tớch Lng nghe 2em c li Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 3.Cng c tit 1: Tỡm ting mang vn mi hc. Tit 2 Luyn c bng lp : c vn, ting, t ln xn Luyn c cõu : GT tranh rỳt cõu ghi bng: Nh D Mốn gn bi c non. Cũn nh Sờn thỡ ngay trờn tu lỏ chui. c mu Luyn vit Quan sỏt: en , ờn, lỏ sen, con nhn ,nhn xột cao, khong cỏch, v trớ du thanh Yờu cu cỏc em vit vo v Hng dn thờm mt s em vit cũn chm Luyn núi: Ch : Bờn phi, bờn trỏi, bờn trờn, bờn di. Bc tranh v gỡ? Bờn trờn con chú l nhng gỡ? Bờn phi con chú? Bờn trỏi con chú? Bờn di con mốo?4 Bờn phi con l bn no? 4.Cng c: Hi tờn bi.Gi c bi. GV nhn xột trũ chi. 5.Nhn xột, dn dũ: Hc bi, xem bi nh Tit sau : in , un C lp tỡm ting cú vn va hc c cỏ nhõn nhiu em Lng nghe. 4em c ch cao 5l : h ch cao 2 li : c,o , n C lp vit vo v Hc sinh núi da theo gi ý ca GV. Hc sinh khỏc nhn xột. Mốo, chú, qu búng, bn gh. Bn, con mốo. Gh. Qu búng. Bn, con chú. Nhc li ni dung va hc 2em c bi Thc hnh nh Mụn: Luyn gii toỏn BI: LUYN TP PHẫP CNG TRONG PHM VI 4 - 5 I. Mc tiờu - Cng c cho HS cỏc phộp cng , tr trong phm vi 5 - Hc sinh luyn lm toỏn ỳng, nhanh - Luyn thúi quen thn trng, yờu thớch mụn toỏn II. Cỏc hot ng dy hc: Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1. Bi c: -HS lm bi tp 1 vo bng con -HS thc hin trờn bng con Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 -GV vit bi tp lờn bng. 2. Luyn tp : Bi 1: Tớnh: 0 + 5 =. 2 + 2 = 4 + 1 = 1 + 4 = 3 + 2 = 2 + 0 = Bi 2: Tớnh 5 + 0= . 1 + 4= . 2 + 3= 3 + 2.= Bi 3 : Tớnh 3+ 1 + 1 = 5- 2- 2= 2 + 2 + 0 = 5- 3 2 = Bi 4 : in du <, > , = - Giỏo viờn HD HS lm bi - Giỏo viờn chm, nhn xột Bi 5: Vit kt qu phộp cng GV chm cha bi 3.Cng c dn dũ :Gv nhn xột gi hc -V nh xem li cỏc bi tp - Hc sinh lm ln lt tng bi -HS tỡm s thớch hp in -HS lm v cha bi -HS lm v 3 em lờn cha bi -HS lm bi 1 em lờn cha bi -HS lờn cha bi Giỏo ỏn chiu. ------ ------ Mụn: Toỏn nõng cao CNG TR TRONG PHM VI 5 I. Mc tiờu: - Cng c cho HS cỏc phộp cng , tr trong phm vi 5 - Hc sinh luyn lm toỏn ỳng, nhanh - Luyn thúi quen thn trng, yờu thớch mụn toỏn II. Cỏc hot ng dy hc: Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1. Luyn bng con HS lm bi vo bng con GV vit bi tp lờn bng. 2. Luyn tp : Bi 1: Tớnh: 4 + 1 1 =. 2 + 2 + 1 = 3 + 1 + 1 = 0 + 4 - 4 = 3 + 2 2 = 2 + 0 + 3 = Bi 2 : Tớnh GV hng dn HS lm bi Bi 3 : Tớnh HS thc hin trờn bng con - Hc sinh lm ln lt tng bi HS tỡm s thớch hp in HS lm v cha bi Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 3 + 1 + 0 = 5 2 - 1= 2 + 3 + 0 = 5 - 3 0 = Bi 4 : in du <, > , = 2 + 3.5- 0 4 1.4 + 1 5 2.3 + 1 5 1 2 + 2 3.Cng c dn dũ :Gv nhn xột gi hc V nh xem li cỏc bi tp HS lm v 3 em lờn cha bi HS lm bi 1 em lờn cha bi HS lờn cha bi Mụn: Th cụng Bi : ễN TP CHNG I- K THUT Xẫ DN GIY I. Mc tiờu : Kin thc : Cung cụ c kiờn thc , ki nng xe , dan giõy . Xe ,dan c it nhõt mụt hinh trong cac hinh a hoc . ng xe it rng ca . Hinh dan tng ụi phng . K nng :Rốn k nng xộ , dỏn thnh tho Thỏi :Giỏo dc cỏc em tớnh chm ch , cn thn khi lm bi Ghi chỳ : Vi hc sinh khộo tay -Xộ , dỏn c it nhõt hai hinh trong cac hinh a hoc .Hinh dan cõn ụi , phng . Trinh bay ep .Khuyờn khich xe , dan thờm nhng san phõm mi co tinh sang tao . II.Chuõn bi :Cỏc hỡnh mu cỏc bi 4,5,6,7,8,9 III.Cỏc hot ng dy hc : Hot ng GV Hot ng HS 1.Bi c :Kim tra s chun b ca hc sinh 2.Bi mi : A, Gii thiu bi B, ễn li cỏc bi ó hc Nhc li cỏc bi ó hc a ra cỏc hỡnh mu cho cỏc em xem Yờu cu cỏc em nhc li cỏch xộ dỏn tng hỡnh Cựng cỏc em nhn xột ,b sung C. Thc hnh : Cỏc em hóy chn mu giy v xộ , dỏn mt trong nhng bi ó hc Chỳ ý : Xộ xong cỏc em hóy sp xp , dỏn lờn t giy nn v trỡnh by sao cho cõn i ,p Khuyờn khich thờm nhng em kheo tay xe , dan 2 hinh a hoc biờt trang tri cac hinh o lờn bn giy mu , h dỏn Nhiu em nhc li Xộ dỏn hỡnh ch nht , hỡnh tam giỏc , hỡnh vuụng , hỡnh trũn ,qu cam,cõy , con g Nhiu em nhc li Thc hnh xộ dỏn mt trong nhng bi ó hc Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 theo y tng sang tao . Yờu cu cỏc em trng by , gii thiu sn phm Cựng cỏc em nhn xột , ỏnh giỏ Tuyờn dng nhng em lm nhanh , ỳng D, Cng c - dn dũ :Xem li cỏc bi . Tp xộ dỏn thờm cho thnh tho nh bi xộ dỏn qu cam , con g Tit sau : xộ dỏn hỡnh l hoa Trng by gii thiu sn phm Thc hnh nh Mụn: Ting Vit t hc BI 46: ễN - N I .Mc ớch yờu cu : - HS c vit thnh tho vn ụn , n v cỏc t ng dng - Luyn tp lm ỳng cỏc bi tp II. Cỏc hot ng dy hc: Hot ng ca GV Hot ng ca HS Hot ng 1 : Luyn c -GV hng dn HS c ỳng vn ụn , n v cỏc t ng dng -GV hng dn cỏch c cho HS Hot ng 2 : Luyn vit VBT -GV hng dn cỏch vit vn :ụ n, n, n ca, ụn bi. Hot ng 3: Lm bi tp trong v bi tp Bi 1: Ni theo mu -GV hng dn HS quan sỏt cỏc hỡnh v chn t phự hp vi tranh -GV gi HS c cỏc t Bi 2: Ni t vi t to thnh cõu *Ni : HS c t cn ni ri mi ni. Hai vi hai ó sn vai. Bộ l bn. Aú m n ca. Bi 3: in : ụn hay n? - HS quan sỏt tranh, in vn thớch hp. Th s , mỏi t , lay -GV thu bi chm -Nhn xột bi vit ca HS Dn dũV nh hc bi , xem trc bi sau HS c theo cỏ nhõn, nhúm, lp - Vit ỳng theo mu -HS vit bi theo mu: Vit ỳng mu c ch -HS quan sỏt bi vit p ca bn - HS lm bi ni theo mu - HS c, lp nhn xột - Gi HS c li cõu ó ni. -HS c ỳng cỏc cõu -HS hc v lm bi Lê Thị Thu Hà. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 Ngy son: Ngy 02 thỏng 11 nm 2010 Ngy ging: Th t ngy 03 thỏng 11 nm 2010 Mụn: Th dc Bi 12: TH DC RẩN LUYN T TH C BN TRề CHI. I. Mc tiờu: ễn mt s ng tỏc Th dc RLTTCB ó hc.Yờu cu thc hin c ng tỏc chớnh xỏc hn gi hc trc. Hc ng tỏc ng a mt chõn ra sau, hai tay gi cao thng hng.Yờu cu thc hin c mc c bn ỳng. ễn trũ chi Chuyn búng tip sc.Yờu cu bit tham gia vo trũ chi mc bt u cú s ch ng. II. a im phng tin : Trờn sõn trng. III. Ni dung NI DUNG T CHC LUYN TP 1. Phn m u: -Ph bin ni dung, yờu cu bi hc. -ng ti ch, v tay, hỏt. -Gim chõn ti ch m theo nhp. +Chy nh nhng theo mt hng dc trờn a hỡnh t nhiờn sõn trng -ễn phi hp: 2 x 4 nhp. a hai tay ra trc. a hai tay dang ngang. -ễn phi hp: 2 x 4 nhp. a hai tay lờn cao chch ch V. a hai tay lờn cao thng hng. 2. Phn c bn: a) ng king gút, hai tay chng hụng: Xem bi 10- tun 10 b) ng a mt chõn ra trc, hai tay chng hụng: Xem bi 11- tun 11 c) ng a mt chõn ra sau, hai tay gi cao thng hng: GV nờu tờn ng tỏc va lm mu, va gii thớch. _ ng tỏc: a chõn trỏi ra sau, mi chõn chm t, ng thi a hai tay ra trc, lờn cao thng, lũng bn tay hng vo - Lp tp hp thnh 4 hng dc. - ễn v hc mt s ng tỏc th dc RLTTCB. i hỡnh hng dc vũng trũn i hỡnh hng ngang - 2 x 4 nhp Lê Thị Thu Hà. [...]...Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 nhau Trng tõm c th dn vo chõn trc, ngc hi n, mt nga, mt nhỡn theo tay Ln tp tip theo i chõn Cho HS tp theo 4 nhp sau: Sau mi ln tp, GV nhn xột, sa cha ng tỏc sai cho HS d) ễn trũ chi: Chuyn... Gi phõn tớch ting pin CN 1 em GV hng dn ỏnh vn ting pin ỏnh vn cỏ nhõn , t , lp Dựng tranh gii thiu t ốn pin c trn t ốn pin 4 em c ton bi trờn bng 2em c Lê Thị Thu Hà Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 Vn un (dy tng t) So sỏnh 2 vn Ging nhau: kt thỳc bng n Khỏc nhau: i v u u vn Luyn vit : Vit mu , hng dn cỏch vit c t ng dng: Nh in, xin li, ma phựn, vun xi Hi ting mang vn mi hc trong t Yờu... gỡ 4.Cng c: c bi trờn bng 5.Nhn xột, dn dũ: Nhn xột tit hc, tuyờn dng Dn hc bi, xem bi iờn , yờn Cú xin li Em phi xin li Hai em c Thc hnh nh Mụn : Toỏn Lê Thị Thu Hà Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 BI : PHẫP CNG TRONG PHM VI 6 I.Mc tiờu : Kin thc : Thuục bang cụng , biờt lam tinh cụng trong pham vi 6 ; biờt viờt phep tinh thich hp vi tinh huụng trong hinh ve K nng : Rốn k nng thc hnh... sinh quan sỏt v nờu: 5+1=1+5=6 Vi em c li cụng thc Hc sinh nờu:4 + 2 = 6 2+4=6 3+3=6 hc sinh c li bng cng vi em, nhúm.,lp Hc sinh thc hin theo ct dc bngv nờu kt qa Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh title='giáo án lớp ghép 2 3 tuần 12'>Giáo án tuần 12 (tớnh nhm), ri c kt qa bi lm ca mỡnh theo tng ct Lu ý cho hc sinh khi i ch cỏc s trong phộp cng thỡ kt qu khụng thay i Bi 3: Hc sinh nờu YC bi tp cho Hc sinh nhc li cỏch tớnh tp nh: 4 + 1 +... dc vũng trũn -ễn phi hp: 2 x 4 nhp a hai tay ra trc i hỡnh hng ngang a hai tay dang ngang - 2 x 4 nhp -ễn phi hp: 2 x 4 nhp a hai tay lờn cao chch ch V Lê Thị Thu Hà Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 a hai tay lờn cao thng hng 2 Phn c bn: a) ng king gút, hai tay chng hụng: Xem bi 10- tun 10 b) ng a mt chõn ra trc, hai tay chng hụng: Xem bi 11- tun 11 c) ng a mt chõn ra sau, hai tay gi... hoc tõp II.Chuõn bi Tranh minh ho t khú, cõu ng dng , phn luyn núi III.Cỏc hot ng dy hc : Lê Thị Thu Hà Hot ng GV 1.KTBC : Vit cỏc t học phựn , nh in , xin Trờng Tiểu: ma Số 1 Hải Chánh li Giáo cõu ng dng c án tuần 12 2.Bi mi: Ghi bng vn iờn, c mu Gi 1 HS phõn tớch vn iờn Lp ci vn iờn HD ỏnh vn vn iờn Cú vn iờn, mun cú ting in ta lm th no? Ci ting in Gi phõn tớch ting in GV hng dn ỏnh vn ting in... ting mang vn mi hc trong cõu, Lng nghe , 2em c li ch cao 5l : y ch cao 2 li : c,o , n C lp vit vo v Cnh bin Nhng cỏnh bum Tu bố u, khỏch du lch tham quan Mu xanh Lm mui Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh title='giáo án lớp ghép 2 3 tuần 12'>Giáo án tuần 12 Mụn : Toỏn BI : PHẫP TR TRONG PHM VI 6 I.Mc tiờu : Kin thc : Thuục bang tr , biờt lam tinh tr trong pham vi 6 ; biờt viờt phep tinh thich hp vi tinh huụng trong hinh ve K nng : Rốn k nng thc... tam giỏc bt 5 hỡnh tam giỏc cũn 1 hỡnh tam giỏc 6 5 = 1 Vi hc sinh c cụng thc Hc sinh nờu nh bc 1 Hc sinh c cụng thc: cỏ nhõn 6 em, lp ng thanh Tớnh C lp lm bng con Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh title='giáo án lớp ghép 2 3 tuần 12'>Giáo án tuần 12 Cho HS tớnh nhm tỡm kt qa GV lu ý cng c cho hc sinh v mi quan h gia phộp cng v phộp tr thụng qua vớ d c th, (phộp tr l phộp tớnh ngc li ca phộp cng) Bi 3: Hc sinh nờu YC bi tp cho hc sinh... v bi tp Bi 1: Ni theo mu -GV hng dn HS quan sỏt cỏc hỡnh v chn t phự hp vi tranh -GV gi HS c cỏc t Bi 2: Ni t vi t to thnh cõu - HS lm bi ni theo mu Lê Thị Thu Hà Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh title='giáo án lớp ghép 2 3 tuần 12'>Giáo án tuần 12 *Ni : HS c cỏc t ri mi ni Run nh in Va nh g mun en nh cy sy - Gi HS c li cỏc t va ni Bi 3: in : in hay un ? Tụ b bũ, i nh nhy, trỏi ch cõy - Thu v chm -Nhn xột bi vit ca HS Dn dũ: V nh hc... - Thc hnh vit v chớnh t - Np v chm - Thc hin tp vit nh Ngy son: Ngy 04 thỏng 11nm 2010 Ngy ging: Th sỏu ngy 05 thỏng 11 nm 2010 SINH HOT LP I.Mc tiờu: Lê Thị Thu Hà Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh title='giáo án lớp ghép 2 3 tuần 12'>Giáo án tuần 12 - Hc sinh nm c nhng u im, tn ti ca lp, ca mỡnh trong tun qua - Cú hng phỏt huy u im, khc phc nhc im - Nm k hoch tun ti thc hin II Tin hnh sinh hot 1.n nh t chc: C lp hỏt bi: Ca nha thng nhau . Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 TUN 12 ------------- Ngy son: Ngy 31 thỏng 10 nm 2010 Ngy ging: Th hai. Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh Giáo án tuần 12 Ngy son: Ngy 02 thỏng 11 nm 2010 Ngy ging: Th t ngy 03 thỏng 11 nm 2010 Mụn: Th dc Bi 12: TH DC RẩN LUYN T TH

Hình ảnh liên quan

Luyện đọc bảng lớ p: Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn - Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

uy.

ện đọc bảng lớ p: Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn Xem tại trang 6 của tài liệu.
-GV viết bài tập lên bảng. - Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

vi.

ết bài tập lên bảng Xem tại trang 7 của tài liệu.
1. Luyện bảng con HS làm bài vào bảng con GV viết bài tập lên bảng.  2. Luyện tập : - Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

1..

Luyện bảng con HS làm bài vào bảng con GV viết bài tập lên bảng. 2. Luyện tập : Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tiết sau: xé dán hình lọ hoa - Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

i.

ết sau: xé dán hình lọ hoa Xem tại trang 9 của tài liệu.
Ghi bảngvần in,đọc mẫ u. Gọi 1 HS phân tích vần  in. Lớp cài vần  in. - Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

hi.

bảngvần in,đọc mẫ u. Gọi 1 HS phân tích vần in. Lớp cài vần in Xem tại trang 11 của tài liệu.
GV nhận xét và ghi bảng tiếng pin. Gọi phân tích tiếng pin.  - Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

nh.

ận xét và ghi bảng tiếng pin. Gọi phân tích tiếng pin. Xem tại trang 11 của tài liệu.
Môn: Thể dục - Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

n.

Thể dục Xem tại trang 14 của tài liệu.
Đội hình hàng dọc  vòng tròn Đội hình hàng ngang - Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

i.

hình hàng dọc  vòng tròn Đội hình hàng ngang Xem tại trang 14 của tài liệu.
Ghi bảngvần iên, đọc mẫu Gọi 1 HS phân tích vần  iên. Lớp cài vần  iên. - Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

hi.

bảngvần iên, đọc mẫu Gọi 1 HS phân tích vần iên. Lớp cài vần iên Xem tại trang 16 của tài liệu.
-GV hướng dẫn HS quan sát các hình vẽ để chọn từ phù hợp với tranh - Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

h.

ướng dẫn HS quan sát các hình vẽ để chọn từ phù hợp với tranh Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Yêu cầu HS viết bảng con các từ : cơn mưa, bận rộn  - Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

u.

cầu HS viết bảng con các từ : cơn mưa, bận rộn Xem tại trang 19 của tài liệu.
Môn: Tiếng Việt nâng cao BÀI 4: IÊN – YÊN - Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

n.

Tiếng Việt nâng cao BÀI 4: IÊN – YÊN Xem tại trang 19 của tài liệu.
Cho học sinh làm bảng con - Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

ho.

học sinh làm bảng con Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hướng dẫn học sinh sử dụng bảng tính cộng đã học để làm. - Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

ng.

dẫn học sinh sử dụng bảng tính cộng đã học để làm Xem tại trang 23 của tài liệu.
HS làm bài tập 1 vào bảng con GV viết bài tập lên bảng.  - Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

l.

àm bài tập 1 vào bảng con GV viết bài tập lên bảng. Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan