0

Bài giảng tuan 20 thuy cuc hay

19 324 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

TRƯỜNG T.H NGUYỄN THÁI BÌNH TUẦN 20 Giáo án 3 Giáo án 3 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 20 THỨ MÔN PPCT TÊN BÀI HAI 11/01 Toán TD TĐ TĐ-KC C.cờ 96 39 58 59 20 Điểm ở giữa–Trung điểm của 1đoạn thẳng Bài 39 Ở lại chiến khu. Ở lại chiến khu. BA 12/01 MT Toán C.tả ĐĐ TNXH 20 97 39 20 39 Vẽ tranh đề tài: ngày tết họăc lễ hội Luyện tập Nghe – viết: Ở lại chiến khu. Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế (tiết 2). Ôn tập: Xã hội. TƯ 13/01 TĐ TD Toán T.công 60 40 98 20 Chú ở bên Bác Hồ. Bài 40 So sánh các số trong phạm vi 10000. Ôn tập chủ đề: Cắt dán chữ cái đơn giản(tt NĂM 14/01 Toán Lt-câu Tnxh T.viết 99 20 40 20 Luyện tập. Từ ngữ về tổ quốc. Dấu phẩy. Thực vật. Ôn chữ hoa N (Tiếp theo). SÁU 15/01 .nhạc C.tả Toán TLV HĐTT 20 40 100 20 20 Học hát bài em yêu trường em (lời 2). . . . Nghe–Viết:Trên Đường mòn Hồ Chí Minh Phép cộng các số trọng phạm vi 10000. Báo cáo hoạt động. LGRM:Thức ăn tốt và không tốt cho răng . Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010 TỐN ĐIỂM Ở GIỮA,TRUNG ĐIỂM CỦA MỘT ĐOẠN THẢNG I. Mục tiêu: - Biết điểm ở giữa hai điểm cho trước,trung điểm của một đoạn thẳng. - Làm được các BT 1; 2 - GD tính cẩn thận, chính xác II. §å dïng d¹y häc : VÏ sÏn bµi tËp 3 lªn b¶ng III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 2. KiĨm tra bµi cò: - KiĨm tra bµi tËp ë nhµ cđa häc sinh . - Gi¸o viªn nhËn xÐt ghi ®iĨm 3. Bµi míi: a. Giíi thiƯu ®iĨm gi÷a - Gi¸o viªn vÏ h×nh trong SGK lªn b¶ng. - : A,O,B lµ 3 ®iĨm th¼ng hµng. . - VÞ trÝ ®iĨm O nh thÕ nµo? - H¸t - 2 häc sinh ®äc ch÷a bài tập 2,3 vë bµi tËp to¸n. - Líp theo dâi nhËn xÐt. - Häc sinh quan s¸t trªn b¶ng A O B - §iĨm A, ®iĨm O, ®iĨm B - O lµ ®iĨm gi÷a hai ®iĨm A, B. Người soạn : Nguyễn Thế Thanh - 1 - TRƯỜNG T.H NGUYỄN THÁI BÌNH TUẦN 20 Giáo án 3 Giáo án 3 - §iĨm ë gi÷a lµ ®iĨm O. §iĨm O n»m ë gi÷a, cã ®iĨm A ë bªn tr¸i, ®iĨm B ë bªn ph¶i nhưng 3 ®iĨm nµy ph¶i th¼ng hµng . - Gäi häc sinh cho vµi vÝ dơ vỊ ®iĨm ë gi÷a. b. Giíi thiƯu trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng. - VÏ h×nh SGK lªn b¶ng - NhËn xÐt MA vµ MB. - §iĨm M như thÕ nµo víi ®iĨm A, B? - VËy M lµ trung ®iĨm cđa AB v×: Trung ®iĨm lµ ®iĨm chia ®o¹n th¼ng thµnh 2 phÇn b»ng nhau. c. Thùc hµnh: Bµi 1 : Gäi häc sinh nªu yªu cÇu -Yªu cÇu häc sinh lµm bµi(miƯng). gi¸o viªn ghi b¶ng. + Nªu 3 ®iĨm th¼ng hµng ? + M lµ ®iĨm gi÷a cđa hai ®iĨm nµo ? + N lµ ®iĨm gi÷a cđa ®o¹n, ®iĨm nµo? - Gi¸o viªn xÐt ®¸nh gi¸ Bµi 2: - Yªu cÇu häc sinh chØ c©u ®óng, sai vµ gi¶i thÝch. -Cho h/s thảo luận bài - Chèt l¹i: C©u ®óng a,e. C©u sai b, c, d. 4. Cđng cè, dỈn dß: -Thế nào là điểm ở giữa ,trung điểm của đoạn thẳng? - VỊ nhµ lun tËp thªm vë bµi tËp to¸n , - Chuẩn bÞ bµi sau - NhËn xÐt tiÕt häc, * §iĨm ë gi÷a khi cã bªn tr¸i, bªn ph¶i nã ®Ịu cã ®iĨm ®øng trưíc vµ sau nã. - Häc sinh nªu: - §iĨm C lµ ë gi÷a ®iĨm D vµ E. - Häc sinh quan s¸t h×nh vÏ A M B MA = MB - M n»m gi÷a A vµ B vµ cã MA = MB + M lµ ®iĨm n»m gi÷a hai ®iĨm A, B + MA = MB ( §é dµi ®o¹n th¼ng AM = MB) A M B O C N D - ChØ ra ®iĨm th¼ng hµng.AMB,MON,CND - M lµ ®iĨm gi÷a cđa ®o¹n th¼ng AB. - N lµ ®iĨm gi÷a cđa C vµ D - O lµ ®iĨm gi÷a cđa M vµ N. -Thảo luận –đại diện trả lời - O lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB v× A, O,B th¼ng hµng: OA = OB = 2cm. - M kh«ng lµ trung ®iĨm v× C,M,D kh«ng th¼ng hµng . - H kh«ng lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng EG v× EH kh«ng b»ng HG tuy E,H,G th¼ng hµng. - . TẬP ĐỌC –KỂ CHUYỆN Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU (2 tiết) I. MỤC TIÊU A - Tập đọc - Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật (người chỉ huy,các chiến sĩ nhỏ tuổi) Người soạn : Nguyễn Thế Thanh - 2 - TRƯỜNG T.H NGUYỄN THÁI BÌNH TUẦN 20 Giáo án 3 Giáo án 3 -Hiểu nội dung của truyện : Ca ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khăn, gian khổ của các chiến só nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây(trả lời được các câu hoiriSGK). B - Kể chuyện • kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý * HS khá, giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện II. ĐỒ DÙNG : • Tranh minh hoạ bài tập đọc và các đoạn truyện. • Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học TẬP ĐỌC 1 . Ổn đònh tổ chức 2 . Kiểm tra bài cũ - Hai, ba HS đọc lại bài Báo cáo kết quả tháng thi đua…, trả lời các câu hỏi về nội dung bài. - Nhận xét ghi điểm 3 . Bài mới: Giới thiệu bài  Hướng dẫn HS luyện đọc a) GV đọc diễn cảm toàn bài : b) Hướng dẫn luyện đọc - Hướng dẫn đọc từng câu và luyện phát âm từ khó, dễ lẫn. - Hướng dẫn đọc từng đoạn và giải nghóa từ khó. + Yêu cầu 4 HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài. . + Yêu cầu HS đọc phần chú giải để hiểu nghóa các từ mới. - Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm. - Yêu cầu HS cả lớp đọc ĐT cả bài.  : Hướng dẫn HS tìm hiểu bài - HS đọc thầm từng đoạn 1 và trả lời: +Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến só nhỏ tuổi để làm gì ? + , vì sao các chiến só nhỏ ai cũng thấy cái cổ họng mình nghẹn lại ? + Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà ? - 2 - 3 HS lên đọc bài - Nghe GV giới thiệu bài. - Theo dõi GV đọc mẫu. - Mỗi HS đọc 1 câu, tiếp nối nhau đọc từ đầu đến hết đoạn 1. Đọc 2 vòng. .- Đọc từng đoạn trong bài theo hướng dẫn của GV. + 4 HS tiếp nối nhau đọc bài theo đoạn. - Mỗi nhóm 4 HS, lần lượt từng HS đọc một đoạn trong nhóm. - HS cả lớp đọc ĐT cả bài. - Ông đến để thông báo ý kiến trung đoàn : cho các chiến só nhỏ trở về sống với gia đình, vì cuộc sống ở chiến khu thời gian tới còn gian khổ, thiếu thốn nhiều hơn, các em khó lòng chòu nổi. + Vì các chiến só nhỏ rất xúc động, bất ngờ khi nghó rằng mình phải rời xa chiến khu, xa chỉ huy, phải trở về nhà, không được tham gia chiến đấu. + Các bạn sẵn sàng chòu đựng gian khổ, sẵn sàng chòu ăn đói, sống chết với chiến khu, không muốn bỏ chiến khu về ở chung với tụi Tây, tụi Việt gian. Người soạn : Nguyễn Thế Thanh - 3 - TRƯỜNG T.H NGUYỄN THÁI BÌNH TUẦN 20 Giáo án 3 Giáo án 3 + Lời nói của Mừng có gì đáng cảm động ? - HS đọc đoạn 4 và tìm hình ảnh so sánh ở câu cuối bài ? - HDHS rút nội dung chính Hoạt động 3 : Luyện đọc lại - GV đọc lại đoạn 2. Hướng dẫn HS đọc đúng - HS thi đọc đoạn văn. - Một HS đọc cả bài Kể chuyện - GV nêu nhiệm vụ Dựa theo các câu hỏi gợi ý, các em sẽ tập kể câu chuyện Ở lại với chiến khu. - Hướng dẫn HS kể câu chuyện theo gợi ý - HS đọc yêu cầu. - HS đọc gợi ý. - Gọi HS kể mẫu đoạn 2 - Chia HS thành các nhóm nhỏ và yêu cầu HS kể chuyện theo nhóm. - Yêu cầu 4 HS đại diện 4 nhóm tiếp nối nhau kể toàn bộ câu chuyện. - Gọi 1 HS khá giỏi kể lại toàn bộ câu chuyện. 4. Củng cố, dặn dò: + Qua câu chuyện này, các em hiểu điều gì vè các chiến só nhỏ tuổi ? - Dặn dò HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe và chuẩn bò bài sau. - Nhận xét tiết học. + Mừng rất ngây thơ, chân thật xin trung đòan cho em ăn ít đi, miễn là đừng bắt các em phải trở về. - Tiếng hát bùng lên như ngọn lửa rực rỡ giữa đem rừng lạnh tối. - Một vài HS đọc diễn cảm lại - 3 - 4 HS thi đọc - Lớp nhận xét bình chọn - Nghe GV nêu nhiệm vụ. - 1 HS đọc yêu cầu . - HS đọc gợi ý. - 1 HS kể, cả lớp theo dõi và nhận xét - Mỗi nhóm 4 HS. Mỗi HS kể lại một đoạn. HS trong nhóm theo dõi góp ý cho nhau. - 4 HS kể, cả lớp theo dõi và nhận xét. - Rất yêu nước, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc. Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 TỐN LUYỆN TẬP I/MỤC TIÊU - Biết kh¸i niƯm và x¸c ®Þnh được trung ®iĨm cđa một ®o¹n th¼ng cho trưíc. - Làm được các BT 1; 2 - GD tính cẩn thận, chính xác II. §å dïng d¹y häc: - Chn bÞ cho bµi tËp 3 ( Thùc hµnh gÊp giấy) III. Ho¹t ®éng d¹y häc TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 5' 32' 1. Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 học sinh nêu miệng bài tập 3/98. + Giáo viên nhận xét và ghi điểm. 2. Bài mới: Hướng dẫn HS làm bài tập Bài tập 1. 1 HS nêu u cầu -Hướng dẫn mẫu như SGK + 2 học sinh trả lời, lớp theo dõi và nhận xét. Người soạn : Nguyễn Thế Thanh - 4 - TRƯỜNG T.H NGUYỄN THÁI BÌNH TUẦN 20 Giáo án 3 Giáo án 3 3' + Cho học sinh thực hành theo sách GK (yêu cầu học sinh biết xác đònh trung điểm của một đoạn thẳng cho trước, Nếu đọan thẳng AM bằng một nửa đoạn thẳng AB thì M là “trung điểm” của đoạn thẳng AB). + Bài 1b. Gọi học sinh đọc yêu cầu của đề - Tổ chức cho hs thực hành đo và xác đònh trung điểm của đoạn thẳng CD -Nhận xét bài làm của HS Bài tập 2. + Cho mỗi học sinh chuẩn bò một tờ giấy hình chữ nhật rồi làm như phần thực hành của sách giáo khoa. + Giáo viên theo dõi và ghi điểm cho học sinh làm nhanh và chính xác nhất. 4/Củng cố & dặn dò: -Thế nào là trung điểm của một đoạn thẳng - Dặn HS về học bài. CB: SS các số trong . + Nhận xét và đánh giá tiết học. + Học sinh dùng thước đo cm, đo đoạn thẳng AB, AM và nhận xét AM = 2 1 AB, nên điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. -1HS lên thực hiện ở dưới làm vào vở + Học sinh dùng thước đo cm đo đoạn thẳng CD, sau đó lấy độ dài của đoạn thẳng CD chia cho 2, rồi xác đònh trung điểm của đoạn thẳng CD tương tự như bài mẫu 1a. C I D - Học sinh thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. CHÍNH T Ả Nghe - viết: lại với chiến khu Phân biệt s/x; uôt/ uôc I. MỤC TIÊU • Nghe – viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xi . • Làm đúng BT(2) a/b hoặc BT CT phương ngữ do GV chọn • GD ý thức rèn chữ giữ vở II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC • Bài tập 2a chép sẵn trên bảng lớpï. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1' 5' 32' 1 . Ổn đònh tổ chức 2 . Kiểm tra bài cũ - Cho HS viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp các từ ngữ sau : biết tin, dự tiệc, tiêu diệt, chiếc cặp. -Nhận xét cho điểm 3 . Bài mới: Giới thiệu bài Hướng dẫn viết chính tả (21 ’ ) *Hướng dẫn HS chuẩn bò - GV đọc đoạn văn 1 lượt. - Gọi HS đọc lại + Lời hát trong đoạn văn nói lên điều gì ? - Nghe GV giới thiệu bài. - Theo dõi - 2 HS đọc lại. -Tinh thần quyết tâm chiến đấu khơng sợ hy sinh,gian khổ của các chiến sĩ Vệ Người soạn : Nguyễn Thế Thanh - 5 - TRƯỜNG T.H NGUYỄN THÁI BÌNH TUẦN 20 Giáo án 3 Giáo án 3 2' + Lời hát trong đoạn văn viết như thế nào ? + Trong đoạn văn có những chữ nào phải viết hoa ? Vì sao ? - YCHS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả. - Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được. - Hướng dẫn viết vở - Nhắc nhở hs cách ngồi đúng tư thế. * GV đọc cho HS viết bài vào vở e) Soát lỗi - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi g) Chấm bài - GV chấm từ 5 – 7 bài, nhận xét từng bài về mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày  HD làm bài tập chính tả Bài 2a - Gọi HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS đọc thầm 2 câu đố, quan sát tranh minh hoạ gợi ý giải câu đố. - Yêu cầu HS tự làm. - GV lấy một số bảng đúng và một số bảng sai cho HS xem để các em nhận xét. - Nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 4. Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học, chữ viết của HS. - Dặn HS nào viết xấu, sai 3 lỗi trở lên phải viết lại bài cho đúng và chuẩn bò bài sau. quốc qn + Được đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng trong dấu ngoặc kép. + HS trả lời. - 3 HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào bảng con. - HS viết bài vào vở - HS đổi vở cho nhau, dùng bút chì để soát lỗi theo lời đọc của GV. - Các HS còn lai tự chấm bài cho mình. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK. - HS đọc thầm 2 câu đố, quan sát tranh minh hoạ gợi ý giải câu đố. - HS dưới lớp làm bảng con. - Nhận xét bảng con. - Đọc lại lời giải và chữa bài vào vở : sấm và sét ; sông ®¹o ®øc ®oµn kÕt víi thiÕu nhi qc tÕ ( tiÕt 2) I Mơc tiªu: - Bước đầu biết thiếu nhi thế giới đều là anh em, bè bạn, do đó cần phải đoàn kết, giúp đỡ nhau, không phân biệt màu da, ngôn ngữ… - Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghò với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả năng do nhà trường, đòa phương tổ chức. *Biết trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè, được tiếp nhận thông tin phù hợp, được giữ gìn bản sắc dân tộc và được đối xử bình đẳng. II- Đồ dùng : - C¸c bµi th¬, bµi h¸t cã néi dung bµi häc. - T liƯu, h×nh ¶nh vỊ ho¹t ®éng giao lưu gi÷a thiÕu nhi ViƯt Nam vµ thiÕu nhi c¸c nước kh¸c. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: TG Hoạt động dạy Hoạt động học 5' 32' 1- KiĨm tra bµi cò. 2- Bµi míi. - Khëi ®éng: C¶ líp h¸t bµi “ TiÕng chu«ng vµ ngän cê” cđa Ph¹m Tuyªn. * Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu nh÷ng s¸ng t¸c hc nh÷ng tư liƯu vỊ t×nh ®oµn kÕt thiÕu nhi qc tÕ. - Gv nhËn xÐt, khen thưëng c¸c nhãm sưu tÇm - Hs trưng bµy vµ giíi thiƯu vµ nh÷ng tranh ¶nh, tư liƯu sưu tÇm ®ưỵc theo nhãm. Người soạn : Nguyễn Thế Thanh - 6 - TRƯỜNG T.H NGUYỄN THÁI BÌNH TUẦN 20 Giáo án 3 Giáo án 3 3' vµ tr×nh bµy tèt. * Ho¹t ®éng 3: ViÕt thư bµy tá t×nh ®oµn kÕt, h÷u nghÞ víi b¹n bÌ qc tÕ. - Hưíng dÉn th¶o lơ©n: + ViÕt thư cho b¹n ë nưíc nµo? + Néi dung thư sÏ viÕt g×? -> Gv biĨu dư¬ng nhãm cã néi dung thư hay. * Ho¹t ®éng 4: KĨ chun, ®äc th¬ vỊ t×nh b¹n bÌ qc tÕ. -> Rót ra bµi häc ( SGK) 3/: Cđng cè, dỈn dß: - Chúng ta phải có thái độ thế nào khi tham gia các hoạt động đồn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế. -NhËn xÐt giê häc - HS trao ®ỉi vµ viÕt theo nhãm. - Hs ®äc vµ c¶ nhãm kÝ tªn. - H¸t, ®äc th¬ vỊ néi dung trªn. - 2 HS ®äc. tù nhiªn vµ x· héi Ôn tập: Xã hội I. Mơc tiªu: - KĨ tªn mét sè kiÕn thøc ®· häc vỊ x· héi . - BiÕt kĨ víi b¹n bỊ vỊ gia ®×nh nhiỊu thÕ hƯ, trưêng häc vµ cc sèng xung quanh. II. §å dïng d¹y häc: - Tranh ¶nh su tÇm ®ỵc vỊ chđ ®Ị x· héi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u TL Giáo viên Học sinh 5' 32' 1.Kiểm tra bài cũ. - Cần làm gì để giữ vệ sinh nơi công cộng? - Ở nhà em đã sử lí rác như thế nào? - Nhận xét đánh giá. 2.Bài mới. - Giới thiệu – ghi đề bài. Hoạt động. Trò chơi truyền hộp. - Yêu cầu Phổ biến trò chơi. Soạn hệ thống câu hỏi liên quan đến nội dung chủ đề xã hội. Mỗi câu hỏi được viết vào một tờ giấy nhỏ để trong hộp. - Tổ chức chơi mẫu. Các câu hỏi như sau: - Gia đình bạn có bao nhiêu người? Có bao nhiêu thế hệ? - Họ nội gồm những ai? - Họ ngoại gồm những ai? …… - Những nguyên nhân nào gây cháy ở nhà? - Làm thế nào để phòng cháy khi ở nhà ? - Trong giờ học có những hoạt động nào? - 2 HS trả lời, lớp nhận xét bổ xung. - Một số học sinh nêu. - Nhắc lại đề bài. - Nghe phổ biến trò chơi HS vừa hát vừa chuyền tay nhau hộp giấy nói ở bên, khi bài hát dừng lại, người nào thì người đó phải bốc câuhỏi để trả lời cứ như vậy cho đến hết. - HS ch¬i - Giá đình minh có 4 người, có hai thế hệ - Họ nội là những người anh em ruột thòt với bố. - Họ ngoại là những người anh em ruột thòt của mẹ. … - Diêm, bật lửa để gần trẻ em. Để những vật dễ cháy ở gần lửa, … - Không để những vật dễ chấy ở gần lửa. Không để diêm, bật lửa ở gần tay trẻ em,… - Làm việc cá nhân với phiếu bài tập, Người soạn : Nguyễn Thế Thanh - 7 - TRƯỜNG T.H NGUYỄN THÁI BÌNH TUẦN 20 Giáo án 3 Giáo án 3 3' - Ở trường có những hoạt động nào? - Những trò chơi nào gây nguy hiểm? - Những trò chơi nào không nguy hiểm? …… - H·y nãi ®«i ®iỊu vỊ thµnh phè n¬i b¹n ®ang sèng. - Ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹c ë n¬i b¹n sèng như thÕ nµo? - Giíi thiƯu vÇ ho¹t ®éng c«ng nghiƯp, thư¬ng m¹i mµ b¹n biÕt. - Lµng quª vµ ®« thÞ kh¸c nhau như thÕ nµo? - Khi ®i xe ®¹p chóng ta cÇn chó ý ®iỊu g×? . - GV nhËn xÐt - GV nxÐt, tỉng kÕt trß ch¬i 3.Củng cố - dặn dò. - Nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS chuẩn bò bài sau: thảo luận nhóm, thực hành, quan sát ngoài thiên nhiên, … - Học tập, vui chơi, lao động, … - Bắn súng cao su, ném nhau, đánh quay, …. - HS kh¸c nhËn xÐt - Về quan sát các loại cây. Thứ tư ngày 13 tháng 01 năm 2010 T ẬP ĐỌC Chú ở bên Bác Hồ I. MỤC TIÊU - Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí khi đọc mỗi dòng thơ, khổ thơ. - Hiểu nội dung bài thơ : Tình cảm thương nhớ và lòng biết ơn của moiï người trong gia đình em bé với liệt só đã hi sinh vì Tổ quốc. - Trả lời được cac câu hỏi trong SGK và thuộc bài thơ. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC • Tranh minh hoạ bài thơ. • Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU TL Hoạt động dạy Hoạt động học 1' 5' 32' 1 . Ổn đònh tổ chức 2 . Kiểm tra bài - Gọi 4 HS tiếp nối nhau kể lại câu chuyện Ở lại với chiến khu. Sau đó trả lời những câu hỏi về nội dung mỗi đoạn. 3 . Bài mới Giới thiệu bài Hướng dẫn HS Luyện đọc - GV đọc diễn cảm bài thơ : Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghóa từ - Hướng dẫn đọc từng dòng thơ và luyện phát âm từ khó, dễ lẫn. + YC HS nhìn bảng đọc các từ khó dễ lẫn - Hướng dẫn đọc từng khổ thơ trước lớp và giải nghóa từ khó. - Nghe GV giới thiệu bài. - Theo dõi GV đọc mẫu. .+ Mỗi HS đọc từng dòng thơ, tiếp nối nhau đọc từ đầu đến hết bài. + 3 HS tiếp nối nhau đọc, mỗi HS đọc 1 khổ thơ của bài.Chú ý ngắt đúng nhòp thơ: + HS đọc chú giải để hiểu nghóa các từ Người soạn : Nguyễn Thế Thanh - 8 - TRƯỜNG T.H NGUYỄN THÁI BÌNH TUẦN 20 Giáo án 3 Giáo án 3 3' + Gọi HS đọc chú giải để hiểu nghóa các từ khó. GV giải thích thêm từ : bàn thờ (nơi thờ cúng những người đã mất ; con cháu, người thân thắp hương tưởng nhớ vào những ngày giỗ, Tết). - Yêu cầu HS đọc từng khổ thơ trong nhóm. -Thi đọc giữa các nhóm - 3 HS nối tiếp nhau đọc 3 khổ thơ. - Một HS đọc cả bài. Hướng dẫn tìm hiểu bài - Những câu nào cho thấy Nga rất mong nhớ chú ? + Khi Nga nhắc đến chú, thái độ của ba và mẹ ra sao + Em hiểu câu nói củaba bạn Nga như thế nào? + Vì sao những chiến só hi sinh vì Tổ quốc được nhớ mãi ? - HD HS rút nội dung chính Hướng dẫn HS luyện đọc lại và HTL - HS đọc lại bài thơ. - GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ. - HS thi đọc thuộc lòng một vài khổ thơ hoặc cả bài thơ 4. Củng cố, dặn dò - Một, hai HS nhắc lại nội dung bài thơ. - Nhận xét tiết học. - Dặn dò HS học thuộc lòng bài thơ mới. - Mỗi nhóm lần lượt từng HS đọc một khổ trong nhóm. - Chú Nga đi bộ đội, Sao lâu quá là lâu ! Nhớ chú Nga thường nhắc : Chú bây giờ ở đâu ?, Chú ở đâu, ở đâu ? . + Mẹ thương chú, khóc đỏ hoe đôi mắt. Ba nhớ chú ngước lên bàn thờ, không muốn nói với con rằng chú đã hi sinh, không trở về. Ba giải thích với bé Nga : Chú ở bên Bác Hồ. +Chú đã hy sinh và được ở bên Bác +Những liệt só đã hiến dâng cả cuộc đời cho hạnh phúc và sự bình yên của nhân dân, cho độc lập tự do của Tổ quốc. Người thân của họ và nhân dân không bao giờ quên ơn họ… - Một, hai HS đọc lại bài thơ. - HS học thuộc lòng bài thơ. - HS thi đọc thuộc lòng. - Cả lớp bình chọn bạn đọc thuộc, đọc bài thơ gây xúc động trong lòng người nghe. - Nhắc lại nội dung bài. TỐN SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10.000 I. Mơc tiªu : - BiÕt c¸c dÊu hiƯu vµ c¸ch so s¸nh c¸c sè trong Phạm vi 10.000 - Biết so sánh các đại lượng cùng lo¹i. - Làm được các BT 1(a); 2 II. §å dïng d¹y häc: PhÊn mµu. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: TL Hoạt động dạy Hoạt động học 1' 5' 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc : 2. KiĨm tra bµi cò: - Nªu ®iĨm gi÷a vµ trung ®iĨm cđa ®o¹n - H¸t - 2 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi, líp theo dâi, Người soạn : Nguyễn Thế Thanh - 9 - TRƯỜNG T.H NGUYỄN THÁI BÌNH TUẦN 20 Giáo án 3 Giáo án 3 32' 3' th¼ng sau. - Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ghi ®iĨm 3. Bµi míi: a. HDHS nhËn biÕt dÊu hiƯu vµ c¸ch so s¸nh hai sè trong Phạm vi 10.000. - Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng : 999 1000. - Yªu cÇu häc sinh ®iỊn dÊu thÝch hỵp vµ gi¶i thÝch. - Cho häc sinh chän c¸c dÊu hiƯu trªn, dÊu hiƯu nµo dƠ nhËn biÕt nhÊt? - Gi¸o viªn ghi lªn b¶ng 9999 10.000. - YC HS so sánh vµ gi¶i thÝch (*) So s¸nh 2 sè cïng sè ch÷ sè: - GV ghi : VÝ dơ 1 lªn b¶ng 9000 8999 - Yªu cÇu häc sinh so sánh vµ gi¶i thÝch. - Gi¸o viªn ghi b»ng vÝ dơ 2: 6579 6580. - Yªu cÇu häc sinh tù nªu vµ so s¸nh - Cho HS so s¸nh tiÕp : 7569 7569 vµ gi¶i thÝch. b. Thùc hµnh : Bµi 1:a: - Yªu cÇu ®äc bµi råi tù lµm - Gäi häc sinh nªu c¸ch so s¸nh tõng cỈp sè. Bµi 2: Gäi häc sinh nªu yªu cÇu . - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi vµo vë - Gäi häc sinh gi¶i thÝch c¸ch lµm. - Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸. 4/CỦNG CỐ DẶN DỊ -Nêu cách so sánh một số cặp số -Nhận xét tiết học nhËn xÐt . a. §iĨm B lµ ®iĨm gi÷a ®iĨm A vµ C b. §iĨm P lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng MN - 999<1000 v× 999 thªm 1 th× ®ưỵc 1000 hc 999 cã Ýt ch÷ sè h¬n 1000. - DÊu hiƯu ®Õm sè c¸c ch÷ sè lµ dÊu hiƯu dƠ nhËn biÕt nhÊt . ChØ viƯc ®Õm sè ch÷ sè cđa mçi sè råi so s¸nh sè ®ã: 999 cã 3 ch÷ sè, 1000 cã 4 ch÷ sè mµ sè cã 3 ch÷ sè Ýt h¬n sè cã 4 ch÷ sè . VËy 999 < 1000. - Häc sinh ®Õm sè ch÷ sè råi ®iỊn dÊu: + Sè 9999 cã 4 ch÷ sè, Sè 10.000 cã 5 ch÷ sè. VËy 9999< 10.000. - HS so s¸nh 9000 > 8999 vµ nªu c¸ch so s¸nh . Ta so s¸nh cỈp ch÷ sè ë hµng cao nhÊt sè nµo lín th× sè ®ã lín( 9>8). VËy 9000>8999 - Häc sinh so s¸nh 6579> 6580 . Ta so s¸nh cỈp ch÷ sè ®Çu tiªn ®Ịu lµ 6, cỈp ch÷ sè thø 2 ®Ịu lµ 5 cỈp ch÷ sè thø 3 lµ 7<8 . VËy 6579 < 6580. - Häc sinh so s¸nh : 7569 = 7569 v× hai sè cã cïng ch÷ sè vµ tõng cỈp ch÷ sè ë mçi hµng b»ng nhau th× hai sè b»ng nhau. - Hai häc sinh lªn b¶ng, líp lµm vµo bảng con. - Nªu kÕt qu¶ råi gi¶i thÝch c¸ch so s¸nh tõng cỈp sè. a, 1942 > 998 1999 > 2000 6742 > 6722 900+9 < 9009 - Häc sinh nªu yªu cÇu - Häc sinh lµm bµi vµo vë -Đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau a, 1km > 985m b, 60phót = 1giê 600cm = 6m 50phót < 1giê 797mm < 1m 70phót > 1giê THỦ CƠNG Ôn tập chủ đề: Cắt, dán chữ cái đơn giản (tiết 2) I. Mục tiêu - Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng. Người soạn : Nguyễn Thế Thanh - 10 - [...]... cách cầm bút, để vở - Học sinh viết bài vào vở - Gv đọc từng câu , cụm từ cho hs viết - Học sinh soát lại bài • Gv chấm chữa bài Hs tự chữa bài - Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bằng bút chì - Gv chấm vài bài (từ 5 – 7 bài) - Gv nhận xét bài viết của Hs * Hướng dẫn Hs làm bài tập - 1 Hs đọc Cả lớp đọc thầm + Bài tập 2:/b - Cả lớp làm vào vở - Gv cho 1 Hs nêu yêu cầu của đề bài - 3 lên bảng làm - Gv yêu cầu... T.H NGUYỄN THÁI BÌNH TUẦN 20 Hướng dẫn HS làm bài tập Bài tập 1 - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập 1 - HS tự làm bài - GV mở bảng phụ, mời 3 HS thi làm bài, đúng, nhanh sau đó đọc kết quả - Cả lớp và GV nhận xét, chốâùt lại lời giải đúng : a) Những từ cùng nghóa với Tổ quốc b) Những từ cùng nghóa với bảo vệ c) Những từ cùng nghóa với xây dựng Bài tập 2 - Gọi HS đọc yêu cầu củabài - Tổ chức cho HS thi... hùng ; kể ngắn gọn, rõ ràng, hấp dẫn Bài tập 3 - Gọi HS đọc YC của bài tập và đoạn văn - GV nói thêm về anh hùng Lê Lai : - Yêu cầu HS tự làm bài - Cả lớp và GV nhận xét GV chốt lại lời giải đúng Sau đó gọi HS đọc lại 3 câu văn đã đặt đúng dấu phẩy 3' Giáo án 3 - Nghe giới thiệu bài - 1 HS đọc trước lớp - HS tự làm bài - 3 HS làm bài trên bảng phụ - Cả lớp làm bài vào vở theo lời giải đúng Đất nước,... báo cáo bài tập 2, phơ tơ để khoảng trống điền nội dung III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò TL 5' *Bài cũ -3 hs làm bài tập, lớp theo dõi -2 hs tiếp nối nhau kể lại chuyện: Chàng trai làng Phù Ủng (mỗi em kể 1/2 chuyện) -Sau đó, 1 em trả lời câu c, 1 em trả lời câu b -1 hs đọc lại bài: Báo cáo kết quả tháng thi đua : “ Noi gương chú bộ đội” -Nhận xét bài cũ 32' *Bài mới... TL 1' 1 Ổn đònh tổ chức Người soạn : Nguyễn Thế Thanh - 14 - TRƯỜNG T.H NGUYỄN THÁI BÌNH 5' 32' 3' TUẦN 20 2 Kiểm tra bài cũ - Gọi một số HS nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học ở bài trước - Gọi 2-3 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con : Nhà Rồng, Nhớ -Nhận xét –cho điểm 3 Bài mới: Giới thiệu bài ĐH HS viết trên bảng con : Luyện viết chữ viết hoa - Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ hoa... T.H NGUYỄN THÁI BÌNH TUẦN 20 Giáo án 3 - Dặn HS về nhà luyện viết, học thuộc câu ứng dụng và chuẩn bò bài sau Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 201 0 CHÍNH TẢ Nghe - viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh Phân biệt s/x; uôt/ uôc I MỤC TIÊU • Nghe – viết đúng bài chính tả trình bày đúng hình thức văn xi • Làm đúng BT(2)a/b(chọn 3trong 4 từ • GD ý thức rèn chữ giữ vở II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC • Bài tập 2 chép sẵn trên... < 1kg 9102 < 9 120 1km < 1200 g 5005 > 4905 100phót > 1 giê 30phót - Häc sinh lµm bµi vµo vë -2 HS lên bảng thi đua, lớp làm vào vở a 4082, 4208 , 4280, 4802 b 4802, 4280, 4208 , 4082 - 4 hs lần lược lên bảng làm a Sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè : 100 b Sè bÐ nhÊt cã 4 ch÷ sè : 1000 c Sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè : 999 d Sè lín nhÊt cã 4 ch÷ sè : 9999 - HS lµm bµi theo hưíng dÉn cđa gi¸o viªn A B 100 200 300 400 500... văn(BT3) II ĐỒ DÙNG : • Viết sẵn bài tập 1,2 trên bảng phụ hoặc băng giấy • Bảng lớp viết sẵn các câu văn trong BT3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động học TL Hoạt động dạy 1' 1 Ổn đònh tổ chức 5' 2 Kiểm tra bài cũ - Gọi 2 HS trả lời : Nhân hóa là gì ? Nêu ví dụ về những con vật được nhân hóa trong bài Anh Đom Đóm - Nhận xÐt ghi ®iĨm 32' 3 Bài mới: Giới thiệu bài Người soạn : Nguyễn Thế Thanh... 1 em trả lời câu b -1 hs đọc lại bài: Báo cáo kết quả tháng thi đua : “ Noi gương chú bộ đội” -Nhận xét bài cũ 32' *Bài mới -Nêu mục đích u cầu của bài học - Ghi đề bài -Gọi 1 hs đọc u cầu của bài - 2 hs đọc lại đề bài -Gv nhắc hs: - Cả lớp đọc thầm lại bài: Báo cáo +Báo cáo hoạt động của tổ chỉ theo 2 mục kết quả thi đua: Noi gương chú bộ 1.Học tập 2.Lao động đội +Trước khi đi vào các nội dung cụ thể,... cao như thế nào ? - Yêu cầu HS viết : Ràng, Nhò Hà vào bảng GV theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho HS HD viết vào vở Tập viết - GV cho HS quan sát bài viết mẫu trong vở Tập viết 3, tập hai, sau đó yêu cầu HS viết bài vào vở * Chấm, chữa bài - GV chấm nhanh 5 đến 7 bài - Sau đó nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm 4: Củng cố, dặn dò -Nhắc lại cách viết chữ hoa N - Nhận xét tiết học Người soạn : Nguyễn Thế Thanh . NGUYỄN THÁI BÌNH TUẦN 20 Giáo án 3 Giáo án 3 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 20 THỨ MÔN PPCT TÊN BÀI HAI 11/01 Toán TD TĐ TĐ-KC C.cờ 96 39 58 59 20 Điểm ở giữa–Trung. tra bài cũ - Hai, ba HS đọc lại bài Báo cáo kết quả tháng thi đua…, trả lời các câu hỏi về nội dung bài. - Nhận xét ghi điểm 3 . Bài mới: Giới thiệu bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tuan 20 thuy cuc hay, Bài giảng tuan 20 thuy cuc hay,

Hình ảnh liên quan

Vẽ sẽn bài tập 3 lên bảng - Bài giảng tuan 20 thuy cuc hay

s.

ẽn bài tập 3 lên bảng Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Vẽ hình SGK lên bảng - Nhận xét MA và MB. - Bài giảng tuan 20 thuy cuc hay

h.

ình SGK lên bảng - Nhận xét MA và MB Xem tại trang 2 của tài liệu.
-Gọi 2 học sinh lên bảng - Giáo viên nhận xét, ghi điểm - Bài giảng tuan 20 thuy cuc hay

i.

2 học sinh lên bảng - Giáo viên nhận xét, ghi điểm Xem tại trang 10 của tài liệu.
-Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài điền dấu thích hợp vào chỗ trống . - Bài giảng tuan 20 thuy cuc hay

i.

2 học sinh lên bảng làm bài điền dấu thích hợp vào chỗ trống Xem tại trang 12 của tài liệu.
Chúng có kích thửụựcc và hình dạng khác nhau. Mỗi cây thường có: rễ,  thân, lá, hoa và quả. - Bài giảng tuan 20 thuy cuc hay

h.

úng có kích thửụựcc và hình dạng khác nhau. Mỗi cây thường có: rễ, thân, lá, hoa và quả Xem tại trang 14 của tài liệu.
-Gv daựn 3 baờng giaỏy mụứi 3 HS làm trờn bảng - Gv nhaọn xeựt, choỏt lụứi giaỷi ủuựng:  - Bài giảng tuan 20 thuy cuc hay

v.

daựn 3 baờng giaỏy mụứi 3 HS làm trờn bảng - Gv nhaọn xeựt, choỏt lụứi giaỷi ủuựng: Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Bảng phụ, phấn màu. - Bài giảng tuan 20 thuy cuc hay

Bảng ph.

ụ, phấn màu Xem tại trang 17 của tài liệu.