0

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2007 - 2008 môn thi: Toán khối lớp: 4

9 12 0
  • Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2007 - 2008 môn thi: Toán khối lớp: 4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2021, 19:43

ĐỀ BAØI: A- PHẦN ĐỌC 10 ĐIỂM Học sinh bốc thăm đọc và trả lời câu hỏi tương ứng một đoạn văn trong các bài tập đọc: 1 Dế Mèn bênh vực kẻ yếu SGK lớp 4 tập 1 trang 4-5 2 Mẹ ốm SGK lớp 4[r] (1)Họ và tên:……………………………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2007-2008 Lớp :………………………………………………… MÔN THI : TOÁN Trường:…………………………………………… KHỐI LỚP: THỜI GIAN: 40 PHÚT ( KHÔNG KỂ CHÉP ĐỀ) ÑIEÅM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN ĐỀ BAØI: CAÂU 1: Vieát caùc soá sau: (2 ñieåm) a) Baûy möôi saùu nghìn hai traêm boán möôi laêm; b) Naêmmöôi moát nghìn taùm traêm linh baûy; c) Chín möôi nghìn chín traêm; d) Hai möôi hai nghìn khoâng traêm linh hai; CAÂU 2: Ñaët tính roài tính: ( ñieåm) a) 54 287 + 29 508 b) 78362 - 24935 c) 508 x d) 34 625 : CAÂU 3: Tìm X ( ñieåm) a) X x = 9238 b) X : = 436 CÂU 4: Bài toán ( điểm) Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 125m, chiều rộng 68m Baøi laøm Lop4.com (2) Họ và tên:……………………………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2007-2008 Lớp:………………………………………………… MÔN THI : TIẾNG VIỆT Trường:…………………………………………… KHỐI LỚP: THỜI GIAN: 40 PHÚT( DAØNH CHO MỖI PHẦN) ÑIEÅM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN ĐỀ BAØI: A- PHẦN ĐỌC (10 ĐIỂM) Học sinh bốc thăm đọc và trả lời câu hỏi tương ứng đoạn văn các bài tập đọc: 1) Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ( SGK lớp tập trang 4-5) 2) Mẹ ốm ( SGK lớp tập trang 9-10 ) B- PHAÀN VIEÁT ( 10 ÑIEÅM) I- CHÍNH TAÛ ( ÑIEÅM) NGHEÄ NHAÂN BAÙT TRAØNG Em caàm buùt veõ leân tay Đất Cao Lanh nở đầy sắc hoa Caùnh coø bay laû, bay la Luỹ tre đầu xóm, cây đa đồng Con đò lá trúc qua sông Traùi mô troøn trónh, quaû boøng ñung ñöa Buùt nghieâng laát phaát haït möa Bút chao gợn nước Tây Hồ lăn tăn Hài hoà đường nét hoa văn Daùng em, daùng cuûa ngheä nhaân Baùt Traøng HOÀ MINH HAØ II- TAÄP LAØM VAÊN( ÑIEÅM) Em hãy viết đoạn văn ( từ 7-10 câu) kể người lao động Lop4.com (3) Họ và tên:……………………………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2007-2008 Lớp:………………………………………………… MÔN THI : TIẾNG VIỆT Trường:…………………………………………… KHỐI LỚP: THỜI GIAN: 40 PHÚT ÑIEÅM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN ĐỀ BAØI: I- PHAÀN CHÍNH TAÛ (5 ÑIEÅM) NÓI VỚI EM Nếu nhắm mắt vườn lộng gió Sẽ nghe nhiều tiếng chim hay Tieáng lích rích chim saâu aên laù, Con chìa vôi vừa hát vừa bay Neáu nhaém maét nghe baø keå chuyeän Sẽ nhìn thấy các bà tiên Thaáy chuù beù ñi haøi baûy daëm Quaû thò thôm, coâ Taám raát hieàn Neáu nhaém maét nghó veà cha meï Đã nuôi em khôn lớn ngày Tay bồng bế, sớm khuya vất vả Mắt nhắm rồi, lại mở VUÕ QUAÀN PHÖÔNG II- TAÄP LAØM VAÊN ( ÑIEÅM) Em hãy tả vật nuôi nhà em ( em thấy) mà em thích Baøi laøm Lop4.com (4) Họ và tên:……………………………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2007-2008 Lớp:………………………………………………… MÔN THI : TOÁN Trường:…………………………………………… KHỐI LỚP: THỜI GIAN: 40 PHÚT(KHÔNG KỂ CHÉP ĐỀ) ÑIEÅM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN ĐỀ BAØI: Caâu 1: Vieát moãi soá sau thaønh toång theo maãu (2 ñieåm) 1763 ; 5794 ; 20 292 ; 190 909 ; 265 910 Maãu: 1763 = 1000 + 700 + 60 + Caâu 2: Ñaët tính roài tính ( ñieåm) a) 6195 + 2785 ; b) 29041 - 5987 c) 428 x 125 ; d) 7368 : 24 Caâu 3: Ruùt goïn caùc phaân soá ( ñieåm) a) 18 b) 21 27 42 Câu 4: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm) a) …… ; b) ……… > 11 11 10 < = c) ……… 12 ; d) ………… 21 Caâu 5: Tìm X (2 ñieåm) a) _ X = b) x X = 7 Câu 6: Bài toán (2 điểm) Một ruộng hình chữ nhật có chu vi 530 m Chiều rộng kém chiều dài 47m Tính diện tích ruộng đó Baøi laøm Lop4.com (5) Họ và tên:……………………………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2007-2008 Lớp:………………………………………………… MÔN THI : TIẾNG VIỆT(ĐỌC HIỂU) Trường:…………………………………………… KHỐI LỚP: THỜI GIAN: 25 PHÚT ÑIEÅM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN ĐỀ BAØI: I- ĐỌC THẦM: DOØNG SOÂNG MAËC AÙO Dòng sông điệu làm Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha Trưa trời rộng bao la Áo xanh sông mặc là may Chieàu troâi thô thaån aùng maây Caøi leân maøu aùo haây haây raùng vaøng Rèm thêu trước ngực vầng trăng Treân neàn nhung tím traêm ngaøn leân Khuya roài, soâng maëc aùo ñen Nép rừng bưởi lặng yên đôi bờ … Sáng thơm đến ngẩn ngơ Dòng sông đã mặc áo hoa Ngước lên gặp la đà Ngàn hoa bưởi đã nở nhoà áo … NGUYEÃN TROÏNG TAÏO II- Dựa vào bài tập đọc trên , em hãy khoanh vào các ý A,B,C,D em cho là đúng để trả lời cho câu hỏi đây: 1) Vì taùc giaû noùi laø doøng soâng “ ñieäu” A Vì dòng sông luôn thay đổi màu sắc giống người đổi màu áo B Vì dòng sông biết làm đẹp cho mình C Cả hai câu trên sai 2) Màu sắc dòng sông thay đổi nào ngày? A Các máu áo dòng sông tương ứng với thời gian ngày Lop4.com (6) B Caùc maøu aùo cuûa doøng soâng raát ña daïng vaø nhieàu maøu saéc C Cả hai câu trên đúng 3) Caùch noùi doøng soâng maëc aùo coù gì hay ? A Đây là hình ảnh nhân hoá làm cho sông trở nên gần gũi với người B Hình ảnh nhân hoá dòng sông làm bật thay đổi màu sắc dòng sông theo thời gian, theo màu trời, theo cỏ cây … C Cả hai câu trên đúng 4) Bài thơ sử dụng biện pháp tu từ nghệ thuật nào? A Nhân hoá B So saùnh C Cả hai câu trên đúng 5) Theo em hoạt động nào gọi là du lịch? A Ñi chôi coâng vieân gaàn nhaø B Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh C Ñi laøm vieäc xa nhaø 6) Em hiểu câu tục ngữ “ Đi ngày đàng học sàng khôn” có ý nghĩa theá naøo ? A Ai nhiều nơi mở rộng tầm hiểu biết, khôn ngoan, trưởng thành B Chịu khó đây đó để học hỏi, người sớm khôn ngoan, hiểu biết C Cả hai câu trên đúng 7) Trong từ cho bên dưới, từ nào liên quan đến hoạt động du lịch? A Va li , caàn caâu B Khách sạn, hướng dẫn viên C Phoá coå, baõi bieån D Cả ba câu trên đúng 8) Câu Chà, mèo có lông đẹp làm sao! Thuộc thể loại câu nào? A Caâu caûm B Caâu khieán C Caâu keå Lop4.com (7) HƯỚNG DẪN CHẤM BAØI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2008-2009 MÔN : TOÁN KHỐI LỚP : BAØI GIAÛI Câu 1: ĐIỂM (Học sinh viết đúng số đạt 0,5 điểm) a) 76 245 ; b) 51 807 ; c) 90 900 ; d) 22 002 Câu 2: ĐIỂM ( Học sinh biết đặt tính và thực đúng phép tính đạt điểm) a) + 54 287 29 508 83 795 ; b) _ 78 362 24 935 53 427 ; c) x 4508 13 524 ; d) 34625 46 6925 12 25 Câu 3: ĐIỂM (Mỗi bài tìm đúng theo hai bước đạt điểm) a) X x = 238 X = 238 : X = 619 b) X : = 436 X = 436 x X = 872 Caâu 4: ( ÑIEÅM) Baøi giaûi Chu vi mảnh đất hình chữ nhâït là: (0,5 điểm) ( 125 + 68 ) x = 386 (m) (1 ñieåm ) Đáp số : 386 mét (0,5 ñieåm) Lop4.com (8) HƯỚNG DẪN CHẤM BAØI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2008-2009 MOÂN : TIEÁNG VIEÄT KHỐI LỚP : A- PHẦN ĐỌC: (10 ĐIỂM) 1- Giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh bốcthăm, đọc đoạn bài tập đọc và trả lời câu hỏi nội dung tương ứng bài Không sai sót lỗi phát âm, ngắt giọng quá từ đến lỗi ; tốc độ đọc từ 60 đến 70 chữ / 15 phút 2- Tuỳ theomức độ sai sót học sinh, giáo viên chủ nhiệm chấm điểm theo chuẩn kiến thức, kĩ cần đạt phân môn Tập đọc lớp B- PHAÀN VIEÁT: (10 ÑIEÅM) I- Phaàn chính taû (5 ñieåm) 1) Hoïc sinh vieát caû baøi khoâng quaù 15 phuùt 2) Mức độ sai sót không quá 10 lỗi chính tả - Sai chữ trừ 0,5 điểm - Sai sót dấu và viết hoa không đúng quy định Tuỳ mức độ sai sót GVCN chấm để đánh giá II- Taäp laøm vaên (5 ñieåm) - Học sinh trình bày đoạn văn từ đến 10 câu có nội dung kể người lao động ( không phân biệt ngành nghề lao động) đạt điểm - Bài viết không sai lỗi chính tả, viết hoa đúng quy định, nội dungphù hợp với nghề lao động - Sai sót lỗi chính tả và viết hoa, cách dùng từ đặt câu từ 1đến lỗi tuỳ giáo viên đánh giá - Sai sót từ lỗi trở lên lỗi trừ 0,5 điểm * Chuù yù: - Hai phần đọc + viết cộng lại và tính điểm trung bình cộng hai phaàn - Điểm trung bình cộng hai phần đọc và viết là sở để đánh giá chất lượng đầu năm học sinh môn Tiếng Việt Lop4.com (9) Họ và tên:……………………………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2007-2008 Lớp :………………………………………………… MÔN THI : TOÁN Trường:…………………………………………… KHỐI LỚP: THỜI GIAN: 40 PHÚT ( KHÔNG KỂ CHÉP ĐỀ) ÑIEÅM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN Lop4.com (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2007 - 2008 môn thi: Toán khối lớp: 4,