0

Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tuần 8 - Tiết 31, 32: Viết bài tập làm văn số 2 (Tiếp)

2 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2021, 00:30

Người thực hiện: Hà Đức Thụ - Trường phổ thông DTNT Yên Lập Lop7.net... Người thực hiện: Hà Đức Thụ - Trường phổ thông DTNT Yên Lập Lop7.net.[r] (1)Giáo án Ngữ văn - Năm học 2009 - 2010 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ngµy so¹n : 10/11/2009 ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè Ngµy gi¶ng7A: 7B: TuÇn: 08 - TiÕt: 31&32 A- Mục tiêu cần đạt - HS viết bài van biểu cảm TN thực vật, thể tình cảm yêu thương cây cối theo truyÒn thèng cña ND ta B- ChuÈn bÞ - GV; Ra đề + đáp án - HS : ¤n tËp + giÊy bót kiÓn tra C- Tổ chức các hoạt động dạy-học *HĐ1- Khởi động 1- Tæ chøc líp - 7A : Cã mÆt…….HS ; V¾ng mÆt… HS(…………………………………….) - 7B : Cã mÆt…….HS ; V¾ng mÆt… HS(…………………………………….) 2- KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ vë viÕt v¨n + NhËn xÐt: 7A…………………………………………………………………………………… 7B…………………………………………………………………………………… 3- Bµi míi( Giíi thiÖu): * HĐ2- Hướng dẫn viết bài I- §Ò bµi : Loµi c©y em yªu II- Yªu cÇu - Nội dung : Bộc lộ thái độ, tình cảm mình loài cây em yêu - H×nh thøc: BiÓu c¶m * L­u ý : Chän loµi c©y em thùc sù yªu thÝch, cã hiÓu biÕt vÒ nã - Phải nói tình cảm mình cây, lý mình yêu cây - Bài viết phải có miêu tả chi tiết cây, tình người cây - Kh«ng viÕt l¹i vÒ c©y sÊu ( cã thÓ lµ c©y c¶nh ) III- TiÕn hµnh - HS lµm bµi nghiªm tóc - GV nªu yªu cÇu, gi¸m s¸t, nh¾c nhë hs qu¸ tr×nh lµm bµi IV- Thang ®iÓm 1- §iÓm 9,10 : §¹t ®­îc tèi ®a yªu cÇu BiÕt x©y dùng bè côc, vb thÓ hiÖn sù m¹ch l¹c Trình bày sạch, đẹp 2- Điểm 7,8 : - Chọn miêu tả và thể tình cảm cây em yêu -Bµi lµm cßn h¹n chÕ vÒ tr×nh bÇy 3- Điểm 5,6 : - Bài viết còn mức độ trung bình chọn cây em yêu Miêu tả biểu c¶m cßn h¹n chÕ  ch­a cã søc thuyÕt phôc kü n¨ng viÕt v¨n cßn h¹n chÕ Sai lçi chÝnh t¶ 4- §iÓm 3,4 : Bµi viÕt qu¸ yÕu vÒ kü n¨ng viÕt v¨n nãi chung vµ biÓu c¶m nãi riªng tr×nh bµy xÊu, cÈu th¶, sai nhiÒu lçi chÝnh t¶ 5- Điểm 0,1,2 : - Sai lạc đề * H§3- Gv thu bµi, nhËn xÐt giê * HĐ4- Các hoạt động nối tiếp @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Người thực hiện: Hà Đức Thụ - Trường phổ thông DTNT Yên Lập Lop7.net 95 (2) Giáo án Ngữ văn - Năm học 2009 - 2010 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ + Cñng cè kiÕn thøc - ¤n l¹i toµn bé lý thuyÕt v¨n BC - GV đọc đoạn văn mẫu cho HS tham khảo + HDVN : VÒ nhµ tù viÕt ®o¹n v¨n biÓu c¶m vÒ nh÷ng ®iÒu m×nh cã c¶m xóc - Xem trước bài: “ Cách lập ý bài văn BC” @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Người thực hiện: Hà Đức Thụ - Trường phổ thông DTNT Yên Lập Lop7.net 96 (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tuần 8 - Tiết 31, 32: Viết bài tập làm văn số 2 (Tiếp),