0

Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tuần 8 - Tiết 31, 32: Tập làm văn: Viết bài tập làm văn số 2 văn biểu cảm

20 26 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2021, 11:42

Windows - Trong c©y th­ môc ë phÇn bªn tr¸i cña cöa sæ Windows explorer, chọn thư mục nơi mà các đối tượng sẽ được đặt vào - NhÊp chuét vµo Edit, chän Paste C¸ch 2: - Chọn các đối tượng [r] (1)Windows PhÇn I Windows Mµn h×nh nÒn (Desktop) Trên màn hình là các biểu tượng chương trình Số lượng các biểu tượng tuỳ theo chương trình cài đặt, có thể thêm và xoá các biểu tượng chương trình trên màn hình Một số biểu tượng quan trọng: My Computer Dùng để xem nội dung riêng thư mục hay ổ đĩa Thao t¸c dïng My Computer - NhÊp kÐp chuét vµo My Computer trªn mµn h×nh nÒn Cöa sæ My Computer hiÖn lªn - Nhấp kép chuột vào biểu tượng biểu thị đĩa cứng, nội dung đĩa cøng hiÖn lªn Recycle Bin (Thïng r¸c) Lưu trữ tạm thời các tệp bị xoá, có thể dùng nó để phục hồi các tệp bị xo¸ nhÇm Thao t¸c dïng Recycle Bin Nhấp kép chuột vào biểu tượng Recycle Bin, xuất cửa sổ Recycle Bin chứa tất các đối tượng (thư mục, tệp) có thể phục hồi lại chép đến nơi khác + Phôc håi: Lop3.net (2) Windows  Nhấp chuột vào tên các đối tượng cần phục hồi  NhÊp chuét vµo menu File, chän Restore Windows tự động khôi phục các đối tượng theo nguồn gốc ban ®Çu + Xo¸ khái Recycle Bin:  Nhấp chuột chọn các đối tượng cần xoá  NhÊp chuét vµo menu File chän Delete + Lµm rçng thïng r¸c (xo¸ vÜnh viÔn c¸c tÖp) NhÊp chuét vµo menu File, chän Empty Recycle Bin Thanh c«ng viÖc (Taskbar) Nằm đáy màn hình, mút trái là nút Start (nơi bắt đầu tất các công việc Windows) Qu¶n lý c¸c tÖp vµ th­ môc b»ng Windows Explorer a Khởi động Windows explorer NhÊp chuét ph¶i vµo nót Start chän Explorer, xuÊt hiÖn cöa sæ Windows explorer Lop3.net (3) Windows * PhÇn bªn tr¸i cña cöa sæ Windows explorer : Lµ c©y th­ môc liÖt kª tất các tài nguyên máy : ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng, ổ CD - ROM, Control Panel, m¸y in, thïng r¸c,… C¸c thao t¸c phÇn nµy: + Nhấp chuột vào tên đối tượng ( ổ đĩa, thư mục con…) thì nội dung bên đối tượng lên phần bên phải cửa sổ + Nhấp chuột vào ký hiệu + đứng trước đối tượng thì cây thư mục tiếp các thư mục đối tượng này + Nhấp chuột vào ký hiệu - đứng trước đối tượng thì cây thư mục không các thư mục đối tượng này * PhÇn bªn ph¶i cña cöa sæ Windows explorer: HiÖn néi dung cña æ đĩa thư mục đã chọn (có màu xanh : Lop3.net ) (4) Windows b T¹o mét th­ môc míi Trong phÇn bªn tr¸i cña cöa sæ Windows explorer, nhÊp chuét vµo tªn ổ đĩa hay thư mục mà ta muốn tạo thư mục đó Thực c¸ch sau: C¸ch 1: - Nhấp chuột vào menu File, chọn New, sau đó chọn Folder - Gâ tªn th­ môc míi vµo hép New Folder vµ Ên Enter C¸ch 2: - Trong phÇn bªn ph¶i cña cöa sæ , nhÊp chuét ph¶i, chän New, chän Folder - Gâ tªn th­ môc míi vµo hép New Folder vµ Ên Enter c Chän tÖp vµ th­ môc - Chọn đối tượng(một tệp hay thư mục):nhấp chuột vào đối tượng đó - Chọn nhiều đối tượng nửa phải cửa sổ: nhấp chuột vào đối tượng đầu, ấn và giữ phím Shift đồng thời nhấp chuột vào đối tượng cuối - Chọn nhiều đối tượng nằm rời rạc trên nửa phải cửa sổ : ấn và giữ phím Ctrl đồng thời nhấp chuột vào đối tượng - Chọn tất các đối tượng: nhấp chuột vào menu Edit, chọn Select All d Më c¸c tÖp vµ th­ môc - Nhấp kép chuột vào tên ổ đĩa chứa các tệp hay thư mục mà ta muốn më - NhÊp kÐp chuét vµo tÖp hay th­ môc cÇn më Lop3.net (5) Windows e §æi tªn tÖp hay th­ môc C¸ch 1: - Chọn tên tệp hay thư mục cần đổi tên - NhÊp chuét vµo menu File, chän Rename - Gõ vào tên mới, sau đó ấn Enter C¸ch 2: - Nhấp chuột phải vào tên tệp hay tên thư mục cần đổi, chọn Rename - Gõ vào tên mới, sau đó ấn Enter f Xo¸ c¸c tÖp hay th­ môc C¸ch 1: - Chän c¸c tÖp hay th­ môc cÇn xo¸ - NhÊp chuét vµo menu File, chän Delete - Chọn Yes để đưa các đối tượng đã chọn vào thùng rác C¸ch 2: - NhÊp chuét ph¶i vµo tªn c¸c tÖp hay tªn th­ môc cÇn xo¸, chän Delete - Chọn Yes để đưa các đối tượng đã chọn vào thùng rác g Di chuyÓn hay chÐp c¸c tÖp vµ th­ môc C¸ch 1: - Chọn các đối tượng (thư mục, tệp) cần di chuyển hay chép - Nhấp chuột vào menu Edit, chọn Cut để di chuyển, chọn Copy để chép các đối tượng Lop3.net (6) Windows - Trong c©y th­ môc ë phÇn bªn tr¸i cña cöa sæ Windows explorer, chọn thư mục nơi mà các đối tượng đặt vào - NhÊp chuét vµo Edit, chän Paste C¸ch 2: - Chọn các đối tượng (thư mục, tệp) cần di chuyển hay chép - Nhấp nút chuột phải vào tên đối tượng đã chọn - Chọn Cut để di chuyển các đối tượng, chọn Copy để chép các đối tượng - Mở thư mục muốn đặt các đối tượng vào, nhấp chuột phải vào chỗ trèng cña cöa sæ, chän Paste h Sao chép các tệp hay thư mục vào đĩa mềm -Chän c¸c tÖp hay th­ môc cÇn chÐp -NhÊp chuét vµo menu File, chän Send To, chän Floppy (A) Lop3.net (7) Windows Tho¸t khái Windows NhÊp chuét vµo Start chän Shut Down xuÊt hiÖn hép tho¹i NhÊp chuét vµo mòi tªn xuèng để lựa chọn: + Chän Shut Down : Tho¸t khái Windows + Chọn Restart : Khởi động lại máy Lop3.net (8) Excel PhÇn II Winword Chương I: Tổng Quát I Khởi động và thoát khỏi Winword Khởi động NhÊp chuét vµo 2000\Microsoft word Mµn h×nh Winword nót Start\Programs\Microsoft C¸c thµnh phÇn chÝnh theo thø tù tõ trªn xuèng Lop3.net Office (9) Excel a Thanh tiêu đề (Title bar) Nằm đỉnh màn hình, nêu tên ứng dụng Microsoft word và tªn v¨n b¶n ®ang so¹n th¶o (Microsoft word) b Thanh thực đơn (Menu Bar) Nằm bên tiêu đề (gồm menu dọc: File, Edit, …), tr×nh bµy nh÷ng chøc n¨ng chÝnh cña word Thao tác để mở menu dọc - Nhấp chuột vào tên menu đó - Hoặc nhấn tổ hợp phím ALT+ký tự gạch chân ( VD:để mở menu File, nhÊn ALT+F) c Thanh c«ng cô chuÈn (Standard toolbar) Chứa số biểu tượng, thay vì phải vào các menu để chọn lệnh, ta cần nhấp chuột lên biểu tượng tương ứng Ví dụ: để ghi văn lên đĩa, thực cách sau: C¸ch 1: sö dông menu File Vµo File, chän Save C¸ch 2: sö dông c«ng cô chuÈn Nhấp chuột vào biểu tượng Save ( ) trªn c«ng cô chuÈn * Chú ý: muốn biết tên biểu tượng nào đó trên công cụ ta cần di chuyển trỏ chuột lên biểu tượng đó d Thanh công cụ định dạng(Formating Toolbar) Chứa các khung và biểu tượng dành cho việc định dạng văn nh­: kiÓu ch÷, cì ch÷, lo¹i font, … e Thước(Rulers) Một thước theo chiều ngang phía trên vùng văn bản, thước theo chiều dọc bên trái màn hình Lop3.net (10) Excel f Vïng v¨n b¶n (Text Area) Chiếm phần lớn diện tích màn hình dùng để nhập văn g Thanh trượt dọc bên phải màn hình: di chuyển theo chiều dọc (lên trên, xuống dưới) văn h Thanh trượt ngang phía màn hình Di chuyÓn theo chiÒu ngang cña v¨n b¶n i Thanh công cụ vẽ (Drawing Toolbar): Các công cụ để vẽ word j Thanh tr¹ng th¸i (Status bar) Nằm đáy màn hình, cung cấp thông tin vắn tắt trạng thái làm viÖc nh­ trang hiÖn t¹i, dßng, cét hiÖn t¹i… §Ó hiÖn hoÆc che dÊu c¸c c«ng cô trªn mµn h×nh - Vµo View\toolbars, xuÊt hiÖn menu däc - NhÊp chuét vµo c¸c cÇn hiÖn hoÆc cÇn che dÊu Tho¸t khái Winword C¸ch 1: Chän File\Exit C¸ch 2: NhÊp chuét vµo (nót close) ë gãc ph¶i phÝa trªn mµn h×nh C¸ch : NhÊn tæ hîp phÝm ALT + F4 II C¸c thao t¸c c¬ b¶n Thao t¸c dïng chuét Click : NhÊp tr¸i chuét mét lÇn Right click : NhÊp ph¶i chuét mét lÇn Double click : NhÊp tr¸i chuét liªn tiÕp lÇn Click and Drag : Nhấp và giữ phím trái chuột kéo đến vị trí Lop3.net (11) Excel Di chuyÓn trá v¨n b¶n a Dïng chuét Click (nhấp) chuột vào vị trí muốn đến b Dïng bµn phÝm - PhÝm : lªn mét dßng, xuèng mét dßng - PhÝm : sang ph¶i mét kÝ tù, sang tr¸i mét kÝ tù - PhÝm Home : vÒ ®Çu dßng - PhÝm End : vÒ cuèi dßng - PhÝm CTRL + Home : vÒ ®Çu v¨n b¶n - PhÝm CTRL + End : vÒ cuèi v¨n b¶n - PhÝm Page Up : lªn mét trang mµn h×nh - PhÝm Page Down : Xuèng mét trang mµn h×nh - PhÝm Enter : xuèng hµng, kÕt thóc mét ®o¹n - PhÝm Shift + Enter : xuèng hµng, ch­a kÕt thóc mét ®o¹n - PhÝm Back Space ( ) để xoá kí tự bên trái trỏ - Phím Delete để xoá kí tự bên phải trỏ C¸ch nhËp v¨n b¶n Trước nhập văn word tiếng việt cần định dạng a Font ch÷ (Font) : Click vµo khung Font để chọn font ch÷ thÝch hîp cho v¨n b¶n ( chän Font Vntime hoÆc VntimeH) b Cì ch÷ ( Size): Click vµo khung Size để chọn cỡ chữ thích hợp ( thường chọn cỡ chữ 14) * Cã thÓ chän Font ch÷, cì ch÷ b»ng c¸ch vµo menu Format\Font ( tr×nh bµy ë phÇn sau) Lop3.net (12) Excel c NhËp v¨n b¶n * PhÇn ch÷ : ¨ (aw), « (oo), ª (ee), © (aa), ­ (uw), ¬ (ow), ® (dd) * PhÇn dÊu : f (dÊu huyÒn), s (dÊu s¾c), r (dÊu hái), j (dÊu nÆng), x (dÊu ng·) Chó ý : - §Ó gâ ch÷ hoa cã dÊu ph¶i nhÊn thªm phÝm Shift - Để chèn kí tự vào văn bản, đưa trỏ đến vị trí cần chèn, sau đó gâ kÝ tù chÌn vµo Chän khèi v¨n b¶n §­a trá vÒ ®Çu khèi, chän c¸ch sau: Cách 1: Giữ phím Shift, sử dụng các phím mũi tên để mở rộng khối chän Cách : Giữ phím Shift, sau đó nhấp chuột vị trí cuối khối Chó ý : Cã thÓ Click and Drag (nhÊp chuét vµ rª) trªn khèi muèn chän Chän toµn bé v¨n b¶n - Vµo Edit\Select All - HoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + A Xo¸ khèi chän Cách 1: Vào Edit\Cut nhấp chuột vào biểu tượng Cut ( c«ng cô chuÈn (hay nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + X) C¸ch : NhÊn phÝm Delete Lop3.net ) trªn (13) Excel Sao chÐp khèi - Chän khèi cÇn chÐp (nguån) - Vào Edit\Copy nhấp chuột vào biểu tượng Copy ( ) trên c«ng cô chuÈn (hay nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + C) - Di chuyển trỏ đến vị trí (đích) - Vào Edit\Paste nhấp chuột vào biểu tượng Paste ( ) trªn c«ng cô chuÈn (hay nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + V) Di chuyÓn khèi - Chän khèi cÇn di chuyÓn - Vµo Edit\Cut - Di chuyển trỏ đến vị trí - Vµo Edit\Paste T¹o mét v¨n b¶n míi Thùc hiÖn c¸ch sau : C¸ch 1: Vµo File\New\Blank Document C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + N Cách 3: Nhấp chuột vào biểu tượng New ( ) trên công cụ chuÈn 10 Lưu văn lên đĩa Thùc hiÖn c¸ch sau : Cách 1: Vào File\Save File\Save As muốn lưu văn (đã có trên đĩa) với tên C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + S Lop3.net (14) Excel Cách 3: Nhấp chuột vào biểu tượng Save ( ) trªn c«ng cô chuÈn XuÊt hiÖn hép tho¹i Save As Trong khung Save in chọn ổ đĩa, thư mục chứa tệp tin, sau đó đặt tên tệp tin khung File name, nhấp chuột vào nút Save để thực lưu tr÷ tÖp tin 11 Mở văn đã có trên đĩa Thùc hiÖn c¸ch sau C¸ch 1: Vµo File\Open C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + O Cách 3: Nhấp chuột vào biểu tượng Open ( chuÈn XuÊt hiÖn hép tho¹i Open Lop3.net ) trªn c«ng cô (15) Excel Trong hép tho¹i Open, chän tÖp tin cÇn më vµ click Open Chương II: Định dạng văn I §Þnh d¹ng kÝ tù Chọn khối kí tự cần định dạng Vào Format\Font (hoặc click chọn các nút định dạng trên công cô) Trong hép tho¹i Font Lop3.net (16) Excel - Font : Xác định Font chữ - Font style : Xác định kiểu chữ : Regular (chữ thường), Italic (ch÷ nghiªng), Bold (ch÷ ®Ëm) - Size : Xác định cỡ chữ - Font color : Xác định màu chữ - Underline style : KÝ tù d¹ng g¹ch ch©n - Effects : T¹o c¸c hiÖu øng kÝ tù Click Ok để thực định dạng II §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n Chọn đoạn văn cần định dạng Vµo Format\Paragraph Trong hép tho¹i Paragraph, chän Indents and spacing Lop3.net (17) Excel - Alignment : Chän c¸ch canh ®o¹n nh­ : Left (canh tr¸i), Right (canh ph¶i), - Indentation : ChØnh lÒ cho ®o¹n Left : Khoảng cách từ lề trái đến đoạn văn Right : Khoảng cách từ lề phải đến đoạn văn - Spacing : Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n - Line spacing : Khoảng cách các dòng Trong đó Single : Bình thường 1,5 lines : Gấp rưỡi Double : Gấp đôi Click Ok để thực định dạng Lop3.net (18) Excel III §Þnh d¹ng khung v¨n b¶n Để định dạng khung hay tạo đường viền cho văn bản, thực các thao t¸c sau Chọn các từ hay đoạn văn cần định dạng khung Vµo Format\Borders and shading XuÊt hiÖn hép tho¹i Borders and shading, chän Borders - Chọn kiểu đóng khung Setting - Chän d¹ng ®­êng kÎ ë khung Style - Chän mµu cho ®­êng kÎ khung Color - Chọn độ dày đường kẻ khung Width Có thể click vào vị trí tương ứng Preview để chọn cạnh kẻ khung cho ®o¹n Click Ok để kẻ khung * Chó ý : Cã thÓ thùc hiÖn nhanh viÖc t¹o khung b»ng c¸ch click nót trên công cụ định dạng Lop3.net (19) Excel IV §Þnh d¹ng mµu nÒn v¨n b¶n Chọn các từ hay đoạn văn cần định dạng Vµo Format\Borders and shading XuÊt hiÖn hép tho¹i Borders and shading, chän Shading - Chän mµu cÇn t« Fill, nÕu chän No Fill nghÜa lµ kh«ng t« mµu hay huû bá t« mµu - Xác định mẫu tô trong khung Style và chọn màu cho mẫu tô Color Click Ok để thực tạo V §Þnh d¹ng cét v¨n b¶n §Þnh d¹ng cét lµ tr×nh bµy c¸ch hiÓn thÞ v¨n b¶n theo d¹ng cét Chän khèi v¨n b¶n cÇn chia cét Vµo Format\Columns XuÊt hiÖn hép tho¹i Clumns Lop3.net (20) Excel Trong đó : - Presets : Xác định cách chia cột theo mẫu định sẵn - Number of columns : Xác định số cột cần chia theo ý muốn - Width and spacing : §Þnh bÒ réng vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét Nếu chọn Equal column width : Word tự động định bề rộng các cột - Line between : Xác định đường kẻ thẳng đứng các cột VI §Þnh d¹ng Bullets and Numbering Để chèn ký hiệu đặc biệt hay số tự động vào đầu đoạn văn bản, thùc hiÖn : Chọn đoạn văn cần định dạng Vµo Format\ Bullets and Numbering Trong hép tho¹i Bullets and Numbering, chän : a Bulleted : Để chèn ký hiệu đặc biệt vào đầu đoạn văn Chọn ô None để huỷ bỏ định dạng Lop3.net (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tuần 8 - Tiết 31, 32: Tập làm văn: Viết bài tập làm văn số 2 văn biểu cảm,

Từ khóa liên quan