0

Giáo án Âm nhạc Lớp 3 - Tuần 8 - Bài: Ôn bài hát "Gà gáy"

2 37 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2021, 22:33

KẾ HOẠCH BAØI HỌC MOÂN: AÂM NHAÏC TUAÀN :8 BAØI : OÂN BAØI HAÙT GAØ GAÙY Ngày thực hiện: I.Muïc ñích yeâu caàu : _ Học sinh thuộc lời, biết thể hiện bài hát với tình cảm tươi vui _Tập há[r] (1)KẾ HOẠCH BAØI HỌC MOÂN: AÂM NHAÏC TUAÀN :8 BAØI : OÂN BAØI HAÙT GAØ GAÙY Ngày thực hiện: I.Muïc ñích yeâu caàu : _ Học sinh thuộc lời, biết thể bài hát với tình cảm tươi vui _Tập hát kết hợp vận động phụ hoạ _Giáo dục lòng yêu quý dân ca II.Chuaån bò: 1.Giáo viên: _ Hát chuẩn xác và thể rõ tính chất vui tươi linh hoạt _Chuẩn bị dạy vận động phụ hoạ theo _Tranh ảnh minh hoạ 2.Học sinh : _Vở hát III.Hoạt động lên lớp: 1.Khởi động: Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ : Cả lớp hát bài:Gà gáy 3.Bài Thời gian 10’ 10’ Hoạt động giáo viên Giới thiệu bài: Tiết hôm nay, các em tieáp tuïc oân baøi haùt: Gaø gaùy Hoạt động : Học sinh ôn tập bài haùt: Gaø gaùy phương pháp trực quan,quan sát,đàm thoại _Cho hoïc sinh nghe baêng nhaïc Hoạt động học sinh ÑDDH _ Học sinh nghe giáo viên giới thieäu baøi Tranh aûnh tænh mieàn nuùi _ Hoïc sinh nghe baêng haùt baøi : Gaø gaùy _Giáo viên cho học sinh hát với sắc thái vui tươi, vừa hát vừa gõ đệm theo nhòp 2/4 Con gaø gaùy le teù le saùng roài ôi ! _ Học sinh tập hát câu x x x x Hoạt động : Tập cho học sinh vận động phụ hoạ và biểu diễn bài hát phương pháp trực quan,quan sát,đàm thoại *Hướng dẫn hát và vận động _ Học sinh tập hát và vận động Từng nhóm học sinh biểu diễn trước _Động tác : Gà gáy sáng ( Phụ hoạ Lop3.net (2) 10’ cho caâu haùt vaø ) Ñöa tay leân lớp, vừa hát vừa vận động miệng thành hình loa , đầu ngẩng cao , chaân nhuùn nhòp nhaøng _Động tác : Đi lên nương ( Phụ hoạ cho caâu haùt vaø ) Ñöa tay leân cao roài thaû daàn xuoáng , chaân nhuùn nhòp nhaøng Hoạt động :Học sinh nghe và hát bài hát phương pháp đàm thoại,quan sát _Giaùo vieân cho hoïc sinh nghe haùt caùc _ Hoïc sinh haùt theo nhaïc Hoïc sinh bài đã học nghe moät baøi haùt thieáu nhi choïn loïc bài dân ca 4.Củng cố :_Cả lớp hát lại vừa hát vừa gõ nhịp 5.Daïên doø: _ Baøi nhaø: Taäp haùt nhieàu laàn cho thuoäc baøi _Chuẩn bị bài: Ôn tập bài hát:Bài ca học, Đếm sao,Gà gáy *Caùc ghi nhaän, löu yù : _ _ _ _ Lop3.net (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc Lớp 3 - Tuần 8 - Bài: Ôn bài hát "Gà gáy",