0

Chính sách phát triển vùng của trung quốc và bài học kinh nghiệm cho vùng tây bắc việt nam

13 14 1
  • Chính sách phát triển vùng của trung quốc và bài học kinh nghiệm cho vùng tây bắc việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2021, 08:12

T p h ho h X h i v Nh n v n T p S (2017) 19-31 Chính sách phát triển vùng Trung Quốc học kinh nghiệm cho vùng Tây Bắc Việt Nam Nguyễn V n hánh* Đ o Th nh Trường**, Nguyễn Thị Ng Anh*** Tóm tắt: Ch nh sá h phát triển vùng đ ng l m t hủ đề nghiên ứu m ng t nh ấp thiết thời v thu hút đượ hú ý ủ nhiều nh nghiên ứu v ngo i nướ Những vấn đề đặt r n y hênh lệ h lớn phát triển kinh tế v n hó giáo dụ giữ vùng miền ùng m t qu gi đ đặt r thá h thứ lớn đ i với h nh phủ ủ m t s qu gi Việt N m ũng Trung Qu không nằm ngo i vấn đề Thự tiễn n y đòi hỏi h nh sá h vùng ần đượ ho h định để t o nên phát triển đồng phát huy đượ tiềm n ng v đẩy m nh t ng trưởng phát triển bền vững vùng ph m vi qu gi Trung Qu l m t đất nướ r ng lớn d n s đông ùng với đặ thù đị hình vùng miền v n hó d n t Do v y phát triển hênh lệ h giữ vùng miền l m t điều tất yếu Trung Qu đ ó nỗ lự nhằm phát triển đồng giữ vùng thể thông qu h nh sá h phát triển vùng tổng thể v h nh sá h đ i với vùng riêng biệt B i nghiên ứu n y l m rõ trình hình th nh phát triển ủ h nh sá h vùng theo gi i đo n ũng ph n t h tá đ ng ủ h nh sá h vùng đến phát triển kinh tế v n hó x h i Trung Qu Thơng qu nhóm tá giả đư r m t v i khuyến nghị ho phát triển vùng T y Bắ Việt N m Từ khóa: Ch nh sá h phát triển vùng; Trung Qu ; vùng T y Bắ Việt N m Ngày nhận: 14/11/2016; ngày chỉnh sửa 21/02/2017; ngày chấp nhận đăng 23/02/2017 Mở đầu* nhiều v o h nh sá h phát triển vùng ủ Ch nh phủ Đ i với m t qu gi r ng lớn Trung Qu phát triển hênh lệ h giữ vùng l m t điều tránh khỏi Ch nh sá h vùng r đời m t tất yếu nhiên tất ả h nh sá h đem l i hiệu Với diện t h tự nhiên r ng lớn v đị hình đ d ng phứ t p ủ Trung Qu vùng miền đóng v i trò qu n tr ng việ thú đẩy phát triển kinh tế đất nướ Thự tế hầu hết h nh sá h phát triển vùng miền ủ nướ n y dự ph n hi giữ miền: hu vự ph Đông khu vự Trung t m v khu vự ph T y Sự ph n hi vùng miền v thự h nh sá h đặ thù đ v đ ng l m t hủ trương qu n tr ng h nh sá h phát triển ủ Trung Qu đương đ i Ch nh sá h vùng l m i qu n t m đặ biệt đ i với qu gi Cùng với h nh sá h tổng thể phát triển đất nướ h nh sá h phát triển vùng ln ó tá đ ng lớn việ n l i giá trị x h i nhằm thú đẩy v ổn định yếu t kinh tế v h nh trị ủ to n qu gi Cần phải nhìn nh n phát triển ủ m t vùng miền ngo i điều kiện tự nhiên v n hó x h i òn phụ thu * Trường Đ i h ho h X h i v Nh n v n ĐHQG H N i; em il: kh nhnv@vnu.edu.vn ** Trường Đ i h ho h X h i v Nh n v n ĐHQG H N i *** Trường Đ i h ho h X h i v Nh n v n ĐHQG H N i 19 20 N V Khánh, Đ T Trường, N T N Anh/ Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 3, S (2017) 19-31 Trên sở ph n t h trình hình th nh v phát triển h nh sá h vùng ủ Trung Qu b i viết hỉ r kinh nghiệm ần thiết ho hiến lượ quy ho h vùng v phát triển vùng ủ Việt N m nói v vùng T y Bắ nói riêng Q trình phát triển sách vùng Trung Quốc Trung Qu ó lượng d n s khổng lồ (khoảng 373 tỷ người) (Cụ th ng kê qu gi Trung Qu 2015) v nhiều d n t m t l nh thổ r ng lớn với đị hình phứ t p Bằng h xem xét lị h sử đặ trưng đị kinh tế v tr ng phát triển vùng người t ho thự tế Trung Qu đ i lụ ó 10 vùng kinh tế thị, ó sáu vùng ven biển v b n vùng lụ đị (Fan C C 1996: 28-45) Mười vùng kinh tế đô thị n y xấp xỉ 65% d n s 75% vùng bình nguyên v t o r 80% GDP ủ Trung Qu (Keng C.W Kenneth 2005) Chiến lượ phát triển vùng miền ủ Trung Qu đ trải qu nhiều lần điều hỉnh kể từ th nh l p nướ C ng hò Nh n d n Trung Ho (1949) thự ải h mở (từ n m 1978) v l từ bướ sang kỷ XXI Theo Zenglu v Xi ng Deng (Zenglu v ng 2013: 250; Mi h el Dunford v ng 2013) kể từ n m 1949 hiến lượ phát triển vùng ủ Trung Qu ó thể hi l m b gi i đo n Gi i đo n từ n m 1949 đến n m 1978 đượ g i l “phát triển n bằng” Mụ tiêu h nh ủ h nh sá h vùng gi i đo n n y l để tìm kiếm phát triển n giữ vùng Gi i đo n thứ h i từ n m 1979 đến n m 1991 đượ g i l phát triển “không n bằng” với mụ tiêu ưu tiên phát triển vùng ó lợi đặ biệt Gi i đo n thứ b từ n m 1992 đến n y đượ g i l “phát triển ph i hợp” với mụ tiêu h nh l để thú đẩy vùng đ ng mứ phát triển nhằm giảm hênh lệ h giữ khu vự C n ứ theo mô hình đ y ó thể hình dung m t h tổng quát vùng h nh sá h m Trung Qu đ thự triển kh i từ n m 1980 đến n y sau: Hình 1: Chính sách vùng Trung Qu c từ năm 1980 Nguồn: Dunford Li (2010), Chinese spatial inequalities and spatial policies, Geography Compass (8): 1039-1054 N V Khánh, Đ T Trường, N T N Anh/ Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 3, S (2017) 19-31 2.1 Giai đoạn 1949-1978 Trong thời kỳ n y đô thị đượ xem l nơi hủ yếu để phát triển ông nghiệp h nh sá h l i tránh phát triển đô thị lớn m hú tr ng ph n b ông nghiệp v o đô thị vừ v nhỏ ả nướ Thời kỳ n y ó thể hi th nh gi i đo n: i) Gi i đo n 1950-1960 l gi i đo n thị hó l nh m nh tỷ lệ thị hó t ng nh nh từ 10 67% n m 1949 lên đến 19 7% v o n m 1960 phong tr o “đ i nhảy v t” (1958-1960) để ông nghiệp hó làm gang thép thất b i đ l m ho kinh tế đô thị ũng kinh tế ả nướ s sút; ii) Gi i đo n 1961-1980 l gi i đo n bất bình thường tỷ lệ thị hó tụt xu ng d o đ ng khoảng 17-18% phải đến 1980 gần khôi phụ đượ mứ ũ đ t 19,39% (Xiaoyuan Wan 2014: 55-57) Chiến lượ phát triển vùng đượ ho h định h nh thứ s u nướ C ng hò Nh n d n Trung Ho th nh l p n m 1949 với việ thự kế ho h “5 n m lần thứ nhất” (1953-1957) M o Tr h Đông “B n mười qu n hệ” đ lu n giải rõ vấn đề hiến lượ to lớn trình x y dựng kinh tế Trung Qu liên qu n đến qu n hệ giữ duyên hải v n i đị Ông đ yêu ầu b tr h ng mụ ông nghiệp lớn (156 h ng mụ Liên Xô giúp) t i vùng Đông Bắ v n i đị Từ hình thành ụ diện yếu t sản xuất đượ dị h huyển từ miền duyên hải ph Đông v o n i đị V o n m 1960 qu n hệ Trung Qu -Liên Xô xấu h ng mụ viện trợ từ Liên Xơ bị dừng l i q trình x y dựng kinh tế ủ Trung Qu gặp nhiều khó kh n Trướ tình hình M o Tr h Đơng đ đư r hủ trương x y dựng b tuyến hiến lượ Đ y l lần điều hỉnh ấu phát triển vùng miền v lớn Trung Qu N m 1964 Ch nh phủ đư r hương trình 21 “tuyến b ” nhằm di huyển nh máy qu n tr ng v ông nh n từ “tuyến m t” ven biển v “tuyến h i” trung t m lùi v o “tuyến b ” vùng núi non miền T y Nhằm h n hế b nh trướng ủ đô thị lớn Ch nh phủ hủ trương ph n nh máy đô thị lo i vừ v đô thị ũng hỉ m t đến h i nh máy m Do đị điểm bất lợi phần lớn nh máy n y s u bị đóng v o u i th p kỷ 80 Để giữ h n nông d n l i nông thơn Ch nh phủ đề r hế đ kiểm sốt “h khẩu” nghiêm ngặt v đẩy m nh phát triển “do nh nghiệp hương trấn” Cá phong tr o tả khuynh “Đ i nhảy v t” v l “Cá h m ng v n hó ” (1966-1976) đ t n phá kinh tế v g y r n n đói Trong Cá h m ng v n hó 26 triệu th nh niên thị đ nông thôn hiệu “thượng sơn h hương” để giảm bớt áp lự việ l m đô thị (Lamia Kamal-Chaoui v ng 2009) Từ h nh sá h ải h v mở đượ thự v o u i n m 1970 Trung Qu đ đ t đượ t ng trưởng kinh tế m t h thần kỳ Tuy nhiên t ng trưởng n y l i không xảy r đồng giữ vùng t i Trung Qu Trong gi i đo n đầu ải h Ch nh phủ Trung Qu đ đư r h nh sá h ưu đ i ho vùng duyên hải v thú đẩy m nh mẽ phát triển t i vùng n y Đặng Tiểu Bình đ nêu r hủ trương “ ho phép ho m t b ph n người gi u lên trướ ho phép m t s vùng phát triển lên trướ gi u ó lên trướ gi u ó trướ lơi kéo gi u ó s u thự gi u ó hung” Đặng Tiểu Bình đư r hủ trương huyển dị h tr ng điểm hiến lượ từ miền T y s ng miền duyên hải ph Đông bắt đầu thự h nh sá h đặ biệt t i Quảng Đông Phú iến x y dựng đặ khu kinh tế s u l mở 14 th nh ph ven biển Tiếp đó, Trung Qu c thự kh i phát Ph Đông Thượng Hải t ng 22 N V Khánh, Đ T Trường, N T N Anh/ Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 3, S (2017) 19-31 ường đ i ngo i nhiều tầng nấ hình th nh h i v nh đ i h i ự t ng trưởng ủ qu gia l Quảng Đông v Thượng Hải Những u ải h sớm ủ Trung Qu đượ t p trung hủ yếu v o phát triển ủ vùng duyên hải với mụ tiêu thu hút đầu tư từ nướ ngo i Cá dòng v n đầu tư trự tiếp từ nướ ngo i (FDI) ủ Trung Qu đ ó đóng góp lớn v o t ng trưởng kinh tế nói v xuất ơng nghiệp nói riêng Tuy nhiên FDI hủ yếu hỉ đượ t p trung v o khu vự duyên hải ph Đông v h nh điều n y đ g y r phát triển không đồng giữ vùng Đặng Tiểu Bình ho việ ủng h t ng trưởng trung t m thu vùng ph Đơng trướ dẫn dắt phần ịn l i ủ kinh tế phát triển Tuy nhiên hiệu ứng l n toả từ t ng trưởng trung t m từ đị b n duyên hải đến khu vự n i đị đ không xảy r dự t nh 2.2 Giai đoạn 1979-1991 S u h nh sá h ải h v mở Trung Qu ưu tiên phát triển duyên hải kinh tế tư nh n phát triển m nh mẽ vùng duyên hải phát triển m nh ũng ó ảnh hưởng đến ph Trung t m v ph T y nên vùng n y ó Ch nh sá h mở v hiến lượ phát triển vùng ven biển n m 1980 1990 đặ biệt hướng tới vùng ven biển đ đẩy m nh bất bình đẳng vùng Trung t m khiến hênh lệ h giữ khu vự trở nên nghiêm tr ng Bất bình đẳng thu nh p GDP đầu người giữ vùng ven biển v tỉnh n i đị đ t ng kể từ đầu n m 1980 việ tái ấu trú ông nghiệp bắt đầu S u huyến th m miền N m Trung Qu ủ Đặng Tiểu Bình diễn r v o n m 1992 xu hướng n y ng bị đẩy nh nh từ đầu n m 1990 án n kinh tế lớn dần v tái ấu trú ng y ng s u sắ Cá phiên h p thường niên ủ Qu h i Trung Qu từ n m 1980 đ nhiều lần phải đề p v tr nh lu n tới vấn đề bất bình đẳng giữ khu vự ng y ng lớn Ch nh quyền trung ương đ phải đ i mặt với vấn đề tương tự việ gi t ng áp lự từ tỉnh n i đị Để đ t đượ mụ tiêu n giữ vùng miền Trung Qu đ huyển dần tr ng t m phát triển từ bờ biển ph Đông tới n i đị khu vự Đông Bắ Tuy nhiên nỗ lự ủ h nh phủ trung ương để mở theo m i hướng v d nh ưu tiên ho phát triển ủ khu vự n i đị trở nên vô h hầu hết n m 1990 2.3 Giai đoạn 1992-nay Trướ hệ từ gi i đo n sá h trướ để l i h nh quyền trung ương đ ó nỗ lự to lớn để kiểm soát hênh lệ h vùng miền N m 1998 Chu Dung Cơ đ khởi đ ng hương trình phát triển vùng ph T y với tên g i “Chiến lược phát triển phía Tây” b o gồm tỉnh khu tự trị òn th nh ph Trùng hánh với 11 triệu d n (2015) đượ huyển th nh th nh ph thứ tư trự thu Trung ương trở th nh thủ phủ miền T y ủ Trung Qu Ngo i Trùng hánh ịn ó th nh ph tỉnh lỵ Th nh Đô (7 triệu d n) T y An Côn Minh N m Ninh… Chương trình đượ đư r để thú đẩy t ng trưởng kinh tế vùng phía Tây Ch nh phủ ũng bắt đầu khôi phụ l i kinh tế t i m t v i sở ông nghiệp hủ h t ũ đặ biệt l vùng Đông Bắ với mụ đ h l l m giảm xung đ t x h i đ ng leo th ng g y r từ vụ s thải ông nh n Hơn nữ thời Ôn Gi Bảo h nh quyền trung ương đ bắt đầu hương trình “Sự trỗi dậy vùng Trung tâm Trung Qu c” để n phát triển kinh tế giữ vùng miền Việ l m n y đượ thự với niềm hi v ng t o r phát triển ho d n t thiểu s đặ biệt N V Khánh, Đ T Trường, N T N Anh/ Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 3, S (2017) 19-31 vùng s u vùng x Cá vùng n i đị ủ Trung Qu ũng đượ hưởng lợi đáng kể từ hương trình phát triển n y giá đất v giá nh n ông ph Đông đ t ng lên đáng kể vùng n i đị l i trở th nh m t thị trường lớn đầy tiềm n ng ho nh đầu tư v ngo i nướ N m 2003 Trung Qu bắt đầu thự “Chiến lượ phụ hưng Đông Bắ ” v đư r “Quyết định ho n thiện thể hế kinh tế thị trường XHCN” nhấn m nh “N m điểm t nh toán hung” “N m điểm t nh toán hung” nhấn m nh phát triển nhịp nh ng n đ i giữ yếu t : Phát triển kinh tế v x h i giữ th nh thị v nông thôn giữ vùng miền giữ on người với thiên nhiên giữ ải h nướ v đ i ngo i Trong Cương yếu Quy ho h n m lần thứ 11 ủ Trung Qu đ hỉ rõ hiến lượ phát triển vùng: “ iên trì thú đẩy đ i kh i phát miền T y hấn hưng sở ông nghiệp vùng Đông Bắ thú đẩy miền Trung trỗi d y khuyến kh h miền Đông trướ phát triển đẩy m nh tương tá giữ vùng ph Đơng-phía Trung tâm-ph T y” (Zenglu v ng 2013) Cùng n m Quảng Đơng đư r hủ trương Hợp tá vùng Chu Gi ng mở r ng kết n i giữ tỉnh thu miền duyên hải ph Đông với tỉnh ph Trung t m (Hồ N m Gi ng T y) v tỉnh ph T y (Tứ Xuyên V n N m Quý Ch u Quảng T y) Từ n m 2004 đến 2009 Trung Qu đ b n h nh nhiều hương trình kế ho h phát triển vùng kinh tế nh u1 Qu tất ả N m 2004 Trung Qu ó hủ trương “miền Trung trỗi d y” Tháng 1/2008 Trung Qu ông b “Quy ho h phát triển khu kinh tế Vịnh Bắ B Quảng T y” Tháng 10/2008 Trung Qu ông b “Cương yếu quy ho h ải h v phát triển vùng Chu Gi ng” Tháng 2/2009 Trung Qu ông b “Ý kiến ải h v phát triển ph i hợp th nh thị nông thôn ủ Trùng hánh” Trong n m 2009 Trung Qu đ thông qu m t lo t quy ho h h nh sá h đ i với vùng ụ thể “V i điểm khuyến kh h tỉnh Phú iến đẩy nh nh x y dựng hu kinh tế bờ T y h i bờ eo biển” “Quy ho h phát triển vùng ven biển 23 hương trình phát triển h nh phủ t i trợ m t khoản tiền lớn ủ quỹ nh nướ đượ đầu tư v o dự án sở h tầng n ng lượng môi trường v nguồn t i nguyên vùng N m 2011 Trung Qu đ đư r “Đề cương Giảm đói nghèo phát triển khu vực nông thôn (2011-2020)” đ i với khu vự đặ biệt khó kh n Mụ đ h ủ h nh sá h n y l đ t đượ “hai không lo lắng” (l thự phẩm v quần áo) “ba đảm bảo” (l y tế giáo dụ v nh ở) Từ n m 2013 Trung Qu đ thông qua h i mụ tiêu kỷ: M t l x y dựng m t x h i giả v o n m 2021 dịp Đảng C ng sản Trung Qu kỷ niệm 100 n m ng y th nh l p; h i l x y dựng Trung Qu th nh m t nướ x h i hủ nghĩ đ i gi u m nh d n hủ v n minh h i hò v o n m 2049 nh n kỷ niệm 100 n m th nh l p nướ C ng hò Nh n d n Trung Ho Cá mụ tiêu s u n y đ đượ đề p thông qu việ thiết l p V nh đ i kinh tế on đường tơ lụ (SREB) v Con đường Tơ lụ biển kỷ XXI (MSR) kết n i Trung Qu với h u Âu đường b v đường biển Tr ng điểm thự n i dung “Đề cương quy hoạch kinh tế xã hội năm lần thứ 13” gi i đo n thự từ 2016-2020 l quy ho h n m u i ùng ủ mụ tiêu 100 n m thứ nằm mụ tiêu “h i 100 n m” Chiến lượ h nh đề ương lần n y gồm Chiến lượ tổng thể: h i phá miền T y hấn hưng Đông Bắ trỗi d y miền Trung v ưu tiên phát triển ph Đông Gi ng Tô” “Quy ho h phát triển hu kinh tế Qu n TrungThiên Thủy” giữ h i tỉnh ph T y l Thiểm T y v C m Tú “Quy ho h phát triển v nh đ i kinh tế ven biển Liêu Ninh” “Quy ho h phát triển tổng thể khu Ho ng Cầm” (khu kết n i giữ Chu Hải-M C o v Hồng ông) “Cương yếu Quy ho h phát triển hợp tá khu vự Đồ Môn Gi ng” (tỉnh Cát L m) “Quy ho h phát triển khu kinh tế sinh thái o lưu vự Ho ng H ” 24 N V Khánh, Đ T Trường, N T N Anh/ Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 3, S (2017) 19-31 Hiện n y Ch nh phủ Trung Qu đ ng t h ự thú đẩy 03 hiến lượ phát triển h nh: “M t v nh đ i m t on đường”; “quy ho h phát triển hiệp đồng khu vự Kinh-Tân- ” (Bắ inh-Thiên Tân-Hà Bắ ); phát triển “v nh đ i kinh tế sông Trường Gi ng” Đ i h i đ i biểu to n qu lần thứ XVIII Đảng C ng sản Trung Qu đ lần đề r mụ tiêu t ng gấp đơi “thu nh p bình qu n đầu người th nh thị v nông thôn” để bảo đảm đến n m 2020 thự mụ tiêu x y dựng x h i giả to n diện Hình 2: Chiến lược “Một đường, vành đai Trung Qu c” Nguồn: Phạm Sỹ Thành (2015), Cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung tác động đ i với khu vực Có thể thấy hủ trương phát triển vùng miền ủ Trung Qu n y đ ng t p trung v o b phương diện: (1) Ph i hợp phát triển giữ vùng miền; (2) X y dựng ự t ng trưởng mới; (3) Cá điểm t ng trưởng men theo vùng duyên hải ph Đơng dịng sơng lớn Trung Qu Tác động sách phát triển vùng Trung Quốc Qu nghiên ứu tổng qu n trình phát triển h nh sá h vùng ủ Trung Qu ó thể nh n thấy h nh sá h m Trung Qu đư r đ thú đẩy m t h nh nh hóng t ng trưởng vùng ven biển nhiên l i ó t tá đ ng tới tỉnh khu vự Trung t m v ph T y Điều n y ũng g y r ảnh hưởng tới kinh tế h nh trị v x h i 3.1 Tác động đến kinh tế Trung Quốc ể từ thự h nh sá h ải h v mở v o u i n m 1970 Trung Qu đ đ t đượ t ng trưởng kinh tế thần kỳ đư tổng thu nh p qu n i lên tới 6% n m gi i đo n 1978-2006 GDP bình qu n đầu người thự tế đ t ng gấp lần v thu nh p bình qu n đầu người t ng lần so với ùng kỳ (Michael Dunford 2013) Tuy nhiên th nh ủ t ng trưởng hư ph n bổ đồng t i vùng miền nh u ủ Trung Qu N V Khánh, Đ T Trường, N T N Anh/ Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 3, S (2017) 19-31 25 Biểu đồ 1: GDP Trung Qu c chia theo khu vực giai đoạn 1980-2011 Nguồn: Michael Dunford and Thomas Bonschab (2013), Chinese regional development policy Từ biểu đồ ó thể thấy GDP ủ Trung Qu ó biệt rõ r ng giữ vùng miền với phát triển đặ biệt nh nh v m nh đ i với vùng ph Đông v phát triển hẳn t i vùng phía T y v vùng Trung t m Cho dù h nh phủ Trung Qu đ ó h nh sá h ưu tiên tới vùng miền định gi i đo n tái ấu trú nhìn qu t ng trưởng GDP m t gi i đo n d i n y ó thể thấy bất n vùng miền gần song h nh ùng với h nh sá h phát triển ủ Trung Qu Trong gi i đo n 1952-1977 GDP ủ Trung Qu đ t mứ trung bình l 9%/n m mặ dù xuất phát điểm thấp gi i đo n 1978-2011 GDP t ng trung bình h ng n m l 7% gi i đo n 2011-2015, hàng n m đ t 3% (World Bank 2016) Sự phát triển kinh tế n y ũng phản ánh rõ nỗ lự th y đổi hiến lượ phát triển vùng thời kỳ ủ Trung Qu Sự phát triển ủ Trung Qu đ đư qu gi n y ph n hó th nh b khu vự kinh tế tương ứng: ph Đông Trung t m v ph T y Cá khu vự gi u ó ng y ng gi u ngượ l i nghèo l i ng y ng nghèo Có hứng hứng minh n t ng trưởng giữ khu vự đ ng y ng trầm tr ng thêm ph n b đị lý không ủ trình xuất v FDI đ y l h i yếu t qu n tr ng ảnh hưởng đến t ng trưởng kinh tế ủ Trung Qu Hình ho thấy tỷ tr ng ủ GDP FDI v xuất giữ vùng ph Đông Trung t m v ph T y v o n m 2006 Xét đến d n s ủ khu vự ph Đơng ó th m gi khơng n đ i GDP FDI v xuất hu vự ph T y nói riêng ũng ó tỷ lệ phần tr m ủ FDI v xuất không đáng kể tương ứng với 8% v 2,6% 26 N V Khánh, Đ T Trường, N T N Anh/ Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 3, S (2017) 19-31 Hình 2: Bất bình đẳng khu vực GDP, FDI Xuất Trung Qu c năm 2006 Nguồn: Zenglu, Xiang Deng, 2013, Regional policy and regional development: A case study of China’s Western development strategy Hệ s Gini2 vùng đo bất bình đẳng vùng tổng thể ó thể đượ ướ t nh m t nử tỷ s hênh lệ h kinh tế vùng tổng thể (ORD) so với GDP qu gi /đầu người Bằng h tương tự ó thể t nh đượ Hệ s Gini vùng ủ 47 tỉnh ủ Nh t Bản v 51 b ng ủ Mỹ (50 b ng ng với W shington DC) Cá bất bình đẳng vùng ủ Trung Qu phương diện lị h sử lớn đáng kể so với Nh t hoặ Mỹ Trung bình mứ hênh lệ h tỉnh Trung Qu lớn lần so với 47 qu n Nh t Bản v lần so với 51 b ng ủ Mỹ (Keng C.W Kenneth 2004) Theo h tiếp n truyền th ng ó h i h xá định ph m vi vùng Trung Qu l hi th nh h i phần (ven biển-n i đị ) v b phần (ph Đơng-Trung tâm-phía T y) Trung Qu thời sử dụng hệ th ng quản lý ấp: ấp Trung ương ấp Hệ s Gini (Gini-Coefficient)- h đo bất bình đẳng thu nh p phổ biến to n b d n s qu gi tỉnh ấp đị khu ấp huyện v ấp hương trấn Sử dụng h chia thành h i phần (ven biển-n i đị ) biệt vùng tổng thể ủ Trung Qu hi th nh b phần: bất bình đẳng t i vùng duyên hải bất bình đẳng t i vùng n i đị v bất bình đẳng kinh tế giữ vùng duyên hải v vùng n i đị V dụ n m 2000 hênh lệ h giữ h i vùng n y l 71% biệt vùng duyên hải v biệt vùng n i đị l 18% v 11% (H Hữu Nga 2008) Việ hi Trung Qu th nh b kinh tế l i hình th nh bất bình đẳng kinh tế vùng: bất bình đẳng vùng phía Đơng miền Trung t m v ph T y v bất bình đẳng liên vùng Trung-Đông, TâyĐông, Trung-T y V dụ n m 2000 bất bình đẳng vùng ph Đơng Trung tâm, phía Tây 18%, 4%, 1%, bất bình đẳng liên vùng TrungĐơng, Tây-Đơng Trung-Tây 39%, 32% v 6% Thông qu on s n y ó N V Khánh, Đ T Trường, N T N Anh/ Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 3, S (2017) 19-31 thể nh n thấy hênh lệ h vùng ph Đông lớn b lần so với hênh lệ h Trung t m v ph T y Điều n y ho thấy việ ph n hi N i đị -Dun hải hoặ phía Đơng-Trung tâm-ph T y ó lẽ hư hỉ riêng 12 vùng kinh tế ven biển ph Đông/duyên hải ủ Trung Qu đ đ d ng oi l m t vùng đượ Ngo i r người t òn đề xuất h tiếp n ph n th nh 10 vùng Có thể thấy Trung Qu l m t qu gi r ng lớn v đông d n phải đ i mặt với thá h thứ phát triển n vùng miền v h i nh p kinh tế qu d n Đ y l m t tượng ủ nướ phát triển v đ ng phát triển Mỹ C n d Br zil Ng v Ấn Đ Sẽ ần m t khoảng thời gi n d i trướ vùng phát triển bắt kịp với vùng đ ng ó t đ t ng trưởng o Cá hiệu ứng l n tỏ từ trung t m t ng trưởng ph Đơng ó thể l n r ng nữ v o khu vự l n n Cá h nh sá h ưu đ i ủ Trung Qu đ đ ng v góp phần làm v n từ vùng ven biển phát triển “ hảy” v o vùng n i đị Khu trung tâm, ph T y v ph Đông Bắ Trung Qu ó thể trở th nh khu ung ấp h nh đ i với nguyên liệu sản phẩm thự phẩm nhiên liệu v l điểm du lị h đ i với vùng ven biển Những nỗ lự gần đ y thú đẩy phát triển kinh tế ph T y ph Đông N m v vùng trung t m đáng kh h lệ nhiều tỉnh th nh n i đị đ ng t ng trưởng t t khu vự ph Đông 3.2 Tác động đến tình hình xã hội Trung Quốc Trung Qu l m t qu gi đ t người hoảng 86% người d n t thiểu s s ng khu vự ph T y v phần lớn òn l i l ph Đông Bắ v khu vự trung 27 tâm Những nơi d n t thiểu s s ng t p trung đông đú hầu hết l vùng phát triển So với tỉnh ven biển kinh tế khu vự n y yếu Sự hênh lệ h mứ phát triển kinh tế n y ó thể g y r xung đ t giữ nhóm đ s thiểu s v nữ ó thể g y tổn h i ho việ t o r m t “x h i h i hị ” Thêm vào khó kh n khoảng h v môi trường sản xuất bất lợi t i m t v i vùng s u vùng x Quý Ch u Th nh Hải C m Tú Ninh H v V n N m khiến việ giảm ph n biệt vùng miền l điều dễ d ng Rõ r ng điều hỉnh v giảm thiểu n phát triển vùng không hỉ l thá h thứ kinh tế ủ riêng h nh phủ Trung Qu m qu n tr ng l thá h thứ mặt h nh trị x h i Như nhiều qu gi gi t ng ủ bất bình đẳng giữ vùng miền ũng nhóm x h i đ ng ng y ng trở th nh nguyên nh n lớn g y r m u thuẫn x h i t i Trung Qu đặ biệt h nh sá h vùng hiệu không đượ đề r L m n o để kiểm soát v giảm thiểu hênh lệ h vùng miền đ v đ ng l m t hương trình nghị h ng đầu ủ Trung Qu nhiều n m Bên nh ho t đ ng hợp tá phát triển kinh tế đồng nghĩ với q trình thị hó gi t ng Q trình thị hó Trung Qu đ v đ ng g y r vấn đề nghiêm tr ng môi trường v sứ khỏe ng đồng hoảng 2/3 thị thiếu nướ tình tr ng nhiễm nướ mặt v nướ ngầm Ơ nhiễm không kh ả n i v ngo i th nh đ l m t ng tỷ lệ bệnh nh n đường hô hấp v bệnh nh n ung thư Th nh ph Bắ inh n m 2013 ó s ng y mù khói bụi nhiều từ trướ đến n y với 46 ngày 100 ng y đầu n m Việ xả tr m nướ thải ông nghiệp ó kim lo i nặng v hất đ h i đ t o r 400 “l ng ung thư” ó tỷ lệ người mắ bệnh v hết ung 28 N V Khánh, Đ T Trường, N T N Anh/ Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 3, S (2017) 19-31 thư o mứ bình qu n ả nướ đến 2030% (Ph m Sỹ Liêm 2016) Sự phát triển đô thị v n t p trung t i duyên hải v miền N m s u đượ huyển v o n i đị v miền T y Chiến lượ n y giúp giảm bớt h biệt kinh tế giữ vùng đồng thời ũng đem ông nghiệp ô nhiễm đến khu vự ó môi trường nh y ảm tá đ ng đến ả nướ vùng thượng lưu on sông Ho ng H Trường Gi ng v L n Thương (Mê Kông) Cá hiến lượ quản lý mơi trường bị bó hẹp đị giới đô thị nên hiệu hẳng h n khơng ứng phó đượ vấn đề bụi mù vùng h y nhiễm lưu vự sơng Tóm l i tình tr ng nhiễm mơi trường nướ môi trường không kh môi trường đất v ô nhiễm m th nh đ l thá h thứ lớn ho h nh phủ Trung Qu Bài học kinh nghiệm cho phát triển vùng Tây Bắc Việt Nam Từ n m 1976 đến n y tuỳ theo đặ điểm ủ thời kỳ Việt N m đ đư r hệ th ng vùng kinh tế nh u hẳng h n hệ th ng vùng nơng l m nghiệp s u l hệ th ng vùng gi i đo n 1976-1980; hệ th ng vùng lớn v tiểu vùng thời kỳ 1981-1985; hệ th ng vùng ba vùng kinh tế tr ng điểm từ n m 1986; v gi i đo n n y l hệ th ng vùng kinh tế lớn3 v vùng kinh tế tr ng điểm (Viện Chiến lượ phát triển 2004)4 06 vùng kinh tế lớn l : 1) Vùng Trung Du v Miền núi Bắ B (T y Bắ v Đông Bắ ) gồm tỉnh C o Bằng L ng Sơn Bắ Gi ng Phú Th Bắ C n Thái Nguyên Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên Sơn L v Ho Bình; 2) Vùng Đồng Bằng sông Hồng v vùng kinh tế tr ng điểm Bắ B gồm tỉnh th nh ph H N i Hải Phòng Hải Dương Hưng Yên H T y Thái Bình N m Định H N m Ninh Bình Ngo i r Việt N m ũng đ xá định hệ th ng vùng theo hiều không gi n như: 1) Theo hiều d đất nướ đượ g i l dải đồng ven biển kể ả vùng biển v hải đảo qu gi gồm 137 huyện thị thu 28 tỉnh ó biển ả nướ ; dải trung du v miền núi; 2) lo i vùng khó kh n gồm 1715 x s u lên đến 2.400 x thu 47 tỉnh Việt N m ũng đ bắt đầu sử dụng khái niệm khu ông nghiệp khu hế xuất khu ông nghệ o khu kinh tế Lu t đầu tư S u đ y l m t s lo i hình đó: 1) H nh l ng kinh tế l “tuyến trụ gi o thông gắn với ph n b t p trung ho t đ ng kinh tế d tuyến Nhờ phát triển v ph n b v y đ t o r yếu t thu n lợi ho phát triển to n tuyến l m Bắ Ninh Vĩnh Phú Quảng Ninh 3) Vùng Bắ Trung B Duyên hải N m Trung B ( òn g i l Duyên hải miền Trung) v vùng kinh tế tr ng điểm miền Trung gồm tỉnh: Th nh Hố Nghệ An H Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừ Thiên - Huế Đ Nẵng Quảng N m Quảng Ng i Bình Định Phú Yên hánh Ho Ninh Thu n Bình Thu n 4) Vùng T y Nguyên gồm tỉnh on Tum Gi L i Đ k L k Đ k Nông v L m Đồng 5) Vùng Đông N m B v vùng kinh tế tr ng điểm ph N m gồm tỉnh th nh ph : th nh ph Hồ Ch Minh Đồng N i B Rị – Vũng T u Bình Dương Bình Phướ T y Ninh Long An Tiền Gi ng 6) Vùng Đồng sông Cửu Long gồm tỉnh th nh ph : Cần Thơ H u Gi ng Bến Tre Tr Vinh Vĩnh Long An Gi ng Đồng Tháp iên Gi ng Só Tr ng B Liêu v C M u theo Nguyễn Xu n Thu-Nguyễn V n Phú (2006) Phát triển kinh tế vùng trình cơng nghiệp hố, đại hố Nxb Ch nh trị Qu gi H N i B vùng kinh tế tr ng điểm gồm: 1) Vùng kinh tế tr ng điểm Bắ B gồm tỉnh th nh ph trự thu Trung ương: H N i Hải Phòng Hải Dương Hưng Yên, Hà T y Vĩnh Phú Bắ Ninh v Quảng Ninh (Quyết định phê duyệt n m 1998 không ó H T y Vĩnh Phú Bắ Ninh b tỉnh n y đượ bổ sung n m 2003) 2) Vùng kinh tế tr ng điểm ph n m gồm tỉnh th nh ph trự trung ương: th nh ph Hồ Ch Minh Đồng N i B Rị -Vũng T u Bình Dương Bình Phướ T y Ninh Long An Tiền Gi ng (Quyết định phê duyệt n m 1998 khơng ó Bình Phướ T y Ninh Long An Tiền Gi ng tỉnh n y đượ bổ sung n m 2003) 3) Vùng kinh tế tr ng điểm miền Trung gồm tỉnh th nh ph trự thu Trung ương l : Thừ Thiên-Huế Đ Nẵng Quảng N m Quảng Ng i Bình Định (Quyết định phê duyệt n m 1998 khơng ó Bình Định tỉnh n y đượ bổ sung n m 2003) N V Khánh, Đ T Trường, N T N Anh/ Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 3, S (2017) 19-31 ho ho t đ ng kinh tế ủ tuyến trở th nh đ ng lự lôi kéo phát triển hung”; 2) hu kinh tế l “l nh thổ xá định m t p trung ho t đ ng kinh tế nhằm kh i thá lợi so sánh đem l i lợi h kinh tế v hiệu kinh tế-x h i o ho th n l nh thổ dó v ho ả nướ Đến n y Việt N m đ v đ ng hình th nh khu kinh tế Dung Quất C m R nh V n Phong Phú Qu ”; 3) hu sinh dưỡng ông nghiệp l “khái niệm đượ sử dụng thời gi n gần đ y đượ hiểu l m t l nh thổ ó r nh giới xá định t p hợp ho t đ ng nghiên ứu ải tiến ông nghệ kỹ thu t hủ yếu phụ vụ phát triển v đổi ủ sở ông nghiệp đ ng ho t đ ng hu n y liên kết hặt hẽ giữ nghiên ứu kho h - ông nghệ với sở sản xuất ông nghiệp” (Viện Chiến lượ phát triển 2004) Đ i với Việt N m T y Bắ l khu vự ó vị tr hiến lượ qu n tr ng kinh tế v n ninh qu phòng Đ y l đị b n sinh s ng ủ 11 triệu người thu 30 d nt khoảng 63% l đồng b o d n t thiểu s với tổng diện t h tự nhiên 115.153,4 km2 khoảng 35 % diện t h ả nướ Trong diện t h đất l m nghiệp triệu h diện t h mặt nướ 95 nghìn h hệ th ng sông su i v hồ nướ t o r tiềm n ng thủy điện v nuôi trồng thủy sản trữ lượng khoáng sản cao Trong thời gi n qu Đảng v Nh nướ Việt N m đ ó nhiều h nh sá h ưu tiên để phát triển vùng T y Bắ thơng qu hương trình xó đói giảm nghèo đảm bảo n sinh x h i v đầu tư sở h tầng T nh từ n m 2008 đến u i n m 2013 nguồn v n ODA đượ ký kết để phát triển T y Bắ đ t 2.064 99 triệu USD; lĩnh vự nơng nghiệp v phát triển nơng thơn xó đói giảm nghèo đượ ưu tiên o với 731 82 triệu USD 35 44 % tổng v n ODA 29 inh tế - x h i vùng T y Bắ đ đ t đượ tiến b định ịn nhiều khó kh n tỷ lệ h nghèo gần 26% ( o gấp lần so với trung bình ủ ả nướ ) s huyện nghèo gần 70% ủ ả nướ môi trường đầu tư kinh nh hư thu n lợi hỉ s nh tr nh ấp tỉnh (PCI) ủ nhiều tỉnh T y Bắ òn mứ thấp5 T y Bắ òn nhiều khó kh n nguồn nh n lự hất lượng giáo dụ v d y nghề thấp ả nướ Bên nh việ di d n tự gắn với truyền đ o trái pháp lu t k h đ ng ly kh i tự trị với diễn biến phứ t p g y n ninh tr t tự khu vự Thông qu kết nghiên ứu h nh sá h vùng ủ Trung Qu ó thể đề xuất giải pháp phát triển vùng T y Bắ Việt N m b i ảnh h i nh p qu tế: Tận dụng hội Việt N m gi nh p WTO để t o hiệu ứng l n tỏ giữ vùng ả nướ Cá vùng ó sứ t ng trưởng kinh tế t t ó thể hỗ trợ vùng sản xuất phát triển kinh tế x y dựng sở h tầng phát triển v n hó du lị h … Kết hợp giảm nghèo phát triển kinh tế: vùng phát triển ủ Việt N m l vùng T y Bắ ần ó định hướng h nh sá h không hỉ t p trung vào công tá xó đói giảm nghèo m ịn phải đư r h nh sá h phát triển kinh tế đặ thù đ i với vùng/từng tỉnh thu vùng Tiếp tục đẩy mạnh thị hóa mở rộng khu vực thành thị: việ mở r ng n y ũng kèm với việ phát triển kinh tế bảo tồn v n hóa v đảm bảo n ninh qu phịng ủ vùng T y Bắ Tăng cường m i liên kết giao lưu khu vực/ vùng: đ y l m t định hướng h nh sá h qu n tr ng nhằm t ng ường gi o lưu liên thông kinh tế t o hiệu ứng l n Theo s liệu ủ VCCI 2013 30 N V Khánh, Đ T Trường, N T N Anh/ Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 3, S (2017) 19-31 tỏ giữ vùng tỉnh vùng Tây Bắ Bằng việ hợp tá gi o lưu vùng v giữ vùng T y Bắ với vùng dòng lưu huyển kinh tế đượ thiết l p từ t o h i phát triển ho vùng Kết luận Thông qu việ nghiên ứu trình phát triển v tá đ ng h nh sá h vùng ủ Trung Qu đến tình hình kinh tế - x h i ó thể thấy bất bình đẳng giữ vùng miền l tất yếu v r đời ủ h nh sá h vùng ũng l tất yếu Những thự tế đ ng đặt r n y phát triển đ i với vùng ủ m t qu gi hênh lệ h phát triển khoảng h trình đ phát triển v hất lượng d n vấn đề kinh tế x h i đặ biệt l v i trò hiến lượ v tr ng yếu ủ vùng n y n ninh h nh trị qu phòng đ đặt r thá h thứ ng y ng t ng đ i với qu gi việ ho h định h nh sá h v bu phải ó hiến lượ phát triển đồng phát huy đượ tiềm n ng v đẩy m nh t ng trưởng bền vững giữ vùng Những b i h kinh nghiệm h nh sá h phát triển vùng ủ Trung Qu với tư h l m t qu gi liền kề ó nhiều nét tương đồng điều kiện tự nhiên-kh h u hế đ h nh trị l trình đ phát triển v.v… ần đượ tiếp tụ nghiên ứu thấu ó thể rút r b i h bổ h đặng áp dụng ho vùng miền ủ Việt N m ó vùng T y Bắ t o điều kiện thú đẩy phát triển nh nh hóng v bền vững ho khu vự v ho đất nướ thời kỳ đẩy m nh ơng nghiệp hó đ i hó Tài liệu trích dẫn Cụ th ng kê qu gi Trung Qu 2015 http://dantri.com.vn/the-gioi/dan-so-trungquoc-tang-len-gan-14-ty-nguoi20160421072408453.htm Truy cập 11/2015 Fan C C 1996 "Economic opportunities and internal migration: A case study of Guangdong province, China" Professional Geographer 48.1, 28-45 H Hữu Ng 2008 Đề t i Nghiên cứu sở lý thuyết cho việc xác định ưu tiên phát triển bền vững vùng kinh tế Viện Phát triển Bền vững vùng Bắ B Viện ho h X h i Việt N m eng C.W enneth 2004 Chin ’s Unb l n ed Economic Growth, Taipei: "Himalaya Foundation, 2004 and Beijing" Social Sciences Academic Press (China), forthcoming eng C.W enneth 2005 Chin ’s Unb l n ed Economic Growth, Rotman School of Management University of Toronto Lamia Kamal-Chaoui, Edward Leman, Zhang Rufei 2009 Urban Trends and Policy in China, OECD Regional Development Working Papers, OECD publishing Michael Dunford & Thomas Bonschab 2013 Chinese regional developmant and policy, Regions Magazine, 289:1, 10-13 Nguyễn Xu n Thu Nguyễn V n Phú 2006 Phát triển kinh tế vùng q trình cơng nghiệp hố, đại hố H N i: Nh xuất Ch nh trị Qu gi OECD 2002 China in the World Economy: The Domestic Policy Challenges: Synthesis report Ph m Sỹ Liêm 2016 Đô thị hó Trung Qu B i h kinh nghiệm phát triển bền vững ho Việt N m http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/quyhoach-kien-truc/quy-hoach/do-thi-hoa-o-trungquoc-va-bai-hoc-kinh-nghiem-phat-trien-benvung-tai-viet-nam.html, truy cập ngày 21/3/2016 Ph m Sỹ Th nh 2015 Cu nh tr nh MỹTrung v tá đ ng đ i với khu vự http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/cuoc-canhtranh-my-trung-va-tac-dong-doi-voi-khu-vucp3-101108.html, truy cập ngày 21/3/2016 Theo s liệu GDP Growth ( nnu l %) ủ World Bank, http://data.worldbank.org/, truy cập ngày 23/5/2016 Theo s liệu ủ VCCI.2013 http://pcivietnam.vn/, truy cập ngày 25/3/2016 N V Khánh, Đ T Trường, N T N Anh/ Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn, Tập 3, S (2017) 19-31 Viện Chiến lượ phát triển 2004 Qui hoạch phát triển kinh tế-xã hội: Một s vấn đề lý luận thực tiễn H N i: Nh xuất Ch nh trị Qu gia Xi oyu n W n 2014 Chin ’s Urb niz tion Social Restructure and Public Administration 31 Reforms: An Overview, Graduate Journal of Asia-Pacific Studies.9:1,55-77 Zenglu, Xiang Deng 2013 Regional policy and regional development: A se study of Chin ’s Western development strategy, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica China’s regional development policy and lessons for north-west Vietnam Nguyen Van Khanh, Dao Thanh Truong, and Nguyen Thi Ngoc Anh Abstract: Regional development policy is currently an urgent research topic that is attracting the attention of many domestic and international researchers Some issues such as the regional disparity in economics, culture and education are challenges for the governments of many countries, including Vietnam and China Regional policies should be designed to generate even development and promote the potential and sustainable development of different regions China is a populous nation with characteristics of terrain and culture, creating the disparity in regional development indeed China has made efforts to promote even development between regions through its overall regional policies, as well as policies for specific areas This paper will clarify the process of forming and developing the regional policies as well as analyzing their impacts on economic, cultural and social development in China Thereby, the authors offer a few recommendations for the development of the northwest region of Vietnam Keywords: Regional development policy; China; North-west Vietnam ... ng trưởng kinh tế t t ó thể hỗ trợ vùng sản xuất phát triển kinh tế x y dựng sở h tầng phát triển v n hó du lị h … Kết hợp giảm nghèo phát triển kinh tế: vùng phát triển ủ Việt N m l vùng T y... thể thấy GDP ủ Trung Qu ó biệt rõ r ng giữ vùng miền với phát triển đặ biệt nh nh v m nh đ i với vùng ph Đông v phát triển hẳn t i vùng phía T y v vùng Trung t m Cho dù h nh phủ Trung Qu đ ó h... mở Trung Qu ưu tiên phát triển duyên hải kinh tế tư nh n phát triển m nh mẽ vùng duyên hải phát triển m nh ũng ó ảnh hưởng đến ph Trung t m v ph T y nên vùng n y ó Ch nh sá h mở v hiến lượ phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển vùng của trung quốc và bài học kinh nghiệm cho vùng tây bắc việt nam , Chính sách phát triển vùng của trung quốc và bài học kinh nghiệm cho vùng tây bắc việt nam

Từ khóa liên quan