0

Khóa luận - Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.doc

50 1,463 24

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2012, 14:57

Khóa luận - Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam Đề tài: Vai trò của đầu trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt NamMở đầu1 Tính cấp thiết của đề tài:Vốn và công nghệ là chìa khóa, là điều kiện hàng đầu để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa mọi quốc gia, nhất là đối với các nước đang phát triển và nền kinh tế chuyển đổi trong đó có Việt Nam.Đối với nước ta, trong điều kiện nền kinh tế còn điểm xuất phát thấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao và chưa thật sự vững chắc. Vì vậy nhiệm vụ phát triển kinh tế của nước ta trong những năm tới là đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn và tránh nguy cơ tụt hậu, cải thiện đời sống nhân dâ, củng cố quốc phong và an ninh, tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhanh hơn đi vào thế kỷ XXI, từng bước hội nhập vào quỹ đạo kinh tế thế giới.Với mục tiêu xây dựng đất nước ta thành một nước công nghiệp và tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu lâu dài là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế phù hợp… cộng với việc thực hiện mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế trong đó có việc nâng cao GDP bình quân đầu người lên 2 lần như Đại hội VII của Đảng đã nêu ra. Muốn thực hiện tốt điều đó chúng ta không chỉ trông chờ vào nguồn vốn và công nghệ trong nước mà còn phải biết thu hút vốn và công nghệ nước ngoài, trong đó đặc biệt là nguồn vốn FDI.Đối với Việt Nam, việc thu hút nguồn vốn FDI có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO, chúng ta cần phải huy động một lượng vốn rất lớn. Muốn có ượng vốn lớn cần tăng cường sản xuất và thực hành tiết kiệm. Nhưng với tình hình của nước ta thì thu hút vốn đầu nước ngoài cũng là một cách tích lượng vốn nhanh có thể làm được và nguồn vốn FDI là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu. Đó là kênh chuyển giao công nghệ, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tay nghề cho người lao động, năng lực quản lý, tạo nguồn thu cho ngân sách…Tuy nhiên nước ta, sau một số thành công ban đầu, với tác động của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ (2008) và xuất hiện nhiều cản trở của môi trường đầu trong nước, việc thu hút FDI cho sự nghiêp công nghiệp hóa 1và hiện đại hóa trong thời gian gần đây đã có những biểu hiện chững lại. Mặt khác, trong lĩnh vực này đang có nhiều vấn đề nảy sinh về nhận thức, quan điểm, cơ chế quản lý nhà nước, mối quan hệ giữa vốn trong nước với vốn nước ngoài, cũng như cách đánh giá cái được và cái chưa được trong thu hút đầu trực tiếp nước ngoài. Đây là những vấn đề nổi cộm hiện nay đang làm giảm dòng vốn FDI vào nước ta, làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phát triển kinh tế-xã hội. Trước tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải có sự tiếp nhận và đánh giá đúng đắn về đầu trực tiếp nước ngoài trong thời gian qua để thấy được những yếu tố tác động, những lợi thế và bất lợi của đất nước trong việc thu hút và sử dụng vốn đầu trực tiếp nước ngoài. Trên cơ sở đó đề ra hệ thống những giải pháp cụ thể, kịp thời nhằm tranh thủ nguồn vốn này một cách chủ động, chọn lọc có trọng tâm, chất lượng và sử dụng sao cho có hiệu quả kinh tế cao góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đề ra: Công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển.Xuất phát từ phân tích trên cùng với quá trình học tập và tìm hiểu, tiếp nối các công trình khoa học nghiên cứu về nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngoài, em mạnh dạn chọn đề tài:“Vai trò của đầu trực tiếp nước ngoài đối với quá trình công nghiệp hóahiện đại hóa Việt Nam”Làm khóa luận cho mình2. Tình hình nghiên cứu đề tàiĐến nay đã hơn 20 năm (1988-2010) Việt Nam thực hiện luật đầu nước ngoài, trong khoảng thời gian đó, hoạt động đầu nước ngoài đã thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, của nhiều nhà quản lý, nhiều nhà kinh doanh và các nhà khoa học. Nhiều hội nghị chuyên để, hội thảo khoa học đã được tổ chức nhiều cấp độ khác nhau. Đã có rất nhiều bài viết đăng tải trên báo hàng ngày, báo tuần, tạp chí…Đã có nhiều đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp ngành, một số luận văn, luận án tiến sỹ kinh tế, và một số cuốn sách tuowg đối có giá trị đề cập tới nhiều khía cạnh khác nhau của đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam tiêu biểu như: “”. Tuy nhiên, trong số những công trình nghiên cứu trên, chưa có công trình nghiên cứu nào trực tiếp nghiên cứu về: “Vai trò của đầu trực tiếp nước ngoài đối với quá trình công nghiệp hóahiện đại hóa Việt Nam” một cách cơ bản, có hệ thống và toàn diện về cả mặt lý luận cũng như phân tích thực tiễn.23. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu- Làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về FDI và vai trò của FDI đối với quá trình công nghiệp hóahiện đại hóa, mối quan hệ giữa đầu trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế nói chung và công nghiệp hóa nói riêng.- Phân tích khái quát các điều kiện và mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đai hóa của Việt Nam.- Phân tích đánh giá thực trạng của đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trog thời gian qua và xu hướng phát triển trong thời gian tới để làm rõ vai trò của đầu trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam.- Trên cơ sở đó, bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu trực tiếp nước ngoài phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuLuận án được thực hiện dưới góc độ kinh tế chính trị. Đối tượng nghiên cứu của Luận văn (khóa luận) là những vấn đề cơ bản về đầu trực tiếp nước ngoàivai trò củađối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam. Khóa luận tập trung trả lời các câu hỏi như: vì sa Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế, thu hút FDI? Cần nhận thức như thế nào cho đúng vai trò của FDI? Và phải làm gì để nâng cao vai trò của nguồn vốn quan trọng này đối với việc thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong bối cảnh hôi nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới? Đồng thời khóa luận này cũng đề cập đến một số vấn đề về quá trình hình thành và hoàn thiện chính sách đối với đầu trực tiếp nước ngoài của Việt Nam nhằm làm rõ thêm đối tượng của khoas luận.Về phạm vi thời gian, khóa luận chủ yếu đề cập đến thời ký từ 1988 đến nay. Thời điểm này đánh dấu việc Đảng và nhà nước Việt Nam thực thi chủ trương đổi mới để thu hút mọi nguồn lực phát triển phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân, phấn đấu xây dựng một nước công nghiệp Xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu3Cơ sở lý luận của khóa luận là các học thuyết kinh tế của các nhà kinh điển như Mác-Lenin, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về phát triển kinh tế-xã hội. Một số phương pháp chính được sử dụng trong quá trìh thực hiện khóa luận: - Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử- Phương pháp trừu tượng hóa khoa học- Phương pháp logic-lịch sử- Phương pháp phân tích tổng hợp- Phương pháp thống kê so sánh kết hợp với mô phỏng, dự báo6. Những đóng góp mới của khóa luận- Góp phần làm sáng tỏ bản chất của đầu trực tiếp nước ngoài và những tác động củađối với sự phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam nói chung và đặc biệt đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng.- Nêu một số kiến nghị mới về quan điểm, chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả đầu trực tiếp nước ngoài phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới.7. Kết cấu của khóa luậnNgoài phần mục lục, mở đầu và kết luận, bảng danh mục các tài liệu tham khảo, kết cấu của khóa luận gồm 3 chương:Chương 1: Những vấn đề chung về đầu trực tiếp nước ngoài và…Chương 2: Thực trạng vai trò của đầu trực tiếp nước ngoài FDI đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt NamChương 3: Phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của đầu nước ngoài để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam.NỘI DUNGChương 1: Những vấn đề chung về đầu trực tiếp nước ngoài FDI và công cuộc công nghiệp hóa , hiện đại hóa của Việt Nam1.1Đầu từ trực tiếp nước ngoài FDI1.1.1 Khái niệm và các hình thức chủ yếu của FDI1.1.1.1 Khái niệm về đầu trực tiếp nước ngoài4Đầu trực tiếp nước ngoài là một trong những hình thức hợp tác quốc tế hữu hiệu nhất hiện nay, là một hình thức quan trọng phổ biến trong mối quan hệ kinh tế. Nó ra đời, tồn tại và phát triển là kết quả tất yếu của xu hướng quốc tế hóa đời sống kinh tế xã hội và quá trình phân công lao động mở rộng trên phạm vi toàn thế giớiĐầu trực tiếp nước ngoài (FDI) đã được xem như chiếc chìa khóa của sự tăng trưởng kinh tế mỗi nước. Ngày nay việc thu hút vốn đầu FDI không chỉ diễn ra các nước đang phát triển mà còn cả các nước bản phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu… Do vậy đã diễn ra một cuộc cạnh tranh gay gắt để tìm kiếm nguồn vốn FDI. Quốc gia nào có sức hấp dẫn hơn, có môi trường đầu thông thoáng hơn và thuận lợi hơn sẽ có nhiều thuận lợi trong cuộc cạnh tranh này. Rõ ràng thu hút FDI mang tính quy luật chung đối với tất các các nước, trong đó có Việt Nam.Về mặt kinh tế, FDI là một hình thức đầu quốc tế được đặc trưng bởi quá trình di chuyển bản từ nước này sang nước khác, trong đó chủ sở hữu đồng thời là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động sử dụng vốn đầu tư. Thực chất FDI là sự đầu của các công ty nhằm xây dựng cơ sở, chi nhánh của nước ngoài và làm chủ từng phần hay toàn bộ cơ sở đó. Đây là hình thức đầu mà chủ đầu nước ngoài đóng góp một số vốn đủ lớn vào lĩnh vực sản xuất hoặc dịch vụ và cho phép họ trực tiếp tham gia điều hành đối tượng mà họ bỏ vốn đầu tư.Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), FDI là số vốn đầu được thực hiện để thu lợi ích lâu dài trong một doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế khác với nền kinh tế của nhà đầu tư. Mục đích của nhà đầu là giành được tiếng nói có hiệu quả trong việc quản lý doanh nghiệp đó.Định nghĩa này nhấn mạnh động cơ đầu và phân biệt FDI với đầu gián tiếp (Portfolio Investment). Đầu gián tiếp có đặc trưng cơ bản là nhằm thu hút được lợi nhuận từ việc mua bán các tài sản tài chính nước ngoài, nhà đầu không quan tâm đến quá trình quản lý doanh nghiệp. Trong khi đó, với đầu trực tiếp, các nhà đầu giành quyền kiểm soát các quá trình quản lý.Theo Luật đầu nước ngoài tại Việt Nam thì:FDI là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền hoặc máy móc, thiết bị vật tư, khoa học công nghệ…được chính phủ Việt Nam chấp thuận để hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng, thành lập doanh nghiệp liên doanh hay doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc thự hiện các dự án nước chủ nhà và đảm bảo lợi tức cổ phần nếu có.FDI là hình thức chuyển giao lớn nhất về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý thị trườngTừ những nhận xét trên có thể đưa ra định nghĩa về FDI như sau:5FDI là một hình thức di chuyển vốn trên thị trường tài chính quốc tế. Trong đó, một công ty (thường là công ty xuyên quốc gia) tạo ra hoặc mở rộng chi nhánh nước khác, đầu để mở rộng thị trường, thiết lập quyền sở hữu từng phần hoặc toàn bộ vốn đầu và giữ quyền quản lý quyết định kinh doanh, cùng các đối tác nước sở tại chia sẻ rủi ro và hưởng lợi.1.1.1.2 Các hình thức chủ yếu của đầu trực tiếp nước ngoàiTrong thực tiễn, hoạt động FDI có nhiều hình thức tổ chức cụ thể khác nhau tùy theo tính chất pháp lý và vai trò của mỗi bên trong quá trình hợp tác đầu tư. Theo Luật Đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam những hình thức FDI được áp dụng là: 1.1.1.2.1. Hơp đồng hợp tác kinh doanh- Hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản được ký kết giữa hai bên hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư, kinh doanh Việt Nam, trong đó quy định trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên ma không thành lập pháp nhân mới. Các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài được hợp tác với tổ chức, cá nhân ngươi ngoài đê thực hiện hợp đồng hợp tác kih doanh.- Hợp đồng hợp tác kinh doanh do đại diện có thẩm quyền của các bên hợp doanh ký- Trong quá trình kinh doanh, các bên hợp doanh được thỏa thuận thành lập Ban điều phối để theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh. Ban điều phối hợp tác kinh doanh không phải là đại diện pháp lý cho các bên hợp doanh. Mỗi bên hợp doanh vẫn giữ pháp nhân riêng của mình và tự quản lý, thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo hệ thống pháp luật khác nhau: Bên Việt Nam theo luật pháp trong nước, bên nước ngoài theo luật đầu nước ngoài1.1.1.2.2. Doanh nghiệp liên doanhDoanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doan kkys giữa bên hoặc các bên Việt Nam với bên hoặc các bên nước ngoài để đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Doanh nghiệp bên liên doanh mới là doanh nghiệp được thành lập giữa doanh nghiệp liên doanh đã được phép hoạt động tại Việt Nam với nhà đầu nước ngoài hoặc với Doanh nghiệp Việt Nam hoặc với doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đã được phép hoạt động tại Việt Nam. Trong 6trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp liên doanh có thể được thành lập trên cơ sở hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài.Doanh nghiệp liên doanh được thành lập theo hìh thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, tự chủ về tài chính theo pháp luật, vốn pháp định do các bên liên doanh đóng góp, lợi nhuận và rủi ro phân chia theo lượng vốn góp. Doanh nghiệp liên doanh có con dấu riêng, hoạt động trên nguyên tắc thanh toán độc lập, mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm đối với bên kia.1.1.1.2.3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoàiTheo điều 21 của Luật đầu nước ngoài (đã được sửa đổi và bổ xung). Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu nước ngoai, do nhà đầu nước ngoài thành lập tại Việt Nam, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có cách pháp lý theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp phép đầu tư.Ngoài 3 hình thức chủ yếu nêu trên đã được thực hiện tại Việt Nam còn có nhiều hình thức khác tùy theo mục đích và đặc điểm trong yêu cầu tiếp nhận đầu như sau:- Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (Build-Operate-Tranfer-BOT): Là văn bản ký kết giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu nước ngoài để xây dưng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời gian nhât định, hết thời hạn, nhà đầu nước ngoài bồi hoàn công trình đó cho nhà nước Việt Nam. Nhà đầu nắm quyền sở hữu, quản lý công trình BOT trong thời hạn hợp đồng.- Hợp đồng Xây dựng-chuyển giao-Kinh doanh BOTLà văn bản ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam với nhà đầu nước ngoài để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Sau khi xây duwgj xong, nhà đầu nước ngoài chuyển giao công trình đó cho Việt Nam. Chính phủ Việt Nam dành cho nhà đầu quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu va lợi nhuận hợp lý- Hợp đồng Xây dựng và chuyển giao BTLà văn bản ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu nước ngoài để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. sau khi xây dựng xong, nhà đầu nước ngoài chuyển giao công trình đó cho nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho nhà đầu nước ngoài thực hiện các dự án khác để thu hồi vốn đầu và lợi nhuận hợp lý.71.1.2. Bản chất và đặc điểm chủ yếu của đầu trực tiếp nước ngoài1.1.2.1. Bản chất của đầu trực tiếp nước ngoàiSự phát triển của đầu trực tiếp nước ngoài được quy định bởi những quy luật kinh tế hoàn toàn khách quan với những điều kiện cần và đủ chín muồi nhất định, nó chỉ là một trong số nhưng mặt biểu hiện ra bên ngoài của quá trình phân công lao động quốc tế và xã hội hóa sức sản xuất xã hội trên quy mô quốc tế. Những nhân tố tác động khác có thể kìm hãm hay đẩy nhanh hơn việc mở rộng dòng di chuyển vốn, song nếu kìm hãm cũng không thể dập tắt được đường đi của đầu trực tiếp nước ngoài đến nhưng nơi có lợi thế so sánh tốt hơn hoặc nếu có thúc đẩy cũng không vượt qua được những điều kiện thực tế hiện có cho phép những điều kiện cần và đủ cả nơi đầu lẫn nơi nhận đầu tư.Đầu trực tiếp nước ngoài có thể xem là yếu tố tác động làm tạo ra những bước thay đổi nhận thức ngày càng đúng hơn và chủ động hơn của con người đối với quy luật kinh tế khách quanh về sự phát triển sức sản xuất xã hội và phân công lao động xã hội đang mở ra một cách thực tế trên quy mô quốc tế. Xu hướng này có ý nghĩa quyết định trong việc chi phối các biểu hiện vận động khác nhau của đầu nước ngoài.Quan hệ kinh tế quốc tế đã hình thành nên các dòng lưu chuyển vốn chủ yếu: Dòng vốn từ các nước phát triển đổ vào các nước đang phát triển, dòng vốn lưu chuyển trong nội bộ các nước đang phát triển. Sự lưu chuyển của các dòng vốn diễn ra dưới nhiều hình thức như: Tài trợ phát triển chính thức (gồm viện trợ phát triển chính thức ODA và các hình thức khác), nguồn vay nhân (tín dụng từ các ngân hàng thương mại) và đầu trực tiếp nước ngoài. Mỗi nguồn vốn có đặc điểm riên của nó.- Nguồn tài trợ phát triển chính thức là nguồn vốn do các tổ chức quốc tế, chính phủ (hoặc đại diện của chính phủ) cung cấp. Loại vốn này có đặc điểm là có sự ưu đãi nhất định về lãi suất, khối lượng cho vay lớn, và thời hạn cho vay tương đối dài. Để giúp các nước đang phát triển, trong loại vốn này đã giành một lượng vốn chủ yếu cho vốn viện trợ phát triển chinhs thức-ODA, đây là loại vốn có nhiều ưu đãi, trong ODA, có một phần là viện trợ không hoàn lại, phần này thường khoảng 25% tổng số vốn. Đây là điểm khác biệt giữa viện trợ và cho vay, tuy vậy không phải khoản ODA nào cũng dễ dàng, nhất là loại vố do các chính phủ cung cấp, nó thường găn với nhưng ràng buộc nào đó về chính trị, kinh tế, xã hội, thậm chí cả về quân sự.8- Nguồn vay nhân: Đây là nguồn vốn thương không có những điều kiện ràng buộc như vốn ODA, tuy nhiên đây là loại vốn có thủ tục cho vay rất khắt khe, mức lãi suất cao, thời hạn trả nợ nghiêm ngặt.Nhìn chung, sử dụng hai loại vốn trên đều để lại cho nền kinh tế của các nước đi vay gánh nặng về nợ nần, một trong những yếu tố chứa đựng tiềm ẩn về nguy cơ dẫn đến khủng hoảng, nhất là khủng hoảng về tiền tệ.- Nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngoài FDITrong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, đầu trực tiếp nước ngoài là loại vốn có nhiều ưu điểm hơn so với các loại vốn kể trên. Nhất là đối với các nước đang phát triển, khi khả năng tổ chức sản xuất đạt hiệu quả còn thấp thì ưu điểm đó càng rõ rệt.Về bản chất, đầu trực tiếp nước ngoài là sự gặp nhau về nhu cầu của một bên là nhà đầu và một bên là nước nhận đầu tưĐối với nhà đầu tưKhi quá trình tích tụ tập trung vốn đạt tới một trình độ mà “mảnh đất” sản xuất kinh doanh truyền thống của họ đã trở nên chật hẹp đến mức cản trở khả năng hiệu quả của đầu tư, nơi mà đó nếu đầu vào, họ thu được số lợi nhuận không được như ý muốn. Trong khi một số quốc gia khác xuất hiện lợi thế mà họ có thể khai thác để thu được lợi nhuận cao hơn nơi mà họ đang đầu tư. Có thể nói đây là yếu tố cơ bản nhất thúc đẩy các nhà đầu chuyển vốn của minh ra đầu nước khác, hay nói cách khác, việc tìm kiếm theo đuổi lợi nhuận cao hơn và bảo toàn độc quyền hay lợi thế cạnh tranh là bản chất, là động cơ, là mục tiêu bản, xuyên suốt của các nhà bản.Thực chất, cơ bản bên trong của đầu nước ngoài bao gồm: Duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất của chủ đầu (vấn đề vốn, kỹ thuật, sản phẩm…). Khai thác các nguôn lực và xâm nhập thị trường của các nước nhận đầu tư, tranh thủ lợi dụng chính sách khuyến khích của nước nhận được đầu tư. Thông qua hoạt động đầu trực tiếp để thực hiện các ý đồ kinh tế hoặc phi kinh tế mà các hoạt động khác không thực hiện được.Đối với nước nhận đầu tưĐây là những nước đang có một số lợi thế mà họ chưa có hoặc không có điều kiện để khai thác. Các nước nhận đầu thuộc loại này thương là có nguồn tài nguyên thiên nhiên tương đối phong phú, có nguồn lao động dồi dào và giá nhân công rẻ, thiếu vốn, thiếu kĩ thuật, thiếu công nghệ tiên tiến…Số này phần lớn thuộc các nước đang phát triển.Các nước nhận đầu thuộc dạng khác, đó là các nước phát triển, đây llà các nước có tiềm lực kinh tế cao, phần lớn là những nước có vốn đầu ra . 9nước ngoài. Các nước này có đặc điểm là có cơ sở hạ tầng tốt, họ đã và đang tham gia có hiệu quả vào quá trình phân công lao động quốc tế hoặc là thành viên của các tổ chức kinh tế. Họ nhận đầu trong mối liên kết để giữ nguyên quyền chi phối kinh tế thế giới.Nói chung, đối với nước tiếp nhận đầu nước ngoài cho dù ở trình độ phát triển cao hay thấp, số vốn đầu trực tiếp nước ngoài là do sự khéo léo “ mời chào” hay do các nhà đầu tự tìm đến mà có. Những mức độ khác nhau đầu trực tiếp nước đóng vai trò là nguồn vốn bổ xung, là điều kiện quyết định sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực của một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh, là cơ hội, là cửa ngõ giúp nhiều nước thoát khỏi tình trạng của một nước nghèo, bước vào quỹ đạo của sự phát triển và thực hiện công nghiệp hóa.1.1.2.2. Đặc điểm chủ yếu của đầu trực tiếp nước ngoài- FDI trở thành hình thức đầu chủ yếu trong đầu nước ngoàiXét về ưu thế và hiệu quả thì FDI thể hiện rõ hơn sự chuyển biến về chất lượng trong nền kinh tế thế giới. Gắn trực tiếp với quá trình sản xuất trực tiếp, tham gia vào sự phân công lao động quốc tế theo chiều rộng và tạo thành cơ sở của hoạt động của các công ty xuyên quốc gia và các doanh nghiệp xuyên quốc tế.- FDI đang và sẽ tăng mạnh ở các nước đang phát triểnCó nhiều lý do giải thích cho mức độ đầu cao giữa các nước công nghiệp phát triển với nhau nhưng có thể thấy được hai nguyên nhân chủ yếu sau:Thứ nhất: Môi trường đầu ở các nước phát triển có độ tương hợp cao. Môi trường này hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả môi trường công nghệ và môi trường pháp lýThứ hai: Xu hướng khu vực hóa đã thúc đẩy các nước này xâm nhập thị trường cuuả nhauTừ hai lý do này ta có thể giải thích được xu hướng đang lên của FDI ở các nước công nghiệp mới (NICs), các nước ASEAN và Trung Quốc. Ngoài ra xu hướng tự do hóa và mở cửa nền kinh tế của ác nước đang phát triển trong những năm gần đây đã góp phần đáng kể vào sự thay đổi của dòng chảy FDI.Cơ cấu và phương thức FDI trở nên đa dạng hơnTrong những năm gần đây cơ cấu và phương thức đầu trực tiếp nước ngoài trở nên đa dạng hơn so với trước đây, điều này liên quan đến sự hình thành hệ thống phân công lao động quốc tế thương mại toàn cầu.10[...]... sự phù hợp ng đối của các chỉ số này với yêu cầu về cơ cấu của một nền kinh tế hiện đại, công nghiệp hóa: cơng nghiệp- dịch vụ-nơng nghiệp. nhưng trong điều kiện giai đoạn đầu tiến hành cơng nghiệp hóa, hiện đại hóavới đặc trưng của nền kinh tế trong đó nơng nghiệp nhiệt đới đang à một trog nhữn thế mạnh của Việt Nam thì tình hình thu hút đầu nước ngoài vào linh vực này hiện nay đang... và các yếu tố đảm bảo cho cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam1.2.2.1. Điều kiện của Việt Nam khi tiến hành cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa Tháng 7 năm 1994, hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam- khóa VII đã có nghị quyết về phát triển công nghiệp, công nghệ theo hướng cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chủ trươg này ra đời khi đất nước đã có sự ổn định nhất địh... khích và bảo hộ đầu tư, trong đó có hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ (BTA), hiệp định tự do hóa khuyến khích và bảo hộ đầu với Nhật Bản. Thơng qua tiếng nói và sự ủng hộ của các nhà đầu nước ngồi, hình ảnh và viị thế của Việt Nam không ngừng được cải thiện.2.3. Những hạn chế trong hoạt động đầu trực tiếp nước ngồi FDI đối với cơng cuộc cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam2.3.1.... tham gia đầu tư. Những kế quả đạt được trong thu hút đầu trực tiếp nước ngoài thời gian qua đã chứng minh cho sự đúng đắn trong q trình đổi mới các chính sách kinh tế trong đó có chính sách đối với đầu trực tiếp nước ngoài. 2.1.2. Thực trạng thu hút đầu trực tiếp nước ngồi tại Việt nam2.1.2.1. Về tình hình cấp giây phép đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt NamSau năm 1975, nước ta đã... hàng hóa, dịch vụ… Mở rộng giao lưu quốc tế, thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế+ Góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, tạo nguồn thu cho ngân sách.Chương 2: Thực trạng của đầu trực tiếp nước ngồi đối với cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam2.1. Thực trạng về đầu trực tiếp nước ngoài FDI Việt Nam trong thời gian qua (từ 1988 đến nay)2.1.1. Quá trình hình thành và hồn thiện... tác được với nhiều quốc gia, nhiều tổ chức quốc tế cũng như những trung tâm kinh tế, kỹ thuật của thế giới.Một vấn đề không kém phần quan trọng là hoattj dộng của đầu trực tiếp nước ngoai đã giúp Việt Nam mở rộng hơn thị phần nước ngoài. Đối với nhiều hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước ngoài, đã biến cac bạn hàng truyền thống của các nhà đầu tại việt nam thành... trong và ngoài nước) và hồn chỉnh nó. Thị trường là điều kiện và chỉ có thơng qua nó thì mọi yếu tố đầu vào, đầu ra mới có thể được đáp ứng và phần lớn các quan hệ sản xuất kinh doanh mới được giải quyết.1.3. Một số yêu cầu đặt ra của tiến trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam đối với đầu trực tiếp nước ngoài 23 1.1.2. Bản chất và đặc điểm chủ yếu của đầu trực tiếp nước ngoài 1.1.2.1.... ta thây ưu điểm hơn hẳn của hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước ngồi so với hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước chỗ chúng chủ yếu là hàng công nghiệp chế biến và chế tạo, điện tử máy tính và linh kiện, hàng may mặc… Đầu trực tiếp nước ngồi đã góp phần quan trọng trong việc xóa bỏ cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam tạo điều kiện mở rộng quan hệ kinh tế quốc... sát của tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật bản- JETRO tại Việt nam có trên 70% doanh nghiệp đầu trực tiếp nước ngồi được điều tra có kế hoạch tăng vốn, mở rộng sản xuất tại Việt nam. Điều này chứng tỏ sự tin tư ng và an tâm của nhà đầu nước ngồi vào mơi trường đầu kinh doanh tại Việt Nam.2.1.2.3. Về các đối tác được cấp phép đầu tư Thực hiện phương châm của Đảng và chính phủ “đa phương hóa, . .. chính sách đối với đầu trực tiếp nước ngoài của Việt NamTừ thực tiễn thu hút và sử dụng nguồn đầu nước ngoài hơn 20 năm qua, đến nay có thể nói trong điều kiện của thế giới và khu vực hiện nay, đầu trực tiếp nước ngồi thực sự trở thành hình thức hợp tác kih tế rất hiệu quả đối với các nước đang phát triển.Nhìn lại 20 năm trước, trong bối cảnh quốc tế, chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô . tài: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt NamMở đầu1 Tính cấp thiết của đề tài:Vốn và công nghệ là chìa khóa, . trực tiếp nước ngoài, em mạnh dạn chọn đề tài: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam Làm khóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận - Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.doc, Khóa luận - Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.doc, , Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu, Hơp đồng hợp tác kinh doanh Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài, Đặc điểm chủ yếu của đầu tư trực tiếp nước ngoài, Đối với nước đầu tư, Đối với nước nhận đầu tư, Kinh nghiệm thu hút FDI của Trung Quốc, Chính sách thu hút FDI của Singapore, Điều kiện của Việt Nam khi tiến hành cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, Về các đối tác được cấp phép đầu tư, Hình thức đầu tư, Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam phân theo ngành, Vốn giải ngân đầu tư nước ngoài từ 1988-2008, Về rút giấy phép đầu tư, giải thể trước thời hạn

Từ khóa liên quan