0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam 1 Về tình hình cấp giây phép đầu tư trực tiếp nước ngoài tạ

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN - VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM.DOC (Trang 26 -30 )

2.1.2.1. Về tình hình cấp giây phép đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Sau năm 1975, nước ta đã ban hành những điều lệ quy định về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để điều tiết hoạt động của các dự án đầu tư chủ yếu từ các nước xã hội chủ nghĩa như: Liên Xô, Trung quốc. Các dự án đầu tư lúc bấy giờ dựa trên nền tảng hợp tác giúp đỡ Việt Nam khôi phục nền kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh

Cùng với chính sách đổi mới đất nước, tháng 12 năm 1987 Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành và có hiệu lực. Tính đến hết tháng 12 năm 2009, cả nước có hơn 11407 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép

đầu tư với tổng số vốn khoảng 183 tỷ USD (kể cả vốn tăng thêm). Cụ thể như sau:

Bảng I : Số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giấy phép giai đoạn 1988 đến nay

(Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư)

Qua bảng số liệu rút ra được một số nhận xét sau:

Trong 3 năm từ 1988 đến 1990, mới thực hiện Luật đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam nên kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài còn ít (214 dự án với tổng số vốn đăng ký cấp mới 1,6 tỷ USD). Đầu tư nước ngoài chưa tác động đến tình hình kinhh tế xã hội của đất nước.

Trong thời kỳ 1991-1995, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng lên ( 1409 dự án với tổng số vốn đăng ký cấp mơi 18,3 tỷ USD) và có tác động tích cực đến tình hình kinh tế xã hội đất nước. Thời kỳ 1991-1996 được xem là thời kỳ bùng nổ đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (có thể coi như là làn sóng đầu tư nước ngoài đầu tiên vào Việt Nam) với 1781 dự án được cấp phép có tổng vốn đăng ký (gồm cả vốn cấp mới và tăng vốn) 28,3 tỷ USD. Đây là gian đoạn mà môi trường đầu tư kinh doanh thấp so với một số nước trong khu vực, sẵn lực lượng lao động với giá nhân công rẻ. Vì vậy, đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh chóng, có tác động lan tỏa với các thành phần kinh tế khác và đóng góp tich cực vào thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước.

Nếu xét trong suốt cả thời kỳ 1998-2000 thì năm 1996 có thể được xem là năm đỉnh cao về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam. Năm 1995 thu hút được 6,6 tỷ USD vốn đăng ký, tăng gấp 5,5 lần năm 1991 (1,2 tỷ USD). Năm 1996 thu hút được 8 tỷ USD vốn đăng ký (8494 triệu USD) tăng 45% so với năm trước.

Từ năm 1997 đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam bắt đầu suy giảm nhất là đến năm 1998, 1999. Trong 3 năm 1997-1999 có 931 dự án được cấp phép với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 13 tỷ USD nhưng vốn đăng ký năm sau it hơn năm trước (năm 1998 chỉ bằng 81,8% năm 1997, năm 1999 chỉ bằng 46,8% năm 1998). Chủ yếu là các dự án có quy mô vốn vừa và nhỏ. Đến năm 2000 tình hình đã có chuyển biến tốt hơn (đầu tư trực tiếp nước ngoài có xu hướng tăng lên) nhưng số vốn đăng ký cũng đạt mức xấp xỉ năm 1992/ Cũng trong thời gian này nhiều dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép năm trước phải tạm dừng triển khai hoạt động do nhà đầu tư gặp phải khó khăn về tài chính. Sự giảm sút này phần nào có thể do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Để khắc phục tình hình trên, chính phủ đã xây dựng các chính sách mở cửa đầu tư. Vì vậy hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài đã có chuyển biến rõ nét. Điều này được thể hiện trong bảng sau

Bảng 2: Đầu tư nước ngoài được cấp phép giai đoạn 2001-2009 Đơn vị: Triệu USD

(Nguồn : Bộ kế hoạch và đầu tư)

Qua hai bảng số liệu trên ta thấy: Từ năm 2000 đến 2003, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt nam bắt đầu có dấu hiệu phục hồi chậm. Vốn đăng ký cấp mới năm 2000 đạt 2012,4 tỷ USD tăng 28% so với năm 1999, năm 2001 tăng18,2% so với năm 2000, năm 2002 vốn đăng ký giảm chỉ bằng 91,6% so với năm 2001, năm 2003 tăng 6% so với năm 2002. và có xu hướng tăng nhanh từ năm 2004 (đạt 4,5 tỷ USD) tăng 45,1% so với năm trước năm 2005 tăng 50,8%, năm 2006 tăng 75,4% và năm 2007 đạt mức kỷ lục trong 20 năm qua: 21,3 tỷ USD tăng 71% so với năm 2006 và tăng gấp đôi so với năm 1996, năm cao nhất của thời kỳ khủng hoảng. Năm 2008 như đã nêu trên, đạt 64,2tỷ USD (tăng trên 3 lần so với năm 2007)

Như vậy trong 3 năm (2006-2008) vốn FDI đămg ký đã có nhiều bước chuỷen biến mạnh mẽ mang tính đột biến. Tính chung cho cả 3 năm từ 2006-2008, vốn đăng ký đạt 93,7 tỷ USD, vượt trên 72 % so với mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2006-2010. đồng thời trong 3 năm đó, vốn thực hiện đã tăng đáng kể. Năm 2006, vốn thực hiện đạt 4,1 tỷ USD (tăng 24% so với năm 2005), năm 2007 đạt 8 tỷ USD (tăng gần gấp 2 lần năm 2006), năm 2008 , đạt 11,5 tỷ USD tăng 43,2 % so với năm 2007, đạt mức cao nhất trong sử dụng vốn FDI hàng năm trong 20 năm thu hút FDI vào việt nam.

Với kết quả nêu trên trong vòng 3 năm 2006-2008 vốn FDI thực hiện đạt 23,6 tỷ USD bằng trên 92% mục tiêu đề ra cho 5 năm 2006-2010. Năm 2009, vốn FDI đăng ký giảm xuống chỉ bằng 33,5 % so với năm 2008. Nguyen nhân do suy thoái kinh tế và những khủng hoảng tài chính trên toàn cầu đã ảnh hưởng đến việc thu hút FDI vào Việt nam trong năm 2009. mặc dù mức độ thu hút FDI của Việt nam có giảm nhưng so với các nước trong khu vực thì tìh hình thu hut FDI của chúng ta vẫn rất tốt.

Về quy mô dự án: ta thấy qua các thời kỳ, quy mô dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có sự biến động, thể hiện khả năng tài chính cũng như sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư Việt Nam. Quy mô vốn đầu tư bình quân một dự án tăng dần qua các giai đoạn tuy có “trầm lắng ”trong một vài năm sau khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997. Thời kỳ 1988-1990 quy mô vốn đầu tư đăng ký bình quân đạt 7,5 triệu USD/dự án/năm. Từ mức quy mô vốn đăng ký của một dự án đạt 11,6 triệu

USD trong giai đoạn 1991-1995 đã tăng ên 13,2 triệu USD/dự án trong năm năm 1996-2000. Điều này thể hiện số lượng các dự án quy mô lớn được cấp phép trong giai đoạn 1996-2000 nhiều hơn trong năm năm trước. tuy nhiên quy mô vốn đăng ký trên giảm xuống 5 triệu USD/dự án trong thời ký năm 2001-2005. Điều này cho thấy đa phần các dự án cấp mới trong giai đoạn trên có quy mô vừa và nhỏ. Trong 2 năm 2006 và 2007 quy mô vố đầu tư chung là bình quân 1 dự án đều ở mức 14,4 triệu USD cho thấy số dự án có quy mô lớn đã tăng lên so với thời kỳ trước. Đièu này thể hiện trong năm 2008 quy mô vốn bình quân một dự án là 60 triệu USD/ dự án và năm 2009 là 25,6 triệu USD.

Như vậy với kết quả đạt được như trên đã đưa việt nam trỏ thành nước đứng vị trí thứ năm ở khu vực Đông nam Á, 11 ở Châu á và đứng thứ 34 thế giới về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Qua đó ta thấy được vai trò quan trọng của nguồn vốn này cùng với vai trò quyết địh của các nguồn vốn trong nước trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đât nước.

2.1.2.2. Tình hình tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất ( 1988-2007)

Cùng với việc thu hút các dự án đầu tư mới, nhiều dự án sau khi hoạt động có hiệu quả đã mở rrộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng thêm vốn đầu tư, nhât là từ năm 2001 trở lại đây.

Tính đến hết năm 2007 có gần 4100 lượt dự án tăng vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm 18,9 tỷ USD, bằng 23,8% tổng vốn đăng ký mới.

Thời kì 1988-1990 việc tăng vốn đầu tư hầu như chưa có, số lượng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài còn it. Từ số vốn đầu tư tăng thêm đạt 2,13 tỷ usd trong năm năm 1991-1995 thì giai đoạn 1996-2000 đã tăng gần gấp đôi so với năm năm trước. giai đoạn 2001-2005 vốn đầu tư tăng thêm đạt 7,08 tỷ USD vượt 18% so với dự kiến là 6 tỷ USD tăng 69% so với 5 năm trước. trong đó lượng vốn đầu tư tăng thêm vượt quá con số 1tỷ USD bắt đầu từ năm 2002 và từ năm 2004 đến năm 2007 vốn tăng thêm mỗi năm đạt tren 2 tỷ USD, mỗi năm trung bình tăng 35%

Vốn tăng thêm chủ yếu tập trung vào các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng, đạt khoảng 40,6% trong giai đoạn 1991-1995, 65,7% trong giai đoạn 1996-2000, khoảng 77,3 % trong thòi kỳ 2001-2005. Trong hai gian đoạn năm 2006 và 2007 tỷ lệ tương ứng là 80,17% và 79,1% tổng số vốn tăng thêm. Năm 2009 có 213 dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm là 5,09 tỷ USD bằng 98,3% so với năm 2008.

Do vốn đầu tư chủ yếu từ các nhà đầu tư châu á (59%) nên trong số vốn tăng thêm , vốn mở rộng của các nhà đầu tư châu á cũng chiếm tỷ trọng cao nhất 66,8% trong giai đoạn 1991-1995, đạt 67% trong giai đoạn 1996-2000, đạt khoảng 70,3% trong thời kỳ 20001-2005. trong 2 năm 2006 và 2007 tỷ lệ tương ứng là 72% và 80%

Việc tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất thực hiện chủ yếu tại các vùng kinh tế trọng điểm nơi tập trung nhiều dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Vùng trọng điểm phía Nam chiếm 55,5% trong giai đoạn 1991-1995, đạt 68,1% trong thời kỳ 1996 -200 và 71,5% trong giai đoạn 2001-2005. Trong 2 năm 2006 và 2007 tỷ lệ tương ứng là 71% và 65%. Vùng trọng điểm phía bắc có tỷ lệ tương ứng là: 36,7%; 20,4%; 21,1%; 24% và 20%

Qua khảo sát của tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật bản- JETRO tại Việt nam có trên 70% doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài được điều tra có kế hoạch tăng vốn, mở rộng sản xuất tại Việt nam. Điều này chứng tỏ sự tin tưởng và an tâm của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN - VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM.DOC (Trang 26 -30 )

×