0

Cơ sở lý luận chung về hạch toán kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất

23 180 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:20

sở luận chung về hạch toán kế toán Tiền lơng các khoản trích theo lơng trong các doanh nghiệp sản xuất I. Tiền lơng 1.1. Nguồn gốc, bản chất của tiền lơng 1.1.1. Nguồn gốc Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp đồng thời cũng là quá trình tiêu hao các yếu tố bản đó là: Lao động, đối tợng lao động, t liệu lao động. Trong đó lao động là yếu tố chính tính chất quyết định. Lao động là hoạt động chân tay trí óc nhằm biến đổi những vật thể tự nhiên thành những vật thể cần thiết để thoả mãn nhu cầu xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, tính chất quyết định của lao động con ngời đối với quá trình sản xuất quá trình sáng tạo ra của cải vật chất càng biểu hiện rõ rệt. Theo Mac:'' Sức lao động là xơng, là bắp của sản xuất ''có nghĩa là lao động không giá trị riêng biệt mà lao động tạo ra giá trị sức lao động trở thành hàng hoá thì giá trị của nó đợc đo bằng sức lao động thể hiện nó nh là một sản phẩm xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất ra sức lao động của ngời công nhân. Ngời bán sức lao động nhận đợc giá trị của sức lao động dới hình thức tiền lơng, từ đó tiền lơng đợc ra đời. 1.1.2 Bản chất Trong xã hội t bản ngời lao động chỉ đợc nhận tiền sau một thời gian làm việc nhất định, cuối mỗi tuần mỗi tháng nhà t bản sẽ trích một phần để trả lơng cho ngời lao động. Nếu nh hàng hoá cha bán đợc thì nhà t bản lấy tiền bán hàng do ngời lao động sáng tạo ra trong thời gian trớc để trả lơng. Điều đó chứng tỏ ng- ời lao động trong xã hội t bản đã tạo ra quỹ tiêu dùng tạo ra giá trị thặng d nuôi sống làm giàu cho nhà t bản. Tiền công nhà t bản trả cho ngời lao động nhìn bề ngoài rất sòng phẳng nhng thực ra nhà t bản đã biết khai thác triệt để tiềm năng của yếu tố con ngời trong hoạt động sản xuất, nó che dấu một phần lao động thặng d mà nhà t bản đã cớp của ngời lao động vì nó đem lại lợi nhuận lớn cho họ. Còn trong xã hội chủ nghĩa tiền lơng không phải là giá cả của sức lao động mà là một phần giá trị vật chất trong tổng sản phẩm xã hội dùng để phần phát cho ngời lao động theo nguyên tắc '' làm theo năng lực, hởng theo nhu cầu''. Tiền lơng đã mang lại một ý nghĩa tích cực tạo ra sự công bằng trong phân phối thu nhập quốc dân. ở Việt Nam trong thời kì bao cấp, một phần thu nhập quốc dân đợc tách ra làm quỹ lơng phân phối cho ngời lao động theo kế hoạch, tiền lơng chịu sự tác động của quy luật phát triển cân đối kế hoạch, tiền lơng chịu sự phân phối trực tiếp của Nhà nớc, thông qua các chế độ, chính sách lơng do hội đồng Bộ trởng ban hành. Tiền lơng chủ yếu gồm 2 bộ phận: phần trả lơng bằng tiền trên hệ thống thang lơng, bảng lơng phần trả lơng bằng hiện vật thông qua chế độ tem phiếu sổ, theo chế này tiền lơng dã không gắn chặt với số lợng chất lợng lao động, không phản ánh đúng giá trị sức lao động của con ngời, không đảm bảo một cuộc sống ổn định cho ngời lao động. Vì vậy nó không tạo ra động lực phát triển sản xuất. Sau khi tiến hành công cuộc đổi mới Đảng Nhà nớc đã khẳng định Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần VII, do đó ngời lao động làm thuê cho Nhà nớc đã đợc trả công sức lao động trở thành yếu tố quyết định trong các yếu tố của quá trình sản xuất Tiền lơng trong chế mới đã tuân thủ quy luật cung cầu của thị trờng sức lao động. Mặt khác tiền lơng còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích tạo mối quan tâm của ngời lao động đến kết quả công việc của họ. 1.2 Khái niệm vai trò của tiền lơng 1.2.1 Khái niệm Chuyển từ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trờng, chế độ tiền lơng của ngời lao động đã đợc Nhà nớc quan tâm sửa đổi khác nhằm tạo ra môi trờng kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Nhà nớc đã coi tiền lơng là giá trị sức lao động: '' Tiền lơng là giá cả sức lao động đợc hình thành qua thoả thuận giữa ngời sử dụng lao động phù hợp với quan niệm trong nền kinh tế thị trờng''. - Trích báo cáo về cải cách tiền lơng của Bộ tr- ởng Bộ lao động thơng binh xã hội Trần Đình Hoan. Trong chính sách tiền lơng mới đặc biệt đối với các dnah nghiệp Nhà nớcđã chú ý đến mục tiêu đa tiền lơng trở thành thu nhập chính của ngời lao động, mức lơng phải gắn với kết quả hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với việc áp dụng quản trị nhân lực bản chất của tiền lơng đã thay đổi, quan hệ giữa ngời lao động ngời sử dụng lao động đã những chuyển biến bản Tiền l- ơng của ngời lao động do hai bên thoả thuận đợc trả theo năng suất hiệu quảvà chất lợng công việc. Theo sách '' Tìm hiểu chế độ lơng mới '' của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia thì khái niệm Tiền lơng là:'' Tiền lơng đợc hiểu là số tiền mà ngời lao động nhận đợc từ ngời sử dụng lao động của họ thanh toán lại tơng ứng với số lợng chất lợng lao động mà họ đã tiêu hao trong quá trình tạo ra của cải cho xã hội ''. Theo khái niệm trên thì Tiền lơng không đơn thuần là giá cả sức lao động, nó đã chỉ ra mối quan hệ giữa ngời lao động ngời sử dụng lao độngđã thay đổi chuyển từ hình thức bóc lột mua hàng hoá sang quan hệ hợp tác song phơng hai bên cùng lợi. Tiền lơng không những chịu sự chi phối các quy luật của chế thị trờng mà còn đợc phân phối theo năng suất lao động, chất lợng hiệu quả công việc. 1.2.2. Vai trò Hạch toán kế toán nói chung là bộ phận cấu thành quan trọng của công cụ quản kinh tế tài chính vai trò tích cực trong việc quản điều hành kiểm soát các hoạt động kinh tế, hạch toán kế toán là công cụ đắc lực cho lãnh đạo doanh nghiệp nắm đợc tình hình chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Do đó vai trò của công tác kế toán Tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất là rất quan trọng. 1.2.2.1 Tiền lơng là đòn bẩy trong doanh nghiệp Tiền lơng là đòn bẩy kích thích năng lực sáng tạo, tăng năng suất lao động hiệu quả nhất. Bởi vì tiền lơng gắn liền quyền lợi thiết thực nhất đối với ngời lao động, nó không chỉ thoả mãn về nhu cầu vật chất mà còn mang ý nghĩa khẳng định vị thế của ngời lao động trong doanh nghiệp. Chính vì vậy Tiền lơng nhận đ- ợc thoả đáng, công tác trả lơng của doanh nghiệp công bằng, rõ ràng sẽ tạo ra tăng năng suất lao động từ đó lợi nhuận của doanh nghiệp tăng lên. Khi lợi nhuận cao nguồn phúc lợi dành cho ngời lao động nhiều hơn, nó là nguồn bổ sung cho Tiền lơng làm tăng thu nhập lợi ích cho họ gia đình họ. Tạo ra động lực lao động tăng khả năng gắn kết làm việc tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, xoá bỏ ngăn cách giữa những ngời sử dụng lao động ngời lao động. Tất cả hớng tới mục tiêu của doang nghiệp, đa sự phát triển của doanh nghiệp lên hàng đầu. 1.2.2.2 Vai trò kích thích ngời lao động tăng năng suất lao động Khi xây dựng các hình thức trả lơng phải đảm bảo đợc yêu cầu này, đồng thời đây cũng chính là chức năng của tiền lơng. Động lực cao nhất trong công việc của ngời lao động là thu nhập (Tiền lơng) . Vì vậy để thể khuyến khích tăng năng suất lao động chỉ thể là Tiền lơng mới đảm nhận đợc chức năng này. Mặt khác, hình thức quản trị này đợc áp dụng phổ biến là bộ phận kinh tế nên Tiền l- ơng càng phát huy đợc hết chức năng của mình tạo ra động lực tăng năng suất lao động. 1.2.2.3. Vai trò tái sản xuất mở rộng Tiền lơng là thu nhập chính của ngời lao động, thể nói đây chính là nguồn nuôi sống ngời lao động gia đình họ. Vì vậy Tiền lơng trả cho ngời lao động phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Thực hiện tốt chức năng này của Tiền lơng giúp doanh nghiệp nguồn lao động ổn định đạt năng suất cao. 1.3 Các yêu cầu quản tổ chức Tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất 1.3.1 Đảm bảo tái sản xuất sức lao động không ngừng nâng cao đời sống vậ chất tinh thần cho ngời lao động Đây là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện đúng chức năng vai trò Tiền lơng. Yêu cầu này đặt ra đòi hỏi Tiền lơng cần phải đáp ứngđủ các nhu cầu thiết yéu của ngời lao động gia đình họ. Tiền lơng phải là khoản thu nhập chính, ổn định, thờng xuyên, lâu dài một phần đủ để họ chi trả những chi phí sinh hoạt tái sản xuất sức lao động, một phần dùng cho nâng cao chất lợng cuộc sống vật chất tinh thần. Đảm bảo đợc cho ngời lao động hăng say chú tâm vào công việc từ đó nâng cao nâng suất lao động, giảm chi phí, hạ giá thành cho doanh nghiệp. Muốn vậy khi trả lơng doang nghiệp phải chú ý tiền lơng danh nghĩa tiền lơng thực tế của ngời lao động. Vì nhiều khi hai loại tiền này khoảng cách xa rời nhau. 1.3.2. Tiền lơng phải là đòn bẩy kinh tế quan trọng, năng suât lao động không ngừng nâng cao Để năng suất lao động không ngừng nâng cao thì Tiền lơng là đòn bẩy kinh tế quan trọng của doanh nghiệp đối với ngời lao động, tạo sở nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Yêu câù này đặt ra nhằm phát huy hết tác dụng của công cụ trên Tiền lơng là đòn bẩy của doanh nghiệp, nó luôn luôn phải là động lực cho ng- ời lao động nâng cao năng suất lao động vơn tới thu nhập cao hơn. Mặt khác đây là yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển nâng cao trình độ kĩ năng của ngời lao động. 1.3.3. Đảm bảo tính đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, tính công bằng cho ngời lao động Tiền lơng luôn là mối quan tâm hàng đầu của ngời lao động. Một hình thức Tiền lơng đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu tác động trực tiếp tới động thái độ của ngời lao động. Đồng thời làm tăng hiệu quả của hoạt động quản nhất là quản Tiền lơng trong doanh nghiệp. 1.4. Các hình thức tiền lơng ý nghĩa của chúng Trong nền kinh tế thị trờng dới chế độ Xã hội chủ nghĩa ở nớc ta hiện nay, các doanh nghiệp quyền lựa chọn trả lơng, thởng cho ngời lao động để phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động. Tuy nhiên việc sử dụng Tiền lơng làm công cụ lao động của hệ thống kích thích kinh tế đối với ngời lao động đòi hỏi phải tuân thủ những nguyên tắc tổ chức Tiền lơng. - Nguyên tẳc trả lơng theo số lơng chất lợng lao động - Nguyên tắc đảm bảo tái sản xuất sức lao động không ngừng nâng cao mức sống. - Nguyên tắc trả lơng gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế đất nớc từng thời kì. Việc lựa chọn hình thức tiền lơng hợp tác dụng khuyến khích mỗi ng- ời lao động không ngừng nâng cao năng suất lao động, sử dụng hợp đầy đủ thời gian. Lao động nâng cao chất lợng sản phẩm, lựa chọn hình thức trả lơng tiền lơng căn cứ vào đặt điểm tổ chức sản xuất, tính chất của từng loại công việc điều kiện về trang thiết bị kĩ thuật của doanh nghiệp. Trên thực tế thờng áp dụng các hình thức (chế độ) tiền lơng theo thời gian, tiền lơng theo sản phẩm, tiền lơng khoán. Ngoài ra trong quá trình lao động còn đợc hởng các khoản khác nh: + Chế độ phụ cấp. + Chế độ tiền lơng. +Tiền lơng khi ngừng việc hoặc sản xuất ra sản phẩm, sản phẩm xấu kém chất lợng. 1.4.1. Hình thức trả lơng theo thời gian Hình thức này thờng áp dụng cho lao động làm công tác văn phòng nh hành chính quản trị, tổ chức lao động, thống kê, tài vụ kế toántrả lơng theo thời gian là trả cho ngời lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế, tiền lơng đợc xác định dựa trên mức lơng cấp bậc, công việc thời gian làm việc bao gồm các chế độ: - Lơng tháng: Là tiền lơng trả cố định hàng tháng cho ngời lao động làm những công việc kéo dài nhiều ngày. - Lơng tuần: Là tiền trả cho một tuần làm việc đợc xác định trên sở tiền lơng tháng x 12 tháng: 52 tuần. -Lơng ngày: Là tiền lơng trả cho một ngày làm việc đợc xá định bằng cách lấy tiền lơng tháng: số ngày làm việc trong tháng theo chế độ. - Lơng giờ: Là số tiền trả cho 1 giờ làm việc đợc xác định bằng cách lấy tiền lơng ngày chia cho số giờ tiêu chuẩn theo quy định chung của Luật lao động (không quá 8 giờ/ngày hoặc 48 giờ/ tuần) Do những hạn chế nhất định của hình thức trả lơng theo thời gian (mang tính bình quân, cha thực sự gắn với kết quả sản xuất) nên để khắc phục phần hạn chế đó, trả lơng theo thời gian thởng thể đợc kết hợp với chế độ tiền thởng để khuyến khích ngời lao động hăng hái làm việc. 1.4.1.2. Hình thức trả lơng theo thời gian thởng: Đây là hình thức trả lơng theo thời gian giản đơn kết hợp với chế độ tiền th- ởng trong sản xuất, thởng do tăng năng suất lao động, thởng do tiết kiệm vật t, th- ởng do nâng cao chất lợng sản phẩm.Tiền lơng này đợc tính nh sau: Tiền lơng = Lơng theo thời gian + Tiền thởng. Hình thức này thờng áp dụng cho công nhân phụ làm việc nh sửa chữa điều chỉnh hoặc công nhân chính làm công việc đòi hỏi trình độ khí hoá cao. Lơng thời gian thởng là hình thức chuyển hoácủa lơng thời gian lơng sản phẩm để khắc phục dần những nhợc điểm của hình thức trả lơng theo thời gian. Đồng thời phản ánh trình độ thành thạo thời gian làm việc thực tế gắn với thành tích công tác của từng ngời thông qua chỉ tiêu xét thởng đã đạt đợc. Vì vậy nó khuyến khích ngời lao động quan tâm đến trách nhiệm công tác của mình. 1.4.1.3 Trả lơng theo thời gian giản đơn Hình thức này là hình thức mà tiền lơng nhận đợc của mỗi công nhân do mức lơng cấp bậc cao hay thấp thời gian làm việc thực tế nhiều hay ít quyết định. Công thức tính: L = S x T H Trong đó: L- Tiền lơng nhận đợc S - Mức lơng cấp bậc T H -Thời gian thực tế. áp dụng cho những cho những công việc khó xác định đợc mức lơng lao động chính xác hoặc những công việc mà nguời ta chỉ quan tâm đến chỉ tiêu chất lợng. 3 loại sau để áp dụng: Tiền lơng giờ = Suất lơng cấp bậc x Số giờ làm việc thực tế Tiền lơng ngày = Suất lơng cấp bậc ngày x Số ngày làm việc thực tế. Tiền lơng tháng = Tính theo mức lơng cấp bậc tháng. u điểm: Dễ tính toán nhanh. Nhợc điểm: Hình thức này mang tính bình quân, không khuyến khích đợc ngời lao động sử dụng hợp thời gian, tiết kiệm nguyên vật liệu. 1.4.2 Tiền lơng theo sản phẩm Đây là hình thức trả lơng bản đợc áp dụng khá phổ biến hiện nay đối với doanh nghiệp sản xuất vật chất. Với tiền lơng đợc trả theo hình thức này nó đã khắc phục một số u nhợc điểm của hình thức trả lơng thời gian. Điều này thể hiện qua mốt số điểm: - Phù hợp với nguyên tắc phân phối theo lao động gắn chặt giữa chất lợng lao động với số lợng lao động. - Ngời lao động không ngừng cố gắng hoàn thiện để đạt vợt mức kế hoạch, nâng cao chất lợng sản phẩm. - Tạo dựng một môi trờng tích cực trong sản xuất kinh doanh, một chế tự điều chỉnh trong công tác tổ chức lao động. Trong sự chuyển đổi kinh tế Nhà nớc ta cho phép các doanh nghiệp áp dụng một trong các hình thức trả lơng dới đây hoặc thể kết hợp các chế này tuỳ thuộc vào mô hình sản xuất kinh doanh loại hình của đơn vị cá nhân. 1.4.2.1 Trả lơng sản phẩm gián tiếp Đợc tính toán trả cho bộ phận phục vụ trực tiếp sản xuất chính căn cứ vào kết quả đạt đợc của công nhân sản xuất chính, thể xác định mức lơng này nh sau: Công thức tính: L P = S C x D SG = M P x T C Trong đó: L P - Tiền lơng của công nhân sản xuất phụ S C - Số lợng sản phẩm của công nhân sx chính. D SG - Đơn giá sản phẩm gián tiếp M P - Mức lơng cấp bậc của công nhân phụ T C - Tỉ lệ hoàn thành định mức sản lợng bình quân của công nhân chính. 1.4.2.2 Trả lơng sản phẩm trực tiếp Theo hình thức này tiền lơng của công nhân trực tiếp sản xuất đợc xác định theo số lợng sản phẩm sản xuất ra đơn giá của một sản phẩm. Tiền lơng sản phẩm thực tế = Số lợng sản phẩm hoàn thành x Đơn giá lợng sản phẩm Đơn giá sản phẩm là tiền lơng trả cho một đơn vị sản phẩm hoàn thành, đợc xác định căn cứ vào mức lơng cấp bậc công việc định mức thời gian hoặc định mức số lơng cho công việc đó. Xác định tiền lơng chung mà cả tập thể cùng thực hiện một công việc (nhiệm vụ, khối lợng sản phẩm) nào đó đợc lĩnh. Với hình thức trả lơng này trớc hết phải xác định mức tiền lơng trả chung cho cả tập thể theo đơn giá trả lơng sản phẩm. Sau đó bộ phận quản trị lao động tiếp tục chia số lơng này cho từng ngời lao động tập thể đó nhiều cách chia lơng sản phẩm thực tế. H ĐC = TL TT Tt TL TT TG Trong đó: TL TT Tt Tiền lơng chung cho cả tổ đợc lĩnh TL TT TG _ Tiền lơng tập thể nếu tính theo thời gian Sau đó căn cứ vào mức lơng thời gian mà mỗi công nhân đợc lĩnh hệ số điều chỉnh chung để tính toán chính xác mà mỗi công nhân thực lĩnh. TL CN Tt = TL CN TG x H ĐC Trong đó: TL CN Tt - Tiền lơng thực tế cá nhân đợc lĩnh TL CN TG - Tiền lơng nếu tính theo thời gian cho cá nhân. [ơ Cũng thể tính hệ số điều chỉnh theo năng suất nếu xá định đợc mức năng suất thực cả tập thể đạt đợc. Cách chia lơng theo hệ số điều chỉnh tuy đơn giản song chứa đựng yếu tố bình quân trong phân phối tiền lơng cho từng cá nhân nên không khuyến khích đợc từng cá nhân quan tâm đến công việc chung. 1.4.2.3.Trả lơng sản phẩm luỹ tiến Hình thức này sử dụng nhiều đơn giá khác nhau tuỳ theo mức độ hoàn thành vợt mức khởi điểm luỹ tiến. Đó là mức sản lợng quy định mà nếu số sản phẩm sản xuất vợt quá mức đó sẽ đợc trả mức lơng theo đơn giá cao hơn (luỹ tiến). Những sản phẩm dới mức khởi điểm luỹ tiến đợc tính theo đơn giá chung cố định. Những sản phẩm vợt mức này sẽ đợc áp dụng phơng pháp tính lơng cho cả tổ cũng tơng tự nh đối với cá nhân trong chế độ tiền lơng sản phẩm cá nhân trực tiếp. Việc phân phối tiền lơng cả tổ cho từng ngời thờng áp dụng hai phơng pháp chính sau: Phân phối theo hệ số giờ. Đó là việc quy đổi thời gian làm việc thực tế (giờ hoặc ngày) của từng công nhân ở bậc khác nhau thành thời gian của công nhân bậc 1 bằng cách nhân với hệ số cấp bậc tiền lơng (gọi là giờ hệ số, ngày hệ số) sau đó tính tiền lơng của một giờ hệ số bằng cách lấy lơng của cả tổ chia cho tổng số giờ hệ số của cả tổ cuối cùng tính phần tiền lơng của mỗi ngời căn cứ vào giờ hệ số của họ tiền lơng của 1 giờ hệ số tính bằng công thức: i L = ii n i ii t kt kt L . . 1 = Trong đó: L i - Tiền lơng của công nhân i T i - Thời gian làm việc thực tế của công nhân i k i - Hệ số cấp bậc của công nhân i L t - Tiền lơng sản phẩm của cả tổ n - Số công nhân trong tổ Ph ơng pháp phân chia theo hệ số điều chỉnh: Theo phơng pháp này trớc hết căn cứ vào thời gian làm việc thực tế mức lơng cấp bậc của từng ngời lao động để tính tiền lơng của mỗi ngời của cả tổ sau đó dùng hệ số điều chỉnh để tính toán lại tiền lơng của mỗi ngời đợc hởng. Hệ số điều chỉnh là tỉ số giữa tiền lơng sản phẩmcủa cả tổ tổng số tiền lơng cấp bậc của cả tổ đợc tính bằng công thức: ii n i ii t i Mt Mt L L . . 1 = = Trả l ơng theo sản phẩm luỹ tiến tăng dần Lơng sản phẩm luỹ tiến tăng tác dụng kích thích mạnh mẽ việc tăng năng suất lao động nên nhìn chungchỉ áp dụng trong từng trờng hợp doanh nghiệp hoàn thành góp vốn một đơn đặt hàng nào đó. Một nhợc điểm của hình thức này là làm tăng khoản mục chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy trong trờng hợp cần thiết thì không nên áp dụng hình thức này. 1.4.2.4 Trả lơng khoán sản phẩm Đây là hình thức trả lơng sản phẩm đặc biệt (thờng trong điều kiện không định mức. Khi xác định lơng khoán phải then trọng xem xét các nhân tố ảnh h- ởng đến mức lơng phải trả. Mặt khác phải chú ý theo dõi nghiệm thu kết quả lao động mà ngời nhận khoán thực hiện. 1.4.2.5 Trả lơng sản phẩm thởng Tiền thởng là một bộ phận phù lao lao động bổ xung cho tiền lơng. Về nguyên tắc công cụ tiền lơng thởng bị giới hạn bởi quy mô của nó khá nhỏ so với quy mô của tiền lơng. Nhìn chung sử dụng dới hình thức tiền thởng phải đem lại tác dụng khuyến khích ngời lao động làm việc tốt hơn với năng suất cao hơn, tiết kiệm sử dụng các nguồn lực sản xuất hơn, ý thức trách nhiệm cao hơn đối với tập thể. 1.4.3.Các hình thức trả lơng khác 1.4.3.1. Trả lơng thởng Hình thức trả lơng áp dụng cho ngời lao động trong các trờng hợp: tăng năng suất lao động cá biệt hoàn thành vợt mức kế hoạch, tiết kiệm chi phí, giảm phế phẩmKhi mà hình thức trả lơng thao thời gian không phát huy hết hiệu quả các trờng hợp không áp dụng đợc hình thức trả lơng theo sản phẩm. Hình thức này với kết quả lao động, với thu nhập của ngời lao động, trong các công việc không phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian làm việc cũng không hoàn toàn tơng ứng với kết quả tăng thêm. thể kết hợp tiền lơng phải trả với các hình thích tiền lơng nh sau: -Tiền lơng năng suất -Tiền thởng chất lợng -Tiền thởng tiết kiệm -Tiền lơng tận dụng công suất thiết bị máy móc NVL. Hình thức này phát huy hiệu quả cao trong trờng hợp kết hợp lao động tác động đến kết quả kinh doanh phụ thuộc vào thời gian lao động nhng không thể áp dụng hình thức lơng sản phẩm. 1.4.3.2. Khoán thu nhập: DN thực hiện khoán thu nhập cho ngời lao động, quan niệm thu nhập mà DN phải trả cho ngời lao động là một biện pháp nằm trong tổng thể thu nhập của doanh nghiệp. Đối với loại hình doanh nghiệp này, tiền lơng phải trả cho ngời lao động không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh mà là nội dung phân phối thu nhập của doanh nghiệp. Thông qua đại hội công nhân viên chức, Doanh nghiệp thoả thuận trớc tỉ lệ thu nhập dùng để trả lơng cho ngời lao động. Vì vậy quỹ tiền lơng của ngời lao động phụ thuộc vào thu nhập thực tế của doanh nghiệp. Trong thờng hợp này thời gian kết quả của từng ngời lao động chỉ là căn cứ phân chia tổng quỹ lơng cho [...]... phí tiền lơng, các khoản trích theo lơng vào chi phí sản xuất kinh doanh của các bộ phận đơn vị sử dụng lao động - Lập báo cáo kế toán phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lơng đề xuất biện pháp khai thác hiệu quả tiềm năng lao động trong doanh nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm chính sách chế độ về lao động tiền lơng 1.6 Quỹ tiền lơng 1.6.1 Khái niệm Quỹ tiền lơng của doanh nghiệp. .. từng loại sản phẩm, tiền lơng phụ của công nhân sản xuất đợc hạch toán phân bổ gián tiếp vào chi phí sản xuất của các loại sản phẩm liên quan theo tiêu thức phân bổ thích hợp II Các khoản trích theo lơng 2.1 Quỹ Bảo hiểm xã hội Đợc hình thành do việc trích lập theo tỉ lệ quy định trên tiền lơng phải trả công nhân viên trongtheo chế độ hiện hành, hàng tháng doanh nghiệp tiến hành trích lập... ngời lao động Tài khoản 334 - phải trả ngời lao động 2 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 3341- Phải trả công nhân viên - Tài khoản 3348 - Phải trả ngời lao động khác: Kết cấu: Bên Nợ: - Các khoản tiền lơng, tiền công, tiền thởng các khoản khác phải trả - Các khoản khấu trừ vào tiền lơng, tiền công của công nhân viên Bên Có: - Các khoản tiền lơng, tiền công, tiền thởng phụ cấp các khoản khác phải trả... Căn cứ vào các chứng từ phiếu nghỉ hởng BHXH, biên bản cần điều tra tai nạn lao động Kế toán trợ cấp BHXH phải trả công nhân viên phản ánh vào bản thanh toán BHXH - Đối với các khoản tiền thởng của công nhân viên, kế toán cần tính toán trích lập bảng thanh toán tiền thởng để theo dõi chi trả đúng quy định - Căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lơng của từng bộ phận để chi trả thanh toán tiền lơng... thanh toán tiền lơng sang Bảng thanh toán tiền lơng với công nhân viên cha nhận lơng 3.3 Kế toán tổng hợp tiền lơng 3.3.1 Tài khoản 334 - Phải trả ngời lao động 3.3.1.1 Nội dung kết cấu Nội dung: Kế toán tổng hợp tiền lơng sử dụng tài khoản 334 - Phải trả ngời lao động Phản ánh các khoản phải trả ngời lao động tình hình thanh toán các khoản đó gồm: tiền lơng, tiền thởng, BHXH, khác khoản. .. tháng căn cứ vào các tài liệu hạch toán về thời gian, kết quả lao động chính sách xã hội về lao động, tiền lơng BHXH do Nhà nớc ban hành, kế toán tiền lơng, trợ cấp BHXH các khoản phải trả khác cho ngời lao động - Căn cứ vào các chứng từ nh: Bảng chấm công phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành, hợp đồng giao khoán, kế toán tính tiền lơng thời gian, tiền lơng sản phẩm tiền ăn ca cho... trớc của CNTT sản xuất = Tổng số tiền lơng chính thực tế phải trả cho CNTT sản xuất Tỉ lệ trích trớc x Trong đó: Tỉlệ trích tr- = ớc Tổng số TL nghỉ phép theo kế hoạch năm của CNTT sản xuất Tổng số TL chính theo kế hoạch năm của CNTT sản xuất x 100% 3.4.2 Phơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu đồ hạch toán TK 335 TK335 TK 334 TK 622 Phải trả tiền lơng nghỉ phép Trích trớc tiền lơng nghỉ... 3331 3.4 Kế toán trích trớc tiền lơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất 3.4.1 Nội dung: Hàng năm công nhân đợc nghỉ phép theo chế độ, số lợng công nhân đợc nghỉ phép không đều đặn giữa các tháng trong năm Để tránh đột biến về giá thành sản phẩm giữa các tháng doanh nghiệp tiến hành trích trớc tiền lơng nghỉ phép theo kế hoạch tính vào chi phí sản xuất kinh doanh Công thức xác định mức trích trớc... Số tiền phải trả về toàn bộ số tiền thu hồi nợ phải thu tiền thu về nhợng bán thanh tài sản đợc loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi xác định giá trị để cổ phần hoá doanh nghiệp - Công ty cổ phần phản ánh số tiền phải trả về tổng số tiền thu đợc về tiền thu hộ nợ phải thu tiền thu từ nhợng bán tài sản giữ hộ Nhà nớc - Phản ánh tổng số tiền thu từ bán cổ phần thuộc vốn Nhà nớc - Các. .. CNSX nếu trích trớc phép của CNSX IV Chứng từ sổ sách hạch toán tiền lơng, BHXH, BHYT, KPCĐ 4.1 Chứng từ Để thanh toán tiền lơng, tiền công vào khoản mục trợ cấp cho ngời lao động hàng tháng kế toán doanh nghiệp phải lập bảng thanh toán tiiền lơng cho từng các tổ đội phân xởng sản xuất, các phòng ban Căn cứ vào kết quả tính lơng cho từng ngời trên bảng tính lơng cần ghi rõ khoản tiền lơng (lơng sản phẩm, . Cơ sở lý luận chung về hạch toán kế toán Tiền lơng và các khoản trích theo lơng trong các doanh nghiệp sản xuất I. Tiền lơng 1.1. Nguồn. vai trò của công tác kế toán Tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất là rất quan trọng. 1.2.2.1 Tiền lơng là đòn bẩy trong doanh nghiệp Tiền lơng là đòn bẩy
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở lý luận chung về hạch toán kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất, Cơ sở lý luận chung về hạch toán kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất,

Hình ảnh liên quan

Tài khoản 338- Phải trả, phải nộp khác: Dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp đồng thời đợc dùng để hạch toán doanh thu nhận trớc về các dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng, chênh lệch đánh giá lại tài - Cơ sở lý luận chung về hạch toán kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất

i.

khoản 338- Phải trả, phải nộp khác: Dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp đồng thời đợc dùng để hạch toán doanh thu nhận trớc về các dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng, chênh lệch đánh giá lại tài Xem tại trang 16 của tài liệu.