0

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

12 717 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

   !"#$ %&'()(*+,-.(/01-23453(6+57.&89&:)& ;&'()(*+< 2(=>)5?3@)&/0A)B5'5CA.)&)B&(*DE2 những ư liệu lao động chủ yếu và các ài sản khác giá rị hơn, ham gia vào nhiều chu kỳ sản xuấ kinh doanh (SXKD) và giá rị của nó được chuyển dịch dần dần, ừng phần và giá rị sản phẩm, dịch vụ được sản xuấ ra rong các chu kỳ sản xuấ. Các ài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải hoả mãn đồng hời ấ cả bốn iêu chuẩn ghi nhận sau: + Chắc chắn hu được lợi ích kinh ế rong ương lai ừ việc sử dụng ài sản đó; + Nguyên giá ài sản phải được xác định mộ cách đáng in cậy; + Thời gian sử dụng đước ính rên mộ năm; + giá rị ừ 10 riệu rở lên; ;453(6+57. -Tham gia vào nhiều chu kỳ hoạ động SXKD -Khi ham gia vào quá rình sản xuấ kinh doanh giá rị của nó bị hao mòn dần và chuyển ừng phần vào chi phí SXKD F. &G)EAH( TSCĐ được phân hành ài sản cố định hữu hình và ài sản cố định vô hình. I2(=>)5?3@)&&89&:)&< là những ài sản cố định hình hái vậ chấ cụ hể. Thuộc về loại này gồm có: + Nhà cửa vật kiến trúc; + Máy móc thiết bị; + Thiết bị phương tiện vận tải truyền dẫn; + Thiết bị, dụng cụ dùng cho quản lý; + Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm; + Tài sản cố định hữu hình khác; I-J&:)&< Là các TSCĐ không hình hái vậ chấ nhưng giá rị kinh ế lớn. Thuộc về TSCĐ vô hình gồm có: + Quyền sử dụng đất; + Chi phí thành lập, chuẩn bị sản xuất; + Bằng phát minh sáng chế; + Chí phí nghiên cứu, phát triển; + Lợi thế thương mại; + TSCĐ vô hình khác; K&(*+-L57.&H5&/A') Hạch oán ài sản cố định rong các doanh nghiệp phải đảm bảo các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: - Ghi chép, phản ánh ổng hợp chính xác, kịp hời số lượng, giá rị ài sản cố định hiện có, ình hình ăng giảm và hiện rạng ài sản cố định rong doanh nghiệp. - Tính oán và phân bổ chính xác mức khấu hao ài sản cố định và chi phí sản xuấ - kinh doanh heo độ hao mòn của ài sản và chế độ quy định. - Tham gia lập kế hoạch, giám sá và dự oán chi phí sửa chữa. - Tính oán phản ánh kịp hời, chính xác ình hình xây dựng rang bị hêm, đổi mới nâng cấp hoặc háo dỡ bớ làm ăng giảm nguyên giá ài sản cố định cũng như ình hình hanh lý, nhượng bán ài sản cố định. - Hướng dẫn, kiểm ra các đơn vị, các bộ phận rực huộc rong các doanh nghiệp hực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về ài sản cố định; mở các sổ, hẻ kế oán cần hiế và hạch oán TSCĐ chế độ quy định. - Tham gia kiểm ra đánh giá lại ài sản cố định heo quy định của Nhà nước và yêu cầu bảo quản vốn, iến hành phân ích ình hình rang bị, huy động bảo quản, sử dụng ài sản cố định ại đơn vị. MB9NO)B('&89&:)& .0PQ)B&RD&89&:)&+9.=S+ Nguyên giá TSCĐ HH = Giá mua + Các chi phí khác Trong đó :+ Giá mua là Giá hoá đơn - các khoản giảm rừ + Các chi phí khác như chi phí huế GTGT, huế nhập khẩu, huế iêu hụ… T?(-U(CACA.)&)B&(*D/VWGNCV)B,/V5&X/HA Nguyên giá = Giá hành hực ế TSCĐ + Chi phí liên quan 5B9NO)B('&89&:)&/&9O/2(5&Y)& Nguyên giá của TSCĐ hữu hình huê ài chính được xác định heo giá hấp hơn rong 2 loại giá sau: 1. Giá rị hợp của ài sản huê ại hời điểm khởi đầu huê ài sản 2. Giá rị hiện ại của khoản hanh oán iền huê ối hiểu cho việc huê ài sản. "#$ %2(Z&A>)=[CL)B< - Tài khoản 211 - TSCĐ hữu hình: Được sử dụng để phản ánh số hiện và ình hình ăng, giảm TSCĐ hữu hình, huộc quyền sở hữu của doanh nghiệp heo nguyên giá. Kết cấu của TK 211 như sau: Bên nợ: Nguyên giá TSCĐ hữu hình ăng do: - Tăng TSCĐ - Điều chỉnh ăng nguyên giá. Bên có: Nguyên giá TSCĐ hữu hình giảm do: - Giảm TSCĐ - Điều chỉnh giảm nguyên giá TSCĐ. Số dư bên nợ : Phản ánh nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện của đơn vị. F&P\)BD&'D&H5&/A')+]/=?)B&(*D-L5&7NX9: .H5&/A')/^)B ;^)BCA+9.=S+/&.)&/A'))B.N Căn cứ vào các chứng ừ liên quan (hoá đơn, phiếu chi, giấy báo nợ ) lập biên bản giao nhận TSCĐ hữu hình. - Nếu huế GTGT đầu vào được khấu rừ. Nợ TK 211: ( nguyên giá TSCĐ) Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu rừ TK 111, 112, 331, 341: (Theo giá hực ế) - Nếu huế GTGT không được khấu rừ hoặc TSCĐ không chịu huế GTGT: Nợ TK 211: ( nguyên giá TSCĐ). TK 111, 112, 331, 341: (heo giá hực ế) ;_9./&`AD&P\)B/&a5/0>5&b+,/0>BcD< - Khi mua TSCĐ về bàn giao cho bộ phận sử dụng : Nợ TK 211: ( nguyên giá heo giá mua rả ngay ) Nợ TK 133: ( huế GTGT được khấu rừ ) Nợ TK 142, 242: ( chênh lệch ổng số hực ế - giá mua rả iền ngay - huế GTGT ) TK 331: ( ổng số iền phải hanh oán) - Định kỳ khi hanh oán iền cho người bán heo hoả huận, ghi: Nợ TK 331: Phải rả cho người bán. TK 111, 112 .: - Đồng hời phân bổ số lãi rả chậm vào chi phí ài chính rong kỳ: Nợ TK 635: chi phí ài chính TK 142, 242: ;0PQ)B&RDCA3\)-@/VWGNCV)B,/V5&X/HA< Khi TSCĐ ự xây dựng chế ạo đã hoàn hành bàn giao và đa vào sử dụng, căn cứ vào quýê oán đầu ư xây dựng bản xây dựng hoàn hành xác định giá rị TSCĐ: Nợ TK 152, 153: TS hình hành không đáp ứng yêu cầu là TSCĐ Nợ TK 211: Nguyên giá TSCĐ được xác định heo quyế oán) TK 241: XDCB dở dang ( TK 241.2) Các chi phí không được ính vào nguyên giá: Vậ liệu lãng phí, chi phí không bình hường, không được duyệ phải hu hồi, ghi: Nợ TK 111, 138, 334: (Phần bắ bôì hường) Nợ TK 632: (hiệ hại ính vào giá vốn) TK 241: XDCB dở dang ;0PQ)B&RD3PR5/0.A3d(-U(+]/Z&'5< - Trường hợp rao đổi với mộ TSCĐ ương ự về bản chấ: công dụng, đặc điểm kỹ huậ, giá rị ương đương nhau, kế oán ghi: Nợ TK 211: NG ính heo giá rị còn lại của ài sản đem đi rao đổi Nợ TK 214: Giá rị hao mòn của TSCĐ đem đi rao đổi TK 211: Nguyên giá của TSCĐ đem đi rao đổi - Trường hợp rao đổi với mộ TSCĐ không ương ự về bản chấ công dụng, đặc điểm kỹ huậ và giá rị khác nhau. +) khi giao TSCĐ cho bên rao đổi, ghi giảm TSCĐ heo ài liệu kế oán: Nợ TK 811: ( giá rị còn lại TSCĐ đem đi) Nợ TK 214: (giá rị hao mòn) TK 211: ( nguyên giá TSCĐ) +) Đồng hời ghi ăng hu nhập ừ rao đổi TSCĐ heo hoá đơn GTGT: Nợ TK 131: ( Tổng giá hanh oán) TK 711: ( giá rị hợp của TSCĐ rao đổi đem đi) TK 3331: ( Thuế GTGT) +) Khi nhận TSCĐ hữu hình do rao đổi Nợ TK 211: ( Giá rị hợp TSCĐ nhận về) Nợ TK 133: ( Thuế GTGT được khấu rừ) TK 131: (Tổng giá hanh oán) +) Các khoản iền hoặc ương đương iền điều chỉnh hêm, kế oán ghi: Nợ TK 111, 112: (Đã hu hêm) TK 131: ( Phải hu của khách hàng) ;3PR55eD,3PR53(f95&9N6). -Trường hợp TSCĐ được nhà nước cấp, được điều chuyển ừ đơn vị khác, nhận vốn góp liên doanh . và đựơc sử dụng cho mục đích kinh doanh. Nợ TK 211: giá rị TSCĐ TK 411: Nguồn vốn kinh doanh ;&b)EH(3gBcD-?)E(O)CA.)&< - Trường hợp nhận lại TSCĐ rước đây doanh nghiệp mang đi góp vốn liên doanh với đơn vị khác, căn cứ vào TSCĐ do hợp đồng liên doanh đánh giá khi bàn giao để khi ăng TSCĐ và giảm rị giá góp vốn liên doanh, kế oán ghi: Nợ TK 211: TK 128: Đầu ư ngắn hạn khác TK 222: Góp vốn liên doanh dài hạn ;&b)3PR5T(X9/4)B,)&b)-?)BcDE(O)CA.)& - Khi nhận TSCĐ: Nợ TK 211, 213: TK 711:Theo giá rị hợp TSCĐ nhận được - Sau khi kế chuyển hu nhập doanh nghiệp ính rên hu nhập: Nợ TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối TK 3334: Thuế hu nhập DN - Gia ăng nguồn vốn kinh doanh số hu nhập còn lại sau khi ính huế: Nợ TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối TK 411: Nguồn vốn kinh doanh ;&'/&(*)/&h.Z&(Z(6+ZO< - Nếu hừa phá hiện nguyên nhân : Nợ TK 642 : Tk 214 : khấu hao TSCĐ - Nếu không phá hiện nguyên nhân: Nợ TK 211 : Nguyên giá TSCĐ TK 214 : Khấu hao Tk 338 : Phải rả khác TH5&/A')B(>+&89&:)&< ;(>+CA/&.)&EY,)&PR)BT')< Căn cứ vào biên bản hanh TSCĐ ghi giảm TSCĐ và phản ánh giá rị còn lại của TSCĐ như mộ khoản chi phí khác: Nợ TK 214: Hao mòn TSCĐ ( phần giá rị đã hao mòn) Nợ TK 811: Chi phí khác (Phần giá rị còn lại) TK 211: TSCĐ hữu hình Phản ánh hu nhập ừ hanh TSCĐ: Phế liệu hu hồi hoặc bán phế liệu ghi: Nợ TK 111, 112, 152, 153 . (Giá rị hu hồi) TK 711: Thu nhập khác TK 333: Thuế GTGT Các chi phí hanh được coi như chi phí khác, căn cứ vào các chứng ừ kế oán liên quan: Nợ TK 811: Chi phí khác Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu rừ ( nếu có) TK 111, 112, 141, 152, 214 .: ;X/A')BcD-?)/&.+B(.E(O)CA.)&Ti)B&89&:)&< Hoạ động góp vốn ham gia liên doanh với các đơn vị khác được coi là mộ hoạ động đầu ư ài chính - doanh nghiệp sử dụng số vốn ham giá liên doanh bằng iền, vậ ư . và TSCĐ. Khi sử dụng TSCĐ để góp vốn các TSCĐ phải được hội đồng liên doanh đánh giá. Do vậy, hể phá sinh chênh lệch đó được hạch oán ăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu TSCĐ heo sổ kế oán của đơn vị. Chênh lệch đó được hạch oán ăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu (TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại ài sản) và được sử heo chế độ ài chính hiện hành. - Trường hợp rị giá vốn góp được đánh giá cao hơn giá rị còn lại của TSCĐ heo ài liệu kế oán, ghi: Nợ TK 128, 222 : ( Trị giá vốn được hội đồng liên doanh công nhận ) Nợ TK 214 : ( Giá rị hao mòn TSCĐ) TK 412 : (Chênh lệch) ;&'/&(*)/&(X9Z&(Z(6+ZO<căn cứ vào biên bản kiểm và biên bản xử lí. Nợ TK 138.1 : TSCĐ chờ xử lí Nợ TK 138.8 : Yêu cầu bồi hường Nợ TK 214 : khấu hao TSCĐ TK 211 : Nguyên giá TSCĐ c/&6Z&'(j9'/&H5&/A')/^)B,B(>+&89&:)&Ti)B=\3k=.9< TK 133 TK111,112,331,341 TK 211 TK 811 (1) TK 241 TK 214 (2) (7) TK 128, 222, 228 TK 222,228 (3) (8) TK 711 TK 411 (4) (9) TK 412 TK 214 TK 1381,1388 (10) (5) TK 138(1381) (6) TK 214 K.A+1)-2Z&e9&.A&89&:)& .2(Z&A>)=[CL)B< Để phản ánh giá rị hao mòn và ính khấu hao TSCĐ, kế oán sử dụng: TK 214 - Hao mòn TSCĐ Kết cấu bản của TK này như sau: Bên nợ: Phản ánh các nghiệp vụ phá sinh làm giảm giá rị hao mòn của TSCĐ (nhượng bán, hanh lý). Bên có: Phản ánh các nghiệp vụ phá sinh làm ăng giá rị hao mòn của TSCĐ (do rích khấu hao, đánh giá ăng .). Số dư bên có: Giá rị hao mòn của TSCĐ hiện có. T'5D&P\)BD&'D/Y)&Z&e9&.A< ;&P\)BD&'DZ&e9&.A/9NX)/Y)&5?3@)& Theo phương pháp này, mức ính khấu hao hàng năm của TSCĐ được ính như: Mức trích khấu hao năm của TSCĐ = Giá trị phải khấu hao Số năm sử dụng Hoặc: Mức trích KH năm của TSCĐ = Giá trị phải Khâú hao x Tỷ lệ KH năm Nếu đơn vị hực hiện rích khấu hao cho ừng háng hì: Mức trích khấu hao tháng của TSCĐ = Mức trích khấu năm 12 tháng Sau khi ính được mức ính khấu hao của ừng TSCĐ, doanh nghiệp phải xác định mức rích khấu hao của ừng bộ phận sử dụng TSCĐ và ập hợp chung cho ừng doanh nghiệp. ;&P\)BD&'DZ&e9&.A=?CPB(>+Cl): Theo phương pháp này, mức khấu hao TSCĐ được ính rên sở ỷ lệ khấu hao và giá rị phải khấu hao còn lại. Mức trích khấu hao hàng kỳ = Giá trị phải khấu hao còn lại của TSCĐ x tỷ lệ khấu hao Trong đó: - Tỷ lệ khấu hao ổn định rong suố hời gian sử dụng ài sản. - Giá rị phải khấu hao còn lại là giá rị phải khấu hao xác định khi ăng ài sản rừ giá khấu hao đã rích được luỹ kế ừ các kỳ rước. ;&P\)BD&'DZ&e9&.A/&`A=>)EPR)B Khi ăng TSCĐ, doanh nghiệp dự kiến sản lượng sản phẩm sản xuấ rong suố hời han sử dung ài sản: Mức khấu hao cho 1 đơn vị sản phẩm = Giá trị phải khấu hao tài sản Số lượng SPdự kiến SX trong suốt thời gian sử dụng Cuối kỳ, doanh nghiệp ính mức khấu hao phải rích rong kỳ. Khấu hao TSCĐ Tính vào CP hàng kỳ = Mức khấu hao cho 1 đơn vị sản xuất x Số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ Khấu hao TSCĐ là mộ yếu ố chi phí sản xuấ kinh doanh. Do vậy, để phục vụ cho công ác ập hợp chi phí sản xuấ và ính giá hành sản phẩm, khấu hao TSCĐ phải đợc ính oán và phân bổ hợp cho các đối ượng sử dụng TSCĐ (Các bộ phận quản lý, bộ phận bán hàng, các phân xưởng sản xuấ .). Việc ính và rích khấu hao TSCĐ được hực hiện rên bảng ính và phân bổ khấu hao TSCĐ. c/&6Z&'(j9'/&H5&/A')/0Y5&Z&e9&.ATi)B=\3k=.9< TK 211 TK 214 TK627 Giảm TSCĐ Trích khấu hao TSCĐ ính váo CPSXC TK 641,642 TK811,138 Tính vào CP BH & QLDN TK241 Tính vào chi phí XDCB [...]... do doanh nghiệp tự làm: Nợ TK 241 (2413): Tập hợp chi phí sửa chữa các TK chi phí (111, 112, 152, …): ã Kết chuyển giá thành công trình sửa chữa khi hoàn thành: Tuỳ theo tính chất sửa chữa, sau khi công việc sửa chữa hoàn thành, kế toán sẽ kết chuyển toàn bộ chi phí sửa chữa vào các tài khoản thích hợp: Nợ TK 335: Giá thành sửa chữa trong kế hoạch Nợ TK 242: Giá thành sửa chữa ngoài kế. .. Hạch toán sữa chữa TSCĐ a Trường hợp sửa chữa nhỏ mang tính bảo dưỡng: Sửa chữa nhỏ là việc sửa chữa lặt vặt, mang tính duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Do khối lượng của công việc sửa chữa không nhiều, quy mô sửa chữa nhỏ, chi phí phát sinh đến đâu được tập hợp trực tiếp vào chi phí kinh doanh đến đó + Nếu việc sửa chữa do doanh nghiệp tự làm, chi phí sửa chữa được tập hợp như sau: Nợ các. .. trực tiếp vào chi phí kinh doanh đến đó + Nếu việc sửa chữa do doanh nghiệp tự làm, chi phí sửa chữa được tập hợp như sau: Nợ các TK liên quan (627, 641, 642…): các TK chi phí (111, 112, 152, 334, 338…): + Trường hợp thuê ngoài: Nợ các TK tập hợp chi phí (627, 641, 642…): Nợ TK 133 (1331): Thuế GTGT được khấu trừ TK chi phí (111,112,331…): Tổng số tiền phải trả b Trường hợp sửa chữa lớn... bộ chi phí sửa chữa vào các tài khoản thích hợp: Nợ TK 335: Giá thành sửa chữa trong kế hoạch Nợ TK 242: Giá thành sửa chữa ngoài kế hoạch (nếu lớn) Nợ TK(627, 641, 642): Giá thành sửa chữa ngoài kế hoạch (TK liên quan) TK 241 (2413): Giá thành thực tế công tác sửa chữa c Trường hợp sửa chữa nâng cấp: Sửa chữa nâng cấp là công việc sửa chữa nhằm kéo dài tuổi thọ của TSCĐ hay nâng cao . ài sản cố định cũng như ình hình hanh lý, nhượng bán ài sản cố định. - Hướng dẫn, kiểm ra các đơn vị, các bộ phận rực huộc rong các doanh nghiệp. đầu về ài sản cố định; mở các sổ, hẻ kế oán cần hiế và hạch oán TSCĐ chế độ quy định. - Tham gia kiểm ra đánh giá lại ài sản cố định heo quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP,

Hình ảnh liên quan

* Kế toán góp vốn tham gia liên doanh bằng TSCĐ hữu hình: - CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG  CÁC DOANH NGHIỆP

to.

án góp vốn tham gia liên doanh bằng TSCĐ hữu hình: Xem tại trang 7 của tài liệu.
3. Hao mòn và khấu hao TSCĐ hữu hình. a.Tài khoản sử dụng:  - CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG  CÁC DOANH NGHIỆP

3..

Hao mòn và khấu hao TSCĐ hữu hình. a.Tài khoản sử dụng: Xem tại trang 8 của tài liệu.