0

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM

43 312 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:20

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN HÀNH VIỆT NAM I. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán tài sản cố định 1. Tài khoản sử dụng 1.1. Tài khoản 211 - tài sản cố định hữu hình Tài khoản 211 dùng để phản ánh nguyên giá của toàn bộ tài sản cố định hữu hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp hiện biến động tăng, giảm trong kỳ. Bên Nợ: phản ánh các nghiệp vụ làm tăng tài sản cố định hữu hình theo nguyên giá (mua sắm, xây dựng, cấp phát .) Bên Có: phản ánh các nghiệp vụ làm giảm tài sản cố định hữu hình theo nguyên gí (thanh lý, nhượng bán, điều chuyển .) Dư Nợ: nguyên giá tài sản cố định hữu hình hiện Tài khoản 211 chi tiết thành 6 tiểu khoản 2112: Nhà cửa vật kiến trúc 2113: Máy móc thiết bị 2114: Phương tiện vận tải, truyền dẫn 2115: Thiết bị dụng cụ quản lý 2116: Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm 2118: Tài sản cố định khác Ngoài ra, trong quá trình hạch toán kế toán còn sử dụng một số tài khoản liên quan như tài khoản 214, 331, 341, 111, 112 . 1.2. Tài khoản 212-tài sản cố định đi thuê tài chính Bên Nợ: phản ánh nguyên giá tài sản cố định đi thuê dài hạn tăng thêm 1 1 Bên Có: phản ánh nguyên giá tài sản cố định đang thuê dài hạn giảm do trả cho bên thuê hoặc mua lại. Dư Nợ: nguyên giá tài sản cố định đang thuê dài hạn 1.3. Tài khoản 213- tài sản cố định vô hình tăng thêm Bên Nợ: Nguyên giá tài sản cố định vô hình giảm trong kỳ Bên Có: Nguyên giá tài sản cố định vô hình giảm trong kỳ Dư Nợ: Nguyê giá tài sản cố định vô hình hiện Tài khoản 213 chi tiết thành 6 tiểu khoản 2131: Quyền sử dụng đất 2132: quyền phát hành 2133: bản quyền, bằng sáng chế 2134: nhãn hiệu hàng hoá 2135: phần mềm máy vi tính 2136: giấy phép và giấy phép nhượng quyền 2138: tài sản cố định vô hình khác 1.4. Tài khoản 214-hao mòn tài sản cố định Tài khoản 214 dùng để phản ánh giá trị hao mòn của toàn bộ tài sản cố định hiện tại doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê ngắn hạn) Bên Nợ: phản ánh các nghiệp vụ phát sinh làm giảm giá trị hao mòn của tài sản cố định (thanh lý, nhượng bán .) Bên Có: phản ánh các nghiệp vụ làm tăng giá trị hao mòn của tài sản cố định (do trích khấu hao, đánh giá tăng .) Dư Có: giá trị hao mòn của tài sản cố định hiện Tài khoản 214 chi tiết thành 2141: hao mòn tài sản cố định hữu hình 2 2 2142: hao mòn tài sản cố định đi thuê tài chính 2143: hao mòn tài sản cố định vô hình Bên cạnh đó, kế toán còn sử dụng tài khoản 009 "Nguồn vốn khấu hao bản" để theo dõi tình hình hình thành và sử dụng số vốn khấu hao bản tài sản cố định. Bên Nợ: phản ánh các nghiệp vụ tăng nguồn vốn khấu hao bản Bên Có: phản ánh các nghiệp vụ làm giảm nguồn vốn khấu hao Dư Nợ: số vốn khấu hao bản hiện còn 2. Phương pháp hạch toán tài sản cố định 2.1.Hạch toán tài sản cố định hữu hình 2.1.1. Trường hợp mua tài sản cố định hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp - Khi mua tài sản cố định hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất kinh doanh ghi: Nợ TK 211: TSCĐ hữu hình (nguyên giá - ghi theo giá mua trả tiền ngay) Nợ TK 133: thuê GTGT được khấu trừ (nếu có) Nợ TK 242: chi phí trả trước dài hạn (phần lãi trả chậm là Số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay trừ (-) thuế GTGT (nếu có)) TK 331: phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán) Định kỳ, thanh toán cho người bán kế toán ghi Nợ TK 331: phải trả cho người bán TK 111, 112: (số phải trả định kỳ bao gồm cả giá gốc và lãi trả chậm, trả góp định kỳ phải trả). 3 3 Đồng thời tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp, phải trả của từng kỳ ghi: Nợ TK 635: chi phí tài chính TK 242: chi phí trả trước dài hạn 2.1.2. Trường hợp được tài trợ biếu tặng tài sản cố định hữu hình đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh Nợ TK 211: tài sản cố định hữu hình TK 711: thu nhập khác Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến tài sản cố định hữu hình được tài trợ, biếu, tặng tính vào nguyên giá ghi: Nợ TK 211: tài sản cố định hữu hình TK 111, 112, 331 . 2.1.3. Trường hợp tài sản cố định hữu hình tự chế - Khi sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp tự chế tạo để chuyển thành tài sản cố định hữu hình sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh ghi: Nợ TK 632: giá vốn hàng bán TK 155: thành phẩm (nếu xuất ra sử dụng) TK 154: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (nếu sản xuất xong đưa vào sử dụng ngay, không qua kho.) Đồng thời ghi tăng tài sản cố định hữu hình Nợ TK 211: tài sản cố định hữu hình TK 512: doanh thu nội bộ ( doanh thu là giá thành thực tế sản phẩm chi phí lắp đặt, chạy thử, liên quan đến tài sản cố định hữu hình ghi: 4 4 2.1.4. Trường hợp tài sản cố định hữu hình mua dưới hình thức trao đổi Tài sản cố định hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với tài sản cố định hữu hình tương tự khi nhận tài sản cố định hữu hình tương tự do trao đổi và đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất kinh doanh ghi. Nợ TK 211: tài sản cố định hữu hình (nguyên giá tài sản cố định hữu hình nhận về ghi theo gía trị còn lại của tài sản đưa đi trao đổi) Nợ TK 214: hao mòn tài sản cố định (giá trị đã khấu hao của tài sản cố định hữu hình đưa đi trao đổi) TK 211: tài sản cố định hữu hình (nguyên giá tài sản cố định hữu hình đưa đi trao đổi) Tài sản cố định hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với tài sản cố định hữu hình không tương tự - Khi giao tài sản cố định hữu hình cho bên trao đổi kế toán ghi giảm tài sản cố định. Nợ Tk 811: chi phí khác (giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình đưa đi trao đổi) Nợ TK 214: hao mòn tài sản cố định (giá trị đã khấu hao) TK 211: tài sản cố định hữu hình (nguyên giá) Đồng thời ghi tăng thu nhập do trao đổi tài sản cố định Nợ TK 131: phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán) TK 711: thu nhập khác (giá trị hợp lý của tài sản đưa đi trao đổi) TK 3331: thuế GTGT phải nộp (TK 33311) (nếu có) - Khi nhận được tài sản cố định hữu hình do trao đổi ghi Nợ TK 211: tài sản cố định hữu hình (giá trị hợp lý của tài sản nhận được do trao đổi) 5 5 Nợ TK 1133: thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) TK 131: phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán) Trường hợp phải thu thêm tiền do giá trị hợp lý của tài sản cố định đưa đi trao đổi lớn hơn giá trị hợp lý của tài sản cố định được do trao đổi thì khi nhận được tiền của bên tài sản cố định trao đổi ghi. Nợ TK 111, 12 (số tiền đã thu thêm) Tk 131: phải thu của khách hàng Trường hợp phải trả thêm tiền do giá trị hợp lý của tài sản cố định đi trao đổi nhỏ hơn gía trị hợp lý của tài sản cố định nhận được do trao đổi thì khi trả tiền cho bên tài sản cố định trao đổi, ghi. Nợ TK 131: phải thu của khách hàng TK 111, 112 . 2.1.5. Trường hợp mua tài sản cố định vô hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất kinh doanh ghi. Nợ TK 211:tài sản cố định hữu hình (nguyên giá - chi tiết nhà cửa, vật kiến trúc) Nợ TK 213: tài sản cố định vô hình (nguyê giá - chi tiết quyền sử dụng đất) TK 111, 112, 331 2.1.6. Đối với tài sản cố định hiện đang ghi trên sổ của doanh nghiệp, nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận quy trong chuẩn mực, tài sản cố định hữu hình, phải chuyển sang là công cụ, dụng cụ, kế toán phải ghi giảm tài sản cố định hữu hình. Nợ TK 214: hao mòn tài sản cố định (giá trị đã khấu hao) Nợ TK 627, 641, 642: (giá trịi còn lại) (nếu giá trị còn lại nhỏ) 6 6 Nợ TK 242: chi phí trả trước dài hạn (giá trị còn lại) (nếu giá trị còn lại lớn phải phân bổ dần) TK 211: tài sản cố định hữu hình 2.1.7. Khi công tác XDCB hoàn thành bàn giao đưa tài sản vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh, ghi: Nợ TK 211: tài sản cố định hữu hình TK 241: XDCB dở dang Nếu tài sản hình thành qua đầu tư không thoả mãn các tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình theo quy định của chuẩn mực kế toán ghi Nợ TK 152, 153: (nếu là vật liệu, công cụ nhập kho) TK 241: xây dựng bản dở dang 2.1.8. chi phí phát sinh sau khi nhận ban đầu liên quan đến tài sản cố định hữu hình như sửa chữa, cải tạo, nâng cấp. - Khi phát sinh chi phí sửa chữa, cải tạo nâng cấp tài sản cố định hữu hình sau khi ghi nhận ban đầu ghi Nợ TK 241: xây dựng bản dở dng TK 112, 152, 331, 334 . - Khi công việc sửa chữa cải tạo, nâng cấp tài sản cố định hoàn thành đưa vào sử dụng ghi + Nếu thoả mãn các điều kiện được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình theo quy định của chuẩn mực kế toán ghi Nợ TK 211: tài sản cố định hữu hình TK 241: xây dựng bản dở dang + Nếu không thoả các điều kiện được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình theo quy định của chuẩn mực kế toán, ghi. 7 7 Nợ TK 627, 641, 642: (Nếu giá trị nhỏ) Nợ TK 642: chi phí trả trước dài hạn (nếu giá trị lớn phải phân bổ dần) TK 241: xây dựng bản dở dang 2.2. Hạch toán tài sản cố định vô hình 2.2.1. Hạch toán mua tài sản cố định vô hình - Trường hợp mua tài sản cố định vô hình dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi. Nợ TK 213: tài sản cố định vô hình (giá mua chưa thuế GTGT) Nợ TK 133: thuế GTGT được hấu trừ (1332) TK 112: tiền gửi ngân hàng TK 141: tạm ứng TK 331: phải trả cho người bán - Trường hợp mua TSCĐ vô hình dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chị thuế GTGT ghi: Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình TK 112,311 2.1.2. Trường hợp mua TSCĐ vô hình theo phương thức trả chậm, trả góp. Khi mua TSCĐ vô hình hùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi: Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá - Theo giá trị mua trả ngay chưa TGTG). Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn {Phần lãi trả chậm, trả góp tính bằng số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) giá mua trả ngay và GTGT đầu vào (nếu có)}. 8 8 Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332). TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán). Khi mua TSCĐ vô hình dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi: Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá - Theo giá mua trả ngay đã thuế GTGT). Nợ TH 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Phần lãi trả chậm, trả góp tính số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) giá mua trả ngay). Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán). Hàng kỳ tính số lãi phải trả về mua TSCĐ theo phương thức trả chậm, trả góp, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn. Khi thanh toán tiền cho người bán, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán các TK 111, 112. 2.1.3. TSCĐ vô hình mua dưới hình thức trao đổi. Trao đổi hai TSCĐ vô hình tương tự: Khi trả TSCĐ vô hình tương tự do trao đổi với một TSCĐ vo hình tương tự và đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động SCKD, ghi: Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá TSCĐ vô hình nhận về ghi theo giá trị còn lại TSCĐ đưa đi trao đổi). Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2143)(Giá trị đã khấu hao của TSCĐ đưa đi trao đổi). 9 9 TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá của TSCĐ vô hình đưa ra trao đổi). Trao đổi hai TSCĐ vô hình không tương tự: - Ghi giảm TSCĐ vô hình đưa đi trao đổi, ghi: Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá t rị đã khấu hao) Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi). TK 213 - TSCĐ (Nguyên giá). - Đồng thời phản ánh số thu nhập do trao đổi TSCĐ, ghi: Nợ TK 313 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá trị thanh toán) TK 711 - Thu nhập khác (Giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi). TK 3331 - Thuế GTGT (33311) (Nếu có). - Ghi tăng TSCĐ vô hình nhận trao đổi về, ghi: Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Giá trị hợp lý của TSCĐ nhận về) Nợ TK 133 - Thếu GTGT được khấu trè (1332)(Nếu có) TK 131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán) Trường hợp được thu thên tiền hoặc phải trả thêm tiền ghi như hướng dẫn tại mục 2.4.2. Phần II. 2.2.4. Giá trị TSCĐ vô hình được hình thành từ nội bộ doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai: Khi phát sinh chi phí trong giao đoạn triển khai thì tập hợp vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ học tập hợp vào chi phí trả trước dài hạn, ghi: Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (trường hợp giá trị lớn hoặc) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. các TK 111,112, 152, 153, 331 . 10 10 [...]... 2.3.Hạch toán TSCĐ đi thuê tài chính TK 212 mở chi tiết theo từng tài sản định đi thuê và từng đơn vị cho thuê Khi nhận tài sản cố định thuê ngoài căn cứ vào những chứng từ liền quan (hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính, hợp đồng thuê tài chính )ghi: Nợ TK 212: Nguyên giá tài sản cố định ở thời điểm thuê Nợ TK 133 (1332): Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ TK 342:Tổng số tiền thuê tài sản. .. hợp thuê tài sản cố định dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp hay không chịu thuế giá trị gia tăng kế toán ghi: Nợ TK 212 :nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính TK 342 :tổng số tiền thuê phải trả Định kỳ căn cứ vào hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính, xác định số tiền thuê trả kỳ này cho bên cho thuê Trên sở đó tính... chữa đồng thờ kết chuyển nguồn vốn 3 Sơ đồ kế toán TSCĐ 3.1 Sơ đồ kế toán "TSCĐ hữu hình" 20 20 Sơ đ 4: KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TỰ CHẾ 154 621 Tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh 154 Giá thành thực tế sản phẩm chuyển thành TSCĐ sử dụngcho sản xuất kinh doanh 622 Chi phí vượt mức bình thường củaTSCĐ tự chế và chi phí không hợp lý tính vào giá vốn hàng bá 155 627 Xuất kho sản phẩm để chuyển Giá thành phẩmphẩm... chuyển giá thành công trình sửa chữa khi hoàn thành 19 Nợ TK 335 : Giá thành sửa chữa trong kế hoạch 19 Nợ TK 142 (1421): Giá thành sửa chữa ngoài kế hoạch TK 241 (2413): Giá thành thực tế công tác sửa chữa 2.5.3 Trường hợp sửa chữa, nâng cấp + Khi công trình sửa chữa, nâng cấp hoàn thành bàn giao, kế toán ghi nợ TK 211: nguyên giá (giá thành sửa chữa thực tế) TK 241 (2413) giá thành thực tế công... thuê Nếu bên đi thuê được quyền sở hữu hoàn toàn BT1 kết chuyển nguyên giá tài sản cố định: Nợ TK 211, 213 TK 212 : nguyên giá BT2 kết chuyển giá hao mòn luỹ kế Nợ TK 214 (2142): TK 214 (2141,2143): giá trị hao mòn luỹ kết Nếu bên đi thuê được mua lại : Ngoài hai bút toán phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn giống như khi được giao quyền sở hữu hoàn toàn, kế toán còn phản ánh số tiền phải... thấy kết quả triển khai thoả mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình thì: Thập hợp chi phí thực tế phát sinh giai đoạn triển khai để hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình, ghi: Nợ TK 241 - Xây dựng bản dở dang Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)(Nếu có) các TK 111,112, 152, 153, 331 Khi kết thúc giai đoạn triển khia, kế toán phải xác định tổng chi phí thực tế phát sinh hình thành... khấu trừ Số phí cam kết sử dụng vốn phải trả hoặc đã trả cho bên cho thuê tài chính ghi : Nợ TK 811: ghi tăng chi phí hd tài chính TK liên quan (342,111,112 ) Khi kết thúc hợp đồng thuê : 14 Nếu trả lại tài sản cố định cho bên thuê: 14 Nợ TK 142 (1421): chuyển giá trị còn lại chưa khấu hao hết (nếu có) Nợ TK 214 (2142): Giá trị hao mòn luỹ kế TK 212: Nguyên giá tài sản cố định đi thuê Nếu bên... luỹ kế 242 627,641,642 Giá trị còn lại kỳ phân bổ vào chi phí SXKD trong kỳ Định 32 32 Sơ đồ 19: KẾ TOÁN TSCĐ VÔ HÌNH ĐƯỢC TÀI TRỢ, BIẾU TẶNG 333 1 911 421 711 21 Kết chuyển Thuế TNDN trên giátrị hợp lý của TSCĐvô hình được tài trợbiếu tặng giá trị hợp lý TSCĐ vô hình được tài trợ, biếu tặng Kết chuyển giá trị TSCĐ vô hình được tài trợ, biếu tặng Giá trị hợp lý của TSCĐ vô hình đượ 411 111, 112 Kết... nhập kho Thành TSCĐ sử dụng cho SXKD Đồng thời ghi 512 211 Ghi tăng nguyên giá TSCĐ(Doanh thu là giá thực tế )sản phẩm chuyên thành TSCĐ sử dụng cho sản xuất 111,112,331 Chi phí trực tiếp liên quan khác (Chi phí lắp đặt, chạy thử) 21 21 Sơ đồ 5: KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ HỮU HINH MUA SẮM THEO PHƯƠNG THỨC TRẢ CHẬM, TRẢ GÓP s 111,112, 331 331 Định kỳ khithanh toán tiềncho người bán sốNguyên giá (ghi toán giá mua... 12 Do khấu hao TSCĐ được tính vào ngày 1 hàng tháng nên để đơn giản cho nên tính toán, quy định những TSCĐ tăng (hoặc giảm) trong tháng này thì tháng sau mới tính (hoặc thôi tính) khấu hao Vì thế, số khấu hao giữa các tháng chỉ khác nhau khí biến động (tăng, giảm về tài sản cố định) Bởi vậy hàng tháng kế toán tiến hành trích khấu hao theo công thức sau: phải trích Số khấu hao của Số khấu hao đã . THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM I. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán tài sản cố định 1. Tài khoản sử. 2138: tài sản cố định vô hình khác 1.4. Tài khoản 214-hao mòn tài sản cố định Tài khoản 214 dùng để phản ánh giá trị hao mòn của toàn bộ tài sản cố định hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM,

Hình ảnh liên quan

KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TỰ CHẾ - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM
KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TỰ CHẾ Xem tại trang 21 của tài liệu.
KẾ TOÁN TSCĐ VÔ HÌNH HÌNH THÀNH TỪ NỘI BỘ  DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM
KẾ TOÁN TSCĐ VÔ HÌNH HÌNH THÀNH TỪ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng cân đối tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết tăng, giảm TSCĐ - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM

Bảng c.

ân đối tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết tăng, giảm TSCĐ Xem tại trang 41 của tài liệu.