0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI

39 254 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO NỘI 1.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty TNHH Xây dựng phát triển Công nghệ cao Nội. 1.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty: 1.1.1.1. Hình thức, tên gọi trụ sở Công ty: - Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Công nghệ cao Nội thuộc hình thức Công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp các quy định hiện hành khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Tên Công ty: Công ty TNHH Xây dựng phát triển Công nghệ Cao Nội - Tên giao dịch: Ha Noi high technology development and construction Company limited - Tên viết tắt: HDTC CO., LTD - Trụ sở chính: Đường 69, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Nội - Điện thoại: 04.8.364.770 Fax: 04.7.553.160 - Hội đồng thành viên Công ty quyết định việc chuyển trụ sở, lập hay huỷ bỏ Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Công ty. 1.1.1.2. Mục tiêu thời hạn hoạt động của Công ty: Công ty hoạt động trong các ngành nghề kinh doanh sau: - San lấp mặt bằng, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp,giao thông, thuỷ lợi, bưu điện, đường dây, trạm biến áp các 1 công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất; - Trang trí nội thất, ngoại thất công trình; - Tư vấn đầu tư, lập dự án, quản lý dự án, soạn thảo hồ sơ mời thầu, giám sát quản lý quá trình thi công xây lắp; - Kinh doanh môi giới bất động sản; - Vận chuyển hành khách, vận tải hàng hoá; - Buôn bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội, ngoại thất; - Buôn bán đồ điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, máy tính, linh kiện máy tính, các sản phẩm cơ khí. - Buôn bán các chương trình phần mềm, đĩa CD, băng từ, đĩa từ (có nội dung được phép lưu hành); - Đào tạo tin học, ngoại ngữ; - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá; Khi cần thiết, Hội đồng thành viên quyết định việc chuyển hay mở rộng các lĩnh vực hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật. Thời hạn hoạt động của Công ty là 99 năm. 1.1.1.3. Các thành viên Công ty: - Họ tên: CAO BÁ ĐỊNH Ngày sinh: 06/10/1958 Chỗ ở hiện tại: Đường 69, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Nội. - Họ tên: NGÔ THÀNH ĐẠT Ngày sinh: 18/7/1980 Chỗ ở hiện tại: Tập thể Kim Liên, Nội. 1.1.1.4. Vốn tỷ lệ góp vốn: Vốn điều lệ của Công ty là: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: một tỷ đồng) - Ông Cao Bá Định góp bằng tiền mặt 900.000.000 đồng chiếm 90% tổng vốn điều lệ. - Ông Ngô Thành Đạt góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng chiếm 10% tổng vốn điều lệ. 2 1.1.1.5. Hình thức: - Công ty TNHH Xây dựng phát triển Công nghệ cao Nội là một Công ty TNHH có hai thành viên trở lên, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999. - Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn góp đã cam kết góp vào Công ty. - Công ty có quyền độc lập trong bố trí, sử dụng tài sản, vốn quỹ của Công ty. Các thành viên không có quyền riêng đối với tài sản của Công ty kể cả tài sản do thành viên đó đóng góp. - Phần vốn góp của các thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định. - Công ty không phát hành cổ phiếu.Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Thành viên của Công ty có thể là tổ chức, cá nhân nhưng tổng số không vượt quá 50 thành viên. 1.1.1.6. Quyền nghĩa vụ của thành viên: * Thành viên công ty có quyền: - Sử hữu một phần tài sản của Công ty tương ứng với phần vốn góp vào vốn điều lệ của Công ty, được chia lợi nhuận sau khi Công ty đã nộp thuế hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật tương ứng với phần góp vốn vào Công ty: - Tham dự họp Hội đồng thành viên, tham gia thao luận, kiếm nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. - Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp. 3 - Xem sổ đăng ký thành viên, sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm, các tài liệu khác của Công ty nhận bản trích lục hoặc bản sao các tài liệu này. - Được chia giá trị tài sản còn lại của Công ty tương ứng với phần vốn góp khi Công ty giải thể hoặc phá sản. - Được ưu tiên góp them vốn vào Công ty khi Công ty tăng vốn điều lệ; được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp. - Khởi kiện Giám đốc tại Toà án khi Giám đốc không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên đó. - Các quyền khác quy định tại Luật Doanh nghiệp - Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 35% vốn điều lệ có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. * Thành viên Công ty có nghĩa vụ: - Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết chịu trách nhiệm về các khoản nợ các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào Công ty - Cung cấp những thông tin, kinh nghiệm cần thiết giúp Công ty hoạt động có hiệu quả. - Chấp hành đúng theo Điều lệ, Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty, không làm bất cứ điều gì gây phương hại đến tài sản, uy tín danh dự lợi ích khác của Công ty. Bảo vệ nguyên tắc quyền lợi hợp pháp của Công ty, không vì lợi ích riêng của mình mà tiết lộ cho bất cứ cá nhân, cơ quan, tổ chức khác về hoạt động của Công ty, trừ trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc khi được phép bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty. 1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 1.1.2.1. Hội đồng thành viên: 4 • Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty là Hội đồng thành viên của Công ty tham gia Hội đồng thành viên là tất cả thành viên có đủ vốn góp theo quy định của Công ty. • Hội đồng thành viên của Công ty có quyền nghĩa vụ sau: - Quyết định mục tiêu, phương hướng phát triển Công ty - Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm phương thức huy động thêm vốn. - Quyết định các phương thức đầu tư, dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty. - Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty. - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, kế toán trưởng của Công ty. - Phê duyệt báo cáo tài chính, báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh của Công ty - Phê duyệt phương án phân phối thu nhập sử dụng các quỹ của Công ty, cách thức thể lệ chia lãi cho các thành viên Công ty. - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng phân chia lợi nhuận hoặc phương án sử dụng phân chia hoặc phương án xử lý lỗ của Công ty. - Quyết định mức lương, lợi ích khác đối với Giám đốc , kế toán trưởng - Quyết định cơ cấu, tổ chức quản lý Công ty. - … 1.1.2.2. Chủ tịch Hội đồng thành viên: 5 • Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch, Chủ tịch hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc Công ty. • Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền nghĩa vụ sau: - Chuẩn bị chương trình kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên - Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên. - Triệu tập chủ toạ cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc thực hiện việc lấy ý kiến các thành viên. - Giám sát việc tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên 1.1.2.3. Giám đốc Công ty: Ông Cao Bá Định là một trong số 2 thành viên góp vốn sáng lập ra Công ty TNHH Xây dựng phát triển Công nghệ cao nội. • Giám đốc là điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về thực hiện các quyền nghĩa vụ của mình. • Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của hội đồng thành viên Công ty theo luật hiện hành. • Giám đốc công tycác quyền sau: - Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên. - Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty; - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư của Công ty. - Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty. - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. 6 - Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên. - Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty. - Trình báo các quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên; - Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh; - Tuyển dụng lao động - … • Giám đốc có các nghĩa vụ sau: - Thực hiện các quyền nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty. - Không được lạm dụng địa vị các quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản than, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng thành viên chấp thuận. - Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chínhcủa Công ty cho tất cả thành viên Công ty chủ nợ biết, không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên Công ty, kể cả cho người quản lý, phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ thực hiện quy định tại điểm này; kiến nghị các biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty. - Thực hiện các nghĩa vụ khác do pháp luật điều lệ Công ty quy định. 1.1.2.4. Phòng kế toán: Gồm 5 nhân viên: 7 - Nguyễn Thị Minh Nguyệt (kế toán trưởng): chịu trách nhiệm xem xét, chỉnh sửa, phê duyệt các báo cáo sổ sách kế toán, trình duyệt lên giám đốc ban lãnh đạo Công ty. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sai sót do kế toán gây ra. - Trần Thị Phương (kế toán vật tư): chịu trách nhiệm theo dõi, ghi chép việc xuất nhập vật tư, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập về công ty . Hàng ngày, có sự báo cáo tổng hợp chi tiết cho kế toán trưởng biết. Nói cách khác là chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng Giám đốc của Công ty. - Nguyễn Thị (kế toán tiền lương): chịu trách nhiệm hạch toán tiền lương cho công nhân viên trong công ty. Đảm bảo cho đội ngũ công nhân viên trong công ty được hưởng đầy đủ tiền lương, chế độ theo quy định của nhà nước cũng như của Công ty. Hàng ngày, có sự báo cáo tổng hợp chi tiết cho kế toán trưởng biết. Nói cách khác là chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng Giám đốc của Công ty. - Nguyễn Thị Liên Hương (thủ quỹ): chịu trách nhiệm thu, chi, rút tiền mặt ở Ngân hàng về quỹ tiền mặt của Công ty, kiểm soát lượng tiền ra, vào quỹ. Chịu mọi trách nhiệm giải trình số tiền trong két nếu có hiện tượng thiếu hoặc thừa. - Đặng Xuân Lân (kế toán tổng hợp): chịu trách nhiệm tổng hợp toàn bộ số liệu liên quan đến các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong Công ty. Tóm lại: Bộ phận kế toán của Công ty Chịu trách nhiệm kiểm soát sổ sách, hạch toán vật tư xuất - nhập - tồn, công nợ, TGNH, báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo tài chính hàng năm…và chịu trách nhiệm trước Giám đốc v à Hội đồng thành viên của Công ty về các việc đã làm. 1.1.2.5. Phòng kỹ thuật: • Gồm 4 nhân viên: 8 - Trần Văn Duy (cán bộ kỹ thuật): Chịu trách nhiệm thiết kế bản vẽ, dự toán, quyết toán theo yêu cầu của Bên A (bên ký kết hợp đồng với Công ty) - Vũ Công Khiết (cán bộ vật tư): Chịu trách nhiệm cung ứng vật tư, thiết bị cho công trình của Công ty. Đảm bảo đủ vật liệu, nguyên liệu cho công nhân thi công công trình đúng tiến độ, thời gian đã định. - Nguyễn Văn Vinh (cán bộ kỹ thuật): Chịu trách nhiệm thiết kế bản vẽ, dự toán, quyết toán theo yêu cầu của Bên A (bên ký kết hợp đồng với Công ty). - Nguyễn Đức Mừng (cán bộ kỹ thuật): Chịu trách nhiệm thiết kế bản vẽ, dự toán, quyết toán theo yêu cầu của Bên A (bên ký kết hợp đồng với Công ty). 1.1.2.5. Công nhân công trường: Gồm 45 công nhân, làm việc theo giờ hành chính, ký hợp đồng lao động dài hạn, được hưởng mọi quyền lợi của người lao động (ngày làm 8 tiếng, được phụ cấp ăn trưa làm ngoài giờ, được đóng BHXH BHYT, …). Được đóng bảo hiểm theo đúng mức quy định của nhà nước phòng bảo hiểm. 9 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY Hội đồng thành viên Giám đốc Phòng kế toán Phòng kỹ thuật Cán bộ kỹ thuật Cán bộ kỹ thuật Cán bộ vật tư Cán bộ kỹ thuật Kế toán trưởng Kế toán vật tư Kế toán tiền lương Thủ quỹ Công nhân 10 [...]... chức bộ máy kế toán của Công ty: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ QUỸ KẾ TOÁN VẬT TƯ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGHIỆP VỤ KINH TẾ Ở CÁC ĐỘI XÂY DỰNG Như trên đã trình bày nhiệm vụ của bộ máy kế toán qua sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, ta có thể thấy rằng Công ty có một bộ máy kế toán tương đối chặt chẽ đầy đủ chịu trách nhiệm cao nhất vẫn là kế toán trưởng... 21.098.869 Từ bảng thanh toán lương cho nhân viên văn phòng đó, kế toán tiền lương tổng hợp quỹ lương của khối văn phòng hạch toán vào sổ các loại tài khoản có liên quan như tài khoản 334 (lương phải trả công nhân viên), tài khoản 642 (chi phí quản lý doanh nghiệp),… Vì Công ty TNHH Xây dựng phát triển công nghệ cao Nội áp dụng hình thức kế toán Nhật Ký Chung Vì thế Công ty sử dụng các loại sổ: Sổ... của Công ty TNHH Xây dựng phát triển Công nghệ cao Nội - Trong giấy phép kinh doanh của Công ty có đăng ký nhiều ngành nghề như: Xây dựng mặt bằng nhà xưởng, tư vấn thiết kế, vận chuyển, kinh doanh các loại thiết bị điện tử, đại lý,… Nhưng cho đến nay ngành nghềCông ty hoạt động chính là nghề xây dựng mặt bằng nhà xưởng hay nói cách khác là xây dựng cơ sở hạ tầng - Trụ sở Công ty đặt tại. .. về quỹ lương các khoản trích theo lương tại Công ty * Đặc điểm về quỹ lương: Quỹ lương của Doanh nghiệp được tính trả cho toàn bộ nhân viên văn phòng, công nhân lao động dưới công trường Hàng tháng, kế toán tiền lương trên Công ty chịu trách nhiệm tính lương cho nhân viên văn phòng căn cứ vào bảng chấm công của các nhân viên kế toán này còn chịu trách nhiệm tổng hợp tính trả lương cho công nhân... đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: :Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu 1.1.5.5 Quy chế tiền lươngCông ty TNHH Xây dựng phát triển Công nghệ cao Nội 1.1.5.5.1 Những quy định chung: 15 - Quỹ tiền lương dùng để phân phối trực tiếp cho người lao động làm việc tại Công ty, không sử dụng vào mục đích khác - Quy chế này thực hiện phân phối theo lao động Tiền lương phụ thuộc vào kết... dùng để theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến các tài khoản riêng biệt Ví dụ như Sổ cái tài khoản 334 của Công ty TNHH Xây dựng phát triển Công nghệ cao Nội giúp theo dõi được tổng mức lương cũng quỹ lương của Công ty tương ứng với mỗi nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền lương lại có các tài khoản đối ứng… 28 Mẫu sổ 2:SỔ CÁI Năm 2006 TK: phải trả công nhân viên Số hiệu: 334 Đơn vị: VNĐ Ngày... KPCĐ tại cơ sở 1.1.5.5.4 Khen thưởng: Đối tượng khen thưởng là công nhân, viên chức làm việc thường xuyên trong Công ty có từ 6 tháng trở lên trong 1 năm chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, có đóng góp vào kết quả kinh doanh của Công ty Mức tiền thường cho từng đơn vị, cá nhân được Hội đồng xét Giám đốc quyết định cụ thể 1.2 Thực trạng kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty. .. Liêm, Nội Nhưng do đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công tythực hiện xây dựng các công trình mặt bằng nhà xưởng nâng cấp sửa chữa cơ sở hạ tầng của các Công ty chủ yếu là trúng thầu trên địa bàn ngoại tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh,… Vì vậy, Công ty có văn phòng thuê tại các địa điểm thi công, cán bộ vật tư, cán bộ kỹ thuật cũng như cá kỹ sư giám sát luôn theo sát công trình và. .. ký chung mà kế toán có thể diễn giả, trình bày kiểm soát các nghiệp vụ phát sinh liên tục, diễn ra trong Doanh nghiệp cũng nhờ đó, kế toán có cơ sở để trình ban Giám đốc của Công ty căn cứ lập Báo cáo tài chính Cũng từ quyển sổ Nhật ký chung, kế toán vào Sổ cái các tài khoản như tài khoản 334, tài khoản 111 (tiền mặt), tài khoản 112 (Tiền gửi Ngân hàng),… Sổ cái dùng để theo dõi các nghiệp... tại văn phòng đi thuê của Công ty để tiện theo dõi nắm bắt tình hình của tiến độ thi công các Công trình - Ngoài ra, do tính chất của công trình là ở các tỉnh ngoài nên công nhân công trường hầu hết là đi thuê ngay tại địa điểm thi công công trình của Công ty, với hợp đồng lao động khoán Số lượng công nhân công trường tuỳ thuộc vào khối lượng công việc giá thành công trình - Từ khi đi vào hoạt . THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI 1.1. Đặc điểm. thuật của Công ty TNHH Xây dựng và phát triển Công nghệ cao Hà Nội. 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 1.1.1.1. Hình thức, tên gọi và trụ
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI,

Hình ảnh liên quan

Trình tự hạch toán theo hình thức Nhật ký chung - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI

r.

ình tự hạch toán theo hình thức Nhật ký chung Xem tại trang 15 của tài liệu.
BẢNG HỆ SỐ TIỀN LƯƠNG BỔ SUNG CỦA CÔNG TY: - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI
BẢNG HỆ SỐ TIỀN LƯƠNG BỔ SUNG CỦA CÔNG TY: Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng 1: Bảng chấm công tháng 10 của công nhân viên khối văn phòng: - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI

Bảng 1.

Bảng chấm công tháng 10 của công nhân viên khối văn phòng: Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 2: BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI

Bảng 2.

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Xem tại trang 24 của tài liệu.