0

tiet 31 vi tri tuong doi cua hai duong tron

31 516 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:11

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp Gi¸o viªn: NguyÔn Hoµng Huyªn Tr­êng THCS Liªn M¹c- Tõ Liªm- Hµ Néi Các vị trí tương đối của hai đường tròn? (O) và (O’) tiếp xúc nhau (O) và (O’) cắt nhau (O) và (O’) không giao nhau O O' O O' A B O O' O O' O O' Tính chất đường nối tâm? ? (O) và (O’) tiếp xúc nhau (O) và (O’) cắt nhau Avà B đối xứng với nhau qua đường nối tâm OO’ (A,B là các giao điểm của (O) và (O’)) Đường nối tâm OO’ đi qua tiếp điểm O O' O O' A B O O' Ti t 31ế Vị trí tương đối của hai đường tròn(t2) 1. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính: Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính? (O) và (O’) tiếp xúc nhau (O) và (O’) cắt nhau (O) và (O’) không giao nhau O O' O O' A B O O' O O' A A O O' R r Tam giác AOO’ có: OA –O’A < OO’ < OA + O’A (Bất đẳng thức tam giác) OA –O’A < OO’ < OA + O’A O O' A B R r R r R – r < OO’ < R + r (O) và (O’) cắt nhau O O' A B (O) và (O’) tiếp xúc nhau (O) và (O’) tiếp xúc ngoài (O) và (O’) tiếp xúc trong O’ O A A O O' Rr Mối quan hệ giữa đoạn nối tâm và các bán kính? (O) và (O’) tiếp xúc ngoài O’ O A OO’ = R + r Rr Do (O) vµ (O’) tiÕp xóc ngoµi nªn O, A, O’ th¼ng hµng (t/c ®­êng nèi t©m) Ta cã OO’ = OA + AO’ ⇒ OO’ = R + r (O) và (O’) tiếp xúc trong A O O' OO’ = R - r Do (O) vµ (O’) tiÕp xóc trong nªn O, A, O’ th¼ng hµng (t/c ®­êng nèi t©m) V× AO > AO’ nªn O’ n»m gi÷a O vµ A. Ta cã OO’ = OA - AO’ ⇒ OO’ = R - r [...]... OO vi R v r V trớ tng i ca hai ng trũn (O,R) v (O,r) (R r) S im chung H thc gia OO vi R v r Hai ng trũn ct nhau 2 R r < OO 0 Hai ng trũn khụng giao nhau: - (O) v (O) ngoi nhau -(O) ng (O) c bit (O) v (O) ng tõm 0 OO > R + r OO < R r OO = 0 Quan sát và cho biết nội dung hình vẽ? d1 O O 2 Tiếp tuyến chung của hai. .. (O) tip xỳc ngoi A O r (O) v (O) tip xỳc trong O R O O' A OO = R + r OO = R - r (O) v (O) khụng giao nhau (O) v (O) ngoi nhau O R r (O) v (O) ng nhau O O' OO > R + r O' O O' OO < R - r Bảng tóm tắt các vị trí tương đối của hai đường tròn: V trớ tng i ca hai ng trũn (O,R) v (O,r) (R rắt Hai ng trũn ct nhau Hai ng trũn tip xỳc nhau: -Tip xỳc ngoi - Tip xỳc trong Hai ng trũn khụng giao nhau: - (O) v (O)... O O 2 Tiếp tuyến chung của hai đường tròn: - Hai đường tròn (O) và (O) ở ngoài nhau Tiếp tuyến chung của hai đường trònđường thẳng - d1 là tiếp tuyến của (O) và (O) tiếp xúc với cả hai đường tròn m1 d1 O O d2 m2 d1 l tip tuyn chung ca (O) v (O) Tiếp tuyến chung của hai đường trònđường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn m1 d1 O O d2 m2 Nhận xét: Hai đường tròn ở ngoài nhau có 4 tiếp tuyến chung... O O' H4 H4 - (O) v (O) khụng cú tip tuyn chung m1 d1 O O d2 m2 m d1 d1 O O O' O' d2 H2 H1 d O H3 O' O O' H4 d2 Cỏc vt trong thc t cú hỡnh dng Cỏc vt trong hỡnh v cú tờn l gỡ? Chỳng cú hỡnh dng v kt cu liờn quan n nhng v trớ tng i v kt cu liờn quan n kin thc no trong toỏn hc? ca hai ng trũn Tip tuyn chung H1 Tip xỳc ngoi Cỏc ng trũn ng tõm Xớch v lớp xe p H3 H2 Cỏc bỏnh rng n khp Lớp nhiu tng Chúng... xét: Hai đường tròn ở ngoài nhau có 4 tiếp tuyến chung m1 d1 O O d2 O O m2 d1, d2 l tip tuyn chung ngoi ca (O) v (O) m1, m2 l tip tuyn chung trong ca (O) v (O) (khụng ct on ni tõm OO) (ct on ni tõm OO) ?3 Quan sỏt cỏc hỡnh sau, hỡnh no cú v tip tuyn chung ca hai ng trũn? c tờn cỏc tip tuyn chung ú? m d1 d1 O O O' O' d2 H2 H1 d2 d O H3 O' O O' H4 m d1 d1 O O O' O' d2 d2 H1 H1 cú cỏc tip tuyn chung ca... tròn có bán kính 1cm tiếp xúc ngoài với (O; 3cm) nằm trên đường tròn (O; 4cm) 2) Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc trong với (O; 4cm) nằm trên đường tròn (O; 3cm) (O; 5cm) Đ/S Đ S 3) (O; 5dm) và (O; 3dm) có đoạn nối tâm OO = 7cm thì chúng ở ngoài nhau cắt nhau S 4) Hai đường tròn bán kính 12cm và 5cm có đoạn nối tâm bằng 6cm thì chúng đựng nhau Đ Có thể em chưa biết 1790 1861 1817 Lịch sử... 1790 1861 1817 Lịch sử xe đạp? 1870 Sau 1870 Thế kỉ XX 1880 Bài tập về nhà: - Nắm vững các hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính tương ứng với các vị trí tương đối của hai đường tròn - Nắm vững khái niệm tiếp tuyến chung của hai đường tròn - BTVN: 35,36,37 (Trang 123) . i ca hai ng trũn (O,R) v (O,r) (R rắt S im chung H thc gia OO vi R v r Hai ng trũn ct nhau Hai ng trũn tip xỳc nhau: -Tip xỳc ngoi - Tip xỳc trong Hai. c¶ hai ®­êng trßn. 2. TiÕp tuyÕn chung cña hai ®­êng trßn: d 2 d 1 O O’ m 1 m 2 TiÕp tuyÕn chung cña hai ®­êng trßn lµ ®­êng th¼ng tiÕp xóc víi c¶ hai
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 31 vi tri tuong doi cua hai duong tron, tiet 31 vi tri tuong doi cua hai duong tron,

Hình ảnh liên quan

Bảng tóm tắt các vị trí tương đối của hai đường tròn: - tiet 31 vi tri tuong doi cua hai duong tron

Bảng t.

óm tắt các vị trí tương đối của hai đường tròn: Xem tại trang 16 của tài liệu.
Quan sát và cho biết nội dung hình vẽ? - tiet 31 vi tri tuong doi cua hai duong tron

uan.

sát và cho biết nội dung hình vẽ? Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan