0

GA Lop 2 tuan 15

32 324 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:11

KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y : Tn 15 Thø hai ngµy 6 th¸ng 12 n¨m 2010 Toán: 100 TRỪ ĐI MỘT SỐ I/ Mục tiêu : -Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng: 100 trừ đi một số có một hoặc hai chữ số. -Biết tính nhẩm 100 trừ đi số tròn chục. *HS khá giỏi: bài (3) -Phát triển khả năng tư duy của học sinh. II/ §å dïng d¹y häc: - Que tính . - Bảng gài . C/ C¸c hoat ®éng d¹y vµ häc : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KiĨm tra : Luyện tập. -Đặt tính rồi tính: 35 – 8 ; 57 – 9 ; 63 – 5 ; 72 – 34 -Giáo viên nhận xét đánh giá . 2.Bài mới:  Hoạt động 1:Giới thiệu bài: -Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ học cách thực hiện các phép trừ có dạng 100 trừ đi một số.  Hoạt động 2:Khai thác bài: a) Phép trừ 100-36 -Nêu bài toán: Có 100 que tính, bớt 36 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính? -Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta làm như thế nào? -Viết lên bảng 100 – 36. -Hỏi cả lớp xem có HS nào thực hiện được phép tính trừ này không. Nếu có thì GV cho HS lên thực hiện và yêu cầu HS đó nêu rõ cách đặt tính, thực hiện phép tính -4HS lªn b¶ng thùc hiƯn yªu cÇu - Nhận xét bài bạn . -Vài em nhắc lại tên bài. - Nghe và phân tích đề toán. - Thực hiện phép trừ 100 – 36. 100 - 36 064 * Viết 100 rồi viết 36 dưới 100,sao cho 6 thẳng cột với 0 vò), 3 thẳng cột với 0 (chục). Viết dấu – và kẻ vạch ngang. • 0 không trừ được 6, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4, nhớ 1. của mình. Nếu không thì GV hướng dẫn cho HS. -Vậy 100 trừ 36 bằng bao nhiêu? Gọi HS khác nhắc lại cách thực hiện b) Phép tính 100-5 - Tiến hành tương tự như trên -Cách trừ: 100 5 95 * 0 không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5, nhớ 1 * 0 không trừ được 1, lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9, nhớ 1 095 * 1 trừ 1 bằng 0, viết 0 *Lưu ý: Số 0 trong kết quả các phép trừ 064, 095 chỉ 0 trăm, có thể không ghi vào kết quả và nếu bớt đi, kết quả không thay đổi giá trò.  Hoạt động 3:Luyện tập : Bài 1: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài . -Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở . -Yêu cầu 5 em lên bảng mỗi em làm 1 phép tính . -Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2 - Hỏi: Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? -Viết lên bảng: Mẫu 100 – 20 = ? 10 chục – 2 chục = 8 chục 100 – 20 = 80 -Yêu cầu HS đọc phép tính mẫu. 100 là bao nhiêu chục? 20 là mấy chục? 10 chục trừ 2 chục là mấy chục? -Vậy 100 trừ 20 bằng bao nhiêu? • 3 thêm 1 bằng 4, 0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6, nhớ 1 • 1 trừ 1 bằng 0, viết không Vậy 100 trừ 36 bằng 64. - HS nêu cách thực hiện. - HS - Líp lµm bµi vµo b¶ng con. - Ch÷a bµi - nhËn xÐt. 100 100 100 100 100 - 4 - 9 - 22 - 3 - 69 96 91 78 97 31 HS đọc: 100 - 20 - Là 10 chục. - Là 2 chục. - Là 8 chục. - 100 trừ 20 bằng 80. - HS làm bài. Nhận xét bài bạn trên bảng, tự kiểm tra bài của mình. - 2 HS lần lượt trả lời. 100 – 70 = 30; 100 – 40 = 60, 100 – 10 = 90 - Nêu cách nhẩm. Chẳng hạn: 10 chục -Tương tự như vậy hãy làm hết bài tập. Bài 3 :Dµnh cho HS kh¸- giái. -Gọi HS đọc đề bài. -Bài học thuộc dạng toán gì? -Để giải bài toán này chúng ta phải thực hiện phép tính gì? Vì sao? Tóm tắt Buổi sáng: 100 hộp Buổi chiều bán ít hơn: 24 hộp. Buổichiều: ……………hộp? 3) Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học trừ 7 chục bằng 3 chục, vậy 100 trừ 70 bằng 30. Đọc đề bài. - Bài toán về ít hơn. - 100 trừ 24. Vì 100 hộp là số sữa buổi sáng bán. Buổi chiều bán ít hơn 24 hộp sữa nên muốn tìm số sữabán buổi chiều ta phải lấy số sữa bán buổi sáng trừ đi phần hơn. - Làm bài. 1 HS làm trên bảng lớp Bài giải Số hộp sữa buổi chiều bán là: 100 – 24 = 76 (hộp sữa) Đáp số: 76 hộp sữa. Tập đọc: HAI ANH EM I/ Mục tiêu : - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, bước đầu biết đọc rõ lời diễn tả ý nghó của nhân vật trong bài. - Hiểu nội dung: sự quan tâm lo, lắng cho nhau, nhường nhòn nhau của hai anh em ( trả lời được các câu hỏi trong SGK). - GD tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình. - Gióp HS xác đònh giá trò. II/ §å dïng d¹y häc : - SGK - Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học TiÕt 1 1.Kiểm tra bài cũ: Nhắn tin. -Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài Nhắn tin. HS 1: Đọc mẩu tin nhắn 1 và trả lời câu hỏi: - HS 2: Đọc mẩu tin nhắn 2 và trả lời câu -Nhận xét cho điểm từng HS. 2.Bài mới a) Giới thiệu : -Treo bức tranh và hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? -Tuần trước chúng ta đã học những bài tập đọc nào nói về tình cảm giữa người thân trong gia đình. -Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tình cảm trong gia đình đó là tình anh em. b) Híng dÉn lun ®äc H§1/Đọc mẫu -GV đọc mẫu : Đọc mẫu toàn bài giọng chậm rãi, tình cảm. - Yêu cầu đọc từng câu . Rút từ khó H§2/ Đọc từng đoạn : -Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp. - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh . - Hướng dẫn ngắt giọng : - Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp + Gi¶i nghÜa tõ: -Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm . - Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc . H§3/ Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc . -Yêu cầu các nhóm thi đọc -Lắng nghe nhận xét và ghi điểm . *Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1. hỏi: - Hai anh em ôm nhau giữa đêm bên đống lúa. - Câu chuyện bó đũa. Tiếng võng kêu. - Mở SGK trang 119 Lớp lắng nghe đọc mẫu . -Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho hết bài. -Rèn đọc các từ như : lấy lúa, rất đỗi, vất vả, ngạc nhiên… -Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp . - Bốn em đọc từng đoạn trong bài . -Ngày mùa đến,/ họ gặt rồi bó lúa/ chất thành 2 đống bằng nhau,/ để cả ở ngoài đồng.// -Nếu phần lúa của mình/ cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng.// -Nghó vậy,/ người em ra đồng/ lấy lúa của mình/ bỏ thêm vào phần của anh.// +công bằng,kì lạ(SGK). -Đọc từng đoạn trong nhóm 4 em ) -Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc . - HS tr¶ lêi, nhËn xÐt, bỉ sung. - Các nhóm thi đua đọc bài. - Lớp đọc thầm đoạn 1 -Anh mình còn phải nuôi vợ con.Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của Tiết 2 H§4/Tìm hiểu nội dung đoạn 1và2 -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1, TLCH: Câu 1 : Người em nghĩ gì và đã làm gì? - Yêu cầu học sinh đọc tiếp đoạn 2 của bài. Câu 2 : Người anh nghĩ gì và đã làm gì? Câu 3: Mỗi người cho thế nào là cơng bằng? Câu 4: - Hãy nói một câu về tình cảm của hai anh em? *GV rút nội dung bài. H§5/ Luyện đọc lại truyện : - Theo dõi luyện đọc trong nhóm . - Yêu cầu lần lượt các nhóm thi đọc . - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh . 3) Củng cố dặn dò : - GD tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình. - Giáo viên nhận xét đánh gia.ù anh thì thật không công bằng. -Đọc đoạn 2. -Em ta sống một mình vất vả.Nếu phần của ta cũng bằng phần chú ấy thì thật không công bằng. -Đọc đoạn 3. -Anh hiểu là chia cho em nhiều hơn.Em hiểu là chia cho anh nhiều hơn. -Hai anh em đều lo lắng cho nhau. - Hai em nhắc lại nội dung bài . - HS Luyện đọc Kó năng sống Lun ®äc: HAI ANH EM I/ Mục tiêu : - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, bước đầu biết đọc rõ lời diễn tả ý nghó của nhân vật trong bài. - HS kh¸ - giái ®äc diƠn c¶m ®ỵc bµi ®äc. II/ §å dïng d¹y häc : - SGK - Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Kiểm tra bài cũ 2.Bài mới Híng dÉn lun ®äc H§1/Đọc mẫu -GV đọc mẫu : Đọc mẫu toàn bài giọng chậm rãi, tình cảm. - Yêu cầu đọc từng câu . Mở SGK trang 119 Lớp lắng nghe đọc mẫu . Rút từ khó H§2/ Đọc từng đoạn : -Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp. - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh . - Hướng dẫn ngắt giọng : - Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp -Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm . - Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc . H§3/ Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc . -Yêu cầu các nhóm thi đọc -Lắng nghe nhận xét và ghi điểm . *Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1. H§4/ Luyện đọc lại truyện : - Theo dõi luyện đọc trong nhóm . - Yêu cầu lần lượt các nhóm thi đọc . - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh . 3) Củng cố dặn dò : - Giáo viên nhận xét đánh giá -Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho hết bài. -Rèn đọc các từ như : lấy lúa, rất đỗi, vất vả, ngạc nhiên… -Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp . - Bốn em đọc từng đoạn trong bài . -Ngày mùa đến,/ họ gặt rồi bó lúa/ chất thành 2 đống bằng nhau,/ để cả ở ngoài đồng.// -Nếu phần lúa của mình/ cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng.// -Nghó vậy,/ người em ra đồng/ lấy lúa của mình/ bỏ thêm vào phần của anh.// -Đọc từng đoạn trong nhóm 4 em ) -Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc . Các nhóm thi đua đọc bài - HS Luyện đọc. HS thi ®äc. HS kh¸ -giái thi ®äc diƠn c¶m. Thø ba ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2010 To¸n : T×m sè trõ A/ Mục tiêu: -Biết tìm x trong các bài tập dạng a – x = b ( với a, b là các số có không quá hai chữ số bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính ( biết cách tìm số trừ khi biết số bò trừ và hiệu). -Nhận biết số trừ, số bò trừ, hiệu. -Biết giải toán dạng tìm số trừ chưa biết. *HS khá giỏi: bài 1(cột 2), bài 2(cột 4,5),bài 3. -Phát triển khả năng tư duy của học sinh. B/ §å dïng d¹y häc :SGK C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng dạy Ho¹t ®éng học 1.KiĨm tra 2.Bài mới: a) H§1/ Giới thiệu bài: b) H§2/ -Nêu bài toán: Có 10 ô vuông, sau khi bớt một số ô vuông thì còn lại 6 ô vuông. Hỏi đã bớt đi bao nhiêu ô vuông? -Hỏi: Lúc đầu có tất cả bao nhiêu ô vuông? -Phải bớt đi bao nhiêu ô vuông? -Số ô vuông chưa biết ta gọi là X. -Còn lại bao nhiêu ô vuông? -10 ô vuông, bớt đi X ô vuông, còn lại 6 ô vuông, hãy đọc phép tính tương ứng. -Viết lên bảng: 10 – X = 6. -Muốn biết số ô vuông chưa biết ta làm thế nào? -GV viết lên bảng: X = 10 – 6 X = 4 -Yêu cầu HS nêu tên các thành phần trong phép tính 10 – X = 6. -Vậy muốn tìm số trừ (X) ta làm thế nào? -Yêu cầu HS đọc quy tắc. HĐ3) Luyện tập : Bài 1: -Bài toán yêu cầu tìm gì? -Muốn tìm số trừ chưa biết ta làm gì? -Yêu cầu HS làm bài, 3 HS làm trên bảng lớp. -Vài em nhắc lại tên bài. Tất cả có 10 ô vuông. - Chưa biết phải bớt đi bao nhiêu ô vuông? - Còn lại 6 ô vuông. - 10 – x = 6. - Thực hiện phép tính 10 – 6. - 10 là số bò trừ, x là số trừ, 6 là hiệu - Ta lấy số bò trừ trừ đi hiệu - Đọc và học thuộc qui tắc. - Tìm số trừ. - Lấy số bò trừ trừ đi hiệu. - Làm bài. Nhận xét bài của bạn. Tự kiểm tra bài của mình. a)15-x=10 15-x=8 42-x=5 x=15-10 x=15-8 x=42-5 x=5 x=7 x=37 b)32-x=14 32-x=18 x-14=18 x=32-14 x=32-18 x=18+14 -Nhận xét và cho điểm HS. Bài 2: -Yêu cầu HS tự làm bài. -Hỏi: Tại sao điền 39 vào ô thứ nhất? -Muốn tìm hiệu ta làm thế nào? -Ô trống ở cột 2 yêu cầu ta điền gì? -Muốn tìm số trừ ta làm thế nào? -Ô trống cuối cùng ta phải làm gì? -Hãy nêu lại cách tìm số bò trừ? -Kết luận và cho điểm HS. Bài 3 : -Yêu cầu HS đọc đề bài. -Bài toán cho biết gì? -Bài toán hỏi gì? -Muốn tính số ô tô rời bến ta làm như thế nào? -Yêu cầu HS làm bài vào Vở bài tập. Tóm tắt Có: 35 ô tô Còn lại: 10 ô tô Rời bến: … ô tô ? 3) Củng cố - Dặn dò: -Yêu cầu HS nêu lại cách tìm số trừ. -Nhận xét, tổng kết tiết học. -Chuẩn bò: Đường thẳng x=18 x=14 x=32 - Vì 39 là hiệu trong phép trừ 75 – 36. - Lấy số bò trừ trừ đi số trừ. - Điền số trừ. - Lấy số bò trừ trừ đi hiệu. - Tìm số bò trừ. - Muốn tìm số bò trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. Sốbò trừ 75 84 58 72 55 Số trừ 36 24 24 53 37 Hiệu 39 60 34 19 18 Đọc đề bài. - Có 35 ô tô. Sau khi rời bến thì còn lại 10 ô tô. - Hỏi số ô tô đã rời bến. - Thực hiện phép tính 35 – 10. - Ghi tóm tắt và tự làm bài. Bài giải Số tô tô đã rời bến là: 35- 10 = 25 (ô tô) Đáp số: 25 ô tô. Tập đọc: BÉ HOA I/ Mục tiªu : -Biết ngắt, nghỉ ngơi đúng các dấu câu, đọc rõ thư của Bé Hoa trong bài. -Hiểu nội dung bài: Hoa rất yêu thương em, Hoa biết chăm sóc em, giúp đỡ bố mẹ( trả lời được câu hỏi trong SGK). -Yêu thích môn học. II/§å dïng d¹y häc: -GV: Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK. Bảng phụ chép sẵn các câu cần luyện đọc. -HS: SGK. III/C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Kiểm tra: -3 HS đọc lại bài Hai anh em và trả lời câu hỏi. -Nhận xét, cho điểm từng HS. 2.Bài mới H§1/ Giới thiệu bài: -Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài : Bé Hoa - Ghi tên bài lên bảng. H§2/H íng dÉ n luyện đọc : * Đọc mẫu lần 1 : -Đọc mẫu diễn cảm toàn bài . -Giọng tình cảm, nhẹ nhàng. Bức thư của Hoa đọc với giọng trò chuyện tâm tình. * Hướng dẫn phát âm từ khó : -Mời nối tiếp nhau đọc từng câu -Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh - Giới thiệu các từ khó phát âm yêu cầu đọc . -HS 1 đọc 1, 2 và trả lời câu hỏi: Theo người em thế nào là công bằng? -HS 2, đọc đoạn 3, 4 và trả lời câu hỏi: Người anh đã nghó và làm gì? -HS 3, đọc toàn bài và trả lời câu hỏi: Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? -Vài em nhắc lại tựa bài -Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo. -Mỗi em đọc một câu cho đến hết bài. -Đọc bài cá nhân sau đó lớp đọc đồng thanh các từ khó Nụ, lắm, lớn lên, nắn nót, ngoan, đưa võng. Hoa yêu em/ và rất thích đưa võng/ ru * Hướng dẫn ngắt giọng : - Treo bảng phụ có các câu cần luyện đọc. Yêu cầu HS tìm cách đọc và luyện đọc. - Thống nhất cách đọc và cho luyện đọc . H§3/Đọc từng đoạn và cả bài . -Yêu cầu nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp - Yêu cầu luyện đọc theo nhóm H§4/Thi đọc: H§5 Hướng dẫn tìm hiểu bài : -Yêu cầu lớp đọc thầm bài trả lời câu hỏi : Câu 1: Em biết những gì về gia đình Hoa? Câu 2: Em Nụ đáng yêu như thế nào? Câu 3: Hoa đã làm gì giúp mẹ? Câu 4: Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì và mong ước điều gì? *GV rút nội dung H§6/) Luyện đọc lại : - Yêu cầu đọc lại bài. 3) Củng cố - Dặn dò: -Hỏi: Bé Hoa ngoan ntn? -Ở nhà con đã làm gì để giúp đỡ bố mẹ? -Dặn HS về nhà phải biết giúp đỡ bố mẹ. Nhận xét tiết học. em ngủ.// Đêm nay,/ Hoa hát hết các bài hát/ mà mẹ vẫn chưa về.// - Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp - Lần lượt đọc trong nhóm . -Thi đọc cá nhân . - HS đọc thầm . -Gia đình Hoa có 4 người. Bố Hoa đi làm xa, mẹ Hoa, Hoa và em Nụ mới sinh ra. -Môi đỏ hồng, mắt mở to và đen láy. -Ru em ngủ và trông em giúp mẹ. -Hoa kể rằng em Nụ rất ngoan, Hoa đã hát hết các bài hát ru em và mong ước bố về sẽ dạy em thêm nhiều bài hát nữa. - HS ®äc bµi, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. Chính tả: HAI ANH EM A / Mục tiªu : - Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn có lời diễn tả ý nghó nhân vật trong ngoặc kép. [...]... cm Xanh ngắn hơn: 17 cm Xanh : …… cm? 3) Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học 61 − 19 42 94 − 57 37 Lớp hoạt động nhóm 2 42 - 12 - 8 = 22 ; 58 - 24 - 6 = 28 ; 36 + 14 - 28 = 22 72 - 36 + 24 = 60 - HS làm bài Sửa bài x + 14 = 40 52 - x = 17 x - 22 = 38 x = 40 - 14 x = 52 - 17 x = 22 + 38 x = 26 x = 35 x = 60 Đọc đề bài - Bài toán thuộc dạng toán ít hơn - Vì ngắn hơn nghóa là ít hơn - HS làm... đường thẳng MN? 74 - 29 45 93 - 37 56 38 - 9 29 88 - 39 49 64 -27 37 40 -11 29 80 - 23 57 71 -36 35 66 -8 58 Tìm x - Là số trừ - Lấy số bò trừ trừ đi hiệu 32 – x = 18 x = 32 – 18 x = 14 20 – x = 2 x = 20 – 2 x = 18 - Nhận xét bạn làm bài đúng/sai - x là số bò trừ - Ta lấy hiệu cộng với số trừ X – 17 = 25 X = 25 + 17 X = 42 - Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm MN - Đặt thước sao cho 2 điểm M và N đều nằm... nêu cách vẽ 2. Bài mới: -Vài em nhắc lại tên bài  Hoạt động 1; -GV giới thiệu ngắn gọn và ghi tên bài lên bảng: Luyện tập  Hoạt động 2: HD học sinh luyện tập Bài 1: -Yêu cầu HS tự nhẩm, ghi kết quả vào vở -HS nhẩm và báo cáo kết quả 12- 7=5 11-8=3 14-9=5 14-7=7 13-8=5 15- 9=6 16-7=9 15- 8=7 17-9=8 Bài 2: 16-8=8 17-8=9 18-9=9 -Yêu cầu HS tự làm bài Gọi 5 HS lên bảng làm bài Mỗi HS thực hiện 2 con -HS lên... th¸ng 12 n¨m 20 10 Toán: LUYỆN TẬP CHUNG A/ Mục tiêu : -Thuộc bảng trừ đã học để tính nhẩm -Biết thực hiện phéptrừ có nhớ trong phạm vi 100 -Biết tính giá trò của biểu thức số có đến hai dấu phép tính -Biết giải bài toán với các số có kèm đơn vò cm *HS khá giỏi: Bài 2( cột 2) ,bài 4 B/ Chuẩn bò : SGK C/C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng d¹y 1 KiĨm tra: Luyện tập - Đặt tính rồi tính: 74 – 29 , 38 – 29 ,... cầu lớp thực hiện vào bảng con - Nhận xét ghi điểm từng em kết quả 1 phép tính - Theo dõi nhận xét bài bạn Đọc yêu cầu đề bài - 4 em lên bảng làm mỗi em 1 phép tính 32 − 25 7 30 − 53 − 29 24 44 − 8 36 6 24 Bài 3 Yêu cầu hoạt động N2 làm bài vào phiếu - Đại diện nhóm trình bày -Nhóm khác nhận xét bài bạn - GV nhận xét sữa bài Bài 4: Tìm x - Mời 3 em lên bảng làm bài - Yêu cầu lớp làm vào vở -... xét * Tìm x, biết: 32 – x = 14 * Nêu cách tìm số trừ * Tìm x, biết x – 14 = 18 * Nêu cách tìm số bò trừ -GV nhận xét 2. Bài mới: -Vài em nhắc lại tựa bài  Hoạt động1 : Giới thiệu bài: -GV giới thiệu ngắn gọn tên bài và ghi lên bảng: Đường thẳng  Hoạt động 2: : Đoạn thẳng, đường thẳng: - HS lên bảng vẽ -Chấm lên bảng 2 điểm Yêu cầu HS lên bảng đặt tên 2 điểm và vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm -Em vừa vẽ... không trung và sau đó cho các em viết vào bảng con -GV nhận xét uốn nắn HS quan sát - 5 li - 6 đường kẻ ngang - 3 nét - HS quan sát - HS quan sát -HS viết bảng con -HS viết 2, 3 lượt Nghĩ trước nghĩ sau N: 5 li - g, h : 2, 5 li  Hoạt động3: Hướng dẫn viết cụm từ ứng - t: 2 li dụng : - s, r: 1 ,25 li * Treo bảng phụ - i, r, u, c, n, o, a : 1 li -Giới thiệu câu: Nghó trước nghó sau - Dấu ngã (~) trên... th¸ng 12 n¨m 20 10 Toán: ĐƯỜNG THẲNG A/ Mục tiêu: -Nhận dạng được và gọi đúng tên đoạn thẳng, đường thẳng -Biết vẽ đoạn thẳng, đường thẳng qua hai điểm bằng thước và bút -Biết ghi tên đường thẳng *HS khá giỏi: bài 2 B/ Chuẩn bò : -SGK C /C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KiĨm tra: Tìm số trừ -Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu +HS 1 thực hiện Bạn nhận xét sau + HS2 thực hiện... tính rồi tính: 74 – 29 , 38 – 29 , 80 – 23 2. Bài mới:  a)Hoạt động1: Giới thiệu bài: -GV ghi tựa  b)Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành Bµi 1 : Tính nhẩm Ho¹t ®éng häc - HS thực hiện Bạn nhận xét -Vài em nhắc lại tên bài Lớp đọc thầm theo - Tự nhẩm và nối tiếp nhau mỗi em đọc -Yêu cầu lớp làm miệng - Mời H nối tiếp báo cáo kết quả - Nhận xét bài làm học sinh Bài 2: : Đặt tính rồi tính - Yêu cầu lớp... chữ M và từ Miệng -Giáo viên nhận xét đánh giá 2. Bài mới:  Hoạt động 1:Giới thiệu: - Hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ hoa N và một số từ ứng dụng có chữ hoa N  Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoaN * Quan sát số nét quy trình viết chữ N Hướng dẫn viết chữ cái hoa -Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét * Gắn mẫu chữ N -Chữ N cao mấy li? Ho¹t ®éng häc - 2 em viết chữ M - Hai em viết từ “Miệng “ - Lớp . mình. a )15- x=10 15- x=8 42- x=5 x =15- 10 x =15- 8 x= 42- 5 x=5 x=7 x=37 b) 32- x=14 32- x=18 x-14=18 x= 32- 14 x= 32- 18 x=18+14 -Nhận xét và cho điểm HS. Bài 2: -Yêu. 100 100 100 100 100 - 4 - 9 - 22 - 3 - 69 96 91 78 97 31 HS đọc: 100 - 20 - Là 10 chục. - Là 2 chục. - Là 8 chục. - 100 trừ 20 bằng 80. - HS làm bài. Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: GA Lop 2 tuan 15, GA Lop 2 tuan 15,

Hình ảnh liên quan

-4HS lên bảng thực hiện yêu cầu - Nhaọn xeựt baứi baùn . - GA Lop 2 tuan 15

4.

HS lên bảng thực hiện yêu cầu - Nhaọn xeựt baứi baùn Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Lớp làm bài vào bảng con. - Chữa bài - nhận xét. - GA Lop 2 tuan 15

p.

làm bài vào bảng con. - Chữa bài - nhận xét Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Bảng con (cả lớp). Viết bảng lớp (2 HS). - GA Lop 2 tuan 15

Bảng con.

(cả lớp). Viết bảng lớp (2 HS) Xem tại trang 11 của tài liệu.
-VBT, bảng phụ. - GA Lop 2 tuan 15

b.

ảng phụ Xem tại trang 16 của tài liệu.