0

GIAO AN DAI 8

33 154 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:11

Giáo án Hình học 8     !   " !                    #$%&'()*+ , )& , %%- . * / & / 0* / & / 12 " &02 3  /  / ( 3 * / & / 12 " & #4 " 5)*+ , 52 , 2 /  " &6 , 7+ 3 89 " * / & /   !":&9 / 8 . 0&9 /  , &9 / 9 / (2 / 0&9 / - / %2 / ) /  / ( 3 52 , * / & /  #$  %&  :&;8<=>&;%?@&8AB%%(C%D&E)+&F '((  (9(8 " & 3 &G(9 / 86 / )9 "  ) '    *   #HI:F7%=$JHKL$B%0JHKL0%*M%N07%O5( #$P%*M%N +  , - ' - +  . / %  012324567 89$:; :&   <89$=>? Q1R8&5M& #&  @A"=>81 LST , 86 / )9 " J24LHI&+ / &%&9 , (+1*+ , 89 " * / & / P2 3  /  / ( 3 52 , * / & /  T " %&9()2 , U LP&9 3 >%& " & ,  *  B/  ) - .C - ,* -  /  +     D$  %&  "3E245 HIPF7%=$0JHKL UK'9A)%NV$008 $ $P 3 1+ " & HI)%NVA%B%00 J$LW)X)&'5BU $Y% / &9 3 ( HI   /   )  %N  V  $  W  )X )&'5BU $W):0Z[\59 5])*^%N HI$1?&A08<?&A_:Z 1BU $P 3 1+ " & BF"G$ `Ia= `BF"G$JHKL #P?&A_:ZW b_:0:0Z0Z_c&1A% b_0:00Z4A)d% A B C D Giáo án Hình học 8    HI&M&%&e(A%c&90A)d%0 A%@?&A8 " %f1&^ @g5X7%N HIh9(i(%15U $P%* , %&9 ,  HI$B%c&1?&A1j& UI<?&Ac&1&A1j&U $P 3 1+ " & HI%*MR%A%8k0A%%& A)d%@?&A HIF7%=%&UHK #h9(i(%15U #%%158&e%%W5JlL $15%%W5 HIHc&%19F15 HIh9(i(%%<mn0o( $%6 , m /  HI%C& HIP)p&;oC)AW 5&A I<oC)A W5]?&A1%&9(U W5C&1&9%eB8M&5&A>%2U q D$  %&  "3245 HI9(i(%15U UPoW@5]5&A\ %&9()]U $P 3 1+ " &\!  HI45%;W%' a%)*r oAW@?&A_:ZU $%&?&A%%%&5&A HIc&%19F15 `H"I0JJHKL `%stJHKL UP?&A_:ZWu `Sd% b$&)d%>v%(_8:08Z0:80Z8 _ b$&)d%)C&%(_80:8Z `% b$&%>v_:8:q b$&%)C&%(_:8Zq `S*^%n_8:Z K"I"LM$8NH"I U LC&_8M& Qn ∆ _:W_  b:b  w!  JL Qn ∆ _ZW_  bZb  w!  JL A B C D 2 1 2 1 D C B A Giáo án Hình học 8    $>%A1588V HI&s7)x%M&1M7 $4 " 5%%*+ / 6. HIh9(i(%%<mn0o( U%<mnB8voAW 5]?&AU $Y% / &9 3 ( HIY%A&'(]&()y%1t8v oAW5]&AU $S , 2 , &(+ 3 > HIH%& / 5T / 2 , &(19 3  $H%& " & PzJL8JLWu _  b_  b:b  b  bZw   → _b:bbZw  OBF0P PoAW@5]?&A\    QM"R3S245 H8F7%=$0$19Fh9(i(%15& $B% P%)y%1toAW@?&AW mb    b!  w  → mw   $B% PWmbmb  b   w  mb  w   → mw   T+!  @D - 3Q245 #$c815&<7)i)@ #i{5%f]&()y%1toAW@5]?&A #:PI:P000$  bbbbJK#PL U,V7"W8     Giáo án Hình học 8    !      " !  -          #$&;)y%%|%B%%0%B%%8(20A;(C@%B%% #:&;A%5]?&A1%B%%0%B%%8(2  !" #:&;8k%B%%0%B%%820&;a%C)AW@%B%% #:&9 / g===)'>&'5?&A1%B%% #$  %&  %&95( / 06 3 %6 , 0%- / %m /  '((  (9(8 " & 3 &G(9 / 86 / )9 " ) '    *   #HIP%*M%N07%O5(09>:F7%= #$P%*M%N09>02<7A>&;%?8v%B%%)p%c +  , - ' - +  . / %  0X  267 89$:; :&   <89$=>?3Y245 U$Y%A&'(8%?5&%)y%1t8voAW@5]?&A U$45:PJHKPL w}%<mn0)A%&A #&  @A"=>81 LST , 86 / )9 " P* / & /  / %& , %)2 / & , &1 " %- " %- " U LP&9 3 >% " & ,  *  B/  ) - .C - ,* -  /  +     D$  %&  "3Z245 HIPF7%=$ U$&%_:8ZW)X)&'5BU $_:Z HIc&&A_:Z)W1%B%% UI<%;1%B%%U $$B%%1?&AW%&%)C&  HI9(A%8k%B%%U Hc&%19F8k0%%F1M7[ 8k%A7 $P%* , %&9 , %9(6 " ( HI9(A;(C%0)*^q BF"G$ OBF"G$JHKL $B%%_:ZW_:Z #%)A_:0Z #%9_Z0: #S*^_$ Giáo án Hình học 8    PF7%=$89(i(%15U  $P%* , %&9 ,  HIh9(i(%%<mn0o( HI%C& HIPF7%=$089(i( %F1^&U HI7%6a%[% US'5%&)%N\%(%2 %*^5U $$&5&A\%( U$&5&A\%(U $Z U_:8ZW>%2UIBU $P 3 1+ " & U$&)%N%*^% )&v(BU $P 3 1+ " & UWX7W\%(U HIHc&%19F156( $P%* , %&9 ,  HIh9(i(%%<mn0o( %6 , m / - " 89 " %&>9 / G( 3 9 $~( / %6 , m /  HI%C& D$  %&  "3S245 HIPF7%=$! UW%<mnB8v%B%%)%U $HW_w   HI&M&%&e(%B%%8(2 UP%;1%B%%8(2U $P 3 1+ " & U•WW\   >%2U $WZ HIH%& / 5T / )& , %%- .  U LP&A1%B%% bL_:ZJ8B:_Z:w_w  L bL€$H•J8BH•$€Hb$w!  L LPoW>v5]%9@%B% %\!   U$B%%_:Z L_Z: _Zw: _:wZ %*5&% LC&_8M& P / _:Z → _  w  J4PL IB_Z: → _  w  J4PL W_%(  →  ∆ _:w ∆ Z_JL → _Zw:u_:wZ LP*+DLW_  w  5_:wZ0_%( w} ∆ _:w ∆ Z_JL w}_Zw: _  w  (_Z: O[\]3HKL ^$"_A&" ' + OBF"G$JHKL _:Z1%B%%8(2 2 1 2 1 D C B A Giáo án Hình học 8    QM"R3E245 `:&JHKPL H8F7%=8%*MR%A%>&'5%&)*^%N\ %*M857 #$15%%*MR@8 #A?&A1%B%%1_:ZuK‚ `:&!JHKPL T+!  @D - 3Q245 #$c815&<7)i)@ #if5%fAa%%O@%B%%)'8<=815:P #:PI:Pb bJHKPL:Pbb bJ:PL U,V7"W8            # "   # - )         #$&;)*r)y%%|0a%%O%B%%6 #$&'()*+ , O(%&e(%<&;%B%%6 `!":&;8k%B%%60&;g=)y%%|8@%B%%6 a%A8%?5&%0&;A%5]?&A1%B%%6 #$  %&  ~ƒ*(12&0a%%a%mA8A%1<71(<%B%%c '((  (9(8 " & 3 &G(9 / 86 / )9 " ) '    *   #HIP%*M%N0%*M)W0F7%=$00#HKuU057 #$P%*M%N0%*M)W057 +  , - ' - +  . / %  0X  267 8$:; :&   <89$=>?3T245 U$9()y%%|%B%%08k%B%8%dA;(C@%B%% U$45:P JHKPL w}%<mn0)A%&A Giáo án Hình học 8    #&  @A"=>81 LST , 86 / )9 " $- " %% / %& / >9 " 52 ,  , %) / T " %( , &1 " %- " %- " U LP&9 3 >%& " & ,  *  B/  ) - .C - ,* -  /  +     D$  %&  "3Z245 HIPF7%=$ U$B%%_:ZV%B%8kWB)X &eU $H / ZT "  /  HIP%2A)W1%B%%6 UI<%B%%61%B%U $Y% / &9 3 ( HI9(A%8k%B%%6U UA% / _8 / :z)Ws%< mn $Y% / &9 3 ( HI9(%( /  /  PF7%=U %%)o&15&% $4 " 5%9(6 " ( HIHc&%19FB% $P%* , %&9 ,  HIh9( i( %%<  mn0o (  % "  %- 3 % D$  %&  "3E245 HI%$)%&%9_Z8: %B%#HK $_Zw: US&v(•)s8M&%B%%6O >„>%2U $Y% / &9 3 ( HISW1]&()y%1a#HK U$p8k%B%%&HP0K4@)1aU $P%* , %&9 ,  HI$*MR$B5&)&'5…@ _Z8: HI%*MR$%+)j BF"G$ OBF"G$ JHKL $B%%_:Z6    == ⇔ BADC CDAB u  OVPJHKL U L  A  %B%  %  6  _:Zu  ‚Ku Y†P LZw  u‚w  uw  u w   `_:Z1%B%%6 w}_bw:bZw!  ab OBF0PJHKL HP_:Z1$P _:Z K4_Zw: %?5&% Kn&_Z8: `;(_Zf:&Fg&… A B C D 2 1 2 1 O D C A B Giáo án Hình học 8  !  _Zw: ⇑ uOA OB OC OD = =  ⇑  ⇑ ∆ …_:6u ∆ …Z6  ⇑  ⇑ _  w:  uZw HP $49 3 %* / 5&% HI;(_Z>%2f:%BU $p&F&%a%_Zw:U $Y% / &9 3 ( HI;(%B%%W%&%9\ %(%B)WW1%B%%6>%2U $Z* , ) / 52 , 8 " &>9 / G( 3 HI)*%B%#HK5&%%8 " ( /  %6 , m / (2 / &( "  HIIk)*^%n@%B%%6U W%<mnB8v)*^%n9U $$&)*^%n\%( HISW1]&()1a#HK U$p8k%B%%&HP8K4@)1tU $P%* , %&9 ,  HI%?5&%_w:ZU $5 ∆ _Zw ∆ :Z HI%$%)]%W5 Hc&$19B% $4 " 5%9(6 " ( HI%<mn8 " %C>&;%? D$  %&  "#3T245 HI9(i(%15A%6U Hc&$19F15 → Zw0_  w:  J_:Z1$P6L PzZw →  ∆ …Z6&… → …w…ZJL Pz_ w :  → _ w :  →  ∆ …_:6&… → …_w…:JL PzJL8JL → _Zw: `;(_Z>f: → _Z: → _Zw:J%%<mnV § L OVPJHKL OBF0PJHKL HP_:Z1 " $P _:Z K4_w:Z %* / 5&% Qn ∆ :Z8 ∆ _Z WZ_w:J_:Z1$P6L Z1%%(  ∆ _Zw ∆ :ZJ_:Z1$P6L →  ∆ :Zw ∆ _ZJL → _w:ZJ)75L #+bAWA[=c U A B C D Giáo án Hình học 8     HIW%'%*MR%A%15 $P%D%&e HIK%&)W_:Z1%B%BU $$B%%6 HI%<mn1]&()1aU$p 8k%B%0%&HP0K4@)1aU UI<W5OA%55]%B%%1 %B%%6U OBF0P#JHKL HP $B%  %  _:Z J_:ZL0_w:Z K4 _:Z6 O+bAWA[=cJHKL QM"R3Q245 #(C55]?&A1%B%%615U #%%15:PJHKPL T+!  @D - 3#245 #$c815&<7)i)@ #‡<78f5%fS0P0O(%&e(%<&;%B%%6 #$&'(ˆ8f5%f)y%1t8A%5)y%1tW #:PI:Pbbbb!JHKPbL :PbbLJ:PPL U,V7"W8     Giáo án Hình học 8      cHE !  E+de'fgCh*( +de         #$&;[%*M857D&7%6&A@W0D)*^(D @)%N0&;A%D%B%%\%*M857 #:&;A%B%5]&AD%B%8M&%&*MA%D8%?5&%  !"Z[)*r%*M857)'D%B% #$  %&  ~ƒ*(12&0a%%a%mA8A%1<71(<%B%%c '((  (9(8 " & 3 &G(9 / 86 / )9 " ) '    *   HIP%*M>‰057 $P%*M>‰057 +  , - ' - +  . / %  0X  267 8$:; :&   <89$=>?3Q245 Ik%B%W%'[%Š==BU IM&%*M8578k)*r%Š%B%U #&  @A"=>81 LST , 86 / )9 " Ik%B%5%d[%&==%*M8570%Š&A%* 8<c&1BUA%15U LP&9 3 >%& " & ,  *  B/  ) - .C - ,* -  /  +     Di%N"3Q245 HIH&M&%&e(&AD%B% P%*MW%'D)*rA%B%BU 57W%'D)*rA%B%B $ScA%8F1^& HI%f1&1iŠ Di%N"3T245 HI ‹ %B%  %c 0  8M& %*M 8 57)p &; A%&F& &A D%B%U $PF1^& HI%f1&A%D5]C&  '>DI@j"^  %dg=%*M857 P%*M bIk)*^%N bIk)%N>%&&;)i(5s bIk)D+& 57 Ik)*^•>%&&;658A>a%@ W  I=>DI@j"^%k=c  [...]... Giáo án Hình học 8 Created by CMSfne1377400651.doc 183 311/6/2013 ∠ BOC = 2.∠ xOy GV: Chốt lại bài giải ∠BOC = 2.50 0 = 100 0 Hoạt động 2:(15') Làm bài tập mới GV: Cho HS làn bài tập 36 SGK 2 Bài tập 2: (Bài tập 39 SGK trang 88 ) trang 88 Cho A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ là HS: Đọc đề, vẽ hình đường thẳng d Gọi C là điểm đối xứng với A qua GV: Yêu cầu một học sinh lên d Gọi D là giao điểm của đường... ABC Chứng Minh 2.Luyện tập Bài 33/sgk /83 A B 4cm 80 0 D 3cm C Cách dựng: -Dựng DC =3cm -DựngCDx = 80 0 -Dựng (C, 4cm) cắt Dx tại A -Dựng Ay // DC( Ay và C nằm cùng một nữa mặt phẳng bờ là AD -Dựng (C, AD) cắt Ay tại B ABCD là hình thang cần dựng Chứng minh Ta có: Ay // DC => ABCD là hình thang D = 80 0, DC = 3cm AC = BD = 4cm => ABCD là hình thang cân Bài 34sgk /83 A B B’ x 2 3 3 D 3 C Cách dựng: - Dựng... = 2.∠ xOy Giáo án Hình học 8 Created by CMSfne1377400651.doc303311/6/2013 ∠BOC = 2.50 0 = 100 0 GV: Chốt lại bài giải Hoạt động 2: Làm bài tập mới GV: Cho HS làn bài tập 36 SGK 4 Bài tập 2: (Bài tập 39 SGK trang 88 ) trang 88 Cho A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ là HS: Đọc đề, vẽ hình đường thẳng d Gọi C là điểm đối xứng với A qua GV: Yêu cầu một học sinh lên d Gọi D là giao điểm của đường thẳng... xứng, tính chất trục đối xứng của hình thang cân - Làm bài tập 41 SGK trang 88 5 Dặn dò: (3p') Giáo án Hình học 8 Created by CMSfne1377400651.doc193311/6/2013 - Xem và tự làm lại các bài tập đã chữa - Về nhà làm các bài tập: 63, 67; 71; 72 SBT trang 66; 67 - Đọc trước bài: “HÌNH BÌNH HÀNH” E Rút kinh nghiệm : Ngày soan: 10/10/2010 Ngày dạy : 12/10/2010... 8 Created by CMSfne1377400651.doc243311/6/2013 GV: Để chứng minh ba điểm A, O, C nhau tại trung điểm của mỗi đường ⇒ O là trung điểm của AC hay A, O, C thẳng thẳng hàng ta làm như thế nào? HS: Nêu cách chứng minh hàng GV: Chốt lại cách chứng minh và yêu cầu học sinh về nhà tự trình bày Hoạt động 2:(17p') Chữa bài tập 48 SGK trang 93 GV: Cho học sinh làm bài tập 48 SGK 2 Bài tập 2:(Bài tập 48 SGK trang... hình đối xứng nhau qua một đường thẳng, tính chất hai hình đối xứng, tính chất trục đối xứng của hình thang cân - Làm bài tập 41 SGK trang 88 5 Dặn dò: - Xem và tự làm lại các bài tập đã chữa Giáo án Hình học 8 Created by CMSfne1377400651.doc313311/6/2013 - Về nhà làm các bài tập: 63, 67; 71; 72 SBT trang 66; 67 - Đọc trước bài: “HÌNH BÌNH HÀNH”  . Tiết 15: LUYỆN TẬP Ngày soạn : / / A MỤC TIÊU: B... Tứ giác ABCD là hình thang Hình thang ABCD có CD = 4 cm, D = 700, AD = 2 cm, AB = 3 cm thỏa mãn yêu cầu bài toán d) Biện luận: Ta luôn vẽ được một hình thang thỏa mãn bài toán 4 Củng cố: ( 6p')Các bước của bài toán dựng hình Bài tập 29 sgk 5 Dặn dò: Giáo án Hình học 8 Created by CMSfne1377400651.doc123311/6/2013 Xem lại các bài toán dựng hình cơ bản đã học Các bước dựng 1 hình thang Làm bài tập 30, 31,... Phát biểu ý kiến *Định lý: SGK -GV giới thiệu định lí Giao điểm hai đường chéo của hình -HS: Đọc lại định lí bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó 4 Củng cố (5p') Tìm các chữ cái in hoa có tâm đối xứng ? Quay chữ S quanh điểm O của nó 180 0 Chữ S thành chữ gì ? Vì sao ? 5 Dặn dò: (2p') Giáo án Hình học 8 Created by CMSfne1377400651.doc 283 311/6/2013 Nắm vững định nghĩa hai điểm đối xứng với... nêu tính chất trục đối xứng của hình thang cân 3 Bài mới: a Đặt vấn đề: Vận dụng kiến thức về trục đối xứng vào giải các bài toán thực như thế nào? b Triển khai bài dạy: Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1:(15p') Chữa bài tập cũ: 1 Bài tập 1: (Bài 36 SGK trang 87 ) GV: Cho HS làn bài tập 36 SGK Cho ∠xOy = 50 , điểm A nằm trong góc đó Vẽ B trang 87 đối xứng với A qua Ox, C đối xứng với... hình ⇔  bình hành  AD // BC thang không? Vì sao? HS: Hình bình hành là hình thang vì có hai cạnh đối song song Hoạt động 2:(15') Tính chất: GV: Hình bình hành là một tứ giác, một 2 Tính chất hình thang đặc biệt, vậy những tính nào * Định lí: SGK A B của hình bình hành mà ta đã biết? HS: Nêu các tính chất của tứ giác và hình O thang GV: Nhưng hình bình hành là hình thang C D có hai cạnh bên song song . b$&)d%>v%(_ 8 :0 8 Z0: 8 0Z 8 _ b$&)d%)C&%(_ 8 0: 8 Z `% b$&%>v_: 8 :q b$&%)C&%(_: 8 Zq. %&e  A a%  %O 8v  %0  8v  W0 8v )*^%n@%B%B%%%)W $ZD)AAa%%O8v%08vW 8 %&)*^%n@%B%B%%%
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN DAI 8, GIAO AN DAI 8,

Hình ảnh liên quan

-GV:Bảng phụ H1 (SGK) Hỡnh 5a, 6a (SGK), thước thẳng, phấn màu. -HS: Thước thẳng. - GIAO AN DAI 8

Bảng ph.

ụ H1 (SGK) Hỡnh 5a, 6a (SGK), thước thẳng, phấn màu. -HS: Thước thẳng Xem tại trang 1 của tài liệu.
GV: treo bảng phụ ghi ?2 SGK. -Yờu cầu hs làm ?2. - GIAO AN DAI 8

treo.

bảng phụ ghi ?2 SGK. -Yờu cầu hs làm ?2 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Treo bảng phụ H15 và yờu cầu hs là m? 1. - GIAO AN DAI 8

reo.

bảng phụ H15 và yờu cầu hs là m? 1 Xem tại trang 5 của tài liệu.
GV: Treo bảng phụ H23. - GIAO AN DAI 8

reo.

bảng phụ H23 Xem tại trang 7 của tài liệu.
GV: Gọi HS lờn bảng trỡnh bày HS: Thực hiện - GIAO AN DAI 8

i.

HS lờn bảng trỡnh bày HS: Thực hiện Xem tại trang 13 của tài liệu.
HS: Thực hiện lờn bảng GV: Quan sát - GIAO AN DAI 8

h.

ực hiện lờn bảng GV: Quan sát Xem tại trang 15 của tài liệu.
HS: 1HS lờn bảng thực hiện yờu cầu của giỏo viờn. - GIAO AN DAI 8

1.

HS lờn bảng thực hiện yờu cầu của giỏo viờn Xem tại trang 17 của tài liệu.
HS: 1HS lờn bảng thực hiện yờu cầu của giỏo viờn. - GIAO AN DAI 8

1.

HS lờn bảng thực hiện yờu cầu của giỏo viờn Xem tại trang 18 của tài liệu.
GV: Chớnh xỏc húa và ghi túm tắt lờn bảng. HS: Ghi như giỏo viờn vào vở. - GIAO AN DAI 8

h.

ớnh xỏc húa và ghi túm tắt lờn bảng. HS: Ghi như giỏo viờn vào vở Xem tại trang 20 của tài liệu.
HS: Cả lớp cựng làm, 1HS lờn bảng chứng minh. - GIAO AN DAI 8

l.

ớp cựng làm, 1HS lờn bảng chứng minh Xem tại trang 21 của tài liệu.
GV:Yờu cầu 1HS lờn bảng vẽ hỡnh, ghi GT, KL. - GIAO AN DAI 8

u.

cầu 1HS lờn bảng vẽ hỡnh, ghi GT, KL Xem tại trang 23 của tài liệu.
HS: Cả lớp cựng làm, 1HS lờn bảng trỡnh bày. - GIAO AN DAI 8

l.

ớp cựng làm, 1HS lờn bảng trỡnh bày Xem tại trang 24 của tài liệu.
HS: 1HS lờn bảng thực hiện yờu cầu của giỏo viờn. - GIAO AN DAI 8

1.

HS lờn bảng thực hiện yờu cầu của giỏo viờn Xem tại trang 29 của tài liệu.
HS: 1HS lờn bảng thực hiện yờu cầu của giỏo viờn. - GIAO AN DAI 8

1.

HS lờn bảng thực hiện yờu cầu của giỏo viờn Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Ghi bảng - GIAO AN DAI 8

o.

ạt động của GV Hoạt động của HS - Ghi bảng Xem tại trang 31 của tài liệu.
-Yờu cầu một HS lờn bảng chứng minh. - GIAO AN DAI 8

u.

cầu một HS lờn bảng chứng minh Xem tại trang 32 của tài liệu.