0

Xây dựng và sử dụng tình huống pháp luật trong giảng dạy luật học

272 40 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2021, 13:48

BỌ W M Ắ ? rỜNt-c xtậi HỌC l , f Ì T B A Nơi ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU K HOA HỌC CẤP TRƯỚNG \ S Ỡ ; L i l ~ ỘS - j / D H f , I - IIÀ M Ộ I~ ;2 É ir ssgsáss■•-■■• , v.T^T^r^Tì"^! B ộ T PHÁP TR Ư ỜN G ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI • Đ Ê T À I N G H IÊ N • • • c u KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG XÂYDựHG VÀSỬDỤNGTỈHH HUỐHGPHÁP LUẬT TROHG GIẢNG DẠY LUẬT HỌC I I I M Ã SỐ: LH - 08 - /Đ H L TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠỈ HỌC LUẬT HÀ NỘI, PHÒNG DỌC A5 4- Ị N H Ữ NG N G Ư Ờ I TH AM GIA T H ự C H IỆN ĐÊ TÀI SỔ TT HỌ VÀ TÊN NƠI CÔNG TÁC TƯ CÁCH THAM GIA TS Nguyễn Văn Tuyến Trường Đại học Luật Hà Nội Chủ nhiệm ĐT TS Tô Văn Hòa Trường Đại học Luật Hà Nội Tác giả CĐ01 TS Dương Tuyết Miên Trường Đại học Luật Hà Nội Tác giả CĐ 02 TS Nguyễn Minh Tuấn Trường Đại học Luật Hà Nội Tác giả CĐ 03 TS Trần Anh Tuấn Trường Đại học Luật Hà Nội Tác giả CĐ 04 TS Nguyễn Xuân'Thu Trường Đại học Luật Hà Nội Tác giả CĐ 05 ThS Nguyễn Kim Ngân Trường Đại học Luật Hà Nội Tác giả CĐ 06 TS Nguyễn Hồng Bắc Trường Đại học Luật Hà Nội Tác giả CĐ 07 TS Nguyễn Thị Dung Trường Đại học Luật Hà Nội Tác giả CĐ 08 10 TS Nguyễn Thị Thủy Trường Đại học Luật Hà Nội Tác giả CĐ 09 11 ThS Trần Vũ Hải Trường Đại học Luật Hà Nội Tác giảCĐ 10 M ỤC LỤC Trang Phần thứ MỞ ĐẦU Phần thứ hai BÁO CÁO TỔNG THUẬT Phần thứ ba CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN c ứ u Những vấn đề lý luận tình pháp luật phương pháp sừ dụng tình pháp luật giảng dạy luật học 41 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp luật giảng dạy mơn Luật hình 70 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp luật giảng dạy mên Luật dân 92 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp luật giảng dạy môn Luật tố tụng dân 110 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp luật giảng dạy môn Luật lao động 137 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp luật giảng dạy môn Công pháp quốc tế 177 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp luật giảng dạy môn Tư pháp quốc tế 199 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp luật giảng dạy mơn Luật thương mại 220 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp luật giảng dạy mơn Luật hành 240 10 Báo cáo điều tra xã hội học tình pháp luật sử dụng tình pháp luật giảng dạy luật học 257 TÀI LIỆU THAM KHẢO 263 Phần thứ tư PHẦN THỨ NHẤT MỞ ĐẦU M Ở ĐẦU Tính cấp thiết giá trị lý luận, thực tiễn đề tài Thực tiễn giảng dạy mơn khoa học xã hội nói chung giảng dạy luật học nói riêng nước giới Việt Nam nhiều năm qua cho thấy, việc sử dụng tình hay vụ việc trình giảng dạy đem lại hiệu tích cực Trong giảng dạy luật học, tính hiệu phương pháp giảng dạy thể chỗ, thông qua việc sử dụng tình pháp luật hay vụ việc thực tiễn, người học tiếp cận trực tiếp với vấn đề pháp lý diễn hàng ngày đời sống xã hội mà trang sách tham khảo hay giáo trình khơng thể Mặt khác, phương pháp giảng dạy luật học thông qua việc sử dụng, nghiên cứu tình pháp luật (Case Study) đem đến hấp dẫn đặc biệt cho giảng nhờ tính thực tiễn vấn đề nghiên cứu khả rèn luyện kỹ thực hành pháp luật cho sinh viên Xuất phát từ nhận thức cho việc xây dựng sử dụng tình pháp luật giảng dạy luật học chủ đề hấp dẫn, có tính thực tiễn tính ứng dụng cao, cần thiết bối cảnh đổi phương pháp đào tạo đại học nước ta đặc biệt phù hợp với mơ hình đào tạo theo tín chỉ, chúng tơi mạnh dạn chọn chủ đề làm mục tiêu cho nhóm nghiên cứu, với hy vọng góp phần cung cấp thêm tư liệu cho hệ thống học liệu hoàn chỉnh Trường Đại học Luật Hà Nội Tình hình nghiên cửu đề tài Việc giảng dạy bàng phương pháp sử dụng tình nói chung giảng dạy luật học phương pháp sử dụng tình pháp luật nói riêng triển khai nghiên cứu sổ sở đào tạo nước nước - Tại trường đại học Luật Hà Nội, gần có cơng trình nghiên cứu khoa học cấp Trường với tên đề tài “Nghiên cứu việc giảng dạy phương pháp sử dụng tình đào tạo mơn học khoa Pháp luật kinh tế”, TS Lưu Bình Nhưỡng làm chủ nhiệm đề tài Cơng trình khoa học chủ yếu nhóm nghiên cứu triển khai góc độ lý luận phương pháp sử dụng tình giảng dạy luật học, không chủ trương xây dựng tình cụ thể dành cho việc giảng dạy môn học chuyên ngành Trường Đại học Luật Hà Nội - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quản trị (CEMD) thuộc Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát triển chương trình “Viết chương trình mơn học sử dụng tình giảng dạy” nhằm góp phần xây đựng thêm nhiều tình Việt Nam để giảng dạy trường đại học nâng cao hiệu việc giảng dạy tình - Ngồi ra, liên quan đến vấn đề này, có vài báo đề cập cách trực tiếp gián tiếp đến vấn đề giảng dạy tình huống, chủ yếu nhằm vào lĩnh vực giảng dạy đại học nói chung khơng bàn đến việc giảng dạy tình đào tạo cử nhân luật Ví dụ: + Bài “Nghiên cứu tình giảng dạy đại học” ThS Vũ Thế Dũng (Khoa quản lý công nghiệp, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh); + Bài “Phương pháp học tình huống” tác giả Nguyễn Hồi Bảo (đăng Thời báo Kinh tế Sài Gịn) ; Với tình hình nghiên cứu phân tích đây, khẳng định việc xây dựng hệ thống tình pháp luật gợi ý cách sử dụng tình giảng dạy mơn chun ngành luật học đề tài mới, có tính kế thừa phát triển kết nghiên cứu cơng trình khoa học liên quan cơng bố Đây đề tài có tính ứng dụng cao, có tính thực tiễn đặc biệt hữu ích việc rèn luyện kỹ thực hành nghề nghiệp khuyến khích khả tự học sinh viên mơi trường, khn khổ học chế tín Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cửu đề tài nhằm xây dựng hệ thống tình pháp luật hướng dẫn sử dụng tình cho việc giảng dạy mơn học chun ngành luật học Trường Đại học Luật Hà Nội Sản phẩm nghiên cứu đề tài hệ thống tình pháp luật sử dụng cho số môn học chuyên ngành luật cụ thể thuộc Khoa chuyên môn Trường Đại học Luật Hà Nội Đi xa hơn, việc triển khai nghiên cứu đề tài cịn nhằm mục đích phát hành ấn phẩm tình pháp luật cho số mơn học chuyên ngành luật, sở góp phần xây dựng hệ thống học liệu hồn chỉnh cho cơng tác đào tạo luật học Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng góp phần trao đổi thơng tin học thuật với sở đào tạo luật khác nước nói chung Phạm vi nghiên cứú đề tài Nhằm thực mục đích khuôn khổ giới hạn đề tài khoa học cấp Trường, nhóm nghiên cứu xác định phạm vi nghiên cứu đề tài bao gồm vấn đề sau đây: - Những vấn đề lý thuyết tình pháp luật, cách thức kinh nghiệm xây dựng tình pháp luật giảng dạy luật học; - Tính đặc thù môn học chuyên ngành luật học sở thiết kế, xây dựng hệ thống tình pháp luật phù hợp với môn học - Đưa gợi ý việc sử dụng tình pháp luật giảng dạy số môn học chuyên ngành Trường Đại học Luật Hà Nội Mặc dù đề tài xác định phạm vi nghiên cứu bao gồm vấn đề nêu nội dung nghiên cứu trọng tâm xây dựng hệ thống tình pháp luật dành cho việc giảng dạy môn học chuyên ngành Trường Đại học Luật Hà Nội gợi ý cách sử dụng tình Phưong pháp nghiên cứu đề tài Để đạt mục tiêu cuối xây dựng hệ thống tình pháp luật hồn chình, có chất lượng nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy môn học chuyên ngành luật học, đề tài hướng tới việc sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu như: - Phương pháp khảo sát thực tiễn điều tra xã hội học sử dụng để đánh giá nhu cầu sử dụng tình pháp luật giảng dạy luật học nói chung Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng; - Phương pháp thống kê phân tích sử dụng để thu thập thơng tin, tư liệu phục vụ cho việc xây dựng tình pháp luật môn học; - Phương pháp phân tích tổng hợp sử dụng để đánh giá tính đặc thù mơn học ảnh hưởng tính đặc thù việc xây dựng sử dụng tình phẩp luật; - Phương pháp mơ hình hóa khái qt hóa Phương pháp sử dụng để thiết kế thành tình cụ thể có tính điển hình nhàm phục vụ cho việc giảng dạy môn học chuyên ngành luật Những đóng góp mói lý luận thực tiễn đề tài nghiên cửu Đề tài nghiên cứu có đóng góp phương diện lý luận thực tiễn sau: phương diện lý luận, đề tài nghiên cứu làm rõ lý thuyết tình pháp luật dùng giảng dạy luật học, phương pháp tình sử dụng đào tạo luật học cách thức sử đụng tình đào tạo luật học Các nội dung lý thuyết chuyên đề nghiên cứu tổng quát, mà triển khai nghiên cứu cụ thể môn học chương trình đào tạo luật học, dựa phân tích tính đặc thù mơn học phương diện thực tiễn, đề tài đúc kết kinh nghiệm kỹ xây dựng tình pháp luật sử dụng tình pháp luật giảng dạy luật học Các kinh nghiệm thực tiễn kỹ thể chuyên đề nghiên cứu tổng quát, đồng thời thể rõ qua chuyên đề nghiên cứu cụ thể môn học chương trình đào tạo cử nhân luật Giá trị thực tiễn đề tài nghiên cứu chỗ, thông qua việc khảo sát thực tiễn, thu thập thông tin tài liệu từ thực tiễn, đề tài tập hợp nhiều tình huống, vụ việc từ thực tiễn thi hành pháp luật lĩnh vực luật khác để biên tập lại thành tình giảng dạy cho môn học chuyên ngành luật học Hệ thống tình kết trực tiếp đề tài nghiên cứu ứng dụng trực tiếp trình giảng dạy môn học chuyên ngành luật học Trường Đại học Luật Hà Nội, góp phần thu hẹp khoảng cách lý thuyết kỹ thực hành đào tạo luật học Nội dung hướng nghiên cứu đề tài Để thực mục đích phạm vi nghiên cứu nêu trên, định hướng nghiên cứu đề tài nhằm vào nội dung sau đây: - Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thực tế xã hội vê nguôn nhân lực lĩnh vực pháp luật yêu cầu, thách thức đổi phương pháp giảng dạy đại học giai đoạn Việt Nam Các nghiên cứu tiền dề, khoa học cho việc xây dựng tình pháp luật đào tạo nguồn nhân lực pháp luật - Nghiên cứu cách thức kinh nghiệm xây tình pháp luật giảng dạy luật học nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao lĩnh vực pháp luật Việt Nam; - Thiết kế xây dựng hệ thống tình pháp luật nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy môn học chuyên ngành Trường Đại học Luật Hà Nội; - Nghiên cứu hướng áp dụng tình pháp luật vào chương trình giảng dạy số mơn học chun ngành thuộc Khoa chuyên môn Trường Đại học Luật Hà Nội Những thuận lợi khó khăn trình thực đề tài Đề tài thực theo thời gian quy định Trường Đại học Luật Hà Nội đề tài khoa học cấp Trường Trong trình triển khai thực đề tài, tập thể tác giả thừa hưởng thuận lợi đồng thời phải đối mặt với khó khăn định Hầu hết đội ngũ nhà khoa học tham gia thực đề tài giảng viên có kinh nghiệm, có lịng nhiệt tình nghiên cứu khoa học có động lực tự đổi mạnh mẽ Đúc kết từ giảng thực thường xuyên với nhiều đối tượng khác sinh viên quy 1, học viên 2, học viên chức nội dung đề cập chuyên đề nghiên cứu vừa mang tầm lý luận, vừa có tính thực tiễn sâu sắc Chính vậy, luận điểm trình bày chuyên đề nghiên cứu bám sát nội dung đề tài, đồng thời giải yêu cầu, đòi hỏi mà đề tài đặt Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Luật Hà Nội đầu tư sở vật chất bước đồng bộ, đáp ứng ngày tốt nhu cầu người học người dạy Nhiều phịng học có trang thiết bị cần thiết để tổ chức buổi học hiệu máy tính, máy chiếu, micro khơng dây Những trang thiết bị yểu tố định giảng thành cơng, chúng góp phần khơng nhỏ việc nâng cao khả tương tác người học người dạy, đảm bảo cho buổi học có chất lượng tốt Cùng với đó, việc chuyển đổi dần sang hình thức đào tạo tín bắt buộc u cầu trình giảng dạy cần gắn với nội dung tự học, tự nghiên cứu sinh viên với hỗ trợ từ phía giảng viên Chính vậy, phương pháp tình tỏ hiệu hẳn việc đảm bảo để sinh viên tự khám phá nội dung mơn học, vừa cung cấp khía cạnh lý luận pháp luật, vừa đáp ứng kỹ định việc giải nội dung thực tiễn Bên cạnh thuận lợi nêu trên, nhóm tác giả thực đề tài gặp phải sổ khó khăn định Các tài liệu chuyên sâu phương pháp tình khơng nhiều dường chưa quan tâm cách mức bối cảnh đổi giáo dục đại học Việt Nam Điều khiến cho nhóm nghiên cứu đề tài gặp nhiều khó khăn việc sun tầm tài liệu, thiết kế xây dựng tình khắc họa tranh toàn cảnh việc áp dụng tình pháp luật giảng dạy luật học PHỤ LỤC MỘT SỐ TÌNH HNG PHÁP LUẬT ĐIẺN HÌNH CỦA MƠN LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ GỢI Ý s DỤNG • • • TH- LHC- 01 N g y /1 /2 0 anh N g u y ễn Văn A chị L ê Thị B đến U B N D x ã H xin đ ăng ký kết h ôn N g y /1 /2 0 Ư B N D x ã H làm thủ tục cấp g iấ y ch ứ n g nhận kết hôn ch o ạnh A chị B văn p g U B N D x ã H N g y /1 /2 0 Chủ tịch U B N D xã H q uyết định số /Q Đ -U B h ủy bò g iấ y ch ứ n g nhận kết hôn anh A chị B v ì phát anh A ch ị B khai m an tuổi đ ể đ ợ c kết hôn T hự c tế anh A chị B chư a đến tuổi kết hôn th e o qui định củ a Luật nhân gia đình N g y /1 /2 0 đích thân chủ tịch U B N D x ã H đọc q uyết định số /Q Đ U B v ề h ủ y bỏ g iấ y ch ứ n g nhận kết hôn củ a anh A chị B buổi lễ c ó ch ứ n g k iến cù a hai bên họ hàng anh A ch ị B T ro n g tìn h h u ốn g U B N D x ã H đ ã s d ụ n g n hữ ng hình thứ c q u n lý h àn h ch ín h n h n c n đ ể th ự c h iện h o t đ ộ n g q u n lý hành ch ín h n h n c P h â n tích n hữ ng y ê u cầ u c ù a n g u yên tắ c p h p c h ế X H C N tr o n g h o t đ ộ n g b a n h àn h văn bàn p h p luật, từ đ ó h ã y c h i r a n h ữ n g v i p h m n g u yên tắ c p h p c h ế m n g i c ò th ẩ m qu yền đ ã m ắ c p h ì tr o n g vụ v iệ c N ếu d ợ c g ia o x lỷ tình h u ố n g trê n an h ( c h ị ) s ẽ g iả i q u y ế t n h th ế n o đ ể đ m b ả o n g u yên tắ c p h p c h ế tr o n g h o t đ ộ n g ban hành văn bàn p h p lu ậ t tro n g q u n lý hành ch ín h n h n c ? GỢI Ý SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG Chương, sử dụng tình - Hình thức phương pháp quản lý hành nhà nước; - Các nguyên tắc quản lý hành nhà nước Muc tiêu nhân thức • • - Người học nêu phân tích hình thức quản lý hành nhà nước; - Người học nêu phân tích nguyên tắc PCXHCN - nguyên tắc quàn lý hành nhà nước - Người học đánh giá yêu cầu nguyên tắc pháp chế hoạt động ban hành văn pháp luật thực tiễn; - Người học ứng dụng lý luận vào thực tiễn ban hành văn pháp luật Nội dung lý thuyết giảng dạy - Lý thuyết khái niệm, đặc điểm hình thức quản lý hành nhà nước; - Nội dung hình thức ban hành văn áp dụng qui phạm pháp luật nội dung hình thức thực hoạt động mang tính pháp lý khác; - Khái niệm, đặc điểm nguyên tắc ừong quản lý hành nhà nước; - Biểu nguyên tắc pháp chế XHCN quản lý hành nhà nước; - Biểu nguyên tắc pháp chế hoạt động ban hành văn qui phạm pháp luật Tài liệu tham khảo liên quan đến việc giải tình - Chương Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nxb công an nhân dân, 2009; - Chương 3, Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, 2009; - Luật hôn nhân Gia định hành; - Luật Tổ chức HĐND ƯBND TH L H C -02 N g y /7 /2 0 ô n g N g u y ễn V ăn A nhận đ ợc q u yết định số n /Q Đ -U B n gày /7 /2 0 cù a ủ y ban nhân dân quận c ầ u G iấ y , H N ộ i thu h ồi 120 m đất h iện đ ang d o n g quản lí, sử dụng C ho định trái pháp luật, n g y /7 /2 0 ô n g A gửi đơn khiếu nại q uyết định đ ó tới Chủ tịch ủ y ban nhân dân quận c ầ u G iấ y C hủ tịch ủ y ban nhân dân quận c ầ u G iấ y g ia o c h o Thanh tra quận x c m inh vụ v iệ c S au x c m inh vụ v iệ c m k h ôn g gặp gỡ, đ ối thoại v i ôn g A , n g y /8 /2 0 C hánh tra quận c ầ u G iấy gử i th ô n g báo ch o ô n g A , tron g đ ó nêu rõ n ộ i d u n g k h iếu nại sai toàn bộ, giữ n g u y ên q u y ết định số n /Q Đ -U B củ a ủ y ban nhân dân quận c ầ u G iấy, ô n g A c ó q u yền k h iếu nại tiếp h oặc k iện tòa án k h ôn g đ n g ý vớ i cách giải cù a Thanh tra N g y /9 /2 0 ôn g A tiếp tục k hiếu nại lên Chủ tịch ủ y ban nhân dân thành p h ố H N ộ i N g y /1 /2 0 , Chủ tịch ủ y ban nhân dân thành phổ H N ộ i q u y ết định g iải q u yết khiếu nại yêu cầu ủ y ban nhân dân quận c ầ u G iấ y h ủ y q u yết định thu h i đất bị k hiếu nại N g y /1 /2 0 , ủ y ban nhân dân quận c ầ u G iấ y q u yết đ ịnh h ủy q u yết định thu h ồi đất số n /Q Đ -U B k h ôn g gử i q uyết định c h o n g A đ n g thời cũ n g khơng trả lại d iện tích đất thu hồi B ằ n g kiến th ứ c đ ã học cá c y ê u c ầ u p h p l í đ ố i v i h o t đ ộ n g p d ụ n g q u y p h m p h p lu ậ t h àn h chính, h ã y cho b iế t h o t đ ộ n g p d ụ n g q u y p h m p h p lu ậ t n ó i trê n v i ph ạrrì n h ữ n g y ê u c ầ u p h p l i n o ? N eu n g i c ó th ẩ m q u y ể n p d ụ n g p h p luật, anh, c h ị g iả i q u yết vụ v iệ c n h th ế n o đ ê đ m b o c c y ê u cầu p h p lí đ ố i v i h o t đ ộ n g p dụ n g p h p luật GỢI Ý SỬ DỰNG TÌNH HUỐNG Chương, sử dụng tình - Qui phạm quan hệ pháp luật hành Muc tiêu nhân thức • • - Người học trình bày phân tích yêu cầu pháp lý áp dụng qui phạm pháp luật - Người học đánh giá yêu cầu pháp lý hoạt động áp dụng qui phạm pháp luật - Người học nhận xét yếu tố vi phạm pháp luật hoạt động áp dụng qui phạm pháp luật Tài liệu dùng sử dụng - Giáo trình Luật Hành trường Đại học Luật Hà Nội, phần thực quy phạm pháp luật hành - Luật Khiếu nại, tố cáo T H LH C -03 H ã y b ìn h luận v ề v i p h m hành ch ín h v v iệc x lý v i p h m h ành ch ín h q u a vụ việc s a u đ â y: " C ấ m cử a" v ĩn h viễn , đún g h ay s a i? T T - Vụ h àn h kh ách D n g Tiến Thành n ó i đ ù a sâ n b a y c ỏ Ô n g (C ô n Đ o ): "Sẽ m a n g h a i q u ả lự u đ n luôn" v b ị c c h ã n g h n g k h ô n g tr o n g n c từ c h o i vậ n c h u yển vĩnh viễn g â y bàn tán, tra n h c ã i tr o n g d luận T u ổi Trẻ x in g iớ i th iệu ý k iến c ù a lu ậ t s v đ i d iệ n h ã n g h n g k h ô n g van đ ể L u ậ t sư N guyễn V ă n Q u y n h , Đ o àn lu ật sư H N ộ i: N eu ch a bị xử p hạt, ông Dư ng T iế n T h n h đ i m áy b ay! T h e o dõi th ôn g tin báo, thấy v iệ c đại diện cá c h ã n g h àng k hôn g n c tuyên bố không phục vụ vĩnh v iễ n khách h àng D n g T iến Thành ch a c ó c sờ pháp luật B i lẽ, h iện g iờ hành khách D n g T iến T h n h ch a bị x lý áp d ụ n g b iện pháp ngăn chặn T h e o qui định đ iều , khoản 3, điểm đ cù a N g h ị định /2 0 /N Đ -C P v ề "xử phạt vi phạm lĩnh v ự c hàng không dân d ụn g”, hành k hách có hành vi vi phạm hành ch ín h lĩnh vực h àng không dân dụng bị từ ch ố i vận chuyển có thời hạn h o ặ c k h ôn g thời hạn T u y n hiên, cũ n g theo nghị định thẩm quyền xử phạt lại th u ộc về: chù tịch U B N D cấp (đ iều 13), tra viên hàng không, chánh tra h àng không, chánh tra B ộ G iao th ô n g vận tải (điều 14), giám đ ố c c ả n g vụ (đ iều 15) ch ứ N g h ị định khơng có đ iều khoản qui định h ãng h àng không quyền x phạt th eo điều K hoản , đ iều 16 nghị định n ày c ũ n g qui định: "Trong trường hợp hành v i vi phạm hành th u ộ c thẩm quyền x phạt cù a n h iều người v iệ c xừ phạt n gư i thụ lý thực h iệ” N h tron g v ụ v iệ c cụ thể này, thẩm q uyền x lý th u ộc C ô n g an huyện C ôn Đ ảo R õ ràng đến thời điểm này, hành khách D ơng Tiến Thành chưa bị xử phạt chưa c ó định xử phạt hành kèm theo việc "cấm m áy bay", hãng h àng khơng từ chối vận chuyển ô n g Thành N ếu chưa có định xử phạt m bị từ chối vận chuyển, ôn g Thành có quyền khiếu nại h oặc khởi kiện tịa chứng minh ơn g bị thiệt hại v iệ c từ ch ối vận chuyển hãng hàng khơng gây Ơ n g Lư ng H o i N am , tổng giám đốc H ã n g P a c iỉic A irlin e s: T rao đ ổi với T uồi Trẻ, tổ n g giám đ ốc H ã n g P a c iíic A irlin e s L n g H oài N am c h o L uật h àng k hôn g ch n g trình an ninh B ộ G ia o th ô n g vận tải cho p h ép c c h ãng h àng k hôn g đ ợc phép đơn p hư ơn g từ ch ố i vận ch u y ển hành khách c ó hành v i uy h iếp an ninh hàng k hông C ũng th eo ô n g L ng H oài N a m , m ọi hành v i n ó i đ ùa bị cấm k h ôn g chì hành khách lên m áy bay m c ó h iệu lực tất khu v ự c ch ứ c n ăng nhà ga, sân bay, k hôn g cần phải đợi đến h ủ y ch u yến hay ảnh h n g trực tiếp đ ến chuyến bay "Điều đ ể đảm bảo quyền lợ i củ a hành k h ách khác N ếu m ột ch u yến b ay bị hủy làm hàng trăm hành khách khác bị ảnh hường" - ô n g N am nhấn mạnh T ro n g C n g ty B ay d ịch vụ h àng k h ô n g (V a s c o ) tiếp tụ c g iữ quan điểm ban đầu V a s c o c h o vụ v iệ c đ ợc c quan ch ứ c n ă n g đ iều tra V a s c o từ ch ố i vận chuyển hành khách D n g T iến Thành k h n g thời hạn Khi c ó k ết luận cu ố i cù n g c quan ch ứ c năng, V a sc o c ó b iện pháp áp dụng với hành k h ách M IN H L U Ậ N - L Ê N A M h ttp ://w w w tu o itr e.co m v n GỢI Ý SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG Chương, sử dụng tình - Vi phạm hành Trách nhiệm hành Muc tiêu nhân thức • • - Người học trình bày phân tích đặc điểm vi phạm hành chính; - Người học trình bày thẩm quyền xử phạt hành chính; - Người học đánh giá thực tiễn xử phạt hành tình cụ thể việc xác định hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt hành chính; thủ tục xử phạt hành 3.Tài liệu tham khảo có liên quan đến tình - Chương 11: Vi phạm hành trách nhiệm hành chính, Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nxb Công an nhân dân; - Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính; - Nghị định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hàng khơng dân dụng THLHC-04 N g y /0 /2 0 L ơng V ăn X cô n g ch ứ c c ô n g tác S T ài n g u y ên m ôi trường tinh M , thực hành v i trái pháp luật tron g thi hành c ô n g vụ gây thiệt hại tài sản ch o N g ô V ăn Y Sau bồi thư ờn g thiệt hại d o X gây c h o Y , ngày /0 /2 0 G iám đ ố c S Tài n gu yên m ô i trư ờng q uyết đ ịnh b u ộ c X hoàn trả ch o c quan số tiền 1/2 (m ột phần hai) số tiền c quan bồi th n g c h o Y N g y /0 /2 0 , x é t thấy hành v i trái pháp luật X có dấu h iệu tội p hạm , c quan c ó thẩm q u yền khởi tổ vụ án v khởi tố bị can đ ối v i X N g y /1 /2 0 T òa án tu y ên phạt X nãm tù giam , ch o h ờng án treo b u ộc X phải b i thư ờn g toàn thiệt hại mà X gây cho Y, Khi án cùa Tòa án cỏ hiệu lực pháp luật, G iám đ ố c S Tài n guyên v m ôi trường ch o X k h ơn g c ị n đù tư cá ch c ô n g ch ứ c v iệ c xem x ét tính chất, m ứ c độ vi phạm pháp luật X đ ợ c c quan tiến hành tố tụng hình thực th eo thủ tục chặt c h ẽ đ ồng thời thân X c ũ n g c ó đủ c h ội phát b iểu ý k iến v ề cá c vấn đ ề liên quan đến hành v i v i phạm pháp luật m ình nên k h ôn g cần thiết phải thành lập H ội đ n g ki luật đ ể x em xét kỉ luật X N g y /1 /2 0 G iám đ ố c S T ài n gu yên m ôi trư ờng tinh M q u yết đ ịnh b u ộc v iệ c đ ối vớ i X mà k h ô n g thành lập H ội đ n g k i luật V ận dụng kiến thức học, anh/chị bình luận trình g iả i vụ v iệc N ếu người có thẩm quyền, anh / chị giải vụ v iệ c nào? GỢI Ý SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG Chương, sử dụngv tình Qui chế pháp lý hành cán bộ, cơng chức Muc tiêu nhân thức • • - Người học trình bày phân tích thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ, công chức; trách nhiệm bồi thường vật chất cán bộ, công chức; thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức - Trên sở qui định pháp luật hành thủ tục xử lý kỷ luật cán công chức, trách nhiệm bồi thường vật chất cán bọ, công chức người học đánh giá qui định pháp luật áp dụng để giải vụ việc cụ thể tring thực tiễn quản lý hành nhà nước Tài liệu tham khảo - Chương 8: Quy chế pháp lý hành cán bộ, cơng chức, Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, 2009; - Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003; - Nghị định số 35/2005 xử lý kỷ luật cán bộ, công chức Chuyên đề 10 BÁO CÁO ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VÊ TÌN H H UỐ NG PHÁP LUẬT VÀ s DỤNG TÌNH HUỐNG PH Á P LUẬT TRO NG GIẢNG DẠY LUẬT HỌC • • • • THS TRÀN VŨ HẢI Trường Đai hoc Luât Hà Nôi o • • • • I THƠNG TIN CHUẨN BỊ Mục đích điều tra: tìm hiểu thơng tin từ phía người học hiểu biết đánh giá việc sử dụng tình giảng dạy luật học nay, từ đề xuất giải pháp nhằm cải tiến chất lượng giảng dạy học tập Trường Đại học Luật Hà Nội Đối tượng lấy ý kiến: sinh viên hệ đào tạo quy khóa 31, 32 33, theo cách thức lựa chọn ngẫu nhiên Phương pháp lấy ý kiến: theo bảng hỏi Số lượng phiếu điều tra phát thu về: 150 phiếu II KẾT QƯẢ ĐIỀU TRA Hiểu biết tình phương pháp tình Giảng dạy thơng qua tình khơng phải chưa biết đến phần thực trường ĐH Luật HN Ở mức độ khác nhau, giảng viên tiếp cận sử dụng tình để giảng dạy đà ủng hộ từ phía người học Tuy nhiên, nhận thức yêu cầu từ phía người học mơ hồ giảng viên, mục tiêu phần lấy ý kiến để làm rõ điều Khi hỏi liệu phương pháp tình có phải việc giảng dạy học tập thơng qua tình ,huống cụ thể việc vận dụng kiến thức học để giải tình cụ thể, đa số người hỏi trả lời phương pháp tình kết hợp hai yếu tố (chiếm tỷ lệ 85% ), có 4% lựa chọn yếu tố thứ nhất, 11% lựa chọn yếu tố thứ hai Khi đề nghị đánh giá ưu điểm phương pháp tình huống, có 53% số người hỏi cho rằng, phương pháp có ưu điểm bật giúp người học biết cách giải vấn đề thực tiễn, có 32% lại cho phương pháp cách tốt để giúp người học nắm bắt thực tiến tốt Trong đó, có 10% cho rằng, ưu điểm lớn phương pháp làm cho việc học tập trở nên hứng thú Chỉ có số (5%) cho rằng, phương pháp đòi hỏi người học phải tự học nhiều Bên cạnh việc đánh giá ưu điểm, bảng hỏi đề nghị người hỏi đánh giá nhược điểm phương pháp tình Theo đó, nửa số người hỏi cho ràng, nhược điểm lớn phương pháp khơng thích hợp với lớp học có số lượng sinh viên nhiều (chiếm 49% số người hỏi) Với tỷ lệ thấp (32%), người hỏi lại cho rằng, nhược điểm phương pháp cần nhiều thời gian nghiên cứu hon Trong đó, 19% cịn lại cho rằng, việc áp dụng phương pháp làm cho học trở nên thiếu tính hệ thống lý thuyết Khi hỏi tình tốt giảng dạy luật học, đa số người hỏi cho phải tình hàm chứa nội dung lý thuyết mà sinh viên cần nắm bắt (chiếm 70%) Với tỷ lệ thấp hẳn, số người hỏi cho rằng, tình tốt phải tình có thật biên tập cẩn thận (chiếm 16%) phải tình thể bất cập pháp luật (14%) Một yếu tố quan trọng để phương pháp tình thành cơng cách thức để người học giải tình Trong vấn đề này, người hỏi chia thành hai quan điểm cân xứng Nhỉnh chút, với tỷ lệ 55%, người hỏi cho muốn người thứ ba để đánh giá, nhận xét, đưa ý kiến bình luận, số cịn lại (45%) cho nên người (tức nhập vai vào chủ thể tỉnh giải tình với tu cách ấy) tình phưOTig pháp tình áp dụng Một nội dung quan trọng cần tìm hiểu thực tế góc nhìn người học việc áp dụng phương pháp tình trường ĐH Luật HN Đây thông tin vô quan trọng để phát triển phương pháp tình cách có hiệu Khi hỏi mức độ sử dụng tình giảng giảng viên, đa số người hỏi cho rằng, giảng viên thinh thoảng có sử dụng tình (chiếm tỷ lệ 67%) Một số cho rằng, giảng viên thường xuyên sử dụng tình (9%), sử dụng tương đối nhiều (12%) không sử dụng (9%) Khi hỏi loại tình mà sinh viên thường tiếp nhận, nửa người hỏi cho tình mà họ biết ví dụ để minh họa (chiếm 49% sổ người hỏi) Có 29% sinh viên cho ràng, tình mà họ phải làm để chấm điểm Một số người hỏi cho tình họ thường tiếp nhận tình mà giảng viên yêu cầu sinh viên trả lời (chiếm 20%) Chỉ cho rằng, tình mà họ nhận tình đóng vai liên quan đến học (2%) Để đánh giá khả giải tình người học, bảng hỏi đề nghị người hỏi cho biết cách mà họ giải tình Khơng có chênh lệch lớn phương pháp: 38% cho thảo luận nhóm cách mà họ thường dùng để giải tình huống, 35% cho thường thảo luận nhóm với giúp đỡ giảng viên, 27% cịn lại giải tình cách độc lập suy nghĩ Đánh giá mức độ tình mà giảng viên đưa ra, đa số người hỏi cho rằng, tình mức bình thường (64%), sổ cho ràng phức tạp (7%) Một số đáng ý, với mức 18% người hỏi cho ràng, tình đơn giản Trong đó, 11% người hỏi khơng thể đánh giá tình mà họ tiếp nhận Khi hỏi mức độ hài lòng người học cách giải giảng viên, đa số người hỏi cho rằng, việc giải giảng viên chấp nhận (chiếm 71%) Một số cảm thấy hài lịng (chiếm 15%), có 12% phản đối cách giải giảng viên số nhỏ khơng hiểu (2%) Cuối cùng, hỏi thơng qua tình huống, người học thường tiếp nhận học, có 55% số người hỏi cho họ hiểu thêm học Một số đáng kể (33%) cho họ không hiểu nội dung học thơng qua tình huống, số cịn lại (12%) nẩm nội dung học III ĐÁNH GIÁ CHƯNG Từ kết khảo sát đây, rút nhận xét sau: Đa số người hỏi có quan niệm tương đối xác phương pháp tình vai trị quan trọng việc giảng dạy học tập môn pháp luật Tuy nhiên, quan niệm tình dường không giống sinh viên Tần suất sử dụng tình giảng dạy trường ĐH Luật HN mức khiêm tốn, chưa phổ biến đó, chưa đem lại hiệu cao vốn có Các tình mà giảng viên sử dụng thường chi để minh họa cho giảng lý thuyết, phương pháp để truyền tải nội dung lý thuyết Dường tình sừ dụng cịn đơn giản, đó, vai trị giảng viên việc giúp đỡ sinh viên giải tình cịn tương đối mờ nhạt Việc giải triệt để tình quan trọng người học cho thấy khả giảng viên Hiện nay, việc giải tình giảng viên theo cảm nhận người học chưa thỏa đáng PHỤ LỤC MẦU PHIẾU ĐIÈU TRA PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN Nhằm cải tiến phương pháp giảng dạy học tập trường ĐH Luật Hà Nội, Ban chủ nhiệm đề tài “Xây dựng sử dụng tình pháp luật giảng dạy luật học” tiến hành lấy ỷ kiến người học việc sử dụng phương pháp tình Sự chân thành bạn hữu ích cho sinh viên khố sau Đề nghị khoanh tròn vào đầu mục a, b, c trước câu trả lời mà bạn chọn Đối với số câu hỏi, làm theo hướng dẫn nội dung HIỂU BIẾT VÈ TÌNH HUỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG Số TT Phầu lựa chọn trả lời Phần câu hỏi Theo bạn, phương pháp tình gì? a) Là việc giảng dạy học tập thơng qua tình cụ thể b) Là việc vận dụng kiến thức học để giải tình cụ thể c) Cả hai a) Giúp sinh viên nắm bắt thực tiễn tốt Theo bạn, ưu điểm phương pháp tình quan trọng nhất? Theo bạn, nhược điểm lớn phương pháp tình ? a) Thiếu tính hệ thống lý thuyết b) Cần nhiều thời gian c) Khơng thích hợp với lớp học có số lượng sinh viên nhiều Theo bạn, tình tốt giảng dạy luật học? a) Phải tình có thật biên tập cẩn thận b) Phải tình hàm chứa nội dung lý thuyết mà sinh viên cần nắm bắt c) Phải tình thể bất cập pháp luật Bạn muốn giải tình với tư cách: a) Là người (tức bạn nhập vai vào chủ thể tình huống) b) Là người thứ ba quan sát để đánh giá, nhận xét, đưa ý kiến bình luận b) Làm cho việc học tập hứng thú c) Biết cách giải vấn đề thực tiễn d) Làm cho sinh viên phải tự học nhiều VỀ TÌNH HUỐNG VÀ PHƯƠNG PHẢP TÌNH HUỐNG Số TT Phần câu hỏi Qua buổi học, bạn nhận thấy giảng viên sử (lụng tình mức độ nào? a) Những ví dụ để minh họa b) Tình mà giảng viên yêu cầu sv trả lời Loại tình mà bạn thường tiếp nhận là: c) Tình để làm tập chấm điểm d) Tình mà bạn (hoặc khác) đóng vai, có liên quan đến chủ đề học lý thuyết Bạn thường giải a) Độc lập suy nghĩ tình theo cách b) Thảo luận nhóm nào? c) Thảo luận nhóm với giúp đỡ giảng viên Theo bạn, mức độ bình quân tình giảng viên đưa là: 10 a) Hài lòng Bạn thường cảm thấy b) Có thể chấp nhận cách giải c) Không hiểu giảng viên? d) Phản đối 11 Đề nghị bạn cho biết lý mà bạn trả lời câu 10: 12 a) Hiểu rõ thêm nội dung học Thông qua tình huống, b) Nắm nội dung học bạn thường cảm thấy: c) Không hiểu nội dung học Phần lựa chọn trả lời a) Thường xuyên b) Tương đối nhiều c) Thỉnh thoảng d) Hầu không a) Phức tạp b) Đon giản c) Bình thường d) Khơng biết Xin vui lịng cho biết bạn học năm thứ chương trình cử nhân lu ậ t: Cảm ơn bạn tham gia trả lời Chúc bạn học tổt thành công! PHẦN THỨ T TÀI LIỆU THAM KHẢO TAI LIỆU TH AM K HÁO Tiếng Việt Bản án số 236/LHST ngày 27.12.2000, thụ lí số 168 ngày 19.9.2000, TAND Thành phổ Hà Nội Các định trọng tài quốc tế chọn lọc”, Hà Nội, 2007 Đề cương môn học Luật Thương mại Đề cương môn học Luật hành Việt Nam Đề cương mơn học Luật lao động - Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2009 Luật giáo dục Luật doanh nghiệp 2005 Nghiên cứu việc áp dụng phương pháp tình hoạt động giảng dạy môn học Khoa pháp luật kinh tế, Đe tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2003 Trường Đại học Luật Hà Nội TS Lưu Bình Nhưỡng làm chủ nhiệm, tr.97-98 Nghị số 14/2005/NQ-CP Thủ tướng Chính phủ đổi toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2010 ngày 2/11/2005 10 Nguyễn Huy Đẩu - Luật dân tố tụng Việt Nam, Sài Gòn 1968 11 Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đào tạo luật giới giấc mơ Việt Nam Nghề luật nghĩ suy, Nxb Tư pháp 2007 12 http://www.tuoitre.com.vn/Tianvon/Index.aspx? 13 http://www.materials.ac.uk/guides/casestudies.asp T iếng Anh Anita B Szabo, Teaching substantive law through problem based leaming in Hong Kong (Giảng dạy pháp luật nội dung thông qua việc học dựa vấn đề Hồng Kỏng), 11 J Prof Legal Educ 195 1993 Cephas Lumina, Students’ perceptions of the problem method in law: implications for teaching practice (Nhận thức sinh viên ve phương pháp tình luật học: ý nghĩa đoi với thực tiễn giảng dạy), 16 Stellenbosch L Rev Cyinthia Hawkins-León, The socratic method-problem method dichotomy: the debate over teaching method continues (Sự tương phản phương pháp Socratic phương pháp vấn đề: tranh luận xung quan phương pháp giảng dạy tiếp diễn), 1998 B.Y.U Educ & L J David D Gamer, The continuing vitality of the case method in the 21st Century (Sự khẳng định phương pháp tình Thế kỳ 21), 2000 BYU Educ & L R 307 Daniel Rodriguez Administrative law and the case method (Luật hành phương pháp tình huống), 38 Brandeis Law Joumal 303 Eduard Lambert Max Wasserman, The case method in Canda and the possibilities of its adaptation to the civil law (Phương pháp tình Canada khả thích nghi với pháp luật dân sự), 39 Yale L J Edwin w Patterson, The case method in American legal education: its orgigins and objectives (Phươngpháp tình đào tạo luật Mỹ: nguồn gốc mục đích), J Legal Educ Gregory L Ogden, The problem method in legal education (Phương pháp vđVỉ đề đào tạo luật), 34 J Legal Education 654 1984 Herman J.p Nuy Jos H c Moust, Students and problem-based leaming: how well to they fit in? (Sinh viên việc học dựa vẩn đề: họ thích nghi tốt tới mức nào?), J Prof Legal Educ 97 1990 10 James M Dente, A century of case method: an apologia (Một kỳ phương pháp tình huống: khẳng định), Washington Law Revievv, 1974 11.L s Zacharias, Case method and historical inquiry {Phương pháp tình câu hỏi lịch sử), Legal Studies Forum 1987 12.Michael Josephson, Leaming and Evaluation In Law School (Học kiểm tra-đánh giá trường luật), Los Angeles, 1984 13.Myron Moskovítz, Beyond the case method: It’s time to teach with problems (Sau phưomg pháp tình huống: đến lúc giảng dạy với vấn đề), 42 J Legal Educ! 241 14-Myron Moskovitz, From case method to problem method: the evolution of a teacher (Từ phương pháp tình tới phương pháp vấn đề: tiến hỏa người giáo viên), 48 St Louis L J 1025 15 Paul Hovvland, The case method (Phương pháp tình huống), w Res L J 29 1898-1899 16-Rainer Grote, Comparative law and teaching law through the case method in the civil law tradition - a German perspective (Pháp luật so sánh giảng dạy luật phương pháp tình nước có truyền thong dãn luật góc độ Đức), 82 u Det Mercy L Rev 163 17.Stephen J Shapiro, Teaching first-year civil procedure and other intorductory courses by the problem method (Dạy tổ tụng dân năm thứ khỏa giới thiệu khác phương pháp vấn để), 34 Creington L Rev 245 2000-2001; ... luận tình pháp luật phương pháp sừ dụng tình pháp luật giảng dạy luật học 41 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp luật giảng dạy mơn Luật hình 70 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp luật giảng dạy mên Luật. .. 92 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp luật giảng dạy mơn Luật tố tụng dân 110 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp luật giảng dạy môn Luật lao động 137 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp luật giảng dạy. .. Công pháp quốc tế 177 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp luật giảng dạy môn Tư pháp quốc tế 199 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp luật giảng dạy môn Luật thương mại 220 Xây dựng gợi ý sử dụng tình pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng tình huống pháp luật trong giảng dạy luật học ,

Từ khóa liên quan