0

SKKN Rèn kỹ năng viết đoạn văn nghị luận cho học sinh ở bậc THCS

30 23 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2021, 15:56

Chúng tôi khảo sát thực tế bài làm của học sinh ở nhà trường thấy rằng : Trên 50% số học sinh chưa có kỹ năng viết đoạn văn nghi luận. Trên bài làm của hầu hết các em thể hiện việc nắm k[r] (1)A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 Cơ sở lí luận - Hiện nay, dạy học theo định hướng phát triển lực quan điểm bật dự thảo “Đề án đổi chương trình SGK giáo dục phổ thơng sau 2015” Theo đó, môn Ngữ văn coi môn học công cụ Như vậy, trình dạy học Ngữ văn nhằm giúp học sinh hình thành phát triển lực đáp ứng với yêu cầu phát triển xã hội, thông qua việc rèn luyện phát triển kỹ nghe, đọc, nói, viết.Với đặc trưng riêng, mơn Ngữ văn bước hình thành nâng cao lực tiếp nhận văn gồm kỹ nghe đọc, lực tạo lập văn gồm kỹ nói viết Năng lực tạo lập văn gọi Tập làm văn, thể khả vận dụng tổng hợp kiến thức kiểu văn bản, kiến thức tiếng Việt, văn học kỹ thực hành tạo lập văn theo hình thức trình bày miệng viết - Dạy học làm văn thực chất cung cấp cho học sinh kỹ để giao tiếp, lĩnh hội tạo lập văn Bởi vậy, trình giảng dạy, giáo viên việc rèn luyện cho học sinh kỹ như: Phân tích đề, tìm ý lập dàn ý… việc rèn kỹ viết đoạn văn cần đặc biệt quan tâm Vì đoạn văn đơn vị cấu thành nên văn - Xét hệ thống ngôn ngữ tổng thể văn, đoạn văn đơn vị có ý nghĩa quan trọng.Thiếu đoạn có đoạn viết khơng tốt ảnh hưởng đến văn.Vì thế, để góp phần nâng cao chất lượng việc sử dụng ngôn ngữ học tập giao tiếp hàng ngày học sinh giáo viên dạy mơn Ngữ văn trình giảng dạy cần ý rèn kỹ viết đoạn cho em 2 Cơ sở thực tiễn (2)quen thuộc với giáo viên học sinh trình học tập, xây dựng trình bày luận điểm cơng việc học sinh thường cảm thấy khó ngại; cịn q trình giảng dạy, nhiều giáo viên định hướng để học sinh từ chỗ chưa biết, chưa thành thạo cách làm đến chỗ biết làm làm thành thạo - Thực tế việc dạy học làm văn nhà trường bậc THCS cho thấy, dạy thể loại văn nghị luận chưa thật trọng đến rèn cho học sinh kỹ viết đoạn văn Chính dẫn đến tình trạng có nhiều văn khơng có kết cấu rõ ràng mạch lạc, viết khơng lơgíc, khơng thể quan điểm, tư tưởng, thái độ người viết trước vấn đề cần bàn bạc, trao đổi - Trong trình làm kiểm tra lớp kiểm tra học kì, thi tuyển vào lớp 10 môn Ngữ văn nhiều năm qua, học sinh làm văn nghị luận nhiều hạn chế Bài làm em thường sơ sài, chung chung, lan man, vừa thừa, vừa thiếu, có xa đề, lạc đề Chính vậy,việc rèn kỹ viết đoạn văn cho học sinh cần thiết - Xuất phát từ sở thực tiễn trên, giáo viên dạy văn cấp THCS, thân tơi ln cố gắng phát huy tính tích cực, tự giác học sinh theo tinh thần đổi phương pháp dạy học.Việc “Rèn kỹ viết đoạn văn nghị luận cho học sinh bậc THCS” vấn đề đưa trao đổi đồng nghiệp nhằm cao hiệu giảng dạy môn Ngữ văn nhà trường Vậy làm để học sinh có văn nghị luận với hành văn trơi chảy, lơgic, mạch lạc ? Đó câu hỏi nhiều giáo viên dạy môn Ngữ văn đặt mong muốn tìm hướng giải Xuất phát từ lí trên, tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Rèn kỹ viết đoạn văn nghị luận cho học sinh bậc THCS”, với hi vọng góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng dạy học làm văn nói chung văn nghị luận nói riêng II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Dựa sở lý luận thực tiễn dạy học kiểu nghị luận để rèn luyện kỹ xây dựng đoạn văn trình bày luận điểm cho học sinh - Góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học làm văn nói chung rèn kỹ xây dựng đoạn văn trình bày luận điểm cho học sinh nói riêng III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Rèn kĩ xây dựng đoạn văn trình bày luận điểm học sinh THCS IV.ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU - Phần lớn học sinh khối lớp 7, - bậc THCS V.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (3)- Tổng hợp - Thống kê - Thực nghiệm sư phạm VI PHẠM VI - Phạm vi nghiên cứu trường THCS giảng dạy Kết hợp điều tra đối tượng học sinh số trường quận (4) B PHẦN NỘI DUNG Chương I MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm đoạn văn Đoạn văn khái niệm tồn nhiều cách hiểu khác Những cách hiểu tập trung vào hai hướng chính: + Hướng thứ xem đoạn văn phân đoạn hồn tồn mang tính chất hình thức + Hướng thứ hai quan niệm đoạn văn phân đoạn nội dung, phân đoạn ý Tuy nhiên, cách hiểu cần kết hợp hai quan niệm làm một, tức xem đoạn văn vừa phân đoạn nội dung, vừa phân đoạn hình thức Ở nhà trường, với mục đích rèn luyện cho học sinh biết cách chia văn ý rõ ràng, minh bạch, nghiên cứu đoạn văn lần xuống dòng đoạn văn gồm hai câu trở lên, diễn đạt ý tương đối hoàn chỉnh Như vậy, cần hiểu khái niệm đoạn văn sau: + Hình thức: Đoạn văn phần văn tính từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng Hay nói cách khác đoạn văn phần của văn nằm hai chỗ chấm xuống dòng + Nội dung: Đoạn văn diễn đạt nội dung ý trọn vẹn vấn đề + Từ ngữ câu đoạn văn: * Đoạn văn thường có từ ngữ chủ đề câu chủ đề Từ ngữ chủ đề từ ngữ dùng làm đề mục từ ngữ lặp lại nhiều lần thường từ, đại từ, từ đồng nghĩa nhằm trì đối tượng biểu đạt Câu chủ đề mang nội dung khái quát, lời lẽ ngắn gọn, thường đủ hai thành phần đứng đầu cuối đoạn văn Các câu đoạn văn có nhiệm vụ triển khai làm sáng tỏ chủ đề đoạn văn + Cách trình bày nội dung đoạn văn:Thơng thường theo cách diễn dịch, quy nạp, song hành, tổng - phân - hợp, móc xích (5)1.2 Khái niệm đoạn văn nghị luận 1.2.1 Văn nghị luận * Thế văn bảnnghị luận ? - Theo từ điển Tiếng Việt, nghị luận bàn đánh giá cho rõ vấn đề - Loại văn dùng để phát biểu tư tưởng, quan niệm vấn đề thuyết phục người nghe đồng tình với gọi văn nghị luận Như vậy, văn nghị luận văn viết nhằm xác lập cho người đọc, người nghe tư tưởng, quan điểm Muốn thế, văn nghị luận phải có luận điểm rõ ràng, có lí lẽ dẫn chứng thuyết phục * Thế luận điểm văn nghị luận? - Luận điểm tư tưởng, quan điểm người viết thể nghị luận Nếu văn nghị luận khơng rõ luận điểm khơng tốt lên vấn đề, ý không mạch lạc, thiếu sức thuyết phục người đọc - Trong văn nghị luận, luận điểm phần vấn đề, ý trình bày đoạn văn theo trình tự định - Mỗi luận điểm cần nêu lên rõ ràng thường thể câu chủ đề đứng đầu cuối đoạn Nhưng có đoạn văn khơng có câu chủ đề xác định luận điểm dựa vào nội dung đoạn văn - Mỗi luận điểm cần có luận cứ lí thuyết thực tiễn luận điểm rõ ràng, có sức thuyết phục 1.2.2 Đoạn văn nghị luận - Đoạn văn nghị luận phần văn nghị luận - Yêu cầu đoạn văn nghị luận: + Đoạn văn phải yêu cầu mặt hình thức cách thức diễn đạt nội dung chọn quy nạp, diễn dịch, tổng - phân - hợp, móc xích + Đoạn văn phải thể rõ ràng, xác nội dung luận điểm câu chủ đề Trong đoạn văn trình bày luận điểm, câu chủ đề thường đặt vị trí đoạn diễn dịch cuối đoạn quy nạp + Đoạn văn cần có đủ luận cần thiết, tổ chức lập luận theo trật tự hợp lí để làm bật luận điểm + Đoạn văn cần có diễn đạt sáng, hấp dẫn để trình bày luận điểm có sức thuyết phục + Đoạn văn phải có thống chặt chẽ mặt nơi dung (6) - Cấu trúc thường gặp đoạn văn nghị luận: + Đoạn quy nạp + Đoạn diễn dịch + Đoạn song hành + Đoạn tổng- phân- hợp + Đoạn móc xích Trong văn bản, văn nghị luận, ta thường gặp đoạn văn có kết cấu (cách lập luận) phổ biến: diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp bên cạnh cách lập luận suy luận nhân quả, suy luận tương đồng, suy luận tương phản, đòn bẩy, nêu giả thiết… - Đoạn diễn dịch cách trình bày ý từ khái quát đến cụ thể Câu chủ đề mang ý nghĩa khái quát đứng đầu đoạn, câu lại triển khai nội dung chi tiết cụ thể ý tưởng chủ đề Các câu triển khai thực thao tác giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận; kèm nhận xét, đánh giá bộc lộ cảm nhận người viết - Đoạn quy nạp cách trình bày ý ngược lại với diễn dịch - từ ý chi tiết, cụ thể đến ý khái quát Câu chủ đề nằm cuối đoạn Các câu trình bày thao tác minh họa, lập luận, cảm nhận rút nhận xét, đánh giá chung - Đoạn tổng - phân - hợp phối hợp diễn dịch với quy nạp Câu mở đoạn nêu ý khái quát bậc một, câu khai triển ý khái quát, câu kết đoạn ý khái quát bậc hai mang tính chất nâng cao, mở rộng Những câu khai triển thực thao tác giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận, nhận xét nêu cảm tưởng, để từ đề xuất nhận định chủ đề, tổng hợp lại, khẳng định thêm giá trị vấn đề Khi viết đoạn văn tổng - phân - hợp, cần biết cách khái quát, nâng cao để tránh trùng lặp hai câu chốt đoạn - Đoạn lập luận tương đồng cách trình bày đoạn văn có so sánh tương tự dựa ý tưởng: so sánh với tác giả, đoạn thơ, đoạn văn,… có nội dung tương tự nội dung nói đến (7) - Đoạn lập luận theo suy luận nhân có cách: Trình bày ngun nhân trước, kết sau Hoặc ngược lại kết trước, trình bày nguyên nhân sau - Đoạn lập luận địn bẩy cách trình bày đoạn văn mở đầu nêu nhận định, dẫn câu chuyện đoạn thơ văn có nội dung gần giống trái với ý tưởng (chủ đề đoạn) tạo thành điểm tựa, làm sở để phân tích sâu sắc ý tưởng đề Các câu đoạn văn đoạn phải có liên kết chặt chẽ với nội dung hình thức: - Về nội dung: + Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung văn bản, câu phải phục vụ chủ đề chung đoạn văn (Liên kết chủ đề) + Các đoạn văn câu phải xếp theo trình tự hợp lí (Liên kết lơgic) - Về hình thức: * Các câu, đoạn văn phải liên kết với số biện pháp như: + Phép lặp: Lặp lại đầu câu đứng sau từ ngữ có câu trước + Phép thế: Sử dụng câu đứng sau từ ngữ có tác dụng thay từ ngữ có câu trước + Phép nối: Sử dụng câu đứng sau từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước + Phép đồng nghĩa, trái nghĩa liên tưởng: Sử dụng câu đứng sau từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa trường liên tưởng với từ ngữ cho câu trước ( SGK Ngữ văn tập trang 43). Tất kiến thức lí thuyết sở để thực sáng kiến kinh nghiệm Bên cạnh tơi khảo sát thực trạng kĩ viết đoạn văn học sinh lớp 7, bậc THCS để có giải pháp thực hợp lí, hiệu (8)Chương II THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN CỦA HỌC SINH Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ. 2.1.Đặc điểm tình hình 2.1.1.Về phía giáo viên: - Ưu điểm: Nhìn chung đơi ngũ giáo viên có trình độ chun mơn vững vàng, đạt chuẩn so với yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo Các thầy cô giáo viên nhiệt tình, tận tụy với cơng việc, có lịng yêu nghề mến trẻ Họ ý thức rõ việc rèn kỹ viết đoạn văn, kỹ viết tập làm văn cho học sinh chương trình Ngữ văn 7,8 cần thiết, đồng thời nắm khó khăn học sinh thực cơng việc Phần lớn giáo viên tích cực đổi phương pháp dạy học bước đầu thu số kết quan trọng việc rèn kỹ viết đoạn văn cho học sinh THCS - Hạn chế: Bên cạnh ưu điểm trên, đôi ngũ giáo viên tồn số hạn chế cần khắc phục Nhiều giáo viên sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống, giáo viên thuyết giảng nhiều học sinh tiếp cận cách thụ động kiến thức.Vì học sinh xác định vấn đề nghị luận, trình bày vấn đề nghị luận cịn chưa rõ 2.1.2.Về phía học sinh: - Kỹ dùng từ, đặt câu chưa Chưa nắm kiến thức đoạn văn, cách diễn đạt lủng củng, tối nghĩa - Nhận thức số em học sinh chậm, không xác định mức môn Các em lười viết Tập làm văn - Một số học sinh đến lớp không ý nghe giảng, phần chuẩn bị nhà đối phó, nhiều em khơng làm tập 2.2 Thực trạng học sinh bậc trung học sở viết đoạn văn nghị luận (9)chỉnh Học sinh viết chưa hiểu kĩ đề nên hay bị sai lệch Việc phân phối thời gian, số lượng câu cho đoạn, ý lớn, ý nhỏ chưa rõ ràng, cụ thể Cho nên, có nhiều trường hợp viết thừa thiếu chưa xác định cụ thể đề tài, chủ đề đoạn văn Quá trình lập luận, trình bày chưa chặt chẽ, lơ gíc, sinh động Chưa biết vận dụng nhiều phương pháp liên kết đoạn văn nhiều đoạn văn Vì đoạn văn thường hay đơn thuần, nhàm chán Phần lớn học sinh chưa biết sử dụng ngôn ngữ cho phù hợp với kiểu văn bản, đặc biệt phong cách văn Để có đầy đủ sở thực tế cho đề tài nghiên cứu mình, tơi thực khảo sát học sinh khối qua đề sau: Đề bài: Viết đoạn văn theo cách diễn dịch nên rõ vai trò sách đời sống người. Chúng khảo sát thực tế làm học sinh nhà trường thấy : Trên 50% số học sinh chưa có kỹ viết đoạn văn nghi luận Số học sinh có khả dựng đoạn xử lí yêu cầu đề 22,6%, số học sinh đạt giỏi 15,2 % - số cần quan tâm việc học phân môn làm văn nhà trường THCS KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRƯỚC KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Phân loại Lớp Giỏi Khá Trung bình yếu, SL % SL % SL % SL % 8A (32hs) 18,8 12 37,5 11 34,4 9,3 9B ( 24hs) 12,5 37,5 10 41,7 8,3 Qua kết khảo sát nhận thấy số học sinh chưa có kĩ viết đoạn cịn nhiều, số học sinh có kĩ viết đoạn thành thạo cịn Trên làm hầu hết em thể việc nắm khái niệm đoạn văn, từ ngữ chủ đề, câu chủ đề đoạn văn, cách trình bày đoạn văn cịn khơng theo u cầu (10)lạc chặt chẽ Các ý lộn xộn, ý lớn ý nhỏ khơng theo trình tự hợp lí Đầu đoạn văn khơng viết hoa lùi đầu dịng, dịng khác thị thụt vào tùy tiện (11) Chương III CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 3.1 Một số định hướng hướng dẫn học sinh viết đoạn văn nghị luận 3.1.1 Một số định hướng chung Khi làm văn nghị luận không dừng chỗ tìm luận điểm Người làm cịn phải tiếp tục thực bước khó khăn quan trọng khác: trình bày luận điểm mà tìm Khơng biết trình bày luận điểm mục đích nghị luận khơng thể đạt được, cho dù người làm tập hợp đủ quan điểm, ý kiến cần thiết cho việc giải vấn đề Để giúp học sinh lĩnh hội hoàn thành tri thức kỹ thực hành viết đoạn văn trình bày luận điểm người giáo viên có vai trị quan trọng Giáo viên phải tìm cách thức tổ chức dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí, hồn cảnh, trình độ học sinh để đem lại hiệu cao Giáo viên cần lưu ý học sinh kết cần đạt mục tiêu phải đến, tiêu chí tự kiểm tra, đánh giá.Tùy đối tượng học sinh cụ thể mà giáo viên vận dụng phương pháp, cách thức khác Có thể tổ chức thảo luận nhóm, nêu vấn đề, … tổ chức dạy học để mang lại hiệu cao Giáo viên tuyệt đối không áp đặt học sinh phải suy nghĩ, diễn đạt giống Nếu học sinh có ý kiến sai sót, giáo viên cần uốn nắn kịp thời, phải để em không hào hứng, tự tin luyện tập Tóm lại, muốn làm tốt đoạn văn, văn nghị luận, học sinh phải nắm chất, đặc điểm, phương pháp, cách xây dựng đoạn văn nghị luận 3.1.2 Một số định hướng cụ thể * Cấu trúc chương trình Số lượng tiết rèn kĩ viết đoạn văn nghị luận chương trình Ngữ văn THCS khơng nhiều: + Lớp 7: Tiết 94: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh + Lớp 8: Tiết 100: Viết đoạn văn trình bày luận điểm Tiết 102: Luyện tập xây dựng trình bày luận điểm Như vậy, để rèn luyện kỹ viết đoạn văn nghị luận cho học sinh phải nhiều hình thức: thơng qua học lí thuyết, luyện tập, ơn tập, tiết kiểm tra, trả * Định hướng cách viết đoạn nghị luận (12)Bước 1: Xác định yêu cầu đề Căn vào yêu cầu đề bài, xác định rõ nội dung cần trình bày đoạn gì? (Nội dung “gói” câu chủ đề Và định hướng để viết câu cịn lại) Nội dung trình bày theo cách nào, có u cầu khác hình thức, ngữ pháp Bước 2: Xác định câu chủ đề cho đoạn văn Câu chủ đề câu nêu ý đoạn văn, câu đặc biệt quan trọng Khi viết đoạn cần ý đọc kĩ đề, xác định yêu cầu đề, từ xác định câu chủ đề Có đề khơng cho sẵn câu chủ đề, có đề cho sẵn câu chủ đề, có đề yêu cầu sửa câu có lỗi thành câu dùng câu làm câu chủ đề, có đề lại có phần dẫn ý, dựa vào ta xác định câu chủ đề Bước 3: Tìm ý cho đoạn ( Triển khai ý): Khi xác định câu chủ đề đoạn văn, cần vận dụng kiến thức học có liên quan để phát triển chủ đề thành ý cụ thể, chi tiết Nếu bỏ qua thao tác này, đoạn văn dễ rơi vào tình trạng lủng củng, quẩn ý Bước 4: Viết ý thành đoạn văn: Trên sở ý vừa tìm, viết thành đoạn văn Căn vào yêu cầu kiểu diễn đạt để xác định vị trí câu chủ đề cách lập luận đoạn văn Ngồi cịn đảm bảo yêu cầu ngữ pháp (nếu có) 3.2 Một số hình thức rèn luyện kỹ viết đoạn văn nghị luận 3.2.1 Rèn kỹ dạy lý thuyết Rèn luyện kỹ lý thuyết thực theo bước sau: - Bước 1: Hình thành kiến thức Giáo viên chọn ngữ liệu đoạn văn nghị luận sách giáo khoa sách giáo khoa, hướng dẫn học sinh phân tích mẫu, tổng hợp rút kết luận Đây phần trọng tâm dạy lý thuyết Giáo viên lấy ngữ liệu cụ thể; tổ chức, hướng dẫn em thảo luận phân tích ngữ liệu; dẫn dắt để học sinh tự khái quát lên khái niệm đoạn văn Sau đó, giáo viên củng cố, khắc sâu kiến thức Như vậy, thông qua phần hướng dẫn tập, giáo viên hình thành cho học sinh số kỹ kiến thức bản.Tuy nhiên cần tránh biến dạy TLV thành dạy tác phẩm văn học để không sa đà, đánh mục tiêu dạy TLV, giáo viên phải ý yếu tố tích hợp - Bước 2: Hướng dẫn luyện tập (13)thức Đồng thời, giáo viên đặt tập đoạn văn để bước đầu giúp học sinh thực hành kỹ viết đoạn văn Như vậy, từ học lý thuyết thơng qua hệ thống tập để bước đầu thực hành kỹ viết đoạn văn cho học sinh 3.2.2 Rèn kỹ luyện tập Rèn kỹ luyện tập thực theo bước sau: Bước 1: Ôn lại lý thuyết đoạn văn GV yêu cầu HS tái lại kiến thức đoạn văn nói chung, đoạn văn nghị luận nói riêng để làm sở cho thực hành Bước 2: Tổ chức thực hành - Ở bước này, tùy theo yêu cầu cần đạt khối lớp mà giáo viên chọn tập viết đoạn văn nghị luận cho hợp lí (Bài tập sách giáo khoa tập khác giáo viên đặt ra) - Giáo viên hướng dẫn học sinh xác định yêu cầu cần đạt nội dung hình thức đoạn văn nghị luận - Giáo viên cho học sinh làm việc cá nhân hoạt động nhóm Nếu tổ chức hoạt động nhóm, giáo viên cần chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, nhóm làm tập nhóm tập khác Giáo viên người hướng dẫn, đạo Sau thảo luận viết xong đoạn văn, nhóm trình bày kết Bước 3: Giáo viên tổng hợp ý kiến, nhận xét, đánh giá, phát sửa lỗi 3.2.3 Rèn kỹ trả bài Trong phân phối chương trình Làm văn THCS, trả Tập làm văn phân bố sau viết Mục đích trả giúp học sinh vừa củng cố kiến thức kiểu bài, kĩ viết bài, vừa thấy mặt ưu điểm hạn chế viết, hướng khắc phục, sửa chữa để hoàn thiện viết sau Sau kiểm tra văn nghị luận, tiết trả giáo viên nên quan tâm đến kỹ viết đoạn văn học sinh Rèn kỹ trả thực theo bước sau: Bước 1: Giáo viên nêu đoạn văn có chứa lỗi sai Bước 2: Yêu cầu học sinh phát phân tích lỗi hình thức, nội dung Bước 3: Giáo viên giúp học sinh lựa chọn cách sửa lỗi hợp lý yêu cầu học sinh viết lại đoạn văn theo yêu cầu (14)3.3 Một số kĩ cần rèn để viết đoạn văn nghị luận 3.3.1 Nêu luận điểm Làm để nêu rõ luận điểm? - Để nêu rõ luận điểm, người làm văn cần tập viết thật tốt câu chủ đề đoạn văn Các đoạn văn nghị luận thường có câu chủ đề Câu chủ đề có nhiệm vụ thơng báo luận điểm đoạn văn cách rõ ràng, xác.Trong đoạn văn nghị luận, câu chủ đề phải viết cho thật gọn gàng, rõ ý.Trong đời sống thực tế, câu chủ đề thường phải nhắc lại phần câu hỏi.Tương tự thế, nên diễn đạt câu chủ đề cho gần gũi, không tách rời, không xa cách với hình thức diễn đạt đề - Trong đoạn văn trình bày luận điểm, câu chủ đề thường đặt vị trí đoạn văn diễn dịch cuối đoạn văn quy nạp Có trường hợp câu chủ đề đặt đoạn, đoạn kết hợp diễn dịch quy nạp, khơng có câu chủ đề (chủ đề hiểu ngầm, tốt lên từ tồn nội dung đoạn văn) 3.3.2 Trình bày luận để làm sáng tỏ luận điểm. Làm để làm sáng tỏ luận điểm? - Một luận điểm thực sáng tỏ trở nên đáng tin cậy bảo đảm lí lẽ chứng xác thực mà ta gọi luận cứ.Trong đoạn văn nghị luận, hạt nhân luận điểm luận khối chất nguyên sinh dùng để ni luận điểm.Có nghĩa là, luận khơng cần phù hợp với lẽ phải thật mà phải phù hợp với luận điểm đủ để làm cho luận điểm trở nên hoàn toàn sáng rõ - Giống luận điểm văn, luận đoạn văn cần xếp theo trình tự hợp lí.Việc đặt luận điểm luận thành hệ thống có sức thuyết phục, nhằm làm sáng tỏ vấn đề nghị luận gọi lập luận Lập luận coi chặt chẽ luận điểm luận có liên kết khăng khít với nhau, lí lẽ sau kế thừa thành lí lẽ trước, lí lẽ trước dẫn đến lí lẽ sau, theo trật tự chắn, bác bỏ Mặt khác, q trình lập luận có thêm sức lơi người viết, người nói biết cách xếp luận điểm luận khiến cho toàn văn dòng chảy liên tục, quan điểm, ý kiến người viết trì lúc nâng cao 3.3.3 Phối hợp nêu luận điểm trình bày luận cứ (15)Tuy nhiên, học sinh lớp 8, nên tập trung vào dạng đoạn văn nghị luận phổ biến dễ tập làm diễn dịch quy nạp; học sinh lớp tập trung vào đoạn tổng - phân - hợp 3.3.4 Kĩ chuyển đoạn, liên kết đoạn Trong thực tế, thách thức, mà nhiều học sinh thường gặp làm tập làm văn, văn nói chung, văn nghị luận nói riêng, có nhiều đoạn văn (nhiều luận điểm) liên tiếp nối Làm có gắn bó chúng, kĩ chuyển đoạn Vậy học sinh cần phải hiểu rằng: chuyển đoạn công việc nhằm liên kết đoạn văn viết với đoạn văn vừa viết xong Người làm văn chuyển đoạn cách tự nhiên xác định mối liên quan với nhau, khác biệt đoạn văn viết với đoạn văn vừa viết xong Có hiểu vậy, người viết tìm cách chuyển đoạn linh hoạt, hợp lí, tự nhiên để tạo gắn kết Ngoài tác dụng trên, việc chuyển đoạn, làm tốt, cịn có khả làm cho đoạn văn, từ đầu, gây ấn tượng hơn, ý nhiều 3.3.5 Đảm bảo hình thức đoạn văn - Như nói, hình thức: đoạn văn thường gồm nhiều câu văn, chữ viết hoa lùi đầu dòng kết thúc dấu chấm xuống dòng Đối với văn viết mà học sinh đọc dấu hiệu hình thức đơn giản, nhận Song viết đoạn văn, học sinh lại hay mắc lỗi hình thức khơng lùi đầu dịng, chí cịn gạch đầu dịng.Vì vậy, giáo viên cần ý hướng dẫn nhắc nhở học sinh từ thao tác đơn giản viết hoa chữ lùi dầu dòng Như vậy, viết đoạn văn trình bày luận điểm, cần ý: (1) Thể rõ ràng, xác nội dung luận điểm câu chủ đề (2) Tìm đủ luận cần thiết, tổ chức lập luận theo trật tự hợp lí để làm bật luận điểm (3) Diễn đạt sáng, hấp dẫn để làm cho trình bày luận điểm có sức thuyết phục cao 3.4 Một số dạng tập vận dụng 3.4.1 Bài tập rèn kĩ xác định luận điểm đoạn văn nghị luận (Thường sử dụng học lí thuyết cách làm văn nghị luận) Bước 1: Giáo viên cung cấp ngữ liệu đoạn văn nghị luận có câu chủ đề (16)GV định hướng cho học sinh phân tích kết cấu đoạn văn theo số câu hỏi: + Đoạn văn trình bày luận điểm nào? + Câu nói lên ý chung tồn đoạn? + Vị trí câu đoạn văn? Mối quan hệ câu với câu cịn lại? Chỉ mơ hình cấu trúc đoạn văn? Giáo viên tham khảo tập sau: Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu bên dưới: Đoạn 1: Tiếng Việt có đặc sắc thứ tiếng đẹp, thứ tiếng hay. Nói có nghĩa nói rằng: tiếng Việt thứ tiếng hài hòa mặt âm hưởng, điệu mà tế nhị, uyển chuyển cách đặt câu Nói thế cũng có nghĩa nói rằng: tiếng Việt có đầy đủ khả để diễn đạt tình cảm, tư tưởng người Việt Nam để thỏa mãn cho yêu cầu đời sống văn hóa nước nhà qua thời kì lịch sử (Đặng Thai Mai - Tiếng Việt, biểu hùng hồn sức sống dân tộc) Đoạn 2: Nước ông nước Đại Việt "vốn xưng văn hiến lâu" Nước của ông lãnh thổ riêng biệt với "cõi bờ sông núi chia" "phong tục Bắc Nam khác" Nước ông trị riêng biệt, "cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên đàng làm đế phương" Nước ơng đỉnh cao trí tuệ tài với "những hào kiệt không thiếu". (Vũ Khiêu - Người trí thức Việt Nam qua chặng đường lịch sử) a Xác định luận điểm đoạn văn Luận điểm thể câu văn nào? b Xác định cách trình bày nội dung đoạn văn * Gợi ý trả lời: - Đoạn 1: Đây đoạn văn diễn dịch, câu chủ đề (câu nêu luận điểm) đứng đầu đoạn văn:"Tiếng Việt có đặc sắc thứ tiếng đẹp, thứ tiếng hay" (17)3.4.2 Bài tập rèn kĩ viết câu chủ đề đoạn văn nghị luận (Thường sử dụng luyện tập làm văn nghị luận) Giáo viên tham khảo hai cách sau: + Cách 1: Giáo viên cung cấp đoạn văn nghị luận mẫu, đoạn văn có chứa câu chủ đề, yêu cầu học sinh xác định luận điểm đoạn văn (dựa vào nội dung trình bày đoạn văn) Từ luận điểm xác định, học sinh trình bày luận điểm câu văn (câu chủ đề) Sau đó, tùy theo yêu cầu hình thức trình bày mà học sinh đặt câu chủ đề vị trí khác đoạn văn cho + Cách 2: Giáo viên cung cấp câu chủ đề, yêu cầu học sinh viết đoạn văn nghị luận có câu chủ đề theo cách trình bày nội dung khác (như diễn dịch, quy nạp) Giáo viên tham khảo tập sau: Cho đoạn văn sau: "Thì giờ" cách nói thời gian.Thời gian khơng phải vật cụ thể mà ta trơng thấy, cầm lấy được.Thời gian khái niệm vơ hình.Vậy mà vế bên câu tục ngữ, dân gian lại lấy "vàng, bạc" vật chất cụ thể, hữu hình để so sánh với thời gian Cho nên, cách so sánh cụ thể hóa giá trị thời gian để người thấy tầm quan trọng nó."Vàng, bạc" kim loại quý, có giá trị cao đời sống xã hội loài người Xưa nay, người đời chẳng hay nói "đắt vàng sao"? Vàng có giá trị, sống, người đủ ăn, đủ mặc, cải dư thừa, người ta thường hay mua vàng để dành, phòng lúc ốm đau, tuổi già, có việc quan trọng nhà cần dùng đến.Vàng, bạc dùng làm đồ trang sức tô điểm vẻ đẹp cho người Muốn có vàng, người lao động phải làm việc chăm giỏi, dành dụm, tiết kiệm.Vàng, bạc đâu dàng đến với người.Vậy dân gian lại dùng lối so sánh khẳng định:"Thì vàng bạc" khơng để khẳng định thời gian quý vàng, bạc; mà nữa: thời gian vàng, bạc Nếu bàn kĩ thời gian cịn q vàng, bạc, vàng, bạc làm được, cịn thời gian "hơm nay" qua, khơng thể làm lại thời gian "hôm nay" qua Không qua trở lại - Hãy viết câu chủ đề đoạn văn: + Câu chủ đề đứng đầu đoạn + Câu chủ đề đứng cuối đoạn (18)* Gợi ý: - Luận điểm đoạn văn trên: Thời gian quý vàng, bạc - Học sinh viết câu chủ đề: "Thời gian quý vàng, bạc" hai vị trí khác đoạn văn + Nếu câu chủ đề đứng đầu đoạn văn đoạn văn diễn dịch + Nếu câu chủ đề đứng cuối đoạn văn đoạn văn quy nạp Đối với đoạn quy nạp, câu chủ để kết luận thêm vào từ ngữ ý khái quát, tổng hợp, thâu tóm vấn đề như: vậy, tóm lại, cho nên, - Trình tự xếp luận đoạn văn trên: + Khái niệm thời gian + Vàng, bạc lại quý? + Tác dụng nghệ thuật so sánh "Thời gian vàng" + Nâng cao hơn: Thời gian quý vàng, bạc 3.4.3 Bài tập rèn kĩ xây dựng hệ thống luận để làm sáng tỏ luận điểm (Thường sử dụng luyện tập làm văn nghị luận, trả bài) - Bước 1: Giáo viên nêu vấn đề nghị luận (đề bài) - Bước 2: Yêu cầu học sinh xác định luận điểm - Bước 3: Giáo viên hướng dẫn học sinh xây dựng hệ thống luận để làm sáng tỏ luận điểm + Liệt kê luận + Chọn lọc, xếp luận theo trình tự hợp lí Giáo viên tham khảo tập sau: Để giải thích chứng minh cho luận điểm: "Thiên tài từ cần mẫn", bạn chuẩn bị luận sau: a Go-rơ-ki nói: "Thiên tài lao động Thiên phú giống đốm lửa, lụi tắt, bùng cháy Và cách làm cho trở thành rừng lửa có một, lao động lao động" b Lê-ô-na Vanh-xi họa sĩ tài danh nước Ý thời Phục hưng Lúc nhỏ, ông theo học Phlô-ki-ô Thầy giáo đầu không dạy ông sáng tác tác phẩm mà bắt ơng vẽ trứng Ơng vẽ hết đến khác, thầy bắt ông phải vẽ nữa.Vẽ liền lúc mười ngày để luyện tay, luyện mắt Nhờ vậy, sau ông trở thành bậc thầy (19)phong cảnh, vừa tập vẽ Ông cố gắng suy xét, thể nghiệm, không ngơi nghỉ Và cuối trở thành họa sĩ tài danh d Frank-lin nói: "Bạn có u sống khơng? Vậy đừng lãng phí thời gian Vì thời gian tài liệu tạo nên sống" e Trai-cơp-xki nói: "Dù người có địa vị cao khơng lao động gian khổ khơng khơng làm nên nghiệp lớn mà thành tích bình thường khơng đạt được" f Phạm Ngũ Lão vốn người đan sọt làng Phù Ủng Một hôm, ông vừa ngồi đan sọt vừa mải nghĩ đến việc nước mà đoàn quân Hưng Đạo Vương đến mà ơng khơng hay biết; bị lính đâm giáo vào đùi, ông thản nhiên Hưng Đạo Vương hay chuyện, thu nhận ông làm tướng Về sau, Phạm Ngũ Lão trở thành danh tướng đời Trần - Theo em, luận khơng có tác dụng phục vụ cho luận điểm? Vì sao? - Sắp xếp lại luận viết thành đoạn văn hoàn chỉnh * Gợi ý: - Luận điểm cần giải thích làm sáng tỏ: "Thiên tài từ cần mẫn" Luận điểm hiểu lao động cần mẫn yếu tố quan trọng để tạo nên thiên tài Bởi luận cứ: d, f khơng có tác dụng phục vụ cho luận điểm - Sắp xếp lại luận theo trình tự: a e, b, c - Trên sở xác định luận cần thiết hợp lí, HS viết đoạn văn trình bày luận điểm 3.4.4 Bài tập rèn kĩ viết đoạn văn nghị luận (Thường sử dụng luyện tập làm văn nghị luận, kiểm tra, trả bài) Giáo viên cho vấn đề nghị luận (đề bài) - Bước 1: Yêu cầu học sinh xác định luận điểm - Bước 2: Yêu cầu học sinh viết câu chủ đề (câu nêu luận điểm) - Bước 3: Giáo viên hướng dẫn học sinh xây dựng hệ thống luận để làm sáng tỏ luận điểm + Liệt kê luận + Chọn lọc, xếp luận theo trình tự hợp lí - Bước 4: Học sinh lựa chọn cách trình bày luận điểm theo yêu cầu của giáo viên - Bước 5: Học sinh thực hành viết đoạn văn sở thực bước 1, 2, 3, - Bước 6: Đọc, sửa chữa (20)- Khi viết đoạn văn, tùy thuộc vào vấn đề cần nghị luận mà người viết lựa chọn kiểu kết cấu phù hợp - Đoạn văn phải đảm bảo yêu cầu chung nội dung hình thức Giáo viên tham khảo tập sau: Bài tập 1: Cho câu chủ đề: "Lịch sử ta có nhiều kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước nhân dân ta" Em viết đoạn văn (từ 8đến 10 câu) theo cách diễn dịch quy nạp để triển khai câu chủ đề * Gợi ý: - Trong đoạn văn diễn dịch, câu chủ đề đứng đầu đoạn, câu triển khai vấn đề, làm sáng tỏ cho luận điểm * Đoạn văn tham khảo viết theo cách diễn dịch: Lịch sử ta có nhiều kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta Đất nước ta vốn nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên quý giá bị kẻ thù nhịm ngó rắp tâm xâm lược Nhưng chưa dân ta cam chịu cảnh nô lệ lầm than, chưa chịu bó tay nhìn giặc tràn sang xâm lấn Từ năm 40, Hai Bà Trưng với nỗi hận nợ nước thù nhà phất cờ dậy đánh đuổi tên Thái thú Tô Định nhà Hán Sau Hai Bà Trưng cịn có Phùng Hưng, Mai Thúc Loan, liên tục dậy chống ách đô hộ phong kiến Trung Quốc Và đến năm 938, với chiến thắng Bạch Đằng lịch sử, Ngô Quyền khẳng định quyền tự chủ đất nước, đưa giang san vào kỉ nguyên Sau Ngô Quyền, tinh thần yêu nước cha ông tiếp tục thể đậm nét nhiều chiến thắng lớn Đó ba lần đánh đuổi giặc Mơng - Ngun vua tơi nhà Trần…Đó đại chiến mùa xuân 1789 đánh tan quân xâm lược nhà Thanh Nguyễn Huệ Và gần thời đại chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", đại thắng mùa xuân 1975 đầy hào sáng - Trong đoạn văn quy nạp, câu chủ đề câu văn đứng cuối cùng, nêu kết luận rút từ câu trình bày cụ thể vấn đề trước * Đoạn văn tham khảoviết theo cách quy nạp: (21)thời đại chín năm kháng chiến chống Pháp trường kì gian khổ (1946 – 1954) hai mươi năm chống Mĩ hào hùng làm vẻ vang truyền thống yêu nước dân tộc Thật vậy, lịch sử ta có nhiều kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước nhân dân ta Bài tập 2: Hãy viết đoạn văn (từ 7đến 10 câu ) trình bày tác dụng to lớn nước đời sống người * Gợi ý: - Xác định luận điểm cần triển khai: Những tác dụng to lớn nước đời sống người - Viết câu chủ đề: Nước tài ngun có vai trị to lớn đời sống người - Đặt câu chủ đề vị trí (đối với đoạn diễn dịch) cuối (đối với đoạn quy nạp) * Đoạn văn tham khảo: Nước dùng cho sinh hoạt hàng ngày, nước để uống, để rửa thực phẩm, chế biến thức ăn, nước để tắm rửa, Cơ thể người có đến 70% nước Như vậy, nước chiếm vai trò lớn sống người: nước chiếm lượng lớn tế bào, nước vận chuyển, đưa máu khắp thể, nước lọc thận, Người ta nhịn ăn vài ngày nhịn uống, khơng có nước, người chết nhanh Khơng có nước sạch, rau củ quả, thịt cá không rửa sạch, người khơng thể dùng chúng cách đảm bảo vệ sinh an tồn Khơng có nước sạch, thực phẩm khó chế biến, lúc ta phải ăn tồn đồ sống? Có nói rằng: nước thứ cõi đời Nước thân chúng cịn nước làm nhiều thứ Hãy thử tưởng tượng, nước bao trùm lên thứ, nước vấy bẩn thứ theo vấy bẩn, nhiễm, Nước cịn yếu tố khơng thể thiếu sản xuất Nước để tưới tiêu nông nghiệp Nước dùng làm nguyên liệu, giảm nhiệt máy sản xuất công nghiệp Bởi vậy, nước tài ngun có vai trị to lớn đời sống người. Bài tập 3: (22)- Câu chủ đề: Lão Hạc truyện ngắn tên nhà văn Nam Cao người cha mực yêu thương - Tìm luận cứ: + Con trai lão Hạc khơng đủ tiền cưới vợ phẫn chí bỏ đồn điền cao su Đồng cảm với con, lão chấp nhận để đi, ngậm ngùi chịu cảnh già cô quạnh khơng người chăm sóc + Lão dành nhiều tình yêu thương cho Vàng - kỉ vật người trai để lại cho lão trước + Lão chủ động tìm đến chết vô đau đớn thể xác để giữ trọn mảnh vườn cho con, đặng có vườn có đất mà làm ăn sinh sống * Đoạn văn tham khảo: Lão Hạc truyện ngắn tên nhà văn Nam Cao người cha rất mực yêu thương con Con trai lão Hạc khơng đủ tiền cưới vợ phẫn chí bỏ làng đồn điền cao su Đồng cảm với nỗi đau khổ con, lão chấp nhận để đi, ngậm ngùi chịu cảnh già cô quạnh không người chăm sóc Ở nhà trống vắng, lão dành nhiều tình yêu thương cho Vàng - kỉ vật người trai để lại cho lão trước Thế rồi, sống lão ngày khó khăn, lão phải bán Vàng Lão vô đau khổ, dằn vặt phải bán Cuối cùng, lão Hạc chủ động tìm đến chết, chết vô đau đớn thể xác để giữ trọn mảnh vườn cho con, đặng trai lão cịn có vườn, có đất mà làm ăn sinh sống Tình phụ tử lão Hạc thật khiến ta cảm động 3.4.5 Bài tập rèn kĩ chữa lỗi đoạn văn nghị luận. (Dạng tập giáo viên sử dụng trả bài) - Bước 1: Giáo viên chọn đoạn văn nghị luận có mắc lỗi như: Khơng viết được câu chủ đề hay câu chủ đề không phù hợp; không rõ luận điểm hay luận điểm không làm sáng tỏ hệ thống luận đầy đủ hợp lí, (Đoạn văn đoạn văn làm học sinh lớp, khối; đoạn văn viết nội dung theo yêu cầu đề kiểm tra mà có chữa lỗi mà giáo viên tạo ra, sưu tầm để làm ngữ liệu hướng dẫn học sinh phát sửa lỗi) - Bước 2: Tổ chức học sinh phát lỗi đoạn văn hướng chữa lỗi - Bước 3: Yêu cầu học sinh viết lại đoạn văn - Bước 4: Giáo viên kiểm tra số đoạn văn học sinh, nhận xét, (23) KẾT QUẢ SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Qua năm thực đề tài, nhận thấy kĩ dựng đoạn học sinh tăng lên rõ rệt Nhiều em có kĩ viết đoạn thành thạo, đảm bảo liên kết nội dung hình thức Cuối năm học tơi khảo sát, kiểm chứng kết thực đề tài qua việc khảo sát kĩ viết đoạn học sinh hai lớp 8,9 để đối chứng so với kết đầu năm chưa triển khai thực Đề dùng để khảo sát: Cho câu chủ đề: "Chị Dậu người phụ nữ yêu thương chồng hết mực” Em viết đoạn văn (từ đến 10 câu) theo cách diễn dịch quy nạp để triển khai câu chủ đề  BẢNGKẾT QUẢ KHẢO SÁT CỦA HỌC SINH HAI LỚP TRƯỚC VÀ SAU TRIỂN KHAI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Khối lớp Tổng số học sinh KẾT QUẢ XẾP LOẠI Giỏi Khá Trung bình Yếu TS % TS % TS % TS % Đầu năm 8A 32 4 12,5% 10 31,3% 14 43,8% 14,2% 9B 24 8,3% 29,2% 12 28,8% 12,5% Cuối năm 8A 32 12 37,5% 12 37,5% 25% 6,2% 9B 24 20,8% 11 45,8% 25% 8,3% So với kết chưa thực đề tài, kết có thay đổi rõ rệt, tỉ lệ giỏi tăng, tỉ lệ trung bình, yếu giảm Dưới thống kê số liệu tăng giảm cụ thể:  BẢNG SO SÁNH ĐỐI CHỨNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRƯỚC VÀ SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI SKKN (24)TS % TS % TS % TS % 8A + 28,1 % +15,6 % - - 25% - - 6,3% 9B +8,3 +16,7 - -16,7 - +8,3 ( Kí hiệu: + tăng, - giảm) Nhìn vào bảng so sánh đối chứng ta thấy sau thực đề tài số học sinh đạt điểm giỏi lớp 8A tăng 28,1%, lớp 9B tăng 8,3% Số học sinh đạt điểm 8A tăng 15,6%, 9B tăng 16,7% Số học sinh đạt điểm trung bình 8A giảm 25%, 9B giảm 16,7% Số học sinh bị điểm yếu 8A giảm 18,8%, 9B giảm 8,3% Kết khẳng định cách khách quan chất lượng giảng dạy phân mơn Tập làm văn nói riêng, mơn Ngữ văn chung trường áp dụng đề tài có thay đổi rõ rệt Kết cho thấy nghiên cứu, đầu tư cách dạy học, ôn luyện, hướng dẫn cho học sinh người thầy vô quan trọng Có đổi mới, sáng tạo phương pháp giảng dạy tạo cho em hứng thú, say mê, tích cực làm văn. Mặc dù, viết văn, đoạn văn nghị luận văn học cần phải có kĩ phân tích tác phẩm theo thể loại (Trong phạm vi đề tài không đề cập đến) Nhưng kĩ dựng đoạn thực đề tài góp phần nâng cao kĩ làm văn nghị luận, nghị luận văn học cho học sinh bước nâng cao, chất lượng học tập học sinh môn Ngữ văn nhà trường khả tạo lập văn bước vào sống.Tạo cho em ln có khả lập luận mạch lạc, chặt chẽ, thuyết phục trình bày vấn đề, tư tưởng Kết cho thấy nghiên cứu, đầu tư cách dạy học, ôn luyện, hướng dẫn cho học sinh người thầy vô quan trọng Có đổi mới, sáng tạo phương pháp giảng dạy tạo cho em hứng thú, say mê, tích cực làm văn Phần thứ III (25)1 Mục tiêu học tập theo quan điểm dạy học đại ln coi trọng việc hình thành kỹ sống cho học sinh Nội dung học tập mơn văn hố nhà trường phổ thông với yêu cầu phải gắn liền với thực tiễn đời sống, phải góp phần làm cho người học ngày sống tốt đẹp hơn, hiểu biết thực tế sống xã hội ngày sâu sắc hơn, thực công việc ngày dễ dàng đạt hiệu cao Bởi vậy, việc nâng cao nhận thức rèn luyện kỹ yêu cầu quan trọng hoạt động dạy học phân môn Làm văn Mặt khác, phân môn Làm văn, văn nghị luận văn trọng tâm chiếm nhiều dung lượng kiến thức so với kiểu văn khác Hơn nữa, kiểu văn nghị luận học sinh tiếp cận từ THCS lại tiếp tục củng cố nâng cao lớp THPT Chính thế, việc rèn luyện cho học sinh kỹ viết đoạn văn nói chung văn nghị luận nói riêng yêu cầu cần thiết q trình tiếp nhận phân mơn Làm văn để từ vận dụng học tập thực tiễn đời sống 2 Từ thực tế dạy học làm văn nghị luận cho thấy, xây dựng trình bày luận điểm cơng việc mà phần lớn học sinh thường cảm thấy khó làm Vì vậy, việc hướng dẫn HS luyện tập viết đoạn văn trình bày luận điểm địi hỏi giáo viên nhiều cơng phu lòng kiên nhẫn Việc luyện tập phải tiến hành theo bước, chắn, tỉ mỉ, không sơ sài, không vội vã Giờ luyện tập nên tổ chức cho học sinh không thụ động trông chờ vào thầy cô giáo, mà phải chủ động suy nghĩ mạnh dạn phát biểu suy nghĩ Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cụ thể bước thực hiện, nhẫn nại sửa lỗi ý khuyến khích cố gắng, thành cơng em, cho dù thành công nhỏ bé Một số học rút sau thực đề tài là: - Giáo viên cần cho học sinh nắm vững kiến thức đoạn văn: Khái niệm, cách trình bày nội dung đoạn văn - Giáo viên phải có điều tra khảo sát thực tế, tùy theo đối tượng học sinh khá, giỏi hay trung bình, yếu mà vận dụng lựa chọn dạng tập phù hợp Qua củng cố nâng cao kiến thức đoạn văn, rèn luyện kĩ dựng đoạn văn cho học sinh - Đặc biệt phải cho học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm văn học (qua học phân mơn Văn) để có nội dung thực hành viết đoạn II KHUYẾN NGHỊ (26)cầu thực hành, trước thao tác kĩ thực hành học sinh Yêu cầu giáo viên dày công luyện tập cho em, kiên trì việc đánh giá kết khơng nên nóng vội, có tinh thần trách nhiệm cao.Tùy đối tượng khối lớp, tùy vùng để có phương pháp vận dụng đắn Với phương châm người truyền đạt kiến thức chủ thể tiếp nhận kiến thức mục đích cuối viết đoạn văn sáng tạo với đầy đủ kĩ mà em tiếp thu Về số lượng tiết học viết đoạn văn cịn q ít, nên tăng cường thêm số lượng thời gian cần phân bố cân đối hài hòa để tránh học sinh ngại học căng thẳng mà ngược lại em ham học Trong phát triển lên đất nước văn học nước nhà, văn học nhân loại, có khơng nhân tài giáo viên, học sinh - chủ nhân tương lai đất nước Vì việc dạy chữ, dạy người cần thiết Đặc biệt nhà trường THCS việc hình thành nhân cách, việc tiếp cận với kiến thức nhân loại, phân biệt tốt, xấu, phải trái học sinh vấn đề then chốt Hơn nữa, giúp em ham học, thích học mơn văn (trong có mơn Tập làm văn, thực hành kĩ viết đoạn văn) vấn đề mà giáo viên cần nghiên cứu Vì vậy, cần quan tâm để phát huy tài sẵn có cịn tiềm ẩn cá nhân học sinh, giúp em hoàn thiện nhân cách, phát huy vốn tri thức nhân loại làm giàu cho quê hương đất nước (27)Trên số giải pháp giúp học sinh viết tốt đoạn nghị luận chương trình Ngữ văn THCS Đó tơi tích lũy thời gian giảng dạy qua Qua trình giảng dạy, tìm hiểu, trao đổi với đồng nghiệp, thơng qua số tiết dự giờ, tham khảo tài liệu, tích lũy cho số kinh nghiệm Khi áp dụng kinh nghiệm vào dạy, sau thời gian, chất lượng viết học sinh có nâng lên rõ rệt, giảm số chưa đạt yêu cầu, tăng số viết tốt Những giải pháp rút từ thực tế, thơng qua trao đổi với đồng nghiệp cịn hạn chế,…Vậy tơi mong nhận đóng góp ý kiến BGH, Hội đồng Khoa học nhà trường Hội đồng Khoa học Phòng giáo dục, Hội đồng Khoa học Sở giáo dục thành phố Hà Nội để từ trao đổi, rút kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ văn nhà trường bậc THCS Ngày 15 tháng 03 năm 2016 Tôi xin cam đoan sáng kinh nghiệm viết, khơng chép nội dung người khác (28)TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Sách giáo khoa văn tập Nxb Giáo dục Sách giáo viên văn tập Nxb Giáo dục Sách giáo khoa văn tập Nxb Giáo dục Sách giáo viên văn tập Nxb Giáo dục 5 Các dạng Tập làm văn cảm thụ thơ văn lớp Nxb Giáo dục 6 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn Trung học sở (Dùng cho học sinh lớp 8).Nxb Giáo dục 7 199 đoạn văn hay lớp Nxb Đại học Quốc gia 8 Tuyển tập đề làm văn nghị luận xã hội, NXB Giáo dục Việt Nam (2010) Luyện tập cách viết đoạn văn nghị luận tác giả Nguyễn Quang Minh -Nguyễn Thu Ban - Trần Hữu Phong 10 Nguyễn Trãi toàn tập Nxb KHXH 1976 (29)MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 Cơ sở lí luận 2 Cơ sở thực tiễn III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU IV ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VI PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU B PHẦN NỘI DUNG Chương I MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm đoạn văn 1.2 Khái niệm đoạn văn nghị luận 1.2.1 Văn nghị luận 1.2.2 Đoạn văn nghị luận Chương II THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN CỦA HỌC SINH Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ. 2.1.Đặc điểm tình hình 2.1.1.Về phía giáo viên: 2.1.2.Về phía học sinh: 2.2 Thực trạng học sinh bậc trung học sở viết đoạn văn nghị luận Chương III 11 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 11 3.1 Một số định hướng hướng dẫn học sinh viết đoạn văn nghị luận 11 3.1.1 Một số định hướng chung 11 3.1.2 Một số định hướng cụ thể 11 3.2 Một số hình thức rèn luyện kỹ viết đoạn văn nghị luận 12 3.2.1 Rèn kỹ dạy lý thuyết 12 3.2.2 Rèn kỹ luyện tập 13 3.2.3 Rèn kỹ trả bài 13 (30)3.3.1 Nêu luận điểm 14 3.3.2 Trình bày luận để làm sáng tỏ luận điểm. 14 3.3.3 Phối hợp nêu luận điểm trình bày luận cứ 14 3.3.4 Kĩ chuyển đoạn, liên kết đoạn 15 3.3.5 Đảm bảo hình thức đoạn văn 15 3.4 Một số dạng tập vận dụng 15 3.4.1 Bài tập rèn kĩ xác định luận điểm đoạn văn nghị luận 15 3.4.2 Bài tập rèn kĩ viết câu chủ đề đoạn văn nghị luận 17 3.4.3 Bài tập rèn kĩ xây dựng hệ thống luận để làm sáng tỏ luận điểm 18 3.4.4 Bài tập rèn kĩ viết đoạn văn nghị luận 19 3.4.5 Bài tập rèn kĩ chữa lỗi đoạn văn nghị luận. 22 KẾT QUẢ SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 23  BẢNGKẾT QUẢ KHẢO SÁT CỦA HỌC SINH HAI LỚP TRƯỚC VÀ SAU TRIỂN KHAI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 23  BẢNG SO SÁNH ĐỐI CHỨNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRƯỚC VÀ 24 SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI SKKN 24 Phần thứ III 25 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 25 I KẾT LUẬN 25 II KHUYẾN NGHỊ 26 LỜI KẾT 27
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Rèn kỹ năng viết đoạn văn nghị luận cho học sinh ở bậc THCS,

Từ khóa liên quan