0

ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 2

7 13 0
  • ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 17:35

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây.. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?[r] (1)ĐỀ ÔN TẬP SỐ Câu1 Hàm số 4 y  x x  nghịch biến khoảng sau ? A ( 3;0);( 2;) B  2;  C  2;  D ( 2;0);( 2;) Câu2 Cho hàm số có bảng biên thiên sau Mệnh đề đúng? -2 + A B C D Câu3 Tìm giá trị thực tham số m để hàm số 2 ( ) 3( 1) 2020 f xxmxmx đạt cực tiểu x A m3 B m1 C m 3 D m 1 Câu4 Gọi M m, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số f x( )x33x 2;0 Tính Mm A B C D -1 Câu5 Đồ thị hàm số 2 ( 1)( 2) x y x x     có đường tiệm cân A B C D Câu6 Cho hàm số yf x  có bảng biến thiên sau x   ' y    y  -1  Tổng số tiệm cận ngang tiệm cận đứng đồ thị hàm số cho là: A. B C. D. (2)x  -1  ' y  0  0  y  -2  Giá trị cưc cực tiểu hàm số cho bằng: A -1 B C D -2 Câu8 Cho hàm số yf x  có bảng biến thiên sau + - + Số nghiệm Thực phương trình là: A B C D Câu9 Cho hàm số có bảng biên thiên sau Hàm số yf x( ) nghịch biến khoảng sau đây? A  ;  B 2;  C  0; D 2;3  Câu10 Bảng biến thiên sau hàm số nào? -2 (3)A 3 y  x x B 3 y  x x  C 3 yxx  D 3 yxxCâu11 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C,D Hỏi hàm số nào? A 1 x y x    B 3 x y x    C 2 x y x    D 2 x y x    Câu12 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số đây? A y    x2 x B y  x3 3x C yx4x2 1 D yx33x 1 Câu13 Cho alà số thực dương tùy ý, biểu thức 2 aa viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ là: A 4 15. a B 16 15. a C 5 3. a D 1 2. a Câu14 Hàm số (4 1) yx   có tập xác định là: A R B (0 :) C \ 1; 2 R     D 1 ; 2     (4)Câu15 Cho alà số thực dương tùy ý, biểu thức sau có giá trị dương? A 1 log log 2a a            B 1 log log10 a       C loga a       D log2log3aaCâu16 Tập xác địn hàm số yx22020log (92 x2) là: A D 2;3 B D  3;3 \    C D3; D D  3;3  Câu17 Tập nghiệm Scủa phương trình 6x 36 là: A S 1 B S 2 C S 0 D S  3 Câu18 Tập nghiệm Scủa bất phương trình 3 x 9 là: A 5; 2 S   B ; S   C 5 ; 2 S      D 1 ; 2 S      Câu19 Tập nghiệm Scủa phương trình log (32 x 2) là: A 14 S       B S  6 C S 7 D S  18 Câu20 Bất phương trình 1 2 log (3x 1) log (x7)có nghiệm nguyên? A B C D Câu21 Cho số phức ( ) z  i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực -7 phần ảo i B Phần thực -7 phần ảo C Phần thực phần ảo i D Phần thực -7 phần ảo 6 i Câu22 Cho số phức z 2 i Số phức liên hợp zcó điểm biểu diễn là: A (2;3) B (-2;-3) C (2;-3) D (-2;3) Câu23 Tìm z biết (1 )(1 ) z  ii A z 2 B z 2 C z 5 D 20 Câu24 Cho số phức z a bi a b( , R) số phức thỏa mãn (3 ) i z10i 8 15  i Tính a+b A a b 5 B a b  1 C a b 9 D a b 1 Câu25 Trong C, biết z z1, nghiệm phương trình 2z 4z 11 Giá trị biểu thức 2 1 zz bằng: A B 11 C 22 D 11 Câu26 Tính nguyên hàm 5x dx  A xC B 7xC C 6xC D (5)Câu27 Tìm nguyên hàm hàm số ( ) cos x f x  A ( ) 1sin 2 x f x dx C  B ( ) 2sin 2 x f x dx C  C ( ) 1sin 2 f x dxx C  D  f x dx( ) 2sinx CCâu28 Cho hàm số yf x( )liên tục R, 3 1 ( ) 2021, ( ) 2019 f x dxf x dx   Tính 4 ( ) f x dx  A 4 ( ) f x dx  B 4 ( ) 4040 f x dx  C 4 ( ) f x dx  D 4 ( ) f x dx   Câu29 Cho hàm số yf x( )liên tục R, có 1 2 ( )f x dx2  2 ( 1) f xdx  Tính 3 ( ) I  f x dx A I 5 B I 4 C I 6 D I 7 Câu30 Cho hàm số yf x( )liên tục Rvà thỏa mãn 5 ( ) f x dx    Tính tích phân [(1 ) 9] I  fxdx A I 27 B I 21 C I 15 D I 75 Câu31 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số 2 ; yxx y x là: A 2 B 2 C 2 D 11 Câu32 Khối lăng trụ chiều cao 2a, diện tích đáy 3a tích là: A 6 Va B Va C 3 Va D Va Câu33 Cho khối chóp tam giác S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, SAvng góc với mặt phẳng đáy SA2 a Tính thể tích khối chóp S ABC A 3 a B 3 a C 3 12 a D 3 a Câu34 Cho khối chóp tứ giác có tất cạnh a Thể tích khối chóp cho bằng: A a B 3 a C a D 2 a Câu35 Cho lăng trụ đứng / / / ABC A B C có tam giác ABCvng Bvà , 5, AA/ a ABa ACa  Thể tích khối lăng trụ bằng: A a B a C a D 12 a Câu36 Cho cấp số cộng có u1 3,u6 27 Tìm công sai d (6)Câu37 Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng SAvng góc với mặt phẳng đáy Mệnh đề sau sai? A CD(SAD) B BD(SAC) C BC(SAB) D AC(SBD) Câu38 Mặt cầu qua đỉnh hình lập phương cạnh acó bán kính bằng: A a B a C a D 2 a Câu39 Cho hình trụ có đường sình l2a, đáy hình trịn ngoại tiếp hình vng cạnh a Thể tích khối trụ giới hạn hình trụ là: A 3a B a  C 3a D 2a Câu40 Thể tích khối nón có chiều cao a độ dài đường sinh a bằng: A 3a B 4a C 3a D 3a Câu41 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;5; 7), (1;1; 1) B  Tìm tọa độ trung điểm Icủa đoạn thẳng AB A I( 1; 2;3).  B I( 2; 4;6).  C I(2;3; 4). D I(4;6; 8). Câu42 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(2;1; 2) N(4; 5;1). Tìm độ dài đoạn thẳng MN A B C 41 D 49 Câu43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm B(2; 1; 3)  , điểm B/đối xứng với điểm B qua mặt phẳng (Oxy).Tìm tọa độ điểm / B A / ( 2;1; 3) B   B / ( 2;1;3) B  C / (2; 1;3) B  D / (2;1;3) B Câu44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Mặt cầu ( )S tâm I(3; 3;1) qua A(5; 2;1) có phương trình A 2 (x3) (y3)  (z 1) 5 B 2 (x5) (y2)  (z 1) 5 C 2 (x3) (y3)  (z 1)  D 2 (x5) (y2)  (z 1)  Câu45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( )P có phương trình 2x3y6z 3 Mặt phẳng ( )P có vecto pháp tuyến là: A n(2;3; 6). B n ( 2;3; 6). C n(2;3;6) D n(3; 6;3). Câu46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2; 3), ( 3;0; 1). B   Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng ABlà: A 2x   y z B x y 2z 1 (7)Câu47 Phương trình tham số đường thẳng dđi qua điểm M(1;2;3)và có vecto phương (1; 4;5) a là: A 1 x t y t z t             B 1 x t y t z t               C 1 x t y t z t             D 1 x t y t z t               Câu48 Vecto vecto phương đường thẳng : 2 x y z d      vecto sau? A u(2;1; 2). B u(2;1; 2) C u(2; 2;1) D u(2; 1; 2). Câu49 Đường thẳng : 2 x y z d      qua điểm sau đây? A (1; 2;1) B (1; 2; 1). C (2;1; 2) D (2; 1; 2). Câu50 Số chỉnh hợp chập tập hợp gồm phần tử là: A 9! 5! B 9! 4! C 9! 5! 4! D 6!
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 2, ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 2

Hình ảnh liên quan

Câu11. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C,D dưới đây - ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 2

u11..

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C,D dưới đây Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu12. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? - ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 2

u12..

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu31. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số 2 - ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 2

u31..

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số 2 Xem tại trang 5 của tài liệu.