0

ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 1

8 24 0
  • ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 17:34

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây.. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?[r] (1)ĐỀ ÔN TẬP SỐ Câu 1 Hàm số đồng biến A B C D Câu 2 Cho hàm số có bảng biên thiên sau Mệnh đề đúng? + A B C D Câu Hàm số 3 ( 1) yxmxmx đại cực đại x= A m=0 B m>1 C m=1 D m=-1 Câu Giá trị nhỏ hàm số yx33x29x1 đoạn  0; là: A - B C D 28 Câu Tìm số tiệm cận đứng đồ thị hàm số 2 2 x x y x     A B C D Câu Cho hàm số yf x  có bảng biến thiên sau x  2  ' y   y   Tổng số tiệm cận ngang tiệm cận đứng đồ thị hàm số cho là: (2)Câu Cho hàm số yf x  có bảng biến thiên sau x   ' y    y  2  Giá trị cưc cực tiểu hàm số cho bằng: A B C D. Câu Cho hàm số yf x  có bảng biến thiên sau + - + Số nghiệm Thực phương trình là: A B C D Câu Cho hàm số có bảng biên thiên sau Hàm số yf x( ) đồng biến khoảng sau đây? A  ;  B 1;  C 1;  D 1;  Câu 10 Bảng biến thiên sau hàm số nào? (3) + -4 A 3 y  x x B 3 y  x x  C 3 yxx  D 3 yxxCâu 11 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số nào? A 1 x y x    B 3 x y x    C 2 x y x    D 2 x y x    Câu 12 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số đây? (4)A y    x2 x B y  x3 3x 1 C yx4x2 1 D yx33x 1 Câu 13 Rút gọn biểu thức 6 5: . pa a với a0 A 19 20 Pa B 21 20 Pa C 11 20 Pa D Pa Câu 14 Hàm số 7 (3 4) yx có tập xác định là: A R\   B R C 4; 3        D 0;  Câu 15 Giá trị biểu thức A4log 32 là: A B C D Câu 16 Tập xác định hàm số log2 x y x    là: A  1; B  ;1 2; C R\   D R\ 1;   Câu 17 Phương trình 9 x 27 x có nghiệm là: A 3 xB x2 C x D 7 xCâu 18 Phương trình 5 17 7 32 0, 25 128 x x x x       có A nghiệm B nghiệm C nghiệm D Vô nghiệm Câu 19 Tập nghiệm T bất phương trình log (4x  2) A 3; 2 T    B 1 ; 2       C 1 ; 2       D 1 ; 2       Câu 20 Cho số phức z 1 i Phần thực phần ảo số phức z là: A 5i B -5i C -5 D Câu 21 Số phức liên hợp số phức z 2 3i là: A z  2 i B z 3 i C z 2 i D z 3 i Câu 22 Cho số phức z thỏa mãn z (1 )i z 2 i Tìm mơ đun số phức (5)Câu 23 Gọi M điểm biểu diễn cho số phức z1 a (a22a2)i (với a số thực thay đổi) và N điểm biểu diễn cho số phức z2 biết z2  2 i z2 6 i Tìm độ dài ngắn đoạn MN A 5 B C Đ Câu 24 Tập nghiệm phương trình 2 zz   là: A  2;  i B  i;   C  2; i D  2 ; iCâu 25 Hàm số hàm số sau nguyên hàm hàm số f x( )sin x A F(x)cos 3x B ( ) cos x 3 F x  C F(x)xcos 3x D ( ) cos x F x   Câu 26 Nguyên hàm hàm số ( ) 3 x x e f x e   là: A 2ln( x 3) e  C B ln( x 3) e  C C e ln(x x 3) e  C D x eC Câu 27 Biết 2 1 lnxdxaln 2b  với a b, Q tổng a b bằng: A -1 B C D -2 Câu 28 Cho hàm số f x( ) liên tục đoạn  a d; Biết ( ) 5; ( ) d d a b f x dxf x dx   với a b d ( ) b a f x dx  bằng: A -2 B C D Câu 29 Cho hàm số f x( ) có / ( ) f x / / ( ) f x liên tục R Biết / (2) f  / ( 1) f    Tính 2 / / ( ) f x dx  A -6 B C D -8 Câu 30 Thể tích V khối trịn xoay ox quoay xung quanh 0x hình phẳng giới hạn các đường 4 4, 0, 0, yxxyxx bằng: A 53 5 V   B 33 V   C V   D 35 (6)Câu 31 Cho tứ diện O ABCOA OB OC, , đơi vơng góc với , , OAa OBa OCa thể tích tứ diện O ABC là: A 2a B 3a3 C a3 D 6a3 Câu 32 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy, SCa Thể tích khối chóp S ABCD là: A 3 a B a C a D a Câu 33 Cho lăng trụ đứng / / / ABC A B C có tam giác ABC vuông B ABa AC, a 5, / a AA  Thể tích khối lăng trụ ABC A B C / / /bằng: A a B a C a D 12 a Câu 34 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, 17 a SD Hình chiếu vng góc H S lên mặt phẳng ABCD trung điểm đoạn AB Goi K trung điểm đoạn AD tính khoảng cách hai đường thẳng SD HKtheo a A a B a C a D 21 a Câu 35 Một hình trụ có bán kính đường cao Tính diện tích xung quanh hình trụ A 12  B 24  C 30  D 15  Câu 36 Một khối nón tích 4 chiều cao Bán kính đường trịn đáy bằng: A B 3 C 4 3 D Câu 37 Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy cạnh bên alà: A a B a C 2 a D 3 a Câu 38 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;5; 7), (1;1; 1). B  Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳngAB (7)Câu 39 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;3; 2), (4; 5;2). B  Tính tọa độ của vecto AB A AB(3; 8; 4). B AB ( 3;8; 4). C AB(5; 2;0). D ( ; 1; 0).5 AB  Câu 40 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vecto a ( 1;0; 2) Tìm độ dài vecto a A B C D Câu 41 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt cầu có tâm I( 1; 3),  bán kính R3là: A 2 (x1) (y2)  (z 3) 9 B (x1)2(y2)2 (z 3)2 3 C 2 (x1) (y2)  (z 3) 9 D 2 (x1) (y2)  (z 3) 9 Câu 42 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng qua điểm M(1;0;0) có vecto pháp tuyến n(1; 2;1)có dạng: A  x 2y z B x2y  z C x2y  z D x2y  z Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A( 2;3; 1), (1; 2; 3)  B   mặt phẳng (P) : 3x y z 9   0 Mặt phẳng ( ) chứa hai điểm A B, vng góc với (P)có phương trình là: A x   y z B x   y z C x5y2z190 B 3x2y z 130 Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1; 2;3), (3; 2; 1), C(0;; 2; 1). B   mặt phẳng (P) : x y z 6   0 Gọi M(a; b; c)là điểm thuộc (P) cho MA MB 2MC đạt giá trị nhỏ Tính S   a b c A S3 B S 4 C S 3 D S 0 Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 1 : 3 x t d y t z t             Tọa độ vecto phương d là: A 1; 2;3   B  1; 2;3  C 1;3;1  D 1;3;0  (8)A 1 : 3 x t d y t z t             B 2 : 1 x t d y t z t             C 2 : 3 1 x t d y t z t              D 3 : 3 2 x t d y t z t              Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A( 4;2; 1)  đường thẳng 1 : x t d y t z t            Gọi / A (a;b;c) điểm đối xứng A qua d Tính P  a b c Câu 48 Cho tập hợp A gồm 12 phần tử Tính số tập gồm phần tử tập hợp A A 12 C B 12 C C 12 A D 12 A Câu 49 Cho cấp số cộng có 20 số hạng Đẳng thức sau sai? A u1u20  u8 u13 B u1u20u2u19 C u1u20u9u11 D u1u20 u5u16 Câu 50 Trong thi “rung chng vàng”, có 20 bạn lột vào vịng chung kết có bạn nữ 15 bạn nam Để xếp vị trí chơi, ban tổ chức chia bạn vào nhóm A, B, C,D, nhóm có bạn Việc xếp thực cách bốc thăm ngẫu nhiên Tính xác xuất để bạn nữ vào nhóm A 5 20 1 C B 205 2 C C 205 4 C D 205 5
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 1,

Hình ảnh liên quan

Câu 30. Thể tích V của khối tròn xoay ox khi quoay xung quanh 0x hình phẳng giới hạn bởi - ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 1

u.

30. Thể tích V của khối tròn xoay ox khi quoay xung quanh 0x hình phẳng giới hạn bởi Xem tại trang 5 của tài liệu.