0

ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 3

5 6 0
  • ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 3

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 17:34

Học sinh thứ nhất àm một hình trụ bằng cách: cuộn tấm bìa thành hình trụ nhận chiều dài c a hình chữ nhật àm đường sinh. Học sinh thứ hai àm một hình trụ bằng cách: cuộn tấm bìa th[r] (1)TRƯỜNG THPT HỒNG MAI TỔ TỐN TIN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019-2020 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Câu 1. Cho hàm số y = f (x) có đồ thị sau i m c c đ i c a đồ thị hàm số A N(-1; -2). B M(0; -1). C y = -2. D x = 0. Câu Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A dx x C [ C số] B 1 d 1 x x x C         [ C số] C 1dx ln x C x    [ C số] D 0dxC [ C số] Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 2P x5y  z Vectơ vectơ pháp tuyến c a (P)? A n = (-2; 5; -1) B n = (2; 5; 1) C n= (-2; -5; 1) D n= (2; -5; -1) Câu 4. Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên hình bên Giá trị c c đ i c a hàm số A 1 B 0 C 2 D x = -1. Câu 5. Số cách xếp b n thành hàng A A72 B 7 C 7! D 7 Câu 6. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 2 x  y  z  Vectơ vectơ phương c a d? A u1= (2;1;−3) B u4= (1;2;−3) C u = (-1;2;1).3 D u2= (2;-1;3) Câu 7. Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên sau: Hàm số cho đồng biến khoảng A (2;+∞) B (0;+∞) C (0;2) D (−2;0) Câu 8. Số phức iên hợp c a số phức 2-5i A -2-5i B -2 + 5i C -2 +5i D 2+5i Câu 9. Cho cấp số nhân (un)với u1= q = Số h ng thứ c a cấp số nhân cho A u35 B u3 12 C u37 D u3 6 Câu 10. Cho hàm số y = 2xcó đ o hàm A 2 x B 2xln C ln x (2)Câu 11. Cho bốn số dương a, b, x, y với a1,b1 Tìm m nh đề đ m nh đề sau: A logaxylogaxloga y B log log log a a a x x yy C logbxlogba.logax D log 1 log a a xx Câu 12. Trong không gian Oxyz , hình chiếu vng góc c a m M (3;-3;4) trục Oz có tọa độ A (3;-3;0) B (0;0;4) C (3;0;0) D (0;-3;0) Câu 13. Bên on sữa hình trụ có đường kính đáy chiều cao 1dm Th tích th c c a on sữa A 2 RB dm3 C 0,785dm3 D 4dmCâu 14. Cho hình phẳng hình [phần tơ đậm] quay quanh trục hồnh Th tích khối trịn xoay t o thành tính theo cơng thức A 2  2  d b a V f xg x  x B     2d b a V f xg x  x C     d b a V f xg x  x D     2d b a V f xg x  x Câu 15. Th tích c a khối chóp có di n tích đáy B chiều cao h A 3 VBh B VBh C 2 VBh D 2 VBh Câu 16. Cho A(2; 1; 1) , B(0; -1; 3) Mặt phẳng trung tr c c a đo n AB có phương trình: A x + y – z + = 0. B x + y – z +1 = 0. C -2x – 2y + 2z + = D 2x + 2y – 2z – = Câu 17. thị c a hàm số có d ng đường cong hình vẽ bên? A y  x3 3x23 B yx42x23 C yx33x1 D y  x4 2x2 3 Câu 18. Tập xác định c a hàm số y (1 x) A (;1) B (0;) C \   D ( 1;0). Câu 19. Số m c c đ i c a hàm số y2x4 3x21 A 3 B 0 C 1 D 2 (3)Câu 21. Cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 2x – = mặt phẳng (P): x + z + = Mặt phẳng (P) cắt (S) theo giao tuyến đường trịn có bán kính A.RB. RC. R1 D RCâu 22. Tìm tất giá trị th c c a tham số m đ phương trình x23mx 2 có nghi m A mB m  C 2 m m       D m  Câu 23. Mặt cầu đường kính AB với A(1;2;-4), B(-3;0;2) có phương trình A x1 2 y1 2 z12 14 B x1 2  y1 2 z12 56 C x1 2  y1 2 z12 14 D x1 2  y1 2  z12 14 Câu 24. Với a số th c dương tùy ý, log(1000a3) A 3 3log  a B 10 3log  a C 6log a D 1 1log 23 a Câu 25. Cho hàm số yf x( ) có bảng biến thiên sau: M nh đề sau A Hàm số đồng biến khoảng ( ; 3) (1;) B Giá trị c c đ i c a hàm số C Hàm số có m c c đ i hai m c c ti u D Hàm số có giá trị nhỏ -4 Câu 26. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu (S) : x2 y2z22x2y4z100 Bán kính c a mặt cầu cho A 3 B 16 C D 4 Câu 27. Cho hai số phức z1 1 2i z2  2 i Trên mặt phẳng to độ Oxy , m bi u diễn số phức 3z1z2có to độ A (5;−7) B (−7;5) C (7;5) D (5;5) Câu 28. ặt log 52 a, log 53 bkhi log 365 A ab B 5a b C 2(a b) abD 4 ab Câu 29. Số phức + 2i nghi m c a phương trình: A z2 - 2z + = B z2 - z + = C z2 - 2z + = D z2 - z + = Câu 30. Cho khối chóp S.ABC có SA vng góc với mặt phẳng (ABC), SA = 2a, tam giác ABC vuông t i B, AB = a BC = a Th tích khối chóp cho A. 3 Va B 3 (4)Câu 31. Cho hàm số y = f (x) có đồ thị y = f' (x) hình vẽ bên Hàm số cho nghịch biến khoảng A (-1;1) B (0;1) C (0;3) D ( ; 1) Câu 32. Một khối cầu có bán kính 2R có th tích A 3 32 RB 3 RC 4R2 D 3 24 RCâu 33. Cho hàm số yf x  xác định có đ o hàm f ' x Biết hình vẽ bên đồ thị c a hàm số f ' x Khẳng định sau c c trị c a hàm số yf x ? A Hàm số yf x  đ t c c đ i t i x 1 B Hàm số yf x  đ t c c ti u t i x 2 C Hàm số yf x  đ t c c ti u t i x 1 D Hàm số yf x  đ t c c đ i t i x 2 Câu 34. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên sau Tổng số ti m cận ngang ti m cận đứng c a đồ thị hàm số cho A 4 B 2 C 1 D 3 Câu 35. Cho ( ) f x dx    Tính ( ( )f x 2sin )x dx    A I  5  B I 7 C I 3 D 2 I   Câu 36. Cho mặt phẳng (P) : ( ) : 2P x2y  z Khoảng cách từ gốc tọa độ đến mặt phẳng (P) A 2 B 1 C 3 D 6 Câu 37. Trong không gian với h tọa độ Oxyz cho 1 1 : 2 x t d y t z t            2 2 ' : ' 1 x t d y t z          Xác định vị trí tương đối c a hai đường thẳng d1 d2 A Hai đường thẳng chéo B Hai đường thẳng song song C Hai đường thẳng cắt D Hai đường thẳng trùng Câu 38. Một ớp có 10 HS giỏi toán, 11 hs giỏi ý, HS giỏi Hóa Hỏi có cách chọn học sinh m i HS giỏi môn A 550 B 450 C 1550 D 26 Câu 39. Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng ( ; )? A yx2 x B yx33x1 C yx42x2 1 D x y x      (5)A Phần th c phần ảo B Phần th c 4 phần ảo i C Phần th c phần ảo i D Phần th c phần ảo 4. Câu 41.Cho 3 ln , e a e x xdx b    khẳng định sau đ ? A ab64 B. ab46 C.a b 12 D a b 4 Câu 42. Cho hàm số f (x)có bảng biến thiên như sau Số nghi m th c c a phương trình 2 f (x)−9 = A 1 B 4 C 2 D 3 Câu 43. Cho hàm số   2 x y C x    thị hàm số cho cắt đường thẳng y2x1 t i đi m phân bi t A x y 1; 1; B x y 2; 2 Khi y1 y2 A 2 B 8 C 6 D 4 Câu 44. Phương trình: x 2 logx 1000 có tập nghi m A.B 10; 20  C 10; 100  D ; 1000 10       Câu 45. Tập nghi m c a phương trình log (3 x2 3x 5) A {1;2} B C (1; 2) D {1} Câu 46. Tìm nghi m c a phương trình 1 z i i     A z 3 i B z  1 i C z 1 12 i D z 5 i Câu 47. Cho hàm số f(x) Biết f(0)= '( )f x 2x1, ∀x∈ , 4 0 ( ) f x dxA 136 3 B 200 3 C 112 3 D 40 Câu 48. Hình chiếu c a m M(3; -3; 4) mặt phẳng ( ) :P x2y  z có tọa độ A (1; 1; 2) B (2; 1; 0) C (0; 0; 1) D (3; -3; 4) Câu 49. Cho bìa hình chữ nhật có chiều dài gấp ần chiều rộng Học sinh thứ àm hình trụ cách: cuộn bìa thành hình trụ nhận chiều dài c a hình chữ nhật àm đường sinh Học sinh thứ hai àm hình trụ cách: cuộn bìa thành hình trụ nhận chiều rộng c a hình chữ nhật àm đường sinh Gọi V1 , V2 th tích c a khối trụ tương ứng với cách àm c a học sinh thứ học sinh thứ hai Tính tỷ số V V A 2 V VB 1 V VC 2 V VD 4 V VCâu 50. Cho hình ng trụ ABC.ABC có AA  (ABC) AA = a, đáy ABC tam giác vng t i A có BC = 2a, AB = a Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCCB) A a 2 B a 6 C a 2 D a
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 3, ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 3

Hình ảnh liên quan

Câu 4. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên  như hình bên. Giá trị c c đ i c a hàm số bằng  - ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 3

u.

4. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như hình bên. Giá trị c c đ i c a hàm số bằng Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 12. Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc ca đi mM (3;-3;4) trên trục Oz có tọa độ  à  - ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 3

u.

12. Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc ca đi mM (3;-3;4) trên trục Oz có tọa độ à Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 25. Cho hàm số x( )có bảng biến thiên như sau: - ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 3

u.

25. Cho hàm số x( )có bảng biến thiên như sau: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 31. Cho hàm số y= f(x) có đồ thị y= f' (x) như hình vẽ - ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 3

u.

31. Cho hàm số y= f(x) có đồ thị y= f' (x) như hình vẽ Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 42. Cho hàm số f (x)có bảng biến thiên như sau. Số nghi m th c c a phương trình   2 f (x)−9 = 0 là  - ĐỀ ÔN TẬP THI THPT SỐ 3

u.

42. Cho hàm số f (x)có bảng biến thiên như sau. Số nghi m th c c a phương trình 2 f (x)−9 = 0 là Xem tại trang 5 của tài liệu.