0

Bang_nhan_5.ppt

9 11 0
  • Bang_nhan_5.ppt

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 17:30

[r] (1)Mơn : Tốn Lớp : 2C GV: ĐỖ THỊ NHUNG (2)Thứ bảy ngày 15 tháng năm 2013 Thứ bảy ngày 15 tháng năm 2013 TOÁN Kiểm tra cũ : 3 + + + + = Viết thành phép nhân tổng sau (3)Thứ bảy ngày 15 tháng năm 2013 TOÁN 5 lấy lần, ta viết: 5 x = 5 lấy lần, ta có: x = Vậy: x = 10 5 lấy lần, ta có: x = Vậy: x = 15 5 x = x = x = x = x = x = x = x = x = x 10= 5 10 15 20 25 30 35 40 50 45 BẢNG NHÂN 5 + = 10 5 + + = 15 (4)Bài1:Tính nhẩm: 5 x = 5 x = x = x = 5 x = x = x 10 = 10 15 20 45 40 35 25 5 x = x = * Luyện tập: Thứ bảy ngày 15 tháng năm 2013 Toán BẢNG NHÂN 5 20 x = x = x = (5)2/ Một tuần lễ em học ngày Hỏi tuần lễ em học ngày ? Tóm tắt: 1 tuần lễ: ngày tuần lễ:…ngày? Giải: 8 tuần lễ em học số ngày là: x = 40 ( ngày) (6)3/ ? 20 25 Thứ bảy ngày 15 tháng năm 2013 Toán: BẢNG NHÂN 5 5 1010 1515 3030 50 50 4545 4040 2525 Số Số 35 30 a) (7)Thứ bảy ngày 15 tháng năm 2013 Toán: BẢNG NHÂN 4/ ?SốSố 5 x = x 5 x = x 3 x = x x = x 4 (8)Thứ bảy ngày 15 tháng năm 2013 Toán: (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bang_nhan_5.ppt, Bang_nhan_5.ppt

Hình ảnh liên quan

BẢNG NHÂN 5 - Bang_nhan_5.ppt

5.

Xem tại trang 6 của tài liệu.
BẢNG NHÂN 5 - Bang_nhan_5.ppt

5.

Xem tại trang 7 của tài liệu.