0

BIẾN ĐỘNG KINH TẾ VĨ MÔ VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

12 18 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 10:41

Thông qua mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM) và các kiểm định cần thiết, tác giả đã tìm thấy mối quan hệ trong dài hạn giữa rủi ro tín dụng của Agribank, tăng trưởng tín dụ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: BIẾN ĐỘNG KINH TẾ VĨ MÔ VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Tóm tắt các biến trong mô hình - BIẾN ĐỘNG KINH TẾ VĨ MÔ VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Bảng 1..

Tóm tắt các biến trong mô hình Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan