0

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và vai trò của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong giáo dục gia đình ở Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

10 64 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:49

Bài viết đi sâu nghiên cứu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người dân Đồng bằng Bắc Bộ thông qua triết lý nhân sinh ẩn dấu trong các hoạt động thờ cúng, từ đó làm rõ vai trò của nó trong giáo dục gia đình, qua đó góp phần vào việc gìn giữ và phát huy những giá trị đạo đức quý báu trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người dân Đồng bằng Bắc Bộ. ... sinh tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên Qua phân tích sở xã hội nảy sinh tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên lịch sử, hiểu chất tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ sau: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. .. hóa hệ thống thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ sau: Bảng Hệ thống thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ Cấp độ Gia đình Không gian thờ cúng Bàn thờ gia tiên Thời gian thờ cúng Làng xã Nước... TRỊ CỦA TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ HIỆN NAY Gia đình thiết chế xã hội đặc biệt, thực chức để hỗ trợ người phát triển tồn diện Một chức chức giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và vai trò của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong giáo dục gia đình ở Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Hệ thống thờ cúng tổ tiên của người dân - Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và vai trò của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong giáo dục gia đình ở Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

Bảng 1..

Hệ thống thờ cúng tổ tiên của người dân Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan