0

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và vai trò của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong giáo dục gia đình ở Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

10 46 0
  • Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và vai trò của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong giáo dục gia đình ở Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:49

Bài viết đi sâu nghiên cứu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người dân Đồng bằng Bắc Bộ thông qua triết lý nhân sinh ẩn dấu trong các hoạt động thờ cúng, từ đó làm rõ vai trò của nó trong giáo dục gia đình, qua đó góp phần vào việc gìn giữ và phát huy những giá trị đạo đức quý báu trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người dân Đồng bằng Bắc Bộ. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vai trị tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên giáo dục gia đình Đồng Bắc Bộ Religion ancestor worship and its role in the education of families in the Northern Plains today Nguyễn Thị Hảo Email: nguyenhao1310@gmail.com Trường Đại học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 22/10/2018 Ngày nhận sửa sau phản biện:13/3/2019 Ngày chấp nhận đăng: 28/6/2019 Tóm tắt Thờ cúng tổ tiên tượng xã hội xuất từ xa xưa lịch sử nhân loại tồn nhiều dân tộc giới Ở Việt Nam, loại hình tín ngưỡng tồn phổ biến Đồng Bắc Bộ giữ vai trò quan trọng giáo dục gia đình người dân Vai trị tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên thể chỗ, nhắc nhở cháu phải ln nhớ đến cội nguồn, biết kính trọng, phụng dưỡng ơng bà, cha mẹ Đồng thời, giúp cháu noi theo gương sáng tổ tiên, nỗ lực học tập lao động để trở thành người có ích Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên coi nét tinh hoa truyền thống văn hóa trở thành đạo lý, lẽ sống người dân Việt Nam nói chung người dân Đồng Bắc Bộ nói riêng Bài báo sâu nghiên cứu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ thông qua triết lý nhân sinh ẩn dấu hoạt động thờ cúng, từ làm rõ vai trị giáo dục gia đình, qua góp phần vào việc gìn giữ phát huy giá trị đạo đức quý báu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ Từ khóa: Nhân sinh quan; tín ngưỡng; tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt Đồng Bắc Bộ; giáo dục gia đình Abstract Ancestry worship is a popular belief of the Vietnamese in the Northern Delta It has a positive side to remind children to always remember the source, respect, support grandparents, parents It is considered as a quintessence of cultural traditions and has become the moral and living standards of the Vietnamese people The worship of ancestors on the one hand contributes to preserving and promoting the good values of traditional culture On the other hand, it involves a number of negative factors, affecting certain development and strengthening social relationships This article explores the ancestor worship of the Vietnamese in the Northern Delta through the humanistic philosophy concealed in the worship activities, from there to clarify its role in family education, thereby contribute to preserving and promoting the precious moral values in ancestor worship and beliefs of the inhabitants of the Northern Plains Keywords: Humanities; beliefs; ancestral worship of the Vietnamese in the Northern Delta; family education ĐẶT VẤN ĐỀ Cùng với trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mở cửa hội nhập quốc tế đất nước, Đồng Bắc Bộ chịu tác động to lớn chế thị trường, Người phản biện: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà TS Phạm Văn Dự phân hóa giàu - nghèo dân tộc, môi trường sinh thái bị hủy diệt,… tạo tâm lý bất an cho người dân nơi Đó nguyên nhân tâm lý, xã hội thực dẫn đến hoạt động tơn giáo, tín ngưỡng có chiều hướng gia tăng Hoạt động thờ cúng tổ tiên gia đình, dịng họ diễn phổ biến địa phương Điều góp phần gìn giữ phát huy giá trị tốt 110 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC đẹp văn hóa truyền thống, mặt khác bị tác động mạnh mẽ lối sống đại, nên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ có vài biểu tiêu cực như: phô trương tiền tài, danh vọng, địa vị, gây chia rẽ, bè phái, bày nghi thức cầu kỳ, tốn làm tính thiêng liêng giá trị văn hóa tín ngưỡng, nặng nề mê tín, Vì vậy, việc nghiên cứu làm rõ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ thông qua triết lý nhân sinh ẩn dấu hoạt động thờ cúng, từ làm rõ vai trị giáo dục gia đình, qua góp phần vào việc gìn giữ phát huy giá trị đạo đức quý báu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ vấn đề vô cần thiết TÍN NGƯỠNG, NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN 2.1 Quan niệm tín ngưỡng Tín ngưỡng tượng lịch sử thuộc lĩnh vực tinh thần đời sống xã hội Tùy theo cách tiếp cận, mục đích nghiên cứu khác nhau, mà cách hiểu tín ngưỡng khác nhau: Chủ nghĩa tâm khách quan (với đại biểu Platơn, Hêghen) cho rằng, tín ngưỡng, tơn giáo sức mạnh kỳ bí thuộc "tinh thần" tồn vĩnh hằng, chủ yếu đem lại sinh khí cho người Chủ nghĩa tâm chủ quan (đại biểu Beccoly, Hium) lại cho rằng, tín ngưỡng thuộc tính vốn có ý thức người, sản phẩm mang tính nội sinh ý thức, tồn không lệ thuộc vào thực khách quan Như vậy, chủ nghĩa tâm tư biện thần bí hóa tượng tín ngưỡng, khơng thấy mối quan hệ người với giới thực, không thấy mặt xã hội tín ngưỡng Bàn tín ngưỡng, C Mác viết: "Đời sống xã hội, thực chất có tính thực tiễn Tất thần bí đưa lý luận đến chủ nghĩa thần bí, giải đáp cách hợp lý thực tiễn người hiểu biết thực tiễn ấy" [4] Theo quan điểm C Mác, tín ngưỡng chất khơng phải sản phẩm thần thánh, siêu nhiên, thần bí, mà sản phẩm xã hội, tượng xã hội, không tách rời xã hội mang chất xã hội Tín ngưỡng tượng thuộc đời sống tinh thần xã hội, chịu quy định đời sống vật chất Đặng Nghiêm Vạn xem "tín ngưỡng yếu tố tơn giáo, quy định sức mạnh tơn giáo với cộng đồng" [6] Nguyễn Chính cho: Tín ngưỡng tín ngưỡng tâm linh, tín ngưỡng tâm linh hạt nhân tín ngưỡng tơn giáo Đó niềm tin, trơng cậy yêu mến giới siêu nghiệm mà người với hình nghiệm tri thức có chưa lý giải [2] Kế thừa quan niệm đó, chúng tơi đưa quan niệm tín ngưỡng sau: Tín ngưỡng phận ý thức xã hội, yếu tố thuộc lĩnh vực đời sống tinh thần, hệ quan hệ xã hội hình thành trình lịch sử văn hóa, biểu niềm tin dạng tâm lý xã hội vào thiêng liêng, thông qua hệ thống lễ nghi thờ cúng người cộng đồng người xã hội Quan niệm đề cập đến tín ngưỡng với năm đặc trưng sau: (1) Tín ngưỡng ln gắn liền với đời sống tinh thần xã hội (2) Tín ngưỡng kết hình thành phát triển quan hệ xã hội, có tác động trở lại quan hệ xã hội (3) Tín ngưỡng phương thức biểu niềm tin người vào thiêng liêng, biểu bất lực họ trước sức mạnh thống trị lực lượng tự nhiên xã hội (4) Tín ngưỡng tượng lịch sử - văn hóa (5) Tín ngưỡng phận ý thức xã hội, tồn mối quan hệ với tơn giáo, văn hóa, ngơn ngữ, triết học, lịch sử, nghệ thuật, khoa học, trị, 2.2 Nguồn gốc chất tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên Tổ tiên khái niệm dùng để người có huyết thống, kỵ, cụ, ông, bà, cha, mẹ, người có cơng sinh thành ni dưỡng, có ảnh hưởng lớn đến đời sống vật chất tinh thần hệ cháu Tổ tiên xã hội ngun thủy có nguồn gốc tổ tiên tơ-tem tô-tem giáo thị tộc Từ tổ tiên tô-tem chuyển sang tổ tiên người thực trình chuyển từ chế độ thị tộc mẫu hệ sang chế độ thị tộc phụ hệ Tổ tiên tô-tem giáo thời kỳ thị tộc mẫu hệ vật thiên nhiên thần thánh hóa, coi tơ-tem (vật tổ) thị tộc, vật thiêng thần che chở gia đình thị tộc Thời kỳ thị tộc phụ hệ, tổ tiên người đứng đầu thị tộc đầy quyền uy Khi họ mất, biểu tượng họ ý niệm linh hồn người chết; thần che chở gia đình thị tộc Đó yếu tố tạo nên biểu tượng tổ tiên thờ cúng Cùng với trình phát triển lịch sử xã hội loài người, khái niệm tổ tiên có biến đổi Tổ tiên khơng cịn bó hẹp phạm vi huyết thống Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 111 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (gia đình, họ tộc, ), mà mở rộng phạm vi cộng đồng, xã hội Ở Việt Nam, vua Hùng xem ông Tổ người Việt Đồng Bắc Bộ ông Tổ chung 54 dân tộc anh em Là người có cơng khai quốc, thờ Đền Hùng - Phú Thọ, Phùng Hưng nhân dân Việt Nam suy tôn "Bố Cái đại vương" Trần Quốc Tuấn, có cơng đánh giặc giữ nước, tôn làm "cha" muôn dân, thờ Kiếp Bạc - Hải Dương nhiều nơi khác Tổ tiên cịn người có cơng truyền nghề, tạo dựng sống cho cháu, tôn thành "tổ sư", "nghệ tổ", Thờ cúng hoạt động có ý thức người, tổng thể phức hợp yếu tố: ý thức tổ tiên, biểu tượng tổ tiên lễ nghi thờ cúng không gian thờ cúng Thờ yếu tố thuộc ý thức tổ tiên, tâm linh, tình cảm hướng cội nguồn cháu Thờ tổ tiên thể lịng thành kính, biết ơn, tưởng nhớ đến tổ tiên, đồng thời, thể niềm tin vào che chở, bảo hộ, trợ giúp tổ tiên Cơ sở hình thành ý thức tổ tiên niềm tin linh hồn bất tử, tổ tiên chết, song linh hồn sống, thường lui tới gia đình ngự bàn thờ Thờ cúng hai yếu tố tác động qua lại, thống với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên Sự "thờ", "tơn thờ" nội dung, cịn hoạt động "cúng" hình thức biểu đạt nội dung thờ cúng Ý thức tơn thờ, thành kính, biết ơn, tưởng nhớ, hy vọng trợ giúp, tránh trừng phạt tổ tiên nội dung cốt lõi tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên Thờ cúng tổ tiên hoạt động có ý thức người, tổng thể phức hợp ý thức tổ tiên, biểu tượng tổ tiên nghi lễ thờ phụng Như vậy, xem nguyên nhân sâu xa tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên sức sản xuất thấp thời nguyên thủy Tính hạn chế lực lượng sản xuất kéo theo hạn chế quan hệ kép người với tự nhiên người với xã hội C Mác cho rằng, tính chất hạn chế thực tế phản ánh vào tôn giáo cổ đại vào tín ngưỡng nhân dân, thể bất lực trước giới thực Nguyên nhân trực tiếp mang tính xã hội tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên phân hóa xã hội thị tộc phụ quyền, dẫn tới việc đề cao vai trò người đứng đầu gia đình - thị tộc Những người này, uy tín củng cố thiêng liêng hóa thờ cúng tổ tiên có manh nha thời kỳ thị tộc mẫu quyền Trong xã hội có giai cấp, áp bóc lột giai cấp, tù túng, hạn hẹp khơng có lối thoát thực nguyên nhân xã hội quan trọng làm nảy sinh tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên Qua phân tích sở xã hội nảy sinh tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên lịch sử, hiểu chất tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ sau: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ phận ý thức xã hội, loại hình tín ngưỡng dân gian hình thành từ thời nguyên thủy với niềm tin thiêng liêng tổ tiên chết che chở, phù giúp cho cháu, thể thông qua lễ nghi thờ phụng Nó phản ánh hoang đường quyền hành người đứng đầu thị tộc phụ hệ, gia đình phụ quyền trì phát triển xã hội có giai cấp sau này, biết ơn, tưởng nhớ tôn thờ người có cơng sinh thành, tạo dựng, bảo vệ sống kỵ, cụ, ông, bà, cha mẹ, tổ sư, tổ nghề, Thành Hồng làng, Tổ nước, Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ, xét cấp độ phản ánh cấp độ kinh nghiệm mang tính trực tiếp, cảm tính, linh cảm, Trình độ phản ánh dừng mức độ ý thức thông thường tâm lý xã hội Các đặc trưng khác tơn giáo có, mức độ mờ nhạt Các cúng tổ tiên chưa phải kinh sách tôn giáo; chủ lễ cúng người gia trưởng, giáo sĩ chuyên nghiệp, nghi lễ thờ cúng thực cách tự giác, tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình, dịng họ, Thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ thể quan niệm thể, nhân sinh rằng, có tiếp nối liên tục hệ, sống bất diệt Chết bắt đầu chu kỳ sinh NHÂN SINH QUAN VÀ ĐẶC ĐIỂM NHÂN SINH QUAN NGƯỜI VIỆT Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 3.1 Nhân sinh quan gì? Có nhiều cách hiểu khác nhân sinh quan: Theo cách hiểu thông thường: “Nhân” người, “Sinh” sống, “Quan” quan điểm, quan niệm, cách nhìn nhận Nhân sinh quan quan niệm sống người bao gồm: lẽ sống, mục đích, ý nghĩa, giá trị sống Con người giới nào, vai trị, vị trí người sao? Giáo trình triết học Mác - Lênin Bộ Giáo dục Đào tạo (2005) nêu rõ: “Những vấn đề triết học người nội dung lớn lịch sử triết học nhân loại Đó vấn đề: Con người gì? tính, chất người? mối quan hệ người với giới? người làm để giải phóng mình, đạt tới tự do?, Đây 112 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC nội dung nhân sinh quan - nội dung cấu thành giới quan triết học” [1] Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, phần Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh Vĩnh Phúc Cách diễn đạt khác nhau, song tựu chung lại quan niệm khẳng định: Nhân sinh quan phạm trù dùng để quan niệm, quan điểm mang tính định hướng người mối quan hệ họ với gia đình, xã hội môi trường tự nhiên Xét kinh tế, xã hội tinh thần, làng người Việt Đồng Bắc Bộ có cấu trúc chặt chẽ, đơn vị kinh tế - xã hội - quân - văn hóa hồn chỉnh Làng tập hợp họ, lấy gia đình hạt nhân làm tảng Bao quanh khơng gian tụ cư xóm làng lũy tre xanh, có nơi có hào sâu bao bọc, có chức cơng trình qn bảo vệ an ninh cho xóm làng Về tổ chức xã hội, tổ chức chức danh Nhà nước quy định, làng cịn có nhiều tổ chức, hội tự nguyện khác, đáp ứng nhu cầu tâm linh thân phận khác cộng đồng Có hội thành lập nguyên tắc theo lứa tuổi, có hội theo nghề nghiệp, có hội theo tín ngưỡng, theo giới tính, Đình, chùa, nhà thờ, am, miếu, từ đường, trung tâm thờ tự công cộng nhằm thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, tơn giáo tâm linh, nhóm đối tượng, nhiều vượt khỏi phạm vi không gian xóm làng Có nhiều cách phân chia loại hình nhân sinh quan Có thể phân chia từ góc độ nhân sinh quan cá nhân hay nhân sinh quan cộng đồng, phân chia dựa vai trị nhân sinh quan (tích cực tiêu cực), phân chia theo trình độ nhận thức tư người 3.2 Đặc điểm nhân sinh quan người Việt Đồng Bắc Bộ Thứ nhất, nhân sinh quan người Việt Đồng Bắc Bộ thường gắn bó chặt chẽ với vận mệnh dân tộc, triết lý nhân sinh họ đến giải đáp vấn nạn mà họ gặp phải đường dựng giữ nước Thứ hai, nhân sinh quan người Việt Đồng Bắc Bộ gắn liền với điều kiện sinh tồn họ, triển khai hệ thống hoàn chỉnh mối quan hệ: xã hội, gia đình, dịng tộc,… Thứ ba, nhân sinh quan người Việt Đồng Bắc Bộ thường biểu qua hai dịng văn hóa: văn hóa dân gian (Folklore) văn hóa bác học hàn lâm (Academic) Cả hai dịng văn hóa đan xen, thẩm thấu, tác động lẫn nhau, tạo nên sắc riêng, độc đáo cho nhân sinh quan người Việt Đồng Bắc Bộ Thứ tư, thái độ trọng nghĩa - tình truyền thống văn hóa Việt Nam, phản ánh đậm nét nhân sinh quan người Việt Đồng Bắc Bộ Thứ năm, nằm hai văn minh Trung - Ấn, nên trình phát triển, nhân sinh quan người Việt Đồng Bắc Bộ tiếp thu cải biến nhiều yếu tố triết lý nhân sinh hai văn hóa đó, thơng qua hệ thống học thuyết triết học Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ - NHÌN TỪ GĨC ĐỘ NHÂN SINH QUAN Đồng Bắc Bộ sáu vùng văn hóa nước Đây vùng văn hóa độc đáo đặc sắc phong phú đa dạng văn hóa Việt Nam Đồng Bắc Bộ kiến tạo nên hệ thống sơng Hồng sơng Thái Bình, bao gồm phần bằng, trũng tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Tây, Hưng Yên, Hà Với tư cách đơn vị kinh tế - xã hội văn hóa hồn chỉnh, làng xã Đồng Bắc Bộ có vai trị quan trọng việc ni dưỡng gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, có ý thức cội nguồn, lịng biết ơn tổ tiên người có cơng tạo dựng bảo vệ sống người, gia đình, làng, nước Và sở xã hội nảy sinh nhân sinh quan hoạt động tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người dân 4.1 Nhân sinh quan quan niệm “Đạo hiếu” người dân Đồng Bắc Bộ Do ảnh hưởng sâu đậm văn hóa Trung Quốc Ấn Độ (mà chủ yếu tiếp nhận vận dụng quan điểm Nho giáo, Lão giáo Phật giáo), người dân Đồng Bắc Bộ trọng tới việc xây dựng gia đình theo chế độ tơng pháp - lấy gia đình, dịng họ đơn vị sở xã hội Trong gia đình, dịng họ, theo Nho giáo, điều cốt lõi người phải có hiếu Hiếu biểu nhân Hiếu gắn với trung, nguồn gốc trung Trước đây, triều đại phong kiến Việt Nam chữ hiếu đề cao Hiếu xem chuẩn mực đạo đức xã hội thước đo lòng trung thành vua Chữ hiếu Nhà nước phong kiến pháp chế hóa, sách hóa Trong sách "Nhị thập tứ hiếu" in truyền bá rộng rãi thời Nguyễn có nêu nhiều gương hiếu đễ như: Nguyễn Huy Đức, Phan Hữu Tự, Với người dân Đồng Bắc Bộ, hiếu kính với cha mẹ giá trị tinh thần, nội dung đạo đức gia đình truyền thống Hiếu kính với cha mẹ thể tình cảm, lịng biết ơn, mà cịn trách nhiệm, nghĩa vụ đạo làm Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 113 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Hiếu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, trước hết phải cư xử đắn với người sống Đạo hiếu nhắc nhở cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, mà phải hiếu đễ với anh, chị em gia tộc Phải xem "anh em thể chân tay" "tay đứt ruột xót", "một ngựa đau tàu bỏ cỏ" Trong nhà, anh em phải biết "kính nhường dưới", anh, chị phải biết thương yêu, nhường nhịn em, gương mẫu trước lời nói việc làm Nếu không may bố, mẹ sớm phải thay cha (nếu anh cả) thay mẹ (nếu chị cả) nuôi dạy em nên người Người anh trưởng quyền thừa kế hương hỏa có trách nhiệm trì việc cúng giỗ Hàng năm, đến ngày giỗ cha, mẹ, em có tư thất, đến nhà trưởng góp giỗ, "giầu bó, khó nén" Ngày giỗ, thế, có ý nghĩa thiêng liêng mặt tâm linh, thể sâu sắc ý thức, lịng biết ơn cơng sinh thành cha mẹ, tổ tiên, mà cịn có ý nghĩa sum họp, đoàn kết, thân gia tộc Người dân Đồng Bắc Bộ quan niệm, không trọng việc đoàn kết, thương yêu thành viên gia đình, họ tộc, mà cịn ý tới thành viên cộng đồng làng, nước Người làng, nước Lạc, cháu Rồng mẹ Âu Cơ sinh Trước "trong họ" sau "ngoài làng" phải thương yêu giúp đỡ sống Bà làng xóm "gà mẹ" "tắt lửa tối đèn có nhau", tình làng nghĩa xóm tương thân, tương Khi làng, xóm nhà có việc hiếu người đến "sẻ chia" Việc hiếu việc giỗ chạp, tang ma Ngày giỗ, ngồi cháu nội tộc, cịn có khách khứa Khách mời thường người có chức sắc làng, song chủ yếu người có quan hệ tình cảm thân thiết Lễ giỗ có chai rượu, thẻ hương Khách thắp hương cúi lễ trước bàn thờ, kính lễ vong hồn người q cố, sau ăn uống vui vẻ Khi ăn, người thường "ôn cổ tri tân", nhắc kỷ niệm, ca ngợi tài, đức người cố, qua nói sống tại, hy vọng vào tương lai Đạo hiếu vậy, khơng bó hẹp phạm vi gia đình, họ tộc, mà cịn mở rộng xã hội Đó biểu tích cực nhân sinh quan tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ 4.2 Nhân sinh quan ý thức tưởng nhớ, biết ơn tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ Đối với người dân Đồng Bắc Bộ: "Con người có tổ, có tơng Như có cội, sơng có nguồn" Từ bao đời, họ ln ý thức: “Cây có gốc nở cành xanh Nước có nguồn bể rộng sơng sâu Người ta nguồn gốc đâu Có tổ tiên trước sau có mình” Ý thức tưởng nhớ, biết ơn tổ tiên hình thành, phát triển khẳng định thành đạo lý, lẽ sống, Đạo lý biết ơn tiếp tục nối dõi truyền thống tổ tiên thể thông qua nghi thức thờ cúng có tính chất huyền bí thiêng liêng Thờ cúng tổ tiên huyết thống có nhiều hình thức cấp độ khác Trước hết việc thờ cúng tổ tiên gia đình (thờ cúng gia tiên) Trong gia đình người dân Đồng Bắc Bộ thiết lập bàn thờ tổ tiên Bàn thờ tổ tiên không gian thiêng liêng để thành viên gia đình thể hiện, gửi gắm lịng tưởng nhớ, biết ơn tiên tổ Bàn thờ nơi tổ tiên "đi", "về" ngự Bàn thờ tổ tiên thường lập cố định, chỗ trang trọng nhất, gian nhà Đây khác biệt với số dân tộc khác Ở Hàn Quốc, người ta lập bàn thờ dán vị có việc cúng giỗ Ở Nhật Bản, vị trí trang trọng nhà dành thờ Thần Đạo (Shin to), bàn thờ gia tiên lại lập gian phụ Việc trí bàn thờ gia tiên người dân Đồng Bắc Bộ hồn tồn khơng giống nhau, phụ thuộc vào quan niệm tâm linh điều kiện kinh tế gia chủ Nhìn chung, bàn thờ gia tiên thường chia làm hai lớp, hai lớp ngăn y môn vải che rủ Lớp đặt long khám thần chủ (ngai ỷ, tượng trưng cho vị tổ tiên), đồ thờ để đặt hộp trầu, chén nước, đĩa hoa quả, Lớp hương án, đặt bình hương, đèn, ống hương, mâm bồng, Ngày thường y môn vén lên, có lễ, sau cháu thắp hương khấn mời y mơn bng rủ xuống Theo cách giải thích dân gian, làm để tổ tiên hưởng lễ cách tự nhiên, không cho nhìn ngó, quấy nhiễu Ngồi ra, bàn thờ gia đình giàu có đại gia khoa bảng cịn treo hồnh phi bên trên, câu đối hai bên, sơn son thếp vàng Nếu hồnh phi, câu đối nhà thờ họ, tơng tộc mang nặng tính tổng kết, phơ trương tơn vinh dịng họ để làm gương cho hậu hoành phi, câu đối bàn thờ gia tiên thường viết với nội dung bày tỏ lịng thành kính, biết ơn, lời hứa cháu tổ tiên Trong cỗ giỗ, người ta không ăn uống, mà trị chuyện Chuyện nhà, xã hội, chuyện làm ăn, chuyện giáo dục cái, Đây nếp sống văn hóa truyền thống tốt đẹp, nên gìn giữ phát huy Một nghi thức cần thiết lúc hóa vàng phải đổ theo vào đống lửa chén rượu cúng Chén rượu làm vàng mã bốc cháy, song ý nghĩa việc làm cốt biến vàng mã trần thành vàng thật, đồ dùng thật âm, cho người âm Việc đốt vàng, mã, theo quan niệm Đạo giáo, 114 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC người ta phải dùng địn gánh mía hơ lửa qua lại để người chết gánh hàng mã cõi âm Đồng thời, hương nến bàn thờ lúc tắt, hương hồn tổ tiên trở cõi âm để tiếp tục "sống" sống cõi Hoàng Tuyền lại phải năm nữa, cần, có lời khấn mời trở lại Việc đốt vàng mã mang tính mê tín, gây lãng phí Nếu đốt hạn chế, mang ý nghĩa biểu trưng lại giải tâm lý, làm người sống yên tâm, thoải mái Niềm tin vào ông bà, tổ tiên "sống sinh hoạt" dương gian, khiến cho cháu hăng say lao động, làm nhiều cải Người dân Đồng Bắc Bộ coi việc cúng giỗ, thờ phụng tổ tiên việc làm hàng ngày, hàng tháng, quanh năm, tuần tiết nào, lễ vật Vì muốn khói hương tiên tổ đời đời tiếp nối, dịng dõi "khơng đứt mạch", nên người ta coi trọng việc sinh trai để lập người thừa tự Trong việc lập tự có nhiều quy định Ví gia đình đa thê người giữ việc hương khói phải trai trưởng bà vợ Nếu bà vợ ngồi năm mươi tuổi mà khơng có trai lập tự trai trưởng bà vợ lẽ, tức "thứ trưởng tự" Ý thức hướng cội nguồn, người có cơng sinh thành, tạo dựng sống người dân Đồng Bắc Bộ ý thức hướng cội nguồn chung dân tộc Tình yêu quê hương, đất nước hun đúc từ Gia đình - làng - nước tâm thức người dân Đồng Bắc Bộ bao đỗi thân thương, chúng gắn quyện với đấu tranh chống thiên tai, địch họa Nước nhà tan Nhà muốn yên ấm nước phải thịnh, cường Hơn nữa, họ có tổ họ, làng có Thành hồng, nước có Tổ nước Vua Hùng Tổ muôn dân nước Việt Ngày mồng 10 tháng âm lịch hàng năm, người Việt từ khắp nơi, nước "về viếng Tổ tỏ lịng kính hiếu tổ tiên, nhân thêm tình thương yêu người, xứ sở" [5] Bác Hồ dặn chúng ta: "Vua Hùng người có công dựng nước ta Uống nước phải nhớ nguồn, cháu phải nhớ đến tổ tiên Các Vua Hùng có cơng dựng nước Bác cháu ta phải giữ lấy nước Đó uống nước nhớ nguồn, nhớ tổ tiên vậy" [3] Lời Người cách gần kỷ, song mãi học cách ứng xử đạo làm người, thể tập trung ý thức cội nguồn hệ trước đây, hôm mai sau 4.3 Nhân sinh quan sắc văn hóa người dân Đồng Bắc Bộ Nhà - Họ - Làng - Nước cấu xã hội truyền thống người Việt lịch sử Trong xã hội, diện mạo cá nhân mờ nhạt, dường người ta biết đến "anh ta" nhà ai, người họ nào, làng Nhà nước quản lý dân đinh thông qua máy quản lý làng xã, việc phân bổ nghĩa vụ binh lính, phu phen tạp dịch theo kê khai phận chức dịch làng Trong tình vậy, làng thực đóng vai trị cầu nối thành viên với cộng đồng quốc gia Xét lĩnh vực kinh tế tổ chức sản xuất, gia đình đơn vị kinh tế - tổ chức sản xuất hoàn chỉnh, liên kết với chủ yếu sợi dây tình cảm, tâm linh, làng đơn vị kinh tế - xã hội - văn hóa thống chặt chẽ, liên kết gia đình, dịng họ lại với cộng đồng lãnh thổ chung Phong tục tập quán, tâm lý, lối sống tín ngưỡng yếu tố tạo nên sắc, thần thái văn hóa riêng làng Các làng Đồng Bắc Bộ thờ nhiều vị thần, có vị thần xem thần mệnh làng - Thành Hoàng làng Thành Hoàng đối tượng thờ cúng Nho giáo Đạo giáo, song, phương diện tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ, Thành Hồng cịn xem ơng Tổ làng Ơng Tổ làng nhiên thần, nhân thần Dù nhiên thần hay nhân thần, ý thức tâm linh dân làng, Thành Hồng làng người có cơng giúp dân trị thủy, đánh giặc Ngoài Thành Hoàng làng, vị Tổ nghề, Tổ sư, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa dân làng thờ cúng Họ khơng người có cơng, xem tiền hiền, hậu hiền, mà người có sức mạnh linh thiêng che chở, phù giúp cho dân làng sống Ngoài ý thức tôn thờ ông Tổ chung làng, người dân Đồng Bắc Bộ cịn thể tơn kính người cao tuổi Với quan niệm "kính lão đắc thọ", "kính già, già để tuổi cho", độ xuân sang, làng có tục yến lão, mừng thọ Xưa, thời phong kiến, làng cịn có ruộng lão Hoa lợi ruộng lão dùng để sắm sửa cỗ bàn Các cụ từ 60 tuổi trở lên mời đình dự yến lão Các vua triều Lý, Trần, Lê thường ban yến, lụa, tiền cho bô lão Hội nghị Diên Hồng đời Trần biểu tập trung ý thức "dưỡng người già, xin lời hay" Kính già, yêu trẻ, ngày tết Nguyên Đán người chúc già mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, trẻ mừng thêm tuổi Tết Đoan Ngọ nhiều nơi có tục làm bánh gai, bánh rợ, bánh nếp biếu ông bà, cô, bác hai bên nội, ngoại Ý thức tổ làng củng cố thêm qua tục, lệ làng Trong không gian thiêng liêng Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 115 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC lễ hội, cá nhân, gia đình, làng xã gắn quyện vào qua nghi thức thờ cúng thần mệnh - ông Tổ làng Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên "theo nghĩa rộng, khơng thờ người có cơng sinh dưỡng khuất, nghĩa người có huyết thống, mà thờ người có cơng với cộng đồng làng xã, đất nước" [7] Thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ nét đẹp sinh hoạt văn hóa cộng đồng Tùy gia cảnh, tùy thời mà lễ giỗ gia tiên, giỗ tổ họ, hội làng, tổ nước tổ chức đơn giản hay long trọng Song dù đơn giản hay long trọng lấy tâm, "đạo" làm đầu theo hệ thống định Có thể mơ hình hóa hệ thống thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ sau: Bảng Hệ thống thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ Cấp độ Gia đình Khơng gian thờ cúng Bàn thờ gia tiên Thời gian thờ cúng Làng xã Nước - Đền Hùng Phú Thọ - Đền thờ vọng vua Hùng địa phương Bài cúng - Ngày giỗ, chạp - Ngày lễ, - Văn tết - Gia tiên cúng - Ngày gia tiên có việc trọng - Ngày - Nhà thờ giỗ Tổ họ họ - Ngày Họ tộc - Nhà thờ giỗ Tổ tổ chi chi, ngành - Đình làng - Am, miếu - Chùa Đối tượng thờ cúng - Tổ họ - Tổ chi, ngành - Văn tế Tổ Chủ lễ cúng - Con trai trưởng - Tộc trưởng - Chi, ngành trưởng - Ngày hội làng - Các ngày lễ, tết - Thành - Chủ Hoàng tịch xã - Tổ nghề - Bậc - Tổ sư - Văn tế cao - Anh thần niên có hùng dân uy tín tộc, danh đức nhân văn cao hóa - Ngày 10/3 âm lịch - Chủ tịch tỉnh, - Văn tế - Cán quốc phụ Tổ trách văn hóa - Vua Hùng VAI TRỊ CỦA TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ HIỆN NAY Gia đình thiết chế xã hội đặc biệt, thực chức để hỗ trợ người phát triển toàn diện Một chức chức giáo dục Ngay từ đời, người chịu ảnh hưởng từ giáo dục gia đình với mức độ khác Trong thiết chế mà cha mẹ ý thức nghĩa vụ thương yêu, nuôi dưỡng cái, chăm lo việc học tập phát triển lành mạnh thể chất lẫn tinh thần để trở thành công dân có ích cho xã hội, người tạo điều kiện tốt để trở nên hoàn thiện Đối với gia đình Đồng Bắc Bộ, vấn đề giáo dục vấn đề họ quan tâm Mỗi thành viên gia đình ln sống nghĩa vụ trách nhiệm với thành viên khác, đồng thời họ lấy gia đình làm nòng cốt để tạo lập kỷ cương xã hội Với ý nghĩa đó, gia đình vừa đơn vị sinh hoạt, đơn vị kinh tế, đơn vị giáo dục tế bào xã hội vùng Đồng Bắc Bộ Giáo dục gia đình loại hình giáo dục tương đối tồn diện Trước hết toàn diện nội dung giáo dục, bao gồm: giáo dục nghề nghiệp, giáo dục lao động, giáo dục ứng xử, giáo dục giới tính, giáo dục quan hệ huyết thống, giáo dục đạo đức nhân cách, Bên cạnh đó, giáo dục gia đình đa dạng hình thức: giáo dục làm mẫu nêu gương, giáo dục răn đe, giáo dục truyền thống gia đình, giáo dục ca dao tục ngữ, giáo dục cảm hóa yêu thương, Một hình thức giáo dục mà gia đình Đồng Bắc Bộ quan tâm, giáo dục nhân cách cách ứng xử cho thành viên thơng qua hoạt động tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 5.1 Vai trị tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên giáo dục chữ “Nhân” Việc thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ có liên quan đến quan niệm người chết biến thành ma, phải có người thờ cúng, trở thành ma lành, phù hộ cho cháu; khơng biến thành dữ, lang thang đó, Vì thế, phải có trai để thờ cúng sau Về nguyên tắc, việc thờ cúng tổ tiên thuộc quyền ngành trưởng Trong trường hợp bố mẹ chết, trai trưởng thay bố mẹ thờ cúng tổ tiên Bát hương thờ bố mẹ đặt nhà trưởng Các trai khác sống gần trưởng không lập bàn thờ riêng để thờ bố mẹ khơng tổ 116 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC chức cúng giỗ riêng; ngược lại, họ chị em gái lấy chồng có trách nhiệm góp giỗ (vào ngày giỗ bố mẹ) gửi lễ (vào dịp Tết) để người trưởng thắp hương Quy định việc thờ cúng tổ tiên mang ý nghĩa giáo dục, cách ứng xử cao việc nhắc nhở điều chỉnh quan hệ để gắn kết thuận hòa cha mẹ sống Việc tổ chức cúng giỗ chung nhà người trưởng dịp để củng cố tình anh em, giáo dục truyền thống gia đình, dịng họ Trường hợp người hỗn hào, bị anh chị em truất quyền thờ cúng bố mẹ việc không nhận lễ, đồng nghĩa với việc bị xã hội phủ nhận Chữ “Nhân” coi trọng đặc biệt để làm trì kết nối Khơng điều chỉnh quan hệ ứng xử anh chị em ruột để gắn kết gia đình ngày giỗ cha mẹ, thành viên khác phải đề cao chữ “Nhân” trì nhiều hệ gắn bó với nhau, đặc biệt ứng xử chị em dâu, anh em rể, anh em con bác,… Cư xử nhân ái, hòa thuận, hiếu đễ để gặp ngày giỗ cha mẹ, thành viên nội tộc khơng hổ thẹn với cha mẹ Tính tơn ty quan hệ gia đình củng cố nhấn sâu thêm quy định quyền thờ cúng người trai trưởng Người trai trưởng thừa hưởng quyền lợi từ phần hương hỏa cha mẹ để lại tảng kinh tế để trì lâu dài ổn định việc thờ cúng, nhìn chung phải gánh vác phần đóng góp vật chất nặng nề Các em trai em gái có đóng góp khơng mang tính bình qn Đây yếu tố dễ nảy sinh mâu thuẫn thành viên gia đình Tuy nhiên, tâm thức người, việc cúng giỗ cha mẹ thuộc phạm trù thiêng, đó, người nhân với nghĩ việc đóng góp Thờ cúng tổ tiên nghi thức tâm linh điều chỉnh giáo dục chữ Nhân người Đây sở hình thành nên mơ thức khác sở kinh tế trì việc thờ cúng tổ tiên đề cao tính tơn ty theo chiều dọc quan hệ huyết thống ruộng họ, nhà thờ họ,… 5.2 Vai trị tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên giáo dục chữ “Hiếu” Dân gian lưu truyền: “đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết” với hàm ý việc tất thành viên gia đình ý đặc biệt đến việc tổ chức cúng giỗ cho chu tất Điều thể hiếu thảo cháu nghĩ đến ông bà tổ tiên Thông thường, ngày giỗ cha mẹ, anh chị em cố gắng tổ chức cho đàng hồng, trọng thể, vừa để thể lịng biết ơn công lao bố mẹ, vừa dịp anh chị em gặp gỡ để hàn huyên, tâm sự, ôn lại kỷ niệm với bố mẹ; có giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn gia đình Ngày Tết, em trai chị em gái lấy chồng tùy tâm, tùy điều kiện gửi nhà trưởng lễ (thường chai rượu, gói mứt, gói chè, vài cau,…) để người trưởng thắp hương lên bố mẹ Việc thờ cúng cha mẹ với ý nghĩa giáo dục chữ Hiếu thể từ sau cha mẹ qua đời, việc tang cúng tế sau Từ quy định tang phục với chất vải thơ, xấu xí, kiểu cách sơ sài, đơn giản, đến việc quy định trai chống gậy, gái lăn đường lót huyệt để thể nỗi tiếc thương đau đớn cha mẹ qua đời Sau chu toàn tang ma, cúng cơm hàng ngày cho cha mẹ nằm mạch ý nghĩa hiếu thảo để tiếp tục chăm sóc cha mẹ hàng ngày Những ứng xử có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ gia đình, để họ ý thức đầy đủ hiếu thuận ứng xử hàng ngày với người sống Những trường hợp anh em gần nhau, bất hịa nghiêm trọng mà phải từ nhau, lập bàn thờ bố mẹ riêng, việc cúng tế chu đáo, quan niệm xã hội, biểu bất hiếu ly tán để bố mẹ đau lịng Sự khơng chấp nhận xã hội lại thêm lần nhấn mạnh ý nghĩa giáo dục chữ “Hiếu” việc thờ cúng tổ tiên 5.3 Vai trị tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên giáo dục chữ “Lễ” Giáo dục gia đình truyền thống đặc biệt coi trọng thái độ ứng xử mối quan hệ huyết thống người, coi chuẩn mực đạo đức quan trọng Một quan niệm thừa nhận rộng rãi kiểm định kinh nghiệm dân gian là: Một người không ứng xử tốt mối quan hệ huyết thống, khó ứng xử với mối quan hệ xã hội khác Do vậy, việc hiểu biết ứng xử với mối quan hệ huyết thống xem thước đo lễ nghĩa người Điều đánh giá giáo dục qua việc thờ cúng tổ tiên Việc thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ diễn vào nhiều dịp năm, không vào ngày cha mẹ, ơng bà, mà cịn vào ngày sóc, vọng vốn ngày cúng Thổ công; ngày Tết Nguyên đán lễ tiết khác năm; nhà có việc vui, việc buồn, để cầu mong tổ tiên phù hộ cho việc làm dự định thực hiện, ước nguyện ấp ủ Mỗi dịp thờ cúng lại có quy định riêng mà việc tuân thủ quy định tạo nên hệ thống nghi thức ứng xử Khi thực Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 117 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC quy định nghi thức, người xem ứng xử có lễ nghĩa, có lễ nghĩa với thần linh lễ nghĩa với người sống Để ứng xử đúng, có lễ, trước hết phải hiểu biết tơn ty, thứ bậc mối quan hệ huyết thống Ngay từ cịn bé, trẻ em gia đình Đồng Bắc Bộ dạy cách nhận biết người thân quen gia đình, thơng qua từ vai vế, quan hệ: bố mẹ, ông bà, anh, chị, em,… Sau đó, bắt đầu nhận biết người thuộc phạm vi ngồi gia đình mình, thuộc họ nội, tức họ bên bố (gồm chú, bác ruột, cô ruột, anh chị em chú, bác bậc hơn, xa hơn,…); họ ngoại, tức họ bên mẹ (ơng bà ngoại, cậu mợ ruột, dì ruột, anh chị em cậu, dì già bậc hơn, xa hơn,…) Gắn với nhận biết người thuộc vai vế cung cách xưng hơ, lời ăn tiếng nói, dáng điệu nhiều nghĩa vụ,… bậc Sau này, trưởng thành, lấy vợ lấy chồng, người phải nhận biết đầy đủ mối quan hệ gia đình nhà vợ (hay nhà chồng ), bên nội bên ngoại để có thái độ ứng xử Với vai vế quan hệ, việc ứng xử lại điều chỉnh cho phù hợp 5.4 Vai trị tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên giáo dục chữ “Tâm” Nhân, Hiếu, Lễ phẩm chất bản, quan trọng mà người phải giáo dục để hoàn thiện nhân cách, bị chi phối mạnh mẽ suy nghĩ, tình cảm người điều kiện cụ thể Suy nghĩ tình cảm thành tâm Khi có “Tâm”, người ứng xử nhân hịa với nhau, có tâm người hiếu đễ với cha mẹ, anh em, có tâm, người ứng xử có lễ nghĩa, có tâm, người dễ cảm hóa người khác, dễ hịa nhập với cộng đồng Về bản, chữ “Tâm” xem biểu đạo đức đề cao chân thành, nhân hậu, thành ý Không phải trường hợp, thiện tâm, thành ý mang lại kết lập tức, rõ ràng điều giúp người đón nhận tốt Sự thành tâm, thiện ý thể trân trọng, chu đáo, khơng nề hà khó khăn, khơng so đo tính tốn thiệt Những điều tốt đẹp tìm thấy rõ thái độ người thờ cúng tổ tiên Sự thành tâm thể việc, chuẩn bị kế hoạch cho ngày cúng giỗ trước nhiều ngày Sự chuẩn bị chu đáo thể từ việc lên kế hoạch, phân công người thực hiện, mua sắm chuẩn bị lễ vật, mời khách khứa, Việc cúng giỗ thiết phải xác định tự nguyện Chỉ có tâm sáng, khơng toan tính, cha mẹ linh chứng cho hành vi nghi lễ cháu Với gian dối, thiếu thiện ý thờ cúng tổ tiên, quan niệm xã hội cho biểu xấu nhân cách Điều người dân Đồng Bắc Bộ quan tâm, cho dù khó khăn, gia đình tự nguyện tiết kiệm chi tiêu để dành dụm, tập trung cho việc tổ chức cúng giỗ Sự tiết kiệm khơng gây nên khó chịu xác định việc làm cần thiết, thể mong muốn thực tổ chức nghi lễ thờ cúng cho cha mẹ chu tất Các vật phẩm đươc mua sắm với tâm ý dâng lên tổ tiên, cha mẹ tốt đẹp Với ý nghĩa đó, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ khơng giúp cho cá nhân hình thành ý thức tiết kiệm, biết dự tính, lo toan cho sống thân gia đình; cịn giúp cho họ có ý thức chia sẻ với anh chị em lo cúng giỗ, chia sẻ với họ mạc thờ cúng tổ tiên, tích luỹ việc thiện (vì tổ tiên chứng hành vi họ nên khơng làm điều xấu, mà làm hại người khác) KẾT LUẬN Đồng Bắc Bộ nơi hình thành, tồn phát triển văn minh nông nghiệp trồng lúa nước Thông qua hoạt động thực tiễn trình tiếp - biến giá trị văn hóa văn minh bên ngoài, người dân Đồng Bắc Bộ có quan niệm thể, vũ trụ Khơng gian tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên nhận thức thông qua khái niệm trời, đất, người, mây, gió, núi, sơng, thần, ma, quỷ, đình, đền, miếu, bàn thờ, mồ mả, Thời gian tính theo nơng lịch với thời vụ, năm, tháng, tuần, tiết, ngày, giờ, đánh dấu nghi lễ thờ cúng, hội hè, giỗ chạp người cộng đồng Trên sở nhận thức giới, vũ trụ, người dân Đồng Bắc Bộ nhận thức đề triết lý Quan niệm nhân sinh người dân đồng Bắc Bộ vừa mang tính phổ biến, vừa mang tính đặc thù, thể sinh động qua hoạt động thờ cúng tổ tiên bốn cấp độ gia đình, họ tộc, làng nước Nó chịu ảnh hưởng sâu sắc tín ngưỡng tô-tem, thờ thần, thờ Mẫu đặc biệt tam giáo, mang tính tâm khách quan, song chứa đựng yếu tố vật mang tính ngây thơ, chất phác giàu tính nhân văn Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên có vai trị lớn giáo dục gia đình Đồng Bắc Bộ Hiện nay, bối cảnh giáo dục gia đình ngày có thay đổi mạnh mẽ, việc nhận thức đắn ý 118 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC nghĩa giáo dục nhân cách cá nhân việc thờ cúng tổ tiên giúp cho tín ngưỡng phát huy đầy đủ giá trị tốt đẹp [3] Trần Viết Hoàn - Lê Kim Dung (tuyển chọn giới thiệu) (1995), Một trăm linh năm lời nói Bác Hồ, Nhà xuất Văn hóa Thơng tin, Hà Nội, tr 81 [4] C.Mác (1995), Luận cương Phoi-ơ-bắc, C Mác - Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 3, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.12 [5] Lê Khả Phiêu (1998), "Người Việt viếng Tổ tỏ lịng kính hiếu với tổ tiên, nhân thêm tình thương yêu xứ sở", Báo Thanh niên, (32), Hà Nội, tr [6] Đặng Nghiêm Vạn (1998), "Bản chất biểu tơn giáo", Tạp chí Triết học, (101), Hà Nội, tr.17-20 [7] Đặng Nghiêm Vạn (chủ biên) (1996), Về tơn giáo tín ngưỡng Việt Nam nay, Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội, tr 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Giáo trình triết học Mác - Lênin (dùng trường đại học, cao đẳng), Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr 201 [2] Nguyễn Chính (1998), "Đảng viên với tín ngưỡng tơn giáo", Tạp chí Cộng sản, (6), Hà Nội, tr 38 - 42 THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ Nguyễn Thị Hảo - Tóm tắt trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2006: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội + Năm 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Triết học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội + Năm 2017: Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội - Công việc tại: Giảng viên, khoa Giáo dục Chính trị Thể chất, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Phụ nữ, gia đình, bình đẳng giới - Email: nguyenhao1310@gmail.com - Điện thoại: 0915162159 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 119 ... sinh tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên Qua phân tích sở xã hội nảy sinh tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên lịch sử, hiểu chất tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ sau: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. .. hóa hệ thống thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ sau: Bảng Hệ thống thờ cúng tổ tiên người dân Đồng Bắc Bộ Cấp độ Gia đình Không gian thờ cúng Bàn thờ gia tiên Thời gian thờ cúng Làng xã Nước... TRỊ CỦA TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ HIỆN NAY Gia đình thiết chế xã hội đặc biệt, thực chức để hỗ trợ người phát triển tồn diện Một chức chức giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và vai trò của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong giáo dục gia đình ở Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay, Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và vai trò của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong giáo dục gia đình ở Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Hệ thống thờ cúng tổ tiên của người dân - Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và vai trò của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong giáo dục gia đình ở Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

Bảng 1..

Hệ thống thờ cúng tổ tiên của người dân Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan