0

Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

101 13 0
 • Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 06:28

Đây cũng là cơ sở thực hiện thành công một trong những định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2010 là 100% rác thải sinh hoạt đô thị, chất thải công nghiệp nguy hạ[r] (1)Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng 1 BỘ XÂY DỰNG VIỆN KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG ĐT-NT 37 LÊ ĐẠI HÀNH-389 ĐỘI CẤNTEL: 04.9742049 FAX: 04.8215796 BÁO CÁO TỔNG HỢP QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÙNG TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 (2)MỤC LỤC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG ĐT-NT 1 BÁO CÁO TỔNG HỢP 1 QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÙNG TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 1 DANH MỤC BẢNG 5 DANH MỤC HÌNH 5 MỞ ĐẦU 7 1 Sự cần thiết xây dựng quy hoạch 7 2 Quan điểm mục tiêu quy hoạch 8 2.1 Quan điểm quy hoạch 8 2.2 Mục tiêu quy hoạch 8 3 Phạm vi đối tượng quy hoạch 9 3.1 Phạm vi nghiên cứu 9 3.2 Đối tượng nghiên cứu 9 4 Cơ sở pháp lý xây dựng quy hoạch 9 CHƯƠNG I: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH .10 I.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 10 I.1.1 Vị trí địa lý 10 I.1.2 Điều kiện tự nhiên 10 I.2 Điều kiện kinh tế-xã hội 11 I.2.1 Hiện trạng hệ thống đô thị điểm dân cư nông thôn 11 I.2.2 Đặc điểm kinh tế 14 CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 16 VÙNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 16 II.1 Chất thải rắn sinh hoạt 16 II.1.1 Khối lượng, thành phần, tích chất chất thải 16 II.1.2 Hiện trạng phân loại, thu gom, vận chuyển 17 II.1.3 Hiện trạng xử lý chất thải rắn 19 II.1.4 Mô hình quản lý chất thải rắn 21 II.2 Chất thải rắn cơng nghiệp 23 II.2.1 Tình hình hoạt động KCN, CCN Bình Định 23 II.2.2 Hiện trạng khối lượng thành phần tính chất chất thải 25 II.2.3 Hiện trạng, phân loại thu gom, vận chuyển chất thải rắn 25 II.2.4 Hiện trạng xử lý chất thải rắn 27 II.2.5 Mơ hình quản lý CTR 27 II.3 Chất thải rắn y tế 27 II.3.1 Hiện trạng khối lượng thành phần tính chất chất thải 27 II.3.2 Hiện trạng, phân loại thu gom, vận chuyển chất thải rắn 29 II.3.3 Hiện trạng xử lý chất thải rắn y tế 30 II.3.4 Mơ hình quản lý CTR 31 II.4 Những dự án thực vùng tỉnh Bình Định 32 II.5 Đánh giá chung trạng quản lý xử lý CTR 33 (3)II.5.2 Các vấn đề tồn 33 II.5.2.2 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ 34 CƠ CHẾ QUẢN LÝ CTR, QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH NHƯNG CHƯA ĐƯỢC QUAN TÂM THỰC HIỆN TRIỆT ĐỂ 34 THIẾU NGUỒN LỰC ĐỂ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 34 CHƯƠNG III: QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÙNG TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 35 III.1 Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Định 35 III.1.1 Một số tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh đến năm 2020 35 - Lao động xã hội: Năm 2005: tồn tỉnh Bình Định có 890.700 người trong độ tuổi lao động, chiếm 56% tổng dân số Trong có 793.700 lao động làm việc ngành kinh tế, chiếm 89,1% tổng dân số trong độ tuổi lao động Dự báo năm 2010 tỉnh có 926.850 người độ tuổi lao động, chiếm 55,5% tổng dân số Trong có 843.400 lao động đang làm việc ngành kinh tế, chiếm 91% tổng dân số độ tuổi lao động Năm 2020 dự báo tỉnh có 1.092.900 người độ tuổi lao động, chiếm 56% tổng dân số Trong có 986.900 lao động làm việc ngành kinh tế, chiếm 90,3% tổng dân số độ tuổi lao động 35 III.1.2 Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị điểm dân cư nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020 36 III.1.3 Quy hoạch tổng thể khu, cụm cơng nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2010 định hướng phát triển đến năm 2020 39 III.1.4 Quy hoạch mạng lưới y tế 43 III.2 Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định 44 III.2.1 Dự báo lượng chất thải rắn phát sinh, thành phần tính chất chất thải 44 III.2.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt 44 III.2.1.5 Dự báo tổng lượng chất thải rắn phát sinh 49 III.2.2 Quy hoạch hệ thống phân loại, thu gom, vận chuyển 51 III.2.2.1 Chất thải rắn sinh hoạt 51 III.2.2.2 Chất thải rắn công nghiệp 54 III.2.2.3 Chất thải rắn y tế 63 III.2.3 Quy hoạch hệ thống xử lý chất thải rắn 65 III.3 Lộ trình thực 78 III.4 Khái tốn kinh phí 81 III.4.1 Cơ sở tính khái tốn kinh phí 81 III.4.2 Khái tốn kinh phí 81 III.4.3 Nguồn vốn đầu tư 84 GHI CHÚ : TRƯỜNG HỢP TỈNH XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ CTR BẰNG CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC CĨ THỂ THAM KHẢO THÊM THƠNG BÁO SỐ 50/TB-VPCP VỀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC ĐƯỢC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC (KÈM THEO PHỤ LỤC) 85 Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (4)CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CÁC VẤN ĐỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH .86 IV.1 Tổ chức thực 86 IV.2 Giải pháp thực quy hoạch 87 IV.2.1 Cơ chế thực quy hoạch .87 1 Nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý chất thải rắn phân loại chất thải rắn nguồn 87 2 Xã hội hóa cơng tác quản lý CTR 88 3 Xây dựng sách cho giảm thiểu tái chế chất thải 89 4 Huy động vốn đầu tư 90 5 Cải thiện cơng tác thu hồi chi phí nhằm đảm bảo tính bền vững hoạt động đầu tư 90 6 Tăng cường công tác tra, giám sát việc quản lý xử lý CTR .90 KẾT LUẬN 92 I Kết luận 92 (5)DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (6)(7)MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết xây dựng quy hoạch Cùng với phát triển cơng nghiệp thị hố, lượng chất thải rắn gia tăng nhanh chóng Quản lý lượng chất thải thách thức to lớn dịch vụ môi trường đặc biệt quan trọng khơng chi phí cho hoạt động lớn mà cịn lợi ích to lớn tiềm tàng sức khoẻ cộng đồng đời sống người dân Để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển, nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn, nhiều văn pháp quy quản lý xử lý chất thải rắn ban hành như: thị 199/TTg ngày 3/4/1997 Thủ tướng Chính phủ biện pháp cấp bách công tác quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp; chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 152/1999/QĐ-TTg ngày 10/7/1999; Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 2/12/1999 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải nguy hại; gần thị số 23/2005/CT-TTg ngày 21/6/2005 Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn thị khu cơng nghiệp, bao gồm số mục tiêu cần phấn đấu đến năm 2010: - Hoàn thành quy hoạch quản lý chất thải rắn cho đô thị khu công nghiệp theo hướng vùng tỉnh, vùng liên tỉnh, vùng đặc thù, ưu tiên quy hoạch bãi chơn lấp chất thải rắn, xây dựng cơng trình tái chế chất thải rắn - Thu gom, vận chuyển xử lý 90% tổng lượng chất thải rắn phát sinh thị khu cơng nghiệp, ưu tiên cho việc tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, hạn chế tối đa lượng chất thải rắn chôn lấp - Xử lý 100% chất thải y tế nguy hại 60% chất thải nguy hại công nghiệp công nghệ phù hợp Như vậy, để bảo vệ môi trường phát triển bền vững, vấn đề quản lý chất thải rắn phải nhìn nhận cách tổng thể từ khâu phân loại, thu gom đến khâu xử lý, không đơn việc tổ chức xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh cho đô thị mà cần phải quản lý tổng hợp diện rộng Cùng với phát triển nước, thời gian qua, q trình cơng nghiệp hố thị hố tỉnh Bình Định diễn nhanh chóng Nhịp độ tăng trưởng GDP thời kỳ 2001-2005 bình quân hàng năm đạt 8,9%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 16%/năm, GDP bình quân đầu người năm 2005 tăng 1,83 lần so với năm 2000 Dự báo đến năm 2010, GDP bình quân đầu người đạt 900 USD, gấp 2,25 lần so với năm 2005, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương GDP bình quân hàng năm đạt 13%, cấu ngành công nghiệp – xây dựng GDP năm 2010 đạt 37-38%, giá trị sản xuất công nghiệp (giá trị cố định 1994) tăng bình qn 24,5%/năm tỷ lệ thị hố đạt 35% Trong bối cảnh chung đó, tỉnh Bình Định sớm quan tâm tới công tác quản lý chất thải rắn, nhiên chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Do vậy, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội thời gian tới, cần xây dựng ”Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Bình Định đến năm 2020” Quy hoạch thực góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý chất thải rắn, nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn, cải thiện môi trường sống, đảm bảo phát triển bền vững Đây sở thực thành công định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2010 100% rác thải sinh hoạt đô thị, chất thải công nghiệp nguy hại, chất thải y tế thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường, tạo sở bền vững cho phát triển tỉnh Bình Định tương lai Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (8)2 Quan điểm mục tiêu quy hoạch 2.1 Quan điểm quy hoạch - Quy hoạch tổng thể quản lý CTR tỉnh Bình Định phải phù hợp với chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị KCN Việt Nam đến năm 2020 định hướng phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2010 năm 2020 - Phù hợp với quy hoạch ngành (quy hoạch đô thị, công nghiệp, y tế) UBND tỉnh phê duyệt - Tiếp cận phương thức quản lý chất thải rắn nước tiên tiến giới nay, đồng thời phù hợp với điều kiện Việt Nam - Áp dụng công nghệ xử lý đại phù hợp với điều kiện kinh tế, giảm tối đa lượng chất thải rắn phải chôn lấp nhằm giảm thiểu tác động mơi trường, chi phí đầu tư xây dựng bãi chôn lấp tăng hiệu sử dụng đất 2.2 Mục tiêu quy hoạch 2.2.1 Mục tiêu tổng quát - Đề chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn địa bàn tồn tỉnh Bình Định đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, nhằm đảm bảo cho Bình Định phát triển bền vững trinh phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 2.3.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng mạng lưới khu xử lý CTR tỉnh, nâng cao hiệu công tác xử lý CTR, đặc biệt CTR nguy hại địa bàn tỉnh - Thực Nghị Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Bình Định lần thứ XVII: 100% rác thải sinh hoạt đô thị, chất thải công nghiệp nguy hại, chất thải y tế thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường Các mục tiêu cụ thể cho giai đoạn sau: - Đến năm 2015: + 100% lượng CTR sinh hoạt phát sinh TP Quy Nhơn; 70% tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh đô thị khác thu gom xử lý + 100% CTR phát sinh từ KCN phân loại, thu gom xử lý phương pháp thích hợp - Đến năm 2020: + 100% lượng CTR sinh hoạt phát sinh TP Quy Nhơn; 80% tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh đô thị khác thu gom xử lý + 100% CTR sinh hoạt phát sinh đô thị phân loại nguồn - Phân bố hợp lý khu xử lý CTR địa bàn tỉnh Bình Định, đảm bảo phục vụ đô thị, KCN điểm dân cư nông thôn thị hóa (9)3 Phạm vi đối tượng quy hoạch 3.1 Phạm vi nghiên cứu Địa bàn tỉnh Bình Định với quy mơ diện tích 602.600 ha, quy mơ dân số 1.500 triệu người 3.2 Đối tượng nghiên cứu - Chất thải rắn sinh hoạt đô thị - Chất thải rắn công nghiệp - Chất thải rắn y tế - Chất thải rắn xây dựng 4 Cơ sở pháp lý xây dựng quy hoạch - Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 Thủ tướng Chính phủ Quản lý CTR - Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 Bộ Xây dựng Hướng dẫn số điều Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn - Chỉ thị 23/2005/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ “Đẩy mạnh cơng tác quản lý CTR đô thị KCN - Chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng, 4/2008 - Quy chế Quản lý chất thải nguy hại (Ban hành kèm theo Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 2/12/1999 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải nguy hại) - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại - Quy chế Quản lý chất thải y tế số 43/2007/QĐ-BYT ngày 31/11/2007 Bộ trưởng Bộ Y tế - Quy hoạch khu xử lý CTR cấp vùng cho ba vùng KTTĐ Bắc Bộ, miền Trung phía Nam - Quyết định số 124/2004/QĐ-UB ngày 6/12/2004 UBND tỉnh Bình Định việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể KCN, CCN địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2010 định hướng phát triển đến năm 2020 - Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 UBND tỉnh Bình Định phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Bình Định đến nam 2010, tầm nhìn đến năm 2020 - Quyết định số 2042/QĐ-CTUBND ngày 30/8/2006 UBND tỉnh Bình Định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch dự tốn kinh phí thực quy hoạch tổng thể quản lý CTR vùng tỉnh Bình Định đến năm 2020 Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (10)CHƯƠNG I: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH I.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên I.1.1 Vị trí địa lý Bình Định tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi Phía Nam giáp tỉnh Phú Yên Phía Tây giáp tỉnh Gia Lai Phía Đơng giáp biển Đơng Tồn tỉnh có 10 huyện thành phố, có huyện miền núi, huyện trung du huyện, thành phố thuộc vùng đồng I.1.2 Điều kiện tự nhiên a) Địa hình Địa hình Bình Định nghiêng dần từ Tây sang Đơng Vùng núi chiếm 70% diện tích tự nhiên tồn tỉnh với độ cao trung bình 500-700m dốc 250 Tiếp đến vùng gò đồi với độ cao trung bình 100m dốc 10-150 Vùng đồng chiếm 15% diện tích tự nhiên bị chia cắt nhánh núi chạy biển Giáp biển cồn cát đầm phá, có đầm lớn như: đầm Thị Nại, đầm Đề Gi Ngồi khơi có số đảo rộng đảo Cù Lao Xanh, diện tích khoảng 4km2. b) Khí hậu Tỉnh Bình Định nằm vùng khí hậu Trung Trung Bộ, có mùa Đơng lạnh Có thể nói vùng khơng có mùa đơng lạnh Nhiệt độ trung bình tháng lạnh không xuống 220C Chênh lệch nhiệt độ trung bình tháng lạnh nóng cịn vào khoảng 6-7oC. Lượng mưa độ ẩm đạt loại trung bình Lượng mưa năm khoảng 1.600-1.700mm đồng 2.000mm vùng núi Mùa hè có tháng nhiệt độ trung bình vượt q 280C Tối cao trung bình vượt khơng q 340C, tối thấp trung bình khơng xuống q 23oC. Bão: Mùa mưa bão dội khơng vùng Bình Trị Thiên, thường tập trung từ tháng đến tháng 11 tháng 10 tháng nhiều bão Nói chung, khí hậu tỉnh Bình Định nói riêng vùng Trung Trung Bộ nói chung có nhiều mặt thuận lợi Lượng mưa khơng q nhiều, mùa đơng khơng có nhiệt độ xuống q thấp, nhiều nắng Riêng Bình Định thời kỳ khơ hạn kéo dài hơn, suốt từ tháng đến tháng gây nhiều khó khăn cho việc phát triển trồng ưa nước c) Thủy văn Tỉnh Bình Định có hệ thống sơng chảy qua gồm: Sông Lại Giang, sông Côn, sông La Tinh, sông Hà Thanh Các sông bắt nguồn từ vùng đồi núi tỉnh chảy theo hướng từ Tây sang Đông tập trung nước vào đầm phá trước đổ biển (11)d) Hải văn Chế độ thủy triều bán nhật triều không thời gian tháng, khoảng 20 ngày nhật triều Biên độ nhật triều từ 1,2-2,2m, nước ròng 0,5-1m Mùa mưa lượng nước mưa trùng với biên độ triều cường gây chênh lệch từ 0,4-0,6m Sơng tỉnh Bình Định hay gây lũ lụt hàng năm từ tháng 9-11 Thời kỳ thường gây mưa lớn nên lũ ác liệt Mực nước lũ sơng có cấp mực nước lũ lớn nhất: Tại Bình Tường 27,15m xảy vào tháng năm 1964 Tại Tân An 8,92m xảy vào tháng 11 năm 1987 Vận tốc lớn hệ thống sơng Cơn trận lũ tháng 11 năm 1964 trận lũ lịch sử thời gian gần từ năm 1996 đến 1999 liên tiếp có lũ lớn, vận tốc lớn đo sông Côn 2,85m/s e) Địa chất cơng trình, thủy văn - Địa chất cơng trình: Tồn tỉnh chưa có khoan thăm dị địa chất cơng trình theo tài liệu khoan thăm dị cục dự án chống xói lở bờ sơng Cơn vị trí Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước dự án nghiên cứu tiền khả thi vệ sinh môi trường Quy Nhơn cho biết lớp đất khác có cường độ chịu tải khác Vì vậy, xây dựng cơng trình cần phải khoan thăm dò địa chất cục để xử lý móng - Địa chất thủy văn: Phạm vi tỉnh Bình Định chia địa tầng sau: + Địa tầng chứa nước lỗ hổng hỗn hợp + Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích sơng + Tầng chứa nước ven biển khơng phân chia + Tầng chứa nước lỗ hổng vỏ phong hóa trầm tích phun trào Bazan + Tầng chứa nước trầm tích Nêogen hệ tầng Bình Định + Nước phân bố khơng liên tục trầm tích phun trào tần Margiang + Nước đất phân bố khơng liên tục Các trầm tích biển Cambri-oedorit hệ tầng A Vương + Nước đất phân bố không liên tục trầm tích biến chất Preterosai-Akesoi khơng phân chia (PR-AR) Khả chứa nước tầng đến trung bình, phân bố khơng + Đới chứa nước phong hóa xâm nhập Phổ biến vùng biển Bình Định chiếm 1/4 diện tích tự nhiên tỉnh Bình Định dạng địa hình cao phân chia mạnh Khả chứa nước địa tầng triển vọng cho việc cấp nước I.2 Điều kiện kinh tế-xã hội I.2.1 Hiện trạng hệ thống đô thị điểm dân cư nông thôn a) Hiện trạng hệ thống đô thị - Theo số liệu thống kê dân số thị tỉnh Bình Định năm 2007 khoảng 40 vạn người, chiếm 25% dân số tồn tỉnh Diện tích đất thị 24.471 chiếm 4,06% tổng diện tích đất tự nhiên tồn tỉnh, đất 1.251,5ha, bình qn 31,2 m2/người. - Các thị hình thành phát triển dọc theo hành lang Quốc lộ Quốc lộ 19 hợp thành cấu trúc không gian tuyến-điểm Các thị có tốc độ phát triển nhanh, hầu hết tập trung dọc theo tuyến Quốc lộ như: Thành phố Quy Nhơn, thị trấn Diêu Trì, Bình Định Bồng Sơn Trên tồn tỉnh Bình Định có 14 thị, thành phố Quy Nhơn thị loại II, trung tâm trị-kinh tế-văn hóa tỉnh Các thị tỉnh hình thành sở Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (12)cấp đô thị: Đô thị trung tâm cấp tỉnh đô thị trung tâm cấp huyện, đô thị trung tâm khu vực huyện Bảng 1.1: Hệ thống thị tỉnh Bình Định TT Tên đô thị Loại đô thị Diện tích (ha) Dân số (người) 1 TP Quy Nhơn II 14.531 (nội thị) 231.700 2 Thị trấn Đập Đá V 507 18.878 3 Thị trấn Bình Định V 612 17.937 4 Thị trấn Bồng Sơn V 1704 19.515 5 Thị trấn Tam Quan V 734 12.083 6 Thị trấn Phú Phong V 379 13.644 7 Thị trấn Tăng Bạt Hổ V 580 7.528 8 Thị trấn Tuy Phước V 636 12.827 9 Thị trấn Diêu Trì V 547 12.428 10 Thị trấn Ngô Mây V 755 11.475 11 Thị trấn Bình Dương V 399 5.611 12 Thị trấn Phù Mỹ V 1.055 12.132 13 Thị trấn Vân Canh V 2.025 5.206 14 Thị trấn Vĩnh Thạnh V 936 5.874 Ngoại trừ thành phố Quy Nhơn, thị tỉnh có quy mơ dân số thấp từ >5.000 đến xấp xỉ 20.000 người, thị loại V, tính chất thị nhìn chung không đa dạng, chủ yếu đô thị huyện lỵ, chưa có xuất thị mang tính chuyên ngành như: du lịch, nghỉ dưỡng, nghiên cứu khoa học Dựa điều kiện tự nhiên, đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội tỉnh chia tồn tỉnh thành vùng phát triển thị: + Vùng thành phố Quy Nhơn khu vực phụ cận bao gồm: Thành phố Quy Nhơn, thị trấn Diêu Trì, thị trấn Tuy Phước, thị trấn Bình Định Đây vùng trọng điểm phát triển công nghiệp, cảng, dịch vụ cảng, đầu mối giao thông vận tải đồng thời khu vực trung tâm thương mại, du lịch Vì khu vực đầu tư xây dựng tương đối tập trung nhà ở, cơng trình thương mại, du lịch cơng trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật phục vụ thị công nghiệp + Vùng hành lang Quốc lộ dải ven biển bao gồm: Thị trấn Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan, thị trấn Bình Dương, thị trấn Phù Mỹ, thị trấn Ngô Mây, thị trấn Đập Đá Các đô thị hợp thành hệ thống không gian tuyến điểm dọc theo trục Quốc lộ Ngoại trừ thị trấn Bồng Sơn, thị cịn lại có tốc độ thị hóa thấp, giá trị sản xuất nơng nghiệp cịn chiếm tỷ trọng lớn cấu kinh tế Các đô thị vùng chủ yếu đô thị huyện lỵ + Vùng trung du, miền núi bao gồm: Thị trấn Phú Phong, thị trấn Tăng Bạt Hổ, thị trấn Vân Canh, thị trấn Vĩnh Thạnh Vùng có diện tích lớn mật độ dân số thấp từ 30-120 người/km2, lại khó khắn địa hình chia cắt, cấu kinh tế chủ yếu nông, lâm nghiệp, đô thị phát triển, quy mô dân số đô thị thấp từ 5.000-8.000 người (13)- Dân số nông thôn khoảng 120 vạn người, chiếm khoảng 75% tổng dân số toàn tỉnh Diện tích đất khu dân cư nơng thơn 5.630ha, chiếm 0,9% tổng diện tích tự nhiên tồn tỉnh Bình quân 43,1m2/ người, khu dân cư nông thôn phân bố địa bàn 127 xã tổng số 10 huyện thành phố Hệ thống dân cư nơng thơn theo mơ hình kinh tế nơng nghiệp thành dạng chủ yếu sau: * Dân cư nông nghiệp theo làng xã, hoạt động sản xuất lúa, màu, nuôi trồng thủy sản. + Vùng đồng bằng, cồn cát ven biển: Chiếm khoảng 20% diện tích tự nhiên tỉnh, phần lãnh thổ bao gồm khu vực huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, An Nhơn xã ngoại thành Quy Nhơn Địa hình chia cắt, dạng đồng đan xen đồi gò thấp, khu vực hẹp, phân bố dọc theo hai bên bờ sông, độ cao từ - 3m đến 20 - 30m Đất có độ phì khá, suất trồng cao, hệ thống thuỷ lợi phát triển Ngồi tiềm sản xuất nơng nghiệp, cịn có tiềm lớn phát triển kinh tế biển đặc biệt nuôi trồng thuỷ hải sản nước nước lợ (có 5000ha hồ, đầm, khu vực bãi triều, cửa sông…) Đây vùng kinh tế quan trọng, vùng sản xuất nơng nghiệp tỉnh Đặc điểm chung vùng mật độ dân cư cao, sống nhiều ngành nghề (sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, TTCN, buôn bán vv…đặc biệt khu vực ngoại vi thành phố Quy Nhơn) Một số khu vực dân cư tập trung mật độ cao, tạo thành điểm dân cư theo mơ hình thị rõ nét như: Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn), Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ), Cát Tiến (huyện Phù Cát), Phước Hồ (huyện Tuy Phước) Khó khăn vùng ruộng đất ít, mật độ dân cư cao, diện tích lúa vụ mùa thường bấp bênh ngập lụt Một số vùng ngập úng vào mùa mưa hạn hán vào mùa khơ Diện tích đồi gị trống nhiều, cấu trồng chuyển đổi chậm, nặng độc canh lúa, chưa hình thành vùng chuyên canh lớn, đất vườn chủ yếu vườn tạp nên giá trị kinh tế thấp Vùng ngoại vi thành phố Quy Nhơn chưa đáp ứng nhu cầu rau, quả, hoa tươi thực phẩm cho đô thị Nhìn chung điểm dân cư nơng thơn phát triển tương đối đồng đều, có dự án đầu tư hạ tầng nông thôn triển khai cấp nước sạch, cấp điện Một số khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thị tứ - trung tâm cụm xã + Vùng gò đồi (trung du): Chiếm khoảng 10% diện tích tự nhiên tỉnh, phần lãnh thổ bao gồm: phần lớn huyện Hoài Ân, huyện Tây Sơn, huyện Hoài Nhơn, phần huyện An Lão, Phù Cát Tuy Phước Địa hình có đồi núi thấp gị đồi bát úp, chia cắt, cao trung bình 300 - 400m, có nơi 100m, độ dốc tương đối lớn, triền dốc kéo dài, lớp phủ thực vật nghèo nàn, tiềm sinh học Đất trống đồi trọc có diện tích lớn (chiếm 70% diện tích vùng), vùng có tiềm để phát triển trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất, xây dựng vườn đồi, vườn rừng Đặc điểm chung vùng kinh tế chậm phát triển, thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp Mật độ dân cư thấp, sinh sống tập trung lưu vực hai bên dịng sơng An Lão, Kim Sơn,vv…chủ yếu sản xuất nông nghiệp, làm lúa nương rẫy * Dân cư nông lâm nghiệp, khai thác loại công nghiệp, trồng quản lý rừng Tập trung chủ yếu vùng núi, nơi tập trung rừng tự nhiên, nơi bắt nguồn sông lớn tỉnh, có vai trị quan trọng việc điều tiết nguồn nước, cung cấp cho sản xuất đời sống tỉnh Đất có độ phì kém, lớp phủ thực vật trung bình Đặc điểm chung vùng kinh tế phát triển, đồng bào dân tộc chiếm tỷ lệ cao, phương thức canh tác lạc hậu, sở hạ tầng thiếu, thu nhập thấp, đời sống khó khăn, tình trạng du canh, du cư cịn tồn Dân cư Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (14)sống dọc theo nhánh sông suối lớn nơi tương đối thuận tiện cho sản xuất sinh hoạt * Dân cư hình thành năm gần dọc theo tuyến quốc lộ gần khu công nghiệp tập trung Bám dọc theo tuyến Quốc lộ 1, quốc lộ 19 tuyến tỉnh lộ 629, 630, 632, 636, 640 có xu hướng hoạt động dịch vụ bên cạnh hoạt động nông nghiệp thị tứ Chợ Gồm, Mỹ Thọ, Đồng Phó c) Nhận xét chung - Hiện thị trấn địa bàn tỉnh cịn nhiều hạn chế mang đặc điểm chung thị tồn quốc sở kinh tế kỹ thuật động lực phát triển thị cịn yếu, tăng trưởng kinh tế chưa cân tăng trưởng dân số Các đô thị vùng thành phố Quy Nhơn khu vực phụ cận có động lực phát triển thị rõ nét Các thị cịn lại cần xác định rõ động lực phát triển sở tiềm riêng bên cạnh chức hành để tăng sức hút đô thị, tăng khả phát triển vai trị hạt nhân trung tâm thị - Tình hình phân bố dân cư sử dụng đất đai: Do đặc thù địa hình đồng thời tốc độ tăng trưởng kinh tế, dân số mức thấp nên đất chiếm tỷ lệ nhỏ, dân số phân bố không Phần lớn dân cư phân bố dọc tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, dọc theo sơng Hạn chế lớn chưa đồng việc mở rộng diện tích khu dân cư với việc xây dựng sở vật chất kỹ thuật kết cấu hạ tầng nên số khu vực cịn bị động có thiên tai lũ lụt, hạn hán - Cơ cấu tổ chức không gian hệ thống phân bố dân cư: Nửa phía Đơng tỉnh bao gồm huyện Hồi Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước thành phố Quy Nhơn khu vực tập trung đông dân cư chiếm 80% tổng dân số toàn tỉnh Các điểm đô thị khu vực dân cư mật độ cao chủ yếu tập trung khu vực Nửa phía Tây tỉnh, nơi tập trung rừng tự nhiên bao gồm huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn Vân Canh chiếm 60% diện tích tồn tỉnh có khoảng 20% cư dân sinh sống - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhìn chung cịn yếu kém, khơng đảm bảo tiêu chuẩn phát triển đô thị điều kiện công nghiệp hóa, đại hóa, phát triển chưa đồng vùng Chưa có giải pháp đầu mối hạ tầng diện rộng phù hợp với khu vực Hạ tầng xã hội chưa tương ứng với tốc độ phát triển dân cư, đô thị phát triển công nghiệp tỉnh, thiếu trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch quy mô lớn để thúc đẩy phát triển, hỗ trợ khai thác tiềm kinh tế biển I.2.2 Đặc điểm kinh tế Bình Định tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với diện tích tự nhiên 6025,5 km2, dân số 1.500 nghìn người, mật độ dân số 261 người/km2 - Về tăng trưởng kinh tế: Nhịp độ tăng trưởng GDP thời kỳ 2000-2005 tăng bình quân hàng năm 9% cao mức bình quân nước Gía trị tổng sản phẩm địa phương (GDP) năm 2006 tăng 12,1%, năm 2007 tăng 12,5% tháng đầu năm 2008 tăng 10,8% Ước tốc độ tăng bình quân năm (2006-2008) 12,02% GDP bình quân đầu người cuối năm 2008 ước đạt 807USD gấp 1,93 lần so với năm 2005.Trong năm qua kinh tế Bình Định có mức tăng trưởng cao bình qn nước.Trong ngành thuộc khu vực cơng nghiệp-xây dựng tăng 13,32% Nông lâm ngư nghiệp tăng 6,64% Thương mại, dịch vụ tăng 8,49% (15)- Về Nông, lâm, ngư nghiệp: Sản xuất nông nghiệp tương đối tồn diện Giá trị sản xuất nơng, lâm, ngư nghiệp thời kỳ 2000-2005 tăng bình quân 5,7% năm Thời kỳ 2006-2008 tăng 6,6% Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông nghiệp chiếm 71,7%; lâm nghiệp: 3,3%; ngư nghiệp 25% Sản xuất lương thực đáp ứng mục tiêu an toàn lương thực cho tỉnh Giá trị sản phẩm kim ngạch xuất khẩu, sản lượng lương thực liên tục gia tăng tạo cho Bình Định có vị trí quan trọng khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Tuy nhiên, giá trị xuất ngành kinh tế chưa tương xứng với tiềm có lĩnh vực đánh bắt ni trồng thủy sản - Công nghiệp-xây dựng: Giá trị sản xuất ngành cơng nghiệp giai đoạn 2000-2005 tăng bình quân 14% năm Giai đoạn 2006-2008 ước tăng 22,2% Xét cấu cơng nghiệp tỉnh Bình Định, cơng nghiệp chế biến có tỷ trọng lớn chiếm khoảng 89% Trong cấu sản xuất hàng tiêu dùng đặc biệt chế biến thực phẩm, đồ uống (44%), chế biến gỗ, lâm sản (22%) Trong giai đoạn qua, phân bố công nghiệp tỉnh chủ yếu tập trung khu vực Quy Nhơn phụ cận, công nghiệp khu vực khác chưa thực phát triển Đặc điểm cơng nghiệp Bình Định xuất phát điểm thấp, sở vật chất kỹ thuật nhỏ bé, chưa có sản phẩm trội có tác động chi phối thị trường vùng - Thương mại-dịch vụ: Bình Định có cảng biển Quy Nhơn đầu mối xuất nhập tỉnh Nam Trung Bộ Tây Nguyên nên có điều kiện phát triển loại hình dịch vụ thương mại đặc biệt loại hình dịch vụ xuất nhập khẩu, vận chuyển, kho bãi Các ngành dịch vụ tăng trưởng bình quân hàng năm 8% Kim ngạch xuất năm rưỡi qua đạt 781 triệu USD đạt 52% so với tiêu Nghị đề năm Đến có 108 doanh nghiệp tham gia xuất đến 83 quốc gia lãnh thổ Các dịch vụ vận tải hành khách hàng hóa ngày phát triển Dịch vụ bưu viễn thơng tương đối phát triển, bình quân 47,3 điện thoại/1.000 dân Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2006-2008 ước đạt 19.472 tỷ đơng, tăng bình qn 25%/năm đạt 43,3% Đến 100% số xã có điện, 97% số xã cấp điện lưới, 98% số thơn có điện, tỷ lệ hộ dùng điện lưới năm 2008 khaorng 98,5% Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 75% Hệ thống chợ phân bố khơng hình thành phát triển trước mang tính tự phát Chợ nông thôn chủ yếu chợ tạm, bán kiên cố mặt hàng cịn chủng loại mang sắc thái địa phương Chợ đô thị mặt hàng phong phú Hiện nay, thành phố Quy Nhơn có trung tâm thương mại với quy mô lớn Nhìn chung, sở ngành thương mại cịn nhiều yếu kém, chậm đầu tư Hoạt động thương mại tập trung vào việc đáp ứng đầu vào cho sản xuất tiêu dùng chưa gắn với sản xuất lưu thơng hàng hóa, mở rộng thị trường - Du lịch: Với tài nguyên du lịch phong phú tự nhiên nhân văn, năm qua ngành du lịch Bình Định bước đầu tận dụng tốt mạnh Tuy nhiên hiệu khai thác chưa cao, phụ thuộc nhiều phát triển ngành khác Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (16)CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÙNG TỈNH BÌNH ĐỊNH II.1 Chất thải rắn sinh hoạt II.1.1 Khối lượng, thành phần, tích chất chất thải Theo thống kê đơn vị quản lý thu gom, vận chuyển CTR huyện/thành phố tỉnh, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh địa bàn tỉnh Bình Định khoảng 306,6 tấn/ngày Trong lượng chất thải rắn thành phố Quy Nhơn chiếm 58% lượng chất thải rắn tỉnh Bảng Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị vùng tỉnh Bình Định TT Tên thị Khối lượng CTR (tấn/ngày) 1 Thành phố Quy Nhơn 178 2 Huyện An Nhơn 12 3 Huyện Hoài Nhơn 30 4 Huyện Tây Sơn 5 Huyện Hoài Ân 0,4 6 Huyện Tuy Phước 27 7 Huyện Phù Cát 50 8 Huyện Phù Mỹ 9 Huyện Vân Canh 0,2 10 Huyện Vĩnh Thạnh 0,5 11 Huyện An Lão 0,5 Tổng cộng 306,6 Nguồn: 1 Sở TNMT Bình Định, Phịng Mơi trường UBND huyện thuộc tỉnh Bình Định Thống kê đơn vị quản lý thu gom, vận chuyển CTR huyện/thành phố tỉnh - Thành phần chất thải rắn sinh hoạt có chứa tỷ trọng chất hữu cao, tỷ lệ chất thải sinh hoạt TP Quy Nhơn 60,8%, chất tái chế, tái sử dụng kim loại, giấy, carton, gỗ, nhựa, thủy tinh chiếm khoảng 14%, lại thành phần khác chiếm 25,2% (bảng 2.2) Bảng 2 Hiện trạng thành phần chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Quy Nhơn TT Thành phần chất thải rắn % theo khối lượng 1 Rác hữu 60,8 2 Kim loại 2,65 3 Nhựa, cao su, da 9,12 (17)5 Thuỷ tinh, Xương, sành sứ 2,85 6 Các thành phần khác 19,2 Tổng 100 Nguồn: Báo cáo kết phân loại thành phần rác thảI sinh hoạt thành phố Quy Nhơn, Công ty Môi trường Đô thị Quy Nhơn Các đô thị khác tỉnh chưa có phân tích cụ thể thành phần CTR sinh hoạt, nhiên nhận định thành phần CTR đô thị tương tự thành phố Quy Nhơn có tỷ lệ chất hữu cao hơn, tỷ lệ chất tro, chất tái chế, tái sử dụng chiếm tỷ lệ thấp so với thành phố Quy Nhơn mức độ phát triển kinh tế – xã hội đô thị thấp so với thành phố Quy Nhơn II.1.2 Hiện trạng phân loại, thu gom, vận chuyển Chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Bình Định chưa tiến hành phân loại nguồn Các loại chất thải thu gom chuyển đến bãi chôn lấp để xử lý Tại bãi chơn lấp, số chất thải tái chế phân loại, thu gom đội ngũ thu nhặt phế liệu Tuy nhiên hoạt động diễn hồn tồn tự phát - Cơng tác thu gom vận chuyển chất thải rắn thành phố Quy Nhơn Công ty môi trường đô thị Quy Nhơn đảm nhiệm Hiện tại, việc thu gom tiến hành 16/20 phường xã với tỷ lệ thu gom cao đạt 95% lại đảo bán đảo cơng tác thu gom đạt khoảng 60% Tính chung toàn thành phố, tỷ lệ thu gom đạt khoảng 85% Số công nhân công ty trực tiếp tham gia thu gom chất thải rắn có 260 người, chia thành đội, gồm đội vệ sinh môi trường số 1, 2, 3, đội vệ sinh môi trường mặt nước với tổng cộng 254 xe đẩy tay 0,35 m3 Thời gian hoạt động hàng ngày đội chia thành ca, ca sáng làm việc từ đến ca chiều từ 15 đến 18 Hàng ngày, lượng chất thải rắn sinh hoạt từ khu dân cư, đường phố, quan… nội thành công nhân Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết trung chuyển tạm thời chất thải rắn sinh hoạt khu vực Còn chất thải rắn từ chợ thành phố ban quản lý chợ thu gom đưa điểm tập kết trung chuyển tạm thời Hiện tại, thành phố Quy Nhơn có khoảng 17 điểm tập kết chất thải rắn đặt 10 chợ lớn nhỏ vừa điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt khu vực chợ vừa điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt cho khu vực xung quanh khoảng điểm trung chuyển tạm thời khác đặt ngã ba, ngã tư trước số sở công cộng Sau chất thải rắn tập kết điểm trung chuyển tạm thời, xe ô tô Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn vận chuyển đưa bãi xử lý chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ nằm cách trung tâm thành phố 20km phía Tây Nam Thời gian vận chuyển chất thải rắn hàng ngày chủ yếu thực khoảng từ 3-5 sáng, lại từ 15-17 chiều Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (18)Bảng Hiện trạng phương tiện vận chuyển chất thải rắn của thành phố Quy Nhơn TT Loại phương tiện Nhãn hiệu và tải trọng Nước sản xuất Số lượng Năm đưa vào sử dụng Chất lượng tại 1 Xe thùng Hino – Nhật + VN 04 2000 75% 2 Xe thùng IFA – Đức 02 1987 40% 3 Xe thùng IFA – Đức 01 1990 40% 4 Xe thùng IFA – Đức 01 Không rõ 30% 5 Xe thùng Nissan - 3,5 Nhật 01 Không rõ 30% 6 Xe tải ben Kamaz - 15 Nga 01 2001 65% 7 Xe tải ben Reo – Mỹ 01 Trước 1975 30% 8 Xe ép nhỏ Toyota - 2,5 Nhật 01 Không rõ 40% 9 Xe ép nhỏ Toyota - 2,5 Nhật 01 1986 40% 10 Xe ép nhỏ Toyota - 2,5 Nhật 01 1992 40% 11 Xe ép nhỏ Toyota - 2,5 Nhật 03 Trước 1993 40% 12 Xe ép trung Nissan - Nhật 01 1990 50% 13 Xe ép trung Hino - Nhật + VN 01 2002 70% 14 Xe ép trung Kia Rhino – Hàn Quốc 01 1990 50% 15 Xe rác y tế Daihatsu - Nhật + VN 01 2001 90% Nguồn: Phịng Kỹ thuật Cơng ty Mơi trường thị Quy Nhơn - 2003 Hinh 2.1: Sơ đồ trạng quy trình thu gom, vận chuyển xử lý CTR sinh hoạt thành phố Quy Nhơn - Các huyện khác tỉnh tình hình thu gom chất thải rắn thực thị trấn huyện lỵ hầu hết thực trục đường phần CTR từ trường học, công sở… CTR từ hộ gia đình và sở kinh doanh CTR từ các chợ Xe đẩy tay Các điểm tập kết Xe ô tô vận chuyển rác Bãi xử lý chôn lấp CTR thành phố (19)khu dân cư thị trấn Tỷ lệ thu gom đạt thấp chiếm khoảng 15-30% Công tác thu gom giao cho hợp tác xã, công ty TNHH trực thuộc UBND thị trấn UBND huyện Chất thải rắn sau thu gom vận chuyển đến bãi chôn lấp chất thải rắn tạm thời huyện với diện tích nhỏ khoảng 0,5-1ha Lượng CTR chưa thu gom tập trung khu vực ven sông, đầu cầu, gây ô nhiễm môi trường Bảng Hiện trạng thu gom, vận chuyển CTR tỉnh Bình Định Huyện/TP Đơn vị thực hiện Phạm vi phục vụ An Nhơn Hợp tác xã Nơng nghiệp thị trấn Bình Định Liên hợp hợp tác xã An Nhơn thuộc UBND huyện An Nhơn Thị trấn Đập Đá, xã Nhơn Thành, Nhơn Hậu, Nhơn Hưng, thị trấn Bình Định Hồi Nhơn Cơng ty TNHH Ngun Tín UBND huyện ủng hộ mặt sách mức thu phí TT Bồng Sơn, số xã dọc tuyến quốc lộ 1A như: Hoài Đức, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Hảo, thị trấnTam Quan, xã Tam Quan Bắc, Hoài Hương phần Hoài Châu Bắc Tây Sơn Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Phú Phong II UBND huyện quản lý Thị trấn Phú Phong Hoài Ân Đội thu gom thuộc thị trấn Trên dọc trục đường thị trấn Tăng Bạt Hổ Tuy Phước Công ty TNHH Môi trường xanh Hà Thanh 13 xã thị trấn địa bàn huyện Phù Cát Hạt Giao thông công huyện Phù Cát Thu gom dọc tuyến đường xã, thị trấn: Ngơ Mây, Cát Tân, Cát Tường, Cát Trinh, Cát Hanh Phù Mỹ Đội thu gom thuộc UBND thị trấn Bình Dương UBND thị trấn Phù Mỹ Thị trấn Bình Dương Phù Mỹ (giới hạn dọc trục đường) Vân Canh Đội thu gom thuộc UBND thị trấn Vân Canh khu vực chợ huyện dọc trục lộ 638 địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh Đội thu gom Ban quản lý chợ thực Khu chợ dân cư xung quanh chợ An Lão CTR chưa tiến hành thu gom, xử lý Phương tiện thu gom vận chuyển CTR huyện thiếu yếu, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế II.1.3 Hiện trạng xử lý chất thải rắn - Chất thải rắn sinh hoạt vùng tỉnh Bình Định xử lý phương pháp chôn lấp đốt Hiện nay, bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ thôn Long Mỹ, xã Phước Mỹ, huyện Tuy Phước với tổng diện tích 30 phục vụ cho thành phố Quy Nhơn huyện Tuy Phước Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ, bãi chơn lấp khơ nửa chìm, nửa Do đời trước ban hành Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường Bộ Xây dựng Hướng dẫn quy định bảo vệ môi Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (20)trường việc lựa chọn địa điểm, xây dựng, vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn, nên hố chôn lấp chất thải rắn số bãi Long Mỹ xây dựng không đạt tiêu chuẩn vệ sinh (khơng có lớp lót thành, đáy hố khơng có hệ thống thu gom nước rỉ, khí rác ) Các hố chôn lấp số 2, số xây dựng theo quy định cho bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh (bố trí hệ thống mương nước; hệ thống thu gom nước rỉ rác; lót, chống thấm thành, đáy hố ) Tuy nhiên, hệ thống xử lý nước rác, xử lý khí rác chưa đầu tư xây dựng đầy đủ thiếu kinh phí Các bãi chôn lấp chất thải rắn huyện bãi chơn lấp khơng hợp vệ sinh, khơng có hình thức xử lý nước rỉ rác, chất thải rắn đổ cách tự nhiên Các bãi chôn lấp mang tính chất tạm thời, nhiều bãi cịn khơng có tường bao, diện tích nhỏ từ 0,5-1ha Hiện trạng bãi chôn lấp chi tiết tai bảng - Công nghệ chế biến CTR hữu thành phân hữu (compost) sản xuất thử nghiệm, thí điểm, với dự án sau: o Đang sản xuất thử nghiệm nhà máy xử lý CTR thành phố Quy Nhơn với công suất thiết kế 250 phân/ngày o Sản xuất xưởng sản xuất Phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, công suất tấn/3 tháng (nằm khn khổ dụ án thí điểm “Quản lý CTR sản xuất phân Compost dựa vào cộng đồng” Phân compost bán HTXNN Nhơn Phú, với giá 700 đ/kg Bảng Hiện trạng bãi chơn lấp tỉnh Bình Định Huyện/TP Vị trí, quy mơ Đánh giá trạng Quy Nhơn Bãi chôn lấp Long Mỹ: 30 - Hố chôn lấp số chưa xây dựng kỹ thuật bãi chôn lấp hợp vệ sinh, đến rác lấp đầy - Các hố số số xây dựng theo tiêu chuẩn bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh (bố trí hệ thống mương nước; hệ thống thu gom nước rỉ rác; lót, chống thấm thành, đáy hố ), nhiên hệ thống xử lý nước rác, xử lý khí rác chưa xây dựng hồn thiện Trong thời gian tới cần đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ hống xử lý nước rác, xử lý khí rác; bãi chơn lấp Long mỹ đáp ứng nhu cầu xử lý CTR TP Quy Nhơn huyện Tuy Phước thời gian trước mắt An Nhơn Bãi chơn lấp CTR thơn Phú Sơn, xã Nhơn Hịa với diện tích ha, khơng hợp vệ sinh Khơng phù hợp, cần quy hoạch chọn vị trí đầu tư xây dựng khu xử lý Hoài Nhơn Bãi chôn lấp Tam Quan Bắc với diện tích 500m2 thị trấn Bồng Sơn 600m2, bãi chôn lấp tạm, không hợp vệ sinh Không đáp ứng nhu cầu xử lý CTR cho huyện Hoài Nhơn thời gian tới, cần đầu tư xây dựng khu xử lý Tây Sơn Bãi chôn lấp xã Tây Xuân với diện tích (21)Huyện/TP Vị trí, quy mô Đánh giá trạng lai Cần đầu tư xây dựng khu xử lý mới, hợp vệ sinh Hồi Ân Bãi chơn lấp thơn Gia Thiều I, TT Tăng Bạt Hổ, diện tích khoảng 1ha Là bãi chôn lấp tạm, nằm gần trung tâm thị trấn (cách 1km) nên không phù hợp cho việc mở rộng diện tích, cần quy hoạch vụ trí đầu tư xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh Tuy Phước CTR thị trấn Diêu Trì Tuy Phước chôn lấp xử lý bãi chôn lấp CTR Long Mỹ Bãi chôn lấp Long Mỹ đáp ứng nhu cầu sử dụng giai đoạn trước mắt Phù Cát Bãi chôn lấp thơn An Hành Tây với diện tích 1ha Là bãi chôn lấp tạm, gần thị trấn, gần khu dân cư nên không phù hợp, cần quy hoạch đầu tư xây dựng khu xử lý Phù Mỹ Bãi chôn lấp tạm thời thị trấn Phù Mỹ diện tích 1ha Là bãi tạm, vị trí không phù hợp, cần quy hoạch đầu tư xây dựng khu xử lý Vân Canh Bãi chôn lấp CTR chân Hịn ơng Là bãi tạm, vị trí khơng phù hợp, cần quy hoạch đầu tư xây dựng khu xử lý Vĩnh Thạnh - Bãi rác tạm gần thị trấn - Huyện xây dựng bãi chôn lấp Huyện xây dựng bãi chôn lấp An Lão CTR chưa tiến hành thu gom, xử lý Cần quy hoạch đầu tư xây dựng khu xử lý II.1.4 Mơ hình quản lý chất thải rắn Tại thành phố Quy Nhơn công tác quản lý chất thải rắn Công ty môi trường đô thị đảm nhận Công ty môi trường đô thị Quy Nhơn đơn vị cơng ích trực thuộc UBND thành phố Quy Nhơn, chịu trách nhiệm thu gom chất thải rắn phát sinh thành phố Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (22)Bảng Hiện trạng mức thu phí quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn TT Danh mục Lệ phí quy đinh hàng tháng (đồng) 1 Hộ gia đình mặt đường 10.000 2 Hộ gia đình hẻm 5.000 3 Hộ gia đình đường chưa rải nhựa 7.000 4 Nhà hàng 20.000-100.000 5 Cửa hiệu 20.000-100.000 6 Chợ 2.000.000-4.300.000 7 Bệnh viện 100.000-5.300.000 8 Bệnh viện tư nhân 150.000 9 Phòng khám tư nhân 15.000 10 Trường học 100.000 11 Khu tập thể 3.000 Nguồn: Công ty môi trường đô thị thành phố Quy Nhơn – 2003 Hinh 2.2: Hiện trạng mơ hình quan quản lý CTR thành phố Quy Nhơn. Còn huyện, công tác thu gom chất thải rắn hầu hết thực thị trấn số xã xung quanh thị trấn Việc thu gom giao cho hợp tác xã, đơn vị vận tải huyện, đội thu gom trực thuộc UBND thị trấn Riêng huyện Hoài Nhơn việc thu UBND thành phố Quy Nhơn Giám đốc công ty mơi trường thị Các phó giám đốc và phòng ban Các đội vệ sinh môi trườn g Đội VSMT mặt nước Đội vận tải sửa chữa ô tô Đội quản lý bãi chôn lấp CTR Tổ chế phẩm sản xuất EM Tổ vận chuyển rác y tế Đội quản DTTN đô thị Sở Tài ngun và Mơi trường Bình Định (23)gom giao cho cơng ty TNHH Ngun Tín huyện Tuy Phước Công ty TNHH Môi trường xanh Hà Thanh Mức thu phí dao động khoảng 3.50010.000đ hộ gia đình 10.000 đ-12.000đ quan II.2 Chất thải rắn cơng nghiệp II.2.1 Tình hình hoạt động KCN, CCN Bình Định Hiện nay, tồn tỉnh Bình Định có hai KCN tập trung vào hoạt động là: KCN Phú Tài với 108 doanh nghiệp, 68 doanh nghiệp vào hoạt động, doanh nghiệp lại xây dựng hoàn tất thủ tục đầu tư; KCN Long Mỹ (Thôn Long Mỹ – xã Phước Mỹ – huyện Tuy Phước) có 21 dự án đăng ký vào KCN Long Mỹ, có dự án vào hoạt động Bên cạnh đó, địa bàn tỉnh cịn có số CCN vào hoạt động như: CCN Gò Đá Trắng – An Nhơn, CCN Quang Trung - thành phố Quy Nhơn, CCN Gạch Ngói Bình Nghi – Tây Sơn, CCN Gị Mít – Phù Cát… Thực trạng chung CCN diện tích hẹp, cơng nghệ lạc hậu (nhiều sở thuộc loại hình tái chế, tận dụng phế liệu) Ngoài ra, số KCN khác giai đoạn lập quy hoạch kêu gọi đầu tư như: KCN Nhơn Hội, KCN Nhơn bình, KCN Nhơn Hồ KCN Nhơn Tân - Bình Nghi Bảng Tình hình hoạt động KCN/CCN tỉnh Bình Đinh TT Danh mục khu cụm nghiệp Hiện trạng I Khu công nghiệp 1 KCN Phú Tài (thành phố Quy Nhơn) Tỷ lệ lấp đầy 95% 2 KCN Long Mỹ (thành phố Quy Nhơn) Tỷ lệ lấp đầy 81% 3 KCN Nhơn Hội (nằm khu kinh tế tổng hợp Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn) Đang xây dựng 4 KCN Nhơn Hoà (huyện An Nhơn) Đang xây dựng KCN Cát Khánh Hòa Hội (huyện Phù Cát) Đang xây dựng 5 KCN Nhơn Tân - Bình Nghi (huyện Tây Sơn) Đã qui hoạch 6 KCN Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) Đã qui hoạch II 10 Cụm công nghiệp (Hiện hoạt động) Thành phố Quy Nhơn 1 CCN Quang Trung Đã lấp đầy 2 CCN Nhơn Bình Đã lấp đầy 3 Cụm CN KV8 P Bùi Thị Xuân Đang xây dựng Huyện Phù Mỹ 3 CCN Bình Dương Đã hoạt động Huyện Phù Cát 4 CCN Gị Mít Đã hoạt động Huyện An Nhơn 5 CCN Gò Đá Trắng Đã lấp đầy Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (24)TT Danh mục khu cụm nghiệp Hiện trạng Cụm CN Nhơn Phong Đã hoạt động 6 CCN Nhơn Hoà Đã hoạt động Huyện Tây Sơn 7 CCN Hóc Bợm Đã lấp đầy 8 CCN Phú An Đã hoạt động Huyện Tuy Phước 9 CCN Phước An Đã hoạt động Huyện An Lão 10 CCN Cây Duối Đã hoạt động III 4 Cụm công nghiệp (Đã qui hoạch, chuẩn bị hoạt động Huyện Vĩnh Thạnh 1 CCN Tà Súc 20ha Huyện vân canh 2 CCN Vân Cạnh 17ha 3 Cụm CN Canh Vinh 60 Huyện An Nhơn 4 Cụm CN Gò Son 27 5 Cụm CN TT Bình Định 23 Huyện Tây Sơn 6 CCN Cầu Nước Xanh 47ha Huyện Phù Cát 7 CCN Cát Nhơn 50ha Huyện Tuy Phước 8 Cụm CN Phước An 51,4 IV 4 Cụm công nghiệp qui hoạch, chưa hoạt dộng Huyện Hoài Nhơn 1 CCN Thiết Đính 13ha Huyện Hồi Ân 2 Dốc Truông Sỏi 10ha Huyện Phù Mỹ 3 CCN Diêm Tiêu 23,5ha 4 Cụm CN Mỹ Thành 73 5 Cụm CN Đại Thạnh 63,4 (25)II.2.2 Hiện trạng khối lượng thành phần tính chất chất thải Hiện việc thu gom CTR công nghiệp địa bàn tỉnh chưa quản lý nên chưa có số liệu thống kê cụ thể tổng lượng CTR cơng nghiệp phát sinh tồn tỉnh Chỉ tính riêng KCN Phú Tài Long Mỹ, theo Báo cáo Ban Quản lý KCN tỉnh Bình Định, tổng lượng CTR công nghiệp cần thu gom, xử lý khoảng 810 tấn/ngày Thành phần chất thải rắn công nghiệp phụ thuộc vào loại hình sản xuất, cụ thể bảng 2.8 Bảng Thành phần chất thải cơng nghiệp Huyện/TP KCN/CCN Loại hình sản xuất Thành phần CTR phát sinh CTR không nguy hại CTR nguy hại TP.Quy Nhơn KCN Phú Tài Chế biến lâm sản Gỗ bìa, mùn cưa, bao bì -Chế biến đá Đá thải, mùn đá axit làm nhẵn đá H.Tuy Phước KCN Long Mỹ Chế biến VLXD Đá, xỉ than, đất Sản xuất giấy Giấy vụn, bìa cát tơng Cơng nghiệp mía đường Bã mía, vỏ mía H.An Nhơn CCN Gị Đá Trắng Cơng nghiệp mạ Phế phẩm kim loại Kim loại nặng H.Tây Sơn CCN Bình Nghi Cơng nghiệp sx gạch ngói Gạch vụn, đất… -TP.Quy Nhơn CCN Quang Trung Sản xuất điện tử Đồ nhựa, linh kiện -Nguồn: - Báo Cáo trạng mơi trường tỉnh Bình Định 2004 - Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bình Định - Báo cáo Hiện trạng môi trường huyện An Nhơn, Tây Sơn… II.2.3 Hiện trạng, phân loại thu gom, vận chuyển chất thải rắn * Hiện trạng phân loại chất thải rắn nguồn Hiện việc phân loại CTR chưa thực triệt để, hầu hết sở sản xuất thực việc phân loại chất thải rắn chất thải mang lại giá trị kinh tế như: bột cưa, gỗ vụn chế biến gỗ, CTR từ trình chế biến thuỷ sản đơng lạnh, bìa đá Những loại chất thải phân loại làm chất đốt, bán cho sở chế biến thức ăn gia súc Cịn lại chất thải khơng có giá trị kinh tế, bao gồm chất thải nguy hại (như giẻ lau dính dầu, bóng đèn hỏng ) thu gom đổ thải lẫn lộn với chất thải sinh hoạt * Thu gom, vận chuyển - Việc thu gom, vận chuyển CTR công nghiệp sở sản xuất tự chịu trách nhiệm Sau phân loại, thu gom, loại chất thải rắn tái sử dụng nội sở sản xuất tập trung riêng để quay vòng Đối với loại chất thải tái chế bán cho đơn vị thu mua phế liệu đơn vị tái chế Còn lại chất thải bỏ chuyển tới kho chứa chất thải sở sản xuất Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng 25 Tái sử dụng chỗ bán Chất thải rắn sinh hoạt sở sản xuất Vỏ hộp, nilon thu gom bởi người thu dọn Lá cây, đất cát, rác rơi vãi khuôn viên quan Chất thải rắn công nghiệp Điểm tập kết chất thải ngồi thị đổ thải tự Phân loại Chất thải rắn tái sử dụng Chất thải rắn Không thể tái sử dụng Xe đẩy tay Bãi chôn lấp Long Mỹ BCL thuộc (26)Hinh 2.3: Chu trình thu gom điển hình KCN/CCN Chất thải rắn cơng nghiệp sau thu gom đưa đến khu tập trung vun thành đống sân nhà máy, chờ vận chuyển khỏi nhà máy Việc vận chuyển chất thải rắn khỏi sở sản xuất KCN/CCN thực nhiều hình thức, cụ thể sau: - Hai khu cơng nghiệp hoạt động Phú Tài Long Mỹ, công tác thu gom chất thải rắn công nghiệp Công ty môi trường đô thị Quy Nhơn đảm nhiệm Chất thải thu gom chuyển tới đổ thải bãi chôn lấp Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn Tuy nhiên, tỷ lệ thu gom thấp, đạt khoảng 3,7% tổng lượng phát thải (theo báo cáo Ban Quản lý KCN tỉnh Bình Đinh), lý chưa thống giá đơn vị thu gom đơn vị phát sinh chất thải - Đối với CCN nằm huyện, CTR đội dịch vụ thu gom chất thải huyện thực - Tỷ lệ thu gom, xử lý CTR cơng nghiệp cịn thấp (nếu tính riêng KCN Phú Tài Long Mỹ, tỷ lệ chiếm khoảng 3,7% tổng lượng CTR cần xử lý) Còn lại hầu hết chất thải chưa thu gom xử lý an tồn, chưa kiểm sốt chặt chẽ dẫn đến tình trạng đổ thải bừa bãi thường xuyên xảy * Tái chế, tái sử dụng: (27)- Đối với nhà máy chế biến gỗ, CTR mùn cưa, gỗ, bao bì tái sử dụng làm nhiên liệu đốt lò (trong KCN Long Mỹ Phú Tài có 35 doanh nghiệp chế biến gỗ, chiếm tỷ lệ lớn tổng số doanh nghiệp hoạt động) - Đối với nhà máy giấy bao bì carton, CTR công nghiệp chủ yếu giấy vụn, tái sử dụng cho nhà máy giấy tái sinh - Đối với nhà máy chế biến đá Granit, CTR cơng nghiệp bột đá, bìa đá Bía đá sử dụng làm vật liệu xây dựng - Chất thải rắn từ xí nghiệp chế biến đông lạnh bán cho sở chế biến thức ăn gia súc II.2.4 Hiện trạng xử lý chất thải rắn Chất thải công nghiệp phát sinh từ sở sản xuất KCN/CCN xử lý nhiều biện pháp khác nhau, tuỳ theo tính chất thành phần chất thải Các biện pháp áp dụng bao gồm: tái chế, tái sử dụng, chôn lấp, chuyển cho đơn vị khác lưu chứa sở sản xuất Đối với chất thải cơng nghiệp tái sử dụng tái chế sở sản xuất thu gom đưa vào tái sử dụng bán cho đơn vị thu mua Những chất thải cơng nghiệp khơng cịn khả tái chế tái sử dụng sở sản xuất hợp đồng với đơn vị chuyên trách đơn vị tư nhân/ cá nhân để thu gom, vận chuyển xử lý Như vậy, việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn không nguy hại nguy hại sở cơng nghiệp, KCN/CCN cịn tồn nhiều bất cập, nhiều sở sản xuất chưa có giải pháp xử lý hợp vệ sinh Việc thu gom, xử lý chưa kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt sở sản xuất thuê cá nhân chuyên thu gom, vận chuyển chất thải tới vị trí đổ thải Đặc biệt tồn tỉnh chưa có khu xử lý tập trung chất thải nguy hại II.2.5 Mơ hình quản lý CTR - Thực tế cho thấy trách nhiệm quản lý chất thải rắn công nghiệp địa bàn tỉnh chưa giao nhiệm vụ rõ ràng cho quan chịu trách nhiệm; chưa có máy quản lý thống Sở Công nghiệp, BQL KKT Nhơn Hội Ban quản lý khu công nghiệp đơn vị phân cơng chịu trách nhiệm khơng có nguồn lực tài để tổ chức thực - Các quy định QLCTR chưa bắt buộc thực thi đầy đủ Thiếu kiểm sốt q trình quản lý xử lý chất thải - Thiếu chế khuyến khích sở cơng nghiệp đầu tư cho hệ thống phân loại, thu gom, xử lý chất thải - Các KCN, sở công nghiệp có báo cáo đánh giá tác động mơi trường thực tế không triển khai thực đầy đủ biện pháp đề xuất báo cáo đánh giá tác động môi trường - Mức tiền phạt hành vi vi phạm QLCTR thấp, II.3 Chất thải rắn y tế II.3.1 Hiện trạng khối lượng thành phần tính chất chất thải Hiện nay, tồn tỉnh Bình Định tổng số sở giường bệnh điều trị khoảng 2.500 giường Theo báo cáo tổng hợp tình hình quản lý xử lý CTR Bình Định từ năm 2001 đến 2005 trạng mơi trường tỉnh Bình Định năm 2005, ước tính tổng lượng CTR bệnh viện phát sinh toàn tỉnh Bình Định 1.289 tấn/năm, CTR y tế khoảng 129 tấn/năm, CTR sinh hoạt bệnh viện khoảng 1.160 tấn/năm Thống kê chi tiết bảng 2.9 Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (28)Bảng Hiện trạng phát sinh chất thải bệnh viện tỉnh Bình Định TT Huyện/TP Bệnh viện Số giường bệnh Khối lượng CTR bệnh viện (T/năm) Tổng lượng (2) y tế CTR(1) CTR sinh hoạt 1 Quy Nhơn BV đa khoa tỉnh 600 373,17 37,32 335,85 BVĐK Quy Nhơn 250 52,66 5,27 47,39 BV Phong & Da liễu Quy Hoà 200 27,17 2,72 24,45 BV Quân y 13 150 6,36 0,64 5,72 TT chỉnh hình - PHCN 150 3,11 0,31 2,80 Trung tâm mắt 1,96 0,20 1,76 TT y tế dự phòng 3,15 0,32 2,84 BV y học dân tộc 120 1,96 0,20 1,76 BV Lao 120 14,49 1,45 13,04 TT Bảo vệ sức khoẻ và mẹ trẻ em 0,88 0,09 0,79 BV Tâm thần 110 3,06 0,31 2,75 BV Đa khoa tư nhân Hoà Bình 1,13 0,11 1,02 TT da liễu 0,57 0,06 0,51 TT chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (*) 0,06 0,01 0,05 Bệnh viện điều dưỡng 50 0,00 2 Tuy Phước BV đa khoa 90 7,55 0,76 6,80 3 An Nhơn BV đa khoa 130 8,97 0,90 8,07 4 Phù Cát BV đa khoa 110 9,30 0,93 8,37 5 Phù Mỹ BV đa khoa 100 9,93 0,99 8,94 6 Tây Sơn BV đa khoa 100 10,30 1,03 9,27 7 Hoài Nhơn TT y tế 50 0,51 BV Bồng Sơn 200 96,36 9,64 86,72 8 Hoài Ân (1) TT y tế 70 7 0,72 6 9 An Lão (1) TT y tế 40 4 0,41 4 10 Vân Canh (1) TT y tế 40 4 0,41 4 (29)TT Huyện/TP Bệnh viện Số giường bệnh Khối lượng CTR bệnh viện (T/năm) Tổng lượng (2) y tế CTR(1) CTR sinh hoạt Tổng cộng 656,74 65,67 591,07 Nguồn: (1) Sở y tế tỉnh Bình Định (2) Số liệu ước tính (theo báo cáo trạng mơi trường tỉnh Bình Định, lượng CTR y tế chiếm khoảng 10% tổng lượng CTR bệnh viện Về bản, thành phần chất thải rắn bệnh viện tỉnh Bình Định lấy theo kết điều tra dự án hợp tác Bộ Y tế WHO thành phân chất thải rắn bệnh viện Việt Nam Thống kê sau: - Giấy loại: 3% - Kim loại, vỏ hộp: 0,7% - Thuỷ tinh, ống tiêm, chai lọ thuốc, bơm kim tiêm nhựa: 3,2% - Bơng băng, bột bó gãy xương: 8,8% - Chai, túi nhựa loại: 10,1% - Bệnh phẩm: 0,6% - Rác hữu cơ: 52,57% - Đất đá vật rắn khác: 21,03% II.3.2 Hiện trạng, phân loại thu gom, vận chuyển chất thải rắn * Hiện trạng phân loại chất thải rắn nguồn Từ tháng 12 năm 2001, Chất thải rắn nguy hại bệnh viện, trạm y tế phân loại nguồn CTR y tế phân làm loại: - Chất thải rắn sinh hoạt nhân viên y tế, bệnh nhân người thăm nuôi - Chất thải rắn y tế (chất thải nguy hại) bao gồm băng, ống truyền dịch, ống trích, bình lọc màu, kim tiêm… qua sử dụng; chất thải mang hố chất độc, chất phóng xạ bệnh phẩm (các phần bị loại bỏ từ thể phẫu thuật, xét nghiệm máu) - Thực phân loại CTR nguồn: + Đã thực hầu hết bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn, số bệnh viện huyện + Các bệnh viện tuyến huyện miền núi, sở y tế tư nhân tỉnh chưa triển khai việc phân loại rác nguồn * Thu gom, vận chuyển - Thu gom, vận chuyển CTR bệnh viện thực sau: + CTR y tế sở y tế thực phân loại CTR nguồn thu gom, vận chuyển theo quy chế quản lý CTR y tế + CTR sinh hoạt bệnh viện thu gom với CTR sinh hoạt đô thị Theo báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động quản lý, xử lý chất thải rắn y tế tù tháng 12/2001 đến tháng 8/2005 Bình Định cho thấy tỷ lệ thu gom chiếm 76% số sở y tế tỉnh 71,4% số Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (30)cơ sở điều trị 100 số sở y tế dự phịng Tổng số thu gom tính theo số giường bệnh tồn tỉnh đạt 89,4% Do làm giảm đáng kể lượng chất thải rắn y tế nguy hại Tại nhiều sở y tế tuyến huyện chưa có dụng cụ chứa chất thải nguy hại theo cách thức an toàn trước thu gom chuyển đến nơi xử lý Một số sở y tế thu gom chất thải y tế không sử dụng thường xuyên túi nhựa để đựng chất thải theo quy định, gây nên tình trạng rơi vãi chất thải đường vận chuyển đưa chất thải vào lò đốt Bên cạnh đó, địa bàn hoạt động rộng, thiếu phương tiện vận chuyển nên chưa đảm bảo quy định thời gian lưu trũ chất thải (48 giờ) theo quy chế quản lý chất thải y tế Bộ Y tế ban hành Đối với sở y tế chưa thực phân loại CTR nguồn, việc xử lý chất thải y tế chưa thực theo phương pháp an toàn CTR y tế thu gom với CTR sinh hoạt chuyển tới bãi chôn lấp chôn lấp khuôn viên bệnh viện gây nguy ô nhiễm môi trường nguồn nước ngầm nước mặt, nguồn gây bệnh tiềm ẩn người Hoạt động vận chuyển chất thải rắn y tế thực giám sát điều hành Ban đạo xử lý CTR y tế đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp tham gia ngành liên quan đảm bảo trì hoạt động phân loại, vận chuyển, xử lý đốt chất thải rắn y tế địa phương Nhìn chung, cơng tác thu gom, xử lý quản lý chất thải rắn y tế ngày vào ổn định bước mở rộng hệ thống xử lý CTR y tế huyện So với địa phương khác, việc phân loại, thu gom xử lý CTR y tế tỉnh Bình Định thực tương đối tốt Tỷ lệ sở y tế xử lý chất thải rắn lò đốt tăng từ 40% năm 2001 lên 76% năm 2004 77,7% năm 2005 67% sở bệnh viện, 100% sở y tế dự phòng Số sở y tế tham gia vào hệ thống 21 đơn vị (15 bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng tỉnh) Tỉnh Bình Định Bộ Y tế đánh giá cao công tác thu gom xử lý CTR y tế II.3.3 Hiện trạng xử lý chất thải rắn y tế Hiện CTR y tế tỉnh Bình Định xử lý phương thức: thiêu đốt chôn lấp * Phương pháp thiêu đốt lò đốt chất thải y tế, lượng tro cịn lại sau q trình thiêu đốt chơn lấp Trong tồn tỉnh có lị đốt CTR y tế đặt tại: bệnh viện Lao, bệnh viện đa khoa Bồng Sơn bệnh viện huyện Tây Sơn + Bệnh viện chun khoa Lao: Lị có cơng suất 500 kg/mẻ, thuộc loại lò đốt HOVAL-MZ4 + Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn bệnh viện đa khoa Phú Phong: lị đốt rác y tế cơng suất nhỏ BDF-LDR30, công suất 30 kg/mẻ * Phương pháp chôn lấp: phương pháp áp dụng xử lý lượng tro lại sau đốt CTR y tế lò đốt xử lý CTR y tế bệnh viện chưa sử dụng lò đốt chất thải y tế - CTR y tế sau xử lý phương pháp đốt lại lượng tro, chiếm khoảng 10% thể tích chất thải ban đầu Lượng tro vận chuyển tới bãi chôn lấp CTR Long Mỹ chôn lấp ô chôn lấp chất thải công nghiệp nguy hại (31)II.3.4 Mơ hình quản lý CTR UBND thành lập Ban đạo tỉnh, đạo thống hoạt động: quy trình phân loại, vận chuyển, đốt, giá phí xử lý CTR y tế đơn vị; giúp việc cho Ban đạo có tổ cơng tác gồm thành viên: + Các sở y tế có Ban xử lý chất thải y tế + Các sở y tế thực phân loại chất thải rắn y tế với chất thải sinh hoạt, thu gom, lưu trữ chuyển giao cho Công ty MTĐT Quy Nhơn theo lịch thời gian quy định + Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn thực việc tiếp nhận CTR y tế từ sở y tế, vận chuyển đến lò đốt cho phận xử lý bệnh viện chuyên khoa Lao hàng ngày, tiếp nhận tro sau đốt để xử lý chơn lấp + Bộ phận lị đốt 03 bệnh viện chuyên khoa Lao, Đa khoa Bồng Sơn Đa khoa Phú Phong thục xử lý thiêu huỷ Hoạt động vận chuyển chất thải rắn y tế thực giám sát điều hành Ban đạo xử lý CTR y tế đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp tham gia ngành liên quan đảm bảo trì hoạt động phân loại, vận chuyển, xử lý đốt chất thải rắn y tế địa phương Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng 31 C á c c ơ s ở y t ế c h ư a c ó l ị đố t Các cở sở y tế Phân loại Chất thải sinh hoạt các phế thải khác Thu gom, lưu trữ Lò đốt CTR y tế CTR y tế Vận chuyển Vận chuyển tro sau đốt (32)Hinh 2.4: Quy trình quản lý xử lý CTR y tế Bình Định II.4 Những dự án thực vùng tỉnh Bình Định 1 Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Quy Nhơn - Chủ đầu tư: UBND thành phố Quy Nhơn Công ty Môi trường đô thị đại diện UBND thành phố uỷ quyền - Cơng suất nhà máy: 250 tấn/ngày Diện tích sử dụng: 6,6ha - Địa điểm xây dựng: Bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ - Tổng mức đầu tư 50,5 tỷ đồng 2 Dự án WB vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn có hợp phần xây dựng bãi chơn lấp chất thải rắn Long Mỹ Nội dung bao gồm: - Nâng cấp bãi chôn lấp, xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn mới, xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn độc hại hàng rào xung quanh số hạng mục kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu xử lý chất thải rắn bãi chôn lấp - Phối kết hợp dự án WB nhà máy xử lý chất thải rắn thi công 3 Quy hoạch chi tiết xây dựng bãi chôn lấp xử lý chất thải rắn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn UBND tỉnh Bình Định phê duyệt định số 582/QĐ-CTUB ngày 11 tháng năm 2005 Diện tích: 72.410 m2 Đây sở để tiến hành lập dự án thiết kế kỹ thuật bãi chôn lấp 4 Quy hoạch xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Vĩnh Thạnh Diện tích: 2,1ha. 5 Dự án thí điểm “Quản lý chất thải rắn sản xuất phân Compost dựa vào cộng đồng” Được tài trợ kỹ thuật, tài tổ chức UN ESCAP, Waste Concern enda Việt Nam – thành phố Quy Nhơn tiến hành khởi công xây dựng khu nhà xưởng quản lý chất thải rắn sản xuất phân compost với tổng số tiền gần 412 triệu đồng Khu nhà xưởng có diện tích 1.500m2, khu vực phường Nhơn Phú. Việc thực đề án nhằm giúp cho người dân làm quen với việc tự phân loại rác thải gia đình thành loại: vơ hữu Sau tháng đưa vào hoạt động xưởng sản xuất phân compost phục vụ cho việc bón cho trồng, giảm đầu tư phân vô cơ, tăng thu nhập hiệu kinh tế cho người sản xuất Phân compost bán HTXNN Nhơn Phú, với giá 700 đ/kg 6 Các dự án kêu gọi tài trợ Bỉ (1) Dự án bãi chôn lấp xử lý chất thải huyện An Nhơn - Địa điểm xây dựng: Thôn Nam Tượng I, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn - Diện tích: 30 - Phạm vi phục vụ: TT Bình Định, TT Đập Đá 13 trung tâm xã, thị tứ với tổng số dân 250.000 người - Công suất: 30-35 tấn/ngày.đêm - Tổng mức đầu tư khoảng 19 tỷ đồng phí Bỉ tài trợ 15 tỷ đồng (2) Dự án bãi chôn lấp xử lý chất thải huyện Tây Sơn (33)- Diện tích: 12 - Phạm vi phục vụ: TT Phú Phong 15 trung tâm xã, thị tứ với tổng số dân 220.000 người - Công suất: 25 tấn/ngày.đêm - Tổng mức đầu tư khoảng 17 tỷ đồng phí Bỉ tài trợ 15 tỷ đồng (3) Dự án bãi chôn lấp xử lý chất thải huyện Phù Mỹ - Địa điểm xây dựng: xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ - Diện tích: 30 - Phạm vi phục vụ: TT Phù Mỹ, TT Bình Dương 19 trung tâm xã, thị tứ với tổng số dân 240.000 người - Công suất: 35 tấn/ngày.đêm - Tổng mức đầu tư khoảng 17 tỷ đồng phí Bỉ tài trợ 15 tỷ đồng (4) Dự án xây dựng bãi chôn lấp xử lý chất thải rắn huyện Hoài Nhơn - Địa điểm xây dựng: thơn Lại Đức, xã Hồi Đức, huyện Hồi Nhơn. - Diện tích: 25 - Phạm vi phục vụ: TT Bồng Sơn, TT Tam Quan 15 trung tâm xã, thị tứ với tổng số dân 230.000 người - Công suất: 30-35 tấn/ngày.đêm - Tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng phí Bỉ tài trợ 15 tỷ đồng II.5 Đánh giá chung trạng quản lý xử lý CTR II.5.1 Các mặt đạt được - Thu gom CTR sinh hoạt y tế đạt thành tốt chưa (ở thị trấn đạt bước đầu) - Công tác xã hội hóa, tư nhân hóa quản lý chất thải rắn địa phương triển khai thiếu chế khuyến khích hỗ trợ cho đơn vị - Lò đốt xử lý CTR y tế đàu tư hình thành ba trung tâm vùng II.5.2 Các vấn đề tồn tại II.5.2.1 Các vấn đề thu gom, vận chuyển xử lý: a/ CTR sinh hoạt - Tỉ lệ thu gom CTR thị huyện lị cịn thấp (chỉ đạt khoảng 15-30%) Lượng CTR không thu gom, đổ thải bừa bãi nguy gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng - Còn tồn số địa phương chưa thực quản lý chất thải rắn (huyện An Lão) - Tỉ lệ CTR hữu cao tiềm chế biến phân hữu cơ, nhiên chưa tận dụng triệt để - Khối lượng chất dẻo tổng hợp lớn, khó xử lý Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (34)- Tái chế, tái sử dụng phổ biến tự phát Các hoạt động tự phát tiềm ẩn nguy gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng cao - Bãi chơn lấp CTR có kiểm sốt có khu xử lý Long Mỹ chưa hợp vệ sinh Cịn lại chơn lấp tạm thời bãI hở, không đáp ứng nhu cầu xử lý CTR tương lai b/ CTR công nghiệp Việc quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp chưa đáp ứng địi hỏi tình hình thực tế: - Kiểm soát chưa chặt chẽ, sở tự giải lượng CTR phát sinh - Tỉ lệ chất thải công nghiệp xử lý hợp vệ sinh thấp, đặc biệt chất thải nguy hại chưa xử lý tập trung, hầu hết chôn lấp chung với CTR sinh hoạt đổ thảI không nơi quy định, tiềm ẩn nguy phát tán chất ô nhiễm môi trường cao - Có tiềm tái chế, táI sử dụng CTR hoàn toàn tự phát - Trong tương lai, với định hướng phát triển công nghiệp mạnh, lượng CTR công nghiệp phát sinh lớn, thách thức công tác quản lý CTR khơng có kế hoạch thực từ c/ CTR y tế - Thiếu trang thiết bị lưu chứa vận chuyển an toàn - Tro CTR từ lò đốt CTR y tế chưa xử lý an toàn II.5.2.2 Các vấn đề quản lý Cơ chế quản lý CTR, quy trình, quy định ban hành chưa quan tâm thực triệt để (35)CHƯƠNG III: QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÙNG TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 III.1 Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Định III.1.1 Một số tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh đến năm 2020 * Một số tiêu phát triển kinh tế - Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định đến năm 2020: Tổng sản phẩm xã hội (GDP) địa bàn tỉnh Bình Định đạt 9.500 tỷ đồng năm 2010 31.000 tỷ đồng năm 2020 Nhịp độ tăng trưởng GDP thời kỳ 2005-2010 tăng bình quân hàng năm 14%, thời kỳ 2010-2020 là: 13,58% Trong ngành kinh tế phát triển với tốc độ cụ thể: + Giai đoạn 2005-2010: Công nghiệp-xây dựng tăg 21,8%; Nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,6%; Thương mại, dịch vụ tăng 13,5% + Giai đoạn 2010-2020: Công nghiệp-xây dựng tăng 16,73%; Nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4%; Thương mại, dịch vụ tăng 13,27% - Dự báo GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 900 USD năm 2020 bình quân đầu người đạt khoảng 2.031 USD - Dự báo cấu kinh tế phân theo GDP tỉnh đến năm 2020: Năm 2010: + Công nghiệp-xây dựng chiếm 37-38% + Thương mại-dịch vụ chiếm 34-35% + Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 27-28% Năm 2020: + Công nghiệp-xây dựng chiếm 49% + Thương mại-dịch vụ chiếm 40% + Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 11% * Một số tiêu phát triển xã hội - Dân số: Dân số toàn tỉnh phát triển nhanh với tỷ lệ tăng học cao phân bố không đều địa bàn tỉnh Năm 2005: Tổng dân số toàn tỉnh 1,562 triệu người với mức tăng dân số tự nhiên hàng năm 2,33% Tỷ lệ thị hố đạt 25,15% Dự báo năm 2010 tổng dân số toàn tỉnh 1,65 - 1,7 triệu người, với mức tăng dân số tự nhiên trung bình năm 1,05% Tỷ lệ thị hố đạt 36% Năm 2020 dự báo tổng dân số toàn tỉnh 1,9 - 2,0 triệu người, với mức tăng dân số tự nhiên trung bình năm 0,98% Tỷ lệ thị hố đạt khoảng 52% - Lao động xã hội: Năm 2005: tồn tỉnh Bình Định có 890.700 người độ tuổi lao động, chiếm 56% tổng dân số Trong có 793.700 lao động làm việc ngành kinh tế, chiếm 89,1% tổng dân số độ tuổi lao động Dự báo năm 2010 tỉnh có 926.850 người độ tuổi lao động, chiếm 55,5% tổng dân số Trong có 843.400 lao động làm việc ngành kinh tế, chiếm 91% tổng dân số độ tuổi lao động Năm 2020 dự báo tỉnh có 1.092.900 người độ tuổi lao động, chiếm 56% tổng dân số Trong có 986.900 lao động làm việc ngành kinh tế, chiếm 90,3% tổng dân số độ tuổi lao động - Giáo dục, đào tạo: Phấn đấu đến năm 2010 có 100% số xã có trường mầm non, 42% đạt chuẩn quốc gia, 50% số tường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Đến năm 2020, đảm bảo Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (36)mỗi xã có trường Trung học sở đạt chuẩn quốc gia.Phát triển thêm trường Trung học phổ thông cụm xã, trung tâm cụm xã Khuyến khích phát triển trường ngồi công lập - Y tế: Phấn đấu đến cuối năm 2010 đạt tiêu: 100% huyện, thành phố có trung tâm y tế nâng cấp xây dựng phù hợp với quy mô giường bệnh tỉnh duyệt 100% cụm xã có phòng khám đa khoa khu vực 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế xây dựng theo mơ hình chuẩn quốc gia Giảm tỷ lệ mắc tử vong bệnh truyền nhiễm gây ra, khống chế tới mức thấp tỷ lệ mắc chết sốt rét, sốt xuất huyết, dịch hạch, bệnh lây truyền qua đường tình dục Phịng chống quản lý có hiệu bệnh xã hội III.1.2 Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị điểm dân cư nơng thơn tỉnh Bình Định đến năm 2020 a) Quan điểm phát triển - Phát triển đô thị khu dân cư nông thôn địa bàn toàn tỉnh phù hợp với phân bố vùng kinh tế để thị có sở kinh tế-kỹ thuật làm động lực phát triển - Phát triển đô thị khu dân cư nông thôn sở phân bố hệ thống đô thị trung tâm nhiều cấp, kết hợp cải tạo xây dựng đô thị để tạo cân phát triển vùng phù hợp với đặc thù phát triển vùng hạt nhân phát triển dân cư nông thôn - Phát triển đô thị khu dân cư nông thôn phải trọng xây dựng sở hạ tầng xã hội kỹ thuật, cấu chức năng, phân bố hợp lý, bảo vệ vùng cảnh quan thiên nhiên, vùng sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên Việc xây dựng phù hợp với điều kiện sắc thái đặc thù vùng nhằm mục tiêu phát triển bền vững b) Mục tiêu phát triển - Phân bố hệ thống đô thị theo vùng phát triển - Tập trung đầu tư phát triển đô thị hạt nhân trọng điểm gắn với vùng kinh tế trọng điểm tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Đầu tư hợp lý phát triển đô thị huyện lỵ vùng dân cư nông thôn với việc khai thác lợi riêng - Tiến hành rà soát lại quy hoạch tổng thể đô thị, xác định rõ động lực phát triển tính chất chức đô thị, đặc biệt kinh tế đô thị vùng huyện vùng liên huyện, đồng thời triển khai dự án đầu tư xây dựng trọng điểm cho đô thị giai đoạn đầu - Bảo vệ nông, lâm nghiệp, hạ tầng kỹ thuật vùng môi trường sông, biển c) Quy hoạch hệ thống đô thị điểm dân cư nông thơn tỉnh đến năm 2020Đơ thị trung tâm vùng tỉnh - Thành phố Quy Nhơn (Đơ thị loại I): Tính chất trung tâm vùng phía Nam vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Có vai trị trung tâm thương mại, dịch vụ giao dịch Trung tâm công nghiệp lớn vùng với 2.000ha đất dành cho phát triển công nghiệp Trung tâm du lịch, giáo dục đào tạo khu vực miền Trung Tây Nguyên Quy mô dân số dự kiến năm 2010: 340.000 người năm 2020: 520.000 người • Đơ thị trung tâm cấp tỉnh (37)tâm du lịch lịch sử-văn hóa tỉnh Quy mơ dân số dự kiến đến năm 2010: 70.000 người năm 2020: 100.000 người - Thị Xã Bồng Sơn (Đơ thị loại IV): Tính chất thị trung tâm tổng hợp có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng phát triển nông, lâm, ngư nghiệp nông thôn Là cửa ngõ, trung tâm kinh tế phía Bắc tỉnh Quy mô dân số dự kiến đến năm 2010: 50.000 người năm 2020: 85.000 người - Thị xã Phú Phong (Đô thị loại IV): Là thị xã trung tâm vùng phía Tây tỉnh, trung tâm tiểu vùng sản xuất tập trung lúa màu, công nghiệp ngắn ngày, ăn quả, đá xây dựng Có vị trí địa lý thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng miền núi phía Tây tỉnh, khu vực phát triển động Quy mô dân số dự kiến đến năm 2010: 15.000 người năm 2020: 50.000 người - Thị xã Cát Tiến (đô thị loại IV): Thuộc huyện Phù Cát có nhiều tiềm để khai thác hoạt động du lịch Là đô thị dịch vụ du lịch phía Bắc khu kinh tế Nhơn Hội Quy mô dân số dự kiến đến năm 2010: 10.000 người năm 2020: 50.000 người • Đơ thị trung tâm cấp huyện : Đến năm 2020 tỉnh Bình Định có 10 thị trung tâm huyện cấp thị trấn, có quy mơ dân số từ 0,7-2,5 vạn người Bên cạnh chức dịch vụ hành chính, trung tâm dịch vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cịn phát triển tiềm đặc trưng địa bàn - Thị trấn Tam Quan (Đô thị loại V): Là thị trấn huyện lỵ huyện Hồi Nhơn huyện đồng có tiềm nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, làng nghề TTCN, du lịch, sản xuất lương thực, công nghiệp, ăn có ý nghĩa an ninh quốc phịng Tính chất trung tâm tổng hợp có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội huyện cực Bắc tỉnh Bình Định Quy mơ dân số dự kiến đến năm 2010: 15.000 người năm 2020: 20.000 người - Thị trấn Phù Mỹ (Đô thị loại V): Là thị trấn huyện lỵ huyện Phù Cát có tiềm nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, tiềm du lịch biển, trồng ăn cơng nghiệp ngắn ngày, khai thác sa khống, có ý nghĩa an ninh quốc phịng Tính chất thị trung tâm tổng hợp, có vai trị thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội huyện Quy mô dân số dự kiến đến năm 2010: 14.000 người năm 2020: 20.000 người - Thị trấn Ngô Mây (đô thị loại V): Là thị trấn huyện lỵ huyện Phù Cát Tính chất thị trung tâm tổng hợp có vai trị thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội huyện Phù Cát Quy mô dân số dự kiến đến năm 2010: 15.000 người năm 2020: 25.000 người - Thị trấn Tuy Phước (Đô thị loại V): Là thị trấn huyện lỵ huyện Tuy Phước-vựa lúa tỉnh Tính chất trung tâm tổng hợp, có vai trị thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội huyện Tuy Phước Quy mô dân số dự kiến đến năm 2010: 15.000 người năm 2020: 20.000 người - Thị trấn Nhơn Tân (Đô thị loại V): Là thị trấn huyện lỵ huyện An Nhơn, tiểu vùng chuyên canh lúa Tính chất trung tâm tổng hợp có vai trị thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội huyện An Nhơn Quy mô dân số dự kiến đến năm 2010: 5.000 người năm 2020: 10.000 người - Thị trấn Vân Canh (Đô thị loại V): Là thị trấn huyện lỵ huyện Vân Canh-tiểu vùng lâm nghiệp, có tiềm khai thác đá xây dựng Tính chất trung tâm tổng hợp có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội huyện Vân Canh Quy mô dân số dự kiến đến năm 2010: 7.000 người năm 2020: 10.000 người - Thị trấn Vĩnh Thạnh (Đô thị loại V): Là thị trấn huyện lỵ huyện Vĩnh Thạnh, huyện miền núi phía Tây tỉnh-tiểu vùng lâm nghiệp có tiềm thủy điện, thủy lợi, khai thác kim loại quý Tính chất trung tâm tổng hợp có vai trị thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội củ huyện Vĩnh Thạnh Quy mô dân số dự kiến đến năm 2010: 6.000 người năm 2020: 8.000 người Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (38)- Thị trấn Tăng Bạt Hổ (Đô thị loại V): Là thị trấn huyện lỵ huyện Hồi Ân Tính chất trung tâm tổng hợp có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội củ huyện Hồi Ân Quy mơ dân số dự kiến đến năm 2010: 9.000 người năm 2020: 10.500 người - Thị trấn An Lão (Đô thị loại V): Là thị trấn huyện lỵ huyện An Lão Tính chất trung tâm tổng hợp có vai trị thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội củ huyện An Lão Quy mô dân số dự kiến đến năm 2010: 5.000 người năm 2020: 8.000 người - Thị trấn Tây Bình (đơ thị loại V): Là thị trấn huyện lỵ huyện Tây Sơn Tính chất trung tâm tổng hợp có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội huyện Tây Sơn Quy mô dân số dự kiến đến năm 2010: 5.000 người năm 2020: 10.000 người • Đơ thị chun ngành cấp huyện thị : Đến năm 2020 tỉnh có 10 thị chuyên ngành cấp huyện Đây điểm đô thị hình thành tác động phát triển vùng công nghiệp, đầu mối giao thông, dịch vụ du lịch, dịch vụ sản xuất nông, lâm nghiệp - Thị trấn Bình Dương (Đơ thị loại V): Nằm quốc lộ 1A, huyện Phù Mỹ Là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến thủy sản Quy mô dân số dự kiến đến năm 2010: 7.000 người năm 2020: 12.000 người - Thị trấn Cát Khánh (Đô thị loại V): Nằm tuyến tỉnh lộ đô thị 639, tuyến đường ven biển huyết mạch tỉnh thuộc huyện Phù Cát Là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến thủy sản, khai thác sa khống Quy mơ dân số dự kiến đến năm 2020: 7.000 người - Thị trấn Gò Bồi: Nằm tuyến tỉnh lộ đô thị 640 tiếp cận khu kinh tế Nhơn Hội, khu vực dân cư tập trung lâu đời thuộc huyện Tuy Phước Quy mô dân số dự kiến đến năm 2020: 6.000 người - Thị trấn Chợ Gồm: Nằm tuyến quốc lộ 1A thuộc huyện Phù Cát Là trung tâm dịch vụ giao thông, phát triển công nghiệp địa phương Quy mô dân số dự kiến đến năm 2020: 7.000 người - Thị trấn Xuân Phong: Là thị trấn trung tâm dịch vụ huyện An Lão Quy mô dân số dự kiến đến năm 2020: 4.000 người - Thị trấn Gò Loi: Là thị trấn trung tâm dịch vụ huyện Hồi Ân Quy mơ dân số dự kiến đến năm 2020: 5.000 người - Thị trấn An Lương: Là thị trấn trung tâm dịch vụ huyện Phù Mỹ Quy mô dân số dự kiến đến năm 2020: 4.000 người - Thị trấn Cầu Bà Gi: Là thị trấn trung tâm dịch vụ huyện Tuy Phước Quy mô dân số dự kiến đến năm 2020: 7.000 người - Thị trấn An Thái: Là thị trấn trung tâm dịch vụ huyện An Nhơn Quy mô dân số dự kiến đến năm 2020: 5.000 người - Thị trấn Đồng Phó: Là thị trấn trung tâm dịch vụ huyện Tây Sơn Quy mô dân số dự kiến đến năm 2020: 5.000 người - Thị trấn Phước Lộc: Là thị trấn trung tâm dịch vụ huyện Tuy Phước Quy mô dân số dự kiến đến năm 2020: 6.000 người • Tổ chức khu dân cư nông thôn (39)sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội phù hợp với nhu cầu phát triển Đến năm 2020 toàn tỉnh phát triển 11 thị tứ trung tâm cụm xã phát triển đạt tiêu chuẩn thị tứ - Huyện An Lão: Trung tâm cụm xã An Nghĩa Quy mô dân số đến năm 2010: 2.000 người năm 2020: 3.000 người - Huyện Hoài Ân: + Trung tâm cụm xã Liên Hội Quy mô dân số đến năm 2010: 3.000 người năm 2020: 5.000 người + Trung tâm cụm xã Mỹ Đức Quy mô dân số đến năm 2010: 3.000 người năm 2020 là: 5.000 người - Huyện Vĩnh Thạnh: Trung tâm cụm xã Vĩnh Kim Quy mô dân số đến năm 2010: 1.000 người năm 2020: 3.000 người - Huyện Phù Mỹ: + Thị tứ Mỹ Thọ: Quy mô dân số đến năm 2010: 3.000 người năm 2020: 5.000 người + Thị tứ Mỹ Hiệp: Quy mô dân số đến năm 2010: 3.000 người năm 2020: 5.000 người - Huyện Tây Sơn: + Thị tứ Hòa Trung: Quy mô dân số đến năm 2010: 5.000 người năm 2020: 6.000 người + Thị tứ Tây An: Quy mô dân số đến năm 2010: 5.000 người năm 2020: 6.000 người - Huyện Phù Cát: Thị tứ Cát Minh: Quy mô dân số đến năm 2010: 3.000 người năm 2020: 5.000 người - Huyện An Nhơn: + Thị tứ Nhơn Khánh: Quy mô dân số đến năm 2010: 3.000 người năm 2020: 5.000 người + Thị tứ Phú Hịa: Quy mơ dân số đến năm 2010: 3.000 người năm 2020: 5.000 người - Huyện Tuy Phước: Thị tứ Kỳ Sơn: Quy mô dân số đến năm 2010: 2.000 người năm 2020: 4.000 người - Huyện Vân Canh: + Thị tứ Canh Vinh: Quy mô dân số đến năm 2010: 3.000 người năm 2020: 5.000 người + Thị tứ Canh Hịa: Quy mơ dân số đến năm 2010: 2.000 người năm 2020: 3.000 người III.1.3 Quy hoạch tổng thể khu, cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2010 định hướng phát triển đến năm 2020 Theo Quyết định số 124/2004/QĐ-UB ngày 6/12/2004 UBND tỉnh Bình Định việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể KCN, CCN địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2010 định hướng phát triển đến năm 2020 định số 878/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 UBND tỉnh Bình Định phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển cơng nghiệp địa bàn tỉnh Bình Định đến nam 2010, tầm nhìn đến năm 2020, địa ban tỉnh Bình Định có KCN (trong KCN Nhơn Hội thuộc KKT Nhơn Hội) 33 CCN III.1.3.1 Khu công nghiệp * KCN Phú Tài (thành phố Quy Nhơn) Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (40)o Diện tích quy hoạch: 350ha o Định hướng ngành nghề: chế biến lâm sản, nơng hải sản, vật liệu xây dựng, khí điện tử, gỗ, giấy, bìa, nước giải khát * KCN Long Mỹ (thành phố Quy Nhơn) o Diện tích: 200ha o Định hướng ngành nghề: - Là nơi di chuyển số sở sản xuất công nghiệp nội thành Quy Nhơn - Thu hút dự án chế biến nông lâm sản sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất phân bón, nhựa, cao su - Phát triển ngành công nghiệp cán kéo nhôm, sản xuất cán kéo thép - Lắp máy móc cơng cụ phục vụ nơng nghiệp, lâm nghiệp - Sản xuất thiết bị chuyên dùng cho nhà máy công nghiệp * KCN Nhơn Hội (nằm khu kinh tế tổng hợp Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn) o Diện tích quy hoạch: 1.395 (theo định số 142/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2020) o Định hướng ngành nghề: cơng nghiệp nặng, cơng nghiệp hố dầu, sửa chữa đóng tàu thuyền, khí chế tạo động cơ, phụ tùng, lắp ráp ô tô, ngành công nghiệp chế xuất, dệt may, điện tử, khí xác * KCN Nhơn Hoà (xã Nhơn Hoà, huyện An Nhơn) o Diện tích: 180ha o Định hướng ngành nghề: chế biến nơng lâm sản, khí sản xuất hàng tiêu dùng kết hợp khí quốc phịng, hoạt động sản xuất số ngành cơng nghiệp có quy mơ vừa lớn, kết hợp kho ngoại quan * KCN Bình Nghi (H.Tây Sơn) o Diện tích quy hoạch: 150 o Định hướng ngành nghề: chế biến vật liệu xây dựng (chế biến đá loại), khí, dịch vụ kho bãi * KCN Hòa Hội (H.Phù Cát) o Diện tích quy hoạch: 260-300 o Định hướng ngành nghề: chế biến nông lâm sản, khí chế tạo, máy nơng cụ, sản xuất VLXD, hàng tiêu dùng * KCN Cát Khánh (H.Phù Cát) o Diện tích quy hoạch: 150 o Định hướng ngành nghề: chế biến nông lâm sản, khí chế tạo, máy nơng cụ, sản xuất VLXD, sản xuất sản phẩm hậu titan (41)o Diện tích quy hoạch: 100 o Định hướng ngành nghề: chế biến nông lâm sản, thực phẩm, khí chế tạo, máy nơng cụ, sản xuất VLXD III.1.3.2 Cụm cơng nghiệp Việc hình thành CCN nhằm mục tiêu để phục vụ phát triển CN-TTCN thành phố Quy Nhơn huyện, đồng thời xếp di dời sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm xen khu dân cư tập trung sở sản xuất nằm rải rác địa bàn huyện, thành phố * Thành phố Quy Nhơn: - CCN Quang Trung: diện tích 8,6 Dự kiến phát triển ngành nghề: sản xuất khí, may xuất khẩu, nhựa, bao bì xuất - CCN Nhơn Phú (xã Nhơn Phú): diện tích 40ha Dự kiến phát triển ngành nghề: sản xuất khí, phụ tùng-phụ kiện kim loại, nhựa, lắp ráp điện tử, hàng thuỷ hải sản khô, bánh tráng xuất khẩu, nước giải khát - CCN Suối Con Cị: diện tích 20ha Dự kiến phát triển ngành nghề: sản xuất khí, lắp ráp điện tử, nước uống tinh khiết, nước giải khát lên men, may xuất khẩu, bánh kẹo cao cấp, hàng thủ công mỹ nghệ di dời số sở gây nhiễm mơi trường cịn lại thành phố Quy Nhơn - CCN Nhơn Bình: diện tích 46,87 Định hướng phát triển ngành nghề: chế biến nông sản, thực phẩm, dịch vụ kho vận, điện tử * Huyện Hoài Nhơn: - CCN Bồng Sơn – Thiết Đính (thị trấn Bồng Sơn): diện tích 13ha Dự kiến phát triển ngành nghề: cơng nghiệp khí, chế biến nơng sản, thực phẩm di dời số sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường - CCN Tam Quan (thị trấn Tam Quan): diện tích 15ha Định hướng phát triển ngành nghề: chế biến nông, lâm sản thực phẩm, khí phục vụ nơng nghiệp, vật liệu xây dựng, chế biến thức ăn gia súc - CCN Hồi Châu: diện tích 20ha Định hướng phát triển ngành nghề: sản xuất đá ốplát xuất khẩu, chế biến nơng sản, chế biến thuỷ hải sản khơ, khí sửa chữa - CCN Hồi Đức: diện tích 10ha Định hướng phát triển ngành nghề: công nghiệp khí, nước tính khiết, vật liệu xây dựng - CCN Hồi Tân (thơn Giao Hội I, xã Hồi Tân): diện tích 30ha * Huyện Phù Mỹ: - CCN Bình Dương: diện tích 33,63 Định hướng phát triển ngành nghề: khí nơng nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm, chế biến gỗ, sản xuất VLXD, sản xuất đá lạnh - CCN Gị Mang: diện tích 10 Định hướng phát triển ngành nghề chính: dịch vụ nghề biển, chế biến thuỷ sản tập trung (đã ngành thuỷ sản quy hoạch) - CCN thị trấn Phù Mỹ: diện tích 15 Định hướng ngành nghề: sản xuất phân bón, sản xuất dầu thực vật, chế biến thức ăn gia súc, cán tơn, khí, cưa xẻ gỗ * Huyện Phù Cát: Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (42)- CCN Cát Nhơn: diện tích 50 Định hướng ngành nghề chính: chế biến hạt điều, xẻ gỗ, thủ cơng mỹ nghệ, khí, đóng thùng xe, sản xuất VLXD, chế biến nơng sản, chế biến gỗ xuất - CCN Gò Mít: diện tích 13,42 Định hướng ngành nghề chính: chế biến nước mắm, chế biến nơng sản, thực phẩm, hải sản * Huyện An Nhơn - CCN Nhơn Phong: diện tích 11,5 Định hướng ngành nghề chính: sở chế biến nước mắm, sở chế biến gạch nung, chế biến thuỷ sản, chế biến nơng sản thực phẩm, gỗ mỹ nghệ, khí - CCN Gị Đá Trắng: diện tích 24 Định hướng ngành nghề chính: khí, chế biến bột nhang, đúc kim loại, chế biến nhựa, bao bì, VLXD - CCN TT Bình Định: diện tích 20 Định hướng ngành nghề chính: dệt may, lắp ráp điện tử - CCN trung tâm Bình Định: diện tích 23 Định hướng phát triển ngành nghề chính: dệt may, đồ mỹ nghệ, khí nơng nghiệp - CCN Nhơn Hồ: diện tích 11 Định hướng ngành nghề chính: đúc gang, đúc đồng, chế biến lâm sản, cắn thép nóng, nấu cán nhôm * Huyện Tây Sơn: - CCN Tây Giang: diện tích 30 Định hướng nghề chính: khí xây dựng, bê tơng ly tâm (tận dụng nguồn cát có sẵn sơng Cơn), chế biến dăm bạch đàn - CCN Trường Định: diện tích 20 Định hướng ngành nghề chính: sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nơng lâm sản, khí sửa chữa - CCN Phú An: diện tích 15,5 Định hướng ngành nghề sản xuất chính: gị hàn, đóng thùng xe, khí nông nghiệp, sản xuất VLXD, mộc dân dụng - CCN Cầu Nước Xanh: Tổng diện tích 35 Định hướng nghành nghề sản xuất chính: ngành nghề dịch vụ kho, vận chuyển - CCN Hóc Bợm: diện tích 25 Định hướng ngành nghề chính: sản xuất gạch ngói * Huyện Tuy Phước: - CCN Phong Tấn: diện tích 20 Định hướng ngành nghề chính: chế biến nơng lâm, thuỷ sản, thủ cơng mũ nghệ, sản xuất VLXD, khí sửa chữa nhỏ - CCN Phước An: diện tích 26,32 Định hướng ngành nghề chính: chế biến nơng, lâm, thuỷ sản, thủ công mỹ nghệ, sản xuất VLXD, khí, điện * Huyện An Lão: - CCN Gị Bùi: diện tích 12 Định hướng ngành nghề chính: chế biến lâm sản, gia cơng đồ mộc, thủ công mỹ nghệ, chế biến đá oplat, chế biến nông sản (sấy khô) - CCN Cây Duối: diện tích 10 Định hướng ngành nghề chính: sấy sau khơ, sản xt đũa, khí nhỏ, cưa xẻ gỗ, gia công đồ mộc, chế biến nông sản * Huyện Vân Canh (43)- CCN TT Vân Canh: diện tích 12,62 Định hướng ngành nghề chính: chế biến sản phẩm cơng nghiệp từ nhiên liệu có sẵn địa phương gỗ, song mây, đá xây dựng cao cấp * Huyện Hoài Ân - CCN Dốc Trng Sỏi: diện tích 10 Các ngành nghề định hướng chính: sản xuất gạch, cưa xẻ gỗ, chế biến gia cơng mộc dân dụng, xay xát, khí sửa chữa nhỏ - CCN Gị Loi: diện tích 20 Định hướng ngành nghề chính: chế biến chè, sản xuất VLXD, chế biến nông, lâm sản * Huyện Vĩnh Thạnh - CCN Cầu Tà Súc: diện tích 20 Định hướng ngành nghề chính: gia cơng chế biến nơng sản, lâm sản, cưa sẻ gỗ, mộc dân dụng, chế biến đá oplat, sản xuất gạch ngói, đũa III.1.4 Quy hoạch mạng lưới y tế Theo định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2010, ngành y tế tỉnh Bình Định tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân Thực tốt chương trình y tế quốc gia, trọng chương trình phịng, chống bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm Nâng cao chất lượng dịch vụ khám điều trị bệnh; thực tốt sách chăm sóc sức khẻ cho người già, người dân tộc thiểu số, người nghèo; làm tốt cơng tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, đặc biệt bà mẹ có thai trẻ em tuổi; hạ thấp tỷ lệ trẻ em tuổi suy dịnh dưỡng đến năm 2010 20% Đẩy mạnh thực xã hội hóa lĩnh vực y tế, da dạng hóa cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân Phát triển mạnh loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế cộng đồng, tiến đến thực bảo hiểm y tế toàn dân Quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh theo địa bàn dân cư; nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phấn đấu trở thành bệnh viện hạng I trước năm 2010; hình thành Bệnh viện Chuyên khoa Mắt, Bệnh viện Sản Nhi; nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện huyện, thành phố Củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế sở, xây dựng 100% xã đạt chuẩn quốc gia y tế Tiếp tục đưa bác sĩ xã, phấn đấu đến năm 2008, 100% trạm y tế xã có bác sĩ Tăng cường đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị y tế Coi trọng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện tồn củng cố đội ngủ cán y tế số lượng chất lượng cấu Nâng cấp Trường Trung học Y tế thành trường Cao đẳng Y tế Nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cán bộ, nhân viên y tế Tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân Kết hợp chặt chẽ đông y với tây y, y học cổ truyền với y học đại chăm sóc sức khoẻ nhân dân (Trích từ văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng tỉnh Bình Định) Cụ thể hố định hướng phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Bình Định xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm (2005 – 2010) tỉnh Bình Định với kế hoạch phát triển hệ thống y tế sau: - Tiếp tục củng cố hoàn thiện hệ thống tổ chức, phát triển hệ thống mạng lưới y tế sở số lượng chất lượng Đến năm 2008 đạt 100% trạm xá xã, phường, thị trấn có bác sỹ - Giảm tỷ lệ mắc tử vong bệnh truyền nhiễm gây ra, khống chế mức thấp tỷ lệ mắc chết sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục Trẻ em độ tuổi tiêm đầy đủ loại vắc-xin phòng bệnh Tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng giảm cịn 20% Triển khai phịng chống có hiều bệnh xã hội, bệng dịch nguy hiểm, 100% số người mắc bệnh HIV/AIDS quản lý tư vấn chăm sóc - Hồn thành việc cải tạo, nâng cấp bệnh viện Đa khoa tỉnh, phấn đấu trở thành bệnh viện hạng I trước năm 2010; hình thành bệnh viện Chuyên khoa mắt Bệnh viện sản nhi Tiếp tục nâng Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (44)cấp bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện huyện, thành phố Từng bước bổ xung trang thiết bị để nâng cao chất lượng hoạt động sở y tế từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn - Khuyến khích mở bệnh viện, phịng khám tư nhân, bác sĩ gia đình theo quy định pháp luật Hình thành trung tâm chẩn đốn y khoa với cơng nghệ cao Thực thí điểm huy động nguồn lực nhà nước để tăng cường trang thiết bị cho khám điều trị số bệnh viện công lập Chuyển hầu hết bệnh viện công lập sang hoạt động theo chế dịch vụ Mở rộng diện sở y tế đăng ký khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế III.2 Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định III.2.1 Dự báo lượng chất thải rắn phát sinh, thành phần tính chất chất thải III.2.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt a/ Cơ sở dự báo Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh dự báo theo công thức sau: WSH = Pn x wSH Trong đó: Pn: Quy mô dân số thời điểm dự báo (người) wSH: tiêu phát sinh chất thải (kg/người.ngày) - Quy mô dân số: theo quy hoạch xây dựng hệ thống đô thị điểm dân cư nơng thơn tỉnh Bình Định - Chỉ tiêu phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tính tốn dựa sở sau: + Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng đô thị Bộ Xây dựng ban hành năm 2008 (Bảng 3.1) + Sự phát triển kinh tế kéo theo việc tăng thu nhập tiêu dùng, dẫn tới gia tăng lượng CTR phát sinh theo đầu người - Tỷ lệ CTR sinh hoạt thu hồi tái chế ổn định chiếm khoảng14-20% - Tỷ lệ chất thải rắn hữu chiếm 50-60% tổng lượng CTR phát sinh Bảng 3.1 Chỉ tiêu phát sinh CTR Loại đô thị Chỉ tiêu phát sinh CTR (kg/người.ngày) Tỷ lệ thu gom (%) Đặc biệt, I 1,3 100 II 1,0 ≥ 95 III-IV 0,9 ≥ 90 V 0,8 ≥ 85 b/ Kết dự báo Dự báo đến năm 2020, tổng lượng CTR sinh hoạt thị tỉnh Bình Định phát sinh khoảng: 1.175,6 tấn/ngày, khối lượng CTR thu gom khoảng 1.154 tấn/ngày (tỷ lệ thu gom tính tốn theo mục tiêu quy hoạch đề cho cấp đô thị) Kết dự báo bảng 3.2 Dự báo chi tiết xem phụ lục Bảng 3.2 Dự báo lượng chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Bình Định năm 2020 (45)TT Đô thị Năm 2015 Năm 2020 Khối lượng CTR phát sinh Khối lượng CTR thu gom Khối lượng CTR phát sinh Khối lượng CTR thu gom 1 TP Quy Nhơn 508,0 508,0 676,0 676,0 2 Thị xã Bình Định (Huyện An Nhơn) 81,5 78,4 100,0 100,0 3 Thị xã Bồng Sơn (Huyện Hoài Nhơn) 65,0 62,8 85,0 85,0 4 Thị xã Phú Phong (Huyện Tây Sơn) 31,0 30,1 50,0 50,0 5 Thị xã Cát Tiến (Huyện Phù Cát) 29,0 28,4 50,0 50,0 6 Huyện An Nhơn 12,5 10,7 18,5 16,7 7 Huyện Hoài Nhơn 15,0 13,2 18,0 16,2 8 Huyện An Lão 8,6 7,5 12,3 11,1 9 Huyện Hoài Ân 15,9 13,7 19,0 17,1 10 Huyện Vĩnh Thạch 7,0 6,1 8,7 7,8 11 Huyện Phù Mỹ 28,3 24,7 37,4 33,7 12 Huyện Phù Cát 27,6 24,3 38,1 34,2 13 Huyện Tuy Phước 21,5 18,9 30,2 27,2 14 Huyện Tây Sơn 13,8 11,7 19,5 17,6 15 Huyện Vân Canh 10,3 8,8 13,0 11,7 Tổng cộng 874,8 847,2 1.175,6 1.154,1 III.2.1.2 Chất thải rắn công nghiệp a/ Cơ sở dự báo Khối lượng CTR công nghiệp phát sinh phụ thuộc tốc độ phát triển công nghiệp, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp địa phương Theo định hướng phát triển công nghiệp tỉnh, tương lại di chuyển sở sản xuất công nghiệp nằm riêng lẻ vào tập trung KCN, CCN Vì vậy, việc dự báo CTR cơng nghiệp tương lai xem xét theo định hướng phát triển KCN, CCN toàn tỉnh Cơ sở để dự báo cụ thể sau: - Đối với cụm công nghiệp hoạt động: Trên sở số liệu trạng phát sinh CTR, dự báo tốc độ gia tăng CTR từ 6-6,5%/năm (theo Chiến lược Quản lý CTR đô thị KCN Việt Nam đến năm 2020) - Đối với CCN, KCN quy hoạch: + Quy mơ, tính chất KCN, CCN quy hoạch đến 2020 dựa sở quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh phê duyệt Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (46)+ Khối lượng chất thải rắn cơng nghiệp phát sinh tính tốn sở ước tính hệ số phát sinh dao động từ 0,1-0,3 tấn/ha.ngđ Riêng KCN hoạt động Long Mỹ Phú Tài, dự báo tiêu phát sinh chất thải công nghiệp KCN ổn định mức 2,26 tấn/ha/ng.đ Nhà máy nhiệt điện dự báo mức phát sinh CTR là: 876 tấn/ngày - Dự báo thành phần tính chất CTR công nghiệp: Giả thiết công nghiệp phát triển thành phần CTR cơng nghiệp nhìn chung thay đổi khơng đáng kể (chỉ có thay đổi khối lượng CTR) b/ Kết dự báo Dự báo tổng lượng CTR công nghiệp phát sinh tỉnh Bình Định năm 2020 khoảng 4.303 tấn/ngày (trong bao gồm CTR phát sinh từ nhà máy nhiệt điện dự kiến xây dựng huyện Phù Cát) Thành phần CTR công nghiệp dự báo sau: - Lượng CTR thu hồi, tái sử dụng ước tính khoảng 1.861,5 tấn/ngày - Lượng chất thải cơng nghiệp nguy hại ước tính khoảng 683 tấn/ngày - Lượng chất thải cơng nghiệp khơng nguy hại ước tính khoảng 1.753 tấn/ngày Kết dự báo bảng 3.3 (Dự báo chi tiết xem phụ lục 3) Th u h å i, t¸ i sư d n g 58% C TR n g u y h i 28% C TR kh ôn g n g u y h ¹ i 1 4% Hình 3.1 Dự báo thành phần CTR cơng nghiệp phát sinh Bảng 3 Dự báo lượng chất thải rắn cơng nghiệp phát sinh tại tỉnh Bình Định năm 2015, 2020 Đơn vị: tấn/ngày Huyện/TP/KKT Năm 2015 Năm 2020 Phát sinh Tái chế, tái sử dụng Lượng chất thải cần xử lý Phát sinh Tái chế, tái sử dụng Lượng chất thải cần xử lý Nguy hại KNH Nguy hại KNH (47)Huyện/TP/KKT Năm 2015 Năm 2020 Phát sinh Tái chế, tái sử dụng Lượng chất thải cần xử lý Phát sinh Tái chế, tái sử dụng Lượng chất thải cần xử lý Nguy hại KNH Nguy hại KNH Huyện Hoài Nhơn 23,4 - - - 33,6 20,2 8,3 5,1 Huyện Hoài Ân 4,2 - - - 6,0 4,1 0,9 1,0 Huyện Phù Mỹ 8,2 4,0 1,7 1,0 11,7 7,4 2,4 1,9 Huyện An Lão 3,1 1,4 0,3 0,3 4,4 3,0 0,7 0,7 Huyện Vĩnh Thạnh 2,8 1,4 0,3 0,3 4,0 2,7 0,6 0,7 Tổng cộng 1.533,5 74,7 32,5 18,7 4.303,9 1.861,5 689,3 1.753,1 Ghi chú: Khối lượng CTR công nghiệp huyện Phù Cát bao gồm khối lượng CTR phát sinh từ nhà máy nhiệt điện dự kiến xây dựng xã Cát Khánh, huyện Phù Cát III.2.1.3 Chất thải y tế a/ Cơ sở dự báo Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày cao nguòi dân, dự báo mạng lưới y tế tỉnh ngày gia tăng chất lượng số lượng Theo Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2010 định hướng phát triển mạng lưới y tế, dự kiến thời gian tới hoàn thành việc cải tạo nâng cấp bệnh viện Đa khoa tỉnh, phấn đấu trở thành bệnh viện hạng I trước năm 2010; hình thành bệnh viện Chuyên khoa Mắt, bệnh viện Sản nhi; tiếp tục nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện huyện, thành phố, bước bổ sung trang thiết bị để nâng cao chất lượng hoạt động sở y tế từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn Kéo theo phát triển gia tăng lượng CTR bệnh viện Lượng CTR bệnh viện dự báo dựa quy mô giường bệnh tiêu phát sinh CTR - Quy mô giường bệnh + Đối với bệnh viện, trung tâm y tế thuộc Sở y tế Bình Định, quy mơ giường bệnh lấy theo định hướng phát triển mở rộng mạng lưới y tế Sở y tế tỉnh Bình Định + Đối với Trung tâm y tế thành phố, huyện, thị xã…, dự báo quy mô giường bệnh gia tăng theo tỷ lệ gia tăng dân số - Chỉ tiêu phát sinh CTR bệnh viện: Theo Chiến lược quản lý CTR đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, dự báo đến năm 2020 tiêu phát sinh CTR bệnh viện 2,2 kg/giường bệnh/ngđ, CTR y tế chiếm khoảng 20-25% (0,44-0,54 kg/giường/ng.đ) Theo Báo cáo tổng kết công tác xử lý CTR y tế lò đốt năm 2004 Ban đạo xử lý CTR y tế tỉnh Bình Định Báo cáo trạng mơi trường tỉnh Bình Định năm 2005, tính tốn tiêu phát sinh CTR bệnh viện tỉnh Bình Định nay, cụ thể sau: + Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 1,7 kg/giường bệnh/ngđ, CTR y tế chiếm 10% + Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn: 1,3 kg/giường bệnh/ngđ, CTR y tế chiếm 10% + Các bệnh viện thành phố Quy Nhơn: 0,3-0,6 kg/giường bệnh/ngđ, CTR y tế chiếm 10% Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (48)+ Các trung tâm y tế: 0,19-0.28 kg/giường bệnh/ngđ, CTR y tế chiếm 10% Như vậy, tiêu phát sinh CTR sở y tế tỉnh Bình Định nhìn chung thấp Dựa tỷ lệ phát sinh CTR tỉnh Bình Định tiêu phát sinh CTR theo Chiến lược quản lý CTR đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 giả định tỷ lệ phát sinh chất thải bệnh viện giường bệnh tăng 2%/năm (theo Báo cáo Diễn biến Môi trường Việt Nam năm 2004 – phần CTR), dự báo tiêu phát sinh CTR bệnh viện tỉnh Bình Định đến năm 2020 sau: + Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 2,2 kg/giường bệnh/ngđ, CTR y tế chiếm 10% + Các bệnh viện đa khoa khu vực: 1,7 kg/giường bệnh/ngđ, CTR y tế chiếm 10% + Các bệnh viện huyện, thành phố: 0,8 kg/giường bệnh/ngđ, CTR y tế chiếm 10% + Các trung tâm y tế: 0,4 kg/giường bệnh/ngđ, CTR y tế chiếm 10% b/ Kết dự báo Dự báo lượng chất thải bệnh viện phát sinh tỉnh Bình Định năm 2020 khoảng 4,6 tấn/ngày, đó: - Chất thải sinh hoạt ước tính khoảng 3,9 tấn/ngày - Chất thải y tế ước tính khoảng 0,7 tấn/ngày Kết dự báo bảng 3.4 (chi tiết xem phụ lục 3) Bảng Dự báo lượng chất thải rắn bệnh viện phát sinh tại tỉnh Bình Định năm 2020 Đơn vị: tấn/ngày TT Huyện/TP Năm 2015 Năm 2020 Tổng lượng CTR y tế nguy hại CTR sinh hoạt Tổng lượng CTR y tế nguy hại CTR sinh hoạt 1 Quy Nhơn 3,0576 0,4586 2,5989 3,376 0,506 2,869 2 An Nhơn 0,0577 0,0087 0,0491 0,064 0,010 0,054 3 Tuy Phước 0,0400 0,0060 0,0340 0,044 0,007 0,038 4 Phù Cát 0,0488 0,0073 0,0415 0,054 0,008 0,046 5 Tây Sơn 0,3524 0,0529 0,2995 0,389 0,058 0,331 5 Vân Canh 0,0178 0,0027 0,0151 0,020 0,003 0,017 7 Hoài Nhơn 0,5152 0,0773 0,4379 0,569 0,085 0,484 8 Hoài Ân 0,0222 0,0033 0,0189 0,025 0,004 0,021 9 Phù Mỹ 0,0444 0,0067 0,0377 0,049 0,007 0,042 10 An Lão 0,0178 0,0027 0,0151 0,020 0,003 0,017 11 Vĩnh Thạnh 0,0178 0,0027 0,0151 0,020 0,003 0,017 Tổng cộng 4,2 0,6 3,6 4,6 0,7 3,9 (49)• Chất thải xây dựng Theo Chiến lược quản lý CTR đô thị khu công nghiệp đến năm 2020, lượng CTR xây dựng chiếm tỷ lệ khoảng 8% tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh • Bùn cặn cống Theo số liệu khảo sát số thị tồn quốc, khối lượng bùn cặn cống chiếm tỷ lệ khoảng 6% tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh b/ Kết dự báo Dự báo: - Lượng chất thải xây dựng phát sinh năm 2020 khoảng 94 tấn/ngày - Lượng chất thải bùn cặn cống phát sinh năm 2020 khoảng 70,5 tấn/ngày Kết dự báo chi tiết bảng 3.5 Bảng Dự báo lượng chất thải rắn xây dựng bùn cặn cống phát sinh tỉnh Bình Định năm 2015 2020 Đơn vị: tấn/ngày TT Huyện/ Thành phố Năm 2015 Năm 2020 CTR xây dựng Bùn cặn cống CTR xây dựng Bùn cặn cống Phát sinh Tái chế, tái sử dụng Chôn lấp Phát sinh Tái chế, tái sử dụng Chôn lấp 1 TP Quy Nhơn 40,64 32,51 8,13 30,48 54,08 43,26 10,82 40,56 2 Huyện An Nhơn 7,52 6,01 1,50 5,64 9,48 7,58 1,90 7,11 3 Huyện Tuy Phước 1,72 1,38 0,34 1,29 2,42 1,93 0,48 1,81 4 Huyện Phù Cát 4,53 3,62 0,91 3,40 7,04 5,64 1,41 5,28 5 Huyện Tây Sơn 3,58 2,86 0,72 2,69 5,56 4,45 1,11 4,17 6 Huyện Vân Canh 0,82 0,66 0,16 0,62 1,04 0,83 0,21 0,78 7 Huyện Hoài Nhơn 6,40 5,12 1,28 4,80 8,24 6,59 1,65 6,18 8 Huyện Hoài Ân 1,27 1,02 0,25 0,95 1,52 1,21 0,30 1,14 9 Huyện Phù Mỹ 2,26 1,81 0,45 1,70 2,99 2,39 0,60 2,24 10 Huyện An Lão 0,68 0,55 0,14 0,51 0,98 0,79 0,20 0,74 11 Huyện Vĩnh Thạnh 0,56 0,44 0,11 0,42 0,70 0,56 0,14 0,52 Tổng cộng 69,98 55,99 14,00 52,49 94,05 75,24 18,81 70,54 III.2.1.5 Dự báo tổng lượng chất thải rắn phát sinh Dự báo tổng lượng CTR phát sinh toàn tỉnh năm 2015 2.535 tấn/ngày, năm 2020 5.649 tấn/ngày Kết dự báo cụ thể bảng 3.6 Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (50)Bảng Dự báo lượng chất thải rắn phát sinh huyện/thành phố năm 2015, 2020 Đơn vị: tấn/ngày TT Huyện Năn 2015 Năm 2020 CTR sinh hoạt CTR Xây dựng CTR công nghiệp CTR y tế Bùn cặn cống Tổng CTR sinh hoạt CTR Xây dựng CTR công nghiệp CTR y tế Bùn cặn cống Tổng 1 Quy Nhơn 508 40,6 1.107,6 3,06 30,48 1.690 676 54,1 1590,1 3,38 40,56 2.364 2 An Nhơn 93,95 7,5 50,1 0,06 5,64 157 118,5 9,5 71,9 0,06 7,11 207 3 Tuy Phước 21,5 1,7 6,5 0,04 1,29 31 30,2 2,4 9,3 0,04 1,81 44 4 Phù Cát 56,63 4,5 71,5 0,05 3,40 136 88,05 7,0 2205,1 0,05 5,28 2.306 5 Tây Sơn 44,75 3,6 253,1 0,35 2,69 304 69,5 5,6 363,3 0,39 4,17 443 6 Vân Canh 10,3 0,8 3,2 0,02 0,62 15 13 1,0 4,5 0,02 0,78 19 7 Hoài Nhơn 80 6,4 23,4 0,52 4,80 115 103 8,2 33,6 0,57 6,18 152 8 Hoài Ân 15,87 1,3 4,2 0,02 0,95 22 18,95 1,5 6,0 0,02 1,14 28 9 Phù Mỹ 28,3 2,3 8,2 0,04 1,70 40 37,4 3,0 11,7 0,05 2,24 54 10 An Lão 8,55 0,7 3,1 0,02 0,51 13 12,3 1,0 4,4 0,02 0,74 18 11 Vĩnh Thạnh 6,95 0,6 2,8 0,02 0,42 11 8,7 0,7 4,0 0,02 0,52 14 Tổng 875 70 1.533 4 52 2.535 1.176 94 4.304 5 71 5.649 Ghi chú: (51)III.2.2 Quy hoạch hệ thống phân loại, thu gom, vận chuyển III.2.2.1 Chất thải rắn sinh hoạt * Phân loại nguồn: Để giảm bớt khối lượng CTR phải chôn lấp nhằm kéo dài tuổi thọ khu xử lý tăng cường tỷ lệ tái chế sản xuất phân hữu Dựa tính chất chất thải công nghệ xử lý áp dụng để xử lý cho loại chất thải, chất thải rắn sinh hoạt cần phân loại nguồn thành ba loại, mơ hình phân loại CTR sinh hoạt đô thị đề xuất hình 3.3.: Hình Mơ hình phân loại CTR sinh hoạt đô thị Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng CTR hữu chuyển đến nhà CTR tái chế chuyển đến sở Nguồn rác thải sinh hoạt Phân loại tồn trữ tại nguồn Các thành phần còn lại Điểm trung chuyển rác thải Điểm phân loại điểm xử lý Các thành phần lại Các phế liệu có khả năng tái chế Bãi rác chôn lấp hợp vệ sinh Cơ sở tái chế Các phế liệu có khả năng tái chế Rác hữu có khả phân huỷ Điểm trung chuyển rác thải Nhà máy chế biến phân hữu cơ Phân hữu cơ Chất thải (52)Phương thức phân loại cụ thể sau: - Chất thải hữu cơ: Các loại rau, củ quả, trái cây, thức ăn thừa…, đựng túi nilon màu xanh, thể tích túi 10 lít (chứa từ 3,5-4 kg) Các chất thải loại chuyển tới nhà máy chế biến phân hữu - Chất thải tái chế: Giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh sử dụng túi nilon màu tối Sau qua phân tách cụ thể điểm trung chuyển, chất thải tái chế loại tiếp tục chuyển tới sở tái chế - Chất thải khác: khơng cịn khả tái chế, tái sử dụng bao gồm cao su, xỉ than, đất đá, sành sứ vỡ Để lưu giữ loại chất thải vận động nhân dân dùng túi nilon phế thải đồ chứa khác sẵn có dân Những thành phần * Quy trình thu gom chất thải rắn: - Đối với đô thị lớn TP Quy Nhơn, thị xã thị trấn huyện lỵ Quy trình thu gom thủ cơng kết hợp giới Thời gian thu gom chất thải hữu từ 18h đến 22h hàng ngày để đảm bảo vệ sinh Đối với chất thải lại thu gom vào khoảng thời gian nói cách ngày nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển chất thải rắn Để đảm bảo thu gom triệt để lượng CTR sinh hoạt phát sinh tất khu vực đô thị, bao gồm KV dân cư xe đẩy tay không vào (ngõ xóm nhỏ, nhà khu vực sườn dốc cao mặt đường nhỏ, đề xuất phương thức thu gom cụ thể cho khu vực dân cư hình 3.4 - Tại điểm dân cư nơng thơn (53)Hình 3.3 Mơ hình phân loại, thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt cho khu vực đô thị Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng KV dân cư thu gom xe đẩy tay (mặt phố, ngõ xóm lớn, nhà sườn dốc cao có mặt đường lớn) KV dân cư xe đẩy tay không vào (ngõ xóm nhỏ, nhà khu vực sườn dốc cao mặt đường nhỏ) Đường phố Trung tâm thương mại quan, trường học Rác đường phố công nhân thu gom phân loại Người thu gom (do dân thuê trả kinh phí) Đơn vị chuyên trách thu gom, vận chuyển Khu phân loại tập trung Chất hữu cơ Chất trơ Chất thải có thể tái chế, tái sử dụng CTR sau phân loại Xe thu gom rác đẩy tay CTR sau được phân loại Xe thu gom rác đẩy tay đặt đầu hẻm điểm trung chuyển Xe thu gom rác đẩy tay Nhà máy chế biến phân hữu Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Cơ sở tái chế CTR hữu chuyển đến nhà CTR tái chế chuyển đến sở (54)Hình Mơ hình thu gom CTR sinh hoạt điểm dân cư nông thôn * Phương tiện đơn vị thu gom vận chuyển chất thải rắn - Phương tiện thu gom: + Tại đô thị: sử dụng xe thu gom đẩy tay để thu gom rác khu vực dân cư, quan, trường học , từ điểm tập kết, trung chuyển, sử dụng xe chở rác chuyên dụng để vận chuyển tới bãi chôn lấp + Tại khu vực nông thôn: sử dụng phương tiện bán giới như: Xe thu gom rác đẩy tay, xe cải tiến để thu gom từ hộ gia đình chuyển tới điểm tập kết Từ điểm tập kết sử dụng tải xe chuyên dùng để vận chuyển CTR tới bãi chôn lấp - Tổ chức thu gom: theo mơ hình xã hội hóa đấu thầu Mỗi huyện cần có đơn vị chuyên trách việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn + Thành lập thêm hai đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn huyện Vĩnh Thạnh An Lão + Các huyện cịn lại có đơn vị thu gom, vận chuyển CTR tiếp tục củng cố tăng cường lực thu gom, vận chuyển cho đơn vị náy + Công ty môi trường thị Quy Nhơn ngồi việc đảm nhiệm thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thành phố Quy Nhơn, chất thải rắn khu vực cảng, CTR y tế cần tiếp tục tăng cường lực để mở rộng phạm vi phục vụ thu gom CTR công nghiệp tỉnh CTR sinh hoạt cho đô thị khác III.2.2.2 Chất thải rắn công nghiệp a/ Phân loại CTR Phân loại CTR nguồn mang lại nhiều lợi ích kinh tế tái sử dụng, tái chế, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải lợi ích bảo vệ môi trường Mọi công Nguồn phát sinh Cụm xã Điẻm tập kết, trung chuyển Bãi chôn lấp của huyện Mạng lưới thu gom Mạng lưới thu gom (55)nghệ xử lý CTR đòi hỏi việc phân loại CTR trước xử lý Vì vậy, cần phải có chế khuyến khích bắt buộc sơ sở sản xuất tham gia vào việc phân loại CTR từ nguồn thải Trên sở dự báo thành phần CTR cơng nghiệp tỉnh Bình Định, phân loại CTR cơng nghiệp tỉnh thành loại sau: - Chất thải rắn tái sử dụng: + Những chất thải rắn thải cơng đoạn cuối quy trình sản xuất quay vịng lại làm ngun liệu đầu vào công đoạn đầu bột apatit, phế phẩm + Những chất thải rắn sử dụng vào mục đích khác giẻ lau chứa khơng chứa hố chất, loại thùng nhựa thùng kim loại chứa không chứa hoá chất, xỉ than, xỉ pyrit - Chất thải rắn tái chế: chất thải rắn tái chế để thành nguyên liệu cần thiết cho trình sản xuất khác kim loại, thuỷ tinh, giấy, nilon, nhựa - Chất thải rắn chế biến phân vi sinh: chất thải giàu chất dinh dưỡng dùng để chế biến thành phân bón hữu cho trồng bã q trình chế biến nơng sản, hải sản, malt bia, bột diatomid, bã mía, chất thải rắn sinh hoạt - Chất thải rắn để chôn lấp: chất thải rắn không sử dụng vào mục đích khác, phải đổ bỏ - Chất thải rắn nguy hại: chất thải rắn có quy chế quản lý riêng, cần thu gom riêng biệt theo quy định Nhà nước Danh mục chất thải nguy hại ban hành Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ trương Bộ Tài nguyên Môi trường Dự báo thành phần CTR công nghiệp theo ngành công nghiệp chi tiết phụ lục * Phương thức phân loại CTR: Thực kết hợp đồng thời hai phương thức phân loại nhằm tận dụng tối đa lượng CTR tái chế, tái sử dụng: - Phân loại CTR nguồn: phân loại phân xưởng sản xuất sở sản xuất - Phân loại CTR khu phân loại tập trung: nhằm tập trung lượng lớn CTR loại hình cơng nghiệp, sử dụng hệ thống máy phân loại (Quạt khí, sàng lọc, từ tính, cần cẩu ) nhằm nâng cao hiệu quả, tích kiệm thời gian, nhân công Sơ đồ cấu trúc phân loại CTR cơng nghiệp tỉnh Bình Định đề xuất sơ đồ hình 3.6 Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thơn, Bộ Xây dựng (56)Hình Sơ đồ cấu trúc phân loại CTR công nghiệp nguồn Nguồn chất thải rắn từ các sở sản xuất công nghiệp Phân loại nguồn (Phân loại sơ cấp) Chất thải rắn công nghiệp Chất thải rắn sinh hoạt văn phịng Các loại giấy bao bì carton Các loại chất thải nhựa, thuỷ tinh, cao su, kim loại Các thành phần hữu cơ dễ phân huỷ Các vật liệu có khả tái chế, tái sinh Các thành phần nguy hại Các thành phần tái sử dụng Các thành phần lại Thu gom, vận chuyển Phân loại tập trung (Phân loại thứ cấp) Xử lý Tái sin h Chế biến phân vi sinh Xử lý đặc biệt Tái chế Tái sử dụng (57)- Phân loại CTR phân xưởng sản xuất (phân loại sơ cấp): Phân loại phân xưởng sản xuất phương thức phân loại thủ công, thực triệt để mang lại hiệu kinh tế cao cho sở sản xuất việc tái sử dụng thành phần chất thải, việc bán chất thải có khả tái chế cho đơn vị tái chế giảm chi phí mà sở sản xuất trả cho việc xử lí lượng CTR thải bỏ Việc phân loại CTR phân xưởng sản xuất thực công nhân làm việc công đoạn cuối dây truyền sản xuất phát sinh CTR Để việc phân loại CTR nguồn đạt hiệu cao cần thực theo quy trình chặt chẽ nghiêm túc, cụ thể sau: + Công nhân vị trí làm việc có trách nhiệm bỏ tất chất thải vào thiết bị chứa quy định, thành thiết bị lưu chứa chất thải có dán ảnh thị để nhận biết + Người phân cơng phụ trách ca có trách nhiệm kiểm tra việc phân loại chất thải trước chuyển tới khu vực chung nhà máy xem loại chất thải có cho vào thùng quy định hay không + Chất thải sau phân loại vị trí làm việc vận chuyển đến khu vực chứa chất thải công ty phải đổ thiết bị lưu chứa định Đối với chất nguy hại cần chứa đựng bảo quản cẩn thận trình vận chuyển Thùng đựng chất thải vận chuyển xe chuyên dụng (xe đẩy bánh) để đảm bảo không rơi vãi đổ trình vận chuyển - Phân loại khu tập trung CTR KCN/CCN (phân loại thứ cấp) Chất thải sau phân loại sở sản xuất vận chuyển tới khu tập trung tiếp tục thực việc phân loại tập trung Tại đây, lượng CTR tập trung với khối lượng lớn, để việc phân loại có hiệu tích kiệm thời gian nhân công nên sử dụng phương thức phân loại máy phân loại CTR (Quạt khí, sàng lọc, từ tính, cần cẩu ) CTR phân xưởng sản xuất nhà máy, xí nghiệp cụm sở sản xuất thuộc loại hình cơng nghiệp tập trung phân loại hệ thống phân loại Việc phân vùng phục vụ khu phân loại tập trung CTR xác định địa điểm xây dựng khu phân loại tập trung CTR đựa sở sau: - Dự báo khối lượng, thành phần CTR phát sinh KCN, CCN tỉnh Bình Định; - Đặc điểm địa lý phân bố KCN, CCN địa bàn tỉnh Bình Định; - Tăng cường khả trao đổi chất thải KCN/CCN, khả tái chế, tái sử dụng chất thải - Nguồn lực lao động thực công tác phân loại khả đầu tư thiết bị công nghệ kỹ thuật phân loại CTR Với đặc điểm địa lý, địa hình tỉnh Bình Định, để hạn chế phát tán nhiễm, giảm thiểu tối đa thời gian vận chuyển CTR, dự kiến xây dựng khu phân loại tập trung CTR địa điểm dự kiến xây dựng khu xử lý chất thải Riêng KKT Nhơn Hội với quy mô sản xuất công nghiệp lớn xây dựng riêng khu phân loại tập trung, phục vụ cho KCN nằm KKT Dựa vào sở nêu trên, phân vùng phục vụ khu phân loại tập trung CTR tỉnh Bình Định xác định hình 3.7 Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (58)Hình Phân vùng phục vụ khu phân loại tập trung CTR tỉnh Bình Định * Thiết bị phân loại: việc lựa chọn thiết bị phân loại CTR tuỳ thuộc phương thức phân loại, loại CTR, khối lượng CTR Các trang thiết bị phục vụ cho công tác phân loại nguồn bao gồm: - Túi đựng CTR: Vật liệu chế tạo giấy chất dẻo tuỳ theo loại chất thải chứa đựng Những túi có khung đỡ kim loại để đỡ túi đổ CTR vào Các túi đựng loại chất thải khác phải có màu ký hiệu khác Mỗi túi đựng loại CTR công nghiệp Các túi thường dùng phân xưởng sản xuất, thường dùng để chứa loại giẻ lau, giấy loại, vải vụn - Thùng đựng CTR: Vật liệu chế tạo kim loại chất dẻo Các loại thùng đựng phải có nắp đậy đựng CTR nguy hại CTR dễ rơi vãi phải có hệ thống móc để thuận tiện cho việc thu gom máy vào xe thu gom CTR Thùng rác đơn ngăn đa ngăn, cố định di động Đối với thùng di động, để di chuyển dễ dàng thùng đặt bánh xe: bánh xe nhỏ cố định loại thùng nhỏ bánh di động loại thùng lớn Các thùng đựng CTR sơn màu viết ký hiệu theo quy định loại CTR công nghiệp nguyên tắc thùng đựng loại CTR tượng tự Dung tích hình dạng thùng thay đổi tuỳ theo khối lượng đặc điểm CTR công nghiệp Các loại thùng thường dùng phân xưởng sản xuất, thường để chứa phoi, bavia kim loại, xỉ kim loại, thủy tinh, gỗ vụn, bã của trình sản xuất, cặn thải thiết bị KCN Hòa Hội, KCN Cát Khánh CCN H Phù Cát KCN Phú Tài, Long Mỹ CCN TP Quy Nhơn CCN H Tuy Phước KCN Bồng Sơn CCN H Hoài Nhơn CCN H Hồi Ân CCN H An Lão KCN Nhơn Hịa KCN Bình Nghi CCN H Vĩnh Thạnh CCN H Tây Sơn CCN H Vân Canh Khu phân loại tập trung KXL Long Mỹ Khu phân loại tập trung KXL H.Hoài Nhơn Khu phân loại tập trung KXL Tây Xuân, H.Tây Sơn Khu phân loại tập trung KXL Diệp Hoà, H.Vân Canh Khu phân loại tập trung KXL X.Cát Nhơn, H.Phù Cát CCN H Phù Mỹ Khu phân loại tập trung KXL Mỹ Phong, H.Phù Mỹ Khu phân loại tập trung KXL X.Cát Nhơn, H.Phù Cát CCN H An Nhơn KXL Nhơn Tân, H.An NhơnKhu phân loại tập trung Khu phân loại tập trung KXL X.Cát Nhơn, H.Phù Cát KKT Nhơn Hội Khu phân loại tập trung KLHXL Cát Nhơn, H.Phù Cát (59)Thơng thường nhà máy, xí nghiệp cơng nghiệp có kho chứa hặc bể chứa để lưu giữ phân loại nguồn CTR Tại khu vực lưu giữ CTR cơng nghiệp, cần có cảnh báo nguy để tránh xảy cố CTR nguy hại gây nên.Các loại bể chứa thường sử dụng để lưu giữ bùn thải, xỉ than, xỉ kim loại, đất, cát đá, sỏi, bọt đá Các kho chứa, container lưu giữ tổng hợp chất thải rắn chất thải rắn có khối lượng hay dung tích lớn bột apatit, thùng nhựa hay kim loại chứa hay khơng chứa hố chất b/ Thu gom vận chuyển * Phương thức thu gom, vận chuyển CTR công nghiệp - Đối với KCN/CCN: việc thu gom, vận chuyển tuân theo quy chế quản lý CTR KCN/CCN - Đối với sở sản xuất KCN/CCN: tự tổ chức thu gom, vận chuyển cách ký kết hợp đồng với đơn vị cấp phép thu gom, vận chuyển Việc thu gom, vận chuyển CTR diễn đầu mối: - Thu gom CTR phân loại sở sản xuất: + CTR hữu chuyển tới nhà máy chế biến phân vi sinh + CTR tái chế, tái sử dụng: chuyển tới nhà máy tái chế chất thải + CTR nguy hại: chuyển tới lò đốt chất thải nguy hại + Hỗn hợp CTR lại: vận chuyển tới khu phân loại tập trung Tại CTR tiếp tục bước phân loại tiếp theo: phân loại thứ cấp - Thu gom, vận chuyển khu phân loại tập trung CTR: CTR sau phân loại thứ cấp khu phân loại tập trung chuyển tới nơi xử lý chất thải tương ứng: + CTR tái chế, tái sử dụng: chuyển tới nhà máy tái chế chất thải + CTR nguy hại: chuyển tới lò đốt chất thải nguy hại + Các chất trơ lại chuyển tới bãi chôn lấp CTR Sơ đồ phương án thu gom, vận chuyển CTR cơng nghiệp cho tỉnh Bình Định đề xuất sơ đồ hình 3.8 Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (60)Hình Sơ đồ phương án thu gom, vận chuyển CTR khu công nghiệp/ CCN Đ.vị thu mua thu gom, vận chuyển CTR có khả tái chế, tái sinh CTR hữu dễ phân huỷ CTR lại CTR nguy hại Đ.vị chuyên trách thu gom, vận chuyển Khu phân loại tập trung Đ.vị chuyên trách thu gom, vận chuyển CTR hữu dễ phân huỷ CTR nguy hại Đơn vị chuyên trách thu gom, vận chuyển Cơ sở tái chế, tái sinh phế liệu Nguồn chất thải rắn từ các sở sản xuất công nghiệp Công nhân phân loại, thu gom, vận chuyển lưu trữ nguồn CTR lại CTR tái sử dụng Nhà máy Chế biến phân vi sinh Khu xử lý chất thải nguy hại Khu chôn lấp hợp vệ sinh Tự thu gom Ng.liệu đầu vào s.xuất CTR có khả (61)* Thiết bị thu gom, vận chuyển: Để thu gom, vận chuyển CTR theo quy trình trên, cần có hệ thống thiết bị trang bị đầy đủ hợp phần từ khâu thu gom, phân loại, lưu giữ đến khâu vận chuyển xử lý CTR cơng nghiệp Các thiết bị bao gồm: - Thiết bị lưu giữ: Sử dụng bao gói, túi, thùng, bể, container, kho, bãi để lưu giữ CTR công nghiệp nguồn phát sinh - Thiết bị thu gom: dùng xe đẩy tay, xe tải, xe nâng trình thu gom sơ cấp CTR từ sở sản xuất đến trạm trung chuyển - Thiết bị phân loại tập trung: Sử dụng hệ thống máy phân loại tập trung Mỗi trạm trung chuyển nên có hệ thống phân loại để phân loại triệt để CTR - Thiết bị nén ép CTR: Có thể sử dụng loại máy ép, máy đóng gói CTR trạm trung chuyển nhằm giảm kích thước học loại CTR cơng nghiệp trước đưa đến khu xử lý tập trung - Thiết bị vận chuyển: Sử dụng loại xe chuyên dụng xe ép, xe ép nâng, xe tải trần, xe tải container, xe thùng để thu gom vận chuyển với công suất lớn, kể thu gom sơ cấp thu gom thứ cấp Các thành phần CTR xử lý biện pháp thu gom, vận chuyển loại thiết bị phù hợp, tuỳ theo khối lượng tính chất CTR phát sinh Các loại trang thiết bị thu gom, vận chuyển phù hợp với loại hình CTR chi tiết bảng 3.7 Bảng Các loại trang thiết bị thu gom, vận chuyển Đặc điểm chất thải rắn Trang thiết bị Đặc điểm cơng nghệ Dung tích Chất thải rắn khơng nguy hại có tỷ trọng cao, độ ẩm lớn, chôn lấp trực tiếp Xe thùng kín xe tải container 10-15 m3 Chất thải rắn khơng nguy hại có tỷ trọng thấp, chôn lấp trực tiếp Các loại xe vận chuyển chất thải rắn thông thường xe ép, ép nâng xe tải trần 6 m3 Chất thải rắn nguy hại cần ổn định đóng rắn trước chơn lấp Xe thùng có hệ thống hút xe tải container 10-15 m3 Chất thải rắn nguy hại cần đốt tập trung Xe ép rác xe tải trần m3 Chất thải rắn nguy hại chơn lấp trực tiếp Xe thùng kín 10-15 m3 * Quy hoạch hệ thống thu gom, vận chuyển CTR cơng nghiệp tỉnh Bình Định Với phương thức phân loại CTR đề xuất trên, việc thu gom, vận chuyển CTR cơng nghiệp tỉnh Bình Định thực theo cụm KCN, CCN Mỗi cụm KCN, CCN cần có trạm trung chuyển Để tích kiệm kinh phí xây dựng, thuận tiện phân loại, thu gom, vận chuyển, trao đổi chất thải, trạm trung chuyển CTR đặt số khu xử lý CTR Chức khu xử lý đồng thời trạm trung chuyển CTR công nghiệp bao gồm: - Phân loại tập trung chất thải rắn công nghiệp nhằm thu hồi tối đa lượng CTR tái chế, tái sử dụng để đưa tới khu tái chế tập trung toàn tỉnh Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (62)- Trao đổi chất thải loại hình sản xuất công nghiệp nhằm tận dụng tối đa chất thải rắn tái sử dụng (Hình thức thực thành cơng KCN Biên Hịa II, tỉnh Đồng Nai) - Chôn lấp chất thải rắn công nghiệp không nguy hại Các trạm trung chuyển CTR công nghiệp đề xuất sau: - Trạm trung chuyển khu xử lý Long Mỹ, TP Quy Nhơn - Trạm trung chuyển khu xử lý Hoài Nhơn huyện Hoài Nhơn - Trạm trung chuyển khu xử lý Tây Xuân, huyện Tây Sơn - Trạm trung chuyển khu xử lý Nhơn Tân, huyện An Nhơn - Trạm trung chuyển khu xử lý Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ Chất thải sau phân loại tập trung trạm trung chuyển, CTR tái chế chất thải công nghiệp nguy hại chuyển tới xử lý tập trung khu xử lý tổng hợp CTR Cát Nhơn, huyện Phù Cát (63)Hình Quy hoạch hệ thống thu gom, vận chuyển CTR cơng nghiệp tỉnh Bình Định III.2.2.3 Chất thải rắn y tế a/ Phân loại CTR - CTR bệnh viện cần thực nguồn phát sinh chất thải (tại phòng, khoa khám bệnh ) - Thành phần CTR bệnh viện bao gồm: + Chất thải thông thường + Chất thải lây nhiễm + Chất thải hoá học nguy hại + Chất thải phóng xạ Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng CTRCNNH CTR tái chế CTRCNNH CTR tái chế CTRCNNH CTR tái chế CTRCNNH CTR tái chế KKT Nhơn Hội KCN Hòa Hội, KCN Cát Khánh Các CCN H Phù Cát KCN Phú Tài, Long Mỹ CCN TP Quy Nhơn CCN H Tuy Phước CCN H Vân Canh KCN Bồng Sơn CCN H Hoài Nhơn CCN H Hoài Ân CCN H An Lão KCN Bình Nghi CCN H Vĩnh Thạnh Các CCN H Tây Sơn KXL Long Mỹ - Phân loại tập trung - Trao đổi chất thải - Chơn lấp CTRCN KNH KXL H.Hồi Nhơn - Phân loại tập trung - Trao đổi chất thải - Chôn lấp CTRCN KNH KXL Tây Xuân, H.Tây Sơn - Phân loại tập trung - Trao đổi chất thải - Chôn lấp CTRCN KNH KXL tổng hợp X.Cát Nhơn, H.Phù Cát - Phân loại tập trung - Đốt chôn lấp CTRCN nguy hại - Chôn lấp CTRCN KNH - Trao đổi CTR - Tái chế chất thải Nguồn phát sinh CTR Trạm trung chuyểnKhu xử lí/ Các CCN H Phù Mỹ KXL Mỹ Phong, H.Phù Mỹ - Phân loại tập trung - Trao đổi chất thải - Chôn lấp CTRCN KNH Khu phân loại tập trung KXL X.Cát Nhơn, H.Phù Cát KCN Nhơn Hòa Các CCN H An Nhơn KXL Nhơn Tân, H.An Nhơn - Phân loại tập trung - Trao đổi chất thải - Chôn lấp CTRCN KNH Khu phân loại tập trung KXL X.Cát Nhơn, H.Phù Cát CTRCNNH CTR tái chế (64)+ Bình chứa áp suất - Theo Quy chế quản lý chất thảI y tế (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT), CTR bệnh viện phân thành loại: 1 Chất thải lây nhiễm 2 Chất thải hoá học nguy hại chất thải phóng xạ Chất thải thơng thường bình áp suất nhỏ Chất thải tái chế - Mã màu sắc qui định với loại chất thải y tế Màu vàng đựng chất thải lây nhiễm 2 Màu đen đựng chất thải hố học nguy hại chất thải phóng xạ Màu xanh đựng chất thải thơng thường bình áp suất nhỏ Mầu trắng đựng chất thải tái chế b/ Thu gom, vận chuyển, lưu chứa * Phương thức lưu chứa, thu gom, vận chuyển: - Qui đinh vị trí đặt thùng thu gom chất thải + Mỗi khoa, phòng phải định rõ vị trí đặt thùng đựng chất thải y tế cho loại chất thải, nơi phát sinh chất thải phải có loại thùng thu gom tương ứng + Nơi đặt thùng đựng chất thải phải có hướng dẫn cách phân loại thu gom + Sử dụng thùng đựng chất thải theo tiêu chuẩn quy định phải vệ sinh hàng ngày + Túi thu gom chất thải phải ln có sẵn nơi chất thải phát sinh để thay cho túi loại thu gom chuyển nơi lưu giữ tạm thời chất thải sở y tế - Yêu cầu thu gom chất thải rắn y tế: + Mỗi loại chất thải thu gom vào dụng cụ thu gom theo mã mầu quy định phải có nhãn ghi bên ngồi túi nơi phát sinh chất thải + Các chất thải y tế nguy hại không để lẫn chất thải thơng thường Nếu vơ tình để lẫn chất thải y tế nguy hại vào chất thải thơng thường hỗn hợp chất thải phải xử lý tiêu huỷ chất thải y tế nguy hại + Lượng chất thải chứa túi đầy tới 3/4 túi, sau buộc cổ túi lại - Tần suất thu gom: Hộ lý nhân viên phân công hàng ngày chịu trách nhiệm thu gom chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường từ nơi chất thải phát sinh nơi tập trung chất thải khoa lần ngày cần - Chất thải có nguy lây nhiễm cao trước thu gom nơi tập trung chất thải sở y tế phải xử lý ban đầu nơi phát sinh chất thải * Qui trình thu gom chất thải rắn y tế CTR bệnh viện sau phân loại thu gom chuyển tới khu vực lưu chứa chất thải bệnh viện, sở y tế Quy trình cụ thể sau: - CTR sinh hoạt bệnh viện thu gom chuyển tới khu chôn lấp chôn lấp với CTR sinh hoạt đô thị (65)- Đối với sở y tế tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa bệnh viện có số lượng giường bệnh lớn lượng CTR y tế sinh hoạt lớn, đòi hỏi tần xuất thu gom cao Công tác thu gom, vận chuyển tới nơi xử lý phảI thực hàng ngày - Đối với sở khám bệnh nhỏ, khối lượng CTR y tế phát sinh nhỏ (Vân Canh, Vĩnh Thạnh) tần suất thu gom hơn, cần đảm bảo thời gian lưu chứa không 48h Do thời gian lưu trữ sở y tế dài hơn, bắt buộc CTR phải xử lý ban đầu khử trùng, đóng gói kín túi nilon màu vàng theo quy định để tránh lây nhiễm trước chuyển tới lò đốt Với vật sắc nhọn cần phải có hộp đựng làm vật liệu cứng, khơng bị rị rỉ thiêu đốt Các vật có kích thước khác tuỳ thuộc vào vật nhọn phát sinh, thường với trạm y tế tuyến huyện dung tích cần thiết hộp 2,5 lít tuyến thành phố – 12 lít Định hướng quy hoạch huyện xây dựng lò đốt CTR y tế, cần trang bị phương tiện lưu chứa, vận chuyển đạt tiêu chuẩn Bộ y tế cho sở y tế Tại lò đốt điều kiện vận hành bình thường (quá trình đốt liên tục) chất thải lây nhiễm lưu trữ điều kiện trời tối thiểu 24 giờ, trường hợp lị đốt hỏng hóc phải bảo trì, bảo dưỡng chất thải cần phải lưu trữ vài ngày điều gây ô nhiễm môi trường khu vực quanh, cần phải xây dựng phòng lạnh nhỏ cạnh lị đốt nhằm hạn chế q trình lây nhiễm khu vực xung quanh Tro sau trình đốt đóng rắn chuyển đến chơn lấp chung với chất thải sinh hoạt III.2.3 Quy hoạch hệ thống xử lý chất thải rắn III.2.3.1 Cơ sở xác định vị trí quy mơ trung tâm xử lý CTR Việc lựa chọn vị trí khu xử lý CTR cần dựa tiêu chí sau: * Phù hợp với Quy hoạch xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh * Quỹ đất đủ lớn để đáp ứng nhu cầu xử lý CTR cần thiết Diện tích khu xử lý CTR bao gồm tổng diện tích bãi chơn lấp hợp vệ sinh, khu chôn lấp chất thải nguy hại, nhà máy chế biến phân vi sinh, lò đốt chất thải nguy hại (nếu có)… Trên sở tỷ lệ khối lượng chất thải cần xử lý phương pháp khác nhau, tính tốn quy mơ diện tích bãi chôn lấp hợp vệ sinh, công suất nhà máy chế biến phân vi sinh… * Đảm bảo tuân thủ khoảng cách ly an toàn điều kiện vệ sinh, an toàn theo hướng dẫn văn sau: - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng, 4/2008 - Thông tư 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18/1/2001 Hướng dẫn quy định bảo vệ môi trường việc lựa chọn địa điểm, xây dựng vận hành bãi chôn lấp CTR - TCXDVN 261:2001: Bãi chôn lấp CTR – Tiêu chuẩn thiết kế - TCXDVN 320:2004: Bãi chôn lấp chất thải nguy hại – Tiêu chuẩn thiết kế - Chiến lược quản lý CTR đô thị KCN Việt Nam đến năm 2020 III.2.3.2 Định hướng công nghệ xử lý CTR Định hướng áp dụng công nghệ xử lý đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam, giảm thiểu tối đa lượng CTR cần chôn lấp - Tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải, đặc biệt chất thải công nghiệp cần đẩy mạnh trao đổi chất thải KCN - Đối với CTR hữu cơ, áp dụng phương pháp chế biến thành phân vi sinh phục vụ nông nghiệp dây chuyền công nghệ đại, đồng Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (66)- Đối với chất thải công nghiệp nguy hại chất thải y tế, xử lý phương pháp đốt với lò đốt đại - Chỉ chôn lấp chất trơ tái chế, tái sử dụng phần tro, xỉ lại trình đốt chất thải nguy hại * Tái chế, tái sử dụng Tái chế: chất thải, vật liệu tái chế cần phải có số dạng xử lý quan trọng lý, hóa, sinh (ví dụ giấy loại tái chế qua tẩy mực, nghiền lại, chế biến lại) Tái sử dụng: có nghĩa sử dụng lại chất thải phát sinh trực tiếp phục vụ cho mục đích ban đầu vật liệu, sử dụng cho vai trò mà khơng cần phải có cải tiến lớn chất thải trước chất đem vào sử dụng lại (giấy loại sử dụng vào đóng gói, bao bì ) Tái chế, tái sử dụng chất thải rắn chiến lược tối ưu để quản lý chất thải rắn dựa nguyên lý sinh thái tuần hồn vật chất, lượng thơng qua cơng nghệ kỹ thuật tái chế Đối với chất thải rắn đô thị công nghiệp, đặc biệt chất thải rắn cơng nghiệp, việc tái chế, tái sử dụng thực nhiều hình thức quy mô phân tán đến quy mô tập trung Trên quy mô phân tán, chất thải rắn tái chế, tái sử dụng sở phát sinh chất thải Trên quy mô tập trung, chất thải rắn tái chế, tái sử dụng trung tâm trao đổi chất thải Trung tâm có chức vừa cung cấp thông tin chất thải cần trao đổi sở sản xuất, vừa sở tiếp nhận, sơ chế tái chế chất thải trước cung cấp cho nơi có nhu cầu dạng khu liên hợp tái sinh, tái chế chất thải Hiện Việt Nam, việc tái chế, tái sử dụng CTR thực phổ biến CTR sinh hoạt công nghiệp Tỷ lệ CTR tái chế cao, khoảng 14-20% lượng CTR phát sinh CTR sinh hoạt 58% tổng lượng CTR phát sinh CTR công nghiệp Tuy nhiên hoạt động tái chế, tái sử dụng, tái sinh chất thải thường áp dụng loại chất thải có giá trị cao thiếu hệ thống, làm phát sinh nhiều sản phẩm phụ có mức độ gây nhiễm cao chất thải tái chế Mơ hình KCN sinh thái hoạt động trao đổi chất thải doanh nghiệp KCN triển khai KCN Biên Hịa I, nhiên hình thức chưa nhân rộng Để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, phân loại nguồn biện pháp biện pháp hiệu hợp lý để quản lý chất thải cho tái sử dụng giảm thiểu lượng chất thải rắn đến khu chôn lấp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường nguồn Việc phân loại nguồn thực thông qua thiết bị thu gom phân loại nguồn với phối hợp chặt chẽ cộng đồng dân cư, doanh nghiệp đơn vị thu gom chất thải rắn Đối với tỉnh Bình Định, dự kiến triển khai công tác phân loại CTR theo giai đoạn, giai đoạn đầu chưa triển khai rộng rãi việc phân loại CTR nguồn, CTR phân loại khu phân loại tập trung; giai đoạn sau thực thành công mô hình thí điểm phân loại CTR nguồn tiến hành phổ biến triển khai nhân rộng việc phân loại CTR nguồn Với định hướng quy hoạch giải pháp tái chế, tái sử dụng chất thải mang lại hiệu tích cực kinh tế môi trường * Đốt (67)Tại Việt nam, công nghệ đốt áp dụng cho xử lý chất thải y tế chất thải cơng nghiệp nguy hại: lị đốt CEETIA-CN150 bãi rác Nam Sơn (Hà Nội), lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại KCN Lê Minh Xuân, KCX Linh Trung I, II, III (TP Hồ Chí Minh) Với nhược điểm chi phí lắp đặt vận hành lớn, thành phần chất thải sinh hoạt đô thị Việt Nam lại có tỷ lệ hữu cao kéo theo chí phí tăng cao, việc áp dụng công nghệ đốt để xử lý CTR sinh hoạt đô thị gặp trở ngại lớn từ vấn đề tài Cơng nghệ phù hợp để xử lý CTRCN CTNH hữu cao su, nhựa, giấy, da, cặn dầu, dung môi, thuốc bảo vệ thực vật đặc biệt chất thải y tế lị đốt chun dụng cơng nghiệp lò nung xi măng Trong tương lai, việc sử dụng lò đốt chuyên dụng để xử lý chất thải công nghiệp nguy hại chất thải y tế giải pháp khả thi thực tế đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn Việt Nam nói chung tỉnh Bình Định nói riêng * Tạo lượng từ chất thải (WTE - Waste to Energy): công nghệ tạo lượng tái chế từ CTR thơng qua q trình xử lý nhiệt Đây công nghệ xử lý CTR phát triển từ năm 1980 gây nhiều tranh cãi nhà môi trường Tuy vậy, đến năm 2005, luật môi trường Đức có điều khoản WTE, theo vật liệu có hệ số nhiệt lớn 6000 kJ/mol khơng mang chôn lấp Các vật liệu sử dụng thành phần có hệ số nhiệt cao gỗ, giấy, nhựa, cao su, tách từ CTR sinh hoạt CTR công nghiệp Sản xuất WTE nhằm mục đích: Giảm tổng lượng CTR mang chơn lấp; tái sử dụng tổng lượng bon rác; giảm hàm lượng bon tự nhiên CTR, từ giảm hàm lượng khí thải bãi chơn lấp; WTE thay cho lượng hóa thạch Sản phẩm WTE sử dụng nhà máy dùng nhiệt sản xuất điện, xi măng, nhựa đường Cơng nghệ WTE có ưu điểm giảm lượng CTR đem chôn lấp thay lượng hố thạch Tuy nhiên sản phẩm WTE có u cầu cao cơng nghệ WTE địi hỏi số tiêu chuẩn định thành phần tính chất chất thải Công nghệ chưa áp dụng Việt Nam Trong thời gian tới, việc áp dụng công nghệ Việt Nam gặp trở ngại cơng nghệ địi hỏi tiêu chuẩn cao thành phần tính chất chất thải * Chế biến phân hữu cơ Quá trình chế biến phân hữu trình phân huỷ sinh học hiếu khí chất thải rắn hữu cơ, biến rác thành mùn chất dinh dưỡng cho trồng Ưu điểm phương pháp giảm ô nhiễm mơi trường, tạo phân hữu vi sinh có tác dụng tốt cho đất trồng giá thành phù hợp với điều kiện nước ta nói chung tỉnh Bình Định nói riêng Tuy nhiên cần mặt lớn so với đốt, xử lý rác hữu có khả phân huỷ rác phải phân loại triệt để Một nhà máy phân compost bao gồm hệ thống phân loại rác, hệ thống nghiền, trộn sàng nguyên liệu, hệ thống đánh đống ủ compost Ở Việt Nam nay, số công nghệ chế biến phân hữu áp dụng số địa phương: công nghệ Tây Ban Nha Cầu Diễn - Hà nội, công suất 50.000 rác/năm; công nghệ Việt Nam - Trung Quốc Việt Trì, cơng suất 30.000 rác/năm; công nghệ Pháp – Tây Ban Nha Nam Định, công suất 39.000 tấn/rác năm (công suất thiết kế 78.000 rác/năm); công nghệ Việt Nam (ASC) Thuỷ Phương - Huế Ninh Thuận công suất 24.000 tấn/năm, công nghệ Việt nam (Seraphin) Đông Vinh, công suất 24.000 tấn/năm; cơng nghệ Dano - Đan Mạch Hóc mơn, TP Hồ Chí Minh, cơng suất 87.600 rác/năm, công nghệ Viẹt nam (VCC-Bộ Xây dựng) Vũng Tàu, cơng suất 15.000 rác/năm Trong số nhà máy dừng hoạt động: Hóc mơn - TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu Nhìn chung việc sản xuất phân hữu cịn gặp phải số khó khăn chất thải chưa phân loại nguồn chưa xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm Để nâng cao chất lượng phân hữu mở rộng mạng lưới nhà máy chế biến phân hữu cần tăng cường hoạt động phân loại CTR xây dựng thị trường tiêu thị sản phẩm Đối với Việt Nam nói chung tỉnh Bình Định nói riêng, CTR sinh hoạt có thành phần hữu chiếm tỷ lệ cao (45-60%), phù hợp để sản xuất phân hữu Nếu triển khai rộng rãi giải pháp hữu hiệu giúp giảm lượng CTR cần chơn lấp Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định với Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (68)diện tích đất nơng nghiệp, lâm nghiệp lớn, thị trường tiêu thụ tiềm sản phẩm phân hữu cơ… * Chôn lấp hợp vệ sinh Chôn lấp hợp vệ sinh giải pháp sử dụng rộng rãi đơn giản chi phí ban đầu thấp, chi phí vận hành bảo dưỡng thấp Phương pháp được áp dụng rộng rãi hầu giới Với định hướng công nghệ xử lý đại, tăng cường tái chế, tái sử dụng CTR, hạn chế chôn lấp Dự kiến công nghệ chôn lấp áp dụng tỉnh Bình Định để xử lý chất trơ chất thải đô thị tái chế, tái sử dụng sản xuất phân hữu Bãi chôn lấp hợp vệ sinh phải xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN 6696-2000 - Bãi chôn lấp hợp vệ sinh - Yêu cầu bảo vệ môi trường Công nghệ chôn lấp áp dụng để tiêu hủy chất thải nguy hại, kể số loại chất thải hạt nhân, lây nhiễm trước chôn lấp phải xử lý biện pháp lý hóa cách ly an tồn vật liệu phù hợp Theo công nghệ này, CTRCN CTNH dạng rắn sau cố định dạng viên đưa vào hố chôn lấp xây dựng theo tiêu chuẩn xây dựng bãi chôn lấp chất thải nguy hại III.2.3.3 Quy hoạch mạng lưới khu xử lý CTR, xác định phạm vi phục vụ Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, lượng CTR sinh hoạt đô thị, công nghiệp y tế ngày gia tăng Việc đầu tư xây dựng khu xử lý CTR tổng hợp đặc biệt khu xử lý CTR tổng hợp mang tính vùng diện rộng bao gồm: khu chơn lấp hợp vệ sinh, nhà máy chế biến rác thải thành phân vi sinh, nhà máy tái chế chất thải vô cơ, lị đốt chất thải cơng nghiệp nguy hại góp phần giảm thiểu diện tích đất dùng cho chơn lấp, tăng tuổi thọ khu xử lý đồng thời tăng quỹ đất xây dựng đô thị giảm thiểu ô nhiễm môi trường - Đối với CTR sinh hoạt CTR công nghiệp không nguy hại CTR sinh hoạt bệnh viện: Theo Chiến lược quản lý CTR đô thị KCN Việt Nam tới năm 2020, cụm thị vịng bán kính 30-40 km xây dựng chung khu xử lý CTR liên hợp Đối với tỉnh Bình Định, đề xuất xây dựng khu xử lý CTR liên hợp chung cho số huyện vịng bán kính 30-40 km Đối với huyện vùng trung du miền núi, đề xuất huyện xây dựng khu xử lý riêng nhằm đảm bảo hiệu xử lý triệt để CTR hiệu kinh tế Như dự kiến xây dựng xây dựng khu liên hợp xử lý CTR khu xử lý CTR tồn tỉnh Bình Định Hệ thống khu xử lý CTR cụ thể bảng 3.9 đồ quy hoạch mạng lưới khu xử lý CTR Quy mô quỹ đất quy hoạch xác định lớn so với nhu cầu thực tế nhằm kéo dài tuổi thọ khu xử lý tới năm 2020, hạn chế việc di chuyển tới địa điểm - Đối với CTR công nghiệp nguy hại : Để xử lý tập trung, hiệu lượng CTR công nghiệp nguy hại phát sinh, giảm thiểu tối đa phát tán chất thải nguy hại môi trường, đồng thời giảm tối đa diện tích đất dùng cho chôn lấp, công nghệ xử lý lựa chọn công nghệ đốt Trên sở xem xét tính kinh tế hiệu xử lý: - Kinh phí đầu tư xây dựng lị đốt chất thải nguy hại cao (20.000USD- 25.000USD/tấn CTR), (69)- Khối lượng chất thải công nghiệp nguy hại chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng lượng chất rắn phát sinh, đầu tư dàn trải hệ thống lị đốt khơng sử dụng hết cơng suất Đề xuất chuyển chất thải công nghiệp nguy hại tồn tỉnh tới xử lý tập trung lị đốt chất thải nguy hại khu xử lý CTR xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát - Đối với CTR y tế: Hiện tồn tỉnh Bình Định có lị đốt chất thải y tế nguy hại đặt Bệnh viện Lao công suất 500kg/mẻ, bệnh viện Bồng Sơn bệnh viện Đa khoa Phú Phong công suất 30kg/mẻ Trong tương lai, với phát triển kinh tế, chất lượng sống ngày nâng cao, lượng chất thải y tế ngày gia tăng Vì để đảm bảo xử lý triệt để lượng chất thải y tế phát sinh tỉnh Bình Định, giảm thiểu tối đa nguồn gây bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, đề xuất xây dựng huyện/thành phố lò đốt chất thải y tế có cơng suất phù hợp với lượng chất thải phát sinh Lò đốt dự kiến đặt bệnh viện đa khoa huyện Quy hoạch hệ thống lò đốt chất thải y tế chi tiết bảng 3.11 đồ quy hoạch hệ thống lò đốt CTR y tế Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (70)Bảng Quy hoạch mạng lưới khu xử lý CTR sinh hoạt công nghiệp đến 2020 T T Huyện/TP Khu xử lý Quy mô quy hoạch (ha) Công nghệ xử lý Phạm vi phục vụ Ghi chú 1 Phù Cát KXLCTR Cát Nhơn 100 - Chôn lấp CTR sinh hoạt đô thị - Chôn lấp CTR công nghiệp không nguy hại - Đốt chôn lấp CTR nguy hại, - Tái chế CTR vô - Xử lý CTR sinh hoạt đô thị CTR công nghiệp không nguy hại cho huyện Phù Cát, KCN Hòa Hội, KCN Cát Khánh KKT Nhơn Hội; - Sau 2015 xử lý CTR cần chôn lấp cho TP Quy Nhơn, huỵện Tuy Phước - Đốt chôn lấp CTRCN nguy hại cho tồn tỉnh - Tái chế CTR vơ cho toàn tỉnh Xây 2 Quy Nhơn KXLCTR Long Mỹ 30 - Chôn lấp CTR sinh hoạt đô thị - Chôn lấp CTR công nghiệp không nguy hại - Chế biến phân hữu - Chôn lấp CTR sinh hoạt đô thị CTR công nghiệp không nguy hại cho huyện Tuy Phước TP Quy Nhơn (giai đoạn đầu); giai đoạn sau 2015 CTR cần chôn lấp khu vực chuyển tới xử lý khu xử lý CTR xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát - Chế biến CTR hữu thành phân hữu cho TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, Vân Canh Hiện trạng (6ha), QH mở rộng nâng cấp An Nhơn KXLCTR Nhơn Tân 20 - Chôn lấp CTR sinh hoạt đô thị - Chôn lấp CTR công nghiệp không nguy hại Huyện An Nhơn Xây 4 Hoài Nhơn KXLCTR Hồi Nhơn 30 - Chơn lấp CTR sinh hoạt đô thị - Chôn lấp CTR công nghiệp không nguy hại - Chôn lấp CTR sinh hoạt huyện Hồi Nhơn - Chơn lấp CTR cơng nghiệp khơng nguy hại cho huyện Hoài Nhơn, An Lão, Hoài Ân KCN Bồng Sơn Xây 6 Phù Mỹ KXLCTR Mỹ Phong 16 - Chôn lấp CTR sinh hoạt đô thị - Chôn lấp CTR công nghiệp không nguy hại - Chế biến phân hữu - Chôn lấp CTR sinh hoạt huyện Phù Mỹ - Chôn lấp CTR công nghiệp không nguy hại cho huyện Phù Mỹ - Chế biến CTR hữu thành phân hữu cho huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Nhơn, Tây (71)Sơn 7 An Lão KXLCTR xã An Trung 5 - Chôn lấp CTR sinh hoạt đô thị Huyện An Lão Xây 8 Vĩnh Thạnh Khu xử lý CTR xã Vĩnh Quang 5 - Chôn lấp CTR sinh hoạt đô thị Huyện Vĩnh Thạnh Xây 9 Vân Canh KXLCTR Diệp Hồ (hõm núi Am) 4 - Chơn lấp CTR sinh hoạt đô thị - Chôn lấp CTR công nghiệp không nguy hại Huyện Vân Canh Xây 10 Tây Sơn KXLCTR Tây Xuân 16 - Chôn lấp CTR sinh hoạt đô thị - Chôn lấp CTR công nghiệp không nguy hại - Chôn lấp CTR sinh hoạt huyện Tây Sơn - Chôn lấp CTR công nghiệp không nguy hại huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh KCN Nhơn Hịa, Bình Nghi Xây 11 Hoài Ân KXLCTR xã Ân Thạnh 5 - Chơn lấp CTR sinh hoạt thị Huyện Hồi Ân Xây Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (72)Bảng Tổng hợp quy mô công suất khu xử lý Đơn vị: T/ngày T T Huyện/TP Khu xử lý Năm 2015 Năm 2020 Chôn lấp CTRSH Chôn lấp CTR CN KNH Đốt Chế biến PHC Tái chế chất thải Chôn lấp CTNH Chôn lấp CTRSH Chôn lấp CTR CNKNH Đốt Chế biến PHC Tái chế chất thải Chôn lấp CTNH 1 Phù Cát KLHXLCTR Cát Nhơn 34,9 41,7 450,9 1.071,1 90,2 497,5 1.681,2 689,3 2.138,8 137,9 2 Quy Nhơn KXLCTR Long Mỹ 341,9 124,7 126,0 180,7 3 An Nhơn KXLCTR Nhơn Tân 60,2 1,9 74,4 2,7 4 Hoài Nhơn KXLCTR Hoài Nhơn 51,6 4,8 65,0 6,8 5 Phù Mỹ KXLCTR Mỹ Phong 16,8 1,3 80,6 21,7 1,9 126,1 6 An Lão KXLCTR An Trung 7,1 10,5 7 Vĩnh Thạnh KXLCTR Vĩnh Quang 5,8 7,4 8 Vân Canh KXLCTR Diệp Hoà (hõm núi Am) 6,0 0,5 7,6 0,8 9 Tây Sơn KXLCTR Tây Xuân 27,9 41,6 43,4 59,7 10 Hoài Ân KXLCTR Ân Thạnh 9,4 11,0 (73)Bảng 10 Quy hoạch hệ thống lò đốt chất thải y tế tỉnh Bình Định T T Huyện/TP K.lg CTR y tế phát sinh (kg/ngày) Công suất lò đốt (kg/mẻ) Tần suất đốt (lần/tuần) Ghi chú Giai đoạn đến năm 2015 1 Quy Nhơn 458,6 500 Hiện trạng 2 An Nhơn 8,7 10 Xây 3 Tuy Phước 6,0 10 Xây 4 Phù Cát 7,3 10 Xây 5 Tây Sơn 52,9 30 14 (2 lần/ngày) Hiện trạng 6 Vân Canh 2,7 Xây 7 Hoài Nhơn 77,3 100 Hiện trạng 8 Hoài Ân 3,3 Xây 9 Phù Mỹ 6,7 10 Xây 10 An Lão 2,7 Xây 11 Vĩnh Thạnh 2,7 Xây Giai đoạn đến năm 2020 1 Quy Nhơn 506,4 500 Hiện trạng 2 An Nhơn 9,6 10 Nâng tần suất đốt 3 Tuy Phước 6,6 10 Nâng tần suất đốt 4 Phù Cát 8,1 10 Nâng tần suất đốt 5 Tây Sơn 58,4 30 14 Hiện trạng 6 Vân Canh 2,9 Nâng tần suất đốt 7 Hoài Nhơn 85,3 100 Nâng tần suất đốt 8 Hoài Ân 3,7 5 Nâng tần suất đốt 9 Phù Mỹ 7,4 10 Nâng tần suất đốt 10 An Lão 2,9 Nâng tần suất đốt 11 Vĩnh Thạnh 2,9 Nâng tần suất đốt III.2.3.4 Đánh giá tác động môi trường sơ bộ a/ Tác động môi trường Các phương pháp xử lý rác thải thường không tránh khỏi vấn đề môi trường phát sinh số trường hợp, vấn đề môi trường thứ cấp nhiều lại gây nguy hiểm gian nan thân rác thải (như nước rỉ rác, phát thải dioxin từ lị đốt) Vì hầu hết trường hợp, việc xử lý chất thải thứ cấp yêu cầu thiếu hệ thống công nghệ xử lý rác thải Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (74)Nhiều công nghệ xử lý rác trọng đến việc phát triển giải pháp kỹ thuật cơng nghệ thích hợp để hạn chế đến mức thấp tác động môi trường từ chất thải thứ cấp Nếu đầu tư mức quản lý vận hành chất thải thứ cấp không cịn vấn đề cơng nghệ xử lý rác Tuy nhiên không loại trừ khả gây ô nhiễm tác động đến môi trường hệ thống xử lý số tình định Vì để làm xét chọn cơng nghệ cho xử lý rác thải, yếu tố môi trường bị tác động xem yếu tố xấu Theo quan điểm mức độ an toàn phương pháp xử lý đề xuất sau: Bảng 11 Mức độ tác động đến môi trường pháp xử lý chất thải rắn TT Yếu tố môi trường tác động Chôn lấp hợp vệ sinh Chế biến phân rác Đốt rác Tái chế rác thải 1 Ơ nhiễm nguồn nước mặt Trung bình Thấp Thấp Cao 2 Ơ nhiễm nguồn nước ngầm Trung bình Thấp Thấp Trung bình 3 Ơ nhiễm khơng khí (phát thải chất gây hiệu ứng nhà kính) Trung bình Trung bình Cao Trung bình 4 Liên quan đến mùi Cao Trung bình Trung bình Thấp 5 Liên quan đến mầm bệnh Trung bình Cao Trung bình Trung bình 6 Ơ nhiễm đất Cao Trung bình Thấp Thấp 7 Tác động đến cảnh quan thị Cao Trung bình Thấp Trung bình Tác động đến hệ sinh thái khu vực Cao Trung bình Thấp Thấp 9 Các rủi ro mơi trường Cao Trung bình Cao Cao 10 Tác động đến sức khỏe dân cư Trung bình Thấp Cao Cao (75)Bảng 12 Tác động môi trường Quy hoạch tổng thể Quản lý CTR tỉnh Bình Định giải pháp giảm thiểu Lợi ích Hạn chế Giải pháp khắc phục PHƯƠNG PHÁP ĐỐT - Giảm khối tích CTR cần xử lý, tăng hiệu sử dụng đất - Phạm vi áp dụng rộng: áp dụng xử lý nhiều loại CTR khác nhau, đặc biệt xử lý hiệu CTRNH - Có thể thu hồi lượng nhiệt, tạo nguồn lượng cho ngành cơng nghiệp - Chi phí xây dựng hệ thống lị đốt xử lý khí, chi phí vận hành cao - Phát sinh chất độc hại CO2, SO2, NOx, dioxin, hơi thủy ngân điều kiện đốt không hợp lý hệ thống xử lý khí thải - Trong tro xỉ sau đốt hàm lượng kim loại nặng định - Do tính chất CTR nước ta có độ ẩm rác thải cao nên chưa có khả tái chế lượng nhiệt - Nhà nước cần có sách hỗ trợ vốn kêu gọi vốn đầu tư nước cho bệnh viện để xây dựng hệ thống xử lý chất thải - Vận hành yêu cầu kỹ thuật lắp đặt hệ thống xử lý khí đạt hiệu KHU CHẾ BIẾN PHÂN HỮU CƠ - Giảm lượng CTR cần chôn lấp Giảm hàm lượng bon tự nhiên bãi chơn lấp, từ giảm lượng khí nhà kính - Thiết lập vịng tuần hồn dinh dưỡng tự nhiên Giảm khối lượng đáng kể chất thải rắn đô thị (45%-60%) phải mang chôn lấp - Cần diện tích đất nhiều so với phương pháp chôn lấp - Đây coi biện pháp xử lý - Có thể bù chi phí sản xuất bán sản phẩm phân compost.Giảm thiểu lượng rác cần phải chôn lấp, tiết kiệm quỹ đất Các công đoạn trình sản xuất gây nhiễm chủ yếu là: - Tiếp nhận nguyên liệu: mùi hôi, bụi, tác động tới công nhân vận hành - Tuyển lựa phân loại: mùi hôi, bụi, tác động tới công nhân vận hành - Ủ lên men ủ chín: mùi khí sinh ảnh hưởng trực tiếp tới cơng nhân vận hành lan rộng môi trường khu vực lân cận - Vận hành yêu cầu kỹ thuật lắp đặt hệ thống xử lý khí đạt hiệu - Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho cơng nhân làm việc khu xử lí - Xây dựng khu vực bảo vệ (hệ thống xanh xung quanh) cách ly bãi chôn lấp với khu vực dân cư xung quanh TÁI CHẾ, TÁI CHẾ CHẤT THẢI Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (76)- Giảm lượng chất thải rắn cần chôn lấp - Thu hồi sản phẩm có giá trị, mang tính kinh tế từ rác thải - Tiết kiệm ngun liệu thơ cho q trình sản xuất - Cơng nghệ tái chế cịn lạc hậu chưa đáp ứng với u cầu gây nhiễm môi trường sở tái chế - Nguy gây nhiễm đất, nước, khí thải khong xây dựng vận hành hệ thống xử lý theo tiêu chuẩn - Cơng nhân có nguy mắc bệnh nghề nghiệp cao - Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân - Đầu tư công nghệ tái chế đại có thiết bị xử lý nhiễm mơi trường - Đầu tư hệ thống quản lý kiểm sốt mơi trường KHU CHƠN LẤP HỢP VỆ SINH - Kinh phí đầu tư xây dựng ban đầu vận hành thấp - Nếu xây dựng, quản lý vận hành quy cách, bãi chôn lấp hợp vệ sinh giải pháp tối ưu cho việc thải bỏ CTR nguy hại chất chưa có khả xử lý - Các bãi chôn lấp hợp vệ sinh sau đóng cửa sử dụng xây dựng cơng trình cơng cộng: cơng viên, sân vận động, sân golf Theo dự kiến quy hoạch, khu chôn lấp xây dựng theo tiêu chuẩn xây dựng bãi chơn lấp, hợp vệ sinh, có lớp chống thấm, hệ thống thu gom xử lí nước rỉ tác, có hệ thống thu gom khí gas Vì việc vận hành khu chôn lấp hợp vệ sinh đảm bảo theo quy trình ảnh hưởng tiêu cực khu chôn lấp hợp vệ sinh tới môi trường không đáng kể, mang tính chất cục bộ, cụ thể như: - Giai đoạn tiếp nhận chất thải: mùi hôi thối bụi, tác động tới công nhân vận hành - Tiếng ồn phát inh từ hoạt động phương tiện vận chuyển rác, xe san ủi rác, gây ảnh hưởng tới công nhân vận hành dân cư khu vực lân cận - Gây ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm, khơng khí trường hợp hệ thống xử lý nước rỉ rác, xử lý khí gas xảy cố, hiệu xử lý không đảm bảo yêu cầu đặt - Công tác quản lý vận hành bãi chôn lấp phải thực đầy đủ theo qui định bãi chôn lấp hợp vệ sinh - Thường xuyên kiểm soát hoạt động hệ thống xử lý nước rỉ rác, khí gas - Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho cơng nhân làm việc khu xử lí (77)b/ Các biện pháp quan trắc kiểm sốt mơi trường * Nội dung chương trình quan trắc Nội dung chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường khu vực bãi chôn lấp chất thải rắn, lò đốt chất thải rắn khu tái chế chất thải rắn bao gồm: - Quan trắc, giám sát chất lượng mơi trường khơng khí, tiếng ồn giai đoạn vận hành, hoạt động bãi chơn lấp chất thải rắn, lị đốt chất thải rắn sau đóng cửa bãi chơn lấp - Quan trắc, giám sát chất lượng môi trường nước (nước mặt nước ngầm) giai đoạn vận hành bãi chơn lấp chất thải rắn, lị đốt chất thải rắn sau đóng cửa bãi chơn lấp - Quan trắc, giám sát chất lượng môi trường đất, độ lún bãi chôn lấp chất lượng hệ sinh thái giai đoạn vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn, lò đốt chất thải rắn sau đóng cửa bãi chơn lấp; - Giám hoạt động hệ thống xử lý khí thải lị đốt chất thải rắn, hệ thống xử lý nước rỉ rác - Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán công nhân viên làm việc bãi chôn lấp CTR, lò đốt khu vực tái chế chất thải rắn dân cư gần khu vực tác động * Tần suất quan trắc chất lượng môi trường - Giai đoạn vận hành: + Các thông số lý – hóa – sinh tháng/lần, + Các thơng số thủy lực tháng/lần - Giai đoạn sau đóng cửa bãi chơn lấp: năm đầu cần quan trắc tháng/lần, từ năm sau lần/năm * Thông số quan trắc TT Môi trường quan trắc Phương pháp/mục đích quan trắc Thơng số xác định Các thơng số quan trắc khu chôn lấp hợp vệ sinh 1 Khí rác - Đo lượng khí phát sinh bề mặt bãi chôn lấp - Xác định chất lượng khơng khí bãi chơn lấp cách quan trắc đầu hệ thống thu khí đặt bãi chơn lấp - Phân tích khí thải từ trình phân hủy lỗ khoan miệng ống thu khí gas lịng đất - Xác định lượng khí rác cơng trình chỗ phịng thí nghiệm - Đo khí rác hệ thống thu khí rác - Phân tích lượng khí phát thải qua hệ thống - Phân tích hợp chất hữu bay (VOC) Methane CH4, CO2, O2, nhiệt độ Oxygen, Nitrogen, CO ,CO2 , H2 , CH4 , etan, propan, n-butan - Metan, CO2, Oxy - Metan, CO2, Oxy, nhiệt độ, áp xuất khác nhau, áp xuất, dòng - H2S, HCL, HF, HBr, HSO3, NO2, CO, total hydrocacbon không metan - Trycloetylen, Vinyl clorit, Metyl clorite, clo-roform, 1,2 Dicloetan, 1,1,1-Tricloride, Cacbon Tetraclorit, Tetracloetylen, 1-2 Dibromoetan, Toluen, Metan, Benzen Trung t©m Nghiên cứu Quy hoạch Môi trờng Đô thị Nông thôn Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dùng (78)2 Nước ngầm Đo chất lượng mực nước ngầm Độ sâu, mực nước ngầm giếng quan trắc, nhiệt độ, độ đẫn điện, Ph, oxy hòa tan, độ kiềm, COD, Clo, N-NH4, Tổng Nito, Sulfat, sulfit, P, TOC, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, Ag 3 Nước rỉ rác Đo mực nước rác giếng quan trắc Độ sâu, mực nước rác, nhiệt độ, pH, độ dẫn điện giếng quan trắc Đo chất lượng nước rác hệ thống quản lý nước rác Nhiệt độ, độ đẫn điện, pH, BOD, độ kiềm, COD, Clo, N-NH4, Tổng Nito, Sulfat, sulfit, P, TOC, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn 4 Nước mặt Phân tích chất lượng nước mặt Nhiệt độ, độ đẫn điện, pH, DO, BOD, độ kiềm, COD, Clo, N-NH4, Tổng Nito Kjejdahl, Sulfat, TOC, TSS, Na, K, Mg, Fe, Mn, Cd, Cu, Ni, Pb,Zn 5 Rủi ro Bụi, tiếng ồn Tổng phân tử chất lơ lửng (TSP), Các phân tử lơ lửng cho hô hấp (RSP) Mức độ ồn Các thông số quan trắc với hệ thống lò đốt chất thải rắn 6 Mơi trường khơng khí Miệng ống khói lị đốt môi trường khu vực đốt Môi trường khơng khí quanh khu vực lị đốt Các hợp chất hữu hydro cacbon, dioxin and furans, hợp chất carbon bay Các kim loại Cd, Cr, Hg Pb, Cu, Pt Ni Các khí gồm CO2, NO, SOx, HCl, HF, hydrocacbon 7 Môi trường nước Hệ thống xử lý khí thải phương pháp ướt Nước rác phát sinh trước trình đốt Phát sinh lượng đáng kể chất độc hại kim loại nặng Pb, Cd, Cu, Hg Zn 8 Môi trường đất Khu vực phát thải tro, xỉ sau công đoạn đốt chất thải Khoảng cách theo ống xả phát thải chất ô nhiễm antimony, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, Pb, Zn Al Hệ thống lọc bụi: Các kim loại chứa bụi gây rủi ro tập trung nồng độ kim loại nặng muối Cl, SO4- 9 Sức khỏe người Ngay lò đốt khu vực dân cư chịu tác động quanh lò đốt chất thải rắn Cần kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá mức độ tác động chất ô nhiễm đến người III.3 Lộ trình thực hiện Bảng 13 Lộ trình thực Quy hoạch tổng thể quản lý CTR tỉnh Bình Định Giai đoạn Các dự án triển khai Mục tiêu Năm hoàn thành 2008-2015 1 Đào tạo nâng cao lực quản lý, nâng cao nhận thức cộng đồng: - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích tham gia cộng đồng thơng qua chương trình giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân quản lý chất thải trường học, cộng đồng dân cư sở kinh doanh - Hoàn thiện cấu trúc quản lý, nâng cao trình độ trang bị đủ phương tiện, thiết bị cho lực lượng quản lý nhằm làm tốt vai trò giám sát hoạt động Nâng cao lực quản lý, nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm tạo tiền đề thực thành công Quy hoạch tổng thể quản lý CTR tỉnh Bình Định (79)Giai đoạn Các dự án triển khai Mục tiêu Năm hoàn thành sở tái chế chất thải 2 Hồn thiện hệ thống khung sách - Xây dựng ban hành Quy chế Quản lý CTR thị KCN tỉnh Bình Định - Xây dựng ban hành khung biểu giá thu gom, xử lý CTR sinh hoạt, công nghiệp, CTR nguy hại thống toàn tỉnh - Xây dựng hồn thiện hệ thống chế, sách cho phân loại CTR nguồn Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật CTR liên quan đến CTR; xây dựng xong chế sách công tác quản lý CTR 2009 2009 2010 3 Xây dựng khu xử lý CTR - Dự án xây dựng khu xử lý CTR cấp vùng tỉnh xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát - Dự án xây dựng khu xử lý CTR huyện Hoài Nhơn (GĐ 1) - Mở rộng KXL Long Mỹ - Dự án xây dựng khu xử lý CTR huyện Tây Sơn, Phù Mỹ, An Nhơn (GĐ 1) - Dự án xây dựng KXLCTR lại (GĐ 1) Chuẩn bị đầu tư triển khai xây dựng khu xử CTR, ưu tiên xây dựng khu xử lý CTR cấp vùng tỉnh, xử lý CTR nguy hại; xây dựng cơng trình tái chế CTR 2011 2011 2011 2015 2015 4 Xã hội hóa cơng tác quản lý CTR - Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực quản lý CTR thực (cơng ty TNHH Ngun Tín, cơng ty TNHH môi trường xanh Hà Thanh ) - Xây dựng mơ hình tổ chức quản lý CTR với nhiều thành phần kinh tế tham gia (Cơ chế, sách, quy chế đấu thầu - đặt hàng, quản lý, khung biểu giá ) Từng bước thực xã hội hóa cơng tác quản lý, thơng qua chế đặt hàng hay đấu thầu dịch vụ sở bảo đảm an toàn an ninh Môi trường 2008 2009 5 Phân loại CTR ti ngun Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trờng Đô thị Nông thôn Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (80)Giai đoạn Các dự án triển khai Mục tiêu Năm hoàn thành - Thí điểm đánh giá, rút kinh nghiệm việc phân loại CTR hộ gia đình (giai đoạn đầu thực thí điểm khu vực thị có dự án vệ sinh mơi trường dự án xây dựng khu xử lý CTR: huyện Hoài Nhơn, TP Quy Nhơn) - Tuyên truyền giáo dục, thông tin, hướng dẫn phân loại CTR hộ gia đình Việc phân loại CTR nguồn thực nhằm tận dụng tối đa lượng CTR tái chế, xử lý triệt để lượng CTR phát sinh công nghệ khác 2010 2010 6 Nâng cao lực thu gom, vận chuyển CTR - Đầu tư mua sắm đủ thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển CTR - Thực giới hóa khâu quét dọn, thu gom CTR - Mở rộng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTR, phủ kín địa bàn thị với tham gia nhiều thành phần kinh tế - Xây dựng trạm trung chuyển CTR - Chuẩn bị sở vật chất: thùng chứa, xe vận chuyển để phục vụ dự án thí điểm phân loại CTR nguồn (tránh trường hợp CTR sau phân loại nguồn lại bị thu gom, vận chuyển chung với nhau) Nâng cao hiệu thu gom, vận chuyển xử lý CTR (100% TP Quy Nhơn; 60% tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh đô thị khác 95% CTR phát sinh từ KCN phân loại, thu gom xử lý phương pháp thích hợp) 7 Đầu tư xây dựng hệ thống quản lý CTR y tế - Đầu tư xây dựng lò đốt CTR y tế bệnh viện Đa khoa tuyến huyện - 100% sở y tế đầu tư hệ thống phân loại khu lưu chứa đảm bảo vệ sinh môi trường Thu gom xử lý 100% chất thải rắn y tế phát sinh 2010 2015-2020 1 Nâng cao lực thu gom, vận chuyển CTR (dự án chuyển tiếp) - Lập kế hoạch mua sắm thêm thiết bị phục vụ thu gom vận chuyển, xử lý - Mở rộng địa bàn nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, chuyển CTR - Chuẩn bị sở vật chất: thùng chứa, xe vận - Nâng cấp hoàn thiện hệ thống thu gom, vận chuyển xử lý CTR - 100% TP Quy Nhơn; 80% tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh đô thị khác (81)Giai đoạn Các dự án triển khai Mục tiêu Năm hoàn thành chuyển để triển khai rộng rãi việc thực phân loại CTR nguồn 100% CTR phát sinh từ KCN phân loại, thu gom xử lý phương pháp thích hợp) 2 Phân loại CTR nguồn Triển khai rộng rãi việc phân loại CTR SH nguồn (hộ gia đình) cho đô thị 100% CTR sinh hoạt đô thị phân loại nguồn 2020 3 Xã hội hóa cơng tác quản lý CTR (dự án chuyển tiếp) - Xây dựng ban hành văn hướng dẫn, giấy tờ liên quan đến việc ký kết, làm thủ tục để công ty tư nhân nhanh chóng tham gia quản lý CTR - Có định mức, khung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTR để tư nhân tiếp cận triển khai quản lý CTR Mở rộng đầu tư cho khối tư nhân tham gia quản lý CTR theo xu hướng tư nhân hóa Phối hợp tốt nhà nước tư nhân tiến tới tư nhân hóa 2015 4 Xây dựng khu xử lý CTR Hoàn thành xây dựng khu xử lý chất thải rắn tất huyện tỉnh Hoàn thành xây dựng khu xử lý 2020 III.4 Khái toán kinh phí III.4.1 Cơ sở tính khái tốn kinh phí - Chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 - Phương pháp luận đánh giá phí cho quản lý CTR Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2004 - Chất thải rắn, Ngân hàng giới (WB), Bộ Tài nguyên Môi trường, Dự án Kinh tế Chất thải Cơ quan phát triển Quốc tế Canada (CIDA) hợp tác thực - Hướng dẫn phương pháp tính chi phí xử lý chất thải rắn nguy hại, Cục môi trường, Hà Nội năm 2001 - Suất đầu tư xây dựng công trình xử lý CTR số dự án triển khai xây dựng Việt Nam - Một số tài liệu kỹ thuật có liên quan khác III.4.2 Khái tốn kinh phí Tổng nhu cầu vốn đầu tư : 2.442,47 tỷ đồng (chi tiết bảng 9) Trong đó: Giai đoạn đến nm 2015: 1007,97 t ng Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trờng Đô thị Nông thôn Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (82)Giai đoạn 2016-2020 là: 1.434,5 tỷ đồng Bảng 14 Khái tốn kinh phí đầu tư triển khai quy hoạch tổng thể quản lý CTR vùng tỉnh Bình Định Các dự án triển khai 2008-2015Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)2016-2020 Ghi chú 1 Đào tạo nâng cao lực quản lý, nâng cao nhận thức cộng đồng: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích tham gia cộng đồng thơng qua chương trình giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân quản lý chất thải trường học, cộng đồng dân cư sở kinh doanh 1,10 100 triệu đồng x 11 huyện/TP Hoàn thiện cấu trúc quản lý, đào tạo nâng cao trình độ trang bị đủ phương tiện, thiết bị cho lực lượng quản lý nhằm làm tốt vai trò giám sát hoạt động sở tái chế chất thải 2,5 2 Hồn thiện hệ thống khung sách - Xây dựng ban hành Quy chế Quản lý CTR thị KCN tỉnh Bình Định 0,1 - Xây dựng ban hành khung biểu giá thu gom, xử lý CTR sinh hoạt, công nghiệp, CTR nguy hại thống toàn tỉnh 0,2 - Xây dựng hoàn thiện hệ thống chế, sách cho phân loại CTR nguồn 0,1 3 Xây dựng khu xử lý CTR - Dự án xây dựng khu liên hợp xử lý CTR xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát 484,7 866,3 - Dự án xây dựng khu xử lý CTR huyện Hoài Nhơn (Giai đoạn 1) 13,4 3,7 - Mở rộng KXL Long Mỹ 123,9 - Khu xử lý CTR Tây Xuân, H Tây Sơn 16,5 8,0 - Khu xử lý CTR Mỹ Phong, H Phù Mỹ 24,9 12,9 - Khu xử lý CTR Nhơn Tân, H An Nhơn 14,8 3,6 - Khu xử lý CTR xã An Trung, H An Lão 0,8 - Khu xử lý CTR xã Vĩnh Quang, H Vĩnh Thạnh 1,4 0,4 - Khu xử lý CTR Diệp Hoà (hõm núi Am), H Vân Canh 1,6 0,4 - Khu xử lý CTR xã Ân Thạnh, H Hoài Ân 2,2 0,4 4 Xã hội hóa cơng tác quản lý CTR - Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực quản lý CTR thực (cơng ty TNHH Ngun Tín, công ty TNHH môi trường xanh Hà Thanh ) (83)Các dự án triển khai 2008-2015Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)2016-2020 Ghi chú Xây dựng mơ hình tổ chức quản lý CTR với nhiều thành phần kinh tế tham gia (Cơ chế, sách, quy chế đấu thầu - đặt hàng, quản lý, khung biểu giá ) 0,2 - Xây dựng ban hành văn hướng dẫn, giấy tờ liên quan đến việc ký kết, làm thủ tục để công ty tư nhân nhanh chóng tham gia quản lý CTR 200 - Có định mức, khung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTR để tư nhân tiếp cận triển khai quản lý CTR 200 5 Phân loại CTR nguồn Giai đoạn 1: 2008-2015: - Thí điểm đánh giá, rút kinh nghiệm việc phân loại CTR hộ gia đình (giai đoạn đầu thực thí điểm số khu vực thị có dự án vệ sinh môi trường dự án xây dựng khu xử lý CTR: huyện Hoài Nhơn, TP Quy Nhơn) 0,6 - Tuyên truyền giáo dục, thông tin, hướng dẫn phân loại CTR hộ gia đình 0,55 50 triệu đồng x 11 huyện/TP Giai đoạn 2: 2016-2020: - Triển khai rộng rãi việc phân loại CTR SH nguồn (hộ gia đình) cho thị 40 Tham khảo dự án 3R thực Hà Nội dự kiến mở rộng số đô thị khác 6 Nâng cao lực thu gom, vận chuyển CTR Giai đoạn 1: 2008-2015: 316 Chi phí thu gom vận chuyển 60.000 đ/tấn khấu hao vật tư thiết bị chiếm 5% tổng chi phí - Đầu tư mua sắm đủ thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển CTR - Thực giới hóa khâu quét dọn, thu gom CTR - Mở rộng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTR, phủ kín địa bàn thị với tham gia nhiều thành phần kinh tế - Xây dựng trạm trung chuyển CTR - Chuẩn bị sở vật chất: thùng chứa, xe vận chuyển để phục vụ dự án thí điểm phân loại CTR nguồn (tránh trường hợp CTR sau phân loại nguồn lại bị thu gom, vận chuyển chung với nhau) Giai đoạn 2: 2016-2020: - Lập kế hoạch mua sắm thêm thiết bị phục vụ thu gom vận chuyển, xử lý 98 - Mở rộng địa bàn nâng cao chất lượng dịch v thu gom, chuyn CTR Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trờng Đô thị Nông thôn Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (84)Các dự án triển khai 2008-2015Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)2016-2020 Ghi chú - Chuẩn bị sở vật chất: thùng chứa, xe vận chuyển để triển khai rộng rãi việc thực phân loại CTR nguồn 7 Đầu tư xây dựng hệ thống quản lý CTR y tế - Đầu tư xây dựng lò đốt CTR y tế bệnh viện Đa khoa tuyến huyện: 2,9 + Lò đốt chất thải y tế BV H An Nhơn 0,4 + Lò đốt chất thải y tế BV H Tuy Phước 0,4 + Lò đốt chất thải y tế BV H Phù Cát 0,4 + Lò đốt chất thải y tế BV H Vân Canh 0,3 + Lị đốt chất thải y tế BV H Hồi Ân 0,3 + Lò đốt chất thải y tế BV H Phù Mỹ 0,4 + Lò đốt chất thải y tế BV H An Lão 0,3 - 100% sở y tế đầu tư hệ thống phân loại khu lưu chứa đảm bảo vệ sinh môi trường 0,22 200 triệu đồng x 11 huyện/TP Tổng cộng 1.007,97 1.434,5 III.4.3 Nguồn vốn đầu tư Quy hoạch tổng thể quản lý CTR tỉnh Bình Định đến năm 2020 dự kiến sử dụng nguồn vốn sau: o Vốn đầu tư ngân sách tỉnh Bình Định o Vốn đầu tư đơn vị tư nhân o Vốn vay ODA Ngân hàng phát triển Châu (ADB) tổ chức hay ngân hàng nước khác o Vốn viện trợ khơng hồn lại nước hay tổ chức quốc tế khác Cơ cấu nguồn vốn cụ thể tài bảng 3.15 Bảng 15 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư thực hiện Quy hoạch tổng thể CTR tỉnh Bình Định đến năm 2020 Nguồn vốn Mục tiêu sử dụng nguồn vốn Dự kiến kinh phí (tỷ đồng) Vốn đầu tư ngân sách tỉnh Bình Định - Xây dựng hệ thống chế sách, khung biểu giá… - Đào tạo, nâng cao lực quản lý - Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng - Vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng khu xử lý CTR 566,56 Vốn đầu tư đơn vị tư nhân Tăng cường lực thu gom vận chuyển CTR 414 Vốn vay ODA Ngân hàng phát triển Châu (ADB) tổ chức hay ngân hàng nước khác (85)Vốn viện trợ khơng hồn lại nước hay tổ chức quốc tế khác Các hỗ trợ kỹ thuật (hướng dẫn triển khai thí điểm phân loại CTR nguồn) … 197,99 Ghi : Trường hợp tỉnh xây dựng nhà máy xử lý CTR cơng nghệ nước tham khảo thêm Thông báo số 50/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp việc áp dụng công nghệ xử lý rác nghiên cứu nước (kèm theo phụ lục) Trong cấu nguồn vốn cho dự án xác định sau : - Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước : 50% (trong ngân sách Trung ương 40%, ngân sách địa phương 10% - Vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam : 50% Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trờng Đô thị Nông thôn Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (86)CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CÁC VẤN ĐỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH IV.1 Tổ chức thực hiện Phân công trách nhiệm thực Quy hoạch tổng thể quản lí CTR tỉnh Bình Định trước hết vào chức năng, nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho ngành, có tính đến lực thực nhiệm vụ ngành đó, có phân cơng, phân cấp rõ ràng, có phối hợp nhịp nhàng phận điều hành chung UBND tỉnh Phân công trách nhiệm cụ thể Sở Ban ngành chi tiết bảng 4.1 Bảng Phân công trách nhiệm thực hiện quy hoạch tổng thể quản lý CTR tỉnh Bình Định Tên đơn vị Chức năng, nhiệm vụ Sở Xây dựng - Hoạch định kế hoạch xây dựng cơng trình xử lý CTR - Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc QHXD cơng trình xử lý CTR - Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch&Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài ngun &Mơi trường UBND TP/huyện lập kế hoạch, chương trình, danh mục dự án đầu tư để bố trí vốn (ngân sách, ODA huy động nguồn vốn khác) theo thứ tự ưu tiên - Xây dựng mơ hình tổ chức chế sách quản lý CTR theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa việc quản lý CTR Sở Tài nguyên & Môi trường - Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Khoa học & Cơng nghệ rà sốt, xây dựng đồng hệ thống văn pháp quy (pháp luật, quy phạm) lĩnh vực quản lý CTR - Chủ trì xây dựng quy chế phối hợp tổ chức tra môi trường với ngành (công nghiệp, xây dựng, y tế…) cấp nhằm phòng chống, khắc phục ô nhiễm môi trường CTR - Chủ trì, phối hợp với cơng ty mơi trường thị, triển khai thí điểm nhân rộng chương trình phân loại CTR thị nguồn (tại hộ gia đình, quan, trường học, sở thương mại - dịch vụ…) Sở Kế hoạch Đầu tư - Cân đối, bố trí đủ nguồn vốn để thực cơng tác quy hoạch, chương trình, dự án CTR - Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài ngun &Mơi trường UBND TP/huyện bố trí vốn cho cơng tác quản lý CTR theo chương trình, kế hoạch duyệt - Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn chế đấu thầu đặt hàng dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý CTR Sở Tài Chính - Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành rà sốt, nghiên cứu hồn thiện ban hành chế, sách tài chính, khung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý CTR; chế sách ưu đãi nhằm khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đầu tư lĩnh vực quản lý CTR địa phương, đặc biệt hỗ trợ khuyến khích dự án đầu tư xử lý, tái sử dụng, tái sinh, tái chế CTR Sở Công nghiệp/BQL KCN - Tổ chức thống kê, đánh giá, kê khai định kỳ toàn khối lượng, thành phần CTR sở công nghiệp địa bàn - Phối hợp với Sở Xây dựng thực quy hoạch quản lý CTR công nghiệp, dặc biệt CTR nguy hại từ công nghiệp - Hỗ trợ sở công nghiệp nghiên cứu đổi công nghệ để giảm thiểu CTR & CTR nguy hại từ công nghiệp Tăng tỷ lệ tái chế CTR công nghiệp (87)Sở Văn hóa Thơng tin - Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến văn pháp quy, VSMT nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm người dân quản lý chất thải, BVMT phương tiện thông tin đại chúng Công ty Môi trường đô thị/HTX/tổ đội thu gom CTR - Thu gom, vận chuyển xử lí CTR theo hợp đồng kí kết - Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường triển khai thí điểm nhân rộng chương trình phân loại CTR thị nguồn (tại hộ gia đình, quan, trường học, sở thương mại - dịch vụ…) UBND thành phố/Huyện, Thị xã - Chính quyền địa phương trao đổi, bàn bạc, phối hợp, thông báo công khai dân chủ cho dân biết vận động nhân dân tham gia quản lý CTR - Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường triển khai thí điểm nhân rộng chương trình phân loại CTR thị nguồn (tại hộ gia đình, quan, trường học, sở thương mại - dịch vụ…) - Cùng với tổ chức đoàn thể (Đoàn TN, Hội Phụ nữ, Hội CCB ) tổ chức, động viên thành viên hội tham gia quản lý CTR; tổ chức hoạt động nhằm nâng cao ýý thức người dân;Vận động nhân dân tham gia thực phân loại CTR nguồn IV.2 Giải pháp thực quy hoạch IV.2.1 Cơ chế thực quy hoạch 1 Nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý chất thải rắn phân loại chất thải rắn nguồn * Nâng cao nhận thức cộng đồng công cụ thúc đẩy việc áp dụng thành cơng chương trình phân loại chất thải nguồn, sản xuất phân hữu cơ, hạn chế vứt rác bừa bãi giảm thiểu lượng chất thải cần tiêu hủy Một số giải pháp để nâng cao nhận thức cộng đồng bao gồm: + Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, triển khai hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích tham gia cộng đồng thơng qua chương trình giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân quản lý chất thải trường học, cộng đồng dân cư sở kinh doanh nhằm cung cấp kiến thức vệ sinh, thực tiễn chương trình xã hội hóa để chuyển giao phần trách nhiệm quản lý chất thải cho nhóm cộng đồng + Phát huy tối đa hiệu phương tiện thông tin đại chúng việc nâng cao nhận thức quản lý CTR bảo vệ môi trường Xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình để chuyển tải đầy đủ nội dung trách nhiệm phân loại, thu gom, xử lý CTR người dân * Để giảm lượng chất thải phải xử lý đồng thời đảm bảo chất lượng khối lượng cho cơng trình xử lý CTR quy hoạch cần phải thực phân loại chất thải rắn nguồn Việc phân loại nguồn làm tăng nhận thức người dân ý thức bảo vệ môi trường tăng hiệu kinh tế, xã hội Phân loại CTR nguồn việc khó khăn, cần thực chế chia sẻ thông tin đô thị KCN kinh nghiệm thuận lợi khó khăn việc thực phân loại CTR nguồn thơng qua dự án trình diễn, dự án thử nghiệm phân loại CTR nguồn thực hiện, tiến hành thăm dò ý kiến dân chúng khó khăn khả áp dụng phân loại nguồn Thông qua kết thăm dị để đưa sách, phương án thích hợp với thị, KCN Một số sách cụ thể sau: - Từng thị, KCN cần xây dựng chương trình phân loại CTR ti ngun Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trờng Đô thị Nông thôn Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (88)- Áp dụng số khuyến khích kinh tế như: miễn giảm phí thu gom rác thải hộ gia đình, sở sản xuất họ thực tốt việc phân loại nguồn Khoản chi phí bù lại thơng qua việc bán loại chất thải phân loại cho nhà tái chế nhà sản xuất phân compost; hỗ trợ kinh phí đầu tư ban đầu cho việc mua sắm dụng cụ đựng chất thải phân loại; khen thưởng hộ, địa bàn làm tốt công tác phân loại nguồn - Kích cầu sử dụng loại chất thải phân loại, thơng qua sách khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải ưu đãi vay vốn, giảm miễn thuế thời gian đầu hoạt động - Tăng cường hoạt động truyền thông phân loại chất thải nguồn cho đối tượng làm công tác quản lý cấp nâng cao nhận thức dân chúng thông qua phong trào đoàn thể Cần đưa kiến thức phân loại nguồn vào hệ thống giáo dục phổ thông, phổ biến kinh nghiệm tốt phân loại nguồn địa phương nước quốc tế Trong vài năm tới công tác phân loại CTR nguồn chưa thực thực chưa triệt để cần xây dựng số sở phân loại theo phương thức tập trung bán giới nhà nước hay tư nhân đầu tư (theo dự kiến quy hoạch số trạm phân loại tập trung số khu xử lý CTR tỉnh) Tại đây, người làm nghề nhặt rác tuyển dụng vào làm việc trang bị bảo hộ lao động, chăm sóc y tế, trả lương - Các đô thị KCN cần xây dựng quy chế quản lý CTR có biện pháp chế tài để thực quy chế 2 Xã hội hóa cơng tác quản lý CTR Xã hội hóa cơng tác vệ sinh mơi trường huy động mức cao tham gia xã hội vào công tác vệ sinh môi trường a/ Tư nhân hóa cơng tác thu gom, xử lý CTR Thực tư nhân hóa cơng tác thu gom, vận chuyển xử lý CTR mang lại nhiều lợi ích hiệu cho cơng tác quản lý CTR: - Giảm chi phí quản lý CTR (theo kinh nghiệm từ nước cho thấy, tư nhân hóa dịch vụ quản lý CTR giảm từ 10-30% mức chi phí quản lý CTR) - Xóa bỏ dần chế bao cấp (nhà nước cấp kinh phí bù lỗ cho đơn vị hoạt động lĩnh vực quản lý CTR), tránh độc quyền, tránh khép kín địa giới quản lý CTR - Mở rộng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTR đến khu vực có điều kiện khó khăn (ngõ hẻm chật, xa đường phố), cụm dân cư nơng thơn Các cơng ty tư nhân ký hợp đồng thuê lực lượng lao động chỗ với nhiều hình thức thích hợp - Nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTR đặt hàng đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có chất lượng phục vụ tốt nên buộc đơn vị, nhà thầu phải cung cấp dịch vụ tốt với chi phí thấp (mang tính cạnh tranh lành mạnh đơn vị: tư nhân với Nhà nước tư nhân với nhau) Việc tư nhân hóa thực qua nhiều hình thức: (89)- Các cá nhân đơn vị ký hợp đồng nhận cung cấp dịch vụ quản lý CTR dựa những điều kiện điều khoản hai bên chấp nhận theo chế đặt hàng đấu thầu với công ty môi trường đô thị (hoặc đơn vị chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước CTR cấp thị đó) Nếu không thực tốt bị chấm dứt hợp đồng, bị đền bù (nếu vi phạm hợp đồng) - Khối tư nhân thực hợp đồng quản lý CTR bao gồm hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân (công ty TNHH, công ty cổ phần ) - Trong giai đoạn, tồn hai hình thức (khối tư nhân khối Nhà nước) với tỷ lệ khác nhau, phần việc khác nhau, thực việc quản lý CTR Dần dần, tiến tới tư nhân hóa mức cao b/ Huy động tham gia cộng đồng quản lý CTR Tăng cường vai trò cộng đồng hoạt động quản lý CTR việc làm cần thiết Cộng đồng đóng vai trị quan trọng chương trình phân loại chất thải nguồn Vì cần có nhiều hình thức thu hút tham gia cộng đồng: + Chính quyền địa phương trao đổi, bàn bạc, phối hợp, thông báo công khai dân chủ cho dân biết vận động nhân dân tham gia quản lý CTR + Nâng cao nhận thức cộng đồng để người dân tự nguyện tham gia phân loại CTR hộ gia đình, đổ thải địa điểm, giờ, giữ gìn vệ sinh mơi trường nơi cư trú, nơi cơng cộng, đóng phí rác thải đầy đủ, ủng hộ dự án xử lý CTR địa phương + Đề cao vai rò tổ chức đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội công tác quản lý CTR bảo vệ mơi trường Các tổ chức xã hội (Đồn TN, Hội Phụ nữ, Hội CCB tổ chức, động viên thành viên hội tham gia quản lý CTR; tổ chức hoạt động nhằm nâng cao ýý thức người dân như: Phụ nữ nhân dân không đổ rác phế thải đường; làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào sáng thứ hàng tuần + Các tổ chức kinh tế, chuyên môn tham gia nghiên cứu, triển khai áp dụng công nghệ xử lý CTR 3 Xây dựng sách cho giảm thiểu tái chế chất thải Đồng thời với việc thực phân loại chất thải rắn nguồn cần phải xây dựng sách khuyến khích giảm thiểu chất thải phát triển thị trường tái chế Đây biện pháp tốt nhằm đạt mục tiêu đề quy hoạch xử lý loại chất thải khơng cịn khả tái chế Một số giải pháp cụ thể: - Xây dựng quy định quản lý cụ thể cho loại hình sản xuất tái chế từ công đoạn thu gom, lưu chứa đến vận chuyển tái chế - Xây dựng sách khuyến khích cụ thể cho loại hình tái chế, trọng đến thuế, hỗ trợ đầu tư đổi công nghệ hỗ trợ thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa mang tính bảo vệ mơi trường Riêng phân hữu cơ, việc sử dụng cịn chưa phổ biến, tỉnh cần có sách trợ giá, bù lỗ cho nhà máy sản xuất phân hữu để bán sản phẩm với giá hợp lý (tương đối rẻ) cho nông dân sử dụng Chi phí bù lỗ cần coi chi phí làm mơi trường thị - Hình thành thị trường giao dịch mua bán phế liệu công khai từ khu công nghiệp, khu chế xuất - Hoàn thiện cấu trúc quản lý, nâng cao trình độ trang bị đủ phương tiện, thiết bị cho lực lượng quản lý nhằm làm tốt vai trò giám sát hoạt động s tỏi ch cht thi Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trờng Đô thị Nông thôn Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (90)4 Huy động vốn đầu tư Việc xây dựng khu xử lý bao gồm nhiều cơng trình xử lý khác đề xuất quy hoạch phải tốn nhiều kinh phí khơng thể dựa vào nguồn vốn ngân sách Việc huy động nguồn vốn đầu tư từ cộng đồng, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức nước nước ngồi khơng giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước mà làm nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, tổ chức cộng đồng công tác quản lý chất thải rắn Một số giải pháp chính: - Ban hành chế, sách khuyến khích lực lượng xã hội tham gia vào lĩnh vực xử lý rác thải như: hỗ trợ chi phí xử lý, cho vay lãi suất thấp, giao đất miễn tiền sử dụng đất, miễn thuế sử dụng đất thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn, ưu tiên hỗ trợ vốn cho cơng trình hạ tầng kỹ thuật đến chân tường rào dự án số sách có liên quan khác - Huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư, tăng tỷ lệ đầu tư nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức ODA, áp dụng cơng nghệ sản xuất sạch, chất thải sách ưu đãi như: + Thúc đẩy sớm trình hài hòa thủ tục nhà tài trợ, tạo cân dự án đầu tư, kêu gọi nhà tài trợ tăng cường đầu tư cho lĩnh vực quản lý xử lý chất thải rắn đô thị khu cơng nghiệp Các dự án lồng ghép với cơng trình đầu tư nâng cấp thị, xóa đói giảm nghèo thị, cải thiện mơi trường thị… + Tìm kiếm đối tác nước việc xây dựng số nhà máy tái chế chất thải theo phương thức BOT hình thức 100% vốn nước ngồi Ngồi việc huy động vốn đối tác tiếp thu công nghệ tiến 5 Cải thiện cơng tác thu hồi chi phí nhằm đảm bảo tính bền vững hoạt động đầu tư Để nâng cao tính bền vững tài hệ thống quản lý CTR, việc tăng cường tham gia thành phần tư nhân cịn phải thực ngun tắc người gây nhiễm phải trả tiền Một số giải pháp thực hiện: - Sở Tài phối hợp với Sở Xây dựng Sở TNMT xây dựng ban hành khung phí vệ sinh môi trường, khung giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cụ thể cho loại khác nhau: hộ gia đình, quan hành nghiệp, trường học, nhà máy xí nghiệp, bệnh viện căntin, hộ buôn bán nhỏ… theo nguyên tắc bảo đảm đủ chi phí vận hành tiến tới hoàn trả bước vốn đầu tư, tạo điều kiện tốt cho việc cổ phần hóa doanh nghiệp tăng thu hút vốn đầu tư từ thành phần kinh tế Đề xuất tổ chức thu phí vệ sinh cho người dân dễ đóng góp, ví dụ: bệnh viện tính theo đồng/người/ngày nằm viện; trường học tính theo đồng/tháng/học sinh; hộ buôn bán nhỏ: đồng/ngày 6 Tăng cường công tác tra, giám sát việc quản lý xử lý CTR - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực Quy chế quản lý CTR (91)- Kiên xử lý vi phạm Luật bảo vệ môi trường, quy chế, quy tắc vệ sinh đô thị Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trờng Đô thị Nông thôn Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ X©y dùng (92)KẾT LUẬN I Kết luận 1 Hiện trạng quản lý CTR tỉnh Bình Định, vấn đề thuận lợi khó khăn: a/ Các mặt đạt được - Thu gom CTR sinh hoạt y tế đạt thành tốt chưa (ở thị trấn đạt bước đầu) - Công tác xã hội hóa, tư nhân hóa quản lý chất thải rắn địa phương triển khai thiếu chế khuyến khích hỗ trợ cho đơn vị - Lò đốt xử lý CTR y tế đầu tư hình thành ba trung tâm vùng b/ Những vấn đề cần giải quyết *CTR sinh hoạt - Tỉ lệ thu gom CTR thị huyện lị cịn thấp (chỉ đạt khoảng 15-30%) Lượng CTR không thu gom, đổ thải bừa bãi nguy gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng - Còn tồn số địa phương chưa thực quản lý chất thải rắn (huyện An Lão) - Tỉ lệ CTR hữu cao tiềm chế biến phân hữu cơ, nhiên chưa tận dụng triệt để - Khối lượng chất dẻo tổng hợp lớn, khó xử lý - Tái chế, tái sử dụng phổ biến tự phát Các hoạt động tự phát tiềm ẩn nguy gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng cao - Bãi chôn lấp CTR có kiểm sốt có khu xử lý Long Mỹ chưa hợp vệ sinh Còn lại chôn lấp tạm thời bãI hở, không đáp ứng nhu cầu xử lý CTR tương lai * CTR công nghiệp Việc quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp chưa đáp ứng đòi hỏi tình hình thực tế: - Kiểm sốt chưa chặt chẽ, sở tự giải lượng CTR phát sinh - Tỉ lệ chất thải công nghiệp xử lý hợp vệ sinh thấp, đặc biệt chất thải nguy hại chưa xử lý tập trung, hầu hết chôn lấp chung với CTR sinh hoạt đổ thảI không nơi quy định, tiềm ẩn nguy phát tán chất ô nhiễm mơi trường cao - Có tiềm tái chế, táI sử dụng CTR hoàn toàn tự phát - Trong tương lai, với định hướng phát triển công nghiệp mạnh, lượng CTR công nghiệp phát sinh lớn, thách thức công tác quản lý CTR khơng có kế hoạch thực từ * CTR y tế (93)- Tro CTR từ lò đốt CTR y tế chưa xử lý an toàn - CTR chưa phân loại nguồn; - Hệ thống thu gom CTR chưa tổ chức hoàn chỉnh, phương tiện thu gom vận chuyển thiếu lạc hậu; - CTR công nghiệp CTR công nghiệp nguy hai chưa thu gom, xử lý an toàn - Hầu hết bãi rác tình trạng không hợp vệ sinh chôn lấp tạm thời, diện tích nhỏ, khơng đáp ứng nhu cầu lâu dài - Đã bắt đầu thực XHH công tác quản lý CTR - Việc quản lý xử lý CTR y tế đạt hiệu tốt, Bộ y tế đánh giá cao 2 Thực Quy hoạch tổng thể CTR tỉnh Bình Định với đối tượng: CTR sinh hoạt đô thị, CTR công nghiệp, CTR ytế với mục tiêu cụ thể sau: - Giai đoạn đến năm 2015: + 100% lượng CTR sinh hoạt phát sinh TP Quy Nhơn; 70% tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh đô thị khác thu gom xử lý + 100% CTR phát sinh từ KCN phân loại, thu gom xử lý phương pháp thích hợp - Giai đoạn đến năm 2020: + 100% lượng CTR sinh hoạt phát sinh TP Quy Nhơn; 80% tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh đô thị khác thu gom xử lý + 100% CTR sinh hoạt phát sinh đô thị phân loại nguồn 3 Công nghệ xử lý CTR áp dụng: - Định hướng áp dụng loại công nghệ xử lý sau: + Áp dụng công nghệ tái chế chất thải loại CTR sinh hoạt cơng nghiệp có khả tái chế + Áp dụng công nghệ chế biến phân hữu loại chất thải hữu + Áp dụng công nghệ đốt với loại CTR y tế CTR công nghiệp nguy hại; công nghệ ổn định đóng rắn tro lị đốt trước chôn lấp + Áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh loại chất trơ lại 4 Quy hoạch hệ thống xử lý CTR: + Khu liên hợp xử lý CTR (bao gồm xử lý CTR cho KKT Nhơn Hội) + khu xử lý CTR + 11 lò đốt CTR y tế nguy hại (trong có lị đốt hoạt động) 5 Xác định lộ trình thực quy hoạch qua giai đoạn 2008-2015; 2016-2020 - Nhu cầu kinh phí thực quy hoạch: 2.442,47 tỷ đồng - Cơ cấu nguồn vốn: + Vốn đầu tư ngân sách tỉnh Bình Định: 566,56 tỷ đồng + Vốn đầu tư đơn vị tư nhân: 414 tỷ đồng Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trờng Đô thị Nông thôn Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bé X©y dùng (94)+ Vốn vay ODA Ngân hàng phát triển Châu (ADB) tổ chức hay ngân hàng nước khác: 1.263,9 tỷ đồng + Vốn viện trợ khơng hồn lại nước hay tổ chức quốc tế khác: 197,99 tỷ đồng - Đề xuất phương thức tổ chức thực hiện, xác định nguồn vốn đầu tư chế sách thực quy hoạch. I Kiến nghị Để thực thành công Quy hoạch tổng thể quản lý CTR vùng tỉnh Bình Định đến năm 2020, kiến nghị: - Các quan thực theo phân công trách nhiệm đề xuất Quy hoạch tổng thể Quản lý CTR vùng tỉnh Bình Đinh - Thực theo lộ trình đề xuất - Thực đồng giải pháp chế sách nhằm đảm bảo thực thành công Quy hoạch tổng thể quản lý CTR: + Tăng cường phân loại CTR nguồn nhằm giảm lượng chất thải phải xử lý đồng thời đảm bảo chất lượng khối lượng cho cơng trình xử lý lý, tăng hiệu kinh tế – xã hội; + Khuyến khích sở sản xuất công nghiệp thực sản xuất nhằm ngăn ngừa giảm thiểu lượng CTR phát sinh + Xây dựng sách cho thị trường tái chế nhằm khuyến khích phát triển thị trường tái chế, đảm bảo đạt mục tiêu đề quy hoạch xử lý loại chất thải khơng cịn khả tái chế; + Huy động nguồn vốn cho triển khai thực quy hoạch quản lý CTR, đặc biệt xây dựng khu xử lý + Tăng tỷ lệ chí phí vận hành bảo dưỡng + Thực xã hội hóa cơng tác quản lý CTr + Tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao nhận thức quản lý CTR Quy hoạch tổng thể quản lý CTR vùng tỉnh Bình Định thực mang lại cải thiện quản lý CTR nói riêng bảo vệ mơi trường nói chung, cụ thể: - Giảm thiểu khối lượng rác phát sinh - Cải thiện hệ thống phân loại, thu gom, vận chuyển CTR đô thị - Xử lý triệt để CTR nguy hại - Xây dựng khu xử lý hợp vệ sinh - Tăng cường tái chế, tái sử dụng CTR - Về mặt xã hội nâng cao nhận thức người dân vệ sinh môi trường khuyến khích tham gia người dân vào cơng tác quản lí CTR (95)BẢN ĐỒ Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trờng Đô thị Nông thôn Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bé X©y dùng (96)PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN TỚI QUẢN LÝ CTR PHỤ LỤC 2: VĂN BẢN GÓP Ý CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH BÌNH ĐỊNH PHỤ LỤC 3: DỰ BÁO CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CTR PHÁT SINH TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH PHỤ LỤC 4: TỔNG QUAN VỀ QUY HOẠCH QUẢN LÝ TỔNG HỢP CTR TRÊN THẾ GIỚI (97)PHỤ LỤC 1 MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN TỚI QUẢN LÝ CHT THI RN Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trờng Đô thị Nông thôn Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng (98)PHỤ LỤC 2 (99)PHỤ LỤC 3 DỰ BÁO CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CTR PHÁT SINH TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH Trung t©m Nghiên cứu Quy hoạch Môi trờng Đô thị Nông thôn Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dùng (100)PHỤ LỤC 4 TỔNG QUAN VỀ QUY HOẠCH QUẢN LÝ TỔNG HỢP CTR (101)PHỤ LỤC 5 GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CTR HIỆN ĐANG ÁP DỤNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trờng Đô thị Nông thôn Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bé X©y dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1.1: Hệ thống đô thị tỉnh Bình Định - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Bảng 1.1.

Hệ thống đô thị tỉnh Bình Định Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 2.2. Hiện trạng thành phần chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Quy Nhơn - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Bảng 2.2..

Hiện trạng thành phần chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Quy Nhơn Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 2.1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị vùng tỉnh Bình Định TTTên đô thịKhối lượng CTR (tấn/ngày) - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Bảng 2.1..

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị vùng tỉnh Bình Định TTTên đô thịKhối lượng CTR (tấn/ngày) Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 2.3. Hiện trạng các phương tiện vận chuyển chất thải rắn của thành phố Quy Nhơn - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Bảng 2.3..

Hiện trạng các phương tiện vận chuyển chất thải rắn của thành phố Quy Nhơn Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng 2.5. Hiện trạng các bãi chôn lấp tỉnh Bình Định - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Bảng 2.5..

Hiện trạng các bãi chôn lấp tỉnh Bình Định Xem tại trang 20 của tài liệu.
II.1.4. Mô hình quản lý chất thải rắn - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

1.4..

Mô hình quản lý chất thải rắn Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hinh 2.2: Hiện trạng mô hình cơ quan quản lý CT Rở thành phố Quy Nhơn. - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

inh.

2.2: Hiện trạng mô hình cơ quan quản lý CT Rở thành phố Quy Nhơn Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 2. 6. Hiện trạng mức thu phí quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Bảng 2..

6. Hiện trạng mức thu phí quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn Xem tại trang 22 của tài liệu.
Thành phần chất thải rắn công nghiệp phụ thuộc vào loại hình sản xuất, cụ thể tại bảng 2.8 - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

h.

ành phần chất thải rắn công nghiệp phụ thuộc vào loại hình sản xuất, cụ thể tại bảng 2.8 Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng 2.9. Hiện trạng phát sinh chất thải bệnh viện tỉnh Bình Định - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Bảng 2.9..

Hiện trạng phát sinh chất thải bệnh viện tỉnh Bình Định Xem tại trang 28 của tài liệu.
II.3.4. Mô hình quản lý CTR - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

3.4..

Mô hình quản lý CTR Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 3.1. Dự báo thành phần CTR công nghiệp phát sinh Bảng 3. 3. Dự báo lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Hình 3.1..

Dự báo thành phần CTR công nghiệp phát sinh Bảng 3. 3. Dự báo lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 3.5. Dự báo lượng chất thải rắn xây dựng và bùn cặn cống phát sinh tại tỉnh Bình Định năm 2015 và 2020 - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Bảng 3.5..

Dự báo lượng chất thải rắn xây dựng và bùn cặn cống phát sinh tại tỉnh Bình Định năm 2015 và 2020 Xem tại trang 49 của tài liệu.
Hình 3.2. Mô hình phân loại CTR sinh hoạt tại các đô thị - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Hình 3.2..

Mô hình phân loại CTR sinh hoạt tại các đô thị Xem tại trang 51 của tài liệu.
Hình 3.3. Mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt cho từng khu vực trong đô thị - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Hình 3.3..

Mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt cho từng khu vực trong đô thị Xem tại trang 53 của tài liệu.
Hình 3.4. Mô hình thu gom CTR sinh hoạt tại các điểm dân cư nông thôn - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Hình 3.4..

Mô hình thu gom CTR sinh hoạt tại các điểm dân cư nông thôn Xem tại trang 54 của tài liệu.
Hình 3.5. Sơ đồ cấu trúc phân loại CTR công nghiệp tại nguồnNguồn chất thải rắn từ - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Hình 3.5..

Sơ đồ cấu trúc phân loại CTR công nghiệp tại nguồnNguồn chất thải rắn từ Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 3.6. Phân vùng phục vụ của các khu phân loại tập trung CTR tỉnh Bình Định - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Hình 3.6..

Phân vùng phục vụ của các khu phân loại tập trung CTR tỉnh Bình Định Xem tại trang 58 của tài liệu.
Hình 3.7. Sơ đồ phương án thu gom, vận chuyển CTR tại các khu công nghiệp/ CCN - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Hình 3.7..

Sơ đồ phương án thu gom, vận chuyển CTR tại các khu công nghiệp/ CCN Xem tại trang 60 của tài liệu.
Bảng 3.7. Các loại trang thiết bị thu gom, vận chuyển Đặc điểm chất thải rắn Trang thiết bị - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Bảng 3.7..

Các loại trang thiết bị thu gom, vận chuyển Đặc điểm chất thải rắn Trang thiết bị Xem tại trang 61 của tài liệu.
Hình 3.8. Quy hoạch hệ thống thu gom, vận chuyển CTR công nghiệp tỉnh Bình Định - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Hình 3.8..

Quy hoạch hệ thống thu gom, vận chuyển CTR công nghiệp tỉnh Bình Định Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 3.8. Quy hoạch mạng lưới các khu xử lý CTR sinh hoạt và công nghiệp đến 2020 T - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Bảng 3.8..

Quy hoạch mạng lưới các khu xử lý CTR sinh hoạt và công nghiệp đến 2020 T Xem tại trang 70 của tài liệu.
Bảng 3. 9. Tổng hợp quy mô công suất các khu xử lý - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Bảng 3..

9. Tổng hợp quy mô công suất các khu xử lý Xem tại trang 72 của tài liệu.
Bảng 3. 11. Mức độ tác động đến môi trường của các pháp xử lý chất thải rắn - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Bảng 3..

11. Mức độ tác động đến môi trường của các pháp xử lý chất thải rắn Xem tại trang 74 của tài liệu.
3 Nước rỉ rác - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

3.

Nước rỉ rác Xem tại trang 78 của tài liệu.
-Xây dựng mô hình tổ chức quản lý CTR với nhiều  thành  phần  kinh  tế  tham  gia - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

y.

dựng mô hình tổ chức quản lý CTR với nhiều thành phần kinh tế tham gia Xem tại trang 79 của tài liệu.
Tổng nhu cầu vốn đầu tư là: 2.442,47 tỷ đồng (chi tiết tại bảng 9) Trong đó: - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

ng.

nhu cầu vốn đầu tư là: 2.442,47 tỷ đồng (chi tiết tại bảng 9) Trong đó: Xem tại trang 81 của tài liệu.
Bảng 3. 14. Khái toán kinh phí đầu tư triển khai quy hoạch tổng thể quản lý CTR vùng tỉnh Bình Định - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Bảng 3..

14. Khái toán kinh phí đầu tư triển khai quy hoạch tổng thể quản lý CTR vùng tỉnh Bình Định Xem tại trang 82 của tài liệu.
Bảng 3. 15. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư thực hiện Quy hoạch tổng thể CTR tỉnh Bình Định đến năm 2020 Nguồn vốnMục tiêu sử dụng - Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

Bảng 3..

15. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư thực hiện Quy hoạch tổng thể CTR tỉnh Bình Định đến năm 2020 Nguồn vốnMục tiêu sử dụng Xem tại trang 84 của tài liệu.