0

Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm

41 4,414 39

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 13:11

Lớp 3 Ngày soan: / / 2010 Ngày dạy ./ ./ 201 Môn: Âm nhạc Tiết 1 Học hát bài : Quốc ca Việt Nam. I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng lời 1 của bài Quốc ca. - HS hiểu Quốc ca là bài hát Nghi lễ của nhà nước.Quốc ca được hát hoặc cử nhạc khi chào cờ. - Giáo dục HS có ý thức nghiêm trang khi dự lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam. ** Bồi dưỡng học sinh niềm tự hào dân tộc, từ đó gắng học hành để sau này góp công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo lời Bác Hồ dạy. II. CHUẨN BỊ: - Hát đúng,chuẩn bài hát. - Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1. Khởi động: - GV cho lớp hát vui 1 bài. 2. KTBC: 3. Bài mới : a/ Giới thiệu: Học hát bài “Quốc ca Việt Nam” chủ đề là: ca ngợi Tổ Quốc Việt Nam anh hùng. b/ Các hoạt động: Thời lượng HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC - Hoạt động 1: Học lời 1 bài “Quốc ca” GV giới thiệu bài hát “Quốc ca” và hát mẫu cho HS nghe. - Mục tiêu: HS hát đúng giai điệu, cao độ, trường độ. - Cách tiến hành: - GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu. - GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS thực hiện. - GV kiểm tra. - GV cho lớp ghép cả bài vài lần. - GV kiểm tra. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - Tổ - nhân thực hiện. - Tổ - nhân thực hiện 4. Phần củng cố: - GV cho cả lớp hát lại bài “Quốc ca” với tư thế nghiêm trang. - GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS. ** Bồi dưỡng học sinh niềm tự hào dân tộc, từ đó gắng học hành để sau này góp công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo lời Bác Hồ dạy. Trang 1 Lớp 3 IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Ôn bài vừa học và xem trước bài mới. *Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soan: ./ ./ 2010 Ngày dạy ./ ./ 201 Môn: Âm nhạc Tiết 2 Học hát bài : Quốc ca Việt Nam. I. Mục tiêu: - HS hát đúng lời 2 của bài Quốc ca. ** Giáo dục HS có ý thức nghiêm trang khi dự lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam. Chủ đề về ca ngợi Tổ Quốc Việt Nam anh hùng. II. CHUẨN BỊ: - Hát đúng,chuẩn bài hát. - Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1. Khởi động: - GV cho lớp hát vui 1 bài. 2. KTBC: 3. Bài mới : a/ Giới thiệu: Học hát bài “Quốc ca Việt Nam” b/ Các hoạt động: Thời lượng HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC - Hoạt động 1: Học lời 2 bài “Quốc ca” - Mục tiêu:HS hát đúng giai điệu, cao độ, trường độ. - Cách tiến hành: - GV bắt giọng cho lớp hát lại lời 1 bài “Quốc ca” - GV cho HS đọc lời 2 theo tiết tấu. - GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS thực hiện. - GV kiểm tra. - GV cho lớp ghép cả bài vài lần. - GV cho lóp hát cả 2 lời bài hát. - GV kiểm tra. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - Tổ - nhân thực hiện. - Lớp thực hiện. - Tổ-cá nhân thực hiện 4. Phần củng cố: Trang 2 Lớp 3 - GV cho cả lớp hát lại bài “Quốc ca” với tư thế nghiêm trang. - GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS. ** Giáo dục HS có ý thức nghiêm trang khi dự lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam. Chủ đề về ca ngợi Tổ Quốc Việt Nam anh hùng. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Ôn bài vừa học và xem trước bài mới. *Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soan: / / 2010 Ngày dạy / / 201 Môn: Âm nhạc Tiết 3 Học hát bài : Bài ca đi học. I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng lời ca và giai điệu. - Giáo dục tình cảm gắn bó với mái trường, kính trọng thầy cô giáo và yêu quý bạn bè. II. CHUẨN BỊ: - Hát đúng,chuẩn bài hát. - Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1. Khởi động: - GV cho lớp hát vui 1 bài. 2. KTBC: 3. Bài mới : a/ Giới thiệu: Học hát bài “Bài ca đi học” b/ Các hoạt động: Thời lượng HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC - Hoạt động 1: Học lời 1bài hát “Bài ca đi học” - Mục tiêu:HS hát đúng giai điệu, cao độ, trường độ. - Cách tiến hành: - GV giới thiệu bài hát “Bài ca đi học” và hát mẫu cho HS nghe. - GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu. - GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS thực hiện. - GV kiểm tra. - GV cho lớp ghép cả bài vài lần. - GV kiểm tra. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - Tổ - nhân thực hiện. - Tổ - nhân thực hiện Trang 3 Lớp 3 - Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay - Mục tiêu: HS biết hát kết hợp vỗ tay. - Cách tiến hành: - GV hát và vỗ tay theo phách cho HS nghe. - GV hướng dẫn lớp thực hiện . - GV kiểm tra -GV nhận xét. - HS chú ý lắng nghe và thực hiện. - Tổ – nhân thực hiện. 4. Phần củng cố: - GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Bài ca đi học” kết hợp vỗ tay. - GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Ơn bài vừa học và xem trước bài mới. *Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soan: ./ ./ 2010 Ngày dạy ./ ./ 201 Mơn: Âm nhạc Tiết 4 Ơn hát bài : Bài ca đi học. I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng lời ca và giai điệu. - Tập biểu diễn bài hát. II. CHUẨN BỊ: - Hát đúng,chuẩn bài hát. - Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1. Khởi động: - GV cho lớp hát vui 1 bài. 2. KTBC: 3. Bài mới : a/ Giới thiệu: Ơn hát bài “Bài ca đi học” b/ Các hoạt động: Thời lượng HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC - Hoạt động 1: Ơn hát bài “Bài ca đi học” - Mục tiêu: HS hát thuộc, diễn cảm của bài hát. - Cách tiến hành: Trang 4 Lớp 3 - GV bắt giọng cho lớp hát lại lời 1bài “Bài ca đi học” - GV quan sát sửa sai - GV hướng dẫn HS hát lời 2. - GV kiểm tra. - GV cho lớp hát lại vài lần cho chuẩn. - GV cho ghép cả lời 1&2. - GV kiểm tra. - Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa. - Mục tiêu: HS biết múa phụ hoạ đơn giản. - Cách tiến hành: - GV hướng dẫn lớp thực hiện một số động tác phụ họa . - GV cho lớp thực hiện vài lần. - GV kiểm tra - GV nhận xét. - HS thực hiện. - Tổ - nhân thực hiện. - Tổ - nhân thực hiện - HS chú ý lắng nghe và thực hiện. - Tổ – nhân thực hiện 4. Phần củng cố: - GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Bài ca đi học” kết hợp vận động phụ họa. - GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Ơn bài vừa học và xem trước bài mới. *Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng. RÚT KINH NGHIỆM . . . Ngày soan: / / 2010 Ngày dạy /… / 201 Mơn: Âm nhạc Tiết 5 Học hát bài : Đếm sao. I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng lời ca và giai điệu. - HS nhận biết được tính chất nhịp nhàng của nhịp 3 4 qua bài hát. - Giáo dục HS tình cảm u thiên nhiên. II. CHUẨN BỊ: - Hát đúng,chuẩn bài hát. - Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1. Khởi động: - GV cho lớp hát vui 1 bài. Trang 5 Lớp 3 2. KTBC: 3. Bài mới : a/ Giới thiệu: Học hát bài “Đếm sao” b/ Các hoạt động: Thời lượng HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC - Hoạt động 1: Học bài hát “Đếm sao”. Mục tiêu:HS hát đúng giai điệu, cao độ, trường độ. - Cách tiến hành: - GV giới thiệu bài hát “Đếm sao” và hát mẫu cho HS nghe. - GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu. - GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS thực hiện. - GV kiểm tra. - GV cho lớp ghép cả bài vài lần. - GV kiểm tra. - Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa. - Mục tiêu: HS biết múa phụ hoạ cho bài hát bằng các động tác đơn giản. - Cách tiến hành: - GV hướng dẫn lớp thực hiện một số động tác phụ họa . - GV kiểm tra - GV nhận xét. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - Tổ - nhân thực hiện. - Tổ - nhân thực hiện - HS chú ý lắng nghe và thực hiện. - Tổ – nhân thực hiện. 4. Phần củng cố: - GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Đếm sao” kết hợp vận động phụ họa. - GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Ơn bài vừa học và xem trước bài mới. *Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soan: / / 2010 Ngày dạy /… / 201 Mơn: Âm nhạc Tiết 6 Trang 6 Lớp 3 Ơn hát bài : Đếm sao. I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng lời ca và giai điệu. - Tập biểu diễn bài hát. II. CHUẨN BỊ: - Hát đúng,chuẩn bài hát. - Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1. Khởi động: - GV cho lớp hát vui 1 bài. 2. KTBC: 3. Bài mới : a/ Giới thiệu: Ơn hát bài “Đếm sao” b/ Các hoạt động: Thời lượng HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC - Hoạt động 1: Ơn hát bài “Đếm sao” - Mục tiêu:HS hát đúng giai điệu, cao độ, trường độ. Thi đua biểu diễn - Cách tiến hành: -GV bắt giọng cho lớp hát lại bài “Đếm sao” - GV quan sát sửa sai - GV kiểm tra. - GV cho lớp hát lại vài lần cho chuẩn. - GV kiểm tra. - Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay. - Mục tiêu: HS biết hát kết hợp vỗ tay. - Cách tiến hành: - GV hát kết hợp vỗ tay theo nhịp cho HS nghe. - GV hướng dẫn lớp thực hiện vài lần. - GV kiểm tra - GV nhận xét. - Hoạt động 3: Hát kết hợp trò chơi. - Mục tiêu: HS dung các ngun âmhát thay lời ca của bài hát Đếm sao - Cách tiến hành: - GV cho lớp hát giai điệu của bài hát bằng các ngun âm: o, a, u,i. - GV cho lớp thực hiện vài lần. - GV nhận xét. - HS thực hiện. - Tổ - nhân thực hiện. - Tổ - nhân thực hiện - HS chú ý lắng nghe và thực hiện. - Tổ – nhân thực hiện. - HS chú ý lắng nghe và thực hiện. 4. Phần củng cố: Trang 7 Lớp 3 - GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Đếm sao” kết hợp vỗ tay. - GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Ôn bài vừa học và xem trước bài mới. *Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soan: / / 2010 Ngày dạy /… / 201 Môn: Âm nhạc Tiết 7 Học hát bài : Gà gáy. I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng lời ca và giai điệu. - HS biết bài “Gà gáy” là dân ca của đồng bào Cống ở tỉnh Lai Châu, vùng Tây Bắc nước ta. - Giáo dục lòng yêu quý đối với dân ca. II. CHUẨN BỊ: - Hát đúng,chuẩn bài hát. - Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1. Khởi động: - GV cho lớp hát vui 1 bài. 2. KTBC: 3. Bài mới : a/ Giới thiệu: Học hát bài “Gà gáy” b/ Các hoạt động: Thời lượng HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC - Hoạt động 1: Học bài hát “Gà gáy” - Mục tiêu:HS hát đúng giai điệu, cao độ, trường độ. - Cách tiến hành: - GV giới thiệu bài hát “Gà gáy” và hát mẫu cho HS nghe. - GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu. - GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS thực hiện. - GV kiểm tra. - GV cho lớp ghép cả bài vài lần. - GV kiểm tra. - Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay. HS lắng nghe. HS lắng nghe và thực hiện - HS thực hiện. - Tổ - nhân thực hiện. - Tổ - nhân thực hiện Trang 8 Lớp 3 - Mục tiêu: HS biết hát kết hợp vỗ tay. - Cách tiến hành: - GV hát và vỗ tay theo phách cho HS nghe. - GV hướng dẫn lớp thực hiện . - GV kiểm tra - GV nhận xét. - HS chú ý lắng nghe và thực hiện. - Tổ – nhân thực hiện. 4. Phần củng cố: - GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Gà gáy” kết hợp vỗ tay. - GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Ơn bài vừa học và xem trước bài mới. *Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soan: / / 2010 Ngày dạy /… / 201 Mơn: Âm nhạc Tiết 8 Ơn hát bài : Gà gáy. I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng lời ca và giai điệu. - Tập biểu diễn bài hát. II. CHUẨN BỊ: - Hát đúng,chuẩn bài hát. - Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1. Khởi động: - GV cho lớp hát vui 1 bài. 2. KTBC: 3. Bài mới : a/ Giới thiệu: Ơn hát bài “Gà gáy” b/ Các hoạt động: Thời lượng HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC - Hoạt động 1: Ơn bài hát “Gà gáy” - Mục tiêu:HS hát đúng giai điệu, cao độ, trường độ. - Cách tiến hành: - GV bắt giọng cho lớp hát lại bài “Gà gáy” kết hợp vỗ tay. - HS thực hiện. Trang 9 Lớp 3 - GV quan sát sửa sai - GV kiểm tra. - GV cho lớp hát lại vài lần cho chuẩn. - GV kiểm tra. - Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa. - Mục tiêu: HS biết múa phụ hoạ cho bài hát bằng các động tác đơn giản. - Cách tiến hành: - GV hướng dẫn lớp thực hiện một số động tác phụ họa . - GV cho lớp thực hiện vài lần. - GV kiểm tra - GV nhận xét. - Tổ - nhân thực hiện. - Tổ - nhân thực hiện - HS chú ý lắng nghe và thực hiện. - Tổ – nhân thực hiện. 4. Phần củng cố: - GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Gà gáy” kết hợp vận động phụ họa. - GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Ơn bài vừa học và xem trước bài mới. *Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soan: / / 2010 Ngày dạy /… / 201 Mơn: Âm nhạc Tiết 9 Ơn tập 3bài hát : Bài ca đi học, Đếm sao,Gà gáy. I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng , thuộc lời ca và giai điệu 3 bài hát. - Tập biểu diễn các bài hát. Gõ đệm theo phách, nhịp. II. CHUẨN BỊ: - Hát đúng,chuẩn bài hát. - Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1. Khởi động: - GV cho lớp hát vui 1 bài. 2. KTBC: 3. Bài mới : Trang 10 [...]... trước lớp bài “Ngày mùa vui” kết hợp vận động phụ họa - GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS IV HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Ơn bài vừa học và xem trước bài mới *Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng RÚT KINH NGHIỆM Ngày soan: / / 2010 Ngày dạy /… / 20 Mơn: Âm nhạc Trang 19 Lớp 3 Tiết 16 Kể chuyện âm nhạc : Heo với Âm nhạc Giới thiệu tên nốt nhạc. .. I.MỤC TIÊU: - Qua truyện kể các em biết âm nhạc còn có tác động tới lồi vật - Biết tên gọi các nốt nhạc và tìm vị trí các nốt nhạc qua trò chơi II CHUẨN BỊ: - Đọc kĩ câu chuyện - Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1 Khởi động: - GV cho lớp hát vui 1 bài 2 KTBC: 3 Bài mới : a/ Giới thiệu: + Kể chuyện âm nhạc “Cá Heo với âm nhạc +Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi b/ Các hoạt động:... /… / 201 Mơn: Âm nhạc Tiết 19 Trang 22 Lớp 3 Học hát bài : Em u trường em I MỤC TIÊU: - HS biết bài hát “Em u trường em” do nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác Nhạc sĩ Hoàng Vân là mợt trong những nhạc sĩ nởi tiếng của nước ta - Hát đúng giai điệu, thể hiện đúng các tiếng có lún 2 âm hoặc 3 âm ** Giáo dục HS u mến trường lớp, thầy cơ giáo và bạn bè, xưng đáng là cháu ngoan... vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Gà gáy” kết hợp vận động phụ họa - GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS IV HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Ơn bài vừa học và xem trước bài mới *Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng RÚT KINH NGHIỆM Trang 11 Lớp 3 Ngày soan: / / 2010 Ngày dạy /… / 201 Mơn: Âm nhạc Tiết 10 Học hát bài : Lớp chúng ta đồn kết I MỤC... Tổ – nhân thực hiện Trang 12 Lớp 3 4 Phần củng cố: - GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài Lớp chúng ta đồn kết” kết hợp vỗ tay - GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS ** Giáo dục tinh thần đồn kết, thương u giúp đỡ bạn bè, cùng tiến bộ theo năm điều Bác Hồ dạy IV HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Ơn bài vừa học và xem trước bài mới *Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng RÚT... DẠY *Nội dung1: Kể chuyện âm nhạc - Hoạt động: Kể chuyện âm nhạc - Mục tiêu: - Cách tiến hành: - GV đọc cho HS nghe chuyện “Cá Heo với âm nhạc - GV đọc lại cho HS nghe những đoạn ngắn và đặt câu hỏi để HS trả lời theo nội dung được nghe - GV nhận xét và đưa ra kết luận nội dung câu chuyện *Nội dung 2 : Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi - Hoạt động : Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi - Mục tiêu:... thiệu một số nhạc cụ dân tộc Nghe nhạc I MỤC TIÊU: - HS hát đúng lời ca và giai điệu.Tập biểu diễn bài hát - Biết tên gọi và hình dáng một số nhạc cụ dân tộc II CHUẨN BỊ: - Hát đúng,chuẩn bài hát - Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1 Khởi động: - GV cho lớp hát vui 1 bài 2 KTBC: 3 Bài mới : a/ Giới thiệu: + Ơn hát bài “Ngày mùa vui” +Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc +Nghe nhạc b/ Các... nhân thực hiện Trang 23 Lớp 3 - GV nhận xét 4 Phần củng cố: - GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Em u trường em” kết hợp vỗ tay - GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS ** Giáo dục HS u mến trường lớp, thầy cơ giáo và bạn bè, xưng đáng là cháu ngoan Bác Hồ IV HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Ơn bài vừa học và xem trước bài mới * Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng... bài hát , nhạc cụ: đàn organ, thanh phách - HS: Nhạc cụ gõ, SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1.Khởi động: - GV cho lớp hát vui 1 bài 2 Kiểm tra bài cũ: - Gv hỏi lại bài tiết trước- HS trả lời - Cho lớp hát lại bài - nhân lên hát biểu diễn lại 3 Bài mới: a/ Giới thiệu:-GV giới thiệu nội dung bài: +Ơn hát bài “Tiếng hát bạn bè mình” +Tập kẻ khng nhạc và viết khóa son Trang 34 Lớp 3 b/ Các... trên khng -Tập viết nớt trên khng II CHUẨN BỊ: - vở ghi nhạc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1.Khởi động: - GV cho lớp hát vui 1 bài 2 Kiểm tra bài cũ: - Gv hỏi lại bài tiết trước- HS trả lời - Cho lớp hát lại bài - nhân lên hát biểu diễn lại 3 Bài mới: a/ Giới thiệu: giới thiệu bài học: viết các nốt nhạc lên khng b/ Các hoạt động: Trang 35 Lớp 3 Thời lượng Hoạt động dạy -Hoạt động 1: Tập ghi nhớ . Mơn: Âm nhạc Trang 19 Lớp 3 Tiết 16 Kể chuyện âm nhạc : Cá Heo với Âm nhạc Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi I.MỤC TIÊU: - Qua truyện kể các em biết âm. Khởi động: - GV cho lớp hát vui 1 bài. 2. KTBC: 3. Bài mới : a/ Giới thiệu: + Kể chuyện âm nhạc “Cá Heo với âm nhạc +Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm, Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm,

Hình ảnh liên quan

- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng. - Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm

ng.

cụ: đàn, que chỉ bảng Xem tại trang 20 của tài liệu.
- Mục tiêu:HS biết một số hình nốt nhạc cơ bản( đen, trắng, đơn, kép ). - Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm

c.

tiêu:HS biết một số hình nốt nhạc cơ bản( đen, trắng, đơn, kép ) Xem tại trang 29 của tài liệu.
Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng. - Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm

ng.

cụ: đàn, que chỉ bảng Xem tại trang 36 của tài liệu.
Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng, bảng phụ có khuơng nhạc - Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm

ng.

cụ: đàn, que chỉ bảng, bảng phụ có khuơng nhạc Xem tại trang 39 của tài liệu.
Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng, … - Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm

ng.

cụ: đàn, que chỉ bảng, … Xem tại trang 40 của tài liệu.