0

Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

31 14 0
  • Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:29

Tìm thêm các ứng dụng của quá trình tổng hợp và phân giải các chất nhờ VSV trong thực tiễn sản xuất... Lên men Lactic Lên men rượu[r] (1)Bài giảng Bài 23: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT (2)Phân biệt trình tổng hợp phân giải chất vi sinh vật. Độc lập đọc SGK trang 92+93 phần I, II thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập sau: Các chất hữu Quá trình tổng hợp Quá trình phân giải Protein Polisacarit Lipit (3)Các chất hữu Quá trình tổng hợp Quá trình phân giải Protein Polisacarit Lipit Axit Nucleic Amilaza aa chuỗi Polipeptit Protein Protein aa NL Glixerol + axit béo Lipit Polisacarit Glucozơ Xenlulozơ Chất mùn Xenlulaza Proteaza VSV (4)Sự khác biệt bản trình tổng hợp phân giải Vi (5)1 Quá trình tổng hợp: 2 Quá trình phân giải: (6)I Q trình tổng hợp Chất chuyển hóa sơ cấp (axit amin, Axit Nucleic,…) Chất chuyển hóa thứ cấp (Axit Xitric, Axit axetic,…) II Q trình phân giải Phân giải ngồi (VSV tiết Enzim ngoại bào phân giải chất môi trường) Phân giải (hô hấp hay lên men) - Tốc độ chuyển hóa vật chất lượng nhanh (7)Vì chuyển hóa vật chất lượng tế bào diễn với tốc độ nhanh? (8)II Ứng dụng trình tổng hợp phân giải: 1 Ứng dụng trình tổng hợp: (9)Vi khuẩn lam hình xoắn (10)- Sản xuất thức ăn chăn nuôi nhờ nấm men + 500kg nấm men  50 Prôtêin/ngày Nấm men Sacaromyces (11)(12)Trong làm tương làm nước mắm, người ta có sử dụng cùng loại vi sinh vật không? Đạm nước mắm từ đâu ra? 2.Ứng dụng trình phân giải: (13)(14)- Quá trình lên men Lactic: + Glucozơ Axit LacticVi khuẩn Lactic đồng hình + Glucozơ Vi khuẩn Lactic dị hình Axit Lactic + CO2 + Etanol + Axit Axetic (15)- Lên men Etylic (lên men rượu): (16)+ Làm giấm: Oxi hóa rượu nhờ Vi khuẩn sinh Axit Axetic Rượu Etylic + O2 VK Axetic Axit Axetic + H2O + Năng lượng (Acetobacter) Vi Khuẩn Acetobacter (17)+ Sản xuất Axit Xitric Oxi hóa đường Glucozơ Nấm cúc: Glucozơ Axit Piruvic Axetyl CoA Oxaloaxetic Axit Xitric (18)+ Sản xuất mì (bột ngọt) Oxi hóa Glucozơ vi khuẩn Corynebacterium: Trung hòa NaOH Mì chính (Lọc, sấy khơ) Vi Khuẩn Corynebacterium Glucozơ Axit Piruvic CT Crep Xetoglutarat Axit Glutamic (19)? Bình đựng nước thịt bình đựng nước đường để lâu ngày, mở nắp có mùi giống khơng? Vì sao? - Bình nước đường: có vị chua VSV thiếu N, thừa C  lên men tạo Axit. - Bình nước thịt: có mùi thối, khai thừa N, thiếu C  khử amin tạo NH3 (20)(21)(22)(23)(24)- Là trình ngược chiều nhau, thống nhất hoạt động sống tế bào. + Đồng hóa: tổng hợp chất cung cấp nguyên liệu cho dị hóa. + Dị hóa: phân giải chất cung cấp lượng nguyên liệu cho đồng hóa. Chất phức tạp (Protein, Gluxit,…) Chất đơn giản (aa, glucozơ,…) (1) (2) (1) (2) (25)Củng cố * Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Ta làm sữa chua, dưa chua từ A vi khuẩn lam. B vi khuẩn Lactic. C nấm men. D nấm mốc. Câu 2: Việc làm tương, nước chấm lợi dụng trình: A lên men rượu. B lên men lactic. C phân giải polisacarit. (26)Câu 3: Để phân giải tinh bột, VSV cần tiết loại enzim gì? A Amilaza B Proteaza (27)Câu 4: Trong sơ đồ tổng hợp Glyxerol + X  Lipit X là A axit amin. B axit béo. C nucleotit. D glucozơ. Câu 5: Trong sơ đồ chuyển hoá Etylic + O2  Y + H2O + Năng lượng Y là A axit lactic. B rượu etanol. C axit axetic. (28)Câu Tại để vải chín 3-4 ngày thường có mùi chua? Câu Vì khu rừng có nhiều VSV đất phát triển thì đất lại giàu mùn? Bài tập: Câu Ở khu cơng nghiệp người ta dùng biện pháp gì để xử lí rác thải mà khơng tốn kém? (29)Lên men Lactic Lên men rượu Đồng hình Dị hình Loại vi sinh vật Sản phẩm Nhận biết Số ATP thu được từ mol glucozơ (30)Lên men Lactic Lên men rượu Đồng hình Dị hình Loại vi sinh vật Vi khuẩn Lactic đồng hình Vi khuẩn Lactic dị hình - Nấm men rượu - Nấm mốc, vi khuẩn Sản phẩm Chỉ có Axit Lactic - Axit Lactic - CO2 - Etylic - Các axit hữu khác - Rượu Etylic, CO2 - Nếu VK, nấm mốc: Etylic, CO2, chất hữu khác Nhận biết Có mùi chua Có mùi rượu Số ATP thu từ mol glucozơ (31)
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện, Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Vi khuẩn lam hình xoắn - Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

i.

khuẩn lam hình xoắn Xem tại trang 9 của tài liệu.
+ Glucozơ Vi khuẩn Lactic dị hình Axit Lactic + CO 2+ Etanol + Axit Axetic - Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

lucoz.

ơ Vi khuẩn Lactic dị hình Axit Lactic + CO 2+ Etanol + Axit Axetic Xem tại trang 14 của tài liệu.
+ Glucozơ Axit Lactic Vi khuẩn Lactic đồng hình - Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

lucoz.

ơ Axit Lactic Vi khuẩn Lactic đồng hình Xem tại trang 14 của tài liệu.
hình - Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

h.

ình Xem tại trang 30 của tài liệu.

Từ khóa liên quan