0

Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

20 6 0
  • Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:32

[r] (1)BÀI GI NG SINH H C 10Ả BÀI 12 TH C HÀNH THÍ NGHI M CO VÀ (2)Ki m tra cũ + u trƯ ương + Đ ng trẳ ương + Nhược trương - Hi n tệ ượng x y raả khi th t bào th c v t vào c c đ ng ả ế dung d ch u trị ư ương, đ ng trẳ ương nhược trương? Gi i ả thích? Nước t TB => TB m t nừ ấ ước Nước vào TB => TB trương nước Nước không th m vào không kh i TBấ : Cn > Ct : Cn = Ct : Cn < Ct :TBC co l iạ : TB gi nguyên kích thữ ước. :TB trương nước (3)THÍ NGHI M CO VÀ PH N CO NGUYÊN SINH THÍ NGHI M CO VÀ PH N CO NGUYÊN SINH I M c tiêu h c - Rèn luy n kĩ s d ng kính hi n vi làm tiêu b n hi n ệ ử ụ vi. - Bi t cách u n s đóng m c a t bào khí kh ng thông ế ở ủ ế qua u n m c đ th m th u vào t bào.ề ộ ẩ ế - Quan sát v đẽ ượ ếc t bào giai đo n co nguyên ở sinh khác nhau. (4)II Chu n b 1 M u v t:ẫ Lá l b n, thài thài tía, c hành tía ẻ ạ + Đ m b o yêu c u: kích thả ướ ếc t bào tương đ i l nố ớ d tách l p bi u bì kh i láễ 2 D ng c hố ch t:ụ - Kính hi n vi quang h c, Lam kính, lamen (lá kính).ể - Dao lam, kim lưỡi mác, ng nh gi t, gi y th m.ố ỏ ọ (5)(6)H1: L khí đóng.ỗ H2: L khí m ỗ ở (7)III N i dung cách ti n hành ế 1 Quan sát T bào ban đ u ế 1 TN co nguyên sinh 2.TN ph n co nguyên sinh ả Bước 1: - Dùng dao lam tách l p ớ bi u bì cho lên phi n ể ế kính nh s n 1gi t ỏ ẵ nướ ấc c t - Đ t kính lên m uặ - Hút nước xung quanh b ng gi y th m.ằ Bước 2: - L y tiêu b n kh i ấ kính Nh dung d ch mu i ỏ vào m u, dùng gi y th m ẫ phía đ i di n.ố Bước 1: Bước 2: - Quan sát kính hi n ể vi (quan sát x10 sau ở x40). Bước 1: - Quan sát kính hi n vi.ể - L y tiêu b n kh i ấ kính Nh m t gi t ỏ ộ nướ ấc c t vào rìa c a ủ kính , dùng gi y th m ấ phía đ i di n.ố Bước 2: Quan sát v hình ẽ vào vở Quan sát v hình ẽ vào vở Quan sát v hình ẽ vào vở - Quan sát kính hi n ể vi (quan sát x10 sau ở x40). (8)1 Quan sát t bào ban đ u ế - TB được ngâm nướ ấc c t => nước th m th u (9)III N i dung cách ti n hành ế 1 Quan sát T bào ban đ u ế 2 TN co nguyên sinh 2.TN ph n co nguyên sinh ả Bước 1: - Dùng dao lam tách l p ớ bi u bì cho lên phi n ể ế kính nh s n 1gi t ỏ ẵ nướ ấc c t - Đ t kính lên m uặ - Hút nước xung quanh b ng gi y th m.ằ Bước 2: - L y tiêu b n kh i ấ kính Nh dung d ch mu i ỏ vào m u, dùng gi y th m ẫ phía đ i di n.ố Bước 1: Bước 2: - Quan sát kính hi n ể vi (quan sát x10 sau ở x40). Bước 1: - Quan sát kính hi n vi.ể - L y tiêu b n kh i ấ kính Nh m t gi t ỏ ộ nướ ấc c t vào rìa c a ủ kính , dùng gi y th m ấ phía đ i di n.ố Bước 2: Quan sát v hình ẽ vào vở Quan sát v hình ẽ vào vở Quan sát v hình ẽ vào vở - Quan sát kính hi n ể vi (quan sát x10 sau ở x40). (10)2 TN co nguyên sinh - Khi cho dung d ch mu i vào tiêu b n, mơi trị ường bên ngồi tr ở lên u trư ương => nước th m t TB => TB m t nấ ấ ước => TBC co l iạ , lúc màng sinh ch t tách kh i thành t bào => ấ ế (11)H1: T bào bình ường H2: Co ngun sinh góc H3: Co nguyên sinh lõm H4: Co nguyên sinh l i.ồ (12)III N i dung cách ti n hành ế 1 Quan sát T bào ban đ u ế 2 TN co nguyên sinh 3.TN ph n co nguyên sinh ả Bước 1: - Dùng dao lam tách l p ớ bi u bì cho lên phi n ể ế kính nh s n 1gi t ỏ ẵ nướ ấc c t - Đ t kính lên m uặ - Hút nước xung quanh b ng gi y th m.ằ Bước 2: - L y tiêu b n kh i ấ kính Nh dung d ch mu i ỏ vào m u, dùng gi y th m ẫ phía đ i di n.ố Bước 1: Bước 2: - Quan sát kính hi n ể vi (quan sát x10 sau ở x40). Bước 1: - Quan sát kính hi n vi.ể - L y tiêu b n kh i ấ kính Nh m t gi t ỏ ộ nướ ấc c t vào rìa c a ủ kính , dùng gi y th m ấ phía đ i di n.ố Bước 2: Quan sát v hình ẽ vào vở Quan sát v hình ẽ vào vở Quan sát v hình ẽ vào vở - Quan sát kính hi n ể vi (13)- Khi cho nước c t vào tiêu b n =>ấ mt nhược trương => nướ ạc l i th m vào TB => TB t tr ng thái co nguyên sinh ấ ừ ạ tr l i tr ng thái bình thở ạ ường (ph n co nguyên sinh) => Khí ả kh ng m ổ 3 TN ph n co nguyên sinh (14)* Đi u n s đóng m c a khí kh ng ở ủ Khí kh ng đóng hay m ph thu c vào y u t nào?ổ ế ố -Khí kh ng đóng hay m ph thu c vào lổ ượng nước TB + TB no nước (trương nước) => l khí m ỗ + TB m t nấ ước => l khí đóng.ỗ Đi u n s đóng m c a khí kh ng thơng qua u ề ở ủ (15)H1: T bào co nguyên sinh l iế H4: T bào bình ường H2: T bào co nguyên sinh lõmế H3: T bào co nguyên sinh gócế (16)III N i dung cách ti n hành ế 1 Quan sát T bào ban đ u ế 2 TN co nguyên sinh 3.TN ph n co nguyên sinh ả Bước 1: - Dùng dao lam tách l p ớ bi u bì cho lên phi n ể ế kính nh s n 1gi t ỏ ẵ nướ ấc c t - Đ t kính lên m uặ - Hút nước xung quanh b ng gi y th m.ằ Bước 2: - L y tiêu b n kh i ấ kính Nh dung d ch mu i ỏ vào m u, dùng gi y th m ẫ phía đ i di n.ố Bước 1: Bước 2: - Quan sát kính hi n ể vi (quan sát x10 sau ở x40). Bước 1: - Quan sát kính hi n vi.ể - L y tiêu b n kh i ấ kính Nh m t gi t ỏ ộ nướ ấc c t vào rìa c a ủ kính , dùng gi y th m ấ phía đ i di n.ố Bước 2: Quan sát v hình ẽ vào vở Quan sát v hình ẽ vào vở Quan sát v hình ẽ vào vở - Quan sát kính hi n ể vi (17)ND TN M u v t, ẫ ậ hoá ch tấ Cách ti n hànhế K t quế ả Gi i thích k t qu vảả à v ẽế hình TN co nguyên sinh TN ph n co ả nguyên sinh B N THU HO CH (18) Nêu vài hi n tệ ng ợ khu ch tán ế trong th c ự t ?ế T i mu n gi rau ạ ố ữ tươi, ta ph i thả ư ng ờ xuyên v y nả ư c vào ớ rau? (19)Hướng dân vê nhã ̀ ̀  1 Hồn thành báo cáo thí nghi m (bu i sau ệ ổ n p).ộ (20)CHÚC CÁC EM H C T T
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện, Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Quan sát v hình ẽ vào vở - Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

uan.

sát v hình ẽ vào vở Xem tại trang 7 của tài liệu.
Quan sát v hình ẽ vào vở - Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

uan.

sát v hình ẽ vào vở Xem tại trang 9 của tài liệu.
Quan sát v hình ẽ vào vở - Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

uan.

sát v hình ẽ vào vở Xem tại trang 9 của tài liệu.
Quan sát v hình ẽ vào vở - Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

uan.

sát v hình ẽ vào vở Xem tại trang 12 của tài liệu.
Quan sát v hình ẽ vào vở - Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

uan.

sát v hình ẽ vào vở Xem tại trang 16 của tài liệu.
hình TN co  - Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

h.

ình TN co Xem tại trang 17 của tài liệu.