0

Chủ đề: Phân tích đa thức thành nhân tử

18 16 2
  • Chủ đề: Phân tích đa thức thành nhân tử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:29

- Nhóm các hạng tử ( mỗi nhóm có nhân tử chung hoặc hằng đẳng thức) nếu cần thiết phải đặt dấu “-” trước ngoặc và đổi dấu các hạng tử ... - Ôn lại các phương pháp phân tích đa thức t[r] (1)NHiƯt liƯt chµo mõng GV : PHẠM NGỌC DƯƠNG Tr êng THCS THƯỢNG HI NỀ dạy học theo chủ đề (2) Hãy nêu phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử học? a/ x2 – xy – 5x + 5y = (x2 – xy) – (5x – 5y) = x (x – y) – (x – y) = (x – y) (x – 5) Áp dụng phân tích đa thức sau thành nhân tử: b/ 2x2 – 4xy + 2y2 lớp làm bảng tay = 2( x2 – 2xy + y2 ) (3)ch Ủ ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC (4)CHỦ ĐỀ (G m tiÕt) TIẾT 1: Phân tích đa thức thành nhân tử pp đặt nhân tử chung TIẾT 2: Phân tích đa thức thành nhân tử pp dùng đẳng thức TIẾT 3: Phân tích đa thức thành nhân tử pp nhóm hạng tử Tiết 4: Luyện tập Tiết 5: Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương pháp (5)BÀI 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI (6)a,Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x3 + 10x2y + 5xy2 Giải: 5x3 + 10x2y + 5xy2 = 5x (x2 + 2xy + y2) = 5x (x + y)2 Dùng đẳng thức Đặt nhân tử chung Để phân tích đa thức thành nhân tử ta sử dụng phương pháp nào? 1/ Ví Dụ (7)b,Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – 2xy + y2 - 9 x2 – 2xy + y2 – 9 Giải: = (x2 – 2xy + y2) – 9 = (x – y)2 – 32 = (x – y – 3) (x – y + 3) Dùng hằng đẳng thức Dùng hẳng thức Nhóm hạng tử Để phân tích đa thức thành nhân tử ta sử dụng phương pháp nào? (8)5x3 + 10x2y + 5xy2 = 5x (x2 + 2xy + y2) = 5x (x + y)2 Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương pháp a,Ví dụ 1: b,Ví dụ 2: x2 – 2xy + y2 – 9 = (x2 – 2xy + y2) – 9 = (x – y)2 – 32 = (x – y – 3) (x – y + 3) (9)Khi phân tích đa thức thành nhân tử nên thực theo bước sau : - Đặt nhân tử chung (nếu tất hạng tử có nhân tử chung). - Dùng đẳng thức (nếu có). (10) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 2x3y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy Giải: 2x3y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy = 2xy (x2 – y2 – 2y -1) = 2xy [x2 – (y2 + 2y +1)] = 2xy [x2 – (y + 1)2] ?1 Đặt nhân tử chung Nhóm hạng tử Hằng đẳng thức (11) a) Tính nhanh giá trị biểu thức: x2 + 2x + – y2 x = 94,5 y = 4,5. x2 + 2x + – y2 = (x2 + 2x + 1) – y2 = (x + 1)2 – y2 = (x + - y) (x + + y) Thay x = 94,5 y = 4,5 vào biểu thức ta có: (94,5 + – 4,5) (94,5 + + 4,5) = 91 100 = 9100 Giải: ?2 2 Áp dụng (12)b) Khi phân tích đa thức x2 + 4x – 2xy – 4y + y2 thành nhân tử, bạn Việt làm sau: x2 + 4x – 2xy – 4y + y2 = (x2 – 2xy + y2) + (4x – 4y) = (x – y)2 + 4(x – y) = (x – y) (x – y + 4) Em rõ, bạn Việt sử dụng phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử ? Nhóm hạng tử Dùng hằng đẳng thức Đặt nhân tử chung Đặt nhân (13)1/Phân tích đa thức thành nhân tử: 2 3 2 xx  2 2 2 x x x      1 2 1 x x x      x 1  x 2    2 3 2 xx   x 2  x 2 3 x 2       x 2  x 3      x 2  x 1    Cách Cách 2 3 2 xx  Gợi ý: Ta tách hạng tử thành hạng tử 2 3 6 4 x x      x2 4 (3x 6)     2 (x x) (2x 2) (14)2/Phân tích đa thức thành nhân tử: x 4 4 Gợi ý: Thêm bớt 4x2 vào đa thức cho x4 + = x4 + 4x2 + – 4x2 = ( x4 + 4x2 + 4) – 4x2 = (x2 + 2)2 - (2x)2 (15) x4 + = x4 + 4x2 + – 4x2 = ( x4 + 4x2 + 4) – 4x2 = (x2 + 2)2 - (2x)2 = (x2 +2 +2x) ( x2 +2 – 2x) a/ b/ Qua BT để phân tích đa thức thành nhân tử ta áp dụng các phương pháp nào? Qua BT ta biết thêm cách phân tích đa thức thành nhân tử: Tách hạng tử thành nhiều hạng tử Thêm bớt hạng tử vào đa thức cho (16) PP Tách ; (17) - Ôn lại phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Làm tập 51;52; 53; 54 (SGK/24-25) Bài 34,35,36 SBT HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (18)Xin trân trọng cảm ơn chúc c¸c em
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề: Phân tích đa thức thành nhân tử, Chủ đề: Phân tích đa thức thành nhân tử

Hình ảnh liên quan

cả lớp làm bảng tay - Chủ đề: Phân tích đa thức thành nhân tử

c.

ả lớp làm bảng tay Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan