0

10 điểm cần lưu ý về đề THI THPT QG 2018 môn SINH học

5 18 0
  • 10 điểm cần lưu ý về đề THI THPT QG 2018   môn SINH học

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:27

21h00: LIVESTREAM => 10 ĐIỂM MỚI BẠN CẦN BIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 – MÔN SINH HỌC => Share tƣờng Sau buổi livestream thầy ẩn video ĐỀ THI CÓ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HÀNH (Có 20 câu hỏi liên quan đến thực hành: Thầy chia sẻ qua buổi livestream 20 câu hỏi có học khóa Super-3: Tổng ôn cấp tốc 2018, Hoc24h.vn) CÁC CÂU HỎI ĐẾM MỆNH ĐỀ ĐỀU CÓ MỆNH ĐỀ Ví dụ câu 103 – Đề đặc biệt số 5, khóa luyện đề đặc biệt Câu 103: Xét mối quan hệ sinh thái loài sau đây: I Một số loài tảo nước nở hoa sống mơi trường với lồi cá tơm II Cây tầm gửi sống thân gỗ lớn rừng III Loài cá ép sống bám loài cá lớn IV Dây tơ hồng sống tán rừng Có mối quan hệ mà có lồi có lợi? A B C D CÓ TỚI 99,99% KHẢ NĂNG RA VÀO DẠNG BÀI TỶ LỆ GIAO TỬ Ví dụ câu 3, đề 9: luyện tập vận dụng cao phần hốn vị gen; Khóa Super-3: Tổng ơng cấp tốc Câu 3: Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AB DdEe giảm phân hình thành giao tử, ab không xảy đột biến khơng có trao đổi chéo Theo lí thuyết, tỷ lệ loại giao tử tạo I 1:1 II 3:3:1:1 III 1:1:1:1 IV 1:1:1:1:1:1:1:1 Số phương án A B C D CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO ĐẾM MỆNH ĐỀ ĐA SỐ LÀ BÀI TẬP Ví dụ câu 16, đề 8: luyện tập cơng thức tính nhanh hốn vị gen; Khóa Super-3: Tổng ơng cấp tốc Câu 16 ( ID:94342 ): Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F gồm loại kiểu hình, số thân thấp, chua chiếm 16% Biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Khoảng cách gen A gen B 20 cM II Ở F1, kiểu hình thấp, có kiểu gen quy định III Lấy ngẫu nhiên thân cao, chua F1, xác suất thu chủng 1/9 IV Lấy ngẫu nhiên thân cao, F1, xác suất thu chủng 8/33 A B C D 5 CÂU SINH THÁI HỌC Ở MỨC VẬN DỤNG CÓ CÂU SƠ ĐỒ LƢỚI THỨC ĂN Ví dụ câu 106, đề đặc biệt số – Khóa Super-2+: luyện đề đặc biệt 2018 Câu 106: Cho sơ đồ lưới thức ăn nước hệ sinh thái sau: Có nhận xét sau ? I Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn II Giả sử môi trường bị ô nhiễm, mức độ nhiễm độc cao loài B1 III Loài A3 tham gia vào chuỗi thức ăn khác nhau, có chuỗi lồi A đóng vai trị sinh vật tiêu thụ bậc 3, chuỗi lồi A3 đóng vai trị sinh vật tiêu thụ bậc IV Lồi B1 tham gia nhiều chuỗi thức ăn loài A2 A B C D ĐỀ KHẢ NĂNG CAO CĨ CÂU CĨ HÌNH ẢNH HOẶC SƠ ĐỒ (Theo cấu trúc: câu phả hệ, câu lớp 11, câu lớp 11, câu sinh thái, câu di truyền biến dị) Ví dụ câu 107, đề đặc biệt số – Khóa Super-2+: luyện đề đặc biệt 2018 Câu 107 ( ID:56845 ): Biểu đồ ghi lại biến động hàm lượng glucôzơ máu người khỏe mạnh bình thường vịng giờ: Từ biểu đồ trên, cho biết có phát biểu sau đúng? I Cơ thể cố gắng trì hàm lượng glucôzơ xấp xỉ mg/ml II Glucagôn giải phóng thời điểm A C III Người ăn cơm vào thời điểm D IV Insulin giải phóng vào thời điểm B E A B C D CÂU HỎI RA THEO BẢN CHẤT SINH HỌC, KHƠNG NẶNG NỀ TÍNH TỐN Ví dụ câu 27, đề 4, chun đề 2: chế di truyền biến dị Khóa Super-3: Tổng ôn cấp tốc 2018 Câu 27: Người ta chuyển số phân tử ADN vi khuẩn Ecôli chứa N15 sang mơi trường có N14 Tất ADN nói thực tái lần liên tiếp tạo 512 phân tử ADN Số phân tử ADN chứa N15 A 10 B C 16 D 32 PHẦN SINH HỌC 11: CÓ CÂU TRONG ĐỀ (Chỉ vào kiến thức chƣơng I: Chuyển hóa vật chất lƣợng) (4 câu mức nhận biết, câu mức thông hiểu, câu mức vận dụng, câu vận dụng cao) Lƣu ý: Ôn thật kĩ 11 thuộc chuyên đề 1; Khóa Super-3: Tổng ôn cấp tốc 2018 Link vào học: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-tong-on-nang-cao-thpt-quocgia-2018-mon-sinh-hoc.142.html PHẦN SINH THÁI HỌC: CÓ CÂU TRONG ĐỀ (2 câu mức nhận biết, câu mức thông hiểu, câu mức vận dụng, câu vận dụng cao) Lƣu ý: Ôn thật kĩ thuộc chuyên đề 6; Khóa Super-3: Tổng ơn cấp tốc 2018 Link vào học: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-tong-on-nang-cao-thpt-quocgia-2018-mon-sinh-hoc.142.html 10 ĐỀ THI CÓ 12 CÂU VẬN DUNG CAO (4 câu phần chế di truyền biến dị, câu phần quy luật di truyền câu di truyền học quần thể, câu di truyền học ngƣời) Lưu ý: Để kịp làm em cần học thật kĩ nhuần nhuyễn phương pháp giải nhanh dạng Tổng hợp tất dạng thường hay xuất đề công thức giải nhanh em bám sát khóa Khóa Super-3: Tổng ơn cấp tốc 2018 Nếu thời điểm học cảm thấy khơng đủ thời gian ưu tiên số cho việc học khóa Super-3; Ưu tiên khóa Super-2+: Luyện đề đặc biệt Nếu làm đề mà hay sai tập ơn tập lại khóa chinh phục dạng tập - Link khóa Super-3: Tổng ơn cấp tốc 2018, mơn Sinh học https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-tong-on-nang-cao-thpt-quoc-gia-2018-monsinh-hoc.142.html - Link khóa Super-2+: Luyện đề 2018, mơn Sinh học https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-monsinh-hoc.44.html - Link khóa Super-2+: Luyện đề đặc biệt 2018, môn Sinh học https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.super-2-luyen-de-dac-biet-thpt-qg-2018-mon-sinhhoc.235.html => Khóa Super-Plus: Luyện thi nâng cao + Link khóa Super-Plus: Chinh phục dạng tập sinh học: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-thi-nang-cao-2018-mon-sinh-hoc.43.html + Link khóa Super-Plus: Chinh phục lí thuyết Sinh học: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-nang-cao-2018-chinh-phuc-li-thuyet-sinhhoc.199.html ... https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-de -thi- thu -thpt- quoc-gia -2018- monsinh-hoc.44.html - Link khóa Super-2+: Luyện đề đặc biệt 2018, mơn Sinh học https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.super-2-luyen-de-dac-biet -thpt- qg- 2018- mon-sinhhoc.235.html... Tổng ơn cấp tốc 2018, mơn Sinh học https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-tong-on-nang-cao -thpt- quoc-gia -2018- monsinh-hoc.142.html - Link khóa Super-2+: Luyện đề 2018, môn Sinh học https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-de -thi- thu -thpt- quoc-gia -2018- monsinh-hoc.44.html... Lƣu ý: Ôn thật kĩ thuộc chun đề 6; Khóa Super-3: Tổng ơn cấp tốc 2018 Link vào học: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-tong-on-nang-cao -thpt- quocgia -2018- mon -sinh- hoc.142.html 10 ĐỀ THI
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 điểm cần lưu ý về đề THI THPT QG 2018 môn SINH học , 10 điểm cần lưu ý về đề THI THPT QG 2018 môn SINH học

Hình ảnh liên quan

6. ĐỀ KHẢ NĂNG CAO CÓ 4 CÂU CÓ HÌNH ẢNH HOẶC SƠ ĐỒ - 10 điểm cần lưu ý về đề THI THPT QG 2018   môn SINH học

6..

ĐỀ KHẢ NĂNG CAO CÓ 4 CÂU CÓ HÌNH ẢNH HOẶC SƠ ĐỒ Xem tại trang 3 của tài liệu.