lop 1 13-14

40 273 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 12:11

LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: 1 TUẦN: 13 NGÀY, THÁNG MƠN TIẾT TÊN BÀI DẠY THỨ HAI 08/11/10 Chào cờ Đạo đức 13 Nghiêm trang khi chào cờ <T2> Học vần 111 Bài 51: Ơn tập Học vần 112 // THỨ BA 09/11/10 Toán 49 Phép cộng trong phạm vi 7 Học vần 113 Bài 52: ong - ơng Học vần 114 // TNXH 13 Cơng việc ở nhà THỨ TƯ 10/11/10 Toán 50 Phép trừ trong phạm vi 7 Học vần 115 Bài 53: ăng - âng Học vần 116 // Thủ công 13 Các quy ước cơ bản về gấp giấy và gấp hình THỨ NĂM 11/11/10 Toán 51 Luyện tập Học vần 117 Bài 45: ung – ưng Học vần 118 // THỨ SÁU 12/11/10 Học vần ( TV) 11 Nền nhà, nhà in, cá biển… Học vần ( TV) 12 Con ong, cây thơng… Toán 52 Phép cộng trong phạm vi 8 m nhạc 13 Sắp đến Tết rồi ATGT-SHL 1 Thứ hai ngày 08 tháng 11 năm 2010 Tiết 1 Môn: Đạo đức<T13> Bài: Nghiêm trang khi chào cờ<T2> I.Mục tiêu: - Đứng đúng tư thế khi chào cờ - Nhận biết và vẽ được lá Quốc kì của nước mình - Yêu quê hương Tổ Quốc mình II.Chuẩn bị: - Lá Quốc kì,bài “quốc ca”… - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, thực hành, … - VBTĐĐ1,giấy vẽ,màu… III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định - KTBC: 2. Dạy bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: 2.2 Các hoạt động: a.Hoạt động 1: Hs tập chào cờ b. Hoạt động 2: Vẽ và tô màu lá Quốc kì - Cho cả lớp hát - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs - Nhận xét – tuyên dương - Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài: Nghiêm trang khi chào cờ * Phương pháp: quan sát, hỏi đáp , thực hành… * Nội dung: - Vừa hát Quốc ca vừa đứng mẫu cho hs quan sát - Hát Quốc ca gọi 4 hs lên đứng tư thế chào cờ. - Gọi hs nhận xét - Cho cả lớp thực hiện - Nhận xét – chốt lại:Khi chào cờ chúng ta phải đứng nghiêm không nói chuyện,không làm việc riêng… - Cho các tổ thi chào cờ - Nhận xét tuyên dương tổ thực hiện tốt *Phương pháp: Quan sát,thực hành, … *Nội dung: - Nêu yêu cầu cho hs vẽ: + Lá cờ màu gì? + Ở giữa có gì? - Cho hs vẽ lá cờ và tô màu - Cho trình bày sản phẩm - Gọi hs nhận xét bạn - Nhận xét – chốt lại: Quốc kì tượng trưng cho 1 đất nước.Khi chào cờ phải đứng nghiêm. - Cho hs tự liên hệ bản thân - Nhận xét tuyên dương hs thực hiện tốt - Cả lớp hát - Để gv kiểm tra - Lắng nghe. - Đọc tựa - Lắng nghe. - 4 hs lên đứng tư thế chào cờ. - Nhận xét và đưa ra ý kiến - Cả lớp - Lắng nghe - 3 tổ - Lắng nghe + Màu đỏ + Ngôi sao vàng - Vẽ và tô màu - 5 sản phẩm - Nhận xét - Lắng nghe - Tự liên hệ 2 4.Củng cố: 5. Dặn dò: - Kết luận:Khi chào cờ phải đứng nghiêm trang không quay qua,quay lại nói chuyện. - Cho hs đọc 2 câu thơ ở cuối bài - Giáo dục thêm cho hs - Nhận xét tiết học – tuyên dương - Dặn về nhà - Lắng nghe - Cả lớp - Lắng nghe - Lắng nghe - // Bổ sung Tiết 2, 3 Môn: Học vần<T111,112> Bài: Ôn tập Ngày dạy:08/11 I.Mục tiêu: - Học sinh đọc và viết được các vần tận cùng bằng n - Đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng. - Nghe hiểu và kể lại 1, 2-3 ñoaïn theo tranh truyện kể: Chia phần II.Chuẩn bị: - Tranh ảnh câu ứng dụng… - Phương pháp: trực quan, hỏi đáp, thảo luận, phân tích, tổng hợp, kể chuyện… - Bộ chữ THTV1. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định: 2. KTBC: 3.Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Các hoạt động: * Hướng dẫn ôn tập -Đọc từ ứng dụng: -Hướng dẫn viết chữ cuồn cuộn,con vượn: - Cho hs hát - Gọi 2 hs đọc bài và viết cuộn dây, con lươn1 học đọc câu ứng dụng. - Nhận xét – cho điểm - Hôm nay chúng ta ôn các vần tận cùng n. *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, phân tích, tổng hợp… *Nội dung: - Treo bảng ôn chỉ cho hs đọc các âm, vần ở bảng ôn. - Cho hs nhận xét - Nhận xét - chỉnh sửa - Cho hs ghép và đọc các tiếng - Nhận xét - chỉnh sửa - Hướng dẫn hs ghi vào SGK - Nhận xét – chỉnh sửa - Viết bảng gọi hs đọc trơn, HSG phân tích - Nhận xét - chỉnh sửa - Giải thích từ ứng dụng - GV viết mẫu lên bảng ôli và hướng dẫn quy trình viết. - Hát tập thể - Viết bảng con,hs yếu viết cuộn dây. - Lắng nghe - Đọc tựa - Cá nhân, nhóm - Nhận xét - Lắng nghe - Đọc cá nhân,nhóm - Lắng nghe - Ghi vào SGK - Lắng nghe - Đọc cá nhân,hs yếu đọc 2 từ - Nhận xét - Lắng nghe - Quan sát 3 - Cho học sinh viết bảng con. - Nhận xét - chỉnh sửa - Viết bảng con,hs yếu viết cuồn cuộn. - Lắng nghe Tiết 2 * Luyện tập: - Luyện đọc: - Luyện viết: - Kể chuyện: Chia phần 4.Củng cố: 5.Dặn dò: *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, kể chuyện… *Nội dung: - Gọi hs đọc lại bài ở T1 - Nhận xét – chỉnh sửa - Cho hs quan sát tranh câu ứng dụng - Nhận xét - đọc mẫu câu ứng dụng. - Cho HSG thảo luận đọc câu ứng dụng - Gọi đọc câu ứng dụng. - Nhận xét – chỉnh sửa - Cho học sinh viết vào VTV1 - Chấm 5 – 7 vỡ. - Nhận xét - cho điểm - Kể mẫu lần 1. - Lần 2 + Tranh minh hoạ - Cho từng nhóm thảo luận kể theo tranh. - Gọi HSG trình bày - Cho hs nhận xét bạn - Nhận xét – chốt lại - Gọi 1 HSG kể 2-3 đoạn chuyện và nêu ý nghĩa. - Nhận xét – cho điểm - Cho hs đọc bài ở SGK - Nhận xét – chỉnh sửa - Nhận xét tiết học, tun dương. - Dặn về chuẩn bị ong - ơng - Cá nhân, nhóm… - Lắng nghe - Nhận xét - Lắng nghe - Thảo luận cặp - Đọc cá nhân, nhóm - Nhận xét - Viết vào VTV1 - Lắng nghe - Lắng nghe - Quan sát tranh - Thảo luận nhóm - Trình bày - Nhận xét - Lắng nghe - Cá nhân - Lắng nghe - 2 đội thi đọc… - Nhận xét - Lắng nghe - Lắng nghe Bổ sung Thứ ba ngày 09 tháng 11 năm 2010 Tiết 1 Mơn: Tốn<T49> Bài: Phép cộng trong phạm vi 7 I.Mục tiêu: - Củng cố khắc sâu khái niệm phép cộng - Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 7 - Biết làm tính cộng trong phạm vi 7, viết phép tính hợp với hình vẽ. II.Chuẩn bị: - Que tính, phiếu bài tập… - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thực hành, thảo luận, thực hành… - Bộ đồ dùng Tốn 1. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 4 1.Ổn định - KTBC: 2. Dạy bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: 2.2 Các hoạt động: a. Hoạt động 1:Giới thiệu phép cộng và bảng cộng trong phạm vi 7 - 6 + 1 = 7 và 1 + 6 = 7 : - 5 + 2 và 2 + 5 ,4 + 3 và 3 + 4: - Hướng dẫn học thuộc bảng: b. Hoạt động 2: Luyện tập *Bài 1: *Bài 2:doøng 1 *Bài 3: doøng 1 *Bài 4: HSG 3 Củng cố: 4.Dặn dò: - Gọi 3 hs lên bảng làm 5…1+3 3…1+4 5…2+3 2…1+2 4…2+1 3…2+2 - Nhận xét – cho điểm - Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài. Phép cộng trong phạm vi 7 *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thực hành… *Nội dung: - Cho hs lấy 6 que tính thêm 1 que tính GV thao tác: + Có tất cả mấy que tính? + Vậy ta có phép cộng nào? - Cho hs nhắc lại và rút ra 1 + 6 = 7 - Cho hs thao tác trên que tính để đưa ra phép tính. - Hướng dẫn hs học xoá daàn kết quả - Gọi hs đọc lại cả bảng *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, thực hành… *Nội dung: - Gọi hs đọc yêu cầu BT1 - Cho nhắc lại cách tính - Cho hs làm vào SGK,1 phiếu - Nhận xét bài ở PBT- cho điểm - Gọi hs nêu yêu cầu BT2 - Hướng dẫn hs làm vào SGK - Gọi hs đọc kết quả - Nhận xét – cho điểm - Gọi hs nêu yêu cầu BT3 - Cho hs làm vào 3 PBT - Nhận xét bài các nhóm - Nhận xét – tuyên dương - Gọi hs đọc lại - Nêu yêu cầu bài 4 a,b - Cho làm vào SGK - Gọi đọc phép tính - Nhận xét - cho điểm - Cho HSG thi đọc bảng cộng TPV 7 - Nhận xét – tuyên dương - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Dặn về học bảng cộng TPV 7 - HS dưới lớp đọc lại bảng cộng ,trừTPV 6 - Lắng nghe. - Đọc tựa - Lấy 6 que tính,1 que tính nữa. + 7 que tính + 6 cộng 1 bằng 7 - 6 + 1 = 7,1 + 6 = 7 - Thực hiện và rút ra - Cá nhân, nhóm - Nhận xét - Đọc yêu cầu - Quan sát - Làm vào SGK - Nhận xét - Đọc yêu cầu - Làm vào SGK - Đọc kết quả - Nhận xét bạn - Nêu yêu cầu BT3 - 3 nhóm thi đua - Nhận xét các nhóm - Lắng nghe. - Cá nhân - Nêu bài toán - Làm vào SGK - 6+1=7,4+3=7 - Lắng nghe - 2 đội A,B - Nhận xét. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Bổ sung Tiết 2, 3 Môn: Học vần<T113,114> Bài: ong - ông 5 Ngày dạy:09/11 I.Mục tiêu: - Học sinh đọc và viết được ong,ông,cái võng,dòng sông - Đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng. - Phát triển lời nói tự nhiên 2-4 caâu theo chủ đề: Đá bóng II.Chuẩn bị: - Tranh ảnh câu ứng dụng… - Phương pháp: trực quan, hỏi đáp, thảo luận, so sánh, phân tích… - Bộ chữ THTV1. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định: 2. KTBC: 3.Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Các hoạt động: *Dạy vaàn ong: *Dạy vaàn ông: -Đọc từ ứng dụng: -Hướng dẫn viết chữ ong,ông,cái võng,dòng sông: - Cho hs hát - Gọi 2 hs đọc bài và viết con vượn, thôn bản 1 hs đọc câu ứng dụng. - Nhận xét – cho điểm - Hôm nay chúng ta tìm hiểu 2 vần: ong - ông *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, so sánh… *Nội dung: - Viết bảng và phát âm mẫu ong - Cho so sánh với on - Nhận xét - Cho hs phát âm - Gọi hs gài bảng ong +Để có tiếng võng ta làm như thế nào? - Gọi hs đánh vần – HSG phân tích - Nhận xét – chỉnh sửa – gài bảng - Cho quan sát tranh và rút ra từ khóa cái võng. - Gọi hs đọc lại ong,võng, cái võng. - Nhận xét - chỉnh sửa - Quy trình tương tự ong - Viết bảng gọi hs đọc trơn, HSG phân tích - Nhận xét - chỉnh sửa - Giải thích từ ứng dụng - GV viết mẫu lên bảng ôli và hướng dẫn quy trình viết. - Cho học sinh viết bảng con. - Nhận xét - chỉnh sửa - Hát tập thể - Viết bảng con,hs yếu viết con vượn - Lắng nghe - Đọc tựa - Quan sát - Giống: on - Khác: thêm g - Nối tiếp - Gài bảng ong +Thêm v,~ - vờ-ong-vong-ngã-võng - Gài võng - Quan sát – nhận xét - Đọc cá nhân,nhóm - Lắng nghe - Đoc cá nhân,hs yếu đọc 2 từ. - Lắng nghe - Lắng nghe - Viết bảng con,hs yếu viết ong,ông,cái võng - Lắng nghe Tiết 2 *Luyện tập: *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, thực hành… *Nội dung: 6 -Luyện đọc: -Luyện nói: -Luyện viết: 4.Củng cố: 5.Dặn dò: - Gọi hs đọc lại bài ở T1 - Nhận xét – chỉnh sửa - Cho hs quan sát tranh câu ứng dụng - Nhận xét - đọc mẫu câu ứng dụng. - Gọi đọc câu ứng dụng. - Nhận xét – chỉnh sửa - Gọi hs đọc chủ đề luyện nói. - Cho hs quan sát tranh gợi ý: +Tranh vẽ gì? +Em thường xem đá bóng ở đâu ? +Em thích ai đá bóng? HSG +Ai được dùng tay bắt bóng? - Cho hs nhận xét bạn - Nhận xét – chốt lại - Cho học sinh viết vào VTV1 - Chấm 5 – 7 vỡ. - Nhận xét - cho điểm - Cho hs đọc bài ở SGK - Nhận xét – chỉnh sửa - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Dặn về học bài chuẩn bị ăng-âng - Cá nhân, nhóm… - Lắng nghe - Nhận xét - Lắng nghe - Đọc cá nhân, nhóm, - Nhận xét - Đá bóng + Các bạn đá bóng +Xã,tivi … +Công Minh,Hồng Sơn… +Thủ môn - Nhận xét - Lắng nghe - Viết vào VTV1 // - Lắng nghe - Cá nhân, nhóm… - Nhận xét - Lắng nghe - Lắng nghe Bổ sung Tiết 4 Môn:Tự nhiên và xã hội<T13> Bài: Công việc ở nhà Ngày dạy:09/11 I.Mục tiêu: Học sinh biết - Mọi người trong nhà phải làm việc theo sức mình - Kể một số việc thường làm ở nhà mình - Yêu lao động và tôn trọng thành quả lao động của mình và mọi người II.Chuẩn bị: - Tranh ảnh,SGK… Vở BTTNXH1… - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, thực hành… III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định – KTBC: 2. Dạy bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: 2.2 Các hoạt động: a.Hoạt động 1: Quan sát nhận xét hình ở SGK - Cho hs chơi trò chơi - Nhận xét – tuyên dương - Hôm nay ta tìm hiểu bài: Công việc ở nhà *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thực hành, thảo luận… *Nội dung: - Cho hs thảo luận các câu hỏi ở SGK: + Hãy nói về công việc từng hình? - Chơi trò chơi - Lắng nghe - Đọc tựa. - Thảo luận cặp 7 b.Hoạt động 2:Thảo luận nhóm nhỏ b.Hoạt động 3:Quan sát tranh trả lời 3. Củng cố: 4. Dặn dò: - Gọi đại diện trình bày - Nhận xét kết luận: mỗi người sinh ra đều có bố mẹ và anh em.Mỗi người đều có cơng việc khác nhau. * Phương pháp: quan sát, thực hành,thảo luận, … * Nội dung: - Chia nhóm và cho thảo luận: + Kể những việc làm của mọi người trong gia đình? + Em thường làm gì giúp bố mẹ?. - Cho các nhóm trình bày - Nhận xét chốt lại - Nhận xét – tun dương HSG + Em cảm thấy ra sao khi qt nhà sạch sẽ? HSG + Rửa chén sạch có tác dụng gì? - Nhận xét – chốt lại liên hệ *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thực hành, … *Nội dung: - Cho hs trả lời các câu hỏi ở SGK: + Hãy nói về điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 căn phòng? + Em thích căn phòng nào ? HSG Vì sao? - Gọi đại diện trình bày - Nhận xét kết luận:Chúng ta cần phải dọn dẹp sạch sẽ,ngăn nắp… - Cho hs kể những cơng việc ở nhà giúp bố mẹ. - Nhận xét tiết học – tun dương. - Dặn về nhà giúp đỡ mọi người -Vài hs trình bày - Lắng nghe - Nhóm 4 hs + Tổ 1+2 + Tổ 3+4 - Trình bày - Lắng nghe. - Lắng nghe +Vui,sạch sẽ + Giữ vệ sinh… - Nhận xét +Giống:có đồ đạc, Khác:gọn gàng… + Căn phòng sạch sẽ… - Lắng nghe - Nhặt rau,qt nhà… - Lắng nghe // Bổ sung Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Tiết 1 Mơn: Tốn<T50> I.Mục tiêu: - Củng cố khắc sâu khái niệm phép trừ - Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 7 - Biết làm tính trừ trong phạm vi 7, viết được phép tính hợp với hình vẽ. II.Chuẩn bị: - Que tính, phiếu bài tập… Bộ đồ dùng Tốn 1. - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thực hành, thảo luận, thực hành… III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 8 Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định - KTBC: 2. Dạy bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: 2.2 Các hoạt động: a. Hoạt động 1:Giới thiệu phép cộng và bảng cộng trong phạm vi 7 * 7 - 1 = 6 và 7 - 6 = 1: * 7 - 2 và 7 - 5 ,7 - 3 và 7 - 4: - Hướng dẫn học thuộc bảng: b. Hoạt động 2: Luyện tập *Bài 1: *Bài 2: *Bài 3: doøng 1 *Bài 4: HSG 3 Củng cố: 4.Dặn dò: - Gọi 3 hs lên bảng làm 5+1+1= 3+1+3= 3+2+1= 4+2+1= - Nhận xét – cho điểm - Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài: Phép trừ trong phạm vi 7 *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thực hành… *Nội dung: - Cho hs lấy 7que tính bớt 1 que tính GV thao tác: + Còn lại mấy que tính? HSG + Vậy ta có phép tính nào? - Cho hs nhắc lại - Cho hs thao tác trên que tính để đưa ra phép tính. - Hướng dẫn hs học xoá dần kết quả - Gọi hs đọc lại cả bảng *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, thực hành… *Nội dung: - Gọi hs đọc yêu cầu BT1 - Cho nhắc lại cách tính - Cho hs làm vào SGK,1 phiếu - Nhận xét bài ở PBT- cho điểm - Gọi hs nêu yêu cầu BT2 - Hướng dẫn hs làm vào SGK - Gọi hs đọc kết quả - Nhận xét – cho điểm - Gọi hs nêu yêu cầu BT3 - Cho hs làm vào 3 PBT - Nhận xét bài các nhóm - Nhận xét – tuyên dương - Gọi hs đọc lại - Nêu yêu cầu bài 4 a,b - Cho làm vào SGK - Gọi đọc phép tính - Nhận xét - cho điểm - Cho hs thi đọc bảng trừTPV 7 - Nhận xét – tuyên dương - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Dặn về học bảng trừ TPV 7 - HS dưới lớp đọc lại bảng cộng TPV 7 - Lắng nghe. - Đọc tựa - Lấy 7 que tính bớt1 que tính . + 6 que tính + 7 trừ 1 bằng 6 // - Thực hiện và rút ra - Cá nhân, nhóm - Nhận xét - Đọc yêu cầu - Quan sát - Làm vào SGK - Nhận xét - Đọc yêu cầu - Làm vào SGK - Đọc kết quả - Nhận xét bạn - Nêu yêu cầu BT3 - 3 nhóm thi đua - Nhận xét các nhóm - Lắng nghe. - Cá nhân - Nêu bài toán - Làm vào SGK - 7-2=5,7-3=4 - Lắng nghe - 2 đội A,B - Nhận xét. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Bổ sung 9 Tiết 2, 3 Môn: Học vần<T115,116> Bài: ăng - âng Ngày dạy:10/11 I.Mục tiêu: - Học sinh đọc và viết được ăng,âng,măng tre,nhà tầng - Đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng. - Phát triển lời nói tự nhiên 2-4 caâu theo chủ đề: Vâng lời cha mẹ II.Chuẩn bị: - Tranh ảnh câu ứng dụng… - Phương pháp: trực quan, hỏi đáp, thảo luận, so sánh, phân tích… - Bộ chữ THTV1. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định: 2. KTBC: 3.Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Các hoạt động: *Dạy vaàn ăng: *Dạy vaàn âng: -Đọc từ ứng dụng: -Hướng dẫn viết chữ ăng,âng,măng tre,nhà tầng: - Cho hs hát - Gọi 2 hs đọc bài và viết con ong,cây thông 1 hs đọc câu ứng dụng. - Nhận xét – cho điểm - Hôm nay chúng ta tìm hiểu 2 vần: ăng - âng .*Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, so sánh… *Nội dung: - Viết bảng và phát âm mẫu ăng - Cho so sánh với ăn - Nhận xét - Cho hs phát âm - Gọi hs gài bảng ăng +Để có tiếng măng ta làm như thế nào? - Gọi hs đánh vần – HSG phân tích - Nhận xét – chỉnh sửa – gài bảng - Cho quan sát tranh và rút ra từ khóa măng tre. - Gọi hs đọc lại ăng,măng,măng tre. - Nhận xét - chỉnh sửa - Quy trình tương tự ăng - Viết bảng gọi hs đọc trơn, HSG phân tích - Nhận xét - chỉnh sửa - Giải thích từ ứng dụng - GV viết mẫu lên bảng ôli và hướng dẫn quy trình viết. - Cho học sinh viết bảng con. - Nhận xét - chỉnh sửa - Hát tập thể - Viết bảng con,hs yếu viết con ong. - Lắng nghe - Đọc tựa - Quan sát - Giống: ăn - Khác: thêm g - Nối tiếp - Gài bảng ăng +Thêm m - mờ-ăng-măng - Gài măng - Quan sát – nhận xét - Đọc cá nhân,nhóm - Lắng nghe - Đoc cá nhân,hs yếu đọc 2 từ. - Lắng nghe - Lắng nghe - Viết bảng con,hs yếu viết ăng,âng,nhà tầng - Lắng nghe Tiết 2 *Luyện tập: *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, thực hành… 10 [...]... nêu LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: 1 NGÀY, THÁNG TUẦN: 14 MƠN TIẾT Chào cờ Đạo đức 14 TÊN BÀI DẠY Đi học đều và đúng giờ 21 Học vần Học vần THỨ BA 16 /11 /10 THỨ TƯ 17 /11 /10 THỨ NĂM 18 /11 /10 THỨ SÁU 19 /11 /10 Tiết 1 119 12 0 Bài 55: eng - iêng // Toán Học vần Học vần TNXH 53 12 1 12 2 14 Phép trừ trong phạm vi 8 Bài 56: ng - ương // An tồn khi ở nhà Toán Học vần Học vần Thủ công 54 12 3 12 4 14 Luyện tập Bài 57: ang... ang - anh // Gấp các đoạn thẳng cách đều Toán Học vần Học vần 55 12 5 12 6 Phép cộng trong phạm vi 9 Bài 58: inh - ênh // Học vần ( TV) Học vần ( TV) Toán m nhạc ATGT-SHL 12 7 12 8 56 14 Bài 59: Ơn tập // Phép trừ trong phạm vi 9 Ơn bài hát: Sắp đến Tết rồi Thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2 010 Mơn: Đạo đức Bài: Đi học đều và đúng giờ I.Mục tiêu: - Đi học đều và đúng giờ giúp các em thực hiện tốt... Mơn : Sinh hoạt tập thể Ngày dạy: 12 /11 I Mục tiêu: - Tổng kết tuần 13 - Đưa phương hướng tuần 14 II Chuẩn bị: - Kế hoạch tuần 14 III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1 Ổn định: - Cho học sinh hát – chơi trò chơi 2 Cán sự lớp báo cáo: - Các tổ trưởng báo cáo về tình hình học tập, vệ sinh, trật tự - Lớp trưởng nhận xét chung các tổ 3 Nhận xét: - Giáo viên nhận xét chung tuần 13 : * Những tiến bộ của... ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Tiết 2 Mơn: Tốn Bài: Luyện tập I.Mục tiêu: Củng cố về - Phép trừ cộng TPV 7 - Quan hệ thứ tự các số tự nhiên TPV 7 - Ham thích học toán II.Chuẩn bị: - Phiếu bài tập… - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thực hành, thảo luận, … - Bộ đồ dùng Tốn 1, SGK III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định - KTBC: 2 Dạy bài mới: 2 .1. .. Tiết 3,4 Mơn: Học vần Bài: ung - ưng Ngày dạy :11 /11 I.Mục tiêu: - Học sinh đọc và viết được ung,ưng,bơng súng,sừng hươu - Đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên 2-4 câu theo chủ đề: Rừng,thung lũng,suối,đèo II.Chuẩn bị: - Tranh ảnh câu ứng dụng… - Phương pháp: trực quan, hỏi đáp, thảo luận, so sánh, phân tích… - Bộ chữ THTV1 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:... Cho học sinh viết vào VTV1 - Viết vào VTV1 - Chấm 5 – 7 vỡ // - Nhận xét - cho điểm - Lắng nghe 4.Củng cố: - Cho hs đọc bài ở SGK - 2 đội… - Nhận xét – chỉnh sửa - Nhận xét 5.Dặn dò: - Nhận xét tiết học, tun dương - Lắng nghe - Dặn về học bài chuẩn bị ơn tập Bổ sung Thứ sáu ngày 19 tháng 11 năm 2 010 Tiết 1, 2 Mơn: Học vần Bài: Ơn tập I.Mục... - Rừng,thung lũng,suối,đèo + Cây,núi +Chim,thỏ ,sư tử +Chỉ vào SGK - Nhận xét - Lắng nghe - Viết vào VTV1 // - Lắng nghe - Cá nhân, nhóm… - Nhận xét - Lắng nghe - Lắng nghe Bổ sung Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2 010 Tiết 1 Mơn: Tập viết Bài: nền nhà,nhà in,cá biển… I.Mục tiêu: - Nắm được quy trình viết - Viết được, đúng nền nhà,nhà in,cá biển…kiểu... phép cộng và bảng hành… cộng trong phạm vi 9 *Nội dung: - Lấy 8 que tính ,1 que - 8 + 1 = 9 và 1 + 8 = 9 : - Cho hs lấy 8que tính thêm 1 que tính tính nữa GV thao tác: + Có tất cả mấy que tính? + 9 que tính HSG + Vậy ta có phép cộng nào? + 8cộng 1 bằng 9 - 7 + 2 và 2 + 7,6 + 3 và - Cho hs nhắc lại và rút ra 1 + 8 = 9 - 8 + 1 = 9, 1 + 8 = 9 3 + 6,5 + 4 và 4 + 5: - Cho hs thao tác trên que tính để đưa ra... hành… thiệu phép cộng và bảng *Nội dung: cộng trong phạm vi 8 - Cho hs lấy 7que tính thêm 1 que tính - Lấy 7 que tính ,1 que - 7 + 1 = 8 và 1 + 7 = 8 : GV thao tác: tính nữa + Có tất cả mấy que tính? + 8 que tính HSG + Vậy ta có phép cộng nào? + 7cộng 1 bằng 8 - Cho hs nhắc lại và rút ra 1 + 7 = 8 - 7 + 1 = 8 ,1 + 7 = 8 - 6 + 2 và 2 + 6 ,5 + 3 và - Cho hs thao tác trên que tính để đưa ra - Thực hiện... viết: - Cho học sinh viết vào VTV1 - Viết vào VTV1 - Chấm 5 – 7 vỡ // - Nhận xét - cho điểm - Lắng nghe 4.Củng cố: - Cho hs đọc bài ở SGK - 2 đội thi đua… - Nhận xét – chỉnh sửa - Nhận xét 5.Dặn dò: - Nhận xét tiết học, tun dương - Lắng nghe - Dặn về học bài chuẩn bị ng– ương - Lắng nghe Bổ sung Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2 010 Tiết 1 Mơn: Tốn Bài: Phép trừ trong . Học vần 11 2 // THỨ BA 09 /11 /10 Toán 49 Phép cộng trong phạm vi 7 Học vần 11 3 Bài 52: ong - ơng Học vần 11 4 // TNXH 13 Cơng việc ở nhà THỨ TƯ 10 /11 /10 Toán. Học vần 11 5 Bài 53: ăng - âng Học vần 11 6 // Thủ công 13 Các quy ước cơ bản về gấp giấy và gấp hình THỨ NĂM 11 /11 /10 Toán 51 Luyện tập Học vần 11 7 Bài 45:
- Xem thêm -

Xem thêm: lop 1 13-14, lop 1 13-14, lop 1 13-14