0

bài tập CLC In lại câu đã nhập, mỗi từ trên một dòng

1 517 0
  • bài tập CLC In lại câu đã nhập, mỗi từ trên một dòng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 14:20

In lại câu đã nhập, mỗi từ trên một dòng Private Sub Command1_Click() Text1.Enabled = True End Sub Private Sub Command2_Click() Dim s As String, i s = Text1.Text Text1.Text = "" For i = 1 To Len(s) If Mid(s, i, 1) <> " " Then Text1.Text = Text1.Text & Mid(s, i, 1) Else Text1.Text = Text1.Text & vbCrLf End If Next i End Sub Private Sub Form_Load() Text1.Enabled = False End Sub . In lại câu đã nhập, mỗi từ trên một dòng Private Sub Command1_Click() Text1.Enabled = True End Sub Private Sub Command2_Click() Dim s As String, i
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập CLC In lại câu đã nhập, mỗi từ trên một dòng, bài tập CLC In lại câu đã nhập, mỗi từ trên một dòng,