0

Một số biện pháp chỉnh sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 trong phân môn học vần

27 127 0
  • Một số biện pháp chỉnh sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 trong phân môn học vần

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 15:28

I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Tiếng việt thứ tiếng mẹ đẻ, thứ hai môn học vô quan trọng hầu hết cấp học Do mơn tiếng việt đóng vai trò r ất l ớn việc học tập tư môn học khác, học môn ti ếng vi ệt cung cấp cho em kĩ quan trọng là: nghe, nói, đọc, vi ết Đây kĩ cần thiết để có th ể bắt đầu h ọc t ập môn học khác Ở bậc tiểu học, tiếng việt chia thành nhiều phân môn, phân môn mà em tiếp cận chuy ển từ bậc học mầm non sang tiểu học phân mơn học vần Học vần phân mơn có vị trí đặc biệt quan trọng ch ương trình tiếng việt bậc Tiểu học Vì đảm nhiệm việc hình thành phát tri ển cho học sinh kỹ nhận diện mặt chữ, ghép vần đ ọc Nó c s ở, tiền đề cho môn học khác Đọc phân môn học vần quan tâm xong kết em đọc phân môn học vần chưa khả quan lắm, em cịn đọc theo qn tính, đọc theo thói quen nên dẫn đến hậu em đọc sai viết sai theo cách đọc Do để cải thiện chất lượng mơn tiếng việt tr ước h ết ph ải làm hình thành cho học sinh thói quen đọc phân mơn Học vần lí tơi chọn đề tài: “Một số biện pháp chỉnh sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp phân môn Học vần” MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: - Củng cố kinh nghiệm đúc kết trình giảng dạy - Nâng cao chất lượng học sinh phát âm phân môn h ọc v ần nói riêng mơn Tiếng việt nói chung Qua nhằm c ải thiện ch ất lượng học tập môn Tiếng việt trường Tiểu học - Đưa số biện pháp nhằm giúp học sinh phát âm - Trau dồi thêm kinh nghiệm từ việc chỉnh sửa lỗi phát âm cho h ọc sinh để phục vụ cho trình giảng dạy tốt NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: - Nắm vững cách phát âm đúng, chuẩn xác - Ln có ý thức rèn luyện kiên trì, th ường xuyên, liên tục thành phong trào khắp để có kĩ phát âm giảng dạy, học t ập giao tiếp - Có khả phát người khác phát âm lệch chuẩn đ ể s ửa l ỗi Đặc biệt thường xuyên giao tiếp hướng dẫn học sinh tập nói có điều kiện để sửa lỗi cho học sinh giai đoạn phát triển - Nâng cao chuẩn mực ngôn ngữ môi trường sư phạm c ộng đồng xã hội PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: - Đọc tài liệu có liên quan đến phương pháp giảng dạy Tiếng Việt, T ập đọc, tài liệu đổi dạy học môn Tiếng Việt tiểu học, tài liệu ngữ âm tiếng việt - Dạy thực nghiệm - Trao đổi với đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm giảng dạy PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: - Đề tài nghiên cứu thực phạm vi giúp h ọc sinh phát âm phân môn học vần lớp - Nơi thực nghiệm: Tại lớp 16 trường TH An Bình B ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Rèn cho học sinh cách phát âm th ực hi ện hầu h ết c ấp học, bậc học Nhưng đề tài chủ yếu chỉnh sửa cho học sinh cách phát âm phân mơn học vần lớp TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI: Vấn đề “Chỉnh sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp phân môn h ọc v ần ” vấn đề khơng cịn để thực vấn đề đòi hỏi s ự kiên trì, nghiêm túc, liên tục Tuyệt đối tránh hình th ức, hơ hiệu Cho nên sáng kiến kinh nghiệm mạnh dạn đề xuất biện pháp ch ỉ thực sửa lỗi phát âm lệch chuẩn cụ thể, sát thực thường xuyên cho học sinh giáo viên II PHẦN NỘI DUNG : A NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN: Trước có phương tiện nghe nhìn, sách đ ường l ớn nh ất đ ể người tiếp cận thông tin, văn hóa tri thức Ngày nay, ngồi sách, người cịn tiếp thu thơng tin qua phương tiện thơng tin đ ại chúng nh Truyền hình, phim ảnh, Internet, Văn hóa đọc th ế có nh ững b ước thay đổi chất Các phương tiện nghe nhìn có nhiều ưu hơn, hấp dẫn so v ới sách, thực tế chúng có xu hướng cạnh tranh lấn át văn hóa đ ọc Nếu trước đây, đọc sách thú vui, thói quen r ất nhi ều ng ười ngày thói quen có nguy bị dần T ất nhiên đối v ới nhà nghiên cứu khoa học, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, sinh viên, h ọc sinh, đọc sách công việc bắt buộc, th ường xuyên mà thi ếu người ta khó để có chun mơn tốt, kh ối lượng ki ến thức đủ rộng để phục vụ công việc Đọc khẳng định nhu cầu thiết yếu với nh ững th ế mạnh riêng nó, cách th ưởng thức văn hóa sang tr ọng có chiều sâu; phương cách tốt để làm giàu có vốn liếng ngơn t c người Những thuộc tính liền với việc đọc suy nghĩ, suy ngẫm, tra cứu, tìm tịi sở hữu ích cho việc nâng cao tri th ức, hi ểu bi ết, t ạo dựng vỉa tầng sâu sắc toàn hệ thống kiến thức, nhận th ức người Khơng thể hình dung suốt đời khơng coi trọng việc đọc mà có trữ lượng thơng tin, ki ến th ức l ớn Khối lượng kiến thức thu thập từ việc đọc thước đo đánh giá tầm vóc tri thức người Vì đọc có vai trị quan trọng, muốn đọc tr ước hết b ước móng phải phát âm đúng, phát âm d ẫn đ ến đ ọc đúng, đ ọc hiểu có trữ lượng thơng tin, kiến th ức NHỮNG CƠ SỞ THỰC TIỄN : Trẻ vào lớp bước ngoặt quan trọng giai đoạn trẻ ph ải chuy ển dần từ hoạt động vui chơi chủ yếu sang hoạt động học tập ch ủ y ếu Đây giai đoạn khó khăn, trẻ phải tập trung th ời gian dài tiết học 35 -40 phút, phải tuân th ủ nh ững nội quy n ề n ếp c trường học - lớp học, việc khó với trẻ Tuy nhiên trẻ quen thích nghi với mơi trường dễ dàng cho nh ững bước tiếp Vì việc giúp học sinh tự chiếm lĩnh tri th ức quan trọng, trẻ thích tự khám phá Do việc dạy đọc cho học sinh không th ể thiếu, nh ất đ ối v ới h ọc sinh lớp Đọc mà phải đọc nào? Ở lớp cao lớp 3, 4, có yêu cầu cao học sinh khơng đọc mà cịn ph ải đ ọc hiểu, đọc diễn cảm… học sinh lớp yêu cầu quan tr ọng hàng đầu đọc Muốn đọc em phải phát âm Vi ệc phát âm phải rèn luyện học sinh m ới ti ếp c ận v ới môn Tiếng việt, cụ thể học sinh phải học phân môn Học vần Do việc dạy học sinh phát âm đúng, chuẩn xác r ất quan tr ọng Phát âm đúng, chuẩn xác phân môn Học vần nhiều l ợi tr ước h ết giúp học sinh đọc đúng, viết tả sau cịn giúp h ọc sinh phát âm dễ dàng học ngoại ngữ học môn học khác B THỰC TRẠNG Trong q trình giảng dạy cơng tác trường Tiểu học An Bình B, tơi nhận thấy: Các em cịn phát âm sai, nói ngọng nhiều, em cịn đ ọc theo qn tính, theo thói quen đọc bắt chước bạn nh ững ng ười l ớn phát âm chưa chuẩn Trẻ nói Tiếng Việt thường phát âm sai ph ần: ph ụ âm đầu, phần vần điệu Trẻ thường phát âm sai do: b ỏ âm (Vd: “hoa” nói thành “ho”), thay thành âm khác (Vd: “sai” nói thành “xai”) Sở dĩ, em phát âm sai do: Trẻ t ạo âm sai không làm yếu tố sau: Đặt vị trí quan phát âm tham gia tạo nên âm Tạo luống xác Phối hợp đặt vị trí đẩy để phát tiếng Ngồi yếu tố trẻ cịn phát âm sai y ếu t ố vùng miền Với thực trạng vậy, tơi tìm hiểu, nghiên cứu để tìm bi ện pháp chữa lỗi phát âm cho học sinh nhằm khắc phục tình trạng phát âm sai trường nâng cao chất lượng phát âm chuẩn để từ giúp nâng cao chất lượng học môn Tiếng việt C MỘT SỐ BIỆN PHÁP: 1/ Đối với giáo viên: Trước tiên phải phát âm đúng, chuẩn xác Phải có tìm tịi đầu tư nghiên cứu âm vị học, quan phát âm người, nắm b ước đ ể tạo nên âm Việc phát âm đúng, chuẩn xác khơng thể khơng th ực hiện, khơng thể nói học sinh em phát âm từ sai r ồi nh ưng b ản thân giáo viên lại không phát âm từ mà học sinh sai Tuy nhiên khơng hồn hảo hết cách phát âm c đúng, chuẩn xác điều tốt khơng b ản thân m ỗi giáo viên phải tự nỗ lực rèn luyện thông qua việc nghiên cứu v ấn đề sau: Thứ nhất, có nghiên cứu âm vị Âm vị phân đoạn nhỏ âm dùng để cấu tạo nên phân biệt cách phát âm Tiếp theo phải nắm quan phát âm người gồm phận nào: máy phát âm người gồm 13 phận Khoang yết hầu, khoang miệng, khoang mũi, mơi, răng, lợi, ngạc cứng, ngạc m ềm, lưỡi con, đầu lưỡi, mặt lưỡi trước, mặt lưỡi sau, nắp họng Khi phát âm khơng khí từ phổi hầu làm dây rung đ ộng t ạo nh ững sóng có tần số khác nhau; sóng âm với tần số cộng h ưởng khoang phát âm (Khoang miệng, khoang mũi, khoang yết hầu) S ự khác biệt khoang phát âm người tạo nên âm sắc khác mà ta thường gọi giọng nói khác Theo đặc ểm sinh học, âm phân thành nguyên âm phụ âm Sự khác biệt gi ữa nguyên âm phụ âm nhận diện chủ yếu qua cách phát âm Nếu âm phát âm luồng khơng khí từ phổi qua khoang phát âm mà không bị cản vị trí âm ngun âm Nếu m ột âm phát âm luồng không khí từ phổi qua khoang phát âm mà b ị c ản vị trí âm phụ âm Và cuối nắm bước để tạo âm Các bước để tạo nên nguyên âm đúng: * Nguyên âm “a” - Miệng há to, lưỡi nằm ngang khoang Miệng Đưa h lên khoang miệng Bật phát tiếng (sở lên cổ thấy rung, để mu Bàn tay gần miệng thấy thở ấm nhẹ) * Nguyên âm “u” - Môi dô nhiều phía trước, hai mơi sát gần t ạo thành m ột l ỗ h ẹp Lưỡi đẩy lùi phía sau, mặt lưỡi sau nâng cao gần v ới ngạc m ềm, đ ưa lên khoang miệng Bật phát tiếng (rung hầu ngực) * Ngun âm “o” - Mơi trịn, đưa phía trước độ mở miệng nh ỏ h ơn phát âm “a” lưỡi đưa phía sau, mặt lưỡi sau nâng lên Đưa lên khoang miệng Bật phát tiếng (rung hầu; luồng từ miệng nhẹ, ấm) * Nguyên âm “i” - Môi căng giống mỉm cười đầu lưỡi tì mạnh vào hàm Đưa lên khoang miệng Bật phát tiếng (có thể nhận thấy cảm giác rung hầu, rung đầu căng hàm khoang miệng) * Nguyên âm “e” - Môi trùng, mép kéo sang hai bên đầu lưỡi tỳ vào hàm d ưới, hai mép bên lưỡi tỳ vào hàm (vùng hàm) Đưa lên khoang miệng Bật phát tiếng (rung hầu) Các bước để tạo nên phụ âm đúng: * Phụ âm “b”: - Hai môi chạm vào Không đưa thoát lên mũi, giữ khoang miệng Mở miệng, bật mạnh phát tiếng * Phụ âm “m” - Hai môi chạm nhẹ vào Đưa lên mũi (nếu chạm vào mũi thấy có rung nhẹ) Mở miệng phát tiếng * Phụ âm “ph” - Răng hàm cắn nhẹ vào môi Đẩy nhẹ ngồi, tạo tiếng “phì” kéo dài Há miệng bật (chú ý: âm “phì” kéo dài liền v ới việc phát tiếng, khơng đứt quãng) * Phụ âm “v” - Răng hàm cắn nhẹ vào môi Đẩy nhẹ ngồi, (chạm tay vào cổ để thấy có rung nhẹ đẩy hơi) Há miệng bật * Phụ âm “t” - Đầu lưỡi đẩy vào Khơng đưa lên mũi để tạo khoang miệng kín, tập trung miệng Đẩy lưỡi vào bật mạnh * Phụ âm “th” - Đầu lưỡi chạm vào (giống âm “t”) Gi ữ h khoang miệng Đẩy lưỡi vào thổi nhẹ ngồi (có th ể đ ưa tay lên miệng để cảm nhận luồng thoát ra) * Phụ âm “đ” - Đầu lưỡi chạm vào chân Chạm nhẹ tay vào cổ thấy có rung nhẹ Đẩy nhẹ lưỡi vào chân răng, hạ lưỡi xuống phát tiếng * Phụ âm “n” - Đầu lưỡi chạm vào chân Đưa lên mũi (nếu chạm tay vào mũi thấy có rung nhẹ) Bật lưỡi phát tiếng * Phụ âm “s” - Cắn nhẹ hai hàm vào Tạo âm “sì” kéo dài Há miệng phát tiếng (chú ý âm “sì” kéo dài liền với việc phát tiếng, không đ ược đ ứt quãng) * Phụ âm “d” - Hai hàm cắn nhẹ vào Tạo âm “gì” kéo dài (chạm tay vào cổ thấy có rung nhẹ) Mở miệng phát tiếng (chú ý: âm “gì” kéo dài li ền với việc phát tiếng, không đứt quãng) * Phụ âm “ch” - Mặt lưỡi chạm lên vòm miệng, đầu lưỡi chạm nhẹ vào Giữ khoang miệng Bật mạnh mặt lưỡi vào vòm miệng phát tiếng * Phụ âm “k, c, qu” - Gốc lưỡi chạm lên vòm miệng Giữ miệng Hạ lưỡi xuống, đẩy mạnh phát tiếng * Phụ âm “ng” - Gốc lưỡi chạm nhẹ lên vịm miệng Đưa lên mũi (nếu ch ạm tay vào mũi thấy có rung nhẹ) Bật lưỡi phát tiếng * Phụ âm “x” - Hai mơi có chiều hướng căng muốn cười tì sát vào hàm đầu lưỡi tì vào đỉnh đầu hàm Hơi đưa lên khoang miệng, tạo âm “xì” kéo dài Bật phát tiếng * Phụ âm “kh” - Sai phát âm /p/ pờ thành /b/ bờ, ( p b) hai phụ âm đồng vị mặt cấu âm mơi - mơi khác mặt tính, /p/ ph ụ âm vô thanh, /b/ phụ âm hữu Để luyện đọc /p/, h ướng dẫn HS tự đặt lòng bàn tay trước miệng, tay đặt lên qu ản Khi phát âm /b/ âm vốn có cảm nhận độ rung nhẹ qu ản không thấy luồng phát Cho trẻ bậm hai môi lại bật qua môi mạnh h ơn, tạo âm /p/ câm Hay cho trẻ đặt tay lên hầu lòng bàn tay trước miệng, trẻ dễ dàng nhận biết khác biệt hai âm Khi phát âm /p/ dây rung mạnh có luồng từ miệng phát đập vào lòng bàn tay - Sai phát âm /n/ nờ - /l/ lờ: Học sinh hay phát âm lẫn l/n, ch/tr, d/gi phần lớn em không ý thức phát âm âm Để chữa lỗi phát âm cho học sinh tơi phải trực quan hóa mô tả âm v ị hướng dẫn học sinh quan sát, tự kiểm tra xem phát âm âm nào: /n/ âm mũi, phát âm, sờ tay vào mũi th mũi rung, phát âm âm /l /mũi không rung Lặp lặp lại cách nhiều l ần cho học sinh phát âm thêm tiếng bắt đầu /l / ho ặc /n / xen kẽ để học sinh thấy khác gi ữa chúng Hoặc h ướng dẫn học sinh phát âm âm /l/ đưa lưỡi lên phía bên l ợi hàm ngạc cứng, phát âm /n/ đưa đầu l ưỡi vào m ặt c hàm Những từ thuộc chuyên môn như: Khoang yết hầu, khoang miệng, khoang mũi, môi, răng, lợi, ngạc cứng, ngạc mềm, lưỡi con, đ ầu l ưỡi, m ặt lưỡi trước, mặt lưỡi sau, nắp họng nói với học sinh em không hiểu nên giáo viên phải nghiên cứu v ấn đề: b ước t ạo m ột âm phận quan phát âm để có hướng giải Giáo viên dùng từ ngữ gần gũi với học sinh nh ững h ọc sinh đặc biệt, tiếp thu chậm Những từ ngữ phải th ật đ ơn gi ản, dễ hiểu Ví dụ việc chỉnh sửa cách phát âm sai phụ âm /l / - /n / nh nêu số học sinh tiếp thu chậm khó hi ểu nên giáo viên chỉnh cho học sinh cách hướng dẫn em sau: - L: Đọc cong lưỡi, đầu lưỡi uốn vào đưa sát vào lợi - N: Đọc thẳng lưỡi, lưỡi sát với lưỡi Khi học sinh dần phân biệt cho em luyện tập nói nguyên m ột câu hay đoạn văn có chứa âm mà em hay phát âm sai Ví d ụ sai ph ụ âm /l / - /n / cho học sinh luyện đọc câu: “lúa n ếp lúa n ếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng Lúa nếp lúa nếp non, lúa lên nõn non nõn nà” Lúc đầu cho học sinh đọc từ t có kết h ợp v ới nh ững bi ện pháp chỉnh lỗi phát âm sau tăng dần cường độ đọc nhanh h ơn luyện tập thường xuyên 2.3 Biện pháp chữa lỗi phương pháp đàm thoại: Tạo môi trường học tập thoải mái cách giáo tiếp giáo viên học sinh từ giúp em tự nhận sai t ự kh ắc phục Ví dụ: học vần giáo viên dạy m ới “ ip – up” giáo viên cố tình đọc sai i – pờ - ip thành i – bờ - ip đ ể h ọc sinh nh ận đ ược sai để chỉnh sửa Hoặc giáo viên đọc loạt từ có ch ứa âm hay phụ âm mà học sinh hay sai để học sinh phát hi ện giáo viên phát âm hay sai để sửa, yêu cầu học sinh đọc theo yêu cầu giáo viên để bạn khác nhận xét Giáo viên phát âm nhiều cách khác v ới m ột t đ ể học sinh phân biệt Ví dụ: oan với oang, oan: o – a – n - oan oang: o – a – ngờ - oang…thực th ường xuyên em tránh phát âm sai viết tả 2.4 Chữa lỗi phương pháp chọn lọc: Qua trình giảng dạy tiếp xúc, giáo viên chọn lọc h ọc sinh theo nhóm đối tượng Ví dụ: nhóm sai dấu thanh, nhóm sai /l / - /n /, ch ọn em sai phát âm giống phát âm theo tiếng đ ịa ph ương Giáo viên chia nhóm dễ dàng chỉnh sửa cho học sinh h ọc sinh giúp đỡ trình giáo viên chỉnh s ửa 2.5 Chia nhóm: Khác với việc chọn lọc, việc chia nhóm giúp h ọc sinh có th ể hồn ch ỉnh việc phát âm Chọn lọc chọn học sinh hay phát âm sai giống vào nhóm Cịn chia nhóm sau trình h ướng d ẫn chỉnh sửa giáo viên giáo viên chia nhóm h ọc sinh đ ể luy ện t ập, tức nhóm có bạn phát âm nh ững bạn phát âm sai Giáo viên nhờ bạn phát âm theo dõi chỉnh s ửa l ại cho em phát âm sai trình học tập sinh ho ạt tr ường Ơng bà ta có câu: “Học thầy khơng tày học bạn” vây, có th ể q trình giáo viên hướng dẫn học sinh cịn rụt rè, e ngại nên hi ệu qu ả việc chỉnh sửa lỗi phát âm thấp học sinh giao tiếp h ọc t ập với bạn trang lứa tinh thần em khác, em tự tin thể 2.6 Các hoạt động khác giúp luyện cách phát âm : Tập hát để luyện tập phân biệt dấu Chẳng h ạn, âm v ực c huyền thấp sắc (hoặc không) nên tập hát sắc (hoặc không) thành huyền thuận lợi Ví dụ: cho học sinh đọc huyền cách tập cho em câu hát ''Bé bé hai má hồng hồng'' Sửa lỗi phát âm cho trẻ cách cho tập hát hát có nhiều âm hay phụ âm mà học sinh thường phát âm sai Vừa giúp h ọc sinh ch ỉnh s ửa lỗi phát âm, hoạt động vừa ch v ừa học nên h ọc sinh r ất thích thú em học mà khơng biết h ọc, giúp h ọc sinh th giãn đầu óc căng thẳng Ví dụ: Bài “ Thật hay” có câu: “li lí li, lí lì li…” luy ện cho em phát âm /l / - /n / Hay “Mùa xn đ ến rồi” có câu: “Sáng hơm tr ời nắng lên rồi”… Đọc văn thơ cách chỉnh lỗi phát âm cho h ọc sinh Nh ưng thay áp đặt khuyến khích học sinh sưu tầm nh ững văn th có chứa âm vần mà em hay mắc lỗi sai, giáo viên ch ọn l ọc t ừng nhóm học sinh có phát âm sai giống để giao v ề nhà cụ th ể Ví dụ: chọn em hay sai dấu sưu tầm m ẩu chuyện, văn hay thơ chứa toàn dấu thanh, học sinh có th ể nh phụ huynh tìm kiếm Hè làng Chiều hè, ngày tàn, người người thường lùa đàn bò nhà Đ ường làng mùa tràn trề toàn màu vàng Nhiều người cày đồng về, c ười đùa ồn Giờ bà ngồi chờ đầu làng Mùa hè làng bà, dì làm đồng cịn Chiều h ằng ngày, chừng đàn gà vào chuồng người đồng Ngày ngày làm nhi ều thành nghiền, vài người làng vừa làm vừa hò, vừa đùa, v ừa c ười bò Chiều chiều, vừa cầm chừng đàn bò, vừa vồ cào cào, vừa nhìn đàn cị là triền đồi mà lòng cồn cào Nhiều người chèo đò vào v ườn, trèo hồng bì, nhồm nhồm Hè bà, dì, người làm đồng, lùa bị, nhào vào nhiều trị đùa, tình người dồi dào, nồng nàn D HIỆU QUẢ Năm học 2012 -2013, sau nhận lớp bắt đầu giảng dạy, d ạy em làm quen với phân môn Học vần, bước đầu làm quen với việc nh ận diện mặt chữ, với cách ghép vần tơi nhận thấy việc phát âm c đa số em cịn chưa xác Các em cịn thói quen phát âm theo thói quen, theo ý thích…Với thực trạng học sinh vậy, nghiên c ứu kỹ tài liệu, sách tham khảo phục vụ cho việc giảng dạy mơn Ti ếng vi ệt nói chung phân mơn Học vần nói riêng Đặc biệt phương pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh Nắm mục tiêu c t ừng d ạy nghiên cứu kỹ trước lên lớp, nắm bắt đặc điểm phát âm c học sinh Để từ đó, xác định phương pháp, biện pháp dạy h ọc thích hợp đồng thời lựa chọn cách thức để chỉnh sửa lỗi phát âm cho em cho phù hợp Để chữa lỗi phát âm cho học sinh trên, dùng ph ương pháp luyện theo mẫu, phân tích cấu âm, luyện phát âm qua ph ương pháp đàm thoại thông qua số hoạt động khác để chỉnh s ửa lỗi phát âm cho học sinh Để luyện đọc đúng, chống nói ngọng, cho học sinh đọc nhanh từ, câu học Học vần Để luyện phát âm điệu nên cho học sinh đọc nhiều lần dấu Có thể kết hợp hoạt động khác để chỉnh sửa lỗi phát âm cho h ọc sinh vui chơi, múa hát, đọc thơ Sau đó, em luyện nói theo nhóm, tổ phân công công vi ệc c ụ th ể cho nhóm, tổ, học sinh giáo viên nội dung Bằng biện pháp kết hợp với nhiệt tình gi ảng dạy tận tâm với nghề, trình dạy thực nghiệm lớp thu kết đáng kể, tỉ lệ học sinh phát âm lệch chu ẩn gi ảm rõ rệt, qua kì thi cuối học kì I số học sinh đọc yếu mơn Tiếng việt có gi ảm điểm giỏi mơn tả cao III KẾT LUẬN 1 KẾT QUẢ: Qua việc không ngừng tìm tịi, nghiên cứu tìm nh ững m ặt đ ược ch ưa qua trình giảng dạy th ực việc nghiên c ứu đề tài cách nghiêm túc ủng hộ nhiệt tình t phía nhà trường đồng nghiệp, học sinh đa số có s ự h ợp tác v ới giáo viên Đó yếu tố giúp đề tài thực thành cơng Qua đó, việc thực đề tài góp phần khơng nh ằm c ải thiện ch ất lượng học tập môn Tiếng việt, tạo ham thích học h ỏi tìm tịi h ọc t ập tiếng mẹ đẻ, giúp học sinh khơng cịn chán học Tiếng việt n ữa, h ọc sinh tự chiếm lĩnh tri thức thông qua hoạt động Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI: Trong trình thực đề tài này, bên cạnh nh ững m ặt thành công đạt cịn có hạn chế, tìm đ ược m ột s ố bi ện pháp sửa lỗi phát âm tiêu biểu mà học sinh hay m ắc phải, ch ưa đ ưa hết lỗi mà học sinh phát âm chưa chuẩn biện pháp kh ắc ph ục lỗi phát âm nào? Do điều kiện vật chất, người nhiều hạn chế nên việc th ực hi ện đầy đủ, toàn diện chưa thực Nhưng đề tài giúp ích nhiều công việc giảng dạy thân tơi Qua tơi tìm th nhiều cảm hứng giảng dạy việc chỉnh sửa lỗi phát âm cho học sinh khơng cịn vấn đề khó giải giáo viên khơng cịn ng ại chỉnh sửa lỗi phát âm cho học sinh học sinh đặc bi ệt Và góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng việt tr ường Ti ểu học, bên cạnh giúp học sinh u thích việc đọc h ơn, em khơng cịn tự ti đọc chưa đúng, đọc yếu, hay đọc sai n ữa Hình thành em thói quen đọc sách đọc để tự chiếm lĩnh kho tàng tri th ức to lớn nhân loại Các em trở nên yêu tiếng mẹ đẻ h ơn, kh dậy em lịng tự hào dân tộc vốn có người Việt Nam BÀI HỌC KINH NGHIỆM: * Về kĩ giáo viên: Giáo viên phải chuẩn mực lời nói, giao tiếp, cách nói ph ải thân người giáo viên mà khơng làm khơng th ể nói h ọc sinh Thường xuyên tiếp xúc, gần gũi với học sinh để tạo gắn kết th ầy trị, từ phát điểm sai học sinh có bi ện pháp kịp thời chỉnh sửa phù hợp với đặc điểm tâm lý em Luôn cởi mở vơi học sinh, không nên bắt ép học sinh quá, không nên lấy thân để làm thước đo học sinh, trình luy ện t ập m ột trình lâu dài, sớm chiều mà ch ỉnh s ửa đ ược nên giáo viên phải thường xuyên động viên em em làm chưa * Về phương pháp: - Các mục tiêu luyện tập phải rõ ràng tường minh, trực quan - Cường độ luyện tập phải tăng dần, nghĩa nguyên tắc luyện nhiều tốt - Mọi hoạt động phải hướng dẫn phân công cụ th ể Ý KIẾN ĐỀ XUẤT: Để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung việc rèn phát âm cho học sinh nói riêng cần phải phối hợp tốt gia đình, nhà trường xã hội * Đối với gia đình: - Vẫn biết thời gian em học tập sinh hoạt trường chiếm phần đa thời gian phụ huynh phải thường xuyên quan tâm, chăm sóc em trí tuệ lẫn thể chất Hằng ngày, nên bớt chút th ời gian 30 phút để kèm cặp em học tập, xem xét việc học trường em mình, trang bị cho em đầy đủ sách đồ dùng h ọc t ập - Động viên em kịp thời lúc có s ự tiến b ộ h ọc t ập Từ giúp em thích học có ý thức phấn đấu h ơn * Đối với địa phương ngành giáo dục: - Thường xun quan tâm tới gia đình có hồn cảnh khó khăn t ạo ều kiện cho em đến trường học hành đầy đủ - Nên có thư viện, có buổi sinh hoạt trò chuyện nơi em sinh sống để em có dịp thể thân - Tổ chức ngày hội sách với nhiều th ể loại sách đ ể em tham gia sinh hoạt vui chơi đọc sách - Tổ chức buổi giới thiệu sách đến em Có th ể m ời tác gi ả c sách đến giao lưu giới thiệu sách v ới em thiếu nhi Việc làm mang lại kết cao, cụ thể đơn v ị tr ường h ọc tơi cơng tác trường Tiểu học An Bình B t ổ ch ức bu ổi giao l ưu theo hình thức mời thầy Nguy ễn Ngọc Ký tr ường giao l ưu giới thiệu sách thầy đến em học sinh Qua nh ận phản hồi tích cực, học sinh thích thú hiểu h ơn tác gi ả c sách, học sinh tìm đọc sách thầy nhiều Tơi mong muốn hình thức nhân rộng để tri th ức có th ể đến đ ược với tất người, vùng miền LỜI KẾT Với tinh thần đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, lòng yêu nghề, u trẻ giúp tơi có thêm nghị lực để thực đề tài Tuy có thành cơng tích cực xong khơng tránh hạn chế nh ưng tơi tin r ằng m ọi khó khăn khắc phục, vượt qua miễn đến với nghề tâm tất lịng nhiệt tình mu ốn cho hệ sau này, hệ em tốt đẹp Tôi xin chân thành cảm ơn./ An Bình, ngày 01 tháng 01 năm 2013 Người thực Phạm Thị Thuý NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP THỊ XÃ: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TỈNH: ... học, bậc học Nhưng đề tài chủ yếu chỉnh sửa cho học sinh cách phát âm phân môn học vần lớp TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI: Vấn đề ? ?Chỉnh sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp phân môn h ọc v ần ” vấn đề không để... thức để chỉnh sửa lỗi phát âm cho em cho phù hợp Để chữa lỗi phát âm cho học sinh trên, dùng ph ương pháp luyện theo mẫu, phân tích cấu âm, luyện phát âm qua ph ương pháp đàm thoại thông qua số hoạt... học sinh m ới ti ếp c ận v ới môn Tiếng việt, cụ thể học sinh phải học phân môn Học vần Do việc dạy học sinh phát âm đúng, chuẩn xác r ất quan tr ọng Phát âm đúng, chuẩn xác phân môn Học vần
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp chỉnh sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 trong phân môn học vần ,

Từ khóa liên quan