0

Dạy học sinh học 8 – trung học cơ sở theo định hướng phát triển năng lực

146 70 0
  • Dạy học sinh học 8 – trung học cơ sở theo định hướng phát triển năng lực

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:43

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ NAM TRANG DẠY HỌC SINH HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC HÀ NỘI – 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ NAM TRANG DẠY HỌC SINH HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC Mã số: 8.14.01.11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thế Hƣng HÀ NỘI – 2020 LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Dạy học sinh học – Trung học sở theo định hướng phát triển lực” hoàn thành khoa Sư phạm – Trường Đại học Giáo dục Trước tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, ban chủ nhiệm khoa tất thầy cô khoa Sư phạm tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành khóa học Tác giả xin gửi lời cảm ơn vô sâu sắc tới người thầy kính mến PGS TS Nguyễn Thế Hưng trực tiếp hướng dẫn nhiệt tình, cẩn thận, đưa định hướng quý báu để giúp tác giả hoàn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, thầy cô giáo môn, giáo viên môn Sinh học em học sinh trường Trung học sở Đại Mỗ tạo điều kiện cho tác giả trình thực nghiệm đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên hỗ trợ phương diện suốt trình học tập nghiên cứu Tuy có nhiều nỗ lực thời gian lực không cho phép nên không tránh khỏi hạn chế việc nghiên cứu Do đó, luận văn cịn điểm thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp, bảo hướng dẫn từ Quý thầy cô bạn đồng nghiệp Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 02 năm 2020 Tác giả Nguyễn Thị Nam Trang i NH MỤC C C CHỮ VIẾT TẮT Các chữ viết tắt GV HS NL PPDH THCS ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Đánh giá GV mức độ quan trọng NL cần phát triển cho HS THCS……………………………………………………………………… Bảng 1.2 Đánh giá giáo viên lợi ích việc phát triển NL cho HS Bảng 1.3 Ý kiến GV khó khăn việc phát triển NL cho HS… Bảng 1.4 Tự đánh giá HS mức độ đạt đƣợc NL……………………… Bảng 1.5 Ý kiến HS hoạt động GV nên tổ chức để phát triển NL… Bảng 2.1 Kế hoạch dạy học chủ đề “Mô – Đơn vị sống” ………… Bảng 2.2 Kế hoạch dạy học chủ đề “Khám phá hệ vận động” …………………… Bảng 2.3 Kế hoạch dạy học chủ đề “Hiến máu – nghĩa cử cao đẹp”………… Bảng 2.4 Kế hoạch dạy học chủ đề “Hô hấp biện pháp bảo vệ hệ hô hấp” …… Bảng 2.5 Kế hoạch dạy học chủ đề “Bếp trƣởng tƣơng lai” ……………………… Bảng 2.6 Kế hoạch dạy học chủ đề “Làn da sắc đẹp” ………………………… Bảng 2.7 Kế hoạch dạy học chủ đề “Giáo dục giới tính sứa khỏe sinh sản vị thành niên” ………………………………………………………………………… 49 Bảng 2.8 Tiêu chí đánh giá dự án để đánh giá lực tự học tự chủ, lực giải vấn đề sáng tạo …………………………………………………… Bảng 2.9 Tiêu chí đánh giá kỹ thực hành (làm thí nghiệm) để đánh giá lực thực hành……………………………………………………………………… Bảng 2.10 Tiêu chí đánh giá làm việc nhóm để đánh giá lực giao tiếp – hợp tác ………………………………………………………………………………… Bảng 2.11 Đánh giá nhóm với nhau……………………………………… Bảng 2.12 Phiếu đánh giá làm việc nhóm ………………………………………… Bảng 3.1 Đặc điểm lớp diễn thực nghiệm……………………………… Bảng 3.2 Kết khảo sát mức độ hứng thú học sinh lớp đối chứng ……… Bảng 3.3 Kết khảo sát mức độ hứng thú học sinh lớp thực nghiệm…… Bảng 3.4 So sánh giá trị mức độ ảnh hƣởng theo tiêu chí Cohen………………… iii Bảng 3.5 Phân bố tần số kết điểm lớp TN ĐC…………………………… Bảng 3.6 Phân bố tần suất điểm số kiểm tra………………………………… Bảng 3.7 Phân bố tần suất tích lũy điểm số kiểm tra………………………… Bảng 3.8 Phân loại kết học tập HS……………………………………… Bảng 3.9 Tổng hợp tham số đặc trƣng kiểm tra……………………… ii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ mối quan hệ phƣơng pháp dạy học trình học……… Hình 1.2 Kết điều tra mức độ sử dụng phƣơng pháp dạy học GV……… Hình 1.3 Mức độ sử dụng phƣơng tiện dạy học …………………………… Hình 3.1 Phân bố tần suất tích lũy kết kiểm tra ………………………… Hình 3.2 Đồ thị phân loại kết học tập HS……………………………… v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………… i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………… ii DANH MỤC CÁC BẢNG………………………………………………… iii DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ…………………………………… v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận .3 7.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 7.3 Phƣơng pháp thống kê xử lý số liệu Những đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC .5 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu giáo dục dạy học theo định hƣớng phát triển lực 1.1.1 Dạy học theo định hƣớng phát triển lực giới ………… 1.1.2 Dạy học theo định hƣớng phát triển lực Việt Nam 1.2 Cơ sở lí luận 11 1.2.1 Năng lực phát triển lực học tập HS Trung học sở 11 vi 1.2.2 Một số phƣơng pháp dạy học tích cực phát triển lực cho HS 13 1.2.3 Vai trò ý nghĩa dạy học theo định hƣớng dạy học phát triển lực ………………………………………………………………………… 19 1.3 Cơ sở thực tiễn 20 CHƢƠNG DẠY HỌC SINH HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 28 2.1 Phân tích chƣơng trình Sinh học 28 2.2 Xây dựng quy trình dạy học Sinh học theo tiếp cận phát triển lực cho ngƣời học ……………………………………………………………… 34 2.3 Một số hoạt động dạy học Sinh học nhằm phát triển lực cho ngƣời học 33 Kết luận chƣơng 46 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 65 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 65 3.2 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 65 3.3 Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 65 3.4 Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm 65 3.5 Phân tích kết thực nghiệm sƣ phạm 67 3.5.1 Kết định lƣợng .67 3.5.2 Kết định tính 76 Kết luận chƣơng 77 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 78 Kết luận 78 Khuyến nghị 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO .80 PHỤ LỤC vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học công nghệ phát triển nhanh nhƣ vũ bão việc phát triển phẩm chất lực cho ngƣời học định hƣớng mà nhiều nƣớc giới quan tâm Đảng Nhà nƣớc ta nhận định đƣợc tình hình đƣa định hƣớng “Về đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Định hƣớng đƣợc hội nghị Trung ƣơng (khóa XI) thơng qua với nhiệm vụ “Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hƣớng coi trọng phát triển phẩm chất, lực ngƣời học”.[7] Đặc biệt với môn Sinh học, môn Khoa học thực nghiệm gắn liền với đời sống thực tế, với tồn phát triển ngƣời loài sinh vật thiên nhiên, địi hỏi học sinh phải có nhiều lực học tập để tƣ duy, phân tích, có khả tìm tịi sáng tạo, khơng để nắm vững kiến thức mà vận dụng kiến thức, kỹ vào thực tiễn đời sống Tuy nhiên thời gian lớp cịn ít, khơng phải tất học sinh nắm vững đƣợc kiến thức, ghi nhớ vận dụng kiến thức vào thực tiễn Mặt khác, việc giảng dạy nhiều giáo viên cịn mang tính truyền thống, hàn lâm, nặng lý thuyết khiến cho học sinh ngại học, thiếu tính sáng tạo, tƣ khó phát huy đƣợc lực Với lí nêu trên, việc hình thành phát triển lực học tập học sinh mơn học nói chung mơn Sinh học nói riêng cần thiết, mang tính cấp bách giáo dục Vì thế, chúng tơi lựa chọn đề tài “Dạy học Sinh học - Trung học sở theo định hướng Hoạt động GV *Hoạt động: Chuyển giao nhiệm vụ học tập + GV: GV chiếu hình thở a Khái niệm hơ hấp Chiếu hình giai đoạn hô hấp + Yêu cầu nhóm hồn thiện Cho HS quan sát H20-1 + H20-2/ SGK Tr 64-65 Nghiên cứu thông tin SGK câu hỏi sau ( 10’) Câu 1: Khái niệm hô hấp? Hơ hấp có liên quan nhƣ hoạt động sống tế bào thể? Câu 2: Hô hấp gồm giai đoạn chủ yếu nào? Sự thở có ý nghĩa hơ hấp? Hơ hấp có vai trị thể? b Cấu tạo chức quan hô Câu 3: Hệ hô hấp gồm hấp quan nào? HS trả lời câu hỏi Câu 4: Nêu chức đƣờng dẫn khí hai phổi? * Hoạt động: Thực nhiệm vụ học tập Trong trình hoạt động GV gợi ý giải thích số thắc mắc HS để giúp em hoàn thiện * Hoạt động: Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập Trong trình hoạt động GV gợi ý giải thích số thắc mắc HS để giúp em hoàn thiện * Hoạt động: Đánh giá kết hoạt động GV: chốt kiến thức GV chiếu lại Học sinh thống phần đáp án hình động máy chiếu giải thích trình bày vào lại số điểm HS cịn chƣa rõ, giải thích đến đâu chốt kiến thức đến theo câu hỏi từ 1-4 Kết luận: - Hơ hấp q trình cung cấp Oxi cho tế bào thể thải khí CO2 TB thải khỏi thể Quá trình hô hấp gồm giai đoạn : thở, trao đổi khí phổi trao đổi khí tế bào - Nhờ hô hấp mà o xi đƣợc lấy vào để xi hố hợp chất hữu tạo lƣợng cần cho hoạt động sống thể - Cấu tạo hệ hô hấp gồm phần : + Đƣờng dẫn khí: Khoang mũi, họng, quản, khí quản, phế quản + Hai phổi: phỏi phải phổi trái - Chức : + Đƣờng dẫn khí: Dẫn khí vào phổi, làm sạch, làm ẩm, làm ấm khơng khí vào tham gia bảo vệ phổi + Hai phổi : Là nơi trao đổi khí thể mơi trƣờng ngồi Hoạt động : Luyện tập Câu hỏi Tìm tịi, mở rộng: GV đƣa số câu hỏi vận dụng cho HS trực tiếp trả lời: Câu 1: Những đặc điểm cấu tạo quan đƣờng dẫn khí có tác dụng làm ẩm, làm ấm khơng khí vào phổi ? Câu 2: Đặc điểm tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi tác tác nhân có hại ? Câu 3: Đƣờng dẫn khí có chức làm ẩm, làm ấm khơng khí bảo vệ phổi, đƣờng bụi bẩn tiếp xúc với bụi ta phải đeo trang Mùa lạnh bị nhiễm lạnh vào phổi? Nội dung 2: Hoạt động hô hấp Mục tiêu: Nêu rõ khái niệm dung tích sống lúc thở sâu (bao gồm: khí lƣu thơng, khí bổ sung, khí dự trữ, khí cặn) Khởi động: GV: Hô hấp gồm giai đoạn ( Gồm giai đoạn)? Các giai đoạn có mối liên quan với nhƣ nào? ( Có mối liên quan chức năng) Vậy thơng khí trao đổi khí phổi diễn nhƣ nào? Bài học hôm giúp tìm hiểu vấn đề *Hoạt động: Chuyển giao nhiệm vụ học tập + Chia lớp làm nhóm + Cho Câu 1: Các xƣơng lồng ngực phối hợp hoạt động với nhƣ để làm tăng thể 21.1+H21.2+H21.3 Nghiên cứu thơng tích lồng ngực hít vào làm tin SGK hồn thiện câu hỏi sau: giảm thể tích lồng ngực thở ra? Câu 2: Dung tích phổi hít vào, thở bình thƣờng gắng sức phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu 3: Nhận xét thành phần khí cacbonic oxi hít vào thở ra? Do đâu có chênh lệch nồng độ chất khí?Hãy giaỉ thích khác thành phần khí hít vào thở ra? Câu 4: Quan sát H21.4/SGK- 70, mô tả khuếch tán O2 CO2 * Hoạt động: Thực nhiệm vụ học tập Trong q trình hoạt động GV gợi ý giải thích số thắc mắc HS để giúp em hoàn thiện * Hoạt động: Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập - Từng nhóm báo cáo kết quả: Mỗi Đại diện nhóm lần lƣợt lên trình nhóm câu hỏi bày Các nhóm khác nhận xét, bổ sung Nhóm 1: Câu Nhóm 2+3: Câu Nhóm 4: Câu Nhóm 5: Câu * Hoạt động: Đánh giá kết hoạt động Đánh giá thực nhiệm vụ: GV: chốt kiến thức GV hƣớng dẫn Câu hỏi tìm tịi, mở rộng: Câu 1: Dung tích sống gì? Làm để thể ta có dung tích sống lí tƣởng? Dung tích sống thể tích lƣợng khí lớn mà thể hít vào thở lần Để thể có dung tích sống lí tƣởng, ta phải thƣờng xuyên đặn tập TDTT phƣơng pháp, từ lúc nhỏ thời gian lâu dài Nội dung 3: Vệ sinh hơ hấp Mục tiêu: Kể bệnh quan hô hấp ( viêm phế quản, lao phổi) nêu biện pháp vệ sinh hô hấp Tác hại thuốc Khởi động:GV đặt câu hỏi Câu 1: Thực chất qúa trình trao đổi khí phổi tế bào gì? Câu 2: Nhờ hoạt động quan, phận mà khơng khí phổi thƣờng xun đƣợc đổi mới? Câu 3: Em tìm ví dụ cụ thể trƣờng hợp có bệnh hay tổn thƣơng hệ hơ hấp mà em biết? Vậy nguyên nhân gây hậu gì? Chúng ta tìm hiểu vấn đề *Hoạt động: Chuyển giao nhiệm vụ học tập GV chia lớp thành nhóm Đại diện nhóm lần lƣợt lên trình GV: Cho HS quan sát hình ảnh bày Các nhóm khác nhận xét, bổ sung tác nhân gây hại cho hệ hô hấp máy chiếu Cho HS nghiên cứu thông tin SGK hoàn thiện câu hỏi sau: Câu 1: Thế nhiễm khơng khí? Khơng khí bị ô nhiễm gây tác hại tới hoạt động hô hấp từ loại tác nhân nhƣ nào? Câu 2: Hãy đề biện pháp bảo vệ hệ hơ hấp tránh tác nhân có hại? * Hoạt động: Thực nhiệm vụ học tập Trong trình hoạt động GV có HS: Chia làm nhóm nhỏ, nhóm thể gợi ý giải thích số thắc bạn Hoạt động nhóm bạn trao mắc HS để giúp em hoàn đổi sau thống nhóm thiện Các nhóm thực câu hỏi - Từng nhóm báo cáo kết quả: Mỗi nhóm câu hỏi nhóm 1-5 từ câu 1-5 * Hoạt động: Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập GV: chốt kiến thức GV hƣớng dẫn HS hình vẽ giải thích lại số điểm HS cịn chƣa rõ, giải thích đến đâu chốt kiến thức đến theo câu hỏi từ 1-5 Câu hỏi tìm tịi, mở rộng: Câu 1: Trồng xanh có lợi ích việc làm bầu khơng khí quanh ta? Nội dung 4: Tác hại thuốc đến hộ hô hấp Mục tiêu: chứng minh tác hại thuốc đến hệ hô hấp * Hoạt động: Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập GV: yêu cầu nhóm báo cáo kết Các nhóm lần lƣợt báo cáo nhiệm vụ đƣợc giao Nhóm 1: Sơ đồ tƣ (thuốc truyền thống) + Nhóm 2: powpoint (thuốc điện tử) + Nhóm 3: Thí nghiệm: chứng minh tác hại thuốc đến hệ hơ hấp + Nhóm 4: Tiểu phẩm * Hoạt động: Đánh giá kết hoạt động - GV: nhận xét việc thực nhiệm vụ nhóm sau cho điểm - GV giao nhiệm vụ: viết luận nói lên suy nghĩ em thuốc Thiết kế poster tuyên truyền ngƣời không sử dụng thuốc 3.3: Hoạt động luyện tập Câu 1: Đặc điểm cấu tạo giúp phổi tăng diện tích bề mặt trao đổi khí ? Có thể giới thiệu bệnh hen suyễn( hen phế quản) co thắt vòng sụn khí quản phế quản  khơng có thơng khí  thƣờng chết  phải uống thuốc chống hen xuyễn Câu 2: Hắt hơi, ho hoạt động hệ quan nào? Vì lại có phản ứng nhƣ vậy? Có biện pháp để bảo vệ hệ hô hấp? Câu 3: So sánh hô hấp thƣờng hô hấp sâu? + Giống nhau: Đều cử động hơ hấp làm lƣu thơng khí, thực theo chế phản xạ để lấy O2 vào đẩy khí CO2 ngồi - Đều có tham gia hô hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực + Khác nhau: Hơ hấp thƣờng - Đƣợc thực cách tự nhiên phản xạ khơng ĐK, sinh có -Số tham gia hơ hấp ( chủ yếu hồnh liên sƣờn) - Lƣợng khí lƣu thơng khoảng 500 ml -Hiệu hô hấp chƣa cao, lƣợng khí cặn nhiều Câu 4: Hút thuốc có hại nhƣ cho hệ hô hấp? + Nicotin làm tê liệt lớp dung động phế quản, giảm hiệu lọc khơng khí gây ung thƣ phổi + NO2 gây viêm, sƣng lớp niêm mạc, cản trơe trao đổi khí gây chết liều cao + CO chiếm chỗ O2 hồng cầu, làm cho thể trạng thái thiếu O2 đặc biệt thể động mạnh 3.4 Hoạt động vận dụng ( Không đủ thời gian cho HS nhà thực hiện) Câu 1: Trực tiếp liên quan chặt chẽ đến hô hấp hệ hệ sau: A Hệ tiết; B hệ thần kinh; C Hệ tuần hồn; D Hệ tiêu hóa Câu 2: Phản xạ ho có tác dụng: A Dẫn khơng khí vào phổi; B Làm làm ấm khơng khí C Tống chất bẩn dị vật; D Ngăn cản bụi Câu 3: Hiện nay, dịch cúm bùng phát mạnh số tỉnh thành có Phú Thọ Em cho biết nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên? Câu 4: Một ngƣời hơ hấp bình thƣờng 18 nhịp/phút, nhịp hít vào 500ml khơng khí Khi ngƣời luyện tập nhịp hơ hấp giảm xuống cịn 12 nhịp/phút, nhịp hít vào 900ml khơng khí a Tính lƣợng khí lƣu thơng, khí khoảng chết, khí trao đổi ngƣời hơ hấp bình thƣờng, hơ hấp sâu b So sánh lƣợng khí hữu ích ngƣời hơ hấp bình thƣờng, hơ hấp sâu c Nêu ý nghĩa việc luyện tập hô hấp V Củng cố, hƣớng dẫn học sinh nhà GV chốt kiến thức trọng tâm chuyên đề GV cho HS tự đánh giá hoạt động nhóm bạn tích cực bạn chƣa tích cực hoạt động GV nhận xét đánh giá hoạt động nhóm ƣu điểm, tồn Cho điểm nhóm HS dọn vệ sinh lớp Về nhà hoàn thiện thu hoạch Giờ sau nộp lại Chuẩn bị sau: Đọc trƣớc 24: Tiêu hóa quan tiêu hóa PHỤ LỤC BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ “HÔ HẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ HỆ HÔ HẤP” Câu Bộ phận dƣới không thuộc hệ hô hấp? A Thanh quản B Thực quản C Khí quản D Phế quản Câu Loại sụn dƣới có vai trị đậy kín đƣờng hơ hấp nuốt thức ăn? A Sụn nhiệt B Sụn nhẫn C Sụn giáp D Sụn khí quản Câu Trong đƣờng dẫn khí ngƣời, khí quản phận nối liền với: A Họng phế quản B Phế quản mũi C Họng quản D Thanh quản phế quản Câu Trong q trình hơ hấp, ngƣời sử dụng khí loại thải khí gì? A Sử dụng khí nitơ loại thải khí cacbơnic B Sử dụng khí cacbơnic loại thải khí ơxi C Sử dụng khí ơxi loại thải khí cacbơnic D Sử dụng khí ơxi loại thải khí nitơ A Hai lần hít vào lần thở B Một lần hít vào lần thở C Một lần hít vào lần thở D Một lần hít vào hai lần thở Câu Khi hít vào, liên sƣờn hoành trạng thái nào? A Cơ liên sƣờn ngồi dãn cịn hồnh co B Cơ liên sƣờn hoành dãn C Cơ liên sƣờn hoành co D Cơ liên sƣờn ngồi co cịn hồnh dãn Câu Trong q trình trao đổi khí tế bào, loại khí khuếch tán từ tế bào vào máu? A Khí nitơ B Khí cacbơnic C Khí ơxi D Khí hiđrơ Câu Khi luyện thở thƣờng xuyên vừa sức, làm tăng: A Dung tích sống phổi B Lƣợng khí cặn phổi C Khoảng chết đƣờng dẫn khí D Lƣợng khí lƣu thơng hệ hơ hấp Câu Chất độc dƣới có nhiều khói thuốc lá? A Hêrôin B Côcain C Moocphin D Nicôtin Câu 10 Loại khí dƣới thƣờng gây viêm, sƣng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí gây chết ngƣời dùng với liều cao? Câu 11 Bệnh dƣới đƣợc xem Tứ chứng nan y Y học cổ? A Tiểu đƣờng B Ung thƣ C Lao phổi D Thống phong Câu 12 Bộ phận đƣờng hô hấp có vai trị chủ yếu bảo vệ, diệt trừ tác nhân gây hại ? A Phế quản B Khí quản C Thanh quản D Họng Câu 13 Trong q trình trao đổi khí tế bào, loại khí khuếch tán từ tế bào vào máu ? A Khí nitơ B Khí cacbơnic C Khí ơxi D Khí hiđrơ Câu 14 Hiệu trao đổi khí có mối liên hệ mật thiết với trạng thái khả hoạt động hệ quan ? A Hệ tiêu hoá B Hệ sinh dục C Hệ tiết D Hệ tuần hồn Câu 15 Vì hít thở sâu làm tăng hiệu hơ hấp ? A Vì hít thở sâu giúp loại thải hồn tồn lƣợng khí cặn khí dự trữ tồn đọng phổi, tạo khoảng trống để lƣợng khí hữu ích dung nạp vào vị trí B Vì hít thở sâu ơxi tiếp cận đƣợc với tế bào thể, đó, hiệu trao đổi khí tế bào cao C Vì hít vào gắng sức làm tăng lƣợng khí bổ sung cho hoạt động trao đổi khí phế nang thở gắng sức giúp loại thải khí dự trữ cịn tồn đọng phổi D Tất phƣơng án cịn lại PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO LUẬN VĂN Thực hành băng bó gãy xƣơng Báo cáo tác hại thuốc đến hệ hô hấp Sản phẩm học sinh ... pháp dạy học vấn đề đáng quan tâm 1.3.2 Thực trạng dạy học môn Sinh học theo định hướng phát triển lực, Trung học sở Để tìm hiểu thực trạng dạy học môn Sinh học theo định hƣớng phát triển lực, ... dạy học theo định hướng phát triển lực Chương Dạy học Sinh học theo định hướng phát triển lực Chương Thực nghiệm sư phạm CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦ VIỆC ẠY HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG PH T TRIỂN... Dạy học theo định hƣớng phát triển lực giới ………… 1.1.2 Dạy học theo định hƣớng phát triển lực Việt Nam 1.2 Cơ sở lí luận 11 1.2.1 Năng lực phát triển lực học tập HS Trung học sở 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học sinh học 8 – trung học cơ sở theo định hướng phát triển năng lực ,

Từ khóa liên quan