0

Các biện pháp tổ chức phối hợp giữa bảo tàng và nhà trường trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở ở nội thành hà nội

151 38 0
  • Các biện pháp tổ chức phối hợp giữa bảo tàng và nhà trường trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở ở nội thành hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:33

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM Phạm Kim Ngân CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC PHỐI HỢP GIỮA BẢO TÀNG VÀ NHÀ TRƯỜNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở NỘI THÀNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mà SỐ: 601405 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS BÙI VĂN QUÂN HÀ NỘI - 2007 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM Phạm Kim Ngân CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC PHỐI HỢP GIỮA BẢO TÀNG VÀ NHÀ TRƯỜNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở NỘI THÀNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2007 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM Phạm Kim Ngân CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC PHỐI HỢP GIỮA BẢO TÀNG VÀ NHÀ TRƯỜNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở NỘI THÀNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC BẢN TÓM TẮT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS BÙI VĂN QUÂN HÀ NỘI - 2007 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ THCS Th.s TS ICOM Committee of Museum Trcn Nxb XHCN Trung học sở Thạc sĩ Tiến sĩ International Trƣớc Công nguyên Nhà xuất Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUN V BIN PHP T CHC PHI Hợp bảo tàng nhà tr-ờng giáo dục đạo đức cho häc sinh trung häc c¬ së 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Các khái niệm công cụ 1.2.1 Tổ chức 1.2.2 Phối hợp quản lí 1.2.3 Tổ chức phối hợp 1.2.4 Giáo dục đạo đức 1.3 Giáo dục đạo đức cho học sinh nhà trƣờng THCS 1.3.1 Những đặc điểm tâm lý học sinh THCS 1.3.2 Mục tiêu giáo dục trƣờng THCS 1.3.3 Nội dung giáo dục đạo đức trƣờng THCS 1.3.4 Con đƣờng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 1.4 Tổ chức phối hợp bảo tàng nhà trƣờng THCS giáo dục đạo đức cho học sinh 1.4.1 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức bảo tàng 1.4.2 Vị trí, vai trị bảo tàng giáo dục đạo đức cho học sinh 1.4.3 Nội dung, hình thức biện pháp tổ chức phối hợp bảo tàng nhà trƣờng giáo dục đạo đức cho học sinh 1.5 Những yếu tố ảnh hƣởng tới việc tổ chức phối hợp bảo tàng trƣờng THCS giáo dục đạo đức cho học sinh 1.5.1 Nhận thức thầy cô giáo, cán nhân viên bảo tàng học sinh tổ chức phối hợp bảo tàng trƣờng THCS giáo dục đạo đức cho học sinh 1.5.2 §iỊu kiƯn kinh tÕ xà hội văn hoá địa ph-ơng có ảnh h-ởng đến việc tổ chức phối hợp bảo tàng nhà tr-ờng việc giáo dục đạo đức cho học sinh Trang 12 12 14 14 15 19 20 22 22 24 25 26 28 28 33 36 41 41 1.5.3 Trình độ quản lý tổ chức hoạt động giáo dục cán bảo tàng 42 Kết luận chƣơng Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC PHỐI HỢP GIỮA BẢO TÀNG VÀ NHÀ TRƢỜNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI NỘI THÀNH HÀ NỘI 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Khái quát trƣờng trung học sở đƣợc khảo sát 44 Khái quát hai bảo tàng đƣợc khảo sát 2.2 Thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS nội thành Hà Nội 2.2.1 Vài nét thực trạng đạo đức học sinh THCS ni thnh H Ni 2.2.2 Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức nhà tr-ờng 2.3 Thc trng t chức phối hợp bảo tàng với trƣờng THCS nội thành Hà Nội giáo dục đạo đức cho học sinh 2.3.1 Thực trạng nhận thức đối tƣợng vai trò việc phối hợp bảo tàng trƣờng THCS giáo dục đạo đức cho học sinh 2.3.2 Nội dung tổ chức phối hợp bảo tàng trƣờng THCS giáo dục đạo đức cho học sinh 2.3.3 Hình thức tổ chức phối hợp bảo tàng trƣờng THCS giáo dục đạo đức cho học sinh 2.3.4 Biện pháp tổ chức phối hợp bảo tàng trƣờng THCS giáo dục đạo đức cho học sinh 2.3.5 Đánh giá hiệu biện pháp tổ chức phối hợp bảo tàng trƣờng THCS giáo dục đạo đức cho học sinh 2.4 Đánh giá chung thực trạng tổ chức phối hợp bảo tàng trƣờng THCS giáo dục đạo đức cho học sinh 2.4.1 Kết trƣng cầu ý kiến đối tƣợng 2.4.2 Nguyên nhân thực trạng Kết luận chƣơng Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TĂNG CƢỜNG PHỐI HỢP GIỮA BẢO 45 46 46 50 54 54 57 62 63 69 71 76 77 79 79 80 81 82 TÀNG VÀ NHÀTRƢỜNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ NỘI THÀNH HÀ NỘI 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.1.1 Nguyên tắc tính kế thừa 3.1.2 Ngun tắc tính tồn diện 3.1.3 Nguyên tắc tính hiệu 3.2 Các biện pháp đƣợc đề xuất 3.2.1 Nâng cao nhận thức, xác định vai trò nhiệm vụ, nội dung việc tổ chức phối hợp bảo tàng trƣờng THCS giáo dc đạo đức cho học sinh 3.2.2 Thng nht mc tiêu, nội dung phƣơng pháp hình tức tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh 3.2.3 Xây dựng chế tổ chức phối hợp bảo tàng nhà trƣờng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng hoạt động kiểm tra ỏnh giỏ vic t chc phi hợp bảo tàng nhà tr-ờng giáo dục đạo đức cho häc sinh 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp Kết luận chƣơng KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Nghị Trung ƣơng (Khoá VIII) khẳng định: “Giáo dục học sinh giai đoạn phải giáo dục tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể dục mỹ dục”, đạo đức gốc ngƣời phát triển toàn diện Nhà trƣờng – thiết chế đặc thù chức chuyển giao kinh nghiệm xã hội cho hệ trẻ, có nhiệm vụ giáo dục đạo đức tồn diện cho học sinh Vì lẽ đó, chƣơng trình sách giáo khoa phổ thơng phải thể cụ thể hoá mục tiêu giáo dục quy định Luật giáo dục cho bậc học, cấp học Các mục phẩm chất lực nêu mục tiêu phải đƣợc cụ thể hoá thành hệ thống giá trị, bao gồm giá trị truyền thống cần kế thừa phát huy để giữ gìn sắc dân tộc, giá trị đƣợc hình thành giai đoạn cơng nghiệp hoá, đại hoá hội nhập quốc tế Nội dung chƣơng trình giáo dục thoả mãn yêu cầu nêu đƣợc thực chủ yếu qua đƣờng dạy học với hỗ trợ đƣờng giáo dục, nguồn học liệu khác nhau, phải kể đến hỗ trợ nguồn học liệu quý giá từ viện bảo tàng Do tính đặc thù đạo đức giáo dục đạo đức, nên hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh địi hỏi phải có phối kết hợp nhiều lực lƣợng giáo dục, phải sử dụng nhiều đƣờng phƣơng pháp giáo dục khác Trong năm qua, thực tế nhà trƣờng trọng vào việc đào tạo kiến thức, việc giáo dục đạo đức cho học sinh nhà trƣờng chƣa đƣợc tốt, dẫn đến tình trạng số học sinh có biểu sa sút đạo đức, lối sống nhƣ nói tục chửi bậy, đánh nhau, hỗn láo với thầy giáo, sống bng thả, bỏ học, đua địi nghiện hút Gần đây, Viện Chiến lƣợc Chƣơng trình giáo dục đƣa số liệu thống kê báo động thực trạng chất lƣợng giáo dục đạo đức chất lƣợng đạo đức học sinh Theo nghiên cứu này, hạnh kiểm tốt học sinh bậc Tiểu học 92,8%, bậc Trung học sở 52,63% Trung học phổ thông 20,28% Có nhiều nguyên nhân thực trạng Một nguyên nhân hạn chế, bất cập phối hợp đồng gia đình, nhà trƣờng xã hội để giáo dục học sinh Trong xu xã hội hoá giáo dục nay, việc phối hợp nhà trƣờng với ngành có chức việc giáo dục đạo đức cho học sinh vơ cần thiết Nhấn mạnh vai trị việc phối hợp lực lƣợng giáo dục đạo đức cho học sinh trung học sở có nghĩa đề cao vai trị cơng tác quản lí, tổ chức Vì rằng, hiệu hoạt động phối hợp lực lƣợng công tác giáo dục cho học sinh trung học sở đƣợc đảm bảo đƣợc quản lí tổ chức cách khoa học 1.2 Bảo tàng thiết chế văn hoá với hai chức xã hội “Nghiên cứu khoa học giáo dục khoa học”, chức giáo dục đƣợc cơng nhận chức bảo tàng từ xuất bảo tàng cho công chúng Bảo tàng đƣợc coi “trƣờng học nhà trƣờng”, giáo dục bảo tàng “giáo dục khơng thức” với ƣu tính đa dạng hình thức nội dung nên em học sinh khơng bị gị ép, mà tự nguyện tham gia vào hoạt động giáo dục tính hấp dẫn hoạt động Đây điểm khác biệt hoạt động giáo dục nhà trƣờng công tác giáo dục bảo tàng Trong vai trò nhƣ trƣờng học, bảo tàng nơi cung cấp không kiến thức lịch sử, mà kiến thức nếp sống văn hoá, đạo đức, ứng xử cho học sinh Với ngôn ngữ giảng dạy đặc biệt vật gốc tài liệu khoa học bổ trợ thông qua nghệ thuật trƣng bầy, kết hợp với hoạt động mang tính xã hội hố cao, bảo tàng khơng giúp học sinh tiếp nhận lƣợng thông tin cần có mà cịn góp phần khơi gợi em cảm xúc yêu, ghét, khâm phục Tạo đƣợc cảm xúc đƣờng hiệu việc giáo dục niềm tin, lý tƣởng, tình cảm cách tự nhiên, khơng gị bó, gƣợng ép Cũng nhƣ nƣớc giới, Việt Nam có hệ thống bảo tàng phong phú loại hình Thế nhƣng, nƣớc, việc gắn kết trƣờng học với bảo tàng sách giáo dục quốc gia từ lâu, Việt Nam, vấn đề hoàn toàn chƣa đƣợc lƣu tâm Dƣới góc độ quản lí, q trình thực mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh trình phối hợp nỗ lực chung cá nhân phận tham gia vào hoạt động Mặt khác, phối hợp nội dung quan trọng lí luận tổ chức, đặc biệt lí luận thiết kế cấu tổ chức lâm thời nhằm thực chƣơng trình mục tiêu cụ thể Những phân tích lí để tác giả chọn đề tài: “Các biện pháp tổ chức phối hợp bảo tàng nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh trung học sở nội thành Hà Nội” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lí luận khảo sát thực trạng tổ chức phối hợp Bảo tàng nhà trƣờng giáo dục đạo đức cho học sinh trung học sở, đề xuất biện pháp tăng cƣờng tổ chức phối hợp Bảo tàng nhà trƣờng để Tổ chức diễn đàn “Nét lịch thiếu niên Thủ đô” ( trường THCS Nghĩa Tân) Tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy học sinh ( Trường THCS Dịch Vọng) Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (dành cho cán bảo tàng, cán giáo viên phụ huynh học sinh) Để có sở đề xuất biện pháp tăng cường tổ chức phối hợp bảo tàng trường THCS, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến số vấn đề cánh đánh dấu (+) vào cột hàng phù hợp với ý kiến đồng chí Xin chân thành cảm ơn hợp tác đồng chí! Đồng chí xác định phẩm chất đạo đức cần quan tâm giáo dục đạo đức cho học sinh THCS TT C Lòng yêu nước, biết ơn vớ Động học tập đắn Tính tự lực, vượt khó tron Tính siêng năng, cần cù, c ý thức tiết kiệm thời gian, ý thức tổ chức kỉ luật tron Tinh thần đồn kết, sẵn s hoạt Lịng hiếu thảo với ông bà với bạn bè Lòng nhân ái, khoan dung 10 Thái độ quan tâm 11 Tinh thần tập thể 12 Tinh thần tự giác TT C 13 Tính trung thực 14 Lối sống giản dị 15 Tính khiêm tốn, khả 16 Lòng tự trọng 17 Lòng trung thành 18 Lòng dũng cảm 19 ý thức xây dựng v gi gỡ 20 í thức giữ gìn, bảo vệ c¬ Đồng chí đánh giá mức độ thực hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh THCS liệt kê TT Các hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh Thông qua giảng môn Sinh hoạt lớp, Đồn, Đội Hoạt động văn hố, văn nghệ, lễ hội, thể dục thể thao Hoạt động tham quan, dã ngoại Hoạt động xã hội, từ thiện Hoạt động trị, thời Hoạt động nói chuyện, nêu gương Hoạt động khác Đồng chí đánh giá mức độ thực biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS TT Biện pháp Nói chuyện đạo đức, nêu yêu cầu nội qu Tranh luận, thảo luận đạo đức Nêu gương người tốt Phát động phong trào thi đua thường xuyê Sự gương mẫu thầy, cô giáo Tổ chức nề nếp sinh hoạt Lớp - Đội - Đoàn Giảng dạy sử địa phương, truyền thống tr Tham quan di tích lịch sử, nhà truyền thống Phát huy vai trò tự quản 10 Thường xuyên liên hệ với gia đình 11 Khen thưởng 12 Kỉ luật Theo đồng chí, phối hợp bảo tàng nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh THCS có ý nghĩa nào? TT Mức độ nhận thức ý nghĩa phối h Rất cần thiết Cần thiết Bình thường Khơng cần thiết Theo đồng chí, vai trị trách nhiệm nhà trường, gia đình xã hội (bảo tàng) việc giáo dục đạo đức cho học sinh Giáo dục đạo TT cơng Nhµ tr-êng Gia đình Xà hội (bảo tàng) Cả nhà tr-ờng, gia đình Ngoi nhng trờn, nu cũn ý kiến khác xin viết cụ thể: 1/ 2/ Theo đồng chí, lý phối hợp bảo tàng nhà trường để giáo dục đạo đức cho học sinh gì? TT Lý phi h Để tạo thống mục tiêu GD c Để tạo môi tr-ờng giáo dục lành mạ Để hạn chế tác động tiêu cực tới nhân cách học sinh Để phát huy đ-ợc tiềm xà hộ Để giáo dục học sinh ch-a ngoan Để nâng cao quản lý nhà tr-ờ Để phát huy -u giáo dục gia đình giáo dục xà hội Nhà tr-ờng tranh thủ đóng góp xây dựng CSVC số tổ chức nhà hảo tâm xà hội Nâng cao trách nhiệm gia đình xà hội tới giáo dục 10 Huy động đ-ợc nhiều đoàn thể quan tâm tới giáo dơc 11 C¸c ý kiÕn kh¸c: Các vấn đề đây, vấn đề nội dung tổ chức phối hợp bảo tàng nhà trường để giáo dục đạo đức cho học sinh THCS? TT Nội dung ca s phi hp Hình thành tổ chức lâm thời bảo tàng nhà tr t-ơng ứng với mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sin Xác định chức nhiệm vụ phận cá n tổ chức lâm thời Chuẩn bị điều kiện để tổ chức lâm thời thực hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Các vấn đề đây, vấn đề hình thức tổ chức phối hợp bảo tàng nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh? TT Nội dung kết hợp Tổ chức cho học sinh tham quan hệ thống trưng bầy cố định trưng bầy chuyên đề bảo tàng Đồng thờ xây dựng chương trình tham quan có định hướng c nhà trường cho học sinh Tổ chức cho em vừa tham quan bảo tàng vừa tiếp tiếp xúc, trao đổi giao lưu với nhân chứng Xây dựng triển lãm lưu động để đưa “bảo tàng với nhà trường” Tổ chức buổi tọa đàm, trình diễn, chiếu phim, thuy trình liên quan đến chủ đề trưng bày Thông báo chủ trương kế hoạc công tác nhà trường bảo tàng với Bàn xây dựng sở vật chất Xây dựng phòng khám phá cho học sinh Xây dựng chương trình giáo dục di sản văn hóa nghề truyền thống cho học sinh: dạy làm gốm, in tranh Đông Hồ, biểu diễn âm nhạc dân gian… Xây dựng mở rộng việc áp dụng công nghệ mới, đặ biệt kỹ thuật tin học, kỹ thuật điện tử vào ho động bảo tàng xây dựng cỏc website giỏo dc Các vấn đề d-ới đây, vấn đề biện pháp phối hợp bảo tàng với tr-ờng THCS để giáo dục đạo đức cho häc sinh TT Biện pháp phối hợp Thống yêu cầu bảo tàng nhà trườn hình thức phối hợp để giáo dục đạo đức cho học Các đơn vị bảo tàng đỡ đầu khối lớp học sinh hình thức: Học bổng hỗ trợ, phần thưởng thi đua Các đơn vị bảo tàng tham gia hoạt động nhà chức để giáo dục đạo đức chọ học sinh (tổ chức lễ hội, giáo dục truyền thông ) Thành lập ban đạo bảo tàng trường THCS dựng quy chế, quy định, nội quy phối hợp giữ trường THCS Các biện pháp khác 10 Đồng chí có đồng ý với việc đánh giá hiệu biện pháp tổ chức phối hợp bảo tàng tr-ờng THCS giáo dục đạo đức cho học sinh d-ới không? TT ỏnh giỏ mức độ hiệu HiƯu qu¶ rÊt thiÕt thùc Hiệu hạn chế Hiệu mang tÝnh chÊ ý kiÕn kh¸c 11 Đồng chí đánh thực trạng tổ chức phối hợp bảo tàng trường THCS nội thành Hà Nội việc giáo dục đạo đức cho học sinh ? STT Nội dung đánh giá Nhận thức đối tượng tổ chức phối hơp bảo tàng trường THCS việc giáo dục đạo đức cho học sinh Nội dung tổ chức phối hơp bảo tàng trường THCS việc giáo dục đạo đức cho học sinh Hình thức tổ chức phối hơp bảo tàng trường THCS việc giáo dục đạo đức cho học sinh Biện pháp tổ chức phối hơp bảo tàng trường THCS việc giáo dục đạo đức cho học sinh Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn đồng chí! Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (dành cho cán bảo tàng, cán giáo viên phụ huynh học sinh) Dưới liệt kê biện pháp đề xuất nhằm tăng cường tổ chức phối hợp bảo tàng trường THCS để giáo dục đạo đức cho học sinh Xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến cần thiết tính khả thi biện pháp Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức, xác định vai trò nhiệm vụ, nội dung việc tổ chức phối hợp bảo tàng trường THCS giáo dục đạo đức cho học sinh Biện pháp 2: Thống mục tiêu, nội dung phương pháp hình thức tổ chức GDĐĐ cho học sinh Biện pháp 3: Xây dựng chế tổ chức phối hợp bảo tàng nhà trường GDĐĐ cho học sinh THCS Biện pháp 4: Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá việc tổ chức phối hợp bảo tàng nhà trường GDĐĐ cho học sinh Các biện Pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Bin phỏp Xin chân thành cảm ơn đồng chí! ... biện pháp tổ chức phối hợp bảo tàng nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh - Nội dung tổ chức phối hợp bảo tàng nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh a) Hình thành tổ chức lâm thời bảo tàng. .. phối hợp bảo tàng nhà trƣờng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS nội thành Hà Nội 11 Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC PHỐI HỢP GIỮA BẢO TÀNG VÀ NHÀ TRƢỜNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC... tổ chức phối hợp Bảo tàng nhà trƣờng giáo dục đạo đức cho học sinh trung học sở, đề xuất biện pháp tăng cƣờng tổ chức phối hợp Bảo tàng nhà trƣờng để giáo dục đạo đức cho học sinh trung học sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp tổ chức phối hợp giữa bảo tàng và nhà trường trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở ở nội thành hà nội ,

Từ khóa liên quan