0

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH về QUẢN lý CHẤT THẢI y tế của NHÂN VIÊN y tế BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH PHÚ THỌ năm 2016 và một số yếu tố LIÊN QUAN

70 122 2
  • KIẾN THỨC, THỰC HÀNH về QUẢN lý CHẤT THẢI y tế của NHÂN VIÊN y tế BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH PHÚ THỌ năm 2016 và một số yếu tố LIÊN QUAN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 08:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2016 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA KHÓA 2013 - 2017 Người hướng dẫn khoa học: THS TẠ HOÀNG GIANG HÀ NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN Trong q trình hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân Y tế cơng cộng này, ngồi nỗ lực thân, tơi cịn nhận giúp đỡ tận tình hỗ trợ tích cực thầy cơ, gia đình bạn bè Trước hết, tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Y Hà Nội, Phòng quản lý đào tạo đại học, Viện đào tạo Y học Dự phịng Y tế Cơng cộng tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình học tập nghiên cứu Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô môn Giáo dục sức khỏe, đặc biệt ThS Tạ Hoàng Giang người hướng dẫn làm nghiên cứu này, động viên, tận tình hướng dẫn bước cụ thể tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Lê Thị Tài, người đưa gợi ý ban đầu quan trọng để phát triển nghiên cứu Đồng cảm ơn Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Sau tơi xin dành tình cảm lịng biết ơn vơ hạn đến gia đình người bạn thân thiết ln giúp đỡ, động viên, khích lệ chia sẻ khó khăn thời gian tơi học tập để hồn thành khóa học Một lần nữa, tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017 SINH VIÊN Nguyễn Thị Mỹ Huyền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Kính gửi: - Phòng Quản lý đào tạo trường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Giáo dục sức khỏe trường Đại học Y Hà Nội - Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp Tôi tên là: Nguyễn Thị Mỹ Huyền – Sinh viên năm Cử nhân Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp q trình nghiên cứu thực cá nhân thực cách trung thực Các số liệu kết nghiên cứu trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan này! Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017 SINH VIÊN Nguyễn Thị Mỹ Huyền MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Các khái niệm .3 1.2 Phân loại chất thải y tế 1.3 Tác động chất thải y tế sức khỏe người .6 1.4 Sơ đồ thể khâu trình quản lý chất thải y tế 1.5 Tổng quan vai trò kiến thức, thực hành nhân viên y tế quản lý chất thải y tế 10 1.6.Tổng quan yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành nhân viên y tế quản lý chất thải y tế 10 1.7.Nghiên cứu thực trạng chất thải y tế kiến thức, thực hành nhân viên y tế quản lý chất thải y tế 12 1.8.Đặc điểm tình hình bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 15 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.1.Đối tượng nghiên cứu 18 2.2.Địa điểm nghiên cứu 18 2.3.Thời gian nghiên cứu 18 2.4.Thiết kế nghiên cứu 18 2.5.Cỡ mẫu 18 2.6.Phương pháp chọn mẫu 19 2.7.Các loại biến số, số .20 2.8.Phương pháp thu thập số liệu .23 2.9.Phương pháp phân tích xử lý số liệu .25 2.10 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 25 2.11 Hạn chế nghiên cứu, sai số biện pháp khắc phục sai số 26 Chương 3: KẾT QUẢ 27 3.1.Mô tả đối tượng nghiên cứu .27 3.2.Thực trạng kiến thức nhân viên y tế quản lý chất thải y tế 29 3.3.Thực hành nhân viên y tế quản lý chất thải y tế .34 3.4 Phân tích yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành quản lý chất thải y tế 36 Chương 4: BÀN LUẬN .40 4.1 Bàn luận kiến thức thực hành quản lý chất thải y tế nhân viên y tế .40 4.2 Bàn luận số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành quản lý chất thải y tế nhân viên y tế 43 4.3 Bàn luận số hạn chế nghiên cứu gợi ý nghiên cứu .44 KẾT LUẬN 46 KHUYẾN NGHỊ 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BV Bệnh viện BVĐK Bệnh viện đa khoa CĐ Cao đẳng CLS Cận lâm sàng CTYT Chất thải y tế CSSK Chăm sóc sức khỏe CSYT Cơ sở y tế ĐD Điều dưỡng ĐH Đại học KTV Kỹ thuật viên LS Lâm sàng NVYT Nhân viên y tế QL CTYT Quản lý CTYT SĐH Sau đại học TC Trung cấp TT Thông tư TTB Trang thiết bị TTLT Thông tư liên tịch WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế giới) DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 27 Bảng 3.2 Thực trạng tập huấn quản lý CTYT 28 Bảng 3.3 Kiến thức nguy hại CTYT sức khỏe 29 Bảng 3.4 Kiến thức đối tượng dễ bị ảnh hưởng CTYT 30 Bảng 3.5 Kiến thức NVYT màu sắc sử dụng để phân loại CTYT 31 Bảng 3.6 Kiến thức NVYT màu sắc túi/thùng đựng loại CTYT 32 Bảng 3.7 Kiến thức NVYT việc phân loại thu gom CTYT 33 Bảng 3.8 Thực hành phân loại thu gom CTYT 34 Bảng 3.9 Một số yếu tố liên quan đến kiến thức quản lý CTYT .36 Bảng 3.10 Một số yếu tố liên quan đến thực hành quản lý CTYT 38 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Kiến thức NVYT phân nhóm CTYT 31 Biểu đồ 3.2 Kiến thức chung chất thải rắn y tế NVYT 33 Biểu đồ 3.3 Thực hành chung chất thải rắn y tế NVYT .35 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong năm qua, với phát triển kinh tế xã hội nhu cầu chăm sóc sức khỏe (CSSK) người dân ngày tăng cao Để đáp ứng kịp thời nhu cầu đó, sở y tế khơng ngừng tăng cường, mở rộng hoàn thiện nhằm phục vụ cho người dân, mặt khác tạo lượng lớn chất thải y tế (CTYT) [1], làm tăng nguy gây ô nhiễm môi trường không quản lý chặt chẽ Theo Tổ chức Y tế giới (WHO), tổng lượng chất thải y tế phần lớn (75 – 90%) chất thải y tế thơng thường khơng nguy hại, bên cạnh lượng đáng kể khoảng 10 – 25% chất thải nguy hại Trong số có khoảng 5% chất thải y tế xếp CTYT độc hại hóa chất, phóng xạ khoảng 10% chất thải y tế nhóm lây nhiễm, ảnh hưởng xấu tới môi trường sức khỏe người [2] Tại Việt Nam, theo báo cáo Cục Khám chữa bệnh – Bộ Y tế năm 2009, nước có 13.511 sở y tế bao gồm sở khám chữa bệnh dự phòng từ cấp Trung ương đến địa phương phát sinh lượng chất thải rắn vào khoảng 450 tấn/ngày, có 47 tấn/ngày chất thải rắn y tế nguy hại [3] Theo số liệu thống kê (công bố) Cục Quản lý môi trường Y tế, năm 2011, uớc tính đến năm 2015 lượng chất thải rắn y tế phát sinh 590 tấn/ngày ước tính đến năm 2020, số khoảng 800 tấn/ngày CTYT phát sinh ngày gia tăng hầu hết địa phương Điều khiến cho công tác quản lý chất thải cần quan tâm nhiều hơn, đặc biệt chất thải nguy hại, không phạm vi ngành y tế mà trở thành mối quan tâm chung toàn xã hội Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ký định ban hành Thông tư liên tịch (TTLT) quy định quản lý chất thải y tế, thơng tư có chỉnh sửa bổ sung số điều so với Quyết định số 43/2007 TTLT số 58 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2016 thay cho Quyết định số 43/2007 Tỉnh Phú Thọ xếp thứ 12 số 14 tỉnh có mức thải chất thải nguy hại lớn (>500 tấn/năm) [1] Việc phân loại, thu gom vận chuyển rác thải y tế địa bàn tỉnh để xử lý hợp vệ sinh chưa thực triệt để: phần lượng chất thải y tế thải theo đường rác thải sinh hoạt, phần xử lý chôn lấp sở y tế đốt thủ công [4] Nghiên cứu Trần Duy Tạo năm 2002 cho thấy có 15,6% nhân viên y tế (NVYT) bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Phú Thọ biết đầy đủ nhóm CTYT [5] BVĐK tỉnh Phú Thọ với tính chất bệnh viện tuyến cao tỉnh Phú Thọ, xếp loại bệnh viện hạng I, có 1.500 giường bệnh Các chất thải từ bệnh viện mang đầy đủ tính chất nguy hại thấy nhiều cán y tế cịn chưa có đầy đủ kiến thức quản lý CTYT Trong nhiều năm qua, bệnh viện có đầu tư mua sắm số trang thiết bị, máy móc cơng nghệ xử lý chất thải y tế nhằm nâng cao lực quản lý CTYT Tuy nhiên, khía cạnh quan trọng quản lý CTYT kiến thức, thái độ, thực hành NVYT BVĐK tỉnh Phú Thọ nào, bối cảnh Bộ Y tế Bộ Tài nguyên môi trường ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực quản lý CTYT câu hỏi cần trả lời Nhằm góp phần giúp lãnh đạo bệnh viện nắm rõ thực trạng tình hình, đưa giải pháp phù hợp để công tác quản lý CTYT thực tốt hơn, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Kiến thức, thực hành quản lý chất thải y tế nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2016 số yếu tố liên quan” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả kiến thức, thực hành phân loại thu gom chất thải rắn y tế nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2016 Mô tả số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành phân loại thu gom chất thải rắn y tế nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2016 48 Yếu tố liên quan tới thực hành: trình độ chuyên môn, thâm niên công tác, hướng dẫn quy chế yếu tố có liên quan đến thực hành quản lý CTYT, cụ thể: - Những nhân viên điều dưỡng, KTV có điểm thực hành quản lý CTYT mức đạt cao gấp 2,34 lần bác sỹ - NVYT có thâm niên cơng tác 10 năm điểm thực hành quản lý CTYT mức đạt cao gấp 2,49 lần NVYT có thâm niên công tác 10 năm - Tỷ lệ NVYT hướng dẫn thực quy chế quản lý CTYT có điểm thực hành mức đạt cao gấp 2,74 lần NVYT không hướng dẫn quy chế - NVYT có điểm kiến thức quản lý CTYT mức đạt có tỷ lệ điểm thực hành đạt cao gấp 2,21 lần NVYT có điểm kiến thức mức không đạt 49 KHUYẾN NGHỊ - Bệnh viện cần tăng cường công tác tập huấn nâng cao kiến thức cho tất cán nhân viên bệnh viện - Chú trọng tập huấn nhiều đến đối tượng nhân viên mới, bác sỹ, NVYT làm việc khoa lâm sàng bệnh viện TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Báo cáo môi trường quốc gia 2011: Chất thải rắn, Hà Nội WHO (2014), Safe management of wastes from health-care activities Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế (2015), Chương trình tài liệu đào tạo liên tục Quản lý chất thải y tế cho nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế, Nhà xuất Y học, Hà Nội Vũ Văn Thuỷ (2007), Hiện trạng quản lý, xử lý chất thải rắn đô thị địa bàn tỉnh Phú Thọ Trần Duy Tạo (2002), Đánh giá thực trạng quản lý ảnh hưởng chất thải y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ lên môi trường xung quanh, Trường Đại học Y Hà Nội WHO Health care waste, trang web http://www.who.int/water_sanitation_health/facilities/waste/en/ Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Thông tư liên tịch Quy định Quản lý chất thải y tế, Hà Nội WHO (2015), Health-care waste, trang web http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/en/ Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế (2015), Sổ tay Hướng dẫn Quản lý chất thải y tế bệnh viện, Nhà xuất Y học, Hà Nội 10 Shivalli Siddharudha Sanklapur Vasudha (2014), "Healthcare Waste Management: Qualitative and Quantitative Appraisal of Nurses in a Tertiary Care Hospital of India", The Scientific World Journal 11 Lakbala Parvin Lakbala Mahboobeh (2013), "Knowledge, attitude and practice of hospital staff management", Waste Management & Research, 31(7), tr 729-732 12 Joseph L, Paul H, Premkumar J cộng (2015), "Biomedical waste management: Study on the awareness and practice among healthcare workers in a tertiary teaching hospital", Indian Journal of Medical Microbiology, 33(1), tr 129-131 13 Châu Võ Thụy Diễm Thúy (2015), Thực trạng, kiến thức, thực hành nhân viên y tế phân loại, thu gom chất thải rắn y tế bệnh viện đa khoa Đồng Tháp năm 2015 Luận văn Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội 14 Trịnh Tuấn Sỹ (2013), Kiến thức nhân viên y tế thực hành tuân thủ quy định quản lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, năm 2013 Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội 15 Njue P Mwaniki, Cheboi K Solomon Shadrak Oiye (2015), "Adherence to Healthcare Waste Management Guidelines among Nurses and Waste Handlers in Thika Sub-county- Kenya", Ethiopian Journal of Health Science 16 Bhagawati G, Nandwani S Singhal S (2015), "Awareness and practices regarding bio-medical waste management among health care workers in a tertiary care hospital in Delhi", Indian Journal of Medical Microbiology, 33(4), tr 580-582 17 Sarker Mohammad Abul Bashar, Harun-Or-Rashid Md., Hirosawa Tomoya cộng (2014), "Evaluation of Knowledge, Practices, and Possible Barriers among Healthcare Providers regarding Medical Waste Management in Dhaka, Bangladesh", Medical Science Monitor 18 Singh Raghuwar D., Jurel Sunit K., Tripathi Shuchi cộng (2014), "Mercury and Other Biomedical Waste Management Practices among Dental Practitioners in India", BioMed Research International 19 Lê Chính Phong (2016), Thực trạng thực quy trình quản lý chất thải rắn y tế số yếu tố ảnh hưởng Bệnh viện mắt Hà Nội, năm 2016, Luận văn Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội 20 Nguyễn Văn Huynh (2016), Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế yếu tố ảnh hưởng số trung tâm khoa lâm sàng Bệnh viện E năm 2016 Luận văn Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội 21 Đặng Thị Kim Loan (2011), Đánh giá tình hình quản lý chất thải y tế địa bàn huyện Long Thành năm 2010, Hội nghị Khoa học kỹ thuật Trung tâm Y tế Long Thành, Đồng Nai 22 Nguyễn Văn Chuyên, Đồng Khắc Hưng Chu Đức Thành (2012), "Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành nhân viên y tế quản lý xử lý chất thải y tế 10 bệnh viện khu vực phía Bắc", Tạp chí Y dược học quân sự, 1, tr 23 Đoàn Thu Trang (2013), Mô tả kiến thức, thực hành quản lý chất thải rắn y tế nhân viên y tế bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, năm 2013, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội 24 Lê Thị Tài, Đào Ngọc Phong, Đinh Hữu Dung cộng (2003), "Thực trạng hiểu biết chất thải y tế quản lý chất thải y tế sáu bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh", Tạp chí Nghiên cứu Y học, 2, tr 47-53 25 Hoàng Thị Liên (2009), Nghiên cứu thực trạng số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên, Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên 26 Lâm Hoàng Dũng (2015), Thực trạng trang thiết bị kiến thức, thực hành nhân viên quản lý chất thải rắn y tế số bệnh viện chuyên khoa thành phố Cần Thơ năm 2015 Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế cơng cộng, Hà Nội 27 Hồng Thị Thúy Phan Văn Tường (2012), "Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế kiến thức, thực hành nhân viên y tế bệnh viện đa khoa Đông Anh, năm 2011", Y học thực hành, 4, tr 145-150 28 Hoàng Trung Lập, Hoàng Thị Toàn, Cao Thị Phượng cộng (2015), "Đánh giá kiến thức - thái độ thực hành điều dưỡng, hộ lý công tác phân loại thu gom chất thải rắn y tế bệnh viện II Lâm Đồng" 29 World Bank (2004), Vietnam Environment Monitor 2004 - Solid waste PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bộ câu hỏi BẢN CHẤP NHẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2016 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN” Giới thiệu nghiên cứu: Chất thải y tế chất thải phát sinh trình hoạt động sở y tế cần quản lý theo quy định Công tác quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ ban lãnh đạo nhân viên bệnh viện quan tâm thực Nhưng bên cạnh đó, giai đoạn chưa có nghiên cứu thực tìm hiểu kiến thức, thái độ thực hành nhân viên y tế bệnh viện Vì để tìm hiểu rõ vấn đề này, thực nghiên cứu “Kiến thức, thực hành quản lý chất thải y tế nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2016 số yếu tố liên quan” Những kết đề xuất giải pháp, khuyến nghị nghiên cứu sở để khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn khoa phòng liên quan bệnh viện thực biện pháp can thiệp phù hợp Sự tham gia tự nguyện: Việc tham gia vào nghiên cứu hoàn toàn tự nguyện Trong trả lời, anh/chị thấy không thoải mái với câu hỏi nào, anh/chị có quyền từ chối trả lời câu hỏi Những thông tin ý kiến anh/chị vô quan trọng nghiên cứu Vì mong anh/chị hợp tác giúp chúng tơi có thơng tin xác Tồn thông tin anh/chị cung cấp tổng hợp với thông tin thu từ người khác đảm bảo hồn tồn bí mật Những thông tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu Địa liên hệ cần thiết: Nếu anh/chị muốn biết thêm thơng tin có câu hỏi liên quan đến vấn đề nghiên cứu hỏi trực tiếp người thu thập số liệu nghiên cứu viên Anh/chị có đồng ý tham gia nghiên cứu không? Đồng ý  Không đồng ý  Phú Thọ, ngày tháng năm 201 (Chữ ký người tham gia trả lời) BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CỦA NVYT Khoa: Ngày thực hiện: Người trả lời: Dựa vào hiểu biết anh/chị hoạt động quản lý chất thải y tế (sau viết tắt CTYT) bệnh viện, mong anh chị hợp tác trả lời câu hỏi sau cách khoanh tròn vào mã số mà anh/chị cho ST T Nội dung câu hỏi Nội dung trả lời A Phần I: Thông tin chung Q1 Năm sinh Q2 Q3 Giới tính (chỉ chọn đáp án) Nam Nghề nghiệp (chỉ chọn đáp án) Bác sỹ Nữ Điều dưỡng Khác: … Q4 Trình độ học vấn (chỉ chọn đáp án) Đại học/ Sau đại học Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp Q5 Thâm niên công tác (ghi cụ thể thời gian công tác ngành) Khơng có chun mơn … năm Ghi Q6 Trong năm 2016, anh/chị có Có hướng dẫn thực quy Không chế quản lý CTYT Bộ Y tế không? (chỉ chọn đáp án) Q7 Nếu hướng dẫn, 1 – lần anh/chị hướng dẫn bao – lần nhiêu lần? >4 lần (ghi cụ thể số lần) Q8 Nếu hướng dẫn, lần tháng … năm … gần anh/chị hướng dẫn vào thời gian nào? (ghi cụ thể tháng, năm) Q9 Nếu hướng dẫn, đơn Sở y tế vị hướng dẫn cho anh/chị? Bệnh viện (có thể chọn nhiều đáp án) Khoa 9.Khác B Phần II: Kiến thức chung Q10 Theo anh/chị, CTYT có Lan truyền bệnh (Tiêu nguy hại sức khỏe? chảy, viêm gan B, C, (có thể chọn nhiều đáp án) HIV…) Gây chấn thương, tai nạn Ung thư (do chất phóng xạ, hóa chất độc bay hơi…) Phát sinh côn trùng trung gian truyền bệnh Khác: … 9.Không biết Q11 Theo anh/chị, người có Bệnh nhân thể bị ảnh hưởng chất thải Bác sỹ/Y tá y tế ai? Hộ lý (có thể chọn nhiều đáp án) Chọn “Không” chuyển câu Q10 Nhân viên thu gom, vận chuyển, xử lý rác Người bới rác Dân sống quanh bệnh viện Khác: … 9.Không biết Q12 Theo quy định nay, CTYT nhóm phân định thành nhóm nhóm? nhóm (chỉ chọn đáp án) nhóm -> Nếu chọn chuyển câu Q14 Khác: … 9 Khơng biết/ khơng nhớ Q13 Đó nhóm Nhóm chất thải lây số nhóm sau: nhiễm (có thể chọn nhiều đáp án) Nhóm chất thải phóng xạ Nhóm chất thải hóa học nguy hại Nhóm CTYT thường thơng Bình chứa áp suất Nhóm chất thải nguy hại khơng lây nhiễm Khác: … Không biết Q14 Theo quy định nay, nhóm 1 loại chất thải lây nhiễm gồm bao 2 loại nhiêu loại? 3 loại (chỉ chọn đáp án) 4 loại Khác: … -> Nếu chọn chuyển câu Q16 9.Không biết Q15 Đó loại số Chất thải lây nhiễm loại sau: sắc nhọn (có thể chọn nhiều đáp án) Chất thải lây nhiễm khơng sắc nhọn Chất thải có nguy lây nhiễm cao Chất thải giải phẫu Khác: … 9.Không biết Q16 Theo quy định nay, túi Trắng đựng CTYT gồm màu Đen nào? Xanh (có thể chọn nhiều đáp án) Vàng Đỏ Khác: … 9.Không biết Q17 Theo quy định nay, nhóm Trắng chất thải lây nhiễm đựng Đen túi/thùng màu gì? Xanh (chỉ chọn đáp án) Vàng Đỏ Khác: … 9.Không biết Q18 Theo quy định nay, chất Trắng thải tái chế đựng Đen túi/thùng màu gì? Xanh (chỉ chọn đáp án) Vàng Đỏ Khác: … 9.Không biết Q19 Theo quy định nay, chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế đựng túi/thùng màu gì? (chỉ chọn đáp án) Trắng Đen Xanh Vàng Đỏ Khác: … 9.Không biết Q20 Theo quy định nay, chất thải nguy hại khơng lây nhiễm đựng túi/thùng màu gì? (chỉ chọn đáp án) Trắng Đen Xanh Vàng Đỏ Khác: … 9.Không biết Q21 Theo quy định nay, trường Đúng hợp chất thải y tế nguy Sai hại khơng có khả phản ứng với áp dụng 9.Khơng biết phương pháp xử lý phân loại chung vào bao bì, dụng cụ (chỉ chọn đáp án) Q22 Theo quy định nay, chất Thùng màu vàng không thải giải phẫu phân loại có lót túi bên vào dụng cụ nào? lần túi màu vàng (chỉ chọn đáp án) lần túi màu vàng Khác: … 9.Không biết Q23 Theo quy định nay, tần Ít lần/ngày suất thu gom chất thải lây Khi đầy túi nhiễm từ nơi phát sinh khu lưu giữ chất thải khuôn Khác: … viên sở y tế? 9.Không biết (chỉ chọn đáp án) Q24 Theo quy định nay, chất Chất thải sắc nhọn thải y tế cần xử lý ban Chất thải lây nhiễm đầu trước thu gom? không sắc nhọn (chỉ chọn đáp án) Chất thải nguy lây nhiễm cao Khác: … 9.Không biết C Phần III: Thực hành Q25 Sau làm chất thải phát sinh, Cho tất chất thải anh/chị làm gì? vào túi (chỉ chọn đáp án) Phân loại vào túi khác Để nhân viên có trách nhiệm thu gom Khác: … Q26 Anh/chị thực phân loại kim tiêm vào đâu? (chỉ chọn đáp án) Q27 Anh/chị thực phân loại bơng/băng có dính máu bệnh nhân vào đâu? (chỉ chọn đáp án) Túi nilon Hộp kháng thủng Khác: … Có túi lót nilon màu xanh Có túi lót nilon màu vàng Có túi lót nilon màu trắng Có túi lót nilon màu đen Khác: … Q28 Anh/chị thực phân loại vỏ Có túi lót nilon màu chai dịch truyền khơng dính xanh máu bệnh nhân vào đâu? (chỉ chọn đáp án) Có túi lót nilon màu vàng Có túi lót nilon màu trắng Có túi lót nilon màu đen Khác: … Q29 Anh/chị thực phân loại vỏ Có túi lót nilon màu bao nilon đựng dây dịch truyền xanh bệnh nhân vào đâu? Có túi lót nilon màu (chỉ chọn đáp án) vàng Có túi lót nilon màu trắng Có túi lót nilon màu đen Khác: … Q30 Chất thải lây nhiễm phải thu Riêng từ nơi phát sinh gom nào? Để chung túi (chỉ chọn đáp án) Phân loại lại thu gom Khác: … Q31 Nhiệt kế thủy ngân bị vỡ Để chung túi với thu gom nào? loại chất thải khác (chỉ chọn đáp án) Để riêng hộp nhựa màu đen Để riêng túi màu đen Khác: … Xin trân trọng cảm ơn Anh/chị! *Ghi chú: Những lựa chọn in nghiêng đáp án câu hỏi ... viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2016 số y? ??u tố liên quan? ?? MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả kiến thức, thực hành phân loại thu gom chất thải rắn y tế nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2016. .. chất thải y tế 10 1.6.Tổng quan y? ??u tố liên quan đến kiến thức, thực hành nhân viên y tế quản lý chất thải y tế 10 1.7.Nghiên cứu thực trạng chất thải y tế kiến thức, thực hành nhân. .. chất thải y tế quản lý chất thải y tế sáu bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh? ?? tác giả Lê Thị Tài cộng 13,3% [24] “Nghiên cứu thực trạng số y? ??u tố liên quan đến quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: KIẾN THỨC, THỰC HÀNH về QUẢN lý CHẤT THẢI y tế của NHÂN VIÊN y tế BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH PHÚ THỌ năm 2016 và một số yếu tố LIÊN QUAN ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm