0

Mối quan hệ giữa năng suất và hiệu quả tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

14 49 0
  • Mối quan hệ giữa năng suất và hiệu quả tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:11

oạt động của các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) với mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho khách hàng TCVM, đồng thời bền vững về tài chính. Trong đó, năng suất và hiệu quả tài chính là những nhân tố tác động đến hoạt động và ảnh hưởng đến mục tiêu của các tổ chức TCVM. Bài viết này phân tích mối quan hệ giữa năng suất và hiệu quả tài chính của các tổ chức TCVM chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp phép hoạt động. Qua phân tích hồi quy dữ liệu bảng được thực hiện trong giai đoạn 2010- 2017, nghiên cứu cho thấy năng suất và hiệu quả tài chính có mối quan hệ tương tác qua lại với nhau theo hướng tích cực. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất các khuyến nghị nhằm tăng cường gắn kết mối quan hệ tương tác giữa năng suất và hiệu quả tài chính nhằm góp phần đảm bảo các mục tiêu xã hội, gia tăng thu nhập và bền vững tài chính của các tổ chức TCVM chính thức tại Việt Nam. Mối quan hệ suất hiệu tài tổ chức tài vi mơ thức Việt Nam Hà Văn Dương Viện Đào tạo Sau đại học, Đại Học Quốc tế Hồng Bàng Hoạt động tổ chức tài vi mơ (TCVM) với mục tiêu cải thiện khả tiếp cận dịch vụ tài cho khách hàng TCVM, đồng thời bền vững tài Trong đó, suất hiệu tài nhân tố tác động đến hoạt động ảnh hưởng đến mục tiêu tổ chức TCVM Bài viết phân tích mối quan hệ suất hiệu tài tổ chức TCVM thức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp phép hoạt động Qua phân tích hồi quy liệu bảng thực giai đoạn 2010- 2017, nghiên cứu cho thấy suất hiệu tài có mối quan hệ tương tác qua lại với theo hướng tích cực Trên sở kết nghiên cứu, viết đề xuất khuyến nghị nhằm tăng cường gắn kết mối quan hệ tương tác suất hiệu tài nhằm góp phần đảm bảo mục tiêu xã hội, gia tăng thu nhập bền vững tài tổ chức TCVM thức Việt Nam Từ khóa: Hiệu tài chính, suất, tài vi mơ The Interactive Relationship between productivity and financial performance of formal microfinance institutions in Vietnam Abstract: Activities of microfinance institutions with the goal of improving access to financial services for microfinance customers and along with financial sustainability In particular, productivity and financial performance are the factors affecting activities and the goals of microfinance institutions This paper analyzes the interaction between the productivity and financial performance of formal microfinance institutions, that were licensed by the State Bank of Vietnam Through regression analysis of the panel data carried out in the period of 2010- 2017, this study shows that productivity and financial performance have a relationship to interact with each other in a positive trend Based on the research results, this paper proposes recommendations to strengthen the interaction between the productivity and financial performance in order to contribute to ensuring social objectives, increasing income and financial sustainability of formal microfinance institutions in Vietnam Keywords: Microfinance, financial performance, productivity Duong Van Ha Email: dlh05@yahoo.com Postgraduate Training Institute, Hong Bang International University Ngày nhận: 21/06/2019 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 214- Tháng 2020 Ngày nhận sửa: 31/10/2019 20 Ngày duyệt đăng: 21/11/2019 © Học viện Ngân hàng ISSN 1859 - 011X HÀ VĂN DƯƠNG Giới thiệu Năng suất hiệu tài mục tiêu nhiều tổ chức tài hướng đến Hoạt động TCVM phát triển Việt Nam năm qua góp phần quan trọng vào mở rộng quy mơ cung ứng dịch vụ tài chính, đặc biệt cung ứng dịch vụ TCVM cho người nghèo, người có thu nhập thấp, góp phần vào đảm bảo an sinh xã hội Gia tăng khả cung ứng dịch vụ TCVM định hướng quan trọng nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ TCVM hướng đến Với định hướng này, tổ chức TCVM thức Việt Nam mở rộng quy mơ cung ứng dịch vụ, đồng thời cần đảm bảo cân mục tiêu xã hội, thu nhập tự bền vững tài Tuy vậy, suất hiệu tài tổ chức TCVM thức nhiều năm qua có biến động, ảnh hưởng đến khả mở rộng quy mô cung ứng dịch vụ TCVM Bài viết nghiên cứu mối quan hệ tương tác suất hiệu tài tổ chức TCVM thức, xác định mức độ xu hướng tương tác nhằm đề xuất khuyến nghị tăng cường gắn kết suất hiệu tài chính, giúp cho tổ chức TCVM thức Việt Nam đạt mục tiêu xã hội, gia tăng thu nhập bền vững tài thời gian tới Cơ sở lý thuyết mối quan hệ suất hiệu tài tổ chức tài vi mơ 2.1 Tổ chức tài vi mơ thức Việt Nam Tổ chức TCVM bao hàm thực thể pháp lý cung cấp dịch vụ TCVM, thành lập hình thức khác nhau, tổ chức cấp dịch vụ tài cho người nghèo khách hàng TCVM Tại Việt Nam, tổ chức TCVM thức tổ chức TCVM NHNN cấp phép hoạt động hình thức cơng ty trách nhiệm hữu hạn thực số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp doanh nghiệp siêu nhỏ Tổ chức TCVM thức đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế xã hội Tổ chức TCVM thức tạo điều kiện cho người nghèo, người có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ tiếp cận dịch vụ TCVM, đóng góp vào việc tăng cường mở rộng hệ thống tài chính thức, thu hút vốn từ huy động tiết kiệm phục vụ cho nhu cầu đầu tư, sản xuất trao đổi hàng hóa, góp phần giảm nghèo cải thiện thu nhập cho khách hàng Để đóng vai trị quan trọng này, tổ chức TCVM thức cần đảm bảo gia tăng suất hiệu tài 2.2 Các yếu tố suất Năng suất số thiết yếu cho thấy mức độ hợp lý hóa hoạt động tổ chức cách phản ánh lượng đầu đơn vị đầu vào Trong TCVM, suất xác định theo khối lượng công việc nhân viên cho vay (Basharat cộng sự, 2014) Do vậy, nhiều nghiên cứu sử dụng số lượng người vay nhân viên để làm thước đo suất tổ chức TCVM Năng suất nhân viên xác định dựa vào tổng số người vay so với tổng số nhân viên tổ chức TCVM thời gian định (Twaha Rashid, 2012; MicroRate, 2014) Tỷ lệ cao, tổ chức TCVM có suất cao suất Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 21 Mối quan hệ suất hiệu tài tổ chức tài vi mơ thức Việt Nam nhân viên chịu tác động nhiều yếu tố, bao gồm: Thứ nhất, số lượng chi nhánh: Thành công tổ chức TCVM xuất phát từ tổ chức hệ thống chi nhánh, phạm vi hoạt động với mạng lưới chi nhánh bao phủ rộng giúp tổ chức TCVM đạt số lượng khách hàng tương đối lớn (Robinson, 2001) Sự gia tăng quy mô dịch vụ TCVM cách tận dụng mạng lưới chi nhánh để cung cấp tín dụng vi mô cho số lượng lớn khách hàng (World Bank, 2004) Đồng thời, mạng lưới chi nhánh rộng lớn đảm bảo cho khách hàng tiếp cận dịch vụ TCVM nhiều thuận lợi (Hubbard, 2004) Do vậy, số lượng chi nhánh tổ chức TCVM ảnh hưởng đến thu hút khách hàng suất tổ chức TCVM Thứ hai, tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu đo lường đòn bẩy tổng thể tổ chức TCVM Tỷ lệ biểu phần vốn chủ sở hữu nợ tổ chức TCVM sử dụng để tài trợ cho tài sản Tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu số đánh giá mức độ sử dụng vốn tổ chức TCVM giúp mở rộng tiếp cận cộng đồng (Abdulai Tewari, 2017) Việc gia tăng nguồn vốn từ tài trợ tạo thuận lợi cho tổ chức TCVM có thêm nguồn lực tài đáp ứng cho nhiều khách hàng tác động đến suất tổ chức TCVM Thứ ba, vốn huy động: Nguồn vốn huy động với khối lượng lớn tổ chức TCVM có sản phẩm huy động vốn phù hợp khách hàng dễ tiếp cận dịch vụ huy động vốn Nhiều khách hàng phục vụ nhiều qua cho vay từ nguồn vốn huy động, gia tăng khả 22 tiếp cận dịch vụ TCVM khách hàng (Fiebig cộng sự, 1999) Do đó, vốn huy động ảnh hưởng đến suất tổ chức TCVM Thứ tư, tỷ lệ vốn huy động so với dư nợ cho vay: Tỷ lệ thể khả huy động nguồn vốn tiền gửi để đáp ứng nhu cầu cho vay tổ chức TCVM Qua nhiều khách hàng phục vụ qua cho vay (Fiebig cộng sự, 1999) tỷ lệ vốn huy động so với dư nợ cho vay tác động đến suất tổ chức TCVM Thứ năm, suất sinh lời vốn chủ sở hữu (Return on Equity- ROE ): Một thước đo hiệu tài tổ chức TCVM ROE Sự biến động ROE liên quan đến hoạt động tổ chức TCVM Các tổ chức TCVM có nhiều khả thu hút thêm khách hàng, gia tăng hoạt động cho vay với khả sinh lời vốn chủ sở hữu tốt Hiệu tổ chức TCVM ảnh hưởng đến suất (Twaha Rashid, 2012) ROE xem yếu tố ảnh hưởng đến suất tổ chức TCVM Thứ sáu, suất sinh lời tài sản (Return on Assets- ROA): Một thước đo khác hiệu tài tổ chức TCVM ROA ROA tốt nâng cao suất tổ chức TCVM (Cumming cộng sự, 2017) Do vậy, ROA yếu tố ảnh hưởng đến suất tổ chức TCVM 2.3 Các yếu tố tác động đến hiệu tài Trong nghiên cứu tiền nhiệm, hiệu tài tổ chức TCVM đo Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 HÀ VĂN DƯƠNG lường nhiều cách khác Trong hầu hết trường hợp, nhà nghiên cứu sử dụng tỷ số tài truyền thống ROE ROA để xác định hiệu tài ROE tính thu nhập hoạt động ròng so với giá trị vốn chủ sở hữu, ROA đo tỷ lệ thu nhập hoạt động ròng so với giá trị tổng tài sản tổ chức TCVM (Hermes Hudon, 2018) Suất sinh lời vốn chủ sở hữu suất sinh lời tài sản cao, tổ chức TCVM có hiệu cao mặt tài hiệu tài chịu tác động nhiều yếu tố, bao gồm: mức độ an toàn hoạt động Nếu tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu tăng nhanh ảnh hưởng đến mức độ an toàn hoạt động gia tăng nhanh chóng tài trợ nợ gây áp lực đến gia tăng thu nhập (MicroRate, 2014) Mặt khác, sẵn có sử dụng khoản nợ tổ chức TCVM giúp mở rộng tiếp cận cộng đồng thúc đẩy tổ chức TCVM hướng tới đạt hiệu (Abdulai Tewari, 2017) Qua đó, xác định tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu yếu tố tác động đến hiệu tài tổ chức TCVM Một là, suất: Một cách gián tiếp, suất phản ánh tổ chức TCVM cải tiến quy trình thủ tục phục vụ tốt cho mục tiêu hoạt động Năng suất nhân viên thấp khơng có nghĩa nhân viên làm việc hơn, ràng buộc thủ tục giấy tờ thủ tục mức (MicroRate, 2014) Số lượng nhân viên suất nhân viên có tác động đáng kể đến hiệu tài tổ chức TCVM (Wassie cộng sự, 2019) suất xem yếu tố tác động đến hiệu tài tổ chức TCVM Thứ tư, tỷ lệ cho vay so với vốn huy động: Tỷ lệ sử dụng để đánh giá tính khoản tổ chức TCVM, có mối tương quan thuận tỷ lệ cho vay so với vốn huy động thu nhập ròng (Monyi, 2017) tỷ lệ cho vay so với vốn huy động yếu tố tác động đến hiệu tài tổ chức TCVM Hai là, số năm hoạt động: Số năm hoạt động phản ánh trải nghiệm hoạt động tổ chức TCVM, số năm hoạt động tác động đến lợi nhuận (Kipesha, 2013) hiệu tài tổ chức TCVM (Wassie cộng sự, 2019) Số năm hoạt động xem yếu tố tác động đến hiệu tài tổ chức TCVM Ba là, tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu thước đo mức độ an tồn vốn tỷ lệ đo lường đòn bẩy tổng thể tổ chức TCVM Tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu đặc biệt quan tâm tỷ lệ cho biết Thứ năm, tỷ lệ hoàn trả: Tỷ lệ hoàn trả nợ khách hàng phản ánh chất lượng cho vay tổ chức TCVM Chất lượng cho vay thấp tác động làm giảm cung tín dụng (Barajas cộng sự, 2010) Tỷ lệ hoàn trả thước đo phản ảnh chất lượng cho vay, cho thấy phần danh mục cho vay có nguy khơng hoàn trả (MicroRate, 2014), tác động đến thu nhập tổ chức TCVM Do vậy, tỷ lệ hoàn trả yếu tố liên quan đến hiệu tài tổ chức TCVM Dữ liệu phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng liệu tổ chức TCVM thức Việt Nam, sử dụng liệu thứ cấp, thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên số liệu website MIX Market Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 23 Mối quan hệ suất hiệu tài tổ chức tài vi mơ thức Việt Nam giai đoạn 2010- 2017 Nghiên cứu phân tích, tổng hợp sở lý thuyết liên quan đến tương tác suất hiệu tổ chức TCVM Trên sở lý thuyết tổng hợp qua phân tích, xác định yếu tố ảnh hưởng suất hiệu tổ chức TCVM, mơ hình nghiên cứu xây dựng suất hiệu tổ chức TCVM sau: β3DEPOSIT + β4DLR + β5ROE + μ 3.1 Mơ hình nghiên cứu suất 3.2 Mơ hình nghiên cứu hiệu Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến suất tổ chức TCVM (BSR) bao gồm ROE: Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ROE bao gồm BSR: BSR = β0 + β1BRANCH + β2DER + Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến BSR bao gồm ROA: BSR = β0 + β1BRANCH + β2DER+ β3DEPOSIT + β4DLR + β5ROA + μ Nghiên cứu sử dụng phần mềm Stata 15.0 với biến mơ tả tóm tắt Bảng ROE = β0 + β1 BSR + β2 AGE+ β3 DER + β4 LDR + β5 RR + μ Bảng Tóm tắt biến mơ hình nghiên cứu suất Các biến Định nghĩa Nguồn Dấu kỳ vọng Biến phụ thuộc Tổng số người vay Năng suất (Borrower to BSR =  staff ratio- BSR) Tổng số nhân viên Twaha Rashid, 2012; MicroRate, 2014; Wassie cộng sự, 2019 Các biến độc lập Phạm vi (BRANCH) hoạt động Cấu trúc vốn: Tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu (Debit to equity ratio- DER) Vốn huy động (DEPOSIT) Tỷ lệ vốn huy động so với dư nợ cho vay (Deposit to loan ratio - DLR) Suất sinh lời vốn chủ sở hữu (Return on equityROE) Suất sinh lời tài sản (Return on asset- ROA) 24 Phạm vi hoạt động thể Robinson, 2001; World qua số lượng chi nhánh Bank, 2004 Hubbard, + tổ chức TCVM 2004 Tổng nợ DER=  -MicroRate, 2014 + Tổng vốn chủ sở hữu Số dư vốn huy động tổ + Fiebig cộng sự, 1999 chức TCVM Tổng vốn huy động MIX Market, 2019; Fiebig DLR=  -và cộng sự, 1999 + Tổng dư nợ cho vay Thu nhập ròng Ledgerwood, 1999; ROE=  Twaha Rashid, 2012; Vốn chủ sở hữu bình + MicroRate, 2014 quân Thu nhập ròng Ledgerwood, 1999; ROA=  - MicroRate, 2014; Cumming + Tổng tài sản bình quân cộng sự, 2017 Nguồn: Tổng hợp Tác giả Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 HÀ VĂN DƯƠNG Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ROA bao gồm BSR: ROA = β0 + β1 BSR + β2 AGE + β3 DER + β4 LDR + β5 RR + μ Các biến mơ hình nghiên cứu mơ tả tóm tắt Bảng Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả nhằm đánh giá mức độ biến động biến mơ hình, thực phân tích tương quan để đánh giá mức độ đa cộng tuyến thực hồi quy theo mơ hình tác động cố định mơ hình tác động ngẫu nhiên để xác định nhân tố ảnh hưởng mơ hình Qua kết bước hồi quy xác định mối quan hệ tương tác suất hiệu tài tổ chức TCVM thức Việt Nam Kết nghiên cứu thảo luận 4.1 Thống kê mô tả Thống kê mô tả biến quan sát BSR, BRANCH, DLR, LDR, ROE, ROA, RR có mức dao động ổn định, giá trị độ lệch chuẩn mẫu nghiên cứu nhỏ so với giá trị trung bình Biến DER, DEPOSIT, EQUITY biến có biến động biến DER có khoảng cách rộng mức thấp 1,6 cao Bảng Tóm tắt biến mơ hình nghiên cứu hiệu Các biến Định nghĩa Nguồn Dấu kỳ vọng Các biến phụ thuộc Suất sinh lời vốn chủ sở hữu (Return on equity- ROE) Thu nhập ròng ROE =  Vốn chủ sở hữu bình quân Suất sinh lời tài sản Thu nhập ròng (Return on asset- ROA) ROA =  Tổng tài sản bình quân Ledgerwood, 1999; Twaha Rashid, 2012; MicroRate, 2014 Ledgerwood, 1999; MicroRate, 2014; Cumming cộng sự, 2017 Các biến độc lập Năng suất (Borrower to staff ratio- BSR) Số năm hoạt động (AGE) Cấu trúc vốn: Tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu (Debit to equity ratioDER) Tỷ lệ cho vay so với vốn huy động (Loan to deposit ratio- LDR) Tỷ lệ hoàn trả (Repayment rate) Tổng số người vay Twaha Rashid, 2012; BSR =   MicroRate, 2014; Wassie Tổng số nhân viên cộng sự, 2019 Số năm hoạt động theo thời gian Kipesha, 2013; Wassie tổ chức TCVM cộng sự, 2019 Tổng nợ DER =  -Tổng vốn chủ sở hữu Tổng dư nợ cho vay LDR =  -Tổng vốn huy động Giá trị khoản cho vay hoàn trả RR =  Giá trị khoản cho vay đến hạn + + MicroRate, 2014 + Ledgerwood, 1999; Monyi, 2017) + Ledgerwood, 1999; Barajas cộng sự, 2010; MicroRate, 2014 + Nguồn: Tổng hợp Tác giả Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 25 Mối quan hệ suất hiệu tài tổ chức tài vi mơ thức Việt Nam Bảng Thống kê mô tả hữu thấp thường có suất hiệu cao hơn; biến Variable Obs Mean Std Dev Min Max DEPOSIT với khoảng cách BSR 32 260.64 167.8886 6.36 557.12 rộng mức thấp BRANCH 32 25.375 20.59713 66 tỷ đồng cao 1.555 DER 32 4.756563 5.494716 1.16 24.26 tỷ đồng, tương ứng với tổ DEPOSIT 32 319.9688 366.2965 1555 chức TCVM có hiệu cao DLR 32 55.08563 21.58225 23.76 109.5 có mức vốn huy động nhiều hơn; biến EQUITY với EQUITY 32 197.8872 258.3587 6.71 1008.53 khoảng cách rộng mức LDR 32 2.209938 9145442 91 5.25 thấp 6,71 tỷ đồng ROE 32 15.935 6.132278 3.39 25.89 cao 1.008,53 tỷ đồng, ROA 32 4.176875 2.029568 42 7.8 tương ứng với tổ chức RR 32 88.21375 13.39417 60.36 99.99 TCVM có vốn chủ sở hữu nhiều thường có suất Nguồn: Tổng hợp từ kết xử lý liệu phần mềm Stata hiệu cao (Bảng 3) Bảng Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến BSR bao gồm ROE BSR BRANCH BSR 1.0000 BRANCH 0.3215 DER DER DEPOSIT ROE 1.0000 -0.2676 -0.3375 1.0000 0.7398 0.5220 -0.2081 DLR -0.4844 -0.3350 0.2389 ROE 0.5595 0.4141 -0.5127 DEPOSIT DLR 1.0000 -0.1580 1.0000 0.3918 -0.2364 1.0000 Nguồn:Tổng hợp từ kết xử lý liệu phần mềm Stata Bảng Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến BSR bao gồm ROA BSR BRANCH BSR 1.0000 BRANCH 0.3215 DER DER DEPOSIT ROE 1.0000 -0.2676 -0.3375 1.0000 0.7398 0.5220 -0.2081 DLR -0.4844 -0.3350 0.2389 ROA 0.6535 0.3806 -0.5033 DEPOSIT DLR 1.0000 -0.1580 1.0000 0.3712 -0.4546 1.0000 Nguồn: Tổng hợp từ kết xừ lý liệu phần mềm Stata 24,26 lần, tương ứng với tổ chức TCVM có tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở 26 4.2 Phân tích tương quan Kết phân tích ma trận tương quan biến mơ hình nghiên cứu phản ánh khơng tồn hệ số tự tương quan cặp biến lớn 0.8 (Farrar Glauber, 1967) Do vậy, mơ hình khơng tồn tượng nghiêm trọng đa cộng tuyến (Bảng 4, 5, 7) 4.3 Kết hồi quy thảo luận Nghiên cứu thực hồi quy theo mơ hình FEM (Fixed effects model- Mơ hình tác động cố định) mơ hình REM Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 HÀ VĂN DƯƠNG Bảng Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ROE bao gồm BSR ROE BSR AGE DER LDR RR ROE 1.0000 BSR 0.5595 1.0000 AGE 0.4320 0.7058 1.0000 DER -0.5127 -0.2676 -0.1373 1.0000 LDR -0.1987 0.0643 -0.0009 -0.3283 1.0000 RR 0.6902 0.5943 0.7427 -0.3153 -0.0523 1.0000 Nguồn: Tổng hợp từ kết xử lý liệu phần mềm Stata Bảng Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ROA bao gồm BSR ROA BSR AGE DER ROE 1.0000 BSR 0.6535 1.0000 AGE 0.4283 0.7058 1.0000 LDR RR hành phân tích Kiểm tra đa cộng tuyến (collin) với kết Mean VIF= 2.80 VIF biến nhỏ 10 (Farrar Glauber, 1967), mơ hình khơng nghiêm trọng tượng đa cộng tuyến Kiểm tra phương sai thay đổi (xttest0), kết P-value= 1.000> 0.05 mơ hình khơng bị tượng phương sai thay đổi Kiểm tra tự tương quan (xtserial), kết P-value= 0.2556> 0.05 mơ hình khơng bị tượng tương quan chuỗi Sử dụng kết hồi quy theo REM, biến BRANCH DER -0.5033 -0.2676 -0.1373 1.0000 có ý nghĩa thống kê mức LDR 0.0891 0.0643 -0.0009 -0.3283 1.0000 5%, tác động tiêu cực đến RR 0.6020 0.5943 0.7427 -0.3153 -0.0523 1.0000 biến BSR Kết ước lượng không tương Nguồn: Tổng hợp từ kết xử lý liệu phần mềm Stata đồng với kỳ vọng ban đầu (Random effects model- Mơ hình tác động kết đánh giá ngẫu nhiên) mơ hình nghiên cứu Robinson (2001), World Bank (2004) Hubbard (2004) Kết cho thấy mối quan - Đối với mơ hình nghiên cứu yếu hệ nghịch chiều mở rộng chi nhánh tố ảnh hưởng đến BSR bao gồm ROE: suất, mở rộng thêm chi nhánh Thực hồi quy theo FEM REM nguyên nhân làm giảm suất biến phụ thuộc BSR biến độc tổ chức TCVM thức Việt Nam lập BRANCH, DER, DEPOSIT, DLR Do thực tế chi nhánh tổ chức ROE Hồi quy theo FEM REM, TCVM thức phân bố rộng, việc thu giá trị P-value= 0.000< 5%, mơ hút khách hàng nhân viên tập trung hình ước lượng theo FEM REM cần nhiều thời gian để gia tăng lượng phù hợp Thực kiểm định Hausman khách hàng DLR với ý nghĩa thống kê 1%, để lựa chọn mơ hình phù hợp kết tác động tiêu cực đến BSR kiểm định Hausman có giá trị P-value= 0.2095> 5% (mức ý nghĩa), Kết khơng phù hợp với kỳ vọng mơ hình REM phù hợp mơ hình ban đầu kết đánh giá Fiebig FEM Do đó, nghiên cứu sử dụng kết cộng (1999), gia tăng tỷ lệ vốn huy hồi quy theo phương pháp REM để tiến động so với dư nợ cho vay yếu tố làm Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 27 Mối quan hệ suất hiệu tài tổ chức tài vi mơ thức Việt Nam Bảng Kết hồi quy theo phương pháp mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến BSR bao gồm ROE Các biến độc lập Biến phụ thuộc (BSR) REM FEM BRANCH -2.547** (-2.81) -2.410* (-2.71) DLR -3.170*** (-4.35) -1.288 (-1.27) DER 1.379 (0.44) 9.181* (2.11) DEPOSIT 0.329*** (6.81) 0.485*** (6.59) ROE 9.168** (3.06) 9.434** (2.89) Hệ số chặn 242.1 43.52 P-value 0.0000 0.0000 Ghi chú: ***,**, * biểu thị mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: Tổng hợp từ kết xử lý liệu phần mềm Stata giảm suất tổ chức TCVM thức Việt Nam Vốn huy động có mối tương quan tỷ lệ thuận với suất thể qua biến DEPOSIT tác động tích cực đến BSR với mức ý nghĩa 1% Kết tương đồng với kỳ vọng ban đầu kết đánh giá Fiebig cộng (1999) Do nguồn vốn huy động tổ chức TCVM sử dụng hầu hết vào cho vay nguồn huy động nguồn vốn quan trọng vay ngồi nguồn tài trợ ROE tác động tích cực đến BSR mức ý nghĩa 1%, tác động phù hợp với với kỳ vọng ban đầu kết nghiên cứu Twaha Rashid (2012), nâng cao suất sinh lợi vốn chủ sở hữu tác động đến gia tăng suất tổ chức TCVM thức (Bảng 8) - Đối với mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến BSR bao gồm ROA: Thực hồi quy theo FEM REM 28 biến phụ thuộc BSR biến độc lập BRANCH, DER, DEPOSIT, DLR ROA Hồi quy theo FEM REM, giá trị P-value= 0.000< 5%, mơ hình ước lượng theo FEM REM phù hợp Thực kiểm định Hausman để lựa chọn mơ hình phù hợp kết kiểm định Hausman có giá trị P-value= 0.5547> 5%, mơ hình REM phù hợp mơ hình FEM Do đó, nghiên cứu sử dụng kết hồi quy theo phương pháp REM để tiến hành phân tích Kiểm tra đa cộng tuyến với kết Mean VIF= 2.91 VIF biến nhỏ 10 (Farrar Glauber, 1967), mơ hình khơng nghiêm trọng tượng đa cộng tuyến Kiểm tra phương sai thay đổi, kết P-value= 1.000> 0.05 mơ hình khơng bị tượng phương sai thay đổi Kiểm tra tự tương quan, kết P-value= 0.2323> 0.05 mơ hình khơng bị tượng tương quan chuỗi Theo kết hồi quy mơ hình REM, biến BRANCH có ý nghĩa thống kê mức 5%, tác động tiêu cực đến biến BSR Kết không phù hợp với kỳ vọng ban đầu kết đánh giá Robinson (2001), World Bank (2004) Hubbard (2004) Kết cho thấy mối quan hệ nghịch chiều mở rộng chi nhánh suất, việc mở rộng phạm vi hoạt động yếu tố tác động làm giảm suất tổ chức TCVM thức Việt Nam Biến DER tác động tích cực đến BSR mức ý nghĩa 1%, tác động biến đến BSR phù hợp với kỳ vọng ban đầu kết nghiên cứu Abdulai Tewari (2017), tỷ lệ nợ so với vốn chủ tăng qua gia tăng nguồn tài trợ tác động gia tăng suất tổ chức TCVM thức Việt Nam ROA biến tác động tích cực đến BSR mức ý nghĩa 1%, tác động biến đến BSR Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 HÀ VĂN DƯƠNG Bảng Kết hồi quy theo phương pháp mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến BSR bao gồm ROA Các biến độc lập Biến phụ thuộc (BSR) REM FEM -2.255** (-2.61) -2.183* (-2.44) DLR 1.596 (0.53) 6.394 (1.53) DER 0.323*** (6.92) 0.434*** (5.44) DEPOSIT -2.356** (-3.13) -0.984 (-0.94) ROA 31.94*** (3.48) 31.34* (2.75) Hệ số chặn 203.4 70.8 P-value 0.0000 0.0000 BRANCH Ghi chú: ***,**, * biểu thị mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: Tổng hợp từ kết xử lý liệu phần mềm Stata tương đồng với kỳ vọng ban đầu kết nghiên cứu Cumming cộng (2017), nâng cao suất sinh lợi tài sản tác động đến gia tăng suất tổ chức TCVM thức Biến DEPOSIT tác động tiêu cực đến BSR mức ý nghĩa 5% kết không phù hợp với kỳ vọng ban đầu kết nghiên cứu (Fiebig cộng sự, 1999) Do nguồn vốn hoạt động phần lớn tổ chức TCVM thức từ nguồn tài trợ, nên việc gia tăng suất, cung ứng vốn vay, thu hút nhiều khách hàng xuất phát từ nguồn tài trợ bên (Bảng 9) - Đối với mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ROE bao gồm BSR: Thực hồi quy theo FEM REM biến phụ thuộc ROE biến độc lập BSR, AGE, DER, LDR RR Hồi quy theo FEM REM, giá trị P-value= 0.000< 5%, mơ hình ước lượng theo FEM REM phù hợp Kiểm định Hausman để lựa chọn mơ hình phù hợp kết kiểm định Hausman có giá trị P-value= 0.8072> 0.05, mơ hình REM phù hợp mơ hình FEM Do đó, nghiên cứu sử dụng kết hồi quy theo phương pháp REM để tiến hành phân tích Kiểm tra đa cộng tuyến với kết Mean VIF= 2.76 VIF biến nhỏ 10 (Farrar Glauber, 1967), mơ hình khơng nghiêm trọng tượng đa cộng tuyến Kiểm tra phương sai thay đổi, kết P-value= 1.000> 0.05 mơ hình khơng bị tượng phương sai thay đổi Kiểm tra tự tương quan, kết P-value= 0.1187> 0.05 mơ hình khơng bị tượng tương quan chuỗi Kết ước lượng theo REM, biến BSR tác động tích cực đến biến ROE với ý nghĩa thống kê mức 10%, kết tác động phủ hợp với kỳ vọng ban đầu kết đánh giá Wassie cộng (2019), tăng suất góp phần gia tăng hiệu tổ chức TCVM thức Biến DER tác động tiêu cực đến ROE có ý nghĩa thống kê mức 5%, kết phù hợp với kỳ vọng ban đầu kết nghiên cứu Abdulai Tewari (2017), sử dụng nguồn tài trợ điều kiện vốn chủ sở hữu chưa cao để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động tác động tích cực đến gia tăng hiệu tổ chức TCVM thức Biến LDR tác động tiêu cực đến ROE có ý nghĩa thơng kê mức 5%, tác động không tương đồng với kỳ vọng ban đầu kết nghiên cứu Monyi (2017), kết phản ánh thực tiễn nguồn cho vay phần lớn tổ chức TCVM thức từ nguồn tài trợ RR biến có mối tương quan thuận đến biến ROE mức ý nghĩa thống kê Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 29 Mối quan hệ suất hiệu tài tổ chức tài vi mơ thức Việt Nam Bảng 10 Kết hồi quy theo phương pháp mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ROE bao gồm BSR Các biến độc lập Biến phụ thuộc (ROE) REM FEM BSR 0.0124* (2.22) 0.00988 (1.65) AGE -0.254 (-1.45) -0.0240 (-0.09) DER -0.437** (-3.20) -0.381* (-2.39) LDR -2.149** (-2.83) -3.150 (-2.02) RR 0.251** (3.24) 0.196 (1.97) Hệ số chặn 1.813 5.282 P-value 0.0000 0.0000 Ghi chú: ***,**, * biểu thị mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: Tổng hợp từ kết xử lý liệu phần mềm Stata Bảng 11 Kết hồi quy theo phương pháp mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ROA bao gồm BSR Các biến độc lập Biến phụ thuộc (ROA) REM FEM BSR 0.00666** (3.10) 0.00530* (2.57) AGE -0.0964 (-1.42) 0.0485 (0.54) DER -0.100 (-1.90) -0.0589 (-1.08) LDR -0.0310 (-0.11) -0.705 (-1.32) RR 0.0631* (2.11) 0.0277 (0.81) Hệ số chặn -0.913 1.353 P-value 0.0000 0.0002 Ghi chú: ***,**, * biểu thị mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Nguồn: Tổng hợp từ kết xử lý liệu phần mềm Stata 5%, tác động biến phù hợp với 30 kỳ vọng ban đầu kết đánh giá Barajas cộng (2010) MicroRate (2014), tỷ lệ hoàn trả nợ vay đến hạn cao, góp phần gia tăng hiệu tổ chức TCVM thức (Bảng 10) - Đối với mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ROA bao gồm BSR: Thực hồi quy theo FEM REM biến phụ thuộc ROA biến độc lập BSR, AGE, DER, LDR RR Hồi quy theo FEM, giá trị P-value= 0.0002< 0.05, hồi quy theo REM, giá trị P-value= 0.0000< 0.05, mơ hình ước lượng theo FEM REM phù hợp Kiểm định Hausman để lựa chọn mơ hình phù hợp kết kiểm định Hausman có giá trị P-value= 0.2774> 0.05, mơ hình REM phù hợp mơ hình FEM Do đó, nghiên cứu sử dụng kết hồi quy theo phương pháp REM để tiến hành phân tích Kiểm tra đa cộng tuyến với kết Mean VIF = 2.45 VIF biến nhỏ 10 (Farrar Glauber, 1967), mô hình khơng nghiêm trọng tượng đa cộng tuyến Kiểm tra phương sai thay đổi, kết P-value= 1.000> 0.05 mơ hình khơng bị tượng phương sai thay đổi Kiểm tra tự tương quan, kết P-value= 0.0947> 0.05 mơ hình khơng bị tượng tương quan chuỗi Kết ước lượng theo REM, biến BSR có mối quan hệ tương quan thuận đến biến ROE với ý nghĩa thống kê mức 5%, kết tác động phủ hợp với kỳ vọng ban đầu kết đánh giá Wassie cộng (2019), tăng suất góp phần gia tăng hiệu tổ chức TCVM thức Biến RR biến có mối tương quan thuận đến biến ROE mức ý nghĩa thống kê 10%, tác động biến phù hợp với kỳ vọng ban đầu kết đánh giá Barajas cộng Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 HÀ VĂN DƯƠNG (2010) MicroRate (2014), tỷ lệ hoàn trả nợ vay đến hạn tác động tích cực đến gia tăng hiệu tổ chức TCVM thức (Bảng 11) Nguyên do, thực tiễn nguồn cho vay tổ chức TCVM thức phần lớn từ nguồn tài trợ số năm hoạt động tổ chức TCVM thức chưa thực nhiều để thể trải nghiệm hoạt động theo thời gian có tác động đến hiệu tài Qua kết hồi quy mơ hình nghiên cứu, mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến suất tổ chức TCVM thức sau: Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến suất tổ chức TCVM thức bao gồm ROE: BSR = 242.1 – 2.547 * BRANCH + 0.329 * DEPOSIT – 3.170 * DLR + 9.168 * ROE Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến suất tổ chức TCVM thức bao gồm ROA: BSR = 203.4 – 2.255 * BRANCH + 0.323 * DER – 2.356 * DEPOSIT + 31.94 * ROA Đối với mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu tổ chức TCVM thức có kết sau: Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ROE bao gồm BSR: ROE = 1.813 + 0.0124 * BSR – 0.437 * DER – 2.149 * LDR + 0.251 * RR Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ROA bao gồm BSR: ROA = – 0.913 + 0.00666 * BSR + 0.0631 * RR Kết luận khuyến nghị Nghiên cứu tiến hành xem xét mối tương tác suất hiệu tổ chức TCVM thức Việt Nam từ 2010- 2017 qua bốn mơ hình nghiên cứu Trong đó, mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến suất tổ chức TCVM thức bao gồm ROE cho kết yếu tố suất sinh lời vốn chủ sở hữu vốn huy động có tác động tích cực đến suất, yếu tố phạm vi hoạt động tỷ lệ vốn huy động so với dư nợ cho vay tác động tiêu cực đến suất Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến suất tổ chức TCVM thức bao gồm ROA có kết phản ánh yếu tố suất sinh lời tài sản tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu có tác động tích cực đến suất, yếu tố phạm vi hoạt động vốn huy động tác động tiêu cực đến suất Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu tổ chức TCVM thức có kết mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ROE bao gồm BSR phản ánh suất tỷ lệ hoàn trả yếu tố tác động tích cực đến hiệu quả, yếu tố tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cho vay so với vốn huy động yếu tố tác động tiêu cực đến hiệu Đối với mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ROA bao gồm BSR, kết biểu yếu tố suất tỷ lệ hồn trả yếu tố tác động tích cực đến hiệu hai yếu tố tác động tích cực đến hiệu Xét mối quan hệ suất hiệu qua kết nghiên cứu bốn mơ hình cho thấy suất hiệu tổ chức TCVM thức Việt Nam có mối quan hệ tương tác qua lại với Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 31 Mối quan hệ suất hiệu tài tổ chức tài vi mơ thức Việt Nam theo hướng tích cực Từ kết nghiên cứu, số khuyến nghị đề xuất tăng cường gắn kết mối quan hệ tương tác suất hiệu tài nhằm góp phần đảm bảo mục tiêu xã hội, gia tăng thu nhập bền vững tài tổ chức TCVM thức Việt Nam Đối với tổ chức TCVM thức: Nhiều tổ chức TCVM thức giảm sút suất hiệu năm gần đây, việc gia tăng suất hiệu tài bên cạnh gắn kết mối quan hệ tương tác suất hiệu tài chính, cần sớm triển khai nội dung cụ thể sau: Thứ nhất, việc mở rộng phạm hoạt động cần cân nhắc vừa đảm bảo tạo thuận lợi thu hút khách hàng, tiếp cận đa chiều với khách hàng đa dạng để gia tăng suất vừa đảm bảo hiệu hoạt động Thứ hai, cân đối nguồn vốn phù hợp với kế hoạch tăng trưởng hàng năm; bên cạnh nguồn vốn huy động, cần gia tăng thu hút thêm nguồn vốn từ bên ngoài, tranh thủ nguồn vốn tài trợ có chi phí thấp, tạo thuận lợi thu hút nhiều khách hàng vay vốn, gia tăng suất tạo tương tác với hiệu tài Thứ ba, tăng cường cơng tác quản lý hoạt động cho vay, trọng đến công tác thu hồi nợ nhằm đảm bảo nâng cao tỷ lệ hồn trả, góp phần gia tăng hiệu hoạt động Thứ tư, tổ chức TCVM thức cần tăng cường hợp tác với đối tác, mở rộng quan hệ với nhà tài trợ 32 tổ chức tài khác nhằm tạo mối liên kết khách hàng, nâng cao nguồn vốn hỗ trợ, nguồn vốn tài trợ nhằm mở rộng thị trường, phát triển khách hàng Qua đó, gia tăng suất với nâng cao hiệu tài Đối với quan quản lý nhà nước Một là, NHNN hỗ trợ kết nối cho tổ chức TCVM thức liên kết, hợp tác với đối tác, nhà tài trợ tổ chức tài khác nhằm gia tăng thu hút vốn, liên kết khách hàng Hai là, NHNN tạo điều kiện cho tổ chức TCVM thức tham gia thị trường liên ngân hàng, tham gia huy động vốn từ thị trường thứ cấp Ba là, để tạo điều kiện nguồn vốn, hỗ trợ đầu tư phát triển khách hàng tổ chức TCVM thức, Bộ, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ tổ chức TCVM thức tiếp cận nguồn vốn ưu đãi thơng qua việc tích cực khai thác, tìm kiếm hỗ trợ từ nguồn vốn ưu đãi tổ chức tài quốc tế tích cực vận động, thu hút nguồn tài trợ, viện trợ nước cho hoạt động cung cấp dịch vụ TCVM Nghiên cứu thực tổ chức TCVM thức hoạt động Việt Nam, nghiên cứu mở rộng cho tất tổ chức cung cấp dịch vụ TCVM bao gồm tổ chức TCVM thức tổ chức TCVM bán thức, nghiên cứu thêm yếu tố tác động khác bao gồm yếu tố vĩ mô vi mô khác để đạt kết toàn diện mối quan hệ tương tác suất hiệu tổ chức TCVM ■ Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 HÀ VĂN DƯƠNG Tài liệu tham khảo Abdulai, A and Tewari, D D (2017), Trade-off between outreach and sustainability of microfinance institutions: evidence from sub-Saharan Africa, Enterprise Development and Microfinance, Vol 28 No 3, September 2017 Barajas, A., Chami, R., Espinoza, R and Heiko, H (2010), Recent credit stagnation in MENA region: What to expect? What can be done?, IMF working paper 10/219 Basharat, A., Arshas, A And Khan, R (2014), Efficiency, productivity, risk and profitability of microfinance industry in Pakistan: A Statistical Analysis, Pakistan Microfinance Network, No: 22 May 2014 Cumming, D., Dong, Y., Hou, W and Sen, B (2017), Microfinance for Entrepreneurial Development: Sustainability and Inclusion in Emerging Markets, Publisher Cham, Switzerland, Palgrave Macmillan Farrar, D and Glauber, R (1967), Multicollinearity in regression analysis: The problem revisited, Review of Economics and Statistics, 49, 92-107 Fiebig, M., Hannig, A and Wisniwski, S (1999), Saving in the context microfinance - state of knowledge, CGAP Working Group on Savings Mobilization, Eschborn: GTZ Hermes, N and Hudon, M (2018), Determinants of the Performance of Microfinance Institutions: A Systematic, University of Groningen, Review June 2018 Hubbard, R G (2004) Money, the Financial System, and the Economy Reading, MA: Addison - Wesley Publishing Company Kipesha, E F (2013), Impact of Size and Age on Firm Performance: Evidences from Microfinance Institutions in Tanzania, Research Journal of Finance and Accounting, ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.4, No.5, 2013 10 Ledgerwood, J (1999), Microfinance Handbook - A Financial Market System Perspective, The World Bank, Washington, D.C 11 MicroRate (2014), Technical Guide: Performance and Social Indicators for Microfinance Institutions, Industry research report, Lima, Peru 12 MIX Market, (2019), Glossary, Available from , [18-Jun-2019] 13 Monyi, J N (2017), Determinants of Financial Performance of Deposit Taking Microfinance Institutions in Kenya, A Thesis of Doctor of Philosophy, The Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology 14 Robinson, M S (2001), The Microfinance Revolution, Sustainable Finance for the Poor, World Bank Publication, Washington DC 15 Twaha, K and Rashid, A (2012), Exploring the determinants of the productivity of microfinance institutions in India, International Institute of Islamic Economics (IIIE), IIUI 15 December 2012 16 Wassie, S B., Kusakari, H and Sumimoto, M (2019), Performance of Microfinance Institutions in Ethiopia: Integrating Financial and Social Metrics, MDPI Social Sciences, Soc Sci 2019, 8, 117 17 World Bank (2004), Microfinance and the Poor in Central Asia Challenges and Opportunities, Agriculture and Rural Development Discussion Paper 6, Europe and Central Asia Region, Washington, D.C Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 33 ... lý thuyết mối quan hệ suất hiệu tài tổ chức tài vi mơ 2.1 Tổ chức tài vi mơ thức Vi? ??t Nam Tổ chức TCVM bao hàm thực thể pháp lý cung cấp dịch vụ TCVM, thành lập hình thức khác nhau, tổ chức cấp... hàng 21 Mối quan hệ suất hiệu tài tổ chức tài vi mơ thức Vi? ??t Nam nhân vi? ?n chịu tác động nhiều yếu tố, bao gồm: Thứ nhất, số lượng chi nhánh: Thành công tổ chức TCVM xuất phát từ tổ chức hệ thống... gắn kết mối quan hệ tương tác suất hiệu tài nhằm góp phần đảm bảo mục tiêu xã hội, gia tăng thu nhập bền vững tài tổ chức TCVM thức Vi? ??t Nam Đối với tổ chức TCVM thức: Nhiều tổ chức TCVM thức giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa năng suất và hiệu quả tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam,

Hình ảnh liên quan

Bảng 3. Thống kê mô tả - Mối quan hệ giữa năng suất và hiệu quả tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

Bảng 3..

Thống kê mô tả Xem tại trang 7 của tài liệu.
(Random effects model- Mô hình tác động ngẫu nhiên) đối với các mô hình nghiên cứu. - Đối với mô hình nghiên cứu các yếu  - Mối quan hệ giữa năng suất và hiệu quả tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

andom.

effects model- Mô hình tác động ngẫu nhiên) đối với các mô hình nghiên cứu. - Đối với mô hình nghiên cứu các yếu Xem tại trang 8 của tài liệu.
Theo kết quả hồi quy của mô hình REM, biến BRANCH có ý nghĩa thống kê ở mức  5%, tác động tiêu cực đến biến BSR - Mối quan hệ giữa năng suất và hiệu quả tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

heo.

kết quả hồi quy của mô hình REM, biến BRANCH có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, tác động tiêu cực đến biến BSR Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Đối với mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ROE bao gồm BSR :  Thực hiện hồi quy theo FEM và REM  giữa biến phụ thuộc ROE và các biến  độc lập BSR, AGE, DER, LDR và RR - Mối quan hệ giữa năng suất và hiệu quả tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

i.

với mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ROE bao gồm BSR : Thực hiện hồi quy theo FEM và REM giữa biến phụ thuộc ROE và các biến độc lập BSR, AGE, DER, LDR và RR Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 10. Kết quả hồi quy theo các phương pháp đối với mô hình nghiên cứu các yếu tố  - Mối quan hệ giữa năng suất và hiệu quả tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

Bảng 10..

Kết quả hồi quy theo các phương pháp đối với mô hình nghiên cứu các yếu tố Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Đối với mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ROA bao gồm BSR :  Thực hiện hồi quy theo FEM và REM  giữa biến phụ thuộc ROA và các biến độc  lập BSR, AGE, DER, LDR và RR - Mối quan hệ giữa năng suất và hiệu quả tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

i.

với mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ROA bao gồm BSR : Thực hiện hồi quy theo FEM và REM giữa biến phụ thuộc ROA và các biến độc lập BSR, AGE, DER, LDR và RR Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan